Zo beschermt FSCS uw geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo beschermt FSCS uw geld"

Transcriptie

1 Zo beschermt FSCS uw geld Gids over de werking van het Britse Financial Services Compensation Scheme LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

2 2 Wat vindt u in deze folder? In deze folder leest u wat het FSCS is en hoe deze regeling uw geld beschermt. Vraag echter altijd aan de financiële dienstverlener van wie u de producten of diensten hebt gekocht hoe deze compensatieregeling werkt voor de producten en diensten die u van de firma hebt gekocht. Wat is het FSCS? Het FSCS is het Britse stelsel voor depositogarantie en beleggerscompensatie. Dit stelsel biedt u automatisch een bescherming van maximaal ,- als uw bank of spaarinstelling failliet gaat. Doorgaans krijgt u uw geld binnen zeven dagen terug. Het FSCS wordt gefinancierd door de financiële dienstverleningssector en is kosteloos voor de consument. U kunt er dus gerust op zijn dat uw geld wordt beschermd. De regeling dekt een groot aantal financiële producten en diensten, zoals beleggingen, pensioenspaarregelingen, financieel advies, verzekeringsmakelaardij, en advies en bemiddeling bij hypotheken. Afhankelijk van het product of de dienst, gelden er verschillende compensatielimieten. Wat is een financiële dienstverlener? Voorbeelden van financiële dienstverleners zijn: banken coöperatieve banken/ spaarinstellingen verzekeringsmaatschappijen assurantiemakelaars beleggingsinstellingen financiële adviseurs hypotheekbemiddelaars De maximumbedragen voor compensatie op basis van het FSCS verschillen afhankelijk van het soort product. Wat is een financieel product? Voorbeelden van financiële producten zijn: betaalrekeningen spaarrekeningen verzekeringspolissen beleggingen hypotheken LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

3 3 Hoe weet u of een financiële dienstverlener toegelaten is? U kunt op vier manieren nagaan of een dienstverlener toegelaten is (d.w.z. vergunning heeft om zijn bedrijf uit te oefenen): Op de volgende pagina s staat meer informatie over de verschillende soorten producten en diensten en de bijbehorende maximale compensatie. 1. Raadpleeg de documenten die u van de firma hebt gekregen. Vaak kunt u hier het FRN (Firm Reference Number) of vergunningsnummer vinden. 2. Kijk op de website van de firma. Het FRN of vergunningsnummer is vaak te vinden onder juridische informatie. 3. Bel de firma op en vraag om het FRN of vergunningsnummer, dat wordt toegekend door de officiële toezichthouders (FCA of PRA). 4. Raadpleeg het register van de Britse toezichthouder op de financiële markten, het Financial Services Register, op Hierin staan alle financiële dienstverleners die vergunning hebben om hun bedrijf in het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen. Sommige instellingen zijn in dit register opgenomen als EEA-authorised (toegelaten in de Europese Economische Ruimte). Afhankelijk van het soort instelling, kan dit betekenen dat het FSCS hiervoor geen bescherming biedt. In plaats daarvan kan de firma vallen onder een andere compensatieregeling in het land van het hoofdkantoor. Vraag bij de financiële dienstverlener na op welke bescherming u eventueel recht hebt en op basis van welke regeling. Welke soorten instellingen worden gedekt door het FSCS? De regeling dekt alleen financiële dienstverleners die vergunning hebben van de Britse toezichthouder op de financiële sector, de Financial Conduct Authority (FCA) of de Britse toezichthouder op de verzekeringssector, de Prudential Regulation Authority (PRA) om hun bedrijf in het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen. Controleer altijd of de instelling een vergunningsnummer heeft van de FCA of de PRA. Dit wordt soms het Firm Reference Number (FRN) genoemd. Welke producten worden gedekt door het FSCS? Het FSCS dekt vijf soorten producten en diensten: 1. Deposito s, zoals geld dat u aanhoudt op een bankrekening. 2. Verzekeringspolissen, zoals motorrijtuigen of inboedel- verzekeringen, levens- of pensioenverzekeringen 3. Assurantiebemiddeling, waaronder advies over verzekeringspolissen 4. Beleggingsdiensten, zoals financieel advies of beleggings- producten zoals beleggingsfondsen 5. Bemiddeling en advies bij hypotheken en woningfinanciering LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

4 4 1. Deposito s Het FSCS beschermt zowel de deposito s van particulieren als die van bedrijven. Een deposito is een geldbedrag dat op een rekening staat, zoals een betaal- of een spaarrekening. Als uw bank of spaarinstelling failliet gaat, dan krijgt u mogelijk compensatie uitbetaald op basis van het FSCS. Er wordt maximaal ,- per persoon of bedrijf uitgekeerd, per toegelaten financiële dienstverlener. Twee belangrijke zaken om te onthouden over de compensatielimiet voor deposito s. 1. De limiet geldt voor particulieren en bedrijven, niet voor rekeningen. Dit betekent dat bij gezamenlijke rekeningen de limiet voor iedere gemachtigde rekeninghouder geldt. Als u bijvoorbeeld bij een bepaalde bank een rekening hebt samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner, en verder geen andere eigen rekeningen, dan zou ieder van u een compensatie van maximaal ,- ontvangen. Het FSCS biedt dus een bescherming van maximaal ,- voor deze gezamenlijke rekening. 2. De limiet geldt per toegelaten bank of instelling. Dit is belangrijk om te weten, omdat instellingen met hetzelfde FRN of vergunningsnummer soms handelen onder meerdere merknamen. Dit betekent dat als u rekeningen hebt onder verschillende merknamen met hetzelfde FRN of vergunningsnummer, u slechts recht hebt op een compensatie van maximaal ,- voor al die rekeningen samen. Het is dus belangrijk dat u nagaat: 1. of u deposito s hebt bij een bank met hetzelfde FRN of vergunningsnummer als een ander merk van die bank of instelling, en 2. of het totaalbedrag van al uw deposito s onder die verschillende merknamen meer dan ,- is. Voorbeeld Stel dat u een betaalrekening hebt bij Bank X en een spaarrekening bij Bank Y met allebei hetzelfde FRN of vergunningsnummer. In dat geval worden X en Y voor de compensatieregeling als één instelling beschouwd. Dit betekent dat u voor uw rekeningen bij Bank X en Bank Y samen maximaal recht hebt op ,-. Betaalrekening bij Bank X Betaalrekening bij Bank Y Hetzelfde vergunningsnummer = één enkele instelling Vergunningsnummer (FRN): ,- LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

5 5 Hoe weet of uw bank onderdeel is van een grotere groep? Uw bank moet deze informatie ten minste jaarlijks aan u verstrekken door dit aan te geven op uw gedrukte afschrift of langs elektronische weg. U kunt dit op drie manieren controleren: 1. Vraag uw bank of de bank onder verschillende merknamen werkt met hetzelfde FRN of vergunningsnummer. 2. Controleer op de website van het FSCS of de merken van de bank waar u geld hebt staan hetzelfde vergunningsnummer hebben en of al uw tegoeden beschermd zijn: 3. Zoek het vergunningsnummer van uw bank(en) op in het vergunningenregister van de Britse financiële toezichthouder, het Financial Services Register op Als het FRN of vergunningsnummer hetzelfde is, is er maar 1 vergunning en geldt er dus maar 1 limiet. Tijdelijke hoge tegoeden Het FSCS beschermt ook bepaalde soorten deposito s van particulieren boven de grens van ,-. De regeling beschermt bepaalde tijdelijke hoge tegoeden tot maximaal ,- voor zes maanden*. Dit zijn uitzonderlijke, kortdurende deposito s als gevolg van bepaalde belangrijke levensgebeurtenissen. Deposito s die als tijdelijke hoge tegoeden worden aangemerkt zijn onder meer: Deposito s die bestemd zijn voor de aankoop van een woning, de opbrengst van de verkoop van een woning, of de opbrengst van equity release-regelingen. Dit geldt alleen voor uw hoofdwoning en niet voor woningen die u verhuurt of vakantiehuizen. Algemene spaartegoeden voor woningaankoop zijn uitgesloten Geld dat is betaald in verband met een huwelijk of geregistreerd partnerschap, of echtscheiding of ontbinding van een partnerschap Ontslagvergoeding (vrijwillig of verplicht) Schadevergoeding wegens ongerechtvaardigd ontslag Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit * Compensatie wegens persoonlijk letsel * Uitkeringen op basis van een verzekeringspolis Compensatie wegens ongerechtvaardigde veroordeling Uitkeringen bij pensionering Uitkeringen bij overlijden Schadevergoeding wegens overlijden Een legaat uit een erfenis, of geld dat namens een overledene wordt aangehouden voor het beheer van de boedel * Er is geen limiet voor compensatie voor deposito s in verband met claims wegens lichamelijk letsel of arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Als een bank of firma failliet gaat en u claimt een compensatie op basis van het FSCS van meer dan ,-, dan moet u schriftelijk bewijs leveren dat uw deposito s tijdelijke hoge tegoeden zijn. Meer informatie over het soort schriftelijk bewijs dat u moet leveren is te vinden op LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

6 6 2. Verzekeringspolissen Het FSCS kan compensatie uitkeren als uw verzekeraar failliet gaat en geldige claims op basis van uw polis niet kan uitbetalen of uw premies niet kan terugbetalen. Het FSCS dekt onder meer de volgende soorten polissen: motorrijtuigenverzekering, opstal/inboedelverzekering, huisdierenverzekering, reisverzekering en kredietbeschermingsverzekering. Ook langlopende verzekeringsproducten zijn gedekt, zoals levens- of pensioenverzekeringen. Vaak wordt gedacht dat pensioenen of lijfrente geen financiële producten zijn, maar dit zijn in feite meestal langlopende verzekeringscontracten. Verzekeringen op het gebied van krediet, of zee-, lucht- of wegvervoer vallen niet onder de dekking van het FSCS. Het FSCS streeft ernaar om een doorlopende dekking te handhaven voor houders van langlopende verzekeringspolissen. Dit betekent dat uw verzekeringspolis bijvoorbeeld kan worden overgeheveld naar een andere verzekeraar. Als dat niet mogelijk blijkt, zal de hoogte van de compensatie afhangen van het soort polis: Motorrijtuigenverzekering, werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering: de volledige claim in verband met wettelijke aansprakelijkheid en 90% voor de overige delen van de claim. Overlijden of arbeidsongeschiktheid van de polishouder wegens letsel, ziekte/aandoeningen: de volledige claim. Opstal/inboedelverzekering, reisverzekering, kredietbescherming, andere algemene verzekeringen: 90% van uw claim. Pensioenspaarregeling of pensioeninkomensverzekering (bijv. lijfrentepolissen): als deze gebaseerd zijn op een levensverzekeringscontract, wordt de volledige claim uitgekeerd. Levensverzekering: bij langlopende levensverzekeringen met een spaarelement wordt doorgaans de volledige claim uitgekeerd. 3. Assurantiebemiddeling Compensatie op basis van het FSCS kan worden uitbetaald: als u misleid bent bij de aankoop van een verzekeringspolis, u geld hebt verloren en de firma failliet is gegaan, of als u het slachtoffer bent van fraude en de bemiddelaar die de polis aan u verkocht failliet is gegaan en uw premies niet aan u kan terugbetalen. Het FSCS dekt onder meer de volgende soorten polissen: motorrijtuigenverzekering, opstal/inboedelverzekering, huisdierenverzekering, reisverzekering, kredietbeschermingsverzekering en andere algemene verzekeringen. Onder het FSCS kan maximaal 90% van uw claim worden uitbetaald, zonder bovengrens. Het FSCS beschermt 100% van verplichte verzekeringen, zoals motorrijtuigenverzekering. LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

7 7 4. Beleggingen Het FSCS kan compensatie uitkeren als de betrokken firma failliet is gegaan en uw beleggingen of ander geld dat aan u verschuldigd is niet kan terugbetalen, en u geld hebt verloren als gevolg van: slecht of misleidend beleggingsadvies onzorgvuldig beheer van beleggingen misleidende informatie, of fraude (bedrog Het FSCS betaalt geen compensatie als uw belegging minder goede resultaten heeft dan u had gehoopt. Er wordt maximaal ,- per persoon uitgekeerd, per toegelaten financiële dienstverlener. 5. Hypotheken (woningfinanciering) - advies of bemiddeling Als u bent geadviseerd om een hypotheek aan te gaan die niet geschikt voor u is en u heeft daardoor geld verloren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie onder het FSCS. Als de firma failliet gaat en u het geld dat aan u verschuldigd is niet kan terugbetalen, kan het FSCS compensatie uitkeren. Let op: het FSCS dekt de adviesdiensten, maar niet de leen- of administratiekosten van de hypotheek zelf. Er wordt maximaal ,- per persoon uitgekeerd, per toegelaten financiële dienstverlener. LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

8 8 Wie komt in aanmerking voor compensatie? In het algemeen kunnen zowel particulieren als kleine bedrijven compensatie onder het FSCS aanvragen. Bij deposito s kunnen ook grotere bedrijven aanspraak maken op compensatie, maar er kunnen uitsluitingen gelden. Bij algemene verzekeringen kunnen alle polishouders compensatie aanvragen voor het verplichte deel van de beschermde verzekering. In alle andere gevallen moeten kleine bedrijven een jaaromzet van minder dan 1 miljoen GBP hebben om compensatie te kunnen aanvragen. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terug heb? Bij deposito s streeft het FSCS in de meeste gevallen naar uitkering van de compensatie binnen zeven dagen na het faillissement van een bank of spaarinstelling. Andere claims, die meestal ingewikkelder zijn, worden doorgaans binnen 20 werkdagen uitbetaald. Bij algemene verzekeringen wordt gestreefd naar uitkering binnen 14 dagen na goedkeuring van de claim. Op claims in verband met kredietbeschermingsverzekeringen wordt gemiddeld binnen drie maanden beslist. Bij alle andere financiële producten wordt gestreefd naar een beslissing over de claim binnen zes maanden. Wat wordt er niet gedekt door het FSCS? Bepaalde financiële producten zijn niet beschermd door het FSCS. Bijvoorbeeld: Peer-to-peer leningen Tegoeden op voorafbetaalde creditcards Spaarclubs Frauduleuze producten die worden verkocht door firma s zonder vergunning, vaak in het buitenland, die door bedrog geld afhandig maken van hun klanten. Verliezen die uitsluitend het gevolg zijn van beleggingsresultaten Bepaalde elektronische betaaldiensten (zoals PayPal) of wisselkantoren Verzekeringen op het gebied van krediet, of zee-, lucht- of wegvervoer. Herverzekering Verstrekking of beheer van hypotheekleningen LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29

9 9 Meer informatie Deze folder legt uit hoe het Britse depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel (FSCS) uw geld beschermt. Neem contact op met uw financiële dienstverlener of met uw financiële adviseur voor specifieke informatie over hoe deze regeling van toepassing is op uw persoonlijke omstandigheden. Voor meer informatie over het FSCS en hoe u compensatie onder deze regeling kunt aanvragen, kunt u kijken op onze website op of door te bellen naar Copyright FSCS 2015 FSCS_item11_July2015 LLO_012_powerpoint_NL_C1.indd :29