Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Agrologistiek. Greenport Regio Boskoop. Greenport Regio Boskoop. DLV Plant 30-12-2013. Eindrapportage. In opdracht van: Uitgevoerd door:"

Transcriptie

1 Duurzame Agrologistiek Greenport Regio Boskoop In opdracht van: Greenport Regio Boskoop Uitgevoerd door: DLV Plant Datum Versie Eindrapportage

2 2

3 Samenvatting Greenport Regio Boskoop is een internationaal teelt-, handels- en distributiecentrum in de boomkwekerij. Er worden niet alleen veel boomkwekerijgewassen en vaste planten geteeld, maar ook een groot deel van de handel loopt via regio Boskoop. Bovendien ligt Boskoop op relatief korte afstand van de grote bloemenveilingen en exporteurs bij deze grote bloemenveilingen. Een goede infrastructuur en logistiek zijn essentieel om te zorgen dat ook in de toekomst de sierteeltproducten just-in-time op de juiste locatie staan. Maar dat wordt steeds lastiger, want de wegen in en rondom de Greenport slibben dicht. Stichting Greenport Regio Boskoop is daarom het project Duurzame agrologistiek gestart. Het doel is om te kijken hoe de logistiek geoptimaliseerd kan worden. Een vraag is welke rol het PCT-terrein te Hazerswoude-dorp (gemeente Rijnwoude) hierbij kan vervullen. Stichting Greenport Boskoop heeft voor de uitvoering van het project Duurzame Agrologistiek een projectsubsidie Planvorming Bedrijventerreinen aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het grote aantal bedrijven zorgt voor veel vervoersbewegingen. Transport naar buiten Boskoop verloopt redelijk efficiënt met volle vrachtwagens en wordt grotendeels uitbesteed (bijna 90%). Binnen Boskoop wordt nog veel gebruik gemaakt van eigen vervoer. Dit is vooral kleinschalig vervoer, maar het gebruik van collectief transport groeit. Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel. Bij daghandel gelden kortere levertijden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport en een fijnmazig netwerk voor transport binnen de regio en goede uitvalswegen naar buiten Het onderzoek levert een tweetal belangrijke kansen op om de logistiek te optimaliseren. Het opzetten voor een logistiek systeem voor kleine partijtjes Transport van kleine partijtjes zal naar verwachting toenemen vanwege just-in-time levering. Snelle levering en kleine partijtjes komen de efficiency niet ten goede. Een goed logistiek systeem of werkwijze is nodig om de kosten te kunnen beheersen. Samenwerking in ophaallogistiek Handelsbedrijven in Greenport Regio Boskoop kunnen net als potplantenexporteurs mogelijk kosten besparen door samen te werken in aanvoerlogistiek. Het is verstandig dit uit te werken in een concrete casus. De visie dat met een slimme herplaatsing van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen de bereikbaarheid van de gehele regio kan worden verbeterd, lijkt niet reëel. De huidige crisis maakt herplaatsing van bedrijven moeilijk. Daarnaast zijn handelsbedrijven in de dorpskern bijna allemaal handelskwekerijen met vollegrondsteelt. Het PCT is niet geschikt voor vollegrondsteelt. Bij uitplaatsing zullen deze bedrijven daarom eerder een vestigingsplek zoeken langs de rondweg Boskoop- Oost. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Inleiding Visie / Achtergronden Doelstelling Aanpak Leeswijzer 9 2 Transport en logistiek in regio Boskoop Inleiding Afzet Transport Conclusies en aanbevelingen n.a.v. kwantitatief onderzoek 15 3 Optimalisatie logistieke stromen Inleiding Clustering logistieke activiteiten Samenwerking op het gebied van transport / collectief transport Transport kleine partijen Automatisering / digitalisering van logistieke informatie 30 4 Bewustwording Inleiding Uitgevoerde activiteiten en leerfeffecten 35 5 Vermindering CO 2 -uitstoot door schoner transport Inleiding Duurzaam transport 41 5

6 6 Agrologistieke functie op het ITC/PCT terrein Inleiding Typering handelsbedrijven Nieuwbouw op ICT/PCT Businesscase huur Conclusie mogelijkheden PCT-terrein 50 7 Conclusies, discussie en aanbevelingen Conclusies Discussie Aanbevelingen 55 8 Bronvermelding 57 Bijlage: Vragenlijst 61 Bijlage: Leaflet 63 6

7 1 Inleiding 1.1 Visie / Achtergronden Greenport Regio Boskoop is een internationaal teelt-, handels- en distributiecentrum in de boomkwekerij. Er worden niet alleen veel boomkwekerijgewassen en vaste planten geteeld, maar ook een groot deel van de handel loopt via regio Boskoop. Bovendien ligt Boskoop op relatief korte afstand van de grote bloemenveilingen en exporteurs bij deze grote bloemenveilingen. Logistiek is de kracht van Greenport Regio Boskoop. Zoals een Boskoopse handelaar het zegt: Wij kunnen sneller vanuit Boskoop een order compleet maken en afleveren in Engeland dan dat zij daar zelf de handel bij elkaar kunnen krijgen. Dit alles betekent wel dat er bij kwekers op elk moment orders kunnen binnen komen, die vaak ook snel geleverd moeten worden. Voor de kweker is het dan de uitdaging om deze bestelling snel te kunnen leveren. Een goede infrastructuur en logistiek zijn essentieel om te zorgen dat ook in de toekomst de sierteeltproducten just-in-time op de juiste locatie staan. Maar dat wordt steeds lastiger, want de wegen in en rondom de Greenport slibben dicht. De provincie en gemeente onderzoeken verschillende alternatieven om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Regio Boskoop te verbeteren. Daarnaast is Stichting Greenport Regio Boskoop het project Duurzame agrologistiek gestart. Definitie duurzame agrologistiek Tegen minimale kosten en volgens de vereiste kwaliteit de sierteeltproducten van A naar B vervoeren en dit samen laten gaan met milieuverbetering (vermindering CO 2 -footprint, langduriger gebruik van wegen) en leefbaarheid (minimale impact van sierteelt op woongebieden). De gedachte achter duurzame agrologistiek is zo n 10 jaar geleden gevormd door ondernemers in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Duurzame agrologistiek is meer dan het aanleggen van nog meer asfalt. Het gaat erom hoe je je goederenvervoer organiseert. Bij duurzame agrologistiek staan de volgende drie elementen centraal: clusteren van agrarische activiteiten betere verbindingen tussen die clusters regisseren van de goederenstromen over die verbeterde verbindingen Meer informatie is te vinden op Stichting Greenport Boskoop heeft voor de uitvoering van het project Duurzame Agrologistiek een projectsubsidie Planvorming Bedrijventerreinen aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het PCT-terrein te Hazerswoude-dorp (gemeente Rijnwoude) is ingericht voor moderne boomteeltbedrijven met pot- en containerteelt (PCT). Daarnaast is een deel van het terrein voorzien voor agrologistieke bedrijvigheid. De visie is dat met een 7

8 slimme herplaatsing van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen de bereikbaarheid van de gehele regio kan worden verbeterd. Wethouder Herman Haarman van de gemeente Rijnwoude: We werken hard aan de bereikbaarheid van de regio. Met de komst van het PCTterrein hebben we er 170 hectare prima ontsloten areaal bij. Ook zijn we bezig om geld vrij te maken voor de aanleg van de Westelijke rondweg. Toch kunnen we niet alle problemen oplossen met meer asfalt. Ik denk daarom dat we het ook moeten zoeken in slimmere logistieke concepten. Op die manier beperken we de maatschappelijke kosten en kan de logistiek goedkoper worden'. Uit het jaarverslag 2013 van Kennis & Innovatie Impuls Henk van der Smit, voorzitter St. Bedrijfsleven Greenport Regio Boskoop: Een goede logistiek is van belang voor het behoud en versterken van onze concurrentiepositie in nationaal en internationaal verband. We moeten met elkaar zoeken hoe we het transport van onze producten zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Verbetering van de doorstroming is namelijk niet alleen een kwestie van meer asfalt. We moeten slimme logistieke oplossingen zoeken en proberen de verkeersbelasting in de woonkernen te verminderen. Bron: Presentatie netwerklunch efficiënt transport in Greenport Regio Boskoop, november Doelstelling Bij de start van het project zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Strategische doelen: 1. De greenportbedrijven behouden hun unieke sterkten in de markt: snelle en flexibele levering in Nederland en Europa. 2. Buitengebied Alphen, Boskoop en Rijnwoude: evenwicht in vrachtmodaliteit, intensiteit, wegenstructuur, onderhoudskosten en verkeersveiligheid. 3. Door efficiëntere inzet en combinatie van vervoer dragen bedrijfsleven en overheid in de Greenport regio Boskoop bij aan de vermindering van CO 2 -uitstoot. Tactische doelen 1. Inzicht in hoe logistiek binnen de Greenport efficiënter georganiseerd kan worden. 2. Vermindering CO 2 -uitstoot door vermindering aantal transportkilometers en schoner transport. 3. Vermindering vrachtverkeer door de dorpskernen. 4. Optimaliseren van vrachtmodaliteit, intensiteit, rijroutes en overslagpunten in het buitengebied. (anders gezegd: kunnen wegen die niet geschikt zijn voor zwaar transport, ontzien worden?) 8

9 5. Inzicht in de mogelijkheden voor het uitplaatsen van agrologistieke bedrijvigheid uit de dorpskernen naar het ICT/PCT-terrein. Door herplaatsen van boomkwekerijbedrijven met een zware agrologistieke functie uit de dorpskernen en de inzet van gezamenlijk en duurzaam transport wordt de bereikbaarheid van de gehele regio verbeterd en het woonklimaat verbeterd. 6. Het project draagt bij aan ruimtewinst doordat agrologistieke bedrijven ruimte en faciliteiten op het ITC/PCT-terrein gezamenlijk gaan gebruiken, terwijl ze dat nu elders in het gebied nog ieder voor zich doen. 7. Inzicht in de implementatiemogelijkheden van duurzame energietoepassingen voor het transport van planten en bomen. 1.3 Aanpak Het project Duurzame agrologistiek is onderverdeeld in twee fasen. Tijdens fase 1 is onderzoek gedaan naar het aantal transportbewegingen binnen de regio, de bestemmingen en de methode van transport. Door middel van een schriftelijke enquête zijn vooral kwantitatieve gegevens verkregen over de logistieke stromen. Deze informatie was nodig om een onderbouwde discussie over (een andere vorm van) transport en logistiek te starten. Deze fase is uitgevoerd door Vincent Dobbe. Tijdens fase 2 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden hoe de logistiek efficiënter én duurzamer georganiseerd kan worden. Het project richtte zich op optimalisatie binnen de regio. Er zijn eerst diverse gesprekken gevoerd met transporteurs, handelsbedrijven en kwekers. Vervolgens zijn een aantal mogelijke maatregelen onderzocht, verder uitgewerkt en / of getest in de praktijk. Het accent lag daarbij op: De optimale logistieke stroom voor de regio Bewustwording / gedrag individuele bedrijven Verduurzaming van het transport waardoor minder CO 2 -uitstoot De agrologistieke functie op het ITC/PCT terrein Fase 2 is uitgevoerd door DLV Plant 1.4 Leeswijzer In dit rapport worden de onderzoeksresultaten beschreven. De informatie is afkomstig uit literatuurstudie, gesprekken met diverse ondernemers, ervaringen uit andere logistieke projecten en ervaringen van adviseurs van DLV Plant. Veel kennis uit het project Duurzame agrologistiek is opgenomen in het kennisdossier Agrologistiek en gepubliceerd op de site van Kennis & Innovatie Impuls van Greenport Regio Boskoop. In dit rapport zijn diverse groene kaders opgenomen met ervaringen van bedrijven om op deze manier een beeld te schetsen van de werkwijze van deze bedrijven. Hiervoor is gekozen omdat de diversiteit aan bedrijven zeer groot is en ieder bedrijf zijn eigen logistieke werkwijze heeft. 9

10 2 Transport en logistiek in regio Boskoop 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het transport en de logistiek in Greenport Regio Boskoop momenteel is geregeld. De gegevens zijn afkomstig uit de enquête uit fase 1, aangevuld met kwalitatieve gegevens uit gesprekken met diverse handelsbedrijven, kwekers en transporteurs tijdens fase 2. De vragenlijst van de enquête is eind oktober 2012 opgesteld en per fax en naar 470 sierteeltbedrijven in de regio Boskoop verstuurd. Er zijn 100 vragenlijsten teruggestuurd. Daarmee kan een redelijk betrouwbaar beeld worden gegeven van vervoerde volumes en aantal transporten van alle greenportbedrijven. Als meeteenheid is gekozen voor Deense kar. De weergegeven cijfers in dit hoofdstuk betreffen dus (tenzij anders vermeld) het aantal Deense karren. Verder is onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde piekseizoen in het voorjaar en een dalseizoen in de overige maanden. Er zijn gegevens over week 16 (piek) en week 40 (dal) van 2012 verzameld. 2.2 Afzet Het type boomkwekerijbedrijven in Greenport Regio Boskoop varieert sterk van grote boomkwekerijen met containervelden en veel kasruimte of grote vollegrondsbedrijven tot kleinere bedrijven met containerteelt of vollegrond. Het transport en de logistiek is afhankelijk van het type bedrijf en het type afzet. De containerteelt in Greenport Boskoop betreft voor een groot deel de teelt van visueel aantrekkelijke producten voor de consumentenmarkt. Deze producten worden verkocht (veelal via handelaren in Greenport Regio Boskoop of handelaren op de veilingen) aan tuincentra en grootwinkelbedrijven zoals bouwmarkten en supermarkten. Daarnaast wordt op sommige bedrijven uitgangsmateriaal in pot gekweekt voor andere boomkwekerijen. De vollegrondsteelt betreft o.a. producten die worden opgepot en bestemd zijn voor de consumentenmarkt (o.a. Buxus). Een zeer groot deel van de productie is echter bestemd voor de aanleg en wordt verkocht door exporteurs/ handelaren. Daarnaast wordt ook uitgangsmateriaal voor andere kwekers geteeld. De maanden maart, april en mei zijn de belangrijkste afzetmaanden voor de handel in sierteeltproducten. Daarbij geldt dat producten voor de consumentenmarkt veel in de periode maart tot september worden verkocht en vollegrondsproducten vanaf oktober tot april. 10

11 Tabel: Wat zijn de piekperioden van uw bedrijf? In de afzet is onderscheid te maken in daghandel en actiehandel. Bij actiematige handel gaat het veelal om grote partijen voor grootwinkelbedrijven. Actiehandel is vooraf bekend daardoor beter planbaar en met langere doorlooptijden. Daghandel gaat om kleinere partijen. Bouwmarkten en tuincentra bestellen hun planten bij handelsbedrijven die de planten bij kwekers inkopen en verwerken. Voor de kweker gaat het veelal om bestellingen van een karretje of laagje. Deze handel is op afroep en kent korte doorlooptijden. Bestellingen voor 9.00 uur doorgegeven moeten vaak al enkele uren later worden geleverd. Een belangrijk afzetkanaal is de beurs Groen Direkt. In het afzetseizoen wordt deze beurs vrijwel wekelijks gehouden. Bedrijven brengen een monster planten naar deze beurs. Inkopers bezoeken de monsterbeurs en plaatsen hun order bij Groen Direkt. Groen Direkt geeft een dag voor levering uiterlijk (maar meestal al uur) door wat er de volgende dag voor uur geleverd moet worden. Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel (zie tabel). Dit is een belangrijk gegeven. Bij daghandel gelden kortere levertijden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport. Tabel: Actiehandel en daghandel Verdeling van het totale vervoerde volume tussen daghandel en actiehandel Piekmaanden Daghandel: 73,4% Actiehandel: 26,6% Dalmaanden Daghandel: 83,6% Actiehandel: 16,4% 11

12 2.3 Transport Een groot deel van de boomkwekers (ca 75 80%) levert zijn producten zelf binnen Greenport Regio Boskoop. Dit gebeurt met een eigen vrachtwagen, pick-upwagen of auto met aanhangwagen. Uit de analyse blijkt dat in de piektijd 75% van het transport binnen de regio Boskoop met eigen transport wordt vervoerd en in de dalperiode 85%. Transport naar buiten de regio wordt veelal uitbesteed aan transportbedrijven die collectief transport verzorgen. Tabel : Gebruik eigen transport: verschil bij transporten binnen en buiten regio Boskoop Omvang bedrijf Binnen regio Buiten regio Klein 87% 5% Middel 69% 11% Groot 74% 11% Tabel: Gebruik eigen transport: % van totaal aantal transporten dat met eigen vervoer gedaan wordt Bestemming Piek Dal Boskoop PCT/ITC 75% 82% Boskoop Oost 73% 82% Boskoop West 78% 90% Veilingen 21% 14% Rest NL 16% 20% Buitenland 6% 16% Bij de verwerking van de enquête is geen onderscheid gemaakt tussen het transport van vollegrondsbedrijven en containerteeltbedrijven. De ervaring is dat er in verhouding meer vollegrondsbedrijven zijn die zelf het transport doen. Hiervoor zijn een paar redenen: Bij collectief transport wordt een Deense kar of boxpallet in de vrachtwagen gereden. Bij traditionele export van vollegrondsplanten gaat het veelal om kleinere aantallen planten/bomen. Deze worden afgeleverd in boxpallets of los (met een zak eromheen). Collectief transport van losse planten is lastig omdat ze door een auto gaan schuiven. Historie: Op veel exportbedrijven hangen er ordernummers in de loods. De kweker zet zijn planten bij het juiste ordernummer in de loods neer. De handelaar verwerkt/verpakt de planten/bomen per order waarna ze op transport gaan. Werkmethode: op vollegrondsbedrijven worden de producten gerooid en op de kwekerij op de auto neergezet. De kweker rijdt dan dikwijls direct door naar zijn afnemer. 12

13 Bij de inventarisatie is gekeken naar het volume van de transporten. Als meeteenheid is gekozen voor Deense karren. Onderstaande tabel zet het vervoerd volume af tegen het aantal ritten dat nodig is om dat volume te vervoeren. Tabel: Volume = Totaal aantal vervoerde Deense karren in piekweek Groep Volume % van totaal % van totaal % van totaal aantal volume aantal transporten respondenten % 0,9% 5,2% % 2,0% 6,8% % 2,7% 8,6% % 18,0% 33,4% % 37,6% 36,9% - > % 38,7% 8,9% * Opmerking: De laatste categorie is 1 bedrijf. De tabel laat duidelijk zien dat de invloed van dit bedrijf op het totaal volume groot is. De tabel moet als volgt gelezen worden: 19% van de respondenten heeft in de piekweek 0 tot 25 uitgaande Deense karren; deze groep respondenten vormt daarmee 0,9% van het totaal aantal uitgaande Deense karren in die week in de Greenport, maar qua aantal transporten vormen ze 5,2% van het totaal aantal transporten in die week in de Greenport. Uit de tabel blijkt dus dat grote volumes met volle vrachtwagens weggaan en daarmee voor relatief weinig vervoersbewegingen zorgen. Anderzijds is er veel kleinschalig transport dat zorgt voor relatief veel vervoersbewegingen. Figuur: benadering aantal transporten en bestemming per dag in de piekperiode Veilingen Rest NL / Buitenland oost -west oost oost 211 west west 272 west -oost 13

14 Tabel: aantal transporten in week 16 (= piekweek) Herkomst Bestemming ITC Oost West Rest NL Buiten B Waddinxv onbekend Eindtotaal ITC Oost West Veiling Rest Ned Buitenland Boskoop 53,0% Buitenland 19,2% Veilingen 17,4% rest NL 10,4% Tabel: aantal transporten in week 40 (= dalweek) Herkomst Bestemming ITC Oost West Rest NL Buiten B Waddinxv onbekend Eindtotaal ITC Oost West Veiling Rest Ned Buitenland Boskoop 51,0% Buitenland 13,1% Veilingen 15,8% rest NL 20,3% Collectief transport Vervoer naar buiten Boskoop (naar veilingen/ export) wordt veelal uitbesteedt via collectief transport. Dit wordt geregeld door een aantal vaste transporteurs die de veilingkarren of Deense karren ophalen bij boomkwekerijbedrijven en de karren daarna naar de veiling of handelsbedrijven bij de veiling brengen. Er gelden vaste levertijden. Avondvrachten moeten voor uur worden doorgegeven bij de vervoerder en worden dan voor 9 uur s morgens op de veiling afgeleverd. Veilingtransport voor 9.00 uur doorgegeven is voor uur op de veiling. Het initiatief voor dit vervoer ligt veelal bij de kweker (kweker belt vervoerder). Kwekers rekenen de kosten dikwijls door aan de klant. Sommige handelsbedrijven kopen af tuin. Dat betekent dat zij zelf zorgen voor het transport vanaf de kwekerij. Zij doen dit met een eigen vrachtwagen of bellen hun eigen transporteur. Het gaat hierbij vaak om grotere partijen. 14

15 Het lokale transport binnen Greenport Regio Boskoop wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door twee vervoerders: Hazerswoude Boskoop Transport en Vervoersbedrijf A.J. van den Hoogen & Zn. Deze bedrijven rijden de hele dag door de regio. Ze hanteren geen vaste levertijden en zijn door de korte rijtijden zeer flexibel. Kwekers stellen de volgende eisen aan lokaal transport: Flexibel en snel kunnen reageren. Door de steeds kortere, toegestane, reactietijd van order tot levering, wordt de eis aan de vervoerder gesteld om binnen 2-4 uur op te halen en af te leveren. Betrouwbaar, waarbij veel opmerkingen worden gemaakt dat de huidige externe vervoerders al zeer betrouwbaar zijn. Lage prijs 2.4 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. kwantitatief onderzoek Op basis van de cijfermatige overzichten heeft een logistiek specialist van buiten de sierteeltsector conclusies en aanbevelingen opgesteld. De uitkomsten van de analyse zijn behandeld in een werkgroep en aangevuld met conclusies en wensen uit de startbijeenkomst Conclusies: Het grootste deel van het vervoerde volume in de Greenport betreft daghandel. Dit is een belangrijk gegeven, omdat bij daghandel kortere levertijden gelden. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in logistiek en transport. Transport naar buiten Boskoop verloopt redelijk efficiënt met volle vrachtwagens en zorgt daarmee voor relatief weinig vervoersbewegingen. Anderzijds is er veel kleinschalig transport dat zorgt voor relatief veel vervoersbewegingen. Binnen Boskoop wordt nog veel gebruik gemaakt van eigen vervoer. Transport naar rest Nederland en buitenland wordt grotendeels uitbesteed (bijna 90%) Voor transport naar buiten de regio gelden vaste levertijden. Binnen regio Boskoop wordt niet of nauwelijks gewerkt met vaste tijden. Er wordt door kwekers geklaagd over korte levertijden Collectief transport voor Deense karren functioneert. Er is geen goed systeem voor vervoer van kleine partijen. Aanbevelingen: Stimuleer collectief transport en / of samenwerking tussen handel en kwekers. Hierdoor is een reductie van het aantal vervoersbewegingen mogelijk. Verken nieuwe logistieke mogelijkheden Zeer korte doorlooptijden worden gevraagd door de handelsbedrijven. Hierdoor zijn meerdere transporten per dag per bedrijf noodzakelijk. Het is van belang om bij de verkenning van een andere manier van transport en logistiek hiervan steeds bewust te zijn! 15

16 Verken de haalbaarheid van een systeem met vaste tijdstippen waarop een transporteur een kweekbedrijf bezoekt. Dit biedt de kwekers de betrouwbaarheid die ze zo belangrijk vinden. Verken de mogelijkheden voor transport van kleine partijtjes Wat beter kan en moet in regio Boskoop is het moment waarop de kweker de transporteur belt. Dit is vaak laat. Soms onvermijdelijk, soms ook niet. Dit geeft veel druk op transport. Een informatiesysteem dat zowel transporteur, handelsbedrijf als kweekbedrijf tot zijn beschikking heeft, lijkt een kans voor onze sector. Het ontzorgt kweker en handelsbedrijf. Vrachtverkeer vanaf het ICT-terrein kiest dikwijls de route over de Zijde om naar de snelweg te gaan. Vervoerders kiezen voor deze route omdat het de kortste route is en deze route ook wordt aangegeven door de navigatiesystemen. Dit veroorzaakt een belasting van dorpskernen. Betere bewegwijzering kan een bijdrage leveren aan minder verkeer door de dorpskernen. Dit punt is opgepakt door Stichting Greenport Regio Boskoop en inmiddels uitgevoerd. 16

17 3 Optimalisatie logistieke stromen 3.1 Inleiding Binnen fase 2 van het project Duurzame Agrologistiek in Greenport Regio Boskoop is een inventarisatie gedaan naar mogelijkheden om de logistieke stromen te optimaliseren. Hierbij is gekeken naar de leereffecten van bestaande agrologistieke initiatieven en de kansen voor de regio. Duurzame (agro)logistiek is een onderwerp dat in diverse sectoren en regio s in de belangstelling staat. Zo hebben ondernemers, overheden en instellingen voor onderwijs en onderzoek zich in 2000 verenigd in het platform Agrologistiek met als doel de logistiek in de agro- en foodsector efficiënter en duurzamer maken. Bron Globaal kunnen de initiatieven onder worden gedeeld in een aantal categorieën: - clustering logistieke activiteiten / goede benutting van hubs - samenwerking op het gebied van transport / collectief transport - transport kleine partijen - automatisering / digitalisering van de logistieke informatie 3.2 Clustering logistieke activiteiten In diverse agrologsitieke projecten wordt gesproken over hubs, verlaadcentra, logistieke centra en cross-dockcentra. Het zijn enkele namen die eigenlijk min of meer hetzelfde betekenen en bedoeld zijn om logistieke activiteiten te bundelen en daarmee efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Definitie: Een hub is een centraal overslagpunt in een distributienetwerk van waaruit een aantal afzenders en ontvangers van goederen wordt bediend. Het is bedoeld om logistiek te optimaliseren. Crossdocking is een kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden zonder ze eerst op te slaan. Uit het project Besparen in Ketens (BiK) van EVO en het ministerie van Verkeer & Waterstaat blijkt dat de bloemen- en plantensector zich kenmerkt door een groot aantal transportbewegingen met een lage beladingsgraad en een beperkte onderlinge afstemming tussen de schakels in de keten. Door activiteiten van verschillende ketenschakels onder te brengen in één logistiek centrum, verminder je het transport tussen de ketenschakels en kan veel worden bespaard op transportkosten. Ook cross-docking kan veel geld besparen. Het overslaan van goederen en / of opnieuw verdelen van goederen is weliswaar een extra handeling, maar door een betere beladingsgraad te realiseren kunnen transportkosten worden bespaard. Zo zijn er vervoerders met een cross-dock centrum in Venlo voor grote volumes richting Duitsland. In 17

18 deze centra worden goederenstromen verzameld, opnieuw gebundeld en doorgetransporteerd. Voor pendeltransport tussen grote veilingen worden soms Lange en Zware Voertuigen (LZV s) ingezet. (Bron: Besparen in Ketens Sierteeltsector, EVO Bedrijfsadvies, april 2008 maart 2009) Een aantal Westlandse Plantenhandelaren is verenigd in het International Plant Center Westland (IPCW). De bedrijven zijn concurrenten maar werken samen op noncommerciële activiteiten zoals aanvoerlogistiek (zie kader pagina 20). Doordat de bedrijven tegenwoordig allen werken met dezelfde transporteur en dezelfde aflevertijden hanteren, kan de vervoerder de capaciteit van zijn vrachtwagen beter benutten. Kwekers krijgen minder vrachtwagens op hun bedrijf en de potplantenhandelaren besparen op transportkosten. Ook in andere sectoren wordt gewerkt met hubs en crossdocking. LinX is bijvoorbeeld een nieuw, innovatief vervoersconcept voor de stadsdistributie ontwikkeld door Cornelissen. Het concept bestaat uit drie elementen. Er staat een terminal aan de rand van de stad, waar de centrale logistiek wordt uitgeoefend. Aan- en afvoer van producten wordt door een grote vrachtwagen gedaan. De last mile bevoorrading van binnenstedelijke locaties vindt plaats vanuit de terminal met schone, veilige en kleinere voertuigen. Ervaringen met logistieke centra en clustering binnen Greenport Regio Boskoop Binnen Greenport Regio Boskoop zijn er al een aantal bestaande initiatieven op het gebied van hubs en logistieke centra. Sinds eind jaren tachtig bestaat het Stibosplein. Dit plein van circa m 2 wordt beheerd door Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (voorheen Stibos). Zestig vaste plantenkwekers huren een gedeelte van dit plein voor de uitwisseling van vaste planten. Daarnaast zijn er logistieke centra als Logistiek Centrum Boskoop en hubs bij kwekers. Diverse handelsbedrijven van buiten Boskoop laten hun planten bij Boskoop Logistics brengen (door kweker zelf of via collectief transport). De handelsbedrijven halen de planten daar op. Het voordeel is dat ze niet zelf met een grote vrachtwagen door Boskoop hoeven te rijden. Deze bedrijven betalen voor de service van Boskoop Logistics, maar besparen tijd en geld doordat ze efficiënt werken. Daarnaast zijn er handelsbedrijven die hun bomen of planten op een vast adres (hub bij kweker) in Greenport Boskoop laten brengen en daar ophalen. Zo zijn er hubs bij o.a. Ronald Hertog, Eric van Hevelingen en Gebroeders de Jong. En eigenlijk is ieder handelsbedrijf ook een soort hub; er worden immers goederen van verschillende afzenders bij elkaar gebracht, verdeeld en getransporteerd naar verschillende afnemers. Voor het interne transport binnen Boskoop wordt (nog) niet gewerkt met hubs. Kwekers zouden het een voordeel vinden als ze hun planten voor meerdere Boskoopse handelaren tegelijkertijd op één punt kunnen afleveren en dat de handelaren het daar zelf ophalen of laten brengen. Eisen die aan een mogelijke hub worden gesteld zijn bewaakt en overdekt om te diefstal van planten en / of fust en karren te voorkomen. Gezien deze eisen verwachten kwekers en vervoerders dat de kosten voor overslag relatief hoog zijn en de opzet van een hub niet rendabel is. 18

19 De Boskoopse handel krijgt op dit moment de planten afgeleverd op het eigen bedrijf. Voor deze handelsbedrijven heeft het zelf ophalen van planten bij de kweker of op een overslagpunt alleen nadelen. In overleg met collectieve vervoerders in de regio zijn er ideeën geopperd voor verzamelpunten in Boskoop Oost en Boskoop West met bijvoorbeeld een lijndienst tussen deze hubs. Dit zou het transport over de hefbrug kunnen verminderen en mogelijk ook efficiencyvoordelen opleveren. Collectieve vervoerders zien geen efficiencyvoordeel. Door de korte afstanden van transport, kost het in- en uitladen volgens hen relatief het meeste arbeid. Verder moet een overslagruimte voor visuele producten overdekt en bewaakt zijn en op een logische plek in de route zitten (bijvoorbeeld Halve Raak). Dit vraagt een dusdanige investering waardoor bedrijven verwachten dat de kosten voor overslag hoog zijn en dat het voordeel van vollere vrachtwagens onvoldoende kostenbesparing oplevert. Anders hadden we zelf al wel geïnvesteerd in een overslagpunt, aldus één van de vervoerders. Collectieve vervoerders laden soms op het erf van kwekers wel Deense karren over van de ene vrachtwagen naar de andere. Dit gebeurt sporadisch. Leereffecten clustering logistiek activiteiten - Kostenbesparing is het uitgangspunt bij het bundelen van logistieke activiteiten. - Voor handelsbedrijven van buiten Boskoop biedt het centraal verzamelen van planten voordelen. Hun transportkosten zijn lager dan wanneer zij zelf het gehele gebied door moeten rijden. - Voor Boskoopse handelsbedrijven heeft het zelf ophalen van planten bij de kweker of op een overslagpunt alleen nadelen, omdat ze momenteel de planten veelal franco afgeleverd krijgen op het eigen bedrijf. - Voor intern transport binnen Greenport Regio Boskoop wordt nog niet gewerkt met hubs. Vervoerders verwachten dat er door de korte ritten binnen de regio geen voordelen zijn te behalen met overslag. Zij verwachten dat de kosten voor overslag hoger zijn dan de besparing die wordt gerealiseerd door een betere beladingsgraad. - Stibosplein functioneert goed voor vaste planten en vollegrondsproducten. De huurkosten zijn relatief laag doordat het terrein niet overdekt is. - Bij overslag van visuele producten al dan niet op Deense karren is het belangrijk dat de overslaglocatie overdekt is en bewaakt om diefstal van fust en planten te voorkomen. De kosten zijn hiermee hoger. - Bij overslag moeten (losse) planten goed verpakt zijn en herkenbaar om zoekraken te voorkomen. Het verpakken kost extra werk voor de kweker en op handelsbedrijven moeten losse producten weer worden uitgepakt om bij de juiste order weer ingepakt te worden. - Voor de opzet van een hub is voldoende schaalgrootte nodig. Kleinschalige initiatieven bij kwekers (versnipperdheid) kunnen grootschalige initiatieven moeilijker maken. 19

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics

Hogeschool van Amsterdam University of Applied Sciences Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam, 27 januari 2014 Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Titel document: Projectdocent: Opdrachtgever: Sierteeltsector in transitie Carina Heynens, Hogeschool van Amsterdam Jan-Willem Wesselink,

Nadere informatie

Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam

Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Eindrapportage Uitgevoerd in opdracht van: Verenigde bedrijven FCA Platform Agrologistiek Gemeente Amsterdam Den Haag, april 2011 Inhoudsopgave 1 Achtergrond

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

KENNIS ONLINE. Agrologistiek. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I

KENNIS ONLINE. Agrologistiek. www.kennisonline.wur.nl. Wageningen UR-onderzoek voor EL&I KENNIS ONLINE JAARGANG 8 - SEPTEMBER 2011 Wageningen UR-onderzoek voor EL&I www.kennisonline.wur.nl Agrologistiek Nederland Europees kampioen agrologistiek Traceerbaarheid helpt garnalenverkoop Vollere

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli 2012. Coöperatie nieuwe stijl p 4

Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli 2012. Coöperatie nieuwe stijl p 4 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #7, juli 2012 Klokvoorverkoop; hoe draait de pilot p 8 FloraneXt, nieuw informatiesysteem, vooral voor leden p 10 Vakantie; hoe houdt de kweker zijn bedrijf draaiend

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green.

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. De logistieke sector van ons land behoort tot de wereldtop. Maar die positie is niet onaantastbaar. Dat zien

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo De meerwaarde van een duurzaam BleiZo Een advies voor duurzame mobiliteit op het Masterplan BleiZo, versie augustus 2010 BleiZo, stapt u ook in? T. van der Plas H. Hooghiemstra S. Mittertreiner C. Janssen

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen

Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen 1 Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen Achtergronden en presentaties Keynote speakers: Mieke Damen (Vlisco) Albert Veenstra (TUE/TNO) Inhoudsopgave 2 Pagina 3: Voorwoord van dagvoorzitter

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie