AANVRAAGFORMULIER MILIEU-AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN (MAV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER MILIEU-AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN (MAV)"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER MILIEU-AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN (MAV) Chartis Europe S.A., Netherlands Postbus AP ROTTERDAM Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het risico kunnen maken. Bij onvoldoende ruimte, verzoeken wij u gebruik te maken van een bijlage. Betreft: Offerte Nieuwe Verzekering 1 Kandidaat verzekeringnemer Naam bedrijf Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoon fax homepage Lid van een branche-organisatie, zo ja, welke? KvK inschrijving (kopie bijvoegen) Datum van oprichting Bankrekeningnummer Girorekeningnummer 2 Hoedanigheid/activiteiten Adres(sen) van de te verzekeren lokatie(s) Aard van de activiteiten/werkzaamheden: (Indien meerdere lokaties verzekerd dienen te worden, voor elke lokatie alle vragen beantwoorden) Beschrijf de activiteiten op de lokatie* Omzet van de vennootschap en gerealiseerde omzet op de lokatie* * Bij te voegen: eventuele brochures, marketing materiaal, etc.) * Bij te voegen: Plattegrond/overzichtsschema van de lokatie, indien beschikbaar Avf MAV Chartis 1

2 3 Beschrijf de historie van de lokatie met inbegrip van het opeenvolgende gebruik tot op heden: 4 Beschrijf het omringende grondgebruik: Afstand (in meters) tot: Industriële complexen Landbouwgebieden Chemische fabrieken Braakliggende terreinen Tankstations Stortplaatsen Opslag- en distributiecentra Tankparken en vatenopslag Parkeergarages/-terreinen Voedingsbedrijven en aanverwanten Scholen Rivieren en kanalen Woongebieden Meren Openbare gebouwen Drinkwaterbronnen Andere, zo ja welke: 5 Hoe lang is het bedrijf gevestigd op de lokatie? 6 Beschrijf de bestaande omstandigheden: Omvang van de lokatie: Aantal gebouwen; bouwaard, omvang etc.: Fabricage en productieverrichtingen: Grondoppervlak (b.v. vegetatie, asfalt, beton): 7 Container en vatenopslag Aantal opslagplaatsen: Welke producten worden opgeslagen: Hoeveelheid van de opgeslagen producten: Welke bodembeschermende maatregelen zijn getroffen bij de opslagplaatsen (b.v. aarden wallen, betonnen vloeren, lekdetectiesystemen: 8 Bovengrondse opslagtanks Aantal bovengrondse tanks: Totale opslagcapaciteit van alle tanks tezamen: Avf MAV Chartis 2

3 Lijst van opslagtanks met inbegrip van capaciteit/aard van het opgeslagen product, ouderdom van de tank, wijze van constructie van de tank en milieubeschermende voorzieningen. Voeg hiervoor een bijlage toe. Worden tanks en leidingen met inbegrip van kleppen en kranen regelmatig getest op lekdichtheid? Indien ja, door wie? Een kopie van de laatste inspectierapporten bijvoegen. 9 Ondergrondse opslagtanks Aantal ondergrondse tanks: Totale opslagcapaciteit van alle tanks tezamen: Lijst van opslagtanks met inbegrip van capaciteit/aard van het opgeslagen product, ouderdom van de tank, wijze van constructie van de tank, eventuele inkuipingen (kelders of groeves) en milieubeschermend voorzieningen. Voeg hiervoor een bijlage toe. Beschikken de tanks over lekdetectie, overvulbeveiliging en kathodische bescherming? Worden tanks en leidingen met inbegrip van kleppen en kranen regelmatig getest op lekdichtheid? Indien ja, door wie? Een kopie van de laatste inspectierapporten bijvoegen. 10 Hebben de afgelopen 5 jaar milieu-inspecties, -onderzoeken en/of -audits plaatsgevonden? Zo ja, een kopie bijvoegen. 11 Hebben in het verleden ooit verontreinigingen op de lokatie plaatsgevonden (b.v. lekken, branden, explosies)? Zo ja, aanvullende informatie aanleveren (aard, toedracht, omvang, status). 12 Is er een bestaande bodem- en/of grondwaterverontreiniging op de lokatie? Zo ja, aanvullende informatie inleveren. 13 Zijn er lopende/geplande bodem- en/of grondwatersaneringen op de lokatie? Zo ja, beschrijf het project, opgave van de aanwezige saneringsplannen, betrokkenheid van de overheid, stappenplan, gebudgetteerde kosten. 14 Zijn er rechtszaken (geweest) met betrekking tot milieuaangelegenheden tegen het bedrijf/over de lokatie? Zo ja, aanvullende informatie aanleveren. Avf MAV Chartis 3

4 15 Grondwatermonitoring Wordt er grondwatermonitoring toegepast? Zo ja, waarom zijn de peilbuizen geïnstalleerd? Hoeveel peilbuizen zijn geplaatst? Hoe vaak worden monsters genomen en geanalyseerd? Door wie worden de controles uitgevoerd? Zijn er verontreinigingen vastgesteld? Zo ja, beschrijf de grondwaterverontreinigingen, zowel op als buiten de lokatie: Wat is de richting van de grondwaterstroming op de lokatie? 16 Grondstoffen Beschrijf de aard, hoeveelheid en de wijze van opslag van de grondstoffen op de lokatie: Beschrijf de milieubeschermende voorzieningen, die zijn getroffen voor de opslag van de grondstoffen: Wat is de jaarlijks gebruikte hoeveelheid grondstoffen op de lokatie? 17 Afvalstoffen Worden er afvalstoffen op de lokatie opgeslagen? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: Type/aard van de afvalstoffen: Hoe lang worden de afvalstoffen reeds op de lokatie opgeslagen? Is een vergunning voor het opslaan van afvalstoffen aanwezig? Hoeveelheid afvalstoffen (in m3/ton per jaar): Wijze van opslag, alsmede aard van constructie, ouderdom en staat van onderhoud van de opslagfaciliteiten: 18 Afvalwater Is een lozingsvergunning aanwezig? Welke soorten afvalwater produceert het bedrijf (b.v. proceswater, sanitair afvalwater, koelwater etc.)? Avf MAV Chartis 4

5 Beschrijf de werking van de waterzuiveringsinstallatie. Voeg hiervoor een bijlage toe. Waarop loost het bedrijf haar afvalwater? Riool leidend naar Rioolwaterzuivering Riool niet gekoppeld aan Rioolwaterzuivering Regenwaterafvoer Meer Rivier Kanaal Waterbekken Grondwaterinjectie Andere: Heeft het bedrijf ooit de in de Lozingsvergunning beschreven waarden overschreden? Zo ja, aanvullende informatie aanleveren. 19 Luchtbehandeling Zijn er in de milieuvergunning bepalingen opgenomen inzake luchtverontreiniging? Zijn er luchtmonitoring/controlesystemen op de lokatie aanwezig? Zo ja, beschrijf het systeem. Heeft het bedrijf ooit te maken gehad met een luchtverontreiniging (afkomstig van het bedrijf of daarbuiten) Zo ja, geef hiervan een beschrijving. 20 Heeft het bedrijf nog andere vergunningen met betrekking tot milieuaspecten? Zo ja, welke en voeg hiervan een kopie bij. 21 Zijn er aanbevelingen of plannen tot het installeren of aanpassen van het luchtmonitoringsysteem of de afvalwaterzuiveringsinstallatie? Zo ja, geef aanvullende informatie inzake de apparatuur welke geïnstalleerd of aangepast wordt en de reden hiervan. 22 Is het bedrijf ooit aangesproken voor Milieu-(wets)overtredingen, of is tegen het bedrijf ooit Proces-Verbaal opgemaakt? Zo ja, welke straffen/boetes zijn opgelegd? Welke stappen zijn ondernomen om de problemen op te lossen? 23 Milieumanagement en -beheer Is er een milieuveiligheidsplan? Zo ja, gelieve kopie bij te voegen. Is er een calamiteitenplan? Zo ja, gelieve kopie bij te voegen. Is er een brandpreventieplan? Zo ja, gelieve kopie bij te voegen. Is er een vast aangestelde milieucoördinator? Is er een BHV- of soortgelijk team? Zo ja, wat is de ervaring en training van de teamleden? Avf MAV Chartis 5

6 De navolgende vragen behoeven uitsluitend te worden ingevuld indien aansprakelijkheid voor schade door ( transport van) afvalstoffen dient te worden meeverzekerd. 24 Afvalstoffenvervoer/-verwerking Wordt afval vervoerd en opgeslagen/verwerkt op een lokatie van derden? Zo ja, van welke faciliteiten van derden wordt gebruik gemaakt en sinds wanneer? Stortplaatsen, sinds Bezinkingsbekken, sinds Grondwaterinjectie, sinds Verbranding, sinds Anders, nl. sinds Naam en adres van deze bedrijven en hebben zij de vereiste vergunningen: Omschrijving van het type materiaal dat wordt opgeruimd: Hoeveelheid van de stoffen (in m3/ton per jaar): 25 Afvalstoffen Transport door derden Wordt gebruik gemaakt van derden voor het transport van afvalstoffen naar een lokatie van derden? Zo ja, geef de naam en adres van deze transporteur(s): 1. Omschrijving van de stoffen/materialen die vervoerd worden: 2. Hoeveelheid van de vervoerde stoffen/materialen: 3. Hoe vaak per jaar vindt dit vervoer plaats? 4. Wat is de gemiddelde afstand per transport? Zorgt de transporteur voor laden en lossen van de stoffen/materialen? Zo ja, inzage in de gehanteerde procedures. Wordt een transporteur volgens een bepaalde procedure geselecteerd? Zo ja, inzage in de selectie procedure. 26 Afvalstoffen Transport eigen vervoer Vindt afvalstoffenvervoer plaats met eigen transportmiddelen? Zo ja, beantwoord de volgende vragen: Omschrijving van de stoffen/materialen die vervoerd worden: Hoeveelheid van de vervoerde stoffen/materialen: Hoe worden de stoffen/materialen vervoerd? Containers, vaten, bulk etc. Per trailer, boot etc. Wie is verantwoordelijk voor laden en lossen? Hoe vaak per jaar vindt dit vervoer plaats? Wat is de gemiddelde afstand per transport? Traningsprocedures van de chauffeur: Selectieprocedure van de chauffeur: Avf MAV Chartis 6

7 Algemene vragen Heeft u reeds eerder een Milieu-Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven afgesloten? Zo ja, bij welke verzekeraar(s) en onder welk(e) polisnummer(s). (Kopieën meezenden) Zijn er in de afgelopen 5 jaren schaden op uw Milieu-Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven betaald en/of afgewezen? Zo ja, een korte omschrijving van oorzaak en grootte van de schade per schade meezenden. Zijn er thans nog schaden in behandeling? J a Zo ja, een korte omschrijving van oorzaak en grootte van de schade per schade meezenden. Slotverklaring Bent u of een verzekerde bekend met een tegen u ingestelde aanspraak of met een omstandigheid, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot een schadeclaim, geschil, procedure of juridisch probleem, waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op de door u aangevraagde verzekering of die voor de beoordeling van het risico van belang zou kunnen zijn? Zo ja, gaarne toelichten _ Bent u of een verzekerde ooit geconfronteerd met een weigering polisdekking te verlenen voor op een aansprakelijkheidsverzekering gemelde omstandigheden? Zo ja, gaarne toelichten _ Is u de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd, opgezegd, een beperkende bepaling gesteld of is een (extra) eigen risico opgelegd? Zo ja, gaarne toelichten Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten? Avf MAV Chartis 7

8 Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? Zo ja, gaarne toelichten Klachtenregeling Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: Intern klachtenbureau Chartis Europe S.A., Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is kunt u zich wenden tot: KiFiD (Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon ; Website: Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Privacybescherming Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Chartis verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Ingangsdatum (onder voorbehoud van acceptatie) Wanneer moet de verzekering ingaan? Premiebetaling Voorgestelde premie: Voorschot-/minimumpremie EUR per jaar. De hierboven genoemde premies worden verhoogd met eventuele kosten en assurantiebelasting. Avf MAV Chartis 8

9 Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; de slotverklaring dient volledig te worden beantwoord. De slotverklaring wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. Ondertekening Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier alsmede de eventuele bijlage(n) juist en volledig te hebben ingevuld, de op grond van dit aanvraagformulier op te maken polis te aanvaarden en de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting tijdig te voldoen. Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden en contractduur. Een exemplaar van de voorwaarden Iigt ter inzage bij Chartis en wordt op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis. Ondertekend te d.d. Handtekening kandidaat verzekeringnemer: Avf MAV Chartis 9

10 Gegevens assurantie-adviseur (onderstaande alleen in te vullen door uw assurantie-adviseur) Naam kantoor Adres Postcode en woonplaats Contactpersoon Tussenpersoonnummer Is reeds voor deze verzekering dekking verleend?, d d mw./dhr. Uw assurantie-adviseur: Avf MAV Chartis 10

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail auto@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Aanvraagformulier. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Aanvraagformulier Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1 Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN Driessen Assuradeuren Koninginnegracht 60 2514 AE Den Haag 070-3624545 info@driessenassuradeuren.nl Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat

Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat Ingangdatum - - AOV doorlopend voor drie jaar Opname in Gezond Werken Pakket? ja nee Zo ja, pakketnummer 1. Gegevens tussenpersoon Kantoornaam Tussenpersoonnummer Contactpersoon Telefoonnummer 2. Kandidaat-verzekerde

Nadere informatie

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Assurantie-adviseur: Aanvraag betreft n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis n Losse polis n Tevens ingezonden aanvraagformulier

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bootverzekering

Aanvraagformulier Bootverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u op www.europeesche.nl. Agentennummer

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso Bromfiets-/scooterverzekering Maaltijdbezorging Sluitsnel.nl Verzekeringen Postbus 57 1606 ZH VENHUIZEN Tel. 0229-287093 Fax 0229-287099 E. info@sluitsnel.nl Gewenste ingangsdatum - - Gegevens verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Pleziervaartuigverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer:

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket. Aanvraag Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Aanvraag Aanvraag Veilig Op Weg Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Naam Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraag-en inspecteurformulier voor horeca-en aanverwante bedrijven 餐 饮 类 企 业 投 保 单 及 调 查 问 卷 11-4-2011

Aanvraag-en inspecteurformulier voor horeca-en aanverwante bedrijven 餐 饮 类 企 业 投 保 单 及 调 查 问 卷 11-4-2011 China Taiping Insurance Co. (U.K.) Ltd. The Netherlands Branch 中 國 太 平 保 險 ( 英 國 ) 有 限 公 司 荷 蘭 分 公 司 Boompjes 40, Willemswerf, 3011XB Rotterdam / Tel: 010-2330670 / Fax: 010-4334246 ABN AMRO Bank 52.18.62.205

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie