OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN NIBE-SVV, 2012

2 1. Potter Verhuizingen bv heeft een collectieve WIA-aanvullingsverzekering lopen. Alle werknemers doen verplicht mee aan de verzekering. Katie komt als nieuwe werknemer binnen op 1 april. De werkgever geeft haar gegevens op 12 april door aan de verzekeraar met het verzoek om Katie bij te schrijven op de polis. Hoe moet de verzekeraar dit afhandelen? A. De verzekeraar vraagt medische waarborgen voordat hij Katie als verzekerde accepteert. B. De verzekeraar accepteert Katie zonder medische beoordeling. C. Katie komt als nieuwkomer NIET in aanmerking voor de verzekering, want er bestaat GEEN dekking. 2. Waarom zijn open collectiviteiten vaak duurder dan gesloten collectiviteiten? A. Omdat een open collectiviteit meestal een duurder type verzekering is. B. Omdat de verzekeraar bij een open collectief vooral te maken krijgt met slechte risico s. C. Omdat de verzekeraar bij een open collectief GEEN medische selectie mag toepassen. 3. Het UWV kan de werkgever een sanctie opleggen als hij zich onvoldoende inspant voor re-integratie van een zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren. Welke sanctie kan het UWV opleggen? A. Een verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsplicht met 50 weken, naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie na 52 weken ziekte. B. Een boete van EUR 455,- na 42 weken ziekte, naar aanleiding van de 42 e weeks ziektemelding. C. Een verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken, naar aanleiding van de poortwachtertoets na 104 weken ziekte. 4. Wat is het poortwachtertraject en welk doel heeft dit traject? A. Dat is een stappenplan dat de verzuimverzekeraar eist volgens de polisvoorwaarden van de collectieve verzuimverzekering. Hiermee beoordeelt de verzekeraar of hij wel of NIET moet uitkeren. B. Dat is de toets die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft om te zien of de werkgever en de werknemer in twee jaar aantoonbaar voldoende reintegratie-inspanningen hebben geleverd. C. Dat is een stappenplan volgens de Wet verbetering poortwachter dat de werkgever en de werknemer doorlopen zodat zij aantoonbaar voldoende reintegratie-inspanning hebben geleverd. NIBE-SVV,

3 5. Voor het berekenen van de premie voor een conventionele verzuimverzekering zijn de volgende gegevens bekend. Max SV-loon EUR ,- Eigenrisicotermijn 10 dagen Dekkingspercentage 1 e jaar 100% Dekkingspercentage 2 e jaar 70% Premiegrondslag loonsom Premiepercentage 3% (van de totale loonsom) Werknemersbestand Naam werknemer Jaarloon Geboortedatum Doorneweerd, Karel van EUR , Duboix, Karin EUR , Cho, Li-Ann EUR , Holterman, Valerie EUR , Kam, Cornelie de EUR , Keuken, Brechtje EUR , Kotylak, henry EUR , Merli, Chengiz EUR , Nijdam, Beatrijs EUR , Visser, Bram EUR , Zwaal, Tjeerd EUR , Wat is de totale premie op grond van bovenstaande gegevens? A. EUR ,- per jaar. B. EUR per jaar. C. EUR ,- per jaar. 6. Welke bewering over de stop-lossverzekering is JUIST? A. De verzekeringnemer heeft altijd twee eigen risico s± het eigen behoud en de uitkeringslimiet. B. Het eigen behoud is een willekeurig percentage van de totale loonsom. C. De toeslag voorkomt dat het gemiddelde verzuim snel wordt overschreden. 7. Hieronder volgen twee beweringen over de stop-lossverzekering. I. Het eigen behoud bij een stop-lossverzekering is een percentage van de loonsom. II. De hoogte van het eigen behoud is afhankelijk van de branche waarin het bedrijf werkzaam is. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. NIBE-SVV,

4 8. Door de aanhoudende warmte is er in de meeste plassen blauwalg ontstaan. Er geldt daarom een zwemverbod. Thijs besluit zich daar niets van aan te trekken. Op een warme dag neemt hij een duik in een van de plassen in zijn woonplaats. Een dag later moet hij zich ziek melden met ernstige maag- en darmklachten. Vallen de verzuimkosten van Thijs onder de dekking van de conventionele verzuimverzekering? A. Ja, want de verzekeraar mag NIET informeren naar de oorzaak van het verzuim. B. Ja, want het handelen van Thijs kan de werkgever NIET worden verweten. C. Nee, want het verzuim is te wijten aan het roekeloze gedrag van Thijs. 9. Cartega bv staat op het punt om een ander bedrijf over te nemen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat dit bedrijf veel vrouwen in dienst heeft in de leeftijdsgroep 20/35 jaar. Het management van Cartega bv voorziet veel verzuimkosten in verband met zwangerschap. Moet de verzuimverzekering hierop aangepast worden? A. Ja, dat is raadzaam. De verzuimkosten vallen weliswaar onder de vangnetregeling van de Ziektewet, maar slechts voor 70% van het (gemaximeerde) SV-loon. B. Nee, dat is NIET nodig. Verzuimkosten in verband met zwangerschap zijn al meeverzekerd tegen een dekkingspercentage van 100%. C. Nee, dat is NIET nodig. Verzuimkosten in verband met zwangerschap worden gecompenseerd door de ZW-uitkering tot 100% van het (gemaximeerde) SV-loon. 10. José heeft nekklachten. Ze is inmiddels gekeurd voor de WIA en haar restverdiencapaciteit is vastgesteld op 60%. José is in dienst gebleven bij haar werkgever en benut de volle 60%. Na een jaar valt zij uit met psychische klachten. Vallen de verzuimkosten onder de dekking van de conventionele verzuimverzekering van José s werkgever? A. Ja, want de wachttijd voor de WIA start opnieuw. Dat komt doordat José is uitgevallen op grond van andere klachten B. Nee, want José heeft de wachttijd al eens doorlopen en zij moet een herkeuring aanvragen bij het UWV. C. Nee, want José s werkgever heeft nu GEEN loondoorbetalingplicht omdat José al een WIA-uitkering ontvangt. 11. Waarom hanteert een inkomensverzekeraar bij de stop-lossverzekering soms een uitkeringslimiet? A. De uitkeringslimiet komt in plaats van het eigen behoud. B. De verzekeraar beperkt de schadelast door het inperken van de claim. C. De verzekeraar maakt de verzekeringnemer hiermee bewust dat hij het ziekteverzuim NIET te hoog moet laten oplopen. NIBE-SVV,

5 12. Robbert is verslaggever bij een regionale krant. Hij meldt zich op 4 juni ziek. Op 7 juni gaat hij weer aan de slag. Een maand later, op 9 juli, meldt Robbert zich opnieuw ziek. Hij gaat pas een week later, op 16 juli, weer aan het werk. De krant heeft een conventionele verzuimverzekering met een eigenrisicotermijn van tien dagen. Hoeveel ziektedagen keert de verzekeraar uit? A. GEEN. B. Vijf dagen. C. Acht dagen. 13. Petra van Kortrijk is 50% arbeidsongeschikt verklaard. Ze had een loon van EUR ,- (bruto/jaar). Ze werkt nu in deeltijd voor een uitzendbureau. De inkomsten per maand variëren vrij sterk, maar op jaarbasis blijven de inkomsten onder EUR 7.800,-. Het brutominimumloon is EUR ,- per jaar. Hoe hoog is de WIA-uitkering van Petra na afloop van de loongerelateerde uitkering? A. EUR 6.300,-. B. EUR ,-. C. EUR , Werknemer Willem de Wit is 80% arbeidsongeschikt. Hij voldoet NIET aan de wekeneis en hij benut zijn restverdiencapaciteit onvoldoende. Op welke uitkeringsvariant van de WIA heeft Willem recht? A. Op de loongerelateerde uitkering. B. Op de loonaanvullinguitkering. C. Op de vervolguitkering. 15. Silvia is geboren in Na haar studie is ze lang werkloos geweest. Pas in 2003 vond ze werk. Ze tobt nogal met haar gezondheid en het ziet er naar uit dat ze in de loop van 2012 zal instromen in de WIA. Hoe groot is haar arbeidsverleden in het kader van de WIA op dat moment? A. 9 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 2003 tot en met B 13 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 1999 tot en met C. 14 jaar, de volle kalenderjaren in de periode 1993 tot en met 1997 en de volle kalenderjaren in de periode 2003 tot en met Werkneemster Maria Struik is ziek en vraagt een WIA-uitkering aan. Na de wachttijd kent het UWV haar een vervolguitkering toe. Volgens het UWV is Maria voor 50% arbeidsongeschikt. Haar oude maandloon bedroeg EUR 4.000,-. Het maximum maandloon bedraagt EUR 4.000,- en het minimumloon is EUR 2.000,-. Hoe hoog is de vervolguitkering per maand die Maria ontvangt? A. EUR 1.400,-. B. EUR 1.000,-. C. EUR 700,-. NIBE-SVV,

6 17. Wat is ONJUIST met betrekking tot de WIA-hiaatverzekering basis? A. De WGA-hiaatverzekering basis verzekert het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het eigen (gemaximeerde) inkomen. B. De uitkering van de WGA/hiaatverzekering basis houdt rekening met het nieuwe inkomen van de verzekerde. C. De WGA/hiaatverzekering basis geeft een aanvulling op de vervolguitkering, maar NIET op de loonaanvullingsuitkering. 18. Er bestaan twee soorten WGA-hiaatverzekeringen: - de WG-hiaatverzekering basis. - de WGA-hiaatverzekering uitgebreid. Wat is het verschil tussen deze twee verzekeringen? A. De basisvariant keert uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. De uitbreide variant keert uit als de verzekerde een vervolg- of een loonaanvullingsuitkering ontvangt. B. De basisvariant keert uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. De uitgebreide variant keert uitsluitend uit als de verzekerde een loonaanvullinguitkering ontvangt. C. De basisvariant keert uit als de verzekerde een loongerelateerde uitkering ontvangt. De uitgebreide variant keert uit als de verzekerde een loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering ontvangt. 19. Welk kenmerk heeft betrekking op de Vaste WIA-aanvullingsuitkering? A. Deze uitkering heeft samenloop met de WIA-excedentverzekering. B. Deze uitkering vult een IVA- of WGA-uitkering aan met een percentage van het oude loon. C. Deze uitkering keert uit bij arbeidsongeschiktheid tot 35%. 20. Verzekerden die een loongerelateerde uitkering ontvangen, kunnen een WIAaanvullingsverzekering sluiten die de uitkering aanvult met een vooraf afgesproken percentage. Welke WIA-aanvullingsverzekering is dit? A. De WGA-hiaatverzekering basis. B. De WGA-compensatieverzekering kortdurend. C. De Vaste WIA-aanvullingsverkzekering. NIBE-SVV,

7 21. Anders Lodeizen wil zijn personeel graag verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid met een WGA-hiaatverzekering uitgebreid. Over één ding wil Anders graag nog wat duidelijkheid. Keert de verzekeraar ook uit als de verzekerde werknemer NIET in staat is om zijn resterende verdiencapaciteit te benutten? A. Nee, want de WGA-hiaatverzekering uitgebreid keert NIET uit als de verzekerde een vervolguitkering ontvangt. B. Nee, want het werkloosheidsgedeelte is NIET meeverzekerd in de WGAhiaatverzekering uitgebreid. C. Ja, de verzekeraar geeft een aanvulling tot 70% van het oude loon (gemaximeerd). 22. René heeft op dit moment een loongerelateerde uitkering. Hij benut 70% van zijn restverdiencapaciteit. Over een maand wordt zijn loongerelateerde uitkering omgezet in een loonaanvullingsuitkering. Zijn inkomen zal dan dalen omdat hij zijn restverdiencapaciteit NIET voor 100% benut. Door welke verzekering zou René s inkomensterugval beperkt blijven? A. De WGA-hiaatverzekering basis. B. De WGA-hiaatverzekering uitgebreid. C. De WIA-compensatieverzekering. 23. Wat is JUIST met betrekking tot de WIA-compensatieverzekering langdurend? A. De verzekering keert NIET uit bij een arbeidsongeschiktheid tot 15%. B De uitkering is vaak 25% van het verzekerde loon van de verzekerde. C. De uitkeringstermijn van de verzekering is maximaal één jaar. 24. Wanneer keert de WIA-compensatieverzekering uit? Als een verzekerde, arbeidsongeschikte werknemer A. minder dan 35% arbeidsongeschikt is. B. 35% tot 80% arbeidsongeschikt is. C. 80% tot 100% arbeidsongeschikt is. 25. Betax bv heeft een conventionele verzuimverzekering. Het bedrijf wil daarnaast graag een WIA-compensatieverzekering kortdurend sluiten die gekoppeld is aan de verzuimverzekering. Betax stuurt een offerteaanvraagformulier naar de verzekeraar. Hoe moet de acceptant de premie berekenen voor de WIA-compensatieverzekering? A. De acceptant hanteert een premietabel waarin de premie per sector staat vermeld. B. De acceptant berekent per werknemer een risicopremie en berekent daarna een totaalpremie. C. De premie is een kleine opslag op de premie van de verzuimverzekering. NIBE-SVV,

8 26. Waarom is de WIA-compensatieverzekering kortdurend bedoeld voor de werkgever? Omdat de werkgever A. degene is die het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. B. de uitkering uit deze verzekering gebruikt om vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer te bekostigen. C. kosten maakt waarmee hij aanpassingen doet zodat de werknemer passende arbeid binnen zijn bedrijf kan uitvoeren. 27. Een werkgever vraagt een WIA-excedentverzekering aan. Twee werknemers ontvangen een WIA-uitkering. Ze komen op het moment van de aanvraag NIET in aanmerking voor een uitkering op grond van een eventuele WIAexcedentuitkering. In hoeverre vallen deze twee werknemers onder het inlooprisico van de aangevraagde WIA-excedentverzekering? A. Het inlooprisico is NIET verzekerd. De werknemers worden pas meeverzekerd als zij gedurende vier weken arbeidsgeschikt zijn geweest. B. Het inlooprisico kan worden meeverzekerd tegen koopsom. C. Er is in dit geval GEEN inlooprisico, want er zijn GEEN lopende WIAexcedentuitkeringen. 28. Sinds de invoering van de WIA zijn de WAO-excedentverzekeringen omgezet naar WIA-excedentverzekeringen. Wat is het grote verschil tussen deze twee verzekeringen? A. De verzekerde moet bij het sluiten van de WIA-excedentverzekering aangeven tot welk percentage hij aangevuld wil krijgen, dat hoefde bij de WAO-excedentverzekering NIET. B. De WIA-exedentverzekering keert pas uit bij 35% arbeidsongeschiktheid, bij de WAO-excedentverzekering was dat vanaf 15%. C. De hoogte van de uitkering uit de WAO-excedentverzekering werd mede bepaald door de mate waarin de verzekerde zijn restverdiencapaciteit benut. Dit is bij de WIA-exedentverzekering NIET zo. 29. John van Doorn, een aannemersbedrijf, beëindigt het eigen risicodragerschap voor de WGA op 1 januari Er zijn op dat moment twee werknemers die een WGA-uitkering ontvangen. Aanvangsdatum van de uitkering is respectievelijk 1 juni 2008 en 1 maart Tot uiterlijk welke datum heeft Van Doorn WGA-verplichtingen die voortvloeien uit de periode van eigenrisicodragerschap? A. 1 januari B. 1 maart C. 1 januari NIBE-SVV,

9 30. Astrix bv is eigenrisicodrager. Het bedrijf heeft een eigenrisicodragersverzekering gesloten. Een van de werknemers, Hans Akkermans, is al geruime tijd ziek. Aan het einde van de wachttijd komt hij in aanmerking voor een IVA-uitkering. Voor wiens rekening komt deze uitkering? A. Voor rekening van het UWV. B. Voor rekening van de verzekeraar. C. Voor rekening van de werkgever. 31. Jeroen van Slik heeft een mediabedrijf. Het bedrijf heeft doorlopend te maken met te krappe deadlines en zowel het personeelsverloop als ziekteverzuim zijn hoog. Van de 30 werknemers zitten er zes al meer dan drie maanden thuis met burn-out verschijnselen. En uit historische gegevens blijkt dat de instroom in de WIA hoger was dan gemiddeld voor de sector. Jeroen vraag een offerte aan voor een WGA-eigenrisicodragersverzekering. Brengt de verzekeraar een offerte uit en zo ja onder welke voorwaarden? A. Ja, aanvullende voorwaarden zijn NIET nodig. B. Ja, de zes al zieke werknemers worden meeverzekerd tegen koopsom. C. Nee, vanwege het hoge ziekteverzuim en WIA-instroom is het bedrijf van Jeroen GEEN acceptabel risico. 32. Berger bv neemt haar concurrent Astrix bv gedeeltelijk over. Beide zijn eigenrisicodrager. Tijdens de overname ontvangen twee ex-werknemers van Astrix een WGA-uitkering. Wie betaalt (betalen) na de overname de lopende WGA-uitkeringen? A. Alleen Berger bv. B. Alleen Astrix bv. C. Beide bedrijven dragen een evenredig deel van de uitkeringen. 33. Internetwinkel Knives and Tools (KATO) verandert van rechtsvorm. Het was een bv en gaat over naar een nv. KATO bv was eigenrisicodrager voor de WGA. Moet KATO het eigenrisicodragerschap voor de WGA opnieuw aanvragen bij de Belastingdienst? A. Nee, een wijziging van rechtsvorm is GEEN reden voor een nieuwe een nieuwe aanvraag. Er ontstaat GEEN nieuwe onderneming. B. Ja, door wijziging van rechtsvorm ontstaat een nieuwe onderneming met een ander loonheffingnummer. C. Ja, bij iedere wijziging van bedrijfsnaam of rechtsvorm moet een nieuwe aanvraag gedaan worden. NIBE-SVV,

10 34. Verbatel bv dient een aanvraag in bij de Belastingdienst voor eigenrisicodragersschap. Ze doen dat in de laatste week van september. De Belastingdienst keurt de aanvraag goed. Per wanneer gaat het eigenrisicodragersschap in? A. Per 1 januari. B. Per 1 juni. C. Per 1 juli. NIBE-SVV,

11 Antwoorden Collectieve Inkomensverzekeringen 1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C 21. C 22. B 23. A 24. A 25. C 26. C 27. A 28. B 29. B 30. A 31. B 32. B 33. B 34. A U moet 24 van de 34 vragen goed hebben om te slagen. NIBE-SVV,