Agenda deel1. Agenda deel Milieuaansprakelijkheid en verzekeringen. FiDiZ 19 september 2012 Harko Kremers. Gevolgen voor bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda deel1. Agenda deel2 11-9-2012. Milieuaansprakelijkheid en verzekeringen. FiDiZ 19 september 2012 Harko Kremers. Gevolgen voor bedrijven"

Transcriptie

1 Milieuaansprakelijkheid en verzekeringen FiDiZ 19 september 2012 Harko Kremers Agenda deel1 Milieuaansprakelijkheid Europese Richtlijn Schadevoorbeelden Milieudekkingen in traditionele schadeverzekeringen Brandverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Milieuschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Gevolgen voor bedrijven Agenda deel2 Nieuwe vormen van aansprakelijkheid verzekerbaar? Schade aan de bodem en water Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen Nieuwe vormen van schadeverzekering Milieuschadeverzekering+ Milieuaansprakelijkheidsverzekering 1

2 Om te beginnen Verenigde Assurantiebedrijven Nederland VAN: Bijzondere risico s onder één vlag gedeeld Missie: aanbieden van verzekeringsoplossingen die naar aard of omvang van het te verzekeren risico door de reguliere verzekeringsmarkt niet of nauwelijks worden aangeboden 2

3 RIALTO VERZEKERINGEN Rialto Verzekeringen Opgericht in 1966 (invoering W.A.M.) Onder de naam Terminus Bijzondere aandeelhouders Gefuseerd met de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. in 2005 Geen gewone maatschappij, want Rialto Verzekeringen Rialto verzekert o.a. mensen met een vlekje, bijvoorbeeld vanwege: rijontzegging wegens rijden onder invloed schadeverleden wanbetaling 3

4 Wat betekent dit in de praktijk? Rialto verzekert bijvoorbeeld: Waarom verzekert Rialto dit soort risico s? De wet bepaalt dat alle motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen verzekerd moeten zijn Sommige risico s zijn voor reguliere maatschappijen te groot Rialto overbrugt dat gat tussen de wet en de praktijk, door ruimere acceptatienormen te hanteren dan reguliere maatschappijen Bij Rialto kunnen daardoor mensen en bedrijven terecht die elders geen verzekering kunnen afsluiten. Rialto heeft echter geen acceptatieplicht. WAM Risico s Driften Solexrace Carnavalsoptocht Feestelijke rondrit kampioensteam Grasmaaimachinerace Kinderkarts op mobiel circuit Blubberrace Superbus Korte termijnrisico s, transito, eendagskenteken, etc. Golfkarretjes Tractor met huifkar Segway Stint Tuk tuk Alles wat rijdt 4

5 Overige risico s Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor zorginstellingen t.b.v. tbs ers, exgedetineerden, verslaafden, geestelijk gehandicapten. Woonwagens Aanhanger ingericht als: BBQ frituurwagen toiletwagen lichtreclame Draaiorgels Paardentram Paardenmenwagen Leegstaande panden Alpaca s AVB (!) Eigenlijk VAN alles, zolang maar duidelijk is dat het niet elders verzekerd kan worden (en liefst hebben we er nog een maatschappelijk issue bij) Verenigde Assurantiebedrijven Nederland VAN: Bijzondere risico s onder één vlag gedeeld Missie: aanbieden van verzekeringsoplossingen die naar aard of omvang van het te verzekeren risico door de reguliere verzekeringsmarkt niet of nauwelijks worden aangeboden Kenniscentrum Nederlandse Milieupool Helpdesk Offertes via extranet Offertes voor Centrale Afhandeling Vragen via telefoon e/o Nieuwsflits / Nieuwsbrief Presentaties Nivre / Huibers Instituut Aangesloten verzekeraars Assurantieclubs Contacten Experts / Expertise Magazine Verbond (Brand en Aansprakelijkheid) CEA / VROM / Europese Commissie Productontwikkeling 5

6 Wie kunnen contact opnemen met het kenniscentrum? Medewerkers van aangesloten verzekeraars (acceptatie, schadebehandeling en buitendienst) Intermediair (volmacht, makelaars en provinciaal) Verzekerden Iedereen met vragen over milieuschade en verzekeren Milieuaansprakelijkheid Wettelijke basis Wet bodembescherming (Wbb) Artikelen 13, 27 en 75 Wbb Wet milieubeheer (Wm) Artikelen 1.1.a en 17 Privaatrecht 5:37 BW resp. 6:162 BW 6

7 Wet bodembescherming Artikel 13 Wet bodembescherming (zorgplicht) richt zich niet alleen tot de directe veroorzaker van de verontreiniging maar ook tot degene die het in zijn macht heeft de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. AbRvS16 febr.2011 (diefstalolie/ art. 13 Wbb) Wet bodembescherming Art. 75 lid 1 Wbb: Staat kan onderzoeks- en saneringskosten verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de verontreiniging is veroorzaakt en die krachtens burgerlijk wetboek aansprakelijk is voor de gevolgen ervan. Hof Den Haag 23 nov en Hof Den Haag 22 febr Wet milieubeheer art. 1.1a Wm (zorgplicht) is grond voor aanzegging bestuursdwang bij: Optreden van ernstige nadelige gevolgen voor het milieu of de acute dreiging ervan, en Wet Milieubeheer niet op andere wijze voorziet in mogelijkheid om die gevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken Verwijtbaarheid speelt geen rol -> het wel of niet nemen van ongedaanmakingsmaatregelenis doorslaggevend. AbRvS 25 nov (eig. sporthal/twenterand) 7

8 Wet milieubeheer art Wm(zorgplicht inrichtingen) is grond voor aanzegging bestuursdwang. Verwijtbaarheid speelt geen rol -> het wel of niet nemen van ongedaanmakingsmaatregelenis doorslaggevend. AbRvS17 maart 2010 (Houtzagerij/Zaanstad) Aansprakelijkheid bezitter opstal (art. 6:174 BW) Opstal is niet gebrekkig doordat er asbest in is verwerkt; Geen onrechtmatig handelen jegens gemeente door vrijgekomen asbest niet te verwijderen. HR 15 juni 2001, NJ 2002, 336/HR 7 nov. 2003, NJ 2004, 292 Milieuaansprakelijkheid Aansprakelijkheid schade ongewone ongevallen Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke aansprakelijkheid milieuschade Wat als het echt moeilijk wordt? Toepassing milieuaansprakelijkheidsrichtlijn(titel 17.2 Wm) Richtlijn 2004/35/EG / Titel 17.2 Wm Doel: verder invullen van het principe de vervuiler betaalt Milieuschade: bodem, wateren, beschermde soorten en natuurlijke habitat Onbeperkte aansprakelijkheid Beroepsactiviteiten (art Wm) Schuld-en risicoaansprakelijkheid (art Wm) Gevaarlijke activiteiten (bijlage III ELD) Niet-gevaarlijke activiteiten Niet van toepassing bij internationale verdragen Alleen milieuschade na 30 april 2007 veroorzaakt 8

9 Milieuaansprakelijkheid Risicoaansprakelijkheid voor de activiteiten van: IPPC-bedrijven (energie-, metaal-, minerale- en chemische industrie) Afvalbeheeractiviteiten Lozingen op grond-en oppervlakte water (gevaarlijke en verontreinigende stoffen) Wateronttrekking en opstuwing Fabricage, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden Vervoer van gevaarlijke of verontreinigende goederen Industriële installaties met aanzienlijke luchtverontreiniging Gebruik van genetisch gemodificeerde organismen Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen (EVOA) Opslag van afval van winningindustrieën Richtlijn 96/61/EG IPPC-richtlijn IPPC = IntergratedPollutionPrevention andcontrol Verplichte regulering milieuvervuilende bedrijven met integrale vergunning Alle soorten van vervuiling beperken op basis van best beschikbare technieken (BBT) BBT zijn beschreven in Best AvailableTechnic Reference Document (BREF) In Nederland vastgelegd in de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte water Richtlijn 96/61/EG IPPC-richtlijn Kleine groep (+1.000) zware milieurisico s : Energie-industrie (ook stookinstallaties > 50MW) Productie en verwerking van metalen (ook oppervlaktebehandeling van metalen en kunststof behandelingsbaden > 30 m3) Minerale industrie Chemische industrie Afvalbeheeractiviteiten Overige activiteiten 9

10 Richtlijn 96/61/EG IPPC-richtlijn Overige activiteiten: Fabricage van papier(pulp) > 20 ton per dag Voorbehandeling of verven textiel of vezels > 10 ton per dag Looien van huiden > 12 ton per dag Abattoirs > 50 ton per dag Destructiebedrijven > 10 ton per dag Intensieve veehouderij: Pluimvee > plaatsen Mestvarkens > plaatsen > 750 plaatsen voor zeugen Oppervlakte behandeling met organische oplosmiddelen > 150 kg per uur of 200 ton per jaar Fabricage van koolstof Milieuaansprakelijkheid Wet bodembescherming: Art 13 Wbb Ruime reikwijdte, een ieder Geen schadedrempel elke verontreiniging of aantasting van de bodem Art 27 Wbb Melding van schade aan de bodem Art 17 Wbb Bevoegdheid tot kostenverhaal Wet milieubeheer Titel 17.2 Art 17.7 Wm Activiteiten zoals genoemd in bijlage III vd richtlijn Schadedrempel per milieucompartiment Art en Wm Melding van milieuschade én onmiddellijk dreiging Art Wm Verplicht kostenverhaal Schade (Art Wm) Schade aan beschermde soorten en habitats: Alleen indien aanmerkelijk negatief effect op bereiken of handhaven gunstige staat van instandhouding Schade aan wateren: Alleen indien aanmerkelijk negatieve invloed op ecologische, chemische en kwantitatieve toestand water (Water)bodemverontreiniging: Alleen indien aanmerkelijk risico menselijke gezondheid. Ecologischeof verspreidingsrisico's vallen hier buiten Geen letselschade, economische schade, schade eigendommen 10

11 Schadeberekening (bijlage II ELD) Art lid 6 Wmverwijst naar bijl. II ELD: Primaire herstelmaatregelen (herstel aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties tot referentietoestand) Complementaire herstelmaatregelen (indien primaire herstelmaatregelen niet tot een volledig herstel leiden) Compenserende herstelmaatregelen (maatregelen ter compensatie van tussentijds verlies aan natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties) Milieuaansprakelijkheid Vervuiler moet preventieve en herstelmaatregelen nemen, MAAR De overheid kan ook altijd zelf maatregelen nemen en MOET de kosten hiervan verhalen op de vervuiler Een paar voorbeelden 11

12 Inzameling klein chemisch afval Milieuschade als gevolg van brand Bedrijfsomschrijving: Inzamelen, scheiden, sorteren en afvoeren van gevaarlijk afval Bouw opslaghal medio 1999 volgens de richtlijn CPR 15-2 Opslag gevaarlijke, chemische afvalstoffen etc 12

13 Schade omvang voor de MSV-verzekering 13

14 Omgeving Buur bedrijven Drachten 1,5 km 30 km Uitgaand (schade aan derden) Eigen locatie Uitgaand (schade aan derden) > Saneringskosten, bereddingskosten & kosten van preventieve opruiming > Bereddingskosten & kosten van preventieve opruiming Eigen locatie: Bodemsanering ƒ Grondwatersanering ƒ Overige kosten ƒ (waaronder bereddings-en opruimingskosten) Totaal inclusief reserve ƒ Schade aan locaties van derden: Bodem-/ grondwatersanering Er is nog geen claim voor een sanering bij derden ingediend Overige kosten ƒ (waaronder bereddings-en opruimingskosten) Totaal inclusief reserve ƒ Kosten van beredding& preventieve opruiming 14

15 Specificatie kosten van beredding& preventieve opruiming Verwerken verontreinigd bluswater ƒ Kosten AVR (opslag en vervoer bluswater) ƒ Overige opruimings-& bereddingskosten ƒ Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 15

16 liter plantaardige olie in oppervlakte water Opslag chemicaliën 16

17 Gevolg : m³ loopt weg Lossen van gevaarlijke stoffen 17

18 liter paraffine over bestrating en in riolering Brand in winkelpand 18

19 Brand in een winkelpand Wat is er gebeurd? Brand in de meterkast Oorzaak: kortsluiting Gevolgen Meterkast volledig uitgebrand Asbesthoudende dakbeplating beschadigd thv brandhaard Ernstige asbestverontreiniging in het pand Transport van olie via een pijpleiding 19

20 Ondergrondse pijpleiding voor ruwe olie Fos surmèrenaar Karlsruhe Wat is er gebeurd? Lekkage van m 3 ruwe olie over 5 hectare in het beschermde natuurgebied Cossoulsde Crau Oorzaak: scheur als gevolg van ouderdom Gevolgen Bodemverontreiniging, cm diep (1.600 trucks) 55 hectare van Cossoulde Crau, een in Europa unieke natuurlijke habitat, vernietigd Schade aan bedreigde en beschermde soorten S.P.S.E. CRUDE OIL PIPELINE S.P.S.E. CRUDE OIL PIPELINE 20

21 S.P.S.E. CRUDE OIL PIPELINE Openstaande vragen Milieuschade : 62 miljoen Risicoaansprakelijkheid Belangen groeperingen in actie! Lokale autoriteiten in actie? Milieudekkingen in traditionele schadeverzekeringen 21

22 Ontwikkeling van Milieudekkingen Primair vanuit aansprakelijkheid Milieu Aansprakelijkheidsverzekering (MAS) Ook Property issue MilieuSchadeVerzekering(MSV).. Brandverzekering Dekking voor gevolgen van milieuschade (= saneringskosten) in brandpolis loopt via opruimingskosten Opruimingskosten De kosten voor afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover op de grond en ten aanzien van de fundering in de grond aanwezig op het risicoadres, die niet reeds in de schadevaststelling zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen verzekerd is. 22

23 Opruimingskosten De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel X bedoelde vaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is. Onder opruimingskosten vallen nadrukkelijk niet de kosten die verband houden met het voorkomen en/of opruimen van verontreiniging en/of aantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Brandverzekering Conclusie Dekking voor saneringskosten is veelal beperkt want: Geen ondergrondse opruiming Niet buiten de verzekerde locatie Beperkingtot verzekerde gevaren Geen opruiming van bodem-en waterverontreiniging + Gelimiteerde verzekerde som Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Aansprakelijkheid voor schade aan de eigen locatie Risicoaansprakelijkheid (milieu) t.a.v. verontreiniging van de eigen locatie van een exploitant Schade aan de eigen locatie is echter uitgesloten van de dekking Dan ook geen dekking voor de kosten van sanering of beredding Een verzekerde kan wel worden verplicht deze kosten te maken 23

24 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Aansprakelijkheid voor schade door derden Risicoaansprakelijkheid uit de Wm(publiekrecht) Ook milieuschade welke derden binnen een bedrijf veroorzaken Uiteraard kan een bedrijf wel proberen de te vergoeden milieuschade langs civielrechtelijke weg te verhalen op de schuldige derde Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Zaakschade aan bodem en water: Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Milieuaantasting: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting. 24

25 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Conclusie Vaak geen dekking voor bodem-of oppervlakte waterverontreiniging of voor schade aan biodiversiteit (zaakschade?) Geen verweer voor (milieu)aansprakelijkheid Milieuschadeverzekering Directe verzekering: aansprakelijkheid geen vereiste voor polis dekking Vergoed worden: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging. Dekking beperkt zich niet tot de eigen locatie van een verzekerde, ook (perceel overschrijdende) verontreinigingen bij derden Milieuschadeverzekering De MSV verzekert daarmee ook tegen schade zoals genoemd in de richtlijn. Niet verzekerd zijn: Schade aan beschermde natuurlijke habitatsen soorten, anders dan in de vorm van schade aan de bodem of het oppervlakte water (zaakschade?) Milieuschade compenserende of sanering vervangende maatregelen 25

26 Milieuschadeverzekering Conclusie Dekking voor kosten van primair herstel van bodem en waterverontreiniging: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging Geen dekking voor: Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Vervoer van gevaarlijke stoffen of afval Risicoaansprakelijkheid uit de Wm(publiekrecht) Schade aan derden tot maximaal 16 miljoen Onduidelijk of schade aan biodiversiteit gezien wordt als schade van derden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Conclusie Dekking voor schade aan derden: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging Geen dekking voor: Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen 26

27 Risico Brand AVB Milieu Opmerkingen First party First party First party Third party Third party Third party ELD kosten ELD kosten ELD kosten ELD kosten Opruimingskosten van verzekerde zaken op de verzekerde locatie agv een op de brandpolis gedekt evenement Opruimingskosten van verzekerde zaken op de verzekerde locatie agv een plotseling evenement, niet gedekt op de brandpolis Opruimingskosten op de verzekerde locatie agv geleidelijke milieuschade Opruimingskosten van verzekerde zaken buiten de verzekerde locatie agv een op de brandpolis gedekt evenement Opruimingskosten van verzekerde zaken buiten de verzekerde locatie agv een plotseling evenement, niet gedekt op de brandpolis Kosten en schade van derden agv geleidelijke milieuschade Herstelmaatregelen op de verzekerde locatie op de verzekerde locatie agv een op de brandpolis gedekt evenement Herstelmaatregelen op de verzekerde locatie agv geleidelijke milieuschade Herstelmaatregelen buiten de verzekerde locatie agv een plotselinge milieuschade Herstelmaatregelen agvgeleidelijke milieuschade Brand: tot maximaal een sublimiet Milieu: alleen schade ontstaan na ingangsdatum van de polis Brand: tot maximaal een sublimiet Milieu: alleen schade ontstaan na ingangsdatum van de polis Milieu: alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging Milieu: alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging ontstaan na de ingangsdatum van de polis Milieu: alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging Milieu: alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging ontstaan na de ingangsdatum van de polis Gevolgen voor bedrijven Algemeen Nieuwe wetgeving creëert nieuwe aansprakelijkheden Aanvullende en compenserende saneringsmaatregelen Verzekeraars hebben hiertegen nog niet eerder dekking geboden: Geen enkele acceptatie-, schadebehandeling-, actuariële of andere verzekeringstechnische kennis Gaten in - en ontbreken van dekking In kaart brengen van de bestaande dekkingen Vergelijken met potentiële risico s op basis van de nieuwe wetgeving 27

28 Onzekerheid Vergoeding van kosten voor het feit dat een beschadigde resource door primaire saneringsmaatregelen niet kan worden teruggebracht in de toestand van voor het evenement, waardoor: * aanvullende saneringsmaatregelen worden opgelegd en/of; * compenserende saneringsmaatregelen worden opgelegd om het (tijdelijk) verlies van de oorspronkelijke functie van het milieu te compenseren; * uitgaven nodig zijn om de omvang van compenserende maatregelen vast te kunnen stellen. Nieuwe vormen van aansprakelijkheid verzekerbaar? Nieuwe schadesoorten Schade aan de bodem en water Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen 28

29 Nieuwe vormen van schadeverzekering Nieuwe verzekeringsvormen Milieuschadeverzekering + Milieuaansprakelijkheidsverzekering MilieuSchadeVerzekering + 29

30 Milieuschadeverzekering + Directe verzekering: aansprakelijkheid geen vereiste voor polis dekking Vergoed worden: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging; Schade aan beschermde natuurlijke habitatsen soorten, anders dan in de vorm van schade aan de bodem of het oppervlakte water; Milieuschade compenserende of sanering vervangende maatregelen. Milieuschadeverzekering + Dekking beperkt zich niet tot de eigen locatie van een verzekerde, ook (perceel overschrijdende) verontreinigingen bij derden De MSV + verzekert daarmee grotendeels tegen schade zoals genoemd in de richtlijn Dekkingslimiet : Gemiddeld tot 2,5 miljoen Maximaal 5 miljoen verkijgbaar Milieuschadeverzekering + Conclusie Dekking voor kosten van primair herstel van bodem en waterverontreiniging: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging Ook dekking voor: Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen 30

31 Milieuaansprakelijkheidsverzekering Milieuaansprakelijkheidsverzekering Vergoed worden: Kosten van het herstellen en verhelpen schade aan biodiversiteit locaties van derden; Zowel geleidelijke als plotselinge verontreiniging; Kosten van het saneren met inbegrip van herstelkosten onroerende zaken (op de eigen locatie van verzekerde, maar ook (perceel overschrijdend) bij derden; Personen-en zaakschade van derden als gevolg van verontreinigingen. Milieuaansprakelijkheidsverzekering De Milieuaansprakelijkheidsverzekering verzekert daarmee tegen schade zoals genoemd in de richtlijn. Optioneel te verzekeren: Bedrijfsschade Milieuschade door transport van goederen Milieuaansprakelijkheid van aannemers, inclusief het werk uitgevoerd door onderaannemers Dekkingslimiet : Gemiddeld 25 miljoen Maximaal 50 miljoen 31

32 Milieuaansprakelijkheidsverzekering Conclusie Dekking voor kosten van primair herstel van bodem en waterverontreiniging: kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater; Kosten en schade als gevolg van sanering; Zaakschade als gevolg van verontreiniging Ook dekking voor: Schade aan biodiversiteit Preventieve maatregelen Herstelmaatregelen Vragen? Meer informatie 32

33 Harko Kremers Senior Specialist Verzekeringstechniek Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. VAN Insurance Academy T +31 (0) E Milieuaansprakelijkheid en verzekeringen FiDiZ 19 september 2012 Harko Kremers 33

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen'

Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' Juli 2014 Position paper Position paper 'Milieuschade voorkomen is beter dan genezen' In 2004 werd de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd, die nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein ALGEMENE VOORWAARDEN Aflopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0610.CAR/AFL ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor administratieve beroepen, uitgave januari 2006 detailhandel, horeca en ambachten 541-04 bladzijde 1 Doel van de toelichting 2 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

1.8 Jaaromzet De totale bruto ontvangsten inclusief BTW voor geleverde producten en/of geleverde diensten in een verzekeringsjaar.

1.8 Jaaromzet De totale bruto ontvangsten inclusief BTW voor geleverde producten en/of geleverde diensten in een verzekeringsjaar. VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (VAB 2013-03) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijvende woning ALL IN Opstal. Drijvende Woning All IN Opstalverzekering Polisvoorwaarden PP 2602 IS 03-2011

Algemene Voorwaarden Drijvende woning ALL IN Opstal. Drijvende Woning All IN Opstalverzekering Polisvoorwaarden PP 2602 IS 03-2011 Drijvende Woning All IN Opstalverzekering Polisvoorwaarden PP 2602 IS 03-2011 Algemene voorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.1 Begrippen 1.1.1 Verzekeraar De op de polis genoemde verzekeringsmaatschappij(en).

Nadere informatie

Versie 11-11-2014 1 CLAUSULEBLAD MEEÙS VVP. Algemeen

Versie 11-11-2014 1 CLAUSULEBLAD MEEÙS VVP. Algemeen CLAUSULEBLAD MEEÙS VVP Algemeen 1 - Oversluiting / Artikel 7:928 BW. (standaard) Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Voorwaarden Polismantel AVB-A2014 Inhoudsopgave Pagina Algemene voorwaarden 2 Bedrijfsaansprakelijkheid 8 Werkgeversaansprakelijkheid 9 Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden

Private Insurance Polisvoorwaarden Module A - Algemeen Module B - Wonen Module C - Kostbaarheden Module D - Vermogen Module E - Reizen Module F - Recreatie Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 6 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Algemene begripsomschrijvingen. Dekking tijdens de bouwtermijn Dekking tijdens de onderhoudstermijn

Algemene begripsomschrijvingen. Dekking tijdens de bouwtermijn Dekking tijdens de onderhoudstermijn Algemene Voorwaarden Doorlopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O onderdeel V 1011.CAR/DRL Technische Verzekeringen Inhoud ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Voorwaarden Polismantel AVB-A2011 15 02 11-06 1 INHOUD Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten Polisvoorwaarden 96 Polismantel 541-04 Wegwijzer zie artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH)

Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH) Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH) Voorwaarden Polismantel AVB-H 2011 15 05 11-06 1 INHOUD Artikel Algemeen Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering. bedrijven en beroepen Polismantel 542-04 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Algemene uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Rubriek I Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Aanspraak een aanspraak tot vergoeding van schade

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten Polismantel 541-04 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten Algemene voorwaarden Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Dekkingsomvang 3. Uitsluitingen 4. Andere verzekeringen 5. Verplichtingen bij verwezenlijking

Nadere informatie

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren apport SANERING SBESTCEMENT DAKEN ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren rapport SANERING ASBESTCEMENT DAKEN Ook niets doen geeft veel kosten Remi Poppe - Tweede

Nadere informatie

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering

TWE 08. Productvoorwaarden Werkmaterieelverzekering TWE 08 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Overige bepalingen omtrent de dekking Artikel 4 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies Oudemanhuispoort 2-4 1012 CN AMSTERDAM Postbus 1030 1000 BA AMSTERDAM T 020 525 4756 (contactpersoon) Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies Datum 28 februari 2012 R. Uylenburg M. Peeters

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

P o l i s v o o r w a a r d e n. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd P o l i s v o o r w a a r d e n M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Algemene Begripsomschrijvingen Aanhanger Een caravan, een aanhangwagen met maximaal 4 wielen of een daarmee

Nadere informatie