Opleiding WFt Schade bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding WFt Schade bedrijven"

Transcriptie

1 Opleiding WFt Schade bedrijven

2 OPLEIDING WFT SCHADE MKB

3 INHOUDSOPGAVE 1! RISICO S BIJ HET ONDERNEMEN 2! 1.1! Risicomanagement 2! 1.1.1! Risicobeheer of risicomanagement 3! 1.1.2! Risico-inventarisatie 3! 1.2! Risicobeleid 3! 1.3! Via risicobeheer naar verzekeren 5! 1.3.1! Risico s met betrekking tot bezittingen 5! 1.3.2! Risico s met betrekking tot vermogen 5! 1.3.3! Risico s met betrekking tot inkomstenderving 5! 1.3.4! Onverzekerbare risico s 6! 1.4! Risicobeleid en preventie 6! 1.4.1! Brandpreventie 6! 1.4.2! Inbraakpreventie 7! 1.4.3! Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) 7! 1.5! Riskmanager 8! 1.6! Het aanvragen van een verzekering 9! 1.6.1! Inspectie: materieel en moreel risico 9! 1.6.2! Modellen van risicobeoordeling 9! 1.7! De ondernemer en zijn onderneming 9! 1.7.1! De eenmanszaak 10! 1.7.2! De vennootschap onder firma 10! 1.7.3! De maatschap 10! 1.7.4! De commanditaire vennootschap 11! 1.7.5! De besloten vennootschap 12! 1.7.6! De naamloze vennootschap 12! 1.7.7! Overige organisatievormen 12! 1.7.8! Gevolgen wijzigen ondernemingsvorm voor verzekeringspakket 12! 1.7.9! Nieuw personenvennootschapsrecht 13! Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

4 1 RISICO S BIJ HET ONDERNEMEN Het verzekeringsbedrijf is een dynamische bedrijfstak, die de maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijkerwijs op de voet volgt. Niet in de laatste plaats omdat het recht, de sociale wetgeving en de belastingregels sterk onderhevig zijn aan soms ingrijpende veranderingen, zowel op het gebied van schadeverzekeringen als op het gebied van levensverzekeringen. Kennis van recht, belastingen en sociale wetgeving is noodzakelijk. Zonder enige kennis daarvan kan immers geen adequate advisering plaatsvinden als het gaat om eventueel noodzakelijke aanvullingen op de hiaten in de sociale verzekeringen en voorzieningen van overheidswege. De zogenoemde terugtredende overheid laat steeds meer over aan het particuliere initiatief. Dat betekent echter niet dat het analyseren en verzekeren van die risico s eenvoudiger is geworden. In veel gevallen is er regelgeving bijgekomen, waar terdege rekening mee gehouden moet worden. Voor adviseurs is het daarmee niet makkelijker geworden, eerder ingewikkelder. Denk daarbij vooral aan de sociale wetgeving en de belastingregels. Verder is er natuurlijk ook de puur theoretische en praktische verzekeringskennis, die al sinds jaar en dag van onverminderd belang is. Kennis van zaken van diverse uiteenlopende onderwerpen, waaronder preventiemaatregelen, zijn noodzakelijk. Zonder deze basiskennis is het lastig praten over de risico s die de ondernemer loopt. Na bestudering van dit hoofdstuk bent u in staat om: aan te geven wat wordt verstaan onder risicomanagement en risicobeleid; de relatie tussen risicobeheer en verzekeren uiteen te zetten; een onderscheid te maken met betrekking tot risico s van bezittingen; de risico s met betrekking tot het vermogen en inkomstenderving te omschrijven; aan te geven welke risico s onverzekerbaar zijn; invulling te geven aan risicobeleid en preventie ten aanzien van brand en inbraak; uitleg te geven over de verbeterde risicoklassenindeling VKRI 2009; een onderscheid te maken tussen de verschillende ondernemingsvormen. 1.1 RISICOMANAGEMENT Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave Voordat een risico verzekerd kan worden, dus overgedragen kan worden aan een verzekeraar, is het belangrijk om het risico dat de aspirant-verzekerde loopt te inventariseren en te analyseren. Zonder dat is een advies eigenlijk incompleet. Het gaat immers om de continuïteit van de onderneming. Risicomanagement gaat over de grenzen van het verzekeren heen. Bij het ondernemen loopt men tal van risico s. Risico s die personen, gebouwen, inventarissen en soms zelfs de onderneming in het geheel bedreigen. Soms zijn die risico s catastrofaal. Het is dus noodzaak dat de ondernemer alle mogelijke risico s duidelijk in kaart brengt. Na het treffen van de

5 benodigde maatregelen om de risico s beheersbaar te maken moeten de overblijvende risico s worden gewogen. Hierbij wordt gekeken welke invloed de overblijvende risico s op het bedrijfsvermogen hebben. Omvangrijke risico s kunnen worden overgedragen aan een verzekeraar tegen betaling van premie Risicobeheer of risicomanagement Het begrip risico betekent kwade kans en duidt dus op onzekerheid en nadeel. Die onzekerheid ontstaat omdat niet zeker is óf het risico zich daadwerkelijk openbaart. Bovendien is er onzekerheid over de omvang van het nadeel. Wanneer het risico zich openbaart, kan dit slechts beperkte gevolgen hebben, maar het kan ook dramatische gevolgen hebben voor het ondernemingsvermogen. Tot slot is onzeker hoe vaak een risico zich openbaart. Door het krijgen van inzicht in de risico s die een ondernemer loopt, kan men gaan nadenken over het treffen van maatregelen ter voorkoming van risico s of het beperken van de gevolgen ervan. Risicobeheer bestaat uit drie stappen: het inventariseren van de risico s; het analyseren van de risico s; het treffen van maatregelen om de risico s te beperken of te voorkomen Risico-inventarisatie Het inventariseren van risico s is het benoemen van de risico s die een ondernemer kunnen bedreigen en dus gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie van de onderneming. Risico s kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: risico s die de bezittingen bedreigen; risico s die te maken hebben met leven, dood of gezondheid; risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen. Een paar willekeurige mogelijke risico s zijn: brand, storm, blikseminslag; niet-betalende debiteuren; inbraak; sabotage; staking. 1.2 RISICOBELEID Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave Door het nemen van maatregelen zal men moeten proberen risico s te voorkomen of het hoofd te bieden. Hiermee wordt niet alleen bedoeld het afsluiten van een specifieke verzekering, maar ook het treffen van organisatorische, technische en bouwkundige voorzieningen en

6 maatregelen die leiden tot risicoreductie. Er moet dus een samenhangend risicobeleid ontwikkeld worden met als doel het voorkomen en beperken van schadegebeurtenissen, zodat de continuïteit van het bedrijf zo min mogelijk in gevaar komt. De aard van de risico s verschilt natuurlijk per bedrijf. Voor een winkelier zijn deze risico s anders dan voor een fabrikant. Ook een starter loopt tegen andere risico s aan dan een al jaren bestaand bedrijf. Maar de risico s bestaan nu eenmaal en vereisen dus analyse en het voeren van beleid. De ondernemer is in de praktijk vooral bezig met de bedrijfsvoering en richt zijn ervaring en inzicht primair op zijn zakelijke bedrijfsplannen. Het komt vaak voor dat de ondernemer daarbij niet voldoende oog heeft voor de risico s als: brand; aansprakelijkheid; inbraak; inkomstenderving; concurrentie; machine-uitval; gezondheidsrisico s. Ondernemers treffen dus niet altijd maatregelen om de genoemde risico s zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat echter nogal eens voldoende reservekapitaal ontbreekt, is het wel noodzakelijk dat een goed risicobeleid wordt ontwikkeld. Overdracht van risico s door het afsluiten van een verzekering zal in veel gevallen mogelijk en wenselijk zijn. Het risicobeleid is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met het verstrijken van de tijd kunnen bepaalde risico s immers toe- of afnemen, terwijl zich ook nieuwe risico s kunnen aandienen, bijvoorbeeld doordat de omvang en de opzet van de onderneming veranderd is. De ondernemer moet dus naast het zakendoen steeds oog blijven houden voor de (veranderende) risico s die hij loopt. Risico s die zijn bezittingen, zijn vermogen en zijn bronnen van inkomsten kunnen bedreigen. Een regelmatig contact met zijn adviseurs is daarom raadzaam. Via gesprekken met deskundigen komt hij tot een verantwoorde afweging van de risico s. Zo zijn er adviesbureaus, die zich specialiseren in het beoordelen van risico s en het geven van gerichte adviezen. Daarnaast kan hij ook informatie aanvragen bij het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP), dat nauw samenwerkt met het Verbond van Verzekeraars. Meer en meer zal de wetgever hogere eisen stellen aan de gegeven adviezen. Deskundigheidseisen worden steeds meer aangescherpt. De wetgeving wordt ook steeds strenger als het gaat om de eisen die worden gesteld aan de adviseur. De eindgebruiker wordt door de nieuwe wetgeving meer in bescherming genomen. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

7 1.3 VIA RISICOBEHEER NAAR VERZEKEREN Risicobeheer of risicobeheersing is op verschillende manieren mogelijk. Riskmanagement in zijn zuivere vorm houdt veel meer in dan alleen verzekeren. Men spreekt van risicofinanciering. Niet alleen voor de statische risico s, maar ook voor de dynamische risico s. Een voorbeeld van een statisch risico is het risico dat een gebouw wordt getroffen door brand. Een voorbeeld van een dynamisch risico is dat de omzet kan verminderen door de opkomst van concurrentie, maar ook door een brand kan de omzet aangetast worden. In dit hoofdstuk beperken we ons meer tot het insurancemanagement. Het gaat hierbij om het beheer van de aan verzekeringen verwante risico s, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal/inbraak, blikseminslag of waterschade Risico s met betrekking tot bezittingen Er zijn verschillende soorten bezittingen. We kunnen een onderscheid maken tussen: gebouwen; grondstoffen en handelsgoederen; inventaris; machines; vervoermiddelen; geld of geldswaardig papier. Deze bezittingen zijn gevoelig voor verschillende soorten risico s. Storm kan gebouwen bedreigen; eigen bederf kan grondstoffen en handelswaar aantasten, enz. De risico s zijn als volgt onder te verdelen: van buiten komend onheil; door handelen van verzekerde zelf of anderen; zonder menselijk handelen: overstroming, storm, blikseminslag en inductie; eigen gebrek of eigen bederf Risico s met betrekking tot vermogen Er bestaan ook risico s die direct het vermogen kunnen aantasten, zoals: non-betaling door debiteuren; aansprakelijkheidsclaims; kosten vanwege juridische bijstand Risico s met betrekking tot inkomstenderving Ook ziekte of arbeidsongeschiktheid van de ondernemer of diens personeel kunnen de voortgang of het bestaan van de onderneming bedreigen. Het is goed om hiervoor voorzieningen te overwegen of verzekeringen te sluiten. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

8 Stilstand van het bedrijf, bijvoorbeeld het niet meer kunnen produceren, levert bedrijfsschade op, doordat er geen winst meer wordt gemaakt, maar bepaalde kosten blijven doorlopen. Verzekeraars bieden de mogelijkheid voor de ondernemer om zich hiertegen te verzekeren. Het zal duidelijk zijn dat het goed analyseren van de diverse risico s nogal wat energie en deskundigheid vraagt. Toekomstplannen, verwachte omzetten, uitbreiding, verbouwingsplannen, ervaringen met de debiteurenportefeuille, enzovoort, bepalen mede de definitieve keuze: wat verzeker ik wel of niet? welke aanvullende maatregelen neem ik? Onverzekerbare risico s Niet alle risico s zijn verzekerbaar, zoals: schade door zogenoemde ondernemersrisico s, zoals concurrentie, economische recessie en marktverlies; catastroferisico s, zoals aardbevingen, overstroming en atoomkernreacties. Verder is de ondernemer aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem geleverde goederen. Dit is het ondernemersrisico. 1.4 RISICOBELEID EN PREVENTIE Brandpreventie Brand is een veelvoorkomende schadeoorzaak. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om brand te voorkomen of de hierdoor aangerichte schade te beperken: maatregelen van organisatorische aard, zoals het raadplegen van de brandweer, een strakke organisatie, een goede controle (ook s avonds en in het weekend), een rookverbod, afvoer van overtollige zaken, brand- en ontploffingsgevaarlijke gassen en vloeistoffen beveiligd en doelmatig opslaan, enzovoort; maatregelen van technische aard, zoals bijvoorbeeld het installeren van rookmelders, inbraaksignaleringsinstallaties, sprinklerinstallaties, blusapparaten, brandslangen; maatregelen van bouwkundige aard, zoals het gebruik van brandvertragende materialen, brandmuren, vluchtroutes, enzovoort; een goede meldprocedure: deze moet kort zijn, dus: snelle signalering van brand en snelle melding aan de brandweer; het bestrijden van brand: grote(re) bedrijven kunnen een bedrijfsbrandweer hebben. Kleinere bedrijven zullen met brandblusapparaten proberen de brand in een vroeg stadium te bestrijden; deze moeten dus bij de hand zijn en in voldoende aantallen aanwezig. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

9 1.4.2 Inbraakpreventie Een eveneens veelvoorkomende schadeoorzaak vormt inbraak. Los van de gestolen zaken is er daarbij ook braakschade te verwachten. Inbrekers stichten na de diefstal nogal eens brand om hun sporen te wissen. Voorkomen moet worden dat men al te gemakkelijk bij het pand kan komen. Elke belemmering en vertraging werkt in het voordeel van de verzekerde. Door het nemen van adequate maatregelen kunnen potentiële inbrekers worden ontmoedigd. Hierbij kan worden gedacht aan: het gebruik van dievenklauwen; het gebruik van veiligheidssloten; plaatsen van bouwkundige hindernissen (hekwerken, getraliede ramen); aanbrengen van verlichting; installeren van inbraaksignalering; opbergen van geld en goederen van waarde in een gecompartimenteerde ruimte; een doelmatig sleutelbeheer; regelmatige controle door beveiligingsbedrijven. Door het nemen van deze maatregelen kan mogelijk een premiereductie worden verkregen. Bovendien wordt een gevaarsobject zo sneller acceptabel voor een verzekeraar Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Om de risico s goed in kaart te kunnen brengen en daaraan gekoppeld de juiste preventiemaatregelen te kunnen treffen maken verzekeraars al jaren gebruik van de risicoklassenindeling die zij samen met het VvBO (Verbond van Beveilingingsorganisaties) hebben opgesteld. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON), de vakgroep Beveiliging van Uneto- Vni, de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de Nederlandse Hekwerkindustrie (NHI) en de Vereniging van Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) bundelen de krachten ter bestrijding van criminaliteit en onveiligheid in Nederland in het VvBO. De ontwikkelingen op het gebied van beveiliging staan niet stil. Om die reden is er in 2009 een verbeterde versie van het document Risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven ontwikkeld, die de oude indeling vervangt. Dit document wordt Verbeterde risicoklassenindeling woningen en bedrijven (VRKI) genoemd. Doel is een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekerden, verzekeraars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Dit tracht men te bereiken door eenduidigheid en herkenbaarheid voor opdrachtgever en eisende partijen, zoals verzekeraars en het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. In de bijlagen treft u een exemplaar van de risicoklassenindeling aan. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

10 Risicoklasse Er is een indeling gemaakt in vier vormen van maatregelen, die worden aangeduid met de letters O, B, E en R. De eerste drie aanduidingen bestonden al in de oude risicoklassenindeling en zijn gehandhaafd vanwege de bekendheid. De letter E is daar aan toegevoegd in verband met de nieuwe technieken op dit terrein. Hieronder de betekenis van de letters. O: Organisatorische maatregelen; B: Bouwkundige maatregelen (waaronder ook de C/M maatregelen vallen). C/M staat voor compartimentering en meeneembeperkende maatregelen; E: Elektronische maatregelen (waaronder ook de Alarmering valt); R: Reactie alarmopvolging. Er is een document definities beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen horen bij de genoemde letters. De O, B, E en R maatregelen worden in niveaus ingedeeld. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1, 2 of 3), die/dat aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt door slechts een beperkt aantal letters en cijfers het complete pakket van (voor BORG-certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven. Onder de niveaus 1, 2 of 3 mag ook worden verstaan: respectievelijk de niveaus s (standaard), n (normaal) en z (zwaar). Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris Aan de risicoklassenindeling is een lijst toegevoegd, waarin de mate van attractiviteit van de goederen wordt aangegeven. De mate van attractiviteit wordt aangegeven door de letters L(laag), M(middel), H(hoog) en ZH (zeer hoog). In de bijlage is de zogenaamde VRKI-kaart opgenomen, aan de hand waarvan u kunt bepalen welke attractiviteitscode van toepassing is en welke categorie beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. 1.5 RISKMANAGER Steeds vaker nemen grotere bedrijven een functionaris in dienst die speciaal wordt belast met het beoordelen van de risico s die men loopt: de riskmanager. De riskmanager maakt analyses en komt zo tot een beeld van zwaardere en minder zware risico s. Na het wegen van al deze bedreigingen voor de onderneming stelt hij een plan op hoe te handelen, en bespreekt dit met de bedrijfsleiding. Men kan op verschillende manieren met de risico s omgaan. Men kan besluiten om het risico: te vermijden; te verminderen, onder andere door preventieve maatregelen (organisatorisch, technisch en/of bouwkundig); te verzekeren, eventueel gecombineerd met een deel eigen risico; zelf te dragen. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

11 1.6 HET AANVRAGEN VAN EEN VERZEKERING Het aanvraagformulier is in de regel nodig voor het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst. Dit formulier geeft onder meer inlichtingen over het te verzekeren object, zoals: de aard en constructie van het gebouw; de soort en plaats van de opgeslagen grondstoffen en goederen; de aard van de werkzaamheden in dat gebouw; de aard van de productiemiddelen, energievoorziening en verwarming; de situering, belendingen; de brandwerende voorzieningen (muren, dak, enz.) Inspectie: materieel en moreel risico Zelf kan de aspirant-verzekeringnemer details verstrekken over al genomen beveiligingsmaatregelen. Meer details maken het voor de verzekeraar mogelijk om de risico s beter te beoordelen. Zonodig zal de verzekeraar een technische inspectie verrichten. Wanneer het onderzoek zich vooral richt op het risico-object, spreken we van een beoordeling van het materiële risico. Het is ook belangrijk om tijdens het gesprek een beeld te krijgen van het morele risico. Is de verzekeringnemer punctueel of juist slordig? Maakt het bedrijf een nette indruk? Dit morele risico wordt bij de acceptatie meegewogen. Het morele risico heeft dus vooral betrekking op de persoon van de verzekerde Modellen van risicobeoordeling De hoogte van de premie bepaalt de verzekeraar soms aan de hand van risicobeoordelingsmodellen. Uit het bovenstaande werd al duidelijk dat er diverse factoren zijn die de premie zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Die modellen van risicobeoordeling zijn ontstaan aan de hand van de praktijk en uit ervaringscijfers. 1.7 DE ONDERNEMER EN ZIJN ONDERNEMING Wanneer we naar de diverse ondernemingsvormen kijken, dan kan de volgende indeling worden gemaakt: de eenmanszaak; de vennootschap onder firma; de maatschap; de commanditaire vennootschap; de besloten vennootschap; de naamloze vennootschap; overige organisatievormen. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

12 1.7.1 De eenmanszaak We spreken van een eenmanszaak als een natuurlijk persoon een bedrijf uitoefent of een vrije beroepsbeoefenaar is, zoals een huisarts, een advocaat of een notaris. De eenmanszaak wordt gevoerd door een natuurlijk persoon; zijn privé-vermogen en zakelijk vermogen zijn niet gescheiden. De ondernemer is dus zelf met zijn gehele vermogen volledig aansprakelijk voor alle schulden. Bij een eventueel faillissement omvat dit zijn gehele vermogen. Ook kan hij voor zijn eenmansbedrijf personeel aannemen en ontslaan. De kracht van de eenmanszaak ligt in de hoge motivatie en de overzichtelijkheid van het bedrijf. Ook het persoonlijke contact met de klanten wordt vaak op prijs gesteld. Een eenmanszaak loopt risico, wanneer de ondernemer te weinig kennis van zaken heeft op een van de vakgebieden voor het voeren van een eigen onderneming (onder andere financiële kennis, vakkennis of kennis over de bedrijfsvoering) De vennootschap onder firma De vennootschap onder firma of VOF wordt in de wet geformuleerd als de maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam aangegaan. Een gegeven, waarop bij deze constructie goed moet worden gelet, is dat elke vennoot met het gehele vermogen rechtstreeks en hoofdelijk aansprakelijk is tegenover de schuldeisers van de vennootschap. Een VOF kan ook ontstaan uit een eenmanszaak, doordat de eigenaar ervan een of meer medefirmanten opneemt en zo een vennootschap onder firma begint. Die medefirmanten kunnen bijvoorbeeld familie zijn of bestaan uit het personeel. Het vermogen van de VOF en dat van de vennoten is gescheiden. Elke vennoot kan hoofdelijk voor de gehele schuld van de VOF aansprakelijk worden gesteld. Dus ook voor de schuld, die een andere vennoot voor de VOF maakte. Zakelijke schuldeisers moeten hun vordering eerst verhalen op het bedrijfsvermogen. Wanneer dit ontoereikend is, kunnen de individuele vennoten worden aangesproken. De vennootschap onder firma heeft echter een afgescheiden bedrijfsvermogen. Dit betekent dat privé-schuldeisers van de individuele vennoten geen aanspraak kunnen maken op het bedrijfsvermogen. Alleen de inbreng van de betreffende vennoot kan worden opgeëist. De hoofdelijke aansprakelijkheid kan op geen enkele manier worden uitgesloten De maatschap Van een maatschap spreekt men wanneer twee of meer personen, bijvoorbeeld artsen, arbeid en/of vermogen in de maatschap inbrengen en gezamenlijk de maatschap drijven. Het gaat hier dus om een samenwerkingsverband en wel tussen beroepsbeoefenaren. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

13 De deelnemers in een maatschap worden maten genoemd. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap, wanneer deze schulden zijn ontstaan voor rekening van of uit naam van de maatschap. Wanneer een van de maten optreedt namens de maatschap, dan zijn de andere maten dus elk voor een gelijk deel aansprakelijk. Hij moet natuurlijk wel binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreden. De maten zijn dan ook aansprakelijk met hun privé-vermogen. De hoofdelijke aansprakelijkheid ontbreekt dus in principe. Dat is dan ook een belangrijk verschil met de VOF. Overigens kan de hoofdelijke aansprakelijkheid wel worden afgesproken. Dit wordt dan geregeld in de zogenoemde maatschapsovereenkomst. Wanneer één van de maten handelt in naam van de maatschap, terwijl hij hiertoe niet bevoegd is, dan zijn de overige maten niet gebonden, maar alleen de betreffende maat zelf. Wanneer een maat niet optreedt namens de maatschap, is hij voor zijn rechtshandelingen dus zelf volledig aansprakelijk. Dit kan zich voordoen wanneer de betreffende maat, bijvoorbeeld een arts, een beroepsfout maakt en daarvoor wordt aangesproken door de benadeelde. In dat geval is hij zelf aansprakelijk en niet de overige maten. Er bestaan twee vormen van maatschappen. stille maatschap; openbare maatschap. Bij een stille maatschap voeren de maten geen gezamenlijke naam. Dit in tegenstelling tot de openbare maatschap, waar de maten wel onder een gezamenlijke naam werken De commanditaire vennootschap De commanditaire vennootschap of CV kent naast de beherende vennoten ook een of meer stille vennoten. Stille vennoten noemt men ook wel commanditaire vennoten. De stille of commanditaire vennoten verrichten geen beheersdaden en zijn daarom slechts aansprakelijk voor hun inbreng in de CV. Zij werken dus niet binnen de commanditaire vennootschap en zullen dat ook niet snel doen. Zouden ze dat wel doen, dan worden ze automatisch hoofdelijk en algeheel aansprakelijk voor de verbintenissen van de commanditaire vennootschap. Men moet hen dus als geldschieters beschouwen. Zo kan een vennoot uit een VOF zich bijvoorbeeld terugtrekken uit de VOF. De VOF wordt dan omgezet in een CV. Doordat hij zijn geld in de zaak laat zitten, maar terugtreedt van zijn werkzaamheden tot nu toe, wordt hij stille vennoot in een CV. Hij verricht voortaan geen enkele beheersdaad meer. Op deze manier kan een bedrijf aan één van de vennoten worden overgedragen, zonder dat de andere vennoot zich ook financieel geheel terugtrekt. De reden om een CV te beginnen kan ook alleen een beleggingsdoel hebben. Ook een sterfgeval kan de aanleiding zijn tot het aangaan van een CV. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

14 1.7.5 De besloten vennootschap De besloten vennootschap of BV kenmerkt zich door een strikte scheiding tussen het privévermogen van de ondernemers en hun bedrijfsvermogen. De vennoten hebben aandelen op naam in de BV. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Meestal is bepaald dat de aandelen alleen kunnen worden verkocht aan andere aandeelhouders of aan de BV zelf. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt zich tot het totaalbedrag van hun aandelen. De BV is een rechtspersoon, dus bevoegd tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Zou de BV failliet gaan, dan gaat de aansprakelijkheid van de vennoten in beginsel niet verder dan hun deelname in de BV. Een reden om een VOF of één van de andere ondernemingsvormen om te zetten in een rechtspersoon als de BV, kan dus de beperkte aansprakelijkheid zijn. Daarnaast kan er ook een fiscale reden zijn om een BV te beginnen. De eigenaar van een eenmanszaak, en de deelnemers in een VOF, CV of maatschap vallen onder de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). De BV en de NV vallen onder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969). Wanneer de ondernemer veel winst maakt, kan het aantrekkelijk zijn dat die winst wordt belast met vennootschapsbelasting. Dat tarief ligt tussen 20% en 25,5% van de jaarwinst. In de inkomstenbelasting wordt de winst tegen hogere tarieven belast, maar de ondernemer kan wel gebruik maken van verschillende ondernemersfaciliteiten. Wordt de winst na vennootschapsbelasting overigens uitgekeerd, dan is alsnog ook nog inkomstenbelasting verschuldigd De naamloze vennootschap De naamloze vennootschap of NV heeft als kenmerk dat het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze aandelen hebben een nominale waarde. Dit is het bedrag waarvoor een aandeel is uitgegeven en dat in de kas van de NV is gestort. Echter ook de koerswaarde van een aandeel, de aan de beurs genoteerde dagwaarde die via de wet van vraag en aanbod tot stand komt, speelt een rol. De aandeelhouders zijn tot het bedrag van de nominale waarde aansprakelijk. De aandelen van een NV kunnen zowel op naam als aan toonder zijn. Bovendien zijn ze vrij verhandelbaar Overige organisatievormen Naast de genoemde rechtsvormen zijn er nog andere organisatievormen. Te denken valt aan clubs, stichtingen, verenigingen, woningbouwcorporaties, coöperaties en overheidsinstellingen. Ook deze organisaties hebben bezittingen en lopen risico s. Zij hebben dus eveneens behoefte om bepaalde risico s te verzekeren. Een risicoanalyse is dus ook hier van belang. Dit alles met het doel om de continuïteit te waarborgen Gevolgen wijzigen ondernemingsvorm voor verzekeringspakket Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom een ondernemer ertoe overgaat de ondernemingsvorm van zijn bedrijf te wijzigen. De belangrijkste twee redenen zijn vaak van juridische of fiscale aard. Door een eenmanszaak om te zetten in een BV, beperkt de ondernemer zijn aansprakelijkheid. Er vindt immers een splitsing plaats van bedrijfsvermogen

15 en privé-vermogen. Een ondernemer kan echter ook een fiscale reden hebben. Een eenmanszaak valt onder de inkomstenbelasting. De winst wordt in box 1 belast als winst uit onderneming volgens het progressieve tarief. Een BV of NV valt onder de vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting varieert tussen 20% en 25% en kan dus lager uitvallen dan de eventuele inkomstenbelasting. Het wijzigen van de ondernemingsvorm kan gevolgen hebben voor de lopende verzekeringen. Allereerst zullen de verzekeringen van de bedrijfsmiddelen en de verzekeringen ter bescherming van het vermogen en dergelijke moeten worden gesteld op naam van de nieuwe onderneming. Bij omzetting van een eenmanszaak naar een BV zal de BV op de polissen als verzekeringnemer moeten worden vermeld. Ook zal er aandacht moeten worden besteed aan de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de ondernemer. Wanneer de ondernemer door de omzetting directeur-grootaandeelhouder (DGA) is geworden, bestaat de kans dat hij voor de werknemersverzekeringen niet meer als werknemer wordt gezien. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidsrisico moet worden afgedekt door een arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuw personenvennootschapsrecht Door de Tweede Kamer is in 2009 een wetsvoorstel aangenomen om de huidige regelingen die gelden voor de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap te vervangen, maar het kabinet Rutte heeft dat wetsvoorstel in september 2011 ingetrokken. Lindenhaeghe, februari Inhoudsopgave

Opleiding WFt Schade particulier

Opleiding WFt Schade particulier Opleiding WFt Schade particulier OPLEIDING WFT SCHADE PARTICULIER INHOUDSOPGAVE 1! RISICOBEHEER PARTICULIEREN 2! 1.1! Risicobeheer 2! 1.2! Risico-inventarisatie 3! 1.2.1! Risico s die de bezittingen bedreigen

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007 2 april 2007 Geschiedenis - huidige regeling dateert uit 1838-1972: Ontwerp Van der Grinten - 1998: Ontwerp Maeijer Stand van zaken op dit moment Belangrijke veranderingen: 1. Openbare vennootschap stille

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

De Ondernemers Coöperatie U.A.

De Ondernemers Coöperatie U.A. De Ondernemers Coöperatie U.A. De oplossing voor scheiding tussen privé en zakelijk Vermogen en Risico Coöperatie Nos Inngut Bonum U.A. 1 De coöperatie een vergeten rechtsvorm, maar een veel beter alternatief

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Brochure Ondernemingsvormen

Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen / KNGF /239916 / September 2008 / 1 1. 2. Inhoud Inleiding 3 Algemene informatie 4 1. De eenmanszaak 6 2. De Besloten Vennootschap (B.V.) 8 3. De

Nadere informatie

Succesvol voor jezelf beginnen

Succesvol voor jezelf beginnen R.M. van Schaik Succesvol voor jezelf beginnen Eigen baas INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Rechtsvorm 3. Het ondernemers of businessplan 4. De inschrijving en je bedrijfsnaam 5. Het bedrijf 6. Huisvesting

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten. De eenmanszaak Algemeen De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is. Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D0/ Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Acceptatievragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Adviesbureaus Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Ter promotie van Curaçao en zijn financiële sector schreven de advocaten Sueena Francisco en Arthur

Nadere informatie

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten.

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Recht les 1 Verplichtingen van de ondernemer - Publicatieplicht - Administratieplicht - Instellen OR Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Ondernemingsvormen zonder

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek.

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek. SPECIAL - Augustus 2007 De nieuwe personenvennootschap De huidige wetgeving voor personenvennootschappen (VOF, maatschap en CV) dateert grotendeels van 1838. Hoogste tijd voor modernisering dus, onder

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 M r. J. A. H e u r k e n s * Inleiding Gezien de uitgesproken verwachting van de staatssecretaris van Justitie,

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra Event Management Klas EM1A 1 Inhoudsopgave 10 rechtsvormen: Voorblad Blz: 1 Inhoudsopagave Blz: 2 Eenmanszaak Blz: 3 Besloten vennootschap (B.V.) Blz: 4 Naamloze

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen Hoofdstuk 1: Rechtsvormen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H1: Rechtsvormen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Ondernemingsvormen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/98748

Ondernemingsvormen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/98748 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/98748 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Eenmanszaak Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Maatschap Commanditaire vennootschap (C.V.) Vereniging Coöperatie Stichting Rechtsvormen KIEZEN

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door AEGON Zakenpakket De zaken gaan altijd door Alles in één hand Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke schadeverzekeringen. Voor uw onderneming en voor uzelf. Alle verzekeringen sluiten naadloos op

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea Presentatie VRKI ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea 1 19950176 Risicoklassen indeling was voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. Met de introductie van de

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten vennootschap. Naamloze vennootschap. Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten vennootschap. Naamloze vennootschap. Vennootschap onder firma (V.O.F.) Eenmanszaak Besloten vennootschap (B.V.) Naamloze vennootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Maatschap Commanditaire vennootschap (C.V.) Vereniging Coöperatie Stichting Rechtsvormen KIEZEN VOOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Versie 1.0 Maart 2015 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vergaande criminaliteit

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? 5 november 2013 Jeroen Renkema, praktijkadviseur fysiotherapeuten Mobiele telefoon: 06-53 800 297 Email: jeroen.renkema@vvaa.nl VvAA In het hart van de gezondheidszorg

Nadere informatie

o kiest u de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf rechtspersoonlijkheid (inkomstenbelasting). Kosten o

o kiest u de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf rechtspersoonlijkheid (inkomstenbelasting). Kosten o Z o kiest u de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf De rechtsvorm van een bedrijf is van groot belang. Grofweg zijn er twee rechtsvormen: zonder en met rechtspersoonlijkheid. H Hoe kies ik de juiste rechtsvorm?

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

Vwo 3 deel H4 t/m 4.10. Ontwerp power point: Henk Douna

Vwo 3 deel H4 t/m 4.10. Ontwerp power point: Henk Douna Vwo 3 deel H4 t/m 4.10 Ontwerp power point: Henk Douna De komende weken: ondernemingen Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmark t Overheid 2 Weten we het nog:

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie