infokrant Waregem 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Waregem 2004"

Transcriptie

1 De Sprong infokrant Waregem afgiftekantoor : 8790 Waregem verschijnt 4 maal per jaar 2e jaargang nr. 3 augustus 2004 Milieu website : : Inhoud Nieuwjaarsaperitief 1 Verwelkoming nieuwe inwoners 2 Schatten op zolder 2 Als ze je niet zien, ben je gezien! Ga je met de fiets naar school, zorg dan dat je gezien wordt. Vraag aan je ouders blitse kledij of een boekentas met felle kleuren en fluostrepen. Goed werkende fietsverlichting is onontbeerlijk. Fietsverlichting is steeds verplicht tussen valavond en zonsopgang, maar ook overdag wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt. Een defecte fietsverlichting is een zware overtreding en wordt streng gecontroleerd door de politie. Laat je fiets vóór de winter nakijken bij de lokale fietsenhandelaar. Zet m op! Fietshelmen zijn cool. Kijk maar naar de wielrenners met hun veelkleurige helmen. Alleen jammer dat fietsers de helm niet opzetten tijdens het dagelijkse verkeer. In negen op tien dodelijke ongevallen met fietsers is een hersenletsel de doodsoorzaak. Een fietshelm dragen vermindert het risico op een hoofdletsel met 75%. Dus zet zo n aërodynamische hippe helm op je kop. Fietspoolen: veilig, weerbaar en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen betekent eigenlijk een kleine groep jonge scholieren, uit een zelfde buurt, die samen fietsen. Onder begeleiding van een volwassene fietsen ze van huis naar school en terug. De begeleiders en de kinderen dragen een fluojasje, zodat ze goed opvallen. Wens ook jij meer inlichtingen over fietspoolen, contacteer dan de dienst verkeer Tel.: INHOUD Als ze je niet zien,... 1 Uit de raad 2 Verenigingen 3 Cultuur 4 Milieu 5 Huisvesting 6 Dossier : Waregem Koerse Feesten 7-10 Niet te missen 11 Open Bedrijvendag 12 Open Monumentendag 13 Toerisme 14 Bibliotheek 15 Dienstverlening 16

2 Uit de Raad Herbepaling Zone 30 in het Centrum In het verleden is in het centrum van Waregem stelselmatig zone 30 ingevoerd naarmate de straten heringericht werden. Het stadsbestuur meent terecht dat het niet zinvol is om een zone 30 in te voeren zonder het wegbeeld aan te passen. Dat betekent dat er ook andere zaken moeten worden aangepast, zodat zone 30 respecteren realistisch wordt. Tot op heden was het zo dat er in sommige straten een voorrangsregeling van kracht was en in andere straten de voorrang van rechts van toepassing was. De gemeenteraad heeft het verkeersreglement goedgekeurd om in de volledige zone 30 centrum de voorrang van rechts regeling in te voeren. Dit geeft volgende positieve gevolgen. Alle bestaande voorrangsborden mogen weg. Dit is een verfraaiing van het straatbeeld. Door voorrang te geven ben je hoffelijk. Dit bevordert de verstandhouding in het drukke verkeer. Door voorrang te geven, vermindert de snelheid in het centrum. Voordelen van een zone 30 Minder ongevallen: een lagere snelheid geeft een kortere remafstand! Minder (dodelijke) letsels: verwondingen zijn minder ernstig bij lagere snelheid. Minder lawaai: is aangenamer en verhoogt de leefbaarheid. Minder uitlaatgassen: is beter voor het milieu en de gezondheid. Betere woonkwaliteit: een rustigere en veiligere omgeving is ideaal om te wandelen en te fietsen. Zone 30 in Waregem is Maximum 30 km/uur. Overal voorrang van rechts. Gemengd verkeer. Fietsers rijden voor de wagens. Aangepast wegbeeld met asverschuivingen, wegversmallingen, verkeersplateaus, bloembakken, enz Kort uit de raad Er is een huurovereenkomst afgesloten met de politiezone Mira met betrekking tot de lokalen in het Pand. Het betreft 1843 m 2 voor een jaarlijkse huurprijs van ,41 euro. De stad treedt hier op als verhuurder. dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Er worden drie BPA s in herziening gesteld: - BPA Sportcentrum Waregem - BPA Holstraat Waregem - BPA Uitbreiding Nieuwenhove De aanpassingswerken van de Stationsstraat, Markt en Keukeldam werden goedgekeurd voor een bedrag van ,36 euro. De uitbating van het containerpark in Beveren- Leie wordt met ingang van 1 juli uitbesteed aan de intercommunale Imog. De verlichting op het voetbaloefenterrein van Desselgem wordt vervolledigd met één lichtpunt van 18 meter met drie armaturen van watt. Kostprijs van de aanpassing: euro. De heer Christiaan Vandenbroeke werd in de gemeenteraad vervangen door de heer Luc Lambrecht. De gemeenteraad heeft een reglement aangenomen met de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en tot het exploiteren van een Het tariefreglement van de sportinfrastructuur is aangepast: alle stedelijke sportinfrastructuur is voortaan gratis ter beschikking van de Waregemse basisscholen voor occasionele gebruiken. De gemeenteraad heeft het ontwerp weg- en rioleringswerken in de Aloïse Biebuyckstraat in Sint-Eloois- Vijve goedgekeurd. De werken worden geraamd op , 89 euro en zullen gelijktijdig uitgevoerd worden met de verhoging van de brug over de Leie, zodat de hinder beperkt blijft. De uitvoeringstermijn is 85 werkdagen. De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard om de gewestweg tussen de Posterij en de Leie over te nemen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 2 Waregem Info Krant

3 Verenigingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor verenigingen Soorten verzekeringen Wanneer je de werking en de activiteiten van de socio-culturele en sportieve verenigingen ontleedt, en je wil weten in welke mate verenigingen zich het best verzekeren, dan is het nuttig een onderscheid te maken tussen de diverse verzekeringen, namelijk : a) de wettelijk verplichte verzekeringen b) de noodzakelijke verzekeringen c) de aan te bevelen verzekeringen d) de facultatieve verzekeringen De plaatselijke afdelingen van nationaal of gewestelijk gestructureerde verenigingen zijn ofwel automatisch verzekerd, ofwel hebben zij minstens de mogelijkheid zich facultatief in te schrijven op een collectieve polis. Uiteraard moet elke vereniging voor zich uitmaken in hoeverre zij zich wenst te laten verzekeren. Informatie daaromtrent is dan ook de eerste stap. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid behoort tot de noodzakelijke verzekeringen. We willen deze op een bondige wijze toelichten. De uitleg is niet bedoeld om volledig te zijn, maar wel als een eenvoudige leidraad. Voor een meer gedetailleerde uitleg kan je steeds terecht bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens het Burgerlijk Wetboek is iemand die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid schade berokkent aan derden verplicht die schade te vergoeden. Familiale polis meestal onvoldoende Je zou er in bepaalde gevallen kunnen van uitgaan dat de aansprakelijkheid van vrijwillige medewerkers bij schade veroorzaakt aan derden, gedekt is door de klassieke familiale polis. In een zeer beperkt aantal gevallen gaat deze redenering op. De risicodekking blijft echter te beperkt, en soms te vaag, zodat het aan te raden is een afzonderlijke polis burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten als vereniging. De verzekering moet van toepassing zijn op de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging, maar zeker ook van bestuursleden, personeelsleden en vrijwillige medewerkers. De verzekering slaat op schade aan derden en als gevolg van activiteiten van de vereniging. Zou dus onder meer moeten gedekt zijn: de activiteiten; het werk van het personeel en van de vrijwillige medewerkers; de gebouwen waarvan de vereniging eigenaar, huurder of gebruiker is; het gebruik van personen- en goederenliften; het gebruik van voertuigen zonder motor voor de vereniging; de exploitatie, het onderhoud, de herstelling of inrichting van eigen gebouwen of die waarvan het beheer wordt waargenomen; de aanwezigheid van vreemde stoffen in de eetwaren en dranken welke tijdens de georganiseerde activiteiten worden aangeboden; brand of ontploffing, met uitsluiting echter van de schade: a) aan de eigendommen van de vereniging en aan deze waarvan zij vruchtgebruiker, huurder of bewoner is tegen ongeacht welke voorwaarden en aan de inhoud ervan; b) aan de naburige eigendommen en hun inhoud Minimum volgende bedragen zouden moeten verzekerd zijn: lichamelijke schade: euro per ongeval materiële schade : euro per ongeval De hiervoor besproken verzekeringsmodaliteit kan dus zowat beschouwd worden als de familiale polis van een vereniging. (bron : Ethias verzekering) Nieuwe vzwwetgeving treedt volop in werking Sedert 2 mei 2002 is er een nieuwe vzw-wetgeving. De wet trad eigenlijk in werking op 1 juli 2003, maar tegen het einde van dit jaar dienen de statuten aangepast te zijn. Voor de boekhouding gelden nieuwe regels vanaf 1 januari 2005, dus is het hiervoor ook nu het moment om de nodige maatregelen te treffen. Deze wetgeving is uiteraard ook belangrijk voor alle verenigingen, die een omvorming naar het vzw-statuut overwegen. Meer informatie kan je bekomen op de website Waregem Info Krant 3

4 Cultuur Cultuurbeleidsplan goedgekeurd Is het cultuurbeleid voor jou te hip, te oubollig, te duur, te volks, te intellectueel, te beperkt, te groots, met deze slagzin werd je vorig jaar aangespoord om deel te nemen aan de denkavond rond cultuurbeleid, als basis voor een stedelijk cultuurbeleidsplan. Het plan is een belangrijk document om samen met alle betrokkenen het cultuurbeleid te evalueren en een gewenst toekomstbeeld te verwezenlijken. Ondertussen werd het cultuurbeleidsplan afgerond. Zowel de cultuurraad, als de gemeenteraad keurden het plan goed. Het plan werd overgemaakt aan de Vlaamse administratie, die op 14 april liet weten dat het plan overzichtelijk, goed onderbouwd en helder geformuleerd is en bijgevolg een bruikbaar instrument is om te werken aan een integraal en stedelijk cultuurbeleid. Dit betekent tevens dat Waregem voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan een extra subsidie van euro krijgt. De kernbegrippen integraal en kwalitatief benadrukken de noodzaak van afstemming van alle culturele actoren (cultuurcentrum, de academiën, de bibliotheek, het archief en het verenigingsleven). Het echte werk kan dus beginnen! Naast het behoud van de gewone werking werden een aantal vernieuwende doelstellingen geformuleerd. Opvallende doelstellingen voor zijn: De bouw van een nieuwe bibliotheek Een jaarlijks literair evenement vanaf 2005 De oprichting van een fonds voor kunst in de straat De oprichting van werkgroepen binnen de cultuurraad Stimulerend subsidiebeleid voor culturele verenigingen De cultuurbeleidscoördinator als aanspreekpunt voor de lokale kunstenaars en de plaatselijke verenigingen Deelname aan de week van de amateurkunsten vanaf 2005 De bouw van een nieuw O.C. in Desselgem en Nieuwenhove Voor de uitvoering zal de blijvende inbreng van alle betrokken actoren noodzakelijk zijn. Dit najaar zal de cultuurbeleidscoördinator een actieplan voor 2005 opstellen. Hierin wordt concreet weergegeven welke activiteiten gepland worden. Na ieder werkjaar wordt een jaarverslag gemaakt en wordt het actieplan geëvalueerd. Meer info: Tel.: Cultuurcentrum De Schakel ook in uw culturele reiswijzer De Schakel gaat dit seizoen op reis en nodigt je uit om met ons mee te gaan. Vanuit onze comfortabele schouwburgzetels bieden wij bijna 50 excursies aan. Wil je verrast worden of zoek je liefst vertrouwde oorden op? Kies je voor avontuur of voor zekerheid? Wij hebben het allemaal in onze onnavolgbare zomer-, herfst-, winter- en lentearrangementen. Fasten your seatbelts voor een verfrissende trip naar het land van de glim- en schaterlach. Masseer je kuiten voor een verkwikkende wandeling door het theaterlandschap met verrijkende gidsbeurten. Smeer je in met factor 20 voor een intercontinentale muzikale wereldreis. Geniet nu van ons onnavolgbaar Modern Klassiek -arrangement. Omdat deze concertenreeks 10 jaar bestaat, kan je profiteren van een onvoorstelbaar aanbod, met onder andere wereldnaam Frederic Rzewski, die zelden op een podium te betrappen is. Mis deze cruise niet. Onze familiepakketten zijn niet te versmaden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen slechts 4 voor elke gezinsvriendelijke voorstelling. Wie jonger is dan 21 kan voor amper 25 vier trips meemaken. Zoek het ook voor jouw citytrips niet te ver, maar ontdek de Waregem Koerse- Feesten, het laatste weekend van augustus. Reisadviseur De Schakel heeft daar ook wat in de pap te brokken. Lees ook voor één keer de kleine lettertjes: wij bieden gratis repatriëring in geval van lachspierverrekking, medische nabehandelingskosten voor buitensporig veel kippenvel worden vergoed. Annuleringsverzekering is niet inbegrepen. Ready for take-off? Laat je dan mee- en vervoeren door jouw culturele reisagent De Schakel. Meer info: Cultuurcentrum De Schakel Schakelstraat 8, 8790 Waregem Tel.: Fax: Website: 4 Waregem Info Krant

5 De Waregemnaar zet zijn huisvuilzak op een streng dieet Milieu De prijs van de huisvuilzak werd aangepast. Eén april 2003 was een belangrijke datum voor het Waregemse afvalbeleid. De containerparken werden deels betalend. Deze beleidsopties werden genomen met als basisprincipe De vervuiler betaalt. De genomen beslissingen werpen nu al vruchten af, want de Waregemse burger produceert heel wat minder restafval. Voor 2003 noteerden wij een restafvalcijfer van 165 kg per Waregemnaar, terwijl 1999 nog goed was voor maar liefst 298,52 kg. Ten opzichte van 2002 hadden we een buitengewoon succesvolle vermindering van 75 kg per inwoner. Restafval is al het afval dat door de bevolking of stad niet selectief wordt aangeboden en dus moet worden verbrand of gestort. Dit omhelst zowel huisvuil, gemeentevuil (zwerfvuil, straatkorven, ) als de containers brandbaar en grof vuil van het containerpark. Sorteren en recycleren zijn reeds goed ingeburgerd. Organisch afval wordt compost. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. En toch samen kunnen we nog een stapje verder gaan. Door afval te voorkomen kunnen we de afvalberg pas echt terugdringen, maar enkel als iedereen een inspanning levert. Tips voor een afvalarm leven vind je op Een nieuwe straat op ons containerpark Het milieustraatje Het zou zonde zijn dingen weg te gooien waarvan de grondstof nog perfect bruikbaar is. Bovendien is het onverantwoord naar onze kinderen toe telkens nieuwe grondstoffen te ontginnen en onze aarde uit te putten. Vanuit die optiek wordt naarstig gezocht naar nieuwe recyclagemogelijkheden. Er komen er elke dag nieuwe bij. Wat denk je bijvoorbeeld van kurktegels die gemaakt worden van oude wijnfleskurken of auto-onderdelen die bestaan uit weggegooide bloempotjes? Het containerpark is intussen een sterk uitgebouwd sorteercentrum geworden. Vele fracties zijn al goed ingeburgerd: schroot, papier, hout, groenafval, Ruim 30 verschillende fracties worden er aan de bron ingezameld en krijgen zo een passende bestemming. De nieuwe fracties waarvan sprake zijn er niet in grote hoeveelheden maar ze verdienen toch apart te worden gehouden om als secondaire grondstof te worden hergebruikt. Imog ontwikkelde hiervoor een heus milieustraatje. Bij je volgende bezoek aan het containerpark kan je heel eenvoudig shoppen om ook je kleine afvalsoorten goed te sorteren. Een overzichtje: CD- en DVD schijven Matrassen met of zonder veren Tapijten Kledij : nog bruikbaar Wijnfleskurken Kroonkurken Bloempotjes met recyclagenummer 5 (PP) Vlak glas : vensterglas en spiegelglas Isomo: witte kleur en bolletjesstructuur LDPE-folies : krimpfolies (vb rond 6 flessen cola), potgrondzakken. Meer info: bij de containerparkwachters of op website Waregem Info Krant 5

6 Huisve sting Verbeterings- en aanpassingspremie gewijzigd Sedert 1 januari 2004 werd de reglementering betreffende de verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen grondig gewijzigd. Belangrijk is dat je voortaan ook een premie kunt krijgen voor de verbetering van jouw verwarmingsinstallatie ter voorkoming van CO-vergiftiging. Soorten premies 1. een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan een woning die ouder is dan 20 jaar 2. een premie voor het uitvoeren van werken om de overbewoning op te heffen (de ouderdom van de woning speelt geen rol) 3. een premie voor het aanpassen van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de inwonende bejaarde of gehandicapt gezinslid (geen ouderdomsbeperking van de woning). Deze premies kunnen onderling worden gecumuleerd en in een periode van 10 jaar kan éénzelfde premieaanvrager drie aanvragen indienen. De aanvraag mag echter geen betrekking hebben op dezelfde onderdelen van de verbeterings- en/of aanpassingswerken. Wie kan een premie vragen De particulier die de werken heeft uitgevoerd aan een bestaande woning waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De aanvrager moet de woning zelf bewonen en hij moet een zakelijk recht hebben op de woning : huurovereenkomst van minimum 3 jaar, volle eigenaar, medeëigenaar, vruchtgebruiker of recht van bewoning hebben. Het maximum belastbaar inkomen van de bewoner en de persoon met wie hij feitelijk of wettelijk samenwoont van drie jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan euro te verhogen met euro per kind ten laste en per inwonend gehandicapt gezinslid. Wanneer de premie alleen wordt aangevraagd voor het uitvoeren van aanpassingswerken voor gehandicapten en bejaarden dan wordt enkel rekening gehouden met het inkomen van het inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid voor wie de aanpassingswerken worden uitgevoerd, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij op de datum van de aanvraag wettelijk of feitelijk samenwoont. Eigenaars die hun woning niet zelf bewonen, maar deze gedurende een termijn van minstens 9 jaar verhuren aan een SVK, kunnen de premie ook aanvragen als ze maximum euro verdienen. Premiebedrag 1. Verbeteringswerken en maatregelen ter voorkoming van CO-vergiftiging Verbeteringswerken minimumkosten vast premiebedrag Dakwerken euro euro Buitenschrijnwerk euro euro Sanitaire installatie euro 750 euro Elektrische installatie euro 750 euro Gevelwerken euro euro Behandeling stijgvocht euro 750 euro Belangrijk: bij gevelwerken en dakwerken wordt ook rekening gehouden met isolatie, en bij het installeren van nieuwe vensters is dubbele beglazing een noodzakelijke voorwaarde! Zo wil de verbeteringspremie ook energiebesparende maatregelen aanmoedigen. Werken ter voorkoming van COvergiftiging Plaatsing waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte Plaatsing verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte Installatie van of overschakeling op centrale verwarming Bouwen, herstellen of aanpassen van een rookafvoerkanaal minimumkosten 500 euro per toestel (max.3) vast premiebedrag 500 euro 250 euro 250 euro per toestel (max. 3) 2000 euro 1000 euro 1000 euro 500 euro 2. Verbeteringspremie voor een te kleine woning De premie bedraagt 50 % van het bedrag (BTW inbegrepen) van de voorgelegde facturen voor het uitvoeren van werken om de overbewoning op te heffen. De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal euro 3. Aanpassingspremie De premie bedraagt 50 % van het bedrag (BTW inbegrepen) van de voorgelegde facturen voor het aanpassen van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de inwonende bejaarde of gehandicapt gezinslid. Minimaal 600 euro en maximaal euro Ook de stad Waregem en de provincie West-Vlaanderen verlenen toelagen aan personen die een woning kopen, bouwen of verbouwen. Het Stadsbestuur van Waregem heeft een brochure Woonwijzer Waregem gemaakt waarbij algemene informatie ter beschikking wordt gesteld. De brochure kan gratis bekomen worden bij : Dienst Stedenbouw, Huisvesting en Gebouwen Tel.: Fax: Waregem Info Krant

7 Waregem Koerse Feesten 2004 Dossier Milieu 7 Zondag 22 augustus Koetsentocht voor gehandicapten 10.00u.: start Bloso 17.00u.: Aankomst op Hippodroom org.: Raad van de personen met een handicap Maandag 23 augustus Kasteelconcert Park Baron Casier gratis 19.30u.: Mr. P. and the Cadillacs org.: vzw Divers Doo-wop! Rock n roll! Vetkuiven! Het zijn slechts een paar ingrediënten uit de garage van de Cadillacs. Deze groep geeft er brilcreamgewijs een dusdanige làp op dat zelfs verstokte stilzitters na verloop van tijd gaan shaken als een op hol geslagen centrifuge! We willen maar zeggen dat de good times centraal staan in het repertoire en dat Mr. P himself`als een geboren James Dean iedereen aan de voeten krijgt. Parkeer uzelf centraal op de dansvloer en... do the bird! Waregem Info Krant 7

8 Dossier 7 Vrijdag 27 augustus Seniorensteeple Tent naast CC De Schakel gratis : animatieprogramma voor de Waregemse senioren met optreden van Hugo Symons org.: Seniorenraad 6e Nacht van de Humor 20.30u. Tent naast CC De Schakel Plan B Henk Ryckaert Wim Helsen Martin Dejonghe Wouter Deprez Danny + een surprise act Kaarten 12 Euro per persoon Meer info: Org. UNIZO Waregem Donderdag 26 augustus Opening Waregem Koerse Foor Markt Spetterende foor met onder meer een prachtig reuzenrad : officiële opening Waregem Koersefoor : gratis kwartier kermis voor iedereen : Steepleworp (geschenkenworp voor kinderen tot 12 jaar) 8 Waregem Info Krant

9 Dossier 7 Zondag 29 augustus Mabatobato Park Baron Casier gratis Zaterdag 28 augustus De Kleinste Steeple in de piste Circônflex Park Baron Casier (ingang Keukeldam) gratis Circustheaternamiddag voor de hele familie: het park is één en al cirque waar volwassenen zich als kinderen mogen gedragen en kinderen als volwassenen worden behandeld. vanaf 14.30u. Org.: CC De Schakel Bockor Music Park Baron Casier gratis Met de steun van Brouwerij Bockor en het Stadsbestuur Waregem organiseren we opnieuw een gezellig stadsfeest in een uniek kader met een sterke affiche u.: Absynthe Minded: met als frontman de uit Vichte afkomstige Bert Ostijn. Ze werden tweede op de Rock Rally 2004 en brengen een schitterende mix van pop, zigeunermuziek, klezmer en jazz u.: Venus in Flames: staat aan de rand van de grote doorbaak. Ze werden 3de in de Rock Rally 2000 en toerden intussen met o.a. K s Choice. Met Cynthia s gone, Better man en Just another day brengen ze ijzersterke popsongs. Groepen: u.: Houin Dô Té u.: Les Talons Gitans u.: Omar Ka & Fula Band u.: Mousta Largo Argana Tour Kinderdorp: Kapsalon Ngozi Vriendschapssteentjes beschilderen met dot-tekeningen Henna-tattoos Afrikaans speelgoed maken Verhalen en sprookjes uit India Afrikaanse percussie en dans Randanimatie: Braziliaanse percussie Henna-tattoos voor volwassenen Vuurspuwen Percussie door Ten Anker Buikdanseres Zuiders buffet met eetstandjes uit verschillende landen. Tal van info-, artisanale en verkoopstanden u.: Gorki: is de klapper van de avond. Boegbeeld Luc De Vos is niet uit de media weg te branden. Zijn samenwerking met Tom Pintens (Kaatje is verdronken) en de nieuwe cd Plan B doet ons reikhalzend uitkijken naar Gorki s eerste Nederlandstalig optreden op Bockor Music u.: Old Bastards: is onze traditionele feestafsluiter. Te rock n roll voor Donna, te hard voor Radio 1 en veel te ouwe zakken voor StuBru. Een troep oude krasse knarren brengt de Belgische popmuziek uit de jaren 1980 tot leven. Met Bea Van der Maat, Kloot Per W, Guy Swinnen, Lukas Vander Taelen en co. met medewerking van Waregem Info Krant 9

10 Dossier 7 Maandag 30 augustus 34 e jaarmarkt u.: 100-en winkeliers en standwerkers in het Waregemse centrum, animatie met Cirqumstancia, Khalid & Co, de Music Rangers, Paul Kenens, muzikale clowns, de clochards van surplus, grime en nog veel meer. Kasteelconcert Park Baron Casier gratis 19.30u.: Marble : Deze veelbelovende groep jonge gasten wisselen meerstemmige rocksongs af met een song die pakt vanbinnen door de rauwe emotie 20.30u.: Coco Jr. & The Allstars: entertainement van de bovenste plank op de geweldige mix van topcovers uit de jaren 70 en 80. org.: vzw Divers Dinsdag 31 augustus 157 ste Waregem Koerse Gaverbeekhippodroom 14.30u.: start rennen met de ING Grote Steeple Chase van Vlaanderen tickets te bekomen op nr of via Vuurwerk 22.00u. : Stadion Vijvers gratis Woensdag 1 september Slotdag Waregem Koersefoor Markt met gratis kermis voor de Waregemse personen met een handicap pendeldienst Elke namiddag gratis pendeldienst tussen het station en het stadscentrum De Waregem Koerse Feesten gaan door met medewerking van Randanimatie Donderdag 26 augustus 19 u.: optreden Waregemse groep One 21 u.: optreden The Screaming Pilchards t Labierint, Markt 22 Vrijdag 27 augustus : 7e Nacht van de Waregemse Atletiek ereprijs stad Waregem Regenboogstadion org.: AZW 22.00u.: Debbie Tells (Beatles covers) Tent Azuri, Vennestraat 9 Zaterdag 28 augustus 21.30u.: Carréfûts Crazy Horse Night Red Path Hippodroom 22.00u.: Karaoke Azuri, Vennestraat 9 Zondag 29 augustus u.: aperitiefconcert Waregems Harmonieorkest u.: aperitiefconcert door Jeugdharmonie Waregem gevolgd door gezinsviendelijke barbecue met diverse optredens org.: Waregems Harmonieorkest, tent naast CC De Schakel 14.30u.: Prijs Sport Veredelt Sint-Eloois-Vijve Hippodroom org. Sport Veredelt 20.00u. : Mogul, Murk, Def Value Steeple-Chase, Holstraat 67 Org: Rock Waregem 22.00u.: La Cuenta Tent Azuri, Vennestraat 9 Maandag 30 augustus u.: pannenkoekenbak met het orkest van de derde leeftijd en, Eddy Roland org.: Waregems Harmonieorkest, tent naast CC De Schakel 19.00u.: Eighties Music met DJ Claude Markt u.: muziek uit de en 80 ies met DJ Stef Anderson t Labierint, Markt u.: covers uit de jaren 60, 70, 80, Brasserie Kom.Il.Foo, Stationsstraat 48 Dinsdag 31 augustus 10e Waregem Koerse Happening Big Party met DJ Guy Atletico, Krakeelhoek u.: Waregem Koerse Special met DJ Peetse Markt u.: The Green Onions (Late sixties music) Tent Azuri, Vennestraat 9 Waregem Info Krant

11 Eventing Waregem Van donderdag 9 t.e.m. zondag 12 september 2004 Zaterdag 18 & zondag 19 september 2004 Het Eventing-bestuur van de VZW Military Waregem staat dit jaar voor een grote uitdaging in deze discipline van de paardensport. Inderdaad, het tweede weekend van september van 9 tot en met 12 september - wordt de Wereldbekerbranche Internationaal Concours CIC* - CIC** en CIC***, waarbij heel wat internationale combinaties van over heel de wereld zullen deelnemen aan dit gebeuren, georganiseerd. Het moet waarschijnlijk niet gezegd dat de organisatie tiptop in orde zal moeten zijn. Om dit avontuur tot een goed einde te brengen kan men rekenen op de bereidwillige medewerking van heel wat vrijwilligers. De week nadien op 18 en 19 september 2004 volgt er een tweede eventing, met name de traditionele jaarlijkse CNC die ook heel wat publiek trekt op de cross-country te Anzegem. Meer info: secretariaat Veldloopstraat 11 Tel.: Fax: Website : Opening BE-PART Zaterdag 23 oktober 2004 Op zaterdag 23 oktober opent BE- PART: platform voor actuele kunst officieel zijn deuren. Het nieuwe kunstencentrum van de provincie West- Vlaanderen zal gevestigd zijn in de gebouwen van de voormalige galerie Art- Box, Westerlaan 17. Het gebouw is een ontwerp van architect Frank Delmulle. Wat mag u verwachten? Jaarlijks worden op het ritme van de seizoenen, herfst, winter en lente drie tentoonstellingen gepland. De zomer is gereserveerd voor workshops met jongeren. Het tentoonstellingsbeleid zal erop gericht zijn om BE-PART aan het front van de actuele ontwikkeling te positioneren. Hier zullen ook jeugdateliers worden georganiseerd en zullen jongeren een kans krijgen om workshops met kunstenaars bij te wonen. BE-PART streeft er ook naar om jaarlijks tenminste één kunstenaar een residentie aan te bieden, hiertoe wordt ter plaatse een studio ingericht. Verder wil BE-PART ook zijn deuren openzetten om als gasthuis te fungeren voor activiteiten zoals lezingen. BE-PART opent met de tentoonstelling Schöner Wohnen met werken van: Robert Gober, Joep van Lieshout, Tobias Rehberger, Joe Scanlan, Johannes Schwartz, Andreas Slominski, Dimitri Vangrunderbeek, Michael Van den Abeele, Richard Venlet, Heimo Zobernig en Dany Deprez als kunstenaar in residentie. Moritz Küng is curator van deze tentoonstelling. BE-PART is vanaf 24 oktober van woensdag t/m zondag geopend van tot uur. Op maandag en dinsdag gesloten. Toegang is gratis en BE-PART is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meer info: Tel.: Website: Bevrijdingsfeesten septemberdagen - Predikheer Niet te missen zondag 5 september u.: eucharistieviering in Dekenale Kerk te Waregem u.: start rondrit naar gedenkplaten in Stationsstraat, H. Lebbestraat en J. Duthoystraat in Waregem. De rondrit wordt begeleid door old-timer legervoertuigen u.: plechtigheid aan oorlogsmonument Predikheer te Anzegem, met toespraken door de Burgemeesters van Waregem en Anzegem. De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de Waregemse Koninklijke Fanfare De Geniale Jongens. Meer info: Denis Vansteenbrugge, Kon. Fabiolalaan 49, 8790 Waregem Tel.: Sint Hubertusviering 14 november 2004 Het programma voor de Sint-Hubertusviering ziet er als volgt uit u.: start wandeling voor de paarden en ruiters en koetsen vanaf het Bloso (vooraf inschrijven is noodzakelijk op het nummer ) u.: eucharistieviering in de Dekenale kerk. Tevens wordt in deze mis het Te Deum gezongen naar aanleiding van het feest van de Dynastie. De viering wordt opgeluisterd door het Jachthoornensemble Rallye Ypara u.: zegening op de Markt van paard, ruiter, menner, jager, jachthond en alle huisdieren. Handels- & Vrijetijdsbeurs Waregem proeft Van zaterdag 16 tot vrijdag 22 oktober 2004 De handels- en vrijetijdsbeurs Waregem Proeft zet de succes-traditie verder van de tweejaarlijkse Waregemse Handelsfoor (32ste editie). Deze regionale beurs spitst zich toe op de klassieke producten (witgoed, bouw, sanitair, ), maar evenzeer op vrije tijd (sport, reizen, schoonheidszorgen, verenigingen). Voor het eerst proberen we een aantal proefstands rond horeca uit (ambachtelijke bieren, vreemde gerechten, wijnen, ). In 2002 waren er een tienduizend bezoekers uit meer dan honderd gemeenten. Wanneer: Zaterdag 16 & 23 oktober van 14 tot 19 uur Zondag 17 & 24 oktober van 10 tot 19 uur Vrijdag 22 oktober van 16 tot 21 uur. Waar: Jeugdcentrum, Zuiderlaan 46 Waregem Inschrijving en info: Rik Ghistelinck, Pand 331, 8790 Waregem Tel.: Gsm: Fax: Waregem Info Krant 11

12 Open Bedrijvendag zondag 3 oktober 2004 Open Bedrijvendag in je stad En net op tijd kwam het voorstel van de Open Bedrijvendag om gastgemeente te zijn. Als ondernemersstad namen we dat voorstel met open armen aan, Open Bedrijvendag vormt immers de perfecte gelegenheid om de relaties tussen bedrijven, overheid en inwoners nog te optimaliseren. De meeste van onze bedrijven hebben een duidelijke bedrijfsstrategie en openheid maakt daar vaak deel van uit. Dankzij het enthousiasme van heel wat Waregemse bedrijven komen wij met de stad duidelijk in beeld en kunnen wij weer een dagvullend programma in onze stad aanbieden. Stedelijke diensten houden meer dan een gewone opendeurdag Vijf jaar geleden, schonk ereburger Briek Schotte zijn archief aan de stad en werd de Briek Schottezaal geopend. Dat ging gepaard met een succesvolle opendeurdag in het stadhuis. Sindsdien is er veel veranderd, ook bij de stedelijke diensten. De tijd was hoog rijp om een nieuwe opendeurdag te organiseren. Deelnemende diensten: Op 3 oktober zet de stad haar deuren wijd open. Alle diensten doen mee, je kan kiezen uit: het winkelcentrum het Pand, dat voor de gelegenheid ook zorgt dat haar winkels open zijn de bibliotheek het sportcentrum waar geleide bezoeken zijn aan de kelderruimte van het zwembad het cultuurcentrum De Schakel het stadhuis de brandweer het stedelijke depot het woon- en zorgcentrum De Meers Met oog voor cultuur Niet alleen de bedrijven zullen zorgen voor boeiende bezoeken. Ook alle stedelijke diensten deden hun best om meer dan alleen de diensten open te stellen en gekende initiatieven te tonen. Wij zouden je een gewone toer kunnen laten maken doorheen de diensten, maar wij willen tonen dat wij veel meer in petto hebben. Onder het thema Oog voor Cultuur zal je zeker en vast versteld staan wat de stad allemaal te bieden heeft. Meer informatie over het volledige programma kan je nu al verkrijgen bij de dienst cultuur: Tel.: In het stadhuis zal je heel wat kunnen ontdekken: Waregemse volkscultuur echte reuzen aan de ingangen, oude films over bouwwerken, ponykoersen en festiviteiten, een heuse kunstenroute een tentoonstelling van doopsuiker, relatiegeschenken of preventieprojecten met culturele inslag, live radio-uitzendingen, fototentoonstellingen over de toeristische troeven of maquettes en foto s over het vroeger en nu. Bovendien is doorlopend ook randanimatie voorzien: baldakijnacts en de striptekenaar van Suske en Wiske in de bibliotheek, gratis familievoorstellingen in De Schakel, kinderstand bij de brandweer, een fotozoektocht in de depot, en zelfs het wereldkampioenschap wielrennen op groot scherm in de sportdienst. Woon & zorgcentrum De Meers uw zorg onze uitdaging Onder dit motto neemt het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Waregem deel aan de Open Bedrijvendag. De Meers is een volledig nieuw gebouw, dat met zijn strakke lijnen en opmerkelijke kleuren een duidelijk herkenningspunt vormt binnen Waregem. Op 3 oktober wil het OCMW je laten zien hoe het wonen en leven eraan toegaat. Noteer alvast zondag 3 oktober 2004 in je agenda. En nodig nu al familie en vrienden uit: ze zullen versteld staan van wat Waregem allemaal te bieden heeft! In september krijg je een uitgebreide brochure in de bus, waarin het volledige programma van de Open Bedrijvendag uitgelegd staat. Geanimeerde rondleidingen doorheen het gebouw worden georganiseerd. Er wordt ook getoond hoe de zorg voor zwaar zorgbehoevenden ingepast wordt in een aangename leefomgeving. Je krijgt er eveneens inzicht in de voornaamste aandoeningen waar ouderen kunnen aan lijden en hoe De Meers daar dagdagelijks mee omgaat. Waregem Info Krant

13 Open Monumentendag Open Monumentendag in Waregem Van Nature een monument Overzicht van de activiteiten in Waregem 12 september 2004 Het stadsbestuur stelt GRATIS fietsen ter beschikking om de verschillende locaties van deze Open Monumentendag te bezoeken. Op drie locaties kan je GRATIS een fiets lenen voor het dagprogramma. De fietsen kunnen vanaf 10.00u ontleend worden en om 18.00u zijn ze terug op het uitleenpunt verwacht. Infopunten en uitleenpost voor fietsen Goed te Beaulieu St.-Jansstraat 128 Beveren-Leie Munkenhof Munkenhofdreef 2 Desselgem Oud Stationsgebouw Vijfseweg 200 St.-Eloois-Vijve OPEN MONUMENTENDAG WAREGEM BEVEREN-LEIE 1. Zavelput St.-Jansstraat De Zavelput is een waterplas die ontstaan is na een zandwinning. Er zijn begeleide wandelingen in dit stukje natuur met een gids om de 45 min 2. Goed te Beaulieu St.-Jansstraat 128 Reeds in 965 werd deze hoeve vermeld in een schenkingsakte. Het ging om een zeer oude nederzetting met een kapel te midden van haar gronden, die vanaf de 10de eeuw een parochiekerk is geworden Een cultuurgids vertelt op de hoeve de volledige geschiedenis van de site. 3. Kerkhof St.-Jansstraat Op de plaats van het kerkhof stond oorspronkelijk de dorpskerk van Beveren-Leie, tot die op 23 mei 1940 door bombardementen werd vernield en gesloopt. In de kapel kan je de geschiedenis nalezen op rijk geïllustreerde panelen. DESSELGEM 1. Munkenhof Munkenhofdreef 2 In het jaar 964 kreeg de Gentse Sint-Pietersabdij van de Vlaamse graaf Arnulf de Grote het grondgebied Desselgem en omgeving als geschenk aangeboden. Deze Benediktijnerpaters richtten hun bestuurscentrum in op de hoeve van Thraswald bij de Leie, die van toen als het Munkenhof bekend zou staan. Om het half uur vertelt een gids het verhaal van het Munkenhof. 2. Oude Leiearm en sluizen De Monnikenwandeling leidt je doorheen de mooiste plekjes van Desselgem. Je komt o.a. in het natuurgebied van de oude Leiearm. De Monnikenwandeling is gratis te verkrijgen op het Munkenhof en op alle infopunten. 3. Vlasbedrijf Vanden Buverie Pitantiestraat 95 Dit vlasverwerkingsbedrijf opent speciaal zijn deuren. Permanente demonstratie van vlasbewerking. ST.-ELOOIS-VIJVE 1. Goed ter Linden Grottelaan 2 Het Goed ter Linden is vooral ook bekend om zijn Lourdesgrot in een prachtig natuurkader. 2. Oud stationsgebouw Vijfseweg 200 Het huidige gebouw dateert van Speciaal te vermelden zijn de ingewerkte tegeltableaus van Italiaanse makelij die naar de vlasnijverheid verwijzen. Met een hoogtewerker kan je de tegeltableaus van heel nabij bewonderen. Er is ook een gids aanwezig. 3. Oude spoorwegberm Vijfseweg 200 De in 1985 in onbruik geraakte spoorwegberm is geëvolueerd tot een mooi en waardevol natuurgebied. Deze anderhalve kilometer lange bedding situeert zich in een overstromingsgebied van de Gaverbeek. Een verkenning met gids overtuigt de wandelaar van de unieke waarde en rust van dit stukje natuurgebied. Waregem Info Krant 13

14 Toerisme Fietsen en wandelen Het stadsbestuur ontwikkelde een nieuwe lijn in alle publicaties. Het bordeaux en ecru zijn prominent aanwezig in de lay-out van alle drukwerk. Naast een algemene toeristische folder maakte de stad ook een folder die verdeeld werd in de ruime regio rond Waregem. Hierin worden onze economische, culturele, sportieve en toeristische troeven getoond. De stad heeft ook een fiets- en een wandelbrochure samengesteld. Op het plannetje in de fietsbrochure vind je de trajecten van de Hoevenroute, De V-route en de Vlasroute. Op de keerzijde staat de beschrijving van de bezienswaardigheden die je onderweg ontmoet. De wandelkaart toont je het parcours van de historische stadswandeling, het Kerkwegelpad, het Ketserspad, Op de grens van west en oost, Radio-2 wandeling, Vierbekenpad en Waterhoekwandeling. Ook hier kan je uitleg lezen over de bezienswaardigheden. De kaarten en de toeristische folder zijn gratis te bekomen op de toeristische dienst in het stadhuis of in de deelgemeentehuizen. Meer info: dienst toerisme Tel.: Fax: Waregem Info Krant

15 20ste Week van de Bibliotheek in Waregem Kan je niet kiezen? Proef het in de bib! Bibliotheek Bij ons programma-aanbod lieten we ons leiden door de twee meest essentiële passies van de Vlaming: hij blijkt een noeste spaarder, maar zoekt tegelijk ook vaak momenten om Bourgondisch van het leven te genieten. Kan je niet kiezen? De bib laat je proeven! tijdens de Bibliotheekweek van zaterdag 16 tot 30 oktober 2004 Paul D Hoore over sparen en beleggen op dinsdag 26 oktober Is de beurs ook interessant voor U? Is de beurs een casino? Aan deze twee vragen hangt financieel journalist Paul D Hoore een boeiende uiteenzetting op, helder en begrijpelijk voor de leek, tegelijk herkenbaar voor de actieve belegger, die dagelijks in de bib zijn studiebronnen vrij kan komen raadplegen. Een klein portret van deze veelzijdige duizendpoot in drie top 3lijstjes die hij bezorgde: I. De financiële journalist verdedigt zijn TerZake Top-Drie 2004 : 1. Agfa Gevaert 2. Bekaert 3. Solvus en Icos Vision Systems II. De germanist van opleiding heeft nu enkel nog tijd voor harde vakliteratuur, maar ondertussen vergat hij niet zélf te schrijven : 1. De 100 kapitale vragen van Paul D Hoore (2003) 2. De 10 beurswetten van Paul D Hoore (2002) 3. de verzamelde columns voor het tijdschrift Bonanza: dollar D Hoore. III. Een top 3 van beklijvende Tour de Francemomenten: 1. de slottijdrit in de Tour 1968: Jan Janssen huilt van vreugde, Van Springel van ellende : Michel Pollentier pakt de gele trui na winst op Alpe D Huez maar wordt dezelfde avond nog uit de Tour gezet wegens fraude bij de dopingcontrole. 3. in 2003 op Luz Ardiden: Lance Armstrong valt ten gronde, valt aan en wint nog de etappe én zijn vijfde Tour. Jef van den Steen over Belgisch trappistenbier op woensdag 27 oktober Vorig jaar schreef Jef van den Steen het prachtig uitgegeven boek Trappist : het bier en de monniken. Sindsdien gaat hij op tournee doorheen het Vlaamse land om zijn toehoorders met liefde en flair te onderhouden over de zes erkende Belgische trappistenbieren: Westvleteren, Westmalle, Achel, Orval, Chimay en Rochefort. Ken je de meeslepende mystieke historie en achtergrond àchter deze zes merken? Tijdens een prettige en sfeervolle avond komen we te weten wie en wat trappisten zijn, hoe ze in ons land terecht zijn gekomen en wat het bier zo speciaal maakt. En om geheel in de lijn van de bibweek te blijven, zal een degustatiemoment zeker niet ontbreken: de combinatie van bierproeven in onze bib-leeszaal zal de bezoeker meteen laten meedrijven naar het (toe)gewijde monnikenleven! Hou de verdere berichtgeving van de bibliotheek in het oog om te weten hoe je kan reserveren voor deze veelbelovende avond. Tweede Verwendag in jouw Waregemse bibliotheek! Op zaterdag 16 oktober luiden we de Bibliotheekweek weer in met een heuse Verwendag. Je wordt gul onthaald met een hartig drankje en kan die dag al onze materialen (ook cd s, dvd s, video s en cd-rom s) gratis ontlenen. Nieuwe leden worden gratis ingeschreven en iedereen kan deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Er is animatie voor jong en oud en veel tijd om in te gaan op al jouw vragen en suggesties. Hartelijk welkom in de Waregemse bibliotheek van 10 tot 16u., in filiaal Trassald te Desselgem (van 9 tot 12u.) en de uitleenpost in Sint-Eloois- Vijve (van 10 tot 12u.). Meer info: Stedelijke Openbare Bibliotheek Waregem, Schakelstraat 10 Tel.: Fax: Waregem Info Krant 15

16 Openingsuren stadsbestuur Waregem Stadhuis Waregem In de voormiddag: van maandag t.e.m. vrijdag: van 9.00 u. tot u. de bevolkingsdienst en jeugddienst is elke zaterdag open van 9.00u. tot 11.30u. In de namiddag: maandag woensdag donderdag: van u. tot u. dinsdag: van u. tot u. vrijdag: gesloten Open op zaterdag: Alle stedelijke administratieve diensten op het stadhuis te Waregem zullen 2004 open zijn op de eerste zaterdag van iedere maand en dit van 9 tot uur: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december Deelgemeentehuizen Beveren-Leie: dinsdag woensdag vrijdag: van 9.00 u. tot u. Desselgem: maandag dinsdag donderdag: van u. tot u. Sint-Eloois-Vijve: dinsdag woensdag donderdag: van 9.00 u. tot u. Sluitingsdagen Met Waregem Koerse zijn alle administratieve diensten gesloten op maandagnamiddag en dinsdag de ganse dag. Ook op 9 september, 1, 2, 11, 12 en 13 november zal het stadhuis gesloten zijn. De containerparken zijn als volgt geopend: Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag GESLOTEN Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur Het containerpark is gesloten op : Maandag 30 en dinsdag 31 augustus (Waregem Koerse) Maandag 1 en dinsdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen) Wedstrijdvraag Antwoord vorige vraag : Er kon gekozen worden uit: de haag, de Bretoense muur, de dubbelsprong, de oxer, brook, open ditch, rail ditch and fence of Ierse berm De winnaar van de vorige prijsvraag: Gino & Magda De Coster- Espeel, Gentseweg 537 te 8793 Sint-Eloois-Vijve Nieuwe prijsvraag: Geef de naam van de Waregemse groep die tijdens het Kasteelconcert met de Waregem Koerse Feesten in het voorprogramma zal optreden? Prijs : Een tienbeurtenkaart voor het stedelijk zwembad De Treffer. Antwoorden ten laatste tegen maandag 6 september 2004 sturen naar: Prijsvraag De Sprong Gemeenteplein Waregem of mailen naar: Wachtdienst & nuttige telefoons Apothekers zaterdag 14 t.e.m. zaterdag 21 auustus 2004: apotheek P. Vanderhaegen, Churchilllaan 6 te Waregem tel zaterdag 21 t.e.m. zaterdag 28 augustus 2004: apotheek Van Moerkerke, A. Biebuyckstraat 13 te St.-Eloois-Vijve tel zaterdag 28 augustus t.e.m. zaterdag 4 september (+ Waregem Koerse) 2004: apotheek Vandenbulcke, Nieuwstraat 26 te Desselgem tel zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 september 2004: apotheek Vanhauwere, Stationsstraat 52 te Waregem tel zaterdag 11 t.e.m. zaterdag 18 september 2004: apotheek Deschilder, Keukeldm 14 te Waregem tel zaterdag 18 t.e.m. zaterdag 25 september 2004: apotheek N. Mahieu, Roterijstraat 234 te Sint-Eloois-Vijve tel zaterdag 25 september t.e.m. zaterdag 2 oktober 2004: apotheek T Jollyn, Stormestraat 10 te Waregem tel zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 9 oktober 2004: apotheek P. Desmet, Kortrijkseweg 208 te Beveren-Leie tel zaterdag 9 t.e.m. zaterdag 16 oktober 2004: apotheek Vande Weghe, Stormestraat 151 te Waregem tel zaterdag 16 t.e.m. zaterdag 23 oktober 2004: apotheek Van Moerkerke, A. Biebuyckstraat 13 te St.-Eloois-Vijve tel zaterdag 23 t.e.m. zaterdag 30 oktober 2004: apotheek P. Vanderhaegen, Churchilllaan 6 te Waregem tel zaterdag 30 oktober t.e.m. zaterdag 6 november (+ 1 november) 2004: apotheek Y. Verhofstede, Platanendreef 30 te Nieuwenhove- Waregem tel zaterdag 6 t.e.m. zaterdag 13 november (+ 11 november) 2004: apotheek Decorte, Stationsstraat 18 te Waregem tel Centraal nummer: , 24 op 24 uur Zie ook op de website: Dokters Waregem & Sint-Eloois-Vijve: Beveren-Leie & Desselgem: Tandartsen Centraal nummer: zaterdag van tot uur zon- en feestdagen van tot uur en van tot uur. Zie ook op de website: Nuttige telefoons Politiezone Mira: NIEUW NUMMER Brandweer: Antigifcentrum: Brandwondencentrum: Dringende politiehulp 101 Dringende noodoproepen Via vast toestel 100 Via GSM 112 Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem Tel: Fax: Website: Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Yolande Dhondt Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2, 8790 Waregem Tel.: Fax: Vormgeving en druk: Goekint Graphics Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat Oostende Verspreiding: Gratis en vier maal per jaar aan alle inwoners van Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem Waregem Info Krant

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15 infokrant Waregem 2012 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 10 e jaargang nr. 5 december 2012 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be Stedelijke berichten

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

infokrant Waregem 2011

infokrant Waregem 2011 infokrant Waregem 2011 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 9 e jaargang nr. 4 september 2011 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 7 Laat naar je borsten

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik M A A S E I K INFORMATIEF Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr. 6-2006 Twee maandelijks Afgiftekantoor: 3680 Maaseik november-december < Bouw Sportopolis > p. 2 < Monument

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie