Mr. J.W.O. Croockewit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. J.W.O. Croockewit"

Transcriptie

1 JJ. Viottastraat JP Amsterdam Telefoon Telefax Aan de Raad van de Gemeente Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Amsterdam 5 juni 2009 Betreft: Ganesh/Gemeente Schiedam f schade/nadeel exploitatie Parkweg 1-3) Geachte Raad, Hierbij zend ik u ter kennisneming kopie van mijn brief van 20 mei jl. aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam. Naar de inhoud mag ik u wel verwijzen. Kort gezegd is cliënt gedupeerd door de wijze waarop de gemeente Schiedam met zijn belangen is omgegaan terzake de aanpak en uitvoering van de herstructurering in de wijk Nieuwland. Namens hem heb ik mij al herhaaldelijk tot b en w gewend in relatie tot deze afwikkeling van zaken na de gedwongen liquidatie van zijn buurtsuper/avondwinkel aan de Parkweg 1-3. Afgezien van het feit dat cliënt belang heeft bij een financiële regeling geldt bovenal dat cliënt zou mogen verwachten dat de gemeente Schiedam op een behoorlijke wijze op zijn verzoeken reageert. Tot op heden is echter iedere inhoudelijke reactie achterwege gebleven. Sinds mijn eerste brief v^n augustus 2007 heeft het college van b en w daar op geen enkele wijze op gereageerd. Reden om mij namens cliënt tot uw raad te wenden en u daarover te informeren. Noodgedwongen - door ieder uitblijven van een reactie van de gemeente Schiedam - heb ik in de vorm van een bezwaarschrift d.d. 20 mei jl. tegen een fictieve weigering om een besluit om schadevergoeding bij de gemeente ingediend, waarvan bijgaande kopie. Overigens heb ik ook terzake dit ingediende bezwaarschrift wederom tot op heden (behoudens TNT ontvangstbewijs d.d. 25 mei jl.) nog geen reactie vernomen.

2 Ik vertrouw er op dat u goede nota van onderhavige informatie neemt en gelet op de aan uw raad toebedeelde controlerende bevoegdheid hierop gepaste actie zou willen ondernemen. Tot nadere toelichting bereid. Met vriendglij^groet,./. Bijlage(n)

3 J.J. Viottastraat JP Amsterdam Toli-loon (i37 81 Tolcliix II 87 l'osibank ABN AMRO !) l'.-niiiil AANTEKENEN M.H.R. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Amsterdam, 20 mei 2009 Betreft: Ganesh (avondwinkel Parkweg 1-3) / Gemeente Schiedam, inzake nadeelcompensatieclaim Uw kenmerk: 07INK09034 Geacht College, BEZWAARSCHRIFT Namens de heer B. Ganesh, wonende Rotterdam aan de Oude Dijk 70/D, dien ik bezwaar in ter zake het navolgende. Per brief van 31 augustus 2007 en 23 december 2008 heb ik mij namens cliënt tot uw college gewend en u daarbij aansprakelijk gesteld voor de aanzienlijke schade die cliënt heeft geleden bij de exploitatie van zijn buurtsupermarkt / avondwinkel aan de Parkweg 1-3 door de gemeente Schiedam uitgevoerde herstructureringsmaatregelen in de wijk Nieuwland. Ik veronderstel u volledig bekend met de aldaar spelende omstandigheden rond de herstructurering van genoemde wijk en de situatie aan de Parkweg in het bijzonder.. Naar aanleiding van bovengenoemde brieven is geen enkele inhoudelijke reactie van uw college gegeven. Op mijn uitdrukkelijk - herhaald - verzoek om een voor beroep vatbaar schadebesluit te nemen is door uw college evenmin gereageerd. Onder verwijzing naar mijn brief van 23 december 2008 ga ik er thans van uit dat uw stilzwijgenèen impliciete weigering inhoudt een besluit te nemen op het verzoek om schadevergoeding, waartegen bezwaar wordt aangetekend. Het verzoek om vergoeding van schade is gegrond op het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten (het beginsel van de égalité devant les charges publiques). Kort gezegd is weliswaar het treffen van het onderhavige complex aan herstructureringsmaatregelen als hier aan de orde een normale maatschappelijke ontwikkeling, waarmee iedereen kan worden geconfronteerd, en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkene behoren te blijven. Dat neemt niet weg dat zich feiten en/of omstandigheden kunnen voordoen waardoor een individueel belang ten gevolge van een dergelijke maatregel zodanig zwaar wordt getroffen dat het uit die maatregel voortvloeiende nadeel redelijkerwijs niet meer ten laste van betrokkene dient te blijven.

4 Dat van eim dergelijke situatie sprake is heeft cliënt reeds aannemelijk gemaakt. In 2002 is de gemeente Schiedam - kennelijk vooruitlopende op de verwezenlijking van het bestemmingsplan Nieuwland - begonnen met de sloop van 250 woningen direct aan de overkant van de straat van de onderneming van cliënt. Dit terrein heeft sindsdien braak gelegen. In 2004 is verder uitvoering gegeven aan de herstructureringsplannen met als gevolg (verdere) leegstand. Bovendien, door de volledige afsluiting gedurende 15 weken van de enige toegangsweg naar de winkel als gevolg van de aanleg van de Tramlijn Plus heeft cliënt al hierdoor een omzetschade geleden van circa ,. Tenslotte, in maart 2007 is verdere exploitatie van de winkel ter plaatste niet langer verantwoord hetgeen hem dwingt zijn onderneming (voortijdig) te staken. De door cliënt geleden schade vindt dus zijn oorzaak in: de feitelijke ontruiming c.q. het ontruimd houden van de wijk Nieuwland, waarin de avondwinkel zich bevindt, met als gevolg omzetderving; afsluiting toegangsweg in verband met aanleg sneltram; de verzekeraar van cliënt het risico te groot achtte en niet langer dekking wenste te verlenen voor eventuele bedrijfsschade; inbraken en bedreiging waardoor de exploitatie onmogelijk is. Deze omstandigheden, die direct zijn toe te schrijven aan de uitvoer van de herstructuringsmaatregelen in de wijk Nieuwland en de daaruit voortvloeiende verpaupering van dit gebied, zijn geen omstandigheden meer die tot het normale risico van de ondernemer behoren. Cliënt vordert de volledige vergoeding uit nadeelcompensatie voor alle schade die het gevolg is van de herstructurering van de wijk. Dat betreft derhalve de algehele schade die hij heeft geleden zowel tijdens de exploitatie van de winkel alsmede de algehele schade ten gevolge van de zoals gezegd (noodgedwongen) staking van de onderneming en de daarmee verband houdende afwikkeling van zijn zaken, inclusief de daaruit voortvloeiende beëindiging van (onder)huur van de winkelruimte aan de Parkweg 1-3. Mijn cliënt legt daartoe de volgende schadeopstelling over: inkomensschade I (na staking van de onderneming) inkomensschade II (tijdens exploitatie) afboeking voorraad en desinvesteringen inventaris en bouwkundige voorzienigen vanwege ontruimingskosten schade wegens afwikkeling personeel periode nadien incassokosten goodwillschade vergoeding kosten rechtsbijstand tot 10 augustus 2007 vergoeding rechtsbijstand en deskundigen na 10 augustus , ,04 p.m 2.078, , ,30

5 Dat van een dergelijke situatie sprake is heeft cliënt reeds aannemelijk gemaakt. In 2002 is de gemeente Schiedam - kennelijk vooruitlopende op de verwezenlijking van het bestemmingsplan Nieuwland - begonnen met de sloop van 250 woningen direct aan de overkant van de straat van de onderneming van cliënt. Dit terrein heeft sindsdien braak gelegen. In 2004 is verder uitvoering gegeven aan de herstructureringsplannen met als gevolg (verdere) leegstand. Bovendien, door de volledige afsluiting gedurende 15 weken van de enige toegangsweg naar de winkel als gevolg van de aanleg van de Tramlijn Plus heeft cliënt al hierdoor een omzetschade geleden van circa ,. Tenslotte, in maart 2007 is verdere exploitatie van de winkel ter plaatste niet langer verantwoord hetgeen hem dwingt zijn onderneming (voortijdig) te staken. De door cliënt geleden schade vindt dus zijn oorzaak in: de feitelijke ontruiming c.q. het ontruimd houden van de wijk Nieuwland, waarin de avondwinkel zich bevindt, met als gevolg omzetderving; afsluiting toegangsweg in verband met aanleg sneltram; de verzekeraar van cliënt het risico te groot achtte en niet langer dekking wenste te verlenen voor eventuele bedrijfsschade; inbraken en bedreiging waardoor de exploitatie onmogelijk is. Deze omstandigheden, die direct zijn toe te schrijven aan de uitvoer van de herstructrringsmaatregelen in de wijk Nieuwland en de daaruit voortvloeiende verpaupering van dit gebied, zijn geen omstandigheden meer die tot het normale risico van de ondernemer behoren. Cliënt vordert de volledige vergoeding uit nadeelcompensatie voor alle schade die het gevolg is van de herstructurering van de wijk. Dat betreft derhalve de algehele schade die hij heeft geleden zowel tijdens de exploitatie van de winkel alsmede de algehele schade ten gevolge van de zoals gezegd (noodgedwongen) staking van de onderneming en de daarmee verband houdende afwikkeling van zijn zaken, inclusief de daaruit voortvloeiende beëindiging van (onder)huur van de winkelruimte aan de Parkweg 1-3. Mijn cliënt legt daartoe de volgende schadeopstelling over: inkomensschade I (na staking van de onderneming) inkomensschade II (tijdens exploitatie) afboeking voorraad en desinvesteringen inventaris en bouwkundige voorzienigen vanwege ontruimingskosten schade wegens afwikkeling personeel periode nadien incassokosten goodwillschade vergoeding kosten rechtsbijstand tot 10 augustus 2007 vergoeding rechtsbijstand en deskundigen na 10 augustus , ,04 p.m 2.078, , ,30

6 belastingschade overige stagnatieschade door afwikkeling omzetschade aanleg Tramlijn Plus (2004) ,-- waterschade (april/mei 2007) 6.000,- Totaal, exclusief de pro-memorie gestelde kosten, een vordering van tenminste ,34. Uiteraard geldt dat, mede onder uitdrukkelijke verwijzing naar mijn eerdere brief van 23 december 2008, indien de rechter in de eveneens aanhangige huurbeëindigingsprocedure tussen cliënt en de gemeente Schiedam tot een toewijzing van de aldaar door cliënt gevorderde schade mocht oordelen, dat bedrag in mindering op onderhavige vordering dient te worden gebracht. Dat geldt eveneens voor de door partijen in het kader van de huurbeëindigingsprocedure overeengekomen vaststellingsovereenkomst - en inmiddels door cliënt ontvangen - voorschot ad ,. Ik verzoek u namens cliënt thans - alsnog - een zelfstandig schadebesluit te nemen. Teneinde aw gemeenteraad te informeren over de gang van zaken c.q. het tot op heden uitblijven van iedere reactie van uw college op eerdere verzoeken van cliënt zend ik de raad een kopie van deze brief onder toevoeging van de eerder namens cliënt door ondergetekende verstuurde correspondentie. Namens cliënt behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor zijn bezwaren in een later stadium schriftelijk danwei mondeling nader aan te vullen en/ofte vervolledigen. Hoogachte:

7 AD\'ÜC:AAT ].). Yioiuisiraiit P AinsUT<kim I. U-l.ii.il 020 Ii7(i 87 «1 lvlrl.i\ "'JU I «7 ABN AMRO 4:"i.l.'?.(M.17ii K-nuil la\u''( rooi knvil.nl AANTEKENEN M.H.R. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Amsterdam, 23 december 2008 Betreft: Ganesh (avondwinkel Parkweg 1-3) / Gemeente Schiedam Uw kenmerk: 07INK09034 Geacht College, Bij brief van 31 augustus 2007 heb ik mij namens de heer B. Ganesh, wonende Rotterdam aan de Oude Dijk 70/D, tot uw college gewend. De brief bevat een uiteenzetting van de feiten en omstandigheden waaronder mijn cliënt de gemeente Schiedam aansprakelijk houdt voor schade als gevolg van nadeelcompensatie die hij heeft geleden bij de exploitatie van zijn buurtsupermarkt aan de Parkweg 1-3. Ik veronderstel u bekend met de daar spelende omstandigheden met de gebiedsherstructurering en de uiteindelijk daardoor (noodgedwongen) staking van de onderneming door cliënt. Reeds in 2002 is de gemeente Schiedam - kennelijk vooruitlopende op de verwezenlijking van het bestemmingsplan Nieuwland - begonnen met de sloop van 250 woningen direct aan de overkant van de straat van de onderneming van cliënt. Dit terrein heeft sindsdien braak gelegen. In 2004 is verder uitvoering gegeven aan de herstructureringsplannen met als gevolg (verdere) leegstand. Bovendien, door de volledige afsluiting gedurende 15 weken van de enige toegangsweg naar de winkel als gevolg van de aanleg van de Tramlijn Plus heeft cliënt reeds hierdoor een omzetschade geleden van circa ,. Samengevat heeft mijn cliënt ernstige schade geleden welke in redelijkheid niet voor rekening van hem behoort te komen. Deze schade vindt zijn oorzaak in: de feitelijke ontruiming c.q. het ontruimd houden van de wijk Nieuwland, waarin de avondwinkel zich bevindt, met als gevolg omzetderving; afsluiting toegangsweg in verband met aanleg sneltram;

8 ,\nu K:\AI' de verzekeraar van cliënt het risico te groot achtte en niet langer dekking wenste te verlenen voor eventuele bedrijfsschade; inbraken en bedreiging waardoor de exploitatie onmogelijk is. Deze omstandigheden, die direct zijn toe te schrijven aan de uitvoer van de herstructuringsmaatregelen in de wijk Nieuwland en de daaruit voortvloeiende verpaupering van dit gebied, zijn geen omstandigheden die tot het normale risico van de ondernemer behoren. Als gezegd, feitelijk is hij per 1 maart 2007 gedwongen geweest zijn onderneming (voortijdig) te staken omdat een verdere exploitatie van de winkel ter plaatste niet langer verantwoord is. Ter nadere invulling van mijn brief van 31 augustus 2007 terzake de hoogte van de door cliënt geleden en te lijden schade het navolgende. Hij vordert de volledige vergoeding uit nadeelcompensatie voor alle schade die het gevolg is van de herstructurering van de wijk. Dat betreft derhalve de algehele schade die hij heeft geleden zowel tijdens de exploitatie van de winkel alsmede de algehele schade ten gevolge van de (noodgedwongen) staking van de onderneming en de daarmee verband houdende afwikkeling van zijn zaken, inclusief de daaruit voortvloeiende beëindiging van (onder)huur van de winkelruimte aan de Parkweg 1-3. Inmiddels heeft de gemachtigde van cliënt, in de door uw Gemeente geëntameerde procedure bij de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton, tot beëindiging van de huurovereenkomst, bij zijn conclusie van 25 september 2007 een reconventionele vordering ingediend. Onverlet het daarin onder punt 4.2 gestelde verwijs ik uitdrukkelijk naar de onder de punten 8.3 en 8.4 opgenomen schadebegroiing. Allen van deze schadecomponenten, met enige aanvullingen zoals hieronder opgenomen, zijn tevens terug te voeren tot de door uw gemeente uitgevoerde herstructurering en maken derhalve deel uit van onderhavige nadeelcompensatie vordering. Daaruit volgt de volgende schadeopstelling: inkomensschade I (na staking van de onderneming) inkomensschade II (tijdens exploitatie) 1 afboeking voorraad en desinvesteringen inventaris en bouwkundige voorzienigen vanwege ontruimingskosten schade wegens afwikkeling personeel periode nadien incassokosten goodwillschade vergoeding kosten rechtsbijstand tot 10 augustus , ,04 p.m 2.078, , ,30 ' Onder punt 8.4 in de conclusie van eis in reconventie d.d. 25 september 2007 wordt een bedrag van ,52 gevorderd terzake gebrekkig onderhoud aan het gehuurde, waaronder tevens het winkelcentrum. Dat is zoals blijkt uit het voorafgaande punt 6.19 (p.29) slechts 50% van de inkomensschade door achterblijvende klandizie. Opgemerkt wordt al dat een (ander) deel van de achterblijvende klandizie ook haar oorzaak heeft in de verpaupering van de omgeving. Dit aandeel is in deze schadeopstelling in zijn geheel opgenomen.

9 Mr. j.w.o. Croockewit vergoeding rechtsbijstand en deskundigen na 10 augustus 2007 belastingschade p-m. overige stagnatieschade door afwikkeling omzetschade aanleg Tramlijn Plus (2004) ,-- waterschade (april/mei 2007) 6.000,-- Totaal, exclusief de pro-memorie gestelde kosten, een vordering van tenminste ,34. Mocht de rechter in de huurbeëindigingsprocedure tot een toewijzing van de door cliënt gevorderde schade oordelen dient dat bedrag in mindering op onderhavige vordering te worden gebracht. Dat geldt eveneens voor het door partijen in de overeengekomen vaststellingsovereenkomst - en inmiddels door cliënt ontvangen - voorschot ad ,--. Namens cliënt heb ik u in augustus 2007 verzocht mij mee te delen de aansprakelijkheid van de gemeente Schiedam voor de geleden en (eventueel) nog te lijden schade te erkennen. Ik heb daar van u nog steeds geen antwoord op verkregen. Ik mag hierbij wel verwijzen naar een van de heer J. Boshuizen van maandag 3 september 2007 aan de heer Christiaanse en vrijdag 9 november Kopie van deze s treft u volledigheidshalve bij. Ik verzoek u thans uitdrukkelijk een voor beroep vatbaar schadebesluit te nemen. Mocht ik binnen 6 weken na dagtekening van deze brief geen inhoudelijke reactie van u hebben vernomen behoud ik mij namens cliënt uitdrukkelijk het recht voor dit als weigering tot het nemen van een besluit op te vatten, of alternatief, zonder verdere aankondiging, uw gemeente Schiedam in een procedure voor de civiele rechter te betrekken. In afwachting van uw nadere berichten. HoogachJendT J.WJJjGrodekëwit

10 Pagina 1 van 1 Jaap Croockewit Van: "J. Boshuizen" Aan: "K.P. Rijke" CC: "C. Voogt" Verzonden: vrijdag 9 november :47 Bijlage: Aansprakelijkheid schadedatum (fictief) Ganesh.eml Onderwerp: HERINNERING Aansprakelijkheid schadedatum (fictief)ganesh Beste Kees Vanmiddag ben ik benaderd door de heer Croockewit die mij vroeg naar de stand van zaken m.b.t. de afhandeling van briefnummer 07INK Gemakshalve verwijs ik naar de aangehechte bijlage. Op heeft Rob Christiaanse mij medegedeeld dat de onderhavige brief die dag door hem zou worden overgeboekt naar Hans Waltman (de Teamleider a.i. tot ) ter afdoening. Ik weet niet anders dan dat de werkzaamheden van Hans sinds de reorganisatie per aan jou zijn toebedeeld. Hiermede verzoek ik je je in dit dossier te verdiepen en de advocaat, al is het maar in de vorm van een "tussenrapportage", volgende week te informeren. Met vriendelijke groet, Jan Boshuizen Adviseur Risicobeheer en Verzekeringen cluster Dienstverlening afdeling Bestuursondersteuning T F E Gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254 Page 1 of 6 LJN: BO3254, Rechtbank Amsterdam, 455882 / HA RK 10-319 Datum 05-08-2010 uitspraak: Datum 08-11-2010 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:Verzoek

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011 Rapportnummer: 2011/336 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een brief van 17 februari 2010

Nadere informatie

Hettema & van Bambost Juristen

Hettema & van Bambost Juristen Hettema & van Bambost Juristen INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 Profielschets 4 Werkwijze incasso 5 Tarieven 7 Voorbeeld sommatie 9 Algemene voorwaarden 10 ALGEMENE INFORMATIE Naam onderneming : Hettema

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787

08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.4592 (120.04) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B. RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 Beslissing Mw. A.- B. 1. Per brief van 15 juli 2002 wendt Mw. A. te P. (hierna A.) zich

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie