Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en)."

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst met betrekking tot uw rekening bij ons (de overeenkomst). Deze overeenkomst vervangt alle eerdere aan u verstrekte voorwaarden met betrekking tot uw rekening. Het gebruik van uw rekening en uw kaart wordt beheerst door deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door en bewaar deze voor uw eigen gebruik. Zolang deze overeenkomst loopt, kunt u te allen tijde kosteloos een exemplaar van deze overeenkomst opvragen. Deze overeenkomst is opgesteld in het Nederlands en alle overige communicatie tussen u en ons met betrekking tot deze overeenkomst vindt in principe plaats in het Nederlands. Uw kaart geeft u toegang tot uw rekening en alle kaartvoordelen die worden geboden in verband met een kaart. Uw kaart staat echter los van uw rekening. U kunt ervoor kiezen een kaart aan te vragen met minimum kaartvoordelen (een basic card), maar u kunt ook kiezen voor een kaart met aanvullende kaartvoordelen (een premium card). U wordt verwezen naar het hoofdstuk Kaartvoordelen en Extra Diensten van deze overeenkomst. Rekening betekent de American Express Charge Card-rekening die wij voor u op grond van deze overeenkomst openen teneinde de door u met de kaart aangeschafte goederen en diensten te administreren en financieel met u af te wikkelen. Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). Aanvullende kaartvoordelen betekent de extra diensten en voordelen die samenhangen met een premium card, met inbegrip van het ontwerp van de desbetreffende premium card (bijvoorbeeld het ontwerp Flying-Blue American Express Silver Card). Kaartvoordelen betekent de minimale diensten en voordelen die samenhangen met een basic card. Kaarthouder betekent de persoon op wiens naam een kaart is uitgegeven, met inbegrip van de eventuele extra kaarthouder(s). Contante opnames betekent alle geld opnames die worden verricht met behulp van de kaart, PIN of waarvoor u een machtiging geeft. Bestedingen betekent alle transacties die met behulp van de kaart zijn verricht of anderszins ten laste gebracht van uw rekening en met inbegrip van contante opnames, aankopen, vergoedingen, provisies, rente, belastingen en alle overige bedragen waarvan u de betaling met ons bent overeengekomen of waarvoor u op grond van deze overeenkomst aansprakelijk bent. Wij, ons en onze betekent American Express Services Europe Limited, (adres: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ) een bijkantoor van American Express Services Europe Limited, statutair gevestigd te Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen SW1W 9AX, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven in het Handelsregister aldaar onder nummer ) en al haar deelnemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen alsmede alle licentiehouders voor de diensten van de American Express Charge Card. American Express Services Europe Limited staat onder toezicht van de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk (adres: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS) en heeft van de FSA een vergunning als betaaldienstverlener, geregistreerd onder nummer (www.fsa.gov.uk). American Express Services Europe Limited verleent haar diensten in Nederland op basis van een Europees Paspoort, geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (adres: Westeinde ZN Amsterdam, Onder u en uw wordt verstaan de persoon die deze rekening heeft aangevraagd. Door gebruik te maken van uw rekening (of door de kaart te ondertekenen en te behouden), gaan u en al uw extra kaarthouders akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Het is uw verantwoordelijkheid en u stemt ermee in te zorgen dat alle extra kaarthouders bekend zijn met deze voorwaarden. Voor extra informatie, zie het hoofdstuk Extra Kaarthouders van deze overeenkomst. 1

2 Deze overeenkomst bevat een artikel waarin onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt beperkt. Voor extra informatie, zie het hoofdstuk Beperking van Onze Aansprakelijkheid van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. U kunt deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag volgend op de datum van de overeenkomst, ontbinden zonder opgave van reden en zonder een boete te zijn verschuldigd. Wij verzoeken u om ons schriftelijk in kennis te stellen op het volgende adres: American Express Services Europe Ltd., Ledenservice, Postbus 7319, 1007 JH Amsterdam, onder vermelding van het feit dat u de rekening wilt sluiten en verzoeken u om alle kaarten te vernietigen dan wel aan ons te retourneren. Als u deze overeenkomst ontbindt binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop deze overeenkomst is gesloten, bent u aansprakelijk voor alle bestedingen met uitzondering van de kaartlidmaatschapsbijdrage. U stemt ermee in dat de overeenkomst gedurende deze periode van 14 kalenderdagen al wordt uitgevoerd door ons. 2 GEBRUIK VAN REKENING, KAART EN CODE(S) 2.1 U stemt ermee in dat bestedingen ten laste van uw rekening worden gebracht: indien u uw kaart aanbiedt aan een accepterende instelling (hierna: kaartaccepterend bedrijf) die de kaart als betaalmethode accepteert en u ofwel uw persoonlijke identificatie nummer (PIN) invoert dan wel een papieren bon, verstrekt door het kaartaccepterend bedrijf, ondertekent; wanneer u uw kaartnummer en bijbehorende kaart- of rekeninggegevens verstrekt door het volgen van de instructies van het kaartaccepterend bedrijf voor de verwerking van uw betaling in het geval van een online-aankoop, telefonische aankoop of postorder, periodieke bestedingen of door middel van andere apparaten zoals een telefooncel of een parkeerautomaat; wanneer u uw PIN invoert bij een geldautomaat (hierna: geldautomaat); wanneer u een overeenkomst sluit met een kaartaccepterend bedrijf en u akkoord gaat met het belasten van uw rekening met het in die overeenkomst vermeldde bedrag door het kaartaccepterend bedrijf; wanneer u mondeling toestemming geeft of bevestigt dat u instemt met de gehele of gedeeltelijke besteding, nadat deze besteding bij ons is ingediend. 2.2 U gaat ermee akkoord dat u geen bestedingen kunt annuleren zodra u toestemming heeft gegeven om de bestedingen ten laste van uw rekening te brengen. 2.3 Om misbruik van uw rekening te voorkomen, dient u te zorgen dat u: de kaart ondertekent met pen, zodra u deze heeft ontvangen; de kaart altijd veilig opbergt; regelmatig controleert of u de kaart nog in uw bezit heeft; niemand anders de kaart laat gebruiken; zorgt dat u de kaart altijd weer terugkrijgt na een besteding; en nooit uw kaartgegevens verstrekt, tenzij u de kaart gebruikt in overeenstemming met deze overeenkomst. 2.4 Ter bescherming van uw PIN, telefooncodes, online wachtwoorden en alle overige codes die worden gebruikt voor uw rekening (hierna: code(s)), moet u zorgen dat u: uw code uit uw hoofd leert; onze communicatie waarin u wordt geïnformeerd over de code, vernietigt (indien van toepassing); de code nooit op de kaart schrijft; de code niet is genoteerd of opgeslagen tezamen met of dicht bij de kaart- of rekeninggegevens; de code aan niemand vertelt of anderszins toegang ertoe geeft; als u een code kiest, niet een code kiest die gemakkelijk met u in verband kan worden gebracht, zoals uw naam, geboortedatum of telefoonnummer; en zorgt dat niemand de code te zien krijgt wanneer u deze invoert in een geldautomaat of overig elektronisch apparaat. 2

3 3 TOEGESTAAN GEBRUIK 3.1 Behoudens de beperkingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, mag u de rekening gebruiken om goederen en diensten te betalen van kaartaccepterende bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn: gebruik van de kaart om goederen en diensten te betalen door de kaart aan een kaartaccepterend bedrijf te tonen en te voldoen aan diens verzoek om te tekenen of uw PIN in te voeren; en gebruik van de kaart of de rekening om goederen en diensten te betalen die u telefonisch, via internet of per post (postorder) heeft besteld bij een kaartaccepterend bedrijf. 3.2 Als wij afzonderlijk met u zijn overeengekomen dat contante opnames overeenkomstig het hoofdstuk Contante Opnames van deze overeenkomst zijn toegestaan, dan mag u uw rekening ook gebruiken voor contante opnames. 3.3 U kunt, als het kaartaccepterend bedrijf het toestaat, de door u aangeschafte goederen en diensten, die u heeft verkregen met gebruikmaking van uw rekening, retourneren aan het kaartaccepterend bedrijf waarna uw rekening wordt gecrediteerd. 3.4 Indien u de kaart gebruikt voor de betaling van de premie voor een verzekering, dient u ermee akkoord te gaan dat wij de premies namens u betalen. Wij zullen deze bestedingen ten laste brengen van uw rekening. Indien u uw polis wilt opzeggen of indien u deze niet wilt verlengen, dient u ons en de verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen overeenkomstig de paragrafen 15.5 en 15.6 van het hoofdstuk Periodieke Bestedingen van deze overeenkomst. 3.5 Als u recht heeft op restitutie van een verzekeringspremie die ten laste van uw rekening is gebracht, wordt dit, nadat u ons en de aanbieder in kennis heeft gesteld overeenkomstig de paragrafen 15.5 en 15.6 van het hoofdstuk Periodieke Bestedingen van deze overeenkomst, door ons afgehandeld overeenkomstig het hoofdstuk Verlies of Diefstal van Uw Kaart, Onjuist Uitgevoerde Transacties en Misbruik van Uw Rekening van deze overeenkomst. 4 VERBODEN GEBRUIK 4.1 Het is niet toegestaan: uw kaart- of rekeningnummer aan anderen te geven of deze toe te staan uw kaart of rekening te gebruiken voor bestedingen, identificatie of enig ander doel anders dan toegestaan om uw toestemming te geven voor een transactie overeenkomstig het hoofdstuk Gebruik van de Rekening, Kaart en Code(s) van deze overeenkomst; goederen en diensten die u heeft betaald door middel van uw rekening, te retourneren in ruil voor contant geld; uw rekening of kaart te gebruiken om iets te kopen met wederverkoop als doel; uw kaart te gebruiken om contanten te ontvangen van een kaartaccepterend bedrijf voor een besteding die als aankoop wordt geregistreerd; uw rekening te (laten) crediteren anders dan als terugbetaling voor goederen of diensten die u eerder met behulp van uw rekening heeft gekocht; uw rekening of kaart te gebruiken als u failliet of insolvabel bent of als u niet in redelijkheid verwacht het verschuldigde bedrag van uw eerstvolgende rekeningoverzicht te kunnen voldoen; uw kaart te gebruiken indien deze wordt gevonden nadat u ons deze als verloren of gestolen heeft gemeld; het saldo van een andere rekening bij ons aan te wenden teneinde uw rekening te voldoen; uw rekening of kaart te gebruiken als uw kaart tijdelijk buiten werking is gesteld of is geannuleerd of nadat de geldigheidsdatum, vermeld op de voorzijde van de kaart, is verlopen; uw rekening of kaart te gebruiken voor onwettige doeleinden, met inbegrip van de aankoop van goederen en diensten die volgens de Nederlandse wet of de wet van enige overig land waar de kaart wordt gebruikt of waar de goederen en diensten worden aangeboden, verboden zijn; uw rekening of kaart te gebruiken voor welke aankoop dan ook bij een kaartaccepterend bedrijf waarin u of een extra kaarthouder of een derde partij die aan u is verwant, een belang in de eigendom heeft, met uitzondering van aandelen die zijn genoteerd aan een erkende effectenbeurs. 3

4 4.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geen verboden gebruik wordt gemaakt van uw rekening door u en extra kaarthouders. U bent verantwoordelijk voor ieder verboden gebruik van uw rekening, zelfs als wij het verboden gebruik niet hebben voorkomen of gestopt. 5 REKENINGOVERZICHTEN 5.1 Periodiek of, indien enige activiteit op uw rekening is geweest, ten minste eenmaal per maand, verstrekken wij u een overzicht van uw rekening (het rekeningoverzicht) of stellen wij u dat beschikbaar. Wij sturen of verstrekken u in ieder geval eenmaal per 12 maanden een rekeningoverzicht. Ieder rekeningoverzicht bevat belangrijke informatie over uw rekening, zoals het uitstaande saldo op de laatste dag van de periode van het rekeningoverzicht, het verschuldigde bedrag, de uiterste betaaldatum, de wisselkoers en de toepasselijke kosten alsmede de bestedingen die door u en uw eventuele extra kaarthouders zijn gedaan. Wij behouden ons het recht voor om eens per maand op verzoek bepaalde rekeninggegevens aan u beschikbaar te stellen. In dat geval stellen wij u daarvan in kennis via uw rekeningoverzicht. 5.2 Controleer altijd direct na ontvangst uw rekeningoverzicht op juistheid en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over een op uw rekeningoverzicht vermeldde besteding. Als u een vraag hebt over of een bedenking heeft over uw rekeningoverzicht of een daarop vermelde besteding, informeert u ons dan zo spoedig mogelijk (wij veronderstellen dat zulks gebeurt binnen een maand) en in ieder geval niet later dan 13 maanden, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de onbevoegde besteding. U gaat ermee akkoord om op ons verzoek terstond schriftelijke bevestiging te geven van uw vraag of bedenking, en ons alle informatie te verstrekken die wij nodig hebben met betrekking tot uw vraag of bedenking. 5.3 Als u zich heeft opgegeven voor online rekeningoverzichten, gaat u ermee akkoord dat wij het versturen van papieren rekeningoverzichten stopzetten. U gaat ermee akkoord dat alle specifieke voorwaarden met betrekking tot de online rekeningoverzichten die wij u verstrekken, van toepassing zijn en deel uitmaken van deze overeenkomst. 5.4 U gaat ermee akkoord dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, met inbegrip van berichten van wijziging van deze overeenkomst, tezamen met uw (online dan wel papieren) rekeningoverzicht. 6 VERGOEDINGEN 6.1 De soorten vergoedingen en provisies die gelden voor uw rekening zijn vermeld in de onderstaande tabel. U gaat akkoord met de betaling van deze vergoedingen en provisies en u geeft ons toestemming om deze ten laste te brengen van uw rekening zodra deze zijn verschuldigd. SOORT VERGOEDING SOORT KAART TOEPASSELIJKE BIJDRAGE Kaartlidmaatschapsbijdrage Flying Blue American 35 Express basic card Afhankelijk van het soort kaart dat aan u is uitgegeven, wordt een kaartlidmaatschapsbijdrage ten laste gebracht van uw rekening. De kaartlidmaatschapsbijdrage is verschuldigd op jaarbasis, met ingang van de datum van het eerste rekeningoverzicht nadat de rekening is geopend. Een rekening begint op de datum waarop de rekening wordt geopend, en eindigt op de dag voorafgaand aan diezelfde datum een jaar later. Flying Blue - American Express premium cards Afhankelijk van de door u gekozen premium card, zoals door ons goedgekeurd. Het bedrag van de bijdrage voor de door u gekozen premium card staat vermeld in het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, bij deze overeenkomst. Kaartlidmaatschapsbijdrage voor extra kaarthouders Uw rekening wordt belast met een kaartlidmaatschapsbijdrage voor extra kaarthouders voor elke extra kaart die wij op uw verzoek verstrekken naast de kaarten die als onderdeel van uw kaartvoordelen zonder extra vergoeding zijn aangeboden. Flying Blue American Express basic card Flying Blue - American Express premium cards 4 Inbegrepen Afhankelijk van de door u gekozen premium card, zoals door ons goedgekeurd

5 De kaartlidmaatschapsbijdrage voor extra kaarthouders is verschuldigd op jaarbasis, en vangt aan bij het begin van ieder jaar van kaartlidmaatschap voor iedere extra kaart die op uw verzoek door ons is uitgegeven. Boete voor te late betaling Indien u de bestedingen met betrekking tot uw rekening niet of te laat betaalt, bent u een boete voor te late betaling verschuldigd. Wij brengen deze boete voor te late betaling in ieder van de onderstaande gevallen ten laste van uw rekening: Alle rekeningen ongeacht het soort kaart. Het bedrag van de vergoeding voor de extra kaarten bij de door u gekozen premium card staat vermeld in het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, dat is bijgevoegd bij deze overeenkomst. 2,5% met een minimum van 15 per maand u heeft 30 dagen na de datum van het rekeningoverzicht het verschuldigde bedrag nog niet betaald; u heeft 60 dagen na de datum van het rekeningoverzicht het verschuldigde bedrag nog niet betaald. Storneringsboete Als u ons per automatische incasso betaalt en uw bank accepteert de automatische incasso niet, is een storneringsboete verschuldigd. Een storneringsboete is ook verschuldigd indien een contante opname niet door uw bank wordt geaccepteerd. Vergoeding rekeningoverzicht Als u een kopie van een rekening overzicht aanvraagt, bent u voor elk exemplaar dat u aanvraagt, een vergoeding verschuldigd. Kosten contante opnames Als wij afzonderlijk met u zijn overeengekomen dat contante opnames zijn toegestaan, bent u kosten verschuldigd wanneer u of uw extra kaarthouder geld opneemt met de kaart. Ook kunnen kosten in rekening worden gebracht door de beheerder van de door u gebruikte geldautomaat. Wisselkoersopslag Dit is van toepassing als u ervoor kiest een besteding, te verrichten in een andere munteenheid dan de euro. Zie ook het hoofdstuk Betalingen in Vreemde valuta van deze overeenkomst. Alle rekeningen ongeacht het soort kaart. Alle rekeningen ongeacht het soort kaart. Alle rekeningen ongeacht het soort kaart. Alle rekeningen ongeacht het soort kaart. 1,5% over het uitstaande bedrag verhoogd met 5 4 3,5 % van het geldbedrag met een minimum van 4,50 De wisselkoers plus 2,3% 6.2 Als wij een derde partij inschakelen zoals bijvoorbeeld een incassobureau om de bedragen die u ons verschuldigd bent, te innen, brengen wij u alle kosten in rekening die wij moeten betalen alsmede alle kosten 5

6 die het incassobureau maakt bij haar pogingen om namens ons het bedrag te innen. Wij zullen het bedrag dat u ons verschuldigd bent, blijven vermeerderen met boetes voor te late betaling totdat u het bedrag dat u bent verschuldigd, heeft voldaan. Als de zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, bent u zowel voor als na de uitspraak van de rechtbank boetes voor te late betaling verschuldigd. 6.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder kennisgeving een eventueel positief saldo op uw rekening te verrekenen met de bedragen die u ons verschuldigd bent op andere rekeningen (ongeacht de munteenheid) die u bij ons heeft, totdat u volledig aan uw betalingsplicht hebt voldaan. 7 RECHT OM VERGOEDINGEN EN PROVISIES TE WIJZIGEN 7.1 Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden te wijzigen op basis waarvan wij vergoedingen of provisies ten laste brengen van uw rekening, alsmede de hoogte van die vergoedingen of provisies. Van elke wijziging zullen wij u in kennis stellen overeenkomstig het hoofdstuk Wijzigingen van deze overeenkomst. 7.2 U gaat akkoord dat wij te allen tijde extra vergoedingen en provisies in rekening kunnen brengen, zolang wij u daarvan schriftelijk in kennis stellen op de wijze zoals beschreven in het hoofdstuk Wijzigingen van deze overeenkomst. 8 AANSPRAKELIJKHEID VOOR BETALING 8.1 U bent aansprakelijk voor betaling en verklaart alle uitstaande bedragen op uw rekening te zullen betalen zodra deze verschuldigd zijn, met inbegrip van: bestedingen die zijn gedaan met alle kaarten die aan u en uw extra kaarthouders zijn uitgegeven, ook als een handtekening ontbreekt of de kaart niet is getoond (met inbegrip van bestellingen per telefoon, via internet of per post (postorder)) en zelfs nadat de kaarten zijn geannuleerd en deze overeenkomst is beëindigd; bestedingen die door enig ander persoon zijn gedaan indien u of een van uw extra kaarthouders deze persoon heeft toegestaan om uw rekening te gebruiken; door u of enig ander persoon gedane bestedingen die in strijd met deze overeenkomst of frauduleus zijn, terwijl u of één van de extra kaarthouders deze bestedingen of het gebruik van uw rekening of een aan u uitgegeven kaart of een aan één van uw extra kaarthouders uitgegeven kaart, heeft toegestaan; onbevoegde bestedingen met betrekking tot een verloren of gestolen kaart of code, die is gebruikt door een onbevoegd persoon onder de omstandigheden en voorwaarden zoals uiteengezet in het hoofdstuk Verlies of Diefstal van Uw Kaart, Onjuist Uitgevoerde Transacties en Misbruik van uw Rekening van deze overeenkomst. 9 GOEDKEURING VAN BESTEDINGEN 9.1 Wij mogen verlangen dat bestedingen eerst door ons worden goedgekeurd voordat deze kunnen worden geaccepteerd door een kaartaccepterend bedrijf. 9.2 Elke besteding wordt goedgekeurd op basis van het uitgavenniveau en de betalings- en krediethistorie van alle rekeningen die u bij ons, onze dochterondernemingen en onze gelieerde ondernemingen en/of licentiehouders heeft geopend, alsmede op basis van uw krediethistorie bij andere financiële instellingen alsmede uw persoonlijke middelen en inkomsten, voor zover bekend bij ons. 9.3 Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om, en u in kennis stellen van, een tijdelijke bestedingslimiet voor uw rekening, die overeenkomt met het maximale bedrag dat op enig moment mag uitstaan op uw rekening (met inbegrip van het gebruik door extra kaarthouders). U stemt ermee in uw rekening zodanig te beheren dat de ten laste van uw rekening gebrachte bestedingen deze limiet niet overschrijden. 9.4 Ook indien geen sprake is van een achterstallig betaling op uw rekening, kunnen wij een aanvraag voor goedkeuring van een besteding weigeren, bijvoorbeeld als gevolg van technische complicaties, fraude, de onmogelijkheid voor u om uw rekening volledig en tijdig te voldoen en/of overige vergelijkbare redenen. Waar mogelijk, geven wij u op uw verzoek uitleg van onze redenen om autorisatie te weigeren. U kunt contact met ons opnemen op: +31 (0)

7 10 DE KAART IS ONS EIGENDOM Hoewel u en uw eventuele extra kaarthouders de kaarten ten behoeve van uw rekening gebruiken, blijven alle kaarten te allen tijde ons eigendom. Wij kunnen u verzoeken om de kaart te retourneren aan ons of in te leveren bij iemand anders die wij verzoeken de kaart namens ons in ontvangst te nemen, waaronder kaartaccepterende bedrijven. Wij kunnen kaartaccepterende bedrijven ook informeren dat uw kaart niet langer geldig is. 11 BETALINGEN 11.1 Betalingen zijn verschuldigd op de datum vermeld op uw rekeningoverzicht of op ons verzoek Betalingen kunnen worden verricht volgens één van de methoden vermeld in de onderstaande tabel en overeenkomstig alle eventuele extra instructies en voorwaarden met betrekking tot uw betalingen, zoals vermeld op uw rekeningoverzicht of zoals anderszins door ons aan u bekend gemaakt U dient ons te betalen in euro s Uw rekening wordt gecrediteerd zodra de betalingen zijn ontvangen, goedgekeurd en verwerkt. Alle door ons gehanteerde termijnen zijn slechts indicatief en zijn afhankelijk van het betalingssysteem en de dienstverlener die u heeft gekozen voor uw betaling Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat wij voldoende tijd hebben om de betalingen voor de vervaldatum te ontvangen, goed te keuren en te verwerken, ook als de vervaldatum in het weekend of op een officiële feestdag valt. Houdt u daarbij rekening met de verzendtijd voor betalingen die per post worden verstuurd en de verwerkingstijd die wordt gehanteerd door de desbetreffende financiële instelling voor de betaaldiensten (betalingen). De hiervoor geldende tijdsduur dient u zelf na te gaan bij uw financiële instelling Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door derden bij de verwerking van betalingen aan ons, eventuele kosten zijn voor uw rekening Alle derden die betrokken zijn bij de verzending of verwerking van betalingen, zoals postbedrijven of financiële instellingen, zijn niet onze vertegenwoordigers. De ontvangst van een betaling door hen kan derhalve niet worden beschouwd als de ontvangst van een betaling door ons. Betaalwijzen ( verplicht in Euro s) Bank: scheur de door u ingevulde acceptgiro van uw rekeningoverzicht en stuur deze naar de bank. Geschatte verwerkingstermijn (met inbegrip van de tijd voor uw bank om ons te betalen) Ga uit van 4 werkdagen voordat de betaling is geadministreerd op uw rekening. Betalingen worden geadministreerd op uw rekening Zodra de betaling door ons is ontvangen en verwerkt. Automatisch incasso: zorg dat voldoende saldo aanwezig is op de rekening bij uw financiële instelling op het moment dat het bedrag wordt afgeschreven. Het bedrag wordt ongeveer 5 werkdagen na de datum van uw rekeningoverzicht afgeschreven. Zodra de betaling door ons is ontvangen en verwerkt. 12 BETALINGEN IN VREEMDE VALUTA 12.1 Als u of één van uw extra kaarthouders een besteding doet in een andere valuta dan de euro, wordt deze besteding omgerekend naar euro s. Deze omrekening vindt plaats op de datum dat de besteding door ons wordt verwerkt, hetgeen niet zonder meer dezelfde datum hoeft te zijn als de datum waarop u of één van uw extra kaarthouders de besteding doet, aangezien dit afhangt van het moment waarop de besteding bij ons wordt ingediend. Als de besteding niet in Amerikaanse dollars wordt gedaan, vindt de omrekening plaats via Amerikaanse dollars, d.w.z. de besteding wordt eerst omgerekend naar Amerikaanse dollars en vervolgens 7

8 omgerekend van Amerikaanse dollars naar euro s. Als de besteding wordt gedaan in Amerikaanse dollars, wordt deze direct omgerekend naar euro s Tenzij op grond van het toepasselijk recht een specifieke koers geldt gaat u ermee akkoord dat het treasurysysteem van American Express een wisselkoers hanteert die uitgaat van interbancaire koersen die worden geselecteerd uit gangbare bronnen binnen de bedrijfstak en die van kracht of van toepassing zijn op de dag voorafgaand aan de verwerkingsdag (de referentiewisselkoers), eenmalig vermeerderd met 2,3% of anderszins zoals door ons bekendgemaakt. Indien bestedingen voorafgaand aan het moment van indiening bij ons reeds zijn omgerekend door derden, geschiedt deze omrekening tegen een door die derde geselecteerde wisselkoers en kan hierin een door die derde bepaalde provisie zijn verrekend De referentiewisselkoers wordt dagelijks vastgesteld. U gaat ermee akkoord dat alle eventuele wijzigingen in de referentiewisselkoers direct en zonder kennisgeving aan u van toepassing zijn. Wij wijzen u erop dat de wisselkoers op basis waarvan uw rekening wordt belast, niet zonder meer de beschikbare wisselkoers is op het moment van uw transactie, aangezien de toepasselijke wisselkoers wordt bepaald door de datum waarop het kaartaccepterend bedrijf een besteding indient, welke datum niet overeen hoeft te komen met de datum waarop u uw toestemming heeft gegeven voor de transactie. De wisselkoers kan aanzienlijk fluctueren. U kunt de referentiewisselkoers raadplegen op de beveiligde omgeving van onze website: nl. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen om te informeren naar de referentiewisselkoers. 13 EXTRA KAARTHOUDERS 13.1 Op uw verzoek kunnen wij voor uw rekening een kaart uitgeven aan een ander persoon (een extra kaarthouder). Wij kunnen het aantal extra kaarten per rekening beperken Wij verstrekken extra kaarthouders doorgaans geen kopieën van overeenkomsten, rekeningoverzichten, kennisgevingen en overige communicatie U gaat akkoord en u bent verantwoordelijk om te zorgen dat iedere extra kaarthouder deze overeenkomst alsmede alle overige kennisgevingen en communicatie die wij u kunnen sturen, doorleest en nakomt. Naast de overige hoofdstukken van deze overeenkomst die specifiek verwijzen naar extra kaarthouders, zijn de volgende hoofdstukken van deze overeenkomst behalve op u ook volledig van toepassing op extra kaarthouders: Gebruik van Rekening, Kaart en Code(s), Toegestaan Gebruik, Periodieke Bestedingen, Bevoegde Transacties, Beperking van Gebruik, Correspondentie met U en Beperking van Onze Aansprakelijkheid U of één van uw extra kaarthouders kunnen een extra kaart annuleren overeenkomstig het hoofdstuk Uw Rekening Sluiten en Uw Kaarten annuleren van deze overeenkomst. 14 CONTANTE OPNAMES 14.1 U kunt een aanvraag indienen om gebruik te maken van de Express Cash Service waarmee u contant geld kunt opnemen bij een geldautomaat. Een extra kaarthouder kan alleen van de Express Cash Service gebruikmaken indien u de extra kaarthouder daartoe toestemming hebt verleend en als wij dit gebruiksrecht hebben goedgekeurd Wij zijn gerechtigd een aanvraag voor de Express Cash Service af te wijzen indien u slechts recent klant bent, op grond van uw betalingsgeschiedenis of bestedingsgedrag of op grond van andere beschikbare betalings- en kredietinformatie over u, zoals informatie over inkomsten, bezittingen, betalingsherinneringen of overige vergelijkbare informatie Voor contante opnames wordt een vergoeding ten laste van uw rekening gebracht; zie hiervoor het hoofdstuk Vergoedingen van deze overeenkomst In overeenstemming met het toepasselijk recht kunnen wij u informeren over de opnamelimieten die gelden voor contante opnames. Daarbij kan het gaan om het maximumbedrag dat per transactie, dag, rekeningoverzichtperiode of anderszins door u met gebruikmaking van uw kaart mag worden opgenomen (met inbegrip van gebruik door een eventuele extra kaarthouder). Financiële instellingen en exploitanten van geldautomaten kunnen eveneens hun eigen limieten en voorwaarden aan contante opnamen stellen, zoals een limiet aan het aantal opnamen, het bedrag van elke opname en de toegang tot geldautomaten en de daarbij beschikbare diensten Ook als geen sprake is van een achterstallige betaling op uw rekening, kunnen wij een aanvraag voor autorisatie van een contante opname weigeren, bijvoorbeeld als gevolg van technische complicaties, fraude, de onmogelijkheid voor u om uw rekening volledig en tijdig te voldoen en/of andere vergelijkbare redenen. Waar 8

9 mogelijk, geven wij u op uw verzoek uitleg van onze redenen om autorisatie te weigeren. U kunt contact met ons opnemen op: +31 (0) De Express Cash Service kan om veiligheidsredenen worden beëindigd zodra er een verdenking bestaat van onbevoegd gebruik of misbruik van uw rekening of kaart of als sprake is van een verhoogd risico dat u niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen jegens ons te voldoen. Van een verhoogd risico kan sprake zijn als uw gebruik van uw rekening aanzienlijk afwijkt van het normale gebruik of als er aanwijzingen zijn dat uw financiële toestand is verslechterd en ons noodzaakt het gebruik van uw kaart voor geldopnamediensten te beëindigen U kunt te allen tijde uw toegang tot de Express Cash Service beëindigen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. U kunt op dezelfde manier het recht van de extra kaarthouder voor het gebruik van de Express Cash Service beëindigen Wij kunnen uw toegang tot geldautomaten met onmiddellijke ingang beëindigen zodra u deze overeenkomst schendt Uw recht om gebruik te maken van de Express Cash Service eindigt zodra: uw rekening wordt gesloten; of u uw kaart annuleert en een andere kaart aanvraagt Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor de eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van: enige wijziging aan, tijdelijke gebruiksbeperking van, of beëindiging of intrekking door ons van de geldopnamediensten op grond van deze overeenkomst; of enig niet-functioneren of defect van de kaart waardoor de kaarthouder geen gebruik kan maken van de geldopnamediensten Als u uw rekening of kaart annuleert, eindigt uw gebruik van de Express Cash Service met onmiddellijke ingang De beëindiging van uw recht om de Express Cash Service te gebruiken, heeft geen invloed op uw aansprakelijkheid voor alle bestedingen met betrekking tot transacties die op het moment van annuleren nog niet waren voldaan. 15 PERIODIEKE BESTEDINGEN 15.1 U of een uw extra kaarthouder kan een kaartaccepterend bedrijf machtigen om periodiek een bedrag ten laste van uw rekening te brengen voor goederen of diensten (de periodieke bestedingen) Om een mogelijke onderbreking te voorkomen van periodieke bestedingen en de levering van goederen of diensten door het kaartaccepterend bedrijf als sprake is van een vervangende kaart of van een geannuleerde kaart of in het geval van beëindiging van deze overeenkomst op grond van het hoofdstuk Wijzigingen of het hoofdstuk Uw Rekening Sluiten en Uw Kaarten Annuleren, is het te allen tijde uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het kaartaccepterend bedrijf en informatie over de vervangende kaart te verstrekken of een alternatieve betaalwijze overeen te komen U en uw extra kaarthouders (voor hun eigen bestedingen) gaan ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle periodieke bestedingen die mogelijk nog steeds ten laste komen van uw rekening op basis van een kaart die reeds is vervangen of geannuleerd. Periodieke bestedingen kunnen automatisch ten laste van uw rekening worden gebracht, als een vervangende kaart is uitgegeven zonder dat u hiervan in kennis bent gesteld Wij verstrekken het kaartaccepterend bedrijf geen gegevens over een vervangende kaart (zoals het kaartnummer en de vervaldatum van de kaart) Als u de periodieke bestedingen die ten laste worden gebracht van uw rekening, wilt stopzetten, dient u het kaartaccepterend bedrijf schriftelijk of op een andere door dit kaartaccepterend bedrijf toegestane wijze tijdig en voordat het periodieke bedrag ten laste van uw rekening wordt gebracht, hiervan in kennis te stellen Als u een kaartaccepterend bedrijf heeft verzocht om een periodieke besteding niet langer ten laste te brengen van uw rekening, dient u ons daarvan schriftelijk of telefonisch in kennis te stellen. U dient ons hiervoor tijdig en voordat de periodieke besteding ten laste van uw rekening wordt gebracht, een bewijs van annulering te overleggen in de vorm van een annuleringsnummer of een schriftelijke bevestiging van het kaartaccepterend bedrijf Als wij het toestaan, kunnen u en uw extra kaarthouders aan ons toestemming geven dat wij of onze agenten u of de extra kaarthouder bij een kaartaccepterend bedrijf opgeven voor een periodieke besteding. U blijft 9

10 verantwoordelijk voor het treffen van een andere betaalwijze totdat de periodieke bestedingen ten laste van uw rekening worden gebracht. 16 VERVANGENDE KAARTEN 16.1 U machtigt ons om u en uw eventuele extra kaarthouders een vervangende of nieuwe kaart toe te zenden (een vervangende kaart) voordat de huidige kaart vervalt. U dient alle vervallen kaarten te vernietigen door deze doormidden te knippen. Op alle vervangende kaarten blijft deze overeenkomst, inclusief eventuele wijzigingen, onverminderd van toepassing Een vervangende kaart kan aan u of uw eventuele extra kaarthouders worden uitgegeven indien de kaart is verloren, gestolen, beschadigd, geannuleerd, vernieuwd of als wordt gewisseld naar een ander type kaart. Een kaart kan ook worden geannuleerd of nadere bestedingen worden niet meer toegestaan zonder dat een vervangende kaart wordt uitgegeven (een geannuleerde kaart). 17 PRIVACY Verzamelde gegevens 17.1 De gegevens die wij over u verzamelen, omvatten: informatie die wordt verkregen op basis van het aanvraagformulier voor de rekening; informatie die wordt verkregen op basis van referenties; informatie die wordt verkregen op basis van bestedingen met behulp van de kaart bij kaartaccepterende bedrijven of bij van exploitanten van geldautomaten ; informatie die wij bij u opvragen ten behoeve van het beheer van uw rekening Indien u zich aanmeldt voor online diensten, kunnen afzonderlijke voorwaarden gelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ons in die situatie. Bekendmaking van gegevens 17.3 Wij maken de noodzakelijke gegevens over u, het gebruik van de kaart, uw rekening en de bestedingen op basis daarvan (met inbegrip van informatie over aangekochte goederen en/of diensten) bekend aan: ondernemingen binnen de American Express groep (onze groep), met inbegrip van wereldwijde en derde partijen die de kaart uitgeven of bestedingen verwerken namens kaartaccepterende bedrijven (wereldwijd); ondernemingen die de kaart distribueren; elke overige partij waarvan de naam of het logo is afgebeeld op de aan u uitgegeven kaart; elke door u goedgekeurde partij; onze gegevensverwerkers en leveranciers; organisaties die de kaart accepteren als betaalmiddel voor de door u gekochte goederen en/of diensten Wij kunnen van deze partijen ook informatie over u verkrijgen. Gebruik van de informatie 17.5 Wij gebruiken uw gegevens om: uw rekening te beheren en te administreren; de bestedingen op uw rekening te verwerken en te innen; voordelen of verzekeringsprogramma s waarvoor u zich heeft opgegeven te beheren; de afwikkeling door ons van betalingen aan voornoemde ondernemingen, processors leveranciers en organisaties in verband met de uitgifte van de kaart aan u en/of het gebruik van de kaart door u. 10

11 17.6 Wij kunnen de gegevens over u, uw rekening en bestedingen die u heeft gedaan met behulp van de kaart gebruiken om rapporten te maken voor derden over uw rekeninggebruik. Deze rapporten bevatten uitsluitend geanonimiseerde gegevens en wij maken geen informatie bekend op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld Indien u de uitgifte van een extra kaart heeft goedgekeurd, stemt u ermee in dat de extra kaarthouder ons persoonlijke gegevens over u verstrekt voor extra identificatiedoeleinden wanneer de extra kaarthouder de kaart wenst te activeren, zich wenst op te geven voor online diensten, contact met ons wenst op te nemen en toegang wenst te krijgen tot verbeterde en nieuwe diensten als deze worden geïntroduceerd. Toestemming van derden 17.8 Indien u goederen en/of diensten aankoopt namens een derde, bevestigt u dat u de toestemming van deze derde hebt verkregen voor de bekendmaking van zijn of haar persoonsgegevens aan American Express en voornoemde ondernemingen, gegevensverwerkers, leveranciers en organisaties voor de bovenstaande doeleinden. Enquêtes en marktonderzoek 17.9 Wij, overige ondernemingen binnen onze groep, derde-partijen die de kaart uitgeven, ondernemingen die de kaart distribueren, processors en overige, specifiek door ons geselecteerde ondernemingen: hebben toegang tot en gebruiken gegevens over u en hoe u uw rekening gebruikt teneinde lijsten op te stellen van goederen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn; en kunnen met u communiceren (per post, , telefoon of SMS, of via het internet) in verband met vergelijkbare goederen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn Indien u op enig moment geen marketing meer wenst te ontvangen, kunt u ons informeren via het adres dat vermeld staat in de paragraaf Vragen en Klachten van dit hoofdstuk De gegevens die worden gebruikt om deze lijsten op te stellen, kunnen afkomstig zijn uit: het aanvraagformulier en het aanvraagproces; informatie waar u de kaart gebruikt en welke bestedingen u doet; enquêtes en onderzoek (hetgeen mede omvat het opnemen van contact met u per post, , telefoon of SMS, of via internet) en informatie die is verkregen uit externe bronnen, zoals kaartaccepterende bedrijven of marketingbedrijven, zoals de wet het toestaat Wij kunnen u andere aanbiedingen doen (per post, , telefoon of SMS, of via het internet) voor producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u dergelijke correspondentie niet wenst te ontvangen, kunt u ons informeren via het adres dat is vermeld in de paragraaf Vragen en Klachten van dit hoofdstuk. Kredietinformatiebureaus en fraudepreventie Wij kunnen uw persoons- en rekeninggegevens uitwisselen met kredietinformatiebureaus. Indien u ons geld verschuldigd bent en deze schuld niet volledig of tijdig voldoet, kunnen wij deze informatie doorgeven aan een kredietinformatiebureau, die de uitstaande schuld zal vastleggen. Deze informatie kan worden gedeeld met overige organisaties ter beoordeling van uw aanvragen en aanvragen van een andere partij die financieel aan u is gelieerd, voor kredieten of overige faciliteiten alsmede ter voorkoming van fraude en ter opsporing van debiteuren Als u ons geld met betrekking tot uw rekening bent verschuldigd, zullen wij kredietcontroles verrichten (met inbegrip van het opnemen van contact met uw bank, uw hypotheekverstrekker of een door u opgegeven referentie en kunnen wij gegevens over u en uw rekening uitwisselen met incassobureaus en advocatenkantoren ten behoeve van het innen van de verschuldigde bedragen in relatie tot uw rekening Wij verrichten aanvullende controles, met inbegrip van kredietinformatiebureaus, en analyseren de informatie over u en de bestedingen ten laste van uw rekening, ter ondersteuning van het beheer van uw rekening, de goedkeuring van bestedingen ten laste van uw rekening en om misbruik of overig onwettig gebruik te voorkomen. Dergelijke controles bij kredietinformatiebureaus wordt niet ingezien of gebruikt door overige organisaties ter beoordeling van uw mogelijkheid om krediet te verkrijgen Wij zullen uw gegevens controleren bij instellingen voor fraudepreventie. Indien valse of onnauwkeurige informatie is verstrekt en wij vermoeden dat sprake is van enige vorm van onwettige activiteit, zoals fraude, of 11

12 fraude is geconstateerd, wordt dit vastgelegd en kunnen wij deze gegevens doorgeven aan instellingen voor fraudepreventie. Opsporingsinstanties kunnen toegang hebben tot en gebruik maken van deze gegevens Wij en overige organisaties kunnen deze informatie ook inzien en gebruiken ter voorkoming van fraude en witwaspraktijken, bijvoorbeeld bij: het controleren van gegevens bij aanvragen voor verzekeringen, krediet en kredietgerelateerde of overige faciliteiten; het beheren van kredieten, kredietgerelateerde rekeningen of faciliteiten, en verzekeringspolissen; het incasseren van schulden; het controleren van gegevens van aanvragen, offertes en claims voor alle soorten verzekeringen; of het controleren van de gegevens van sollicitanten en werknemers Wij en overige organisaties kunnen de informatie van instellingen voor fraudepreventie uit het buitenland eveneens inzien en gebruiken U heeft het recht om uw persoonlijke dossiers bij kredietinformatiebureaus en instellingen voor fraudepreventie in te zien Indien u dit wenst of indien u de gegevens van de desbetreffende Nederlandse instellingen waar wij gebruik van hebben gemaakt, wilt ontvangen, kunt u daarvoor contact opnemen met ons op het adres: American Express Services Europe Ltd. Ledenservice, Postbus 7319, 1007 JH Amsterdam De verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons vindt plaats onder verantwoordelijkheid van American Express Services Europe Ltd. (statutair gevestigd te Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen SW1W9AX, Verenigd Koninkrijk, registratienummer ). Elektronische correspondentie of telefonisch contact Indien u contact met ons opneemt via elektronische apparatuur, kunnen wij de op dat moment geboden elektronische identificatiegegevens met inbegrip van telefoonnummers en IP-adres, vastleggen Wij volgen en/of nemen uw telefoongesprekken met ons op of laten dat door een door ons geselecteerde organisatie met een goede naam doen teneinde te zorgen voor een constant niveau van dienstverlening (met inbegrip van personeelstrainingen) en het rekeningbeheer, en, waar nodig, ondersteuning te bieden bij het oplossen van geschillen. Overdracht van uw gegevens buiten Nederland en de EU Wij kunnen hetgeen dat is beschreven in dit privacyhoofdstuk zowel binnen als buiten Nederland en de Europese Unie uitvoeren Informatie over u kan: worden verwerkt in de VS; en/of bekend worden gemaakt aan of worden ingezien in andere landen buiten de Europese Unie wanneer u reist of in het buitenland aankopen doet (per post, of telefoon of via internet) en voor het beheer van uw rekening. 12

13 17.26 In dat geval neemt American Express alle nodige stappen om dezelfde mate van bescherming van uw informatie in de VS en overige landen buiten de Europese Unie (waar de wetgeving inzake gegevensbescherming wellicht minder uitgebreid is dan die in de Europese Unie) te garanderen als in de Europese Unie. Extra kaarthouders De bepalingen van dit privacyhoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de extra kaarthouder(s) van uw rekening In het geval dat u goedkeuring heeft gegeven voor de uitgifte van een extra kaart, bevestigt u dat u de toestemming van de extra kaarthouder heeft verkregen om zijn of haar gegevens bekend te maken aan American Express, zodat deze kunnen worden verwerkt voor bovenstaande doeleinden. Beveiliging Wij maken gebruik van geavanceerde technologie en duidelijk beschreven procedures voor werknemers om te zorgen dat uw gegevens terstond, nauwkeurig, volledig en veilig wordt verwerkt. Om de doelmatigheid en veiligheid van deze systemen, processen en procedures te handhaven, is het noodzakelijk dat wij van tijd tot tijd uw gegevens bij wijze van proef verwerken. Behoud van de informatie Wij behouden de informatie over u voor de in dit hoofdstuk beschreven doeleinden net zo lang als nodig is om aan al onze wettelijke verplichtingen op grond van het toepasselijk recht te voldoen. Toegang tot uw gegevens U heeft het recht om een overzicht aan te vragen van uw gegevens die wij verwerken. Indien u een kopie wilt aanvragen van de gehele of gedeeltelijke gegevens van u die wij verwerken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in de paragraaf Vragen en Klachten van dit hoofdstuk. Hieraan kunnen enige kosten verbonden zijn, in overeenstemming met de wet. Correctie van gegevens Indien u van mening bent dat enige door ons over u verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te corrigeren dan wel te verwijderen. In dat geval kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in de paragraaf Vragen en klachten van dit hoofdstuk. Gegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden direct gecorrigeerd. Wijzigingen aan het privacybeleid Wij kunnen te allen tijde elke bepaling van dit hoofdstuk wijzigen. Wij stellen u vooraf in kennis van elke wijziging conform het hoofdstuk Wijzigingen van deze overeenkomst. Vragen en klachten Indien u vragen of klachten heeft in verband met de gegevens die wij over u vastleggen, kunt u contact opnemen met American Express Services Europe Limited, Ledenservice, Postbus 7319, 1007 JH Amsterdam. 13

14 18 KAARTVOORDELEN EN AANVULLENDE DIENSTEN 18.1 Indien u besluit om een premium card aan te vragen en de aanvraag is goedgekeurd, bieden wij aanvullende kaartvoordelen aan u of uw extra kaarthouders. Voorbeelden van aanvullende kaartvoordelen zijn onder meer bijkomende verzekeringsvoordelen, bijstands- en conciërgediensten, loyaliteitsprogramma s, extra kaarten zonder additionele kaartlidmaatschapsbijdrage en aanbiedingen van kaartaccepterende bedrijven. Onze kaartvoordelen zijn afzonderlijk beschreven of onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden. De basic card heeft minimum kaartvoordelen U kunt ons te allen tijde in kennis stellen dat u niet langer uw aanvullende kaartvoordelen wenst te hebben. In dat geval annuleren wij uw kaart en geven wij u, onder voorbehoud van onze goedkeuring, een andere premium card die u wilt aanvragen of, als u wilt, een basic card. Wij vergoeden de kaartlidmaatschapsbijdrage als u heeft gekozen heeft voor een andere kaart met een kaartlidmaatschapsbijdrage die lager is of belasten u voor het verschil indien de kaartlidmaatschapsbijdrage hoger is De keuze voor een andere kaart leidt niet tot beëindiging van uw rekening en heeft geen invloed op onze of uw beëindigingsrechten op grond van deze overeenkomst, maar wij houden ons het recht voor om een nieuwe rekening voor u te openen in verband met de heruitgifte van uw kaart Kaartvoordelen die worden geboden door derden zijn onderworpen aan de voorwaarden van die derden. Eventuele geschillen dienen derhalve rechtstreeks met deze derde te worden afgehandeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kaartvoordelen die niet direct door ons worden verstrekt De omvang en de voorwaarden van de kaartvoordelen kunnen door ons of de derde partij die deze verstrekt, worden gewijzigd of geannuleerd. Waar mogelijk, berichten wij u vooraf over wijzigingen of annulering van kaartvoordelen Het is uw verantwoordelijkheid om vervangende diensten voor de kaartvoordelen te regelen of om nieuwe betalingsafspraken te treffen met de derden die de kaartvoordelen verstrekken (ervan uitgaande dat deze derden deze diensten nog steeds direct bieden) indien één van de onderstaande situaties zich voordoet: a) u beëindigt deze overeenkomst en uw rekening wordt gesloten; of b) u kiest voor een andere kaart, die niet dezelfde kaartvoordelen biedt Wij kunnen u, onafhankelijk van uw rekening en kaart, extra producten of diensten aanbieden. Indien u een dergelijk aanbieding accepteert, worden de eventuele vergoedingen en premies voor die producten en diensten ten laste gebracht van uw rekening. Indien deze producten of diensten worden geboden door derden, kunnen wij van de aanbieder een vergoeding ontvangen. Onze vergoeding kan variëren al naargelang de aanbieder, het product of de dienst. 19 VERZEKERING 19.1 Wij kunnen van tijd tot tijd verzekeraars en verzekeringsproducten selecteren die voor sommige van onze klanten interessant kunnen zijn. In deze hoedanigheid handelen wij niet als uw agent of vertegenwoordiger en kunnen wij, voor zover wettelijk toegestaan, optreden namens de verzekeraar. Deze aanbiedingen staan los van alle verzekeringsvoordelen die aan uw kaart kunnen zijn verbonden Wij kunnen een provisie ontvangen van deze verzekeraars en onze provisie kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het product. In sommige gevallen kan een onderneming die met ons is gelieerd, de verzekeraar of herverzekeraar zijn en verzekerings- of herverzekeringsinkomsten genieten. De afspraken die wij hebben met bepaalde verzekeraars, met inbegrip van de mogelijkheid om producten te herverzekeren, kunnen eveneens van invloed zijn op de selectie van producten door ons U bent niet verplicht enig verzekeringsproduct af te nemen en het staat u vrij om zelf te voorzien in uw verzekeringsbehoefte via andere bronnen met de daarbij horende voorwaarden. 20 VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW KAART, ONJUIST UITGEVOERDE TRANSACTIES EN MISBRUIK VAN UW REKENING 20.1 U of een van uw extra kaarthouders dient onmiddellijk telefonisch contact met ons op te nemen (op + 31 (0) indien: een kaart is verloren of gestolen; 14

15 een vervangende kaart niet is ontvangen; iemand anders uw code kent; u vermoedt dat uw rekening wordt misbruikt of sprake is van een onbevoegde transactie; u vermoedt dat een transactie onjuist is verwerkt; of u bij de controle van uw rekeningoverzicht ontdekt dat een periodieke besteding ten laste is gebracht van uw rekening, terwijl u het kaartaccepterend bedrijf reeds had gevraagd deze te annuleren en u ons hierover heeft geïnformeerd conform paragraaf 15.6 van het hoofdstuk Periodieke Bestedingen van deze overeenkomst Als u of één van uw extra kaarthouders een kaart als vermist of gestolen heeft gemeld en deze kaart later wordt gevonden, dienen u of uw extra kaarthouders deze kaart te vernietigen en te wachten op de vervangende kaart U en uw extra kaarthouder zijn niet aansprakelijk voor onbevoegde bestedingen tenzij u of uw extra kaarthouder: zich bewust of met grove nalatigheid niet heeft gehouden aan deze overeenkomst (met inbegrip van het hoofdstuk Gebruik van Rekening, Kaart en Code(s ); of heeft bijgedragen aan, betrokken was bij, of heeft geprofiteerd van het verlies, de diefstal of het misbruik, in welk geval u aansprakelijk bent voor het gehele bedrag van de onbevoegde bestedingen. Indien u bijvoorbeeld uw kaart en/of codes aan een andere persoon heeft gegeven en u heeft nagelaten al het redelijke in het werk te stellen om de veiligheidskenmerken van uw kaart te waarborgen, dan bent u aansprakelijk voor het gehele bedrag van welke onbevoegde besteding dan ook Als u of één van uw extra kaarthouders ons overeenkomstig paragraaf 20.1 in kennis heeft gesteld en niet heeft bijgedragen aan, op geen enkele wijze betrokken was bij en niet heeft geprofiteerd van de diefstal, het verlies of het misbruik van de kaart, zijn u en uw extra kaarthouders niet aansprakelijk voor de onbevoegde bestedingen vanaf het moment waarop wij door u of een extra kaarthouder in kennis zijn gesteld U en uw extra kaarthouders zijn akkoord om met ons samen te werken, met inbegrip van het verstrekken van een verklaring of getuigeverklaring en/of een kopie van het door de politie opgestelde proces-verbaal, mochten wij daarom vragen. U en uw extra kaarthouders gaan er tevens mee akkoord dat wij informatie doorgeven aan de bevoegde instanties Indien door onze schuld fouten worden gemaakt bij een transactie, boeken wij de besteding terug en herstellen wij uw rekening alsof de transactie nooit heeft plaatsgevonden. Wij behouden ons wel het recht voor om alsnog het juiste transactiebedrag ten laste van uw rekening te brengen Indien u contact met ons opneemt en daarbij de redenen uiteenzet waarom u een transactie betwist, stellen wij een onderzoek in en wordt uw rekening tijdelijk gecrediteerd met een bedrag ter hoogte van de transactie. Zodra het onderzoek is afgerond, corrigeren wij uw rekening conform de uitkomst van het onderzoek. 15

16 21 RESTITUTIE VAN TRANSACTIES 21.1 Dit hoofdstuk heeft uitsluitend betrekking op bestedingen bij kaartaccepterende bedrijven in de Europese Economische Ruimte U kunt een verzoek om restitutie van een besteding indienen in het geval u op het moment dat u instemde met de besteding, het exacte bedrag van de transactie nog niet kende en het bedrag dat is vermeld op uw rekeningoverzicht hoger is dan het bedrag dat u redelijkerwijs had kunnen verwachten U dient uw verzoek om restitutie binnen 8 weken na de datum van uw rekeningoverzicht in te dienen Wij nemen uw verzoek voor een restitutie in behandeling, waarbij wij rekening houden met uw recente bestedingsgedrag en alle relevante omstandigheden met betrekking tot de transactie. U dient ons alle informatie te verstrekken over de omstandigheden van de transactie en wij zijn gerechtigd deze informatie door te geven aan andere bedrijven of personen die het verzoek onderzoeken Binnen 10 werkdagen nadat wij van u de volledige informatie en documentatie hebben ontvangen met betrekking tot uw restitutieverzoek (met inbegrip van eventuele informatie die wij nodig hebben om te bevestigen dat uw restitutieverzoek betrekking heeft op een transactie die binnen het toepassingsbereik van dit hoofdstuk valt), gaan wij over tot restitutie of verstrekken u een uitleg waarom wij weigeren te restitueren. Wij behouden ons het recht voor om uw rekening dienovereenkomstig te corrigeren. 22 WIJZIGINGEN 22.1 Wij kunnen iedere bepaling van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van vergoedingen, provisies, kaartopties, de wijze waarop wij betalingen toerekenen en de (aanvullende) kaartvoordelen, de diensten verbonden aan uw rekening alsmede wijzigingen die van invloed zijn op uw betalingsverplichtingen Wij informeren u ten minste twee maanden van tevoren over een wijziging van de voorwaarden. U wordt geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd, tenzij u ons voorafgaand aan de datum waarop de wijzigingen ingaan, schriftelijk in kennis stelt dat u de wijzigingen niet accepteert Indien u de wijzigingen van deze overeenkomst niet aanvaardt, kunt u voordat de wijzigingen van kracht worden, kosteloos en per direct deze overeenkomst beëindigen en uw rekening sluiten met inachtneming van het bepaalde in paragraaf Om deze overeenkomst te beëindigen en uw rekening te sluiten voorafgaand aan de datum waarop de wijzigingen ingaan, dient u: alle verschuldigde bedragen op uw rekening te voldoen; alle kaarten die op uw rekening zijn uitgegeven, te vernietigen of aan ons te retourneren; niet langer uw rekening en kaart(en) te gebruiken; direct contact op te nemen met alle kaartaccepterende bedrijven om alle periodieke bestedingen die ten laste worden gebracht van uw rekening, te annuleren en ons schriftelijk of telefonisch te bevestigen dat u dit heeft gedaan. U dient dit tijdig te doen en voordat de periodieke besteding ten laste van uw rekening wordt gebracht alsmede ons een annuleringsbewijs te verstrekken in de vorm van een annuleringsnummer of een schriftelijke bevestiging van het kaartaccepterend bedrijf Wij sluiten uw rekening en beëindigen deze overeenkomst alleen indien u hebt voldaan aan alle vereisten van paragraaf U gaat ermee akkoord dat wij bevoegd zijn om op de datum waarop de wijzigingen ingaan, alle kaarten die zijn uitgegeven op uw rekening te annuleren Na ontvangst van uw verzoek om deze overeenkomst te beëindigen en uw rekening te sluiten, worden alle nog niet verwerkte bestedingen op uw rekening geadministreerd totdat deze volledig zijn betaald Indien wij in een bepaald jaar een grote wijziging of een reeks geringe wijzigingen hebben gemaakt, kunnen wij u een bijgewerkt exemplaar van deze overeenkomst of een overzicht van de wijzigingen sturen. 16

17 23 OVERDRACHT 23.1 Wij kunnen onze rechten, voordelen of verplichtingen op grond van deze overeenkomst te allen tijde overdragen aan elke onderneming binnen onze groep of aan een derde. U stemt hiermee bij voorbaat in, zonder dat wij u hierover in kennis hoeven te stellen Indien wij dit doen of indien wij van plan zijn dit te doen, stemmen u en uw extra kaarthouders ermee in dat wij alle informatie over u, uw extra kaarthouders en uw rekening overdragen aan deze derde of deze gelieerde onderneming. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast De kaarthouder, met inbegrip van de extra kaarthouder, is niet gerechtigd om zijn of haar rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst aan een derde over te dragen. 24 GEDEELTELIJK ONGELDIGHEID Indien blijkt dat enige bepaling in deze overeenkomst in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, dan wordt die bepaling geacht zodanig te zijn gewijzigd of te zijn verwijderd zodat deze in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving. Dit heeft geen invloed op de overige verplichtingen van partijen, die ongewijzigd voortduren. 25 BEPERKING VAN GEBRUIK 25.1 Wij kunnen met onmiddellijke ingang om veiligheidsredenen uw gebruik van de kaart tijdelijk stopzetten, indien wij een vermoeden hebben van onbevoegd gebruik en/of misbruik van de kaart, of indien wij van mening zijn dat u niet in staat bent om uw rekening volledig en tijdig terug te voldoen of ingeval van een tekortkoming. In deze gevallen kunnen wij u vooraf of direct erna in kennis stellen en kunnen wij u de redenen van ons besluit kenbaar maken De overeenkomst blijft van kracht als wij één van deze maatregelen treffen en u en uw extra kaarthouders blijven verantwoordelijk voor alle bestedingen ten laste van uw rekening Wij herstellen uw recht of dat van de extra kaarthouder om de kaart te gebruiken of bieden u of de extra kaarthouder een nieuwe kaart aan indien de in dit hoofdstuk genoemde redenen om het gebruik van de kaart te stoppen, niet langer bestaan. U kunt ons bereiken op telefoonnummer en ons informeren dat de reden voor de blokkering niet langer bestaat. 26 TEKORTKOMINGEN 26.1 Wij kunnen te allen tijde stellen dat sprake is van een tekortkoming indien u uw verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt, zoals het niet-betalen wanneer een betaling is verschuldigd of indien enige vorm van betaling wordt geretourneerd of niet volledig wordt gehonoreerd Wij kunnen ook stellen dat sprake is van een tekortkoming indien blijkt dat een verklaring die u of een extra kaarthouder aan ons heeft afgelegd met betrekking tot uw rekening vals of misleidend blijkt te zijn, of indien u enige overige overeenkomst schendt die u met ons of een van onze gelieerde ondernemingen heeft gesloten, indien een faillissements- of een andere schuldeisersprocedure tegen u dreigt of is aangespannen, of indien wij enige reden hebben om aan te nemen dat u niet langer kredietwaardig bent Als wij eerder in rekening gebrachte minimumbetalingen en/of enig deel van niet-gehonoreerde betalingen op enig rekeningoverzicht opnemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van enige rechten met betrekking tot enige tekortkoming Bij iedere tekortkoming zijn u en uw extra kaarthouders ook verantwoordelijk voor alle redelijke kosten die wij of de door ons ingeschakelde derden maken, met inbegrip van incasso s, incassobureaus en kosten en vergoedingen van juridische adviseurs, bij het incasseren van een onbetaald gebleven bedrag en ter bescherming van ons tegen alle mogelijke schade die wij lijden als gevolg van de tekortkoming. Zie ook het hoofdstuk Vergoedingen van deze overeenkomst. 17

18 27 UW REKENING SLUITEN EN UW KAARTEN ANNULEREN 27.1 U kunt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen (de opzegtermijn) te allen tijde deze overeenkomst beëindigen en uw rekening sluiten. Een dergelijk verzoek om uw rekening te sluiten kan zowel telefonisch als schriftelijk worden gedaan Om deze overeenkomst te beëindigen en uw rekening te sluiten, dient u: alle op uw rekening verschuldigde bedragen te betalen; alle kaarten die wij op uw rekening hebben uitgegeven, te vernietigen of aan ons te retourneren; niet langer uw rekening en kaart(en) te gebruiken; direct contact op te nemen met alle kaartaccepterende bedrijven om alle periodieke bestedingen die ten laste worden gebracht van uw rekening, te annuleren en ons schriftelijk of telefonisch te bevestigen dat u dit heeft gedaan. U dient ons hiervoor tijdig en voordat de periodieke besteding ten laste van uw rekening wordt gebracht, een bewijs van annulering te overleggen in de vorm van een annuleringsnummer of een schriftelijke bevestiging van het kaartaccepterend bedrijf Wij sluiten uw rekening en beëindigen deze overeenkomst alleen indien u hebt voldaan aan alle vereisten van paragraaf U gaat ermee akkoord dat wij alle kaarten die wij op uw rekening hebben uitgegeven aan het einde van de opzegtermijn mogen annuleren Na de ontvangst van uw verzoek om deze overeenkomst te beëindigen en uw rekening te sluiten: worden alle nog niet verwerkte bestedingen op uw rekening geadministreerd totdat deze volledig zijn afgelost; wordt de kaartlidmaatschapsbijdrage die is geadministreerd voor het jaar waarin uw rekening wordt gesloten, overeenkomstig het hoofdstuk Toerekening van Uw Betalingen van deze overeenkomst naar rato gecorrigeerd voor de periode vanaf de laatste dag van uw opzegtermijn tot aan het begin van het volgende rekeningjaar U en uw extra kaarthouders kunnen een kaart te allen tijde annuleren door telefonisch of schriftelijk contact met ons op te nemen. Nadat wij bericht hebben ontvangen van uw annulering, blijft u verantwoordelijk voor alle bestedingen op uw rekening Wij kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te allen tijde deze overeenkomst schriftelijk beëindigen en uw rekening sluiten Indien sprake is van een tekortkoming, kunnen wij met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen en uw rekening sluiten Indien wij deze overeenkomst beëindigen, dient u tevens alle uitstaande bestedingen (met inbegrip van nog niet in rekening gebrachte bestedingen) die nog niet zijn opgenomen op uw laatste rekeningoverzicht te voldoen. Wij sluiten uw rekening pas af nadat u alle bedragen die u ons bent verschuldigd, hebt voldaan Als uw kaart om welke reden dan ook door ons is geannuleerd, worden tegelijkertijd alle overige kaarten die op uw rekening zijn uitgegeven, geannuleerd. 28 COMMUNICATIE MET U 28.1 U gaat ermee akkoord dat kennisgevingen, bekendmakingen, waarschuwingen in verband met uw rekening, belangrijke berichten, wijzigingen van deze overeenkomst en alle overige correspondentie (tezamen: communicatie) aan u elektronisch worden verzonden: per ; per SMS (alleen in het geval van waarschuwingen in verband met uw rekening); of door deze te plaatsen op een beveiligd gedeelte van een website van American Express (en nadat u hiervan bericht hebt ontvangen per of SMS). 18

19 28.2 Indien u de communicatie niet elektronisch wilt ontvangen, dient u ons hiervan in kennis te stellen en wij zullen, na ontvangst van uw bericht, alle communicatie per post versturen naar het adres dat wij van u in onze administratie hebben Indien wij niet beschikken over uw adres, zullen wij per post met u blijven communiceren op het adres dat wij van u in onze administratie hebben U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om alle elektronische communicatie die wij aan u sturen of u beschikbaar stellen, in te zien en dat al deze communicatie wordt geacht schriftelijk te zijn verstrekt U gaat ermee akkoord dat wij ook mondeling met u kunnen communiceren via vertegenwoordigers die namens American Express handelen U dient ons een geldig post- of adres en een mobiel of vast telefoonnummer (tezamen contactgegevens) op te geven, zodat wij met u kunnen communiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om ons direct in kennis te stellen van eventuele wijzigingen van uw contactgegevens. U dient ons te informeren indien u wenst dat bepaalde contactgegevens van toepassing zijn op meer dan één rekening bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk indien u enige communicatie (met inbegrip van een rekeningoverzicht) niet ontvangt, terwijl wij die hebben verstuurd overeenkomstig de door u opgegeven contactgegevens Alle communicatie wordt geacht te zijn ontvangen: indien per post verstuurd zeven werkdagen na de verzenddatum (tenzij u de communicatie daadwerkelijk eerder heeft ontvangen); op het moment van overhandigen indien persoonlijk overhandigd; op de dag van verzending indien verstuurd per of SMS (zelfs indien u om welke reden ook de elektronische communicatie niet opent); op de dag waarop wij de kennisgevings- of SMS sturen of deze plaatsten op een beveiligd gedeelte van een website van American Express (zelfs indien u om welke reden ook de elektronische communicatie niet opent) Ten aanzien van alle communicatie die wij u elektronisch per of anderszins versturen, geldt dat u verantwoordelijk bent voor de aanschaf en het onderhoud van uw eigen computersystemen, software of communicatielijnen die vereist zijn om naar behoren uw communicatie te raadplegen. 29 GEEN AFSTAND VAN RECHTEN Indien wij één of meer van onze rechten op grond van deze overeenkomst niet uitoefenen, betekent dit niet dat wij op enige wijze afstand doen van onze rechten en is dit geen belemmering om onze rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen. 30 KLACHTEN EN PROBLEMEN MET GEKOCHTE GOEDEREN EN DIENSTEN 30.1 Indien u of een extra kaarthouder een klacht heeft over of een probleem heeft met een kaartaccepterend bedrijf of met goederen en diensten die ten laste van uw rekening zijn gebracht, dient u desalniettemin alle bestedingen op uw rekening te voldoen en het geschil zelf op te lossen met het kaartaccepterend bedrijf Als u klachten heeft over uw rekening of de diensten die u van ons heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de Ledenservice van American Express Indien u niet slaagt om uw klacht met ons op te lossen en u van ons een definitief bericht daarover heeft ontvangen, kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 19

20 31 OVERDRACHT VAN VORDERINGEN 31.1 Indien wij uw rekening crediteren in verband met uw vordering op een derde, zoals een kaartaccepterend bedrijf, al zijn wij daar geenszins toe verplicht, wordt u of uw extra kaarthouder automatisch geacht alle rechten en vorderingen (uitgezonderd vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad) die u of uw extra kaarthouder heeft, had of zou kunnen hebben jegens deze derde, aan ons te hebben overgedragen, althans voor een bedrag dat gelijkstaat aan het bedrag waarmee wij uw rekening hebben gecrediteerd Nadat wij uw rekening hebben gecrediteerd, gaat u of uw extra kaarthouder ermee akkoord dat u geen vordering jegens een derde zult instellen voor het bedrag dat wij op uw rekening hebben bijgeschreven U en uw extra kaarthouders gaan er tevens mee akkoord om met ons samen te werken indien wij besluiten een vordering jegens een derde in te stellen voor het bedrag waarmee wij uw rekening hebben gecrediteerd. Deze samenwerking betreft onder andere het ondertekenen van alle documenten en het verstrekken van alle door ons benodigde informatie. Als wij bij welke gelegenheid dan ook uw rekening crediteren, schept dit voor ons geen verplichting om dit nogmaals te doen. 32 TOEPASSELIJK RECHT 32.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat wij in elk land waar u woonachtig bent, een incassoprocedure tegen u kunnen instellen U bent verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving inzake deviezencontrole of van de plaatselijke regelgeving indien deze van toepassing is op het gebruik van de kaart en de rekening. 33 BELASTINGEN, HEFFINGEN EN DEVIEZENCONTROLE U en uw extra kaarthouders dienen alle van overheidswege opgelgde belastingen, heffingen of overige wettelijk opgelegde bedragen in welk land dan ook te betalen met betrekking tot uw rekening, de kaart, alle bestedingen op uw rekening en alle gebruik van de rekening door u of uw extra kaarthouder. 34 BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID 34.1 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een extra kaarthouder voor: enig niet-functioneren, het falen van een betaalautomaat of een geldautomaat of de weigering van een kaartaccepterend bedrijf om de kaart te accepteren; de goederen en diensten die u ten laste van uw rekening aanschaft, met inbegrip van geschillen met een kaartaccepterend bedrijf over de goederen en diensten die ten laste worden gebracht van uw rekening; enig defect aan of enig niet-functioneren van de kaart; enig verlies als gevolg van enig verzuim of vertraging bij het verrichten van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst als gevolg van stakingen, systeemstoringen of overige oorzaken die buiten onze invloed liggen; en winstderving of enige bijkomende schade, indirecte schade, gevolgschade, schade met een boetekarakter of bijzondere schade, ongeacht waar deze uit voortkomt. 35 BUREAU KREDIETREGISTRATIE (BKR) Wij zijn aangesloten bij de stichting Bureau Kredietregistratie (hierna BKR) te Tiel en kunnen informatie over u opvragen en wij zijn verplicht om bepaalde informatie over u melden aan het BKR, bijvoorbeeld indien sprake is van een betalingachterstand. 20

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart

Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom bij uw nieuwe Hier zijn enkele eenvoudig te volgen instructies voor het gebruik van uw nieuwe Cash Passport

Nadere informatie

De gespreid betalen functionaliteit van American Express

De gespreid betalen functionaliteit van American Express KREDIETOVEREENKOMST PAYSELECTOR De gespreid betalen functionaliteit van American Express 1. Contracterende partijen American Express Services Europe Limited, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass

Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw Vodafone SmartPass en Vodafone SmartPass App die door ons, Wirecard, aan u is verstrekt. 1. Uw Vodafone

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - Nederland

Telefoon Service Aanvraag - Nederland Stuur deze aanvraag ingevuld en ondertekend naar: NL.Entry@acneuro.com Of fax de aanvraag naar: 020 346 3885, Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam 1. Status klant _ Nieuwe klant _ Bestaande klant: (voer uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

IDT FINANCIAL SERVICES VOORWAARDEN PREPAIDKAARTEN XXIMO MOBILITY CARD PROGRAMMA NEDERLAND

IDT FINANCIAL SERVICES VOORWAARDEN PREPAIDKAARTEN XXIMO MOBILITY CARD PROGRAMMA NEDERLAND IDT FINANCIAL SERVICES VOORWAARDEN PREPAIDKAARTEN XXIMO MOBILITY CARD PROGRAMMA NEDERLAND Kaartvoorwaarden Deze Kaartvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Prepaidkaarten van IDTFS door

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Versie augustus 2013 Voorwaarden Doorlopend Krediet Artikel 1611-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina Voorwaarden Doorlopend Krediet 1 1 Definities 4 2 Algemeen 4 3 Herroepingsrecht 4 4 Voorwaarden Kredietnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie