Huiselijk geweld & kindermishandeling in West Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huiselijk geweld & kindermishandeling in West Brabant"

Transcriptie

1 Huiselijk geweld & kindermishandeling in West Brabant Verslag van de drie regiobijeenkomsten Willemijn van Kalmthout MSc BMC Oosterhout 11 juni 2012 Breda 18 juni 2012 Bergen op Zoom 19 juni 2012

2 Aanpak Huiselijk geweld & kindermishandeling in West Brabant I. De huidige praktijk Het algemene beeld dat naar voren komt tijdens de bijeenkomsten is dat de aanpak `huiselijk geweld en kindermishandeling in West-Brabant de afgelopen jaren verbeterd is, maar dat er nog een slag gemaakt kan worden en verdere ontwikkeling en borging van verbeteringen op verschillende gebieden noodzakelijk is. Voorlichting en preventie Wat gaat goed? In de bijeenkomsten wordt aangegeven dat kindermishandeling als onderwerp steeds meer op de agenda komt en uit de taboe sfeer komt. De voortvarendheid in de regio wordt hierin als belangrijke bijdrage gezien. Ook is er meer bekendheid over het effect van huiselijk geweld op kinderen. Organisaties geven aan geïnvesteerd te hebben in preventie door kindermishandeling bespreekbaar te maken. Wat kan nog beter? Voorlichting is volgens de aanwezigen echter nog altijd een punt van aandacht. Mensen moeten worden toegerust om kindermishandeling bespreekbaar te maken en zo het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Benadrukt wordt dat uit de taboesfeer halen niet betekent dat het geaccepteerd wordt, maar dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Vroegsignalering en de meldcode Wat gaat goed? Over de meldcode is men over het algemeen positief, maar het melden verdient nog zeker aandacht. Indruk bestaat dat professionals alerter worden op huiselijk geweld en kindermishandeling. Inzet van schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs wordt als positief punt genoemd. Schoolmaatschappelijk werk kan vroeg signaleren en de vaardigheidstrainingen en weerbaarheidtrainingen die worden gegeven werpen hun vruchten af voor leerlingen. In Bergen op Zoom wordt genoemd dat het SIP (signalering-interventiepreventie) overleg in ziekenhuizen in de regio bijdraagt aan vroegsignalering. De politie is positief over hun handelen in geval van een crisis, maar geeft aan dat zij moet proberen meer naar de voorkant te komen en eerder signalen op te pikken. Wat kan nog beter? Er wordt een kanttekening geplaatst bij de meldcode. De meldcode wordt als waardevol gezien, maar men vindt het van belang dat richtlijnen en protocollen niet te strikt zijn. Voorkomen moet worden dat we doorschieten en alles onder een vergrootglas gaan leggen. De houding van de professional wordt hierin als cruciaal ervaren. Ook wordt ten aanzien van de meldcode aangegeven dat deze ook in vrijwillige hulpinstanties geïmplementeerd moet worden. Een ander verbeterpunt dat genoemd wordt is de terugkoppeling na een melding. 1

3 Het AMK geeft aan dat zij van bepaalde beroepsgroepen minder vaak meldingen krijgen dan van andere beroepsgroepen. 1 Ook is er een verschil in alertheid op aanwezigheid van kinderen in een gezin. Vanuit de GGZ wordt aangegeven dat cliënten zich bij de GGZ vaak met andere problematiek aanmelden en dat vaak later blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld. Het is van belang dat ook in de reguliere hulpverlening waar de hulpverleningsvraag geen betrekking heeft op geweld toch altijd wordt gevraagd naar aanwezigheid van geweld in het gezin. Het is van belang om de gevoeligheid voor signalen van huiselijk geweld te vergroten onder alle beroepsgroepen die met gezinnen en kinderen te maken hebben. Scholen kunnen alert zijn op pestgedrag, zowel de pesters als kinderen die gepest worden dienen aandacht te krijgen. Er wordt aangegeven dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en vroegsignalering. Huiselijk geweld duurt gemiddeld 8 jaar voordat het bekend wordt bij justitie of hulpverlening instanties. Dit moet worden teruggebracht, huiselijk geweld moet door voorlichting en training eerder gesignaleerd worden. Ook door trainingen in andere sectoren, bijvoorbeeld vrijwilligers in sportclubs. Belangrijk wordt gevonden dat de trainingen ook worden herhaald en onderhouden. Analyseren, beoordelen en interveniëren Wat gaat goed? Invoering van het huisverbod wordt als positieve ontwikkeling gezien. Ook wordt positief gesproken over de veiligheidshuizen. Genoemd worden de duidelijke regie en verantwoordelijkheden, casemanagement, heldere stappencode, korte lijnen en uitwisseling van informatie tussen zorg- en strafpartners. Men is positief over de dagelijkse briefing Huiselijk geweld, de wekelijkse hulpverleningsoverleggen en de terugkoppeling en rappel afspraken. Signs of Safety aanpak is een succes in de regio. Er wordt positief gesproken over de opleidingen in Signs of Safety en de verspreiding van deze aanpak, waardoor steeds meer mensen in de regio volgens deze aanpak werken. Er onstaat hierdoor één visie voor West- Brabant wat bijdraagt aan een goede overdracht. Signs of Safety draagt ook bij aan ontwikkeling van een gezamenlijke taal waardoor een betere communicatie tussen professionals ontstaat. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel gesproken over het belang van systeemgericht werken en aandacht voor zowel slachtoffer als pleger. Als positief punt wordt genoemd dat er door effectieve dadercursussen ook aandacht is voor hulpverlening aan daders naast de hulpverlening aan slachtoffers. Een recente ontwikkeling is het plan om interventieteams op te zetten om in gezinnen met forse problematiek de cirkel van geweld te doorbreken. Dit gebeurt door samenwerking tussen instellingen, een directe aanpak en inzet van creatieve interventiemethoden. Wat kan nog beter? Eigen kracht wordt als belangrijk uitgangspunt van handelen gezien. Het is van belang om als professional niet de verantwoordelijkheid van ouders weg te nemen. Instellingen dienen te 1 Het is zinvol dat gemeenten in West-Brabant weten vanuit welke beroepsgroepen gemeld wordt. Deze informatie is beschikbaar voor gemeenten. 2

4 waken voor het overnemen van de verantwoordelijkheid, het gezin en het netwerk moeten gestimuleerd worden om regie te behouden. Een dilemma waar men in de praktijk mee te maken heeft betreft de spanning tussen veiligheid en vertrouwen. Het interventieteam komt direct in actie om eerst de veiligheid te creëren en daarna wordt hulpverlening opgestart. Samenwerking en afstemming Wat gaat goed? Zoals eerder genoemd is men positief over de samenwerking binnen de veiligheidshuizen en over het brede draagvlak voor de Signs of Safety aanpak. Er is meer samenwerking tussen professionals, men weet elkaar beter te vinden en er is meer afstemming. Een positieve ontwikkeling in de regio vindt men dat in ieder ziekenhuis een aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld en kindermishandeling is aangewezen. Wat kan nog beter? Hoewel de samenwerking verbeterd is, wordt aangegeven dat samenwerking en afstemming tussen ketenpartners blijvend aandacht verdient. De samenwerking kan nog beter, met name wanneer het multiprobleem gezinnen betreft. Het Steunpunt Huiselijk Geweld stelt voor om in iedere organisatie een aandachtsfunctionaris aan te wijzen om de aanpak op de langere termijn te waarborgen. De verbinding tussen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), steunpunt huiselijk geweld en veiligheidshuizen moet beter; afstemming over taken en verantwoordelijkheden en zorgvuldige terugkoppeling is van belang. Het moet duidelijk zijn wat op lokaal niveau en wat op regionaal niveau wordt geregeld. De afstemming tussen straftraject en zorgtraject wordt ook als verbeterpunt genoemd. Men ervaart dat het strafrecht vaak achterloopt op het zorgtraject, wat in de praktijk voor conflicterende doelstellingen en aanpak kan leiden. Het driehoeksoverleg zou hierin een rol moeten spelen Hoewel aangegeven wordt dat de definities over het algemeen helder zijn en er steeds meer een gemeenschappelijke taal ontstaat, lijkt er geen overeenstemming over het gebruik van de termen huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorgesteld wordt dat huiselijk geweld als paraplubegrip op abstract niveau gebruikt wordt en dat kindermishandeling, ouderenmishandeling etc. als concrete vormen hieronder vallen. Een ander voorstel is spreken over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hier wordt echter als kanttekening geplaatst dat kindermishandeling expliciet benoemd moet worden, om aandacht voor kinderen en hun speciale positie te blijven genereren. Hoewel geen consensus over begripsbepaling, zijn de aanwezigen het eens over het belang om duidelijk en concreet te benoemen waar men over spreekt. Ook over de begrippen slachtoffer en dader bestaan soms nog verschillende opvattingen. In de praktijk ervaart men hierdoor soms visieverschillen ten aanzien van de aanpak tussen hulpverleningsorganisaties. Tijdens een van de bijeenkomsten wordt gesproken over de Mythe van het samenwerken, benadrukt wordt dat het niet zozeer gaat om het verbeteren van de samenwerking, maar om het creëren van verbinding en samenhang. Daar waar het nodig is moet men samenwerken 3

5 maar belangrijker is verbinding en samenhang en duidelijke regie zodat er geen rolverwarring ontstaat. Professionalisering In verschillende beroepsvelden is meer aandacht voor professionalisering onder andere door het volgen van trainingen. Professionalisering blijft volgens de aanwezigen een belangrijk thema is en verdient blijvend aandacht. Men is positief over de trainingen op het gebied van vroegsignalering, maar de trainingen hebben geen vervolg gekregen zoals door de gemeente was toegezegd. Genoemd wordt dat het binnen veel beroepsgroepen niet zozeer ontbreekt aan kennis maar aan communicatieve vaardigheden. De attitude van de professional is van groot belang en de vaardigheden om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en in gezamenlijkheid verder te komen met een gezin. Tijdens de bijeenkomsten is stilgestaan bij de handelingsverlegenheid en terughoudendheid onder professionals en omstanders om te melden. Angst voor het verstoren van de relatie met het gezin en dilemma s op het gebied van privacy lijken in veel gevallen ten grondslag te liggen aan de terughoudendheid bij professionals om verantwoordelijkheid op te pakken en te melden. Het idee leeft dat melden oordelend is waardoor sommige professionals door hun beroepsmatige relatie met het gezin moeite hebben met het melden van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aangegeven wordt dat melden geen doel op zich moet zijn. In eerste instantie moeten de zorgen besproken worden met de ouders/het gezin. Wanneer vrijwillige hulpverlening niet van de grond komt, moet tot een melding worden overgegaan. Er worden verschillende ideeën ingebracht op het gebied van professionalisering, met name over het bespreekbaar maken van kindermishandeling en nemen van verantwoordelijkheid hierin. Zo wordt genoemd dat verloskundigen trainingen moeten krijgen hoe zij kindermishandeling bespreekbaar kunnen maken in gezinnen. Zij vormen een belangrijke groep omdat zij aanstaande moeders in een zeer vroeg stadium zien en achter de voordeur van gezinnen komen. Voorgesteld wordt om in iedere regio een expertisecentrum te openen om bij te dragen aan professionalisering op gebied van preventie, uitwisseling van expertise en samenwerking. Een recente ontwikkeling die nog meer aandacht verdient is de inzet van sociale media bij huiselijk geweld. Er zijn tal van mogelijkheden op dit gebied en tijdens de bijeenkomsten wordt aangegeven dat de eerste ontwikkelingen in gang zijn gezet, zoals een APP Domestic violence. Informatieuitwisseling en privacy Op het gebied van informatieuitwisseling worden knelpunten ervaren met het meldingssysteem zorg voor jeugd. Het is vaak niet duidelijk welke professionals en instanties betrokken zijn bij een gezin en wie de regie heeft waardoor soms teveel mensen tegelijkertijd betrokken zijn in een gezin. Een onderwerp dat tijdens de bijeenkomsten ter sprake komt is de wetgeving en afspraken rondom privacy. Er zijn positieve geluiden dat de doelstellingen over het algemeen duidelijk zijn bij het verkrijgen van informatie en dat de kaders van privacy duidelijk zijn. Er zijn 4

6 echter ook andere geluiden dat informatieuitwisseling tussen ketenpartners regelmatig moeizaam verloopt. Er is geen integrale wetgeving, waardoor vaak sprake is van conflicterende wetgeving op het gebied van informatieuitwisseling. Opgemerkt wordt dat moet worden gewaakt dat professionals niet doorslaan door te strenge regelgeving waardoor informatieuitwisseling wordt tegengehouden. Er wordt gesproken over de dilemma s die professionals hebben vanuit hun beroepsgeheim. Een aantal beroepsgroepen heeft te maken met beroepsgeheim en de professionals geven aan te worden afgerekend wanneer zij dit doorbreken. Er wordt aangegeven dat er op dit gebied al een versoepeling en verschuiving gaande is waar het gaat om kwetsbare cliënten. Gedacht wordt dat deze verschuiving ook zal plaatsvinden op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen komt wellicht meldplicht in plaats van meldrecht. Er wordt besproken dat je je als organisatie of professional niet meer kan verschuilen achter privacy, omdat zorg boven privacy moet gaan. Om dit te waarborgen is goede registratie van belang. Gemeenten Diverse aanwezigen vanuit de gemeenten geven aan dat Huiselijk geweld en kindermishandeling vaker op de agenda zouden moeten komen. Het beeld is nu dat er sprake moet zijn van een incident wil het op de agenda komen. Hoewel het thema leeft zou het politiek bestuurlijk volgens de gemeente nog meer aandacht mogen krijgen. Er zijn al stappen gezet, maar het mag binnen alle afdelingen binnen de gemeenten meer op de voorgrond komen. Ouderenmishandeling wordt apart genoemd als thema dat nog meer aandacht verdient in het beleid van gemeenten en betrokken instellingen. De communicatie vanuit de Centrumgemeente Breda over deskundigheidsbevordering en verantwoordelijkheden wordt als verbeterpunt genoemd. Verwacht wordt dat de centrumgemeente duidelijkheid geeft over verantwoordelijkheden en regie (bij instelling of bij gemeenten). Daarnaast vindt men dat de centrumgemeente een rol moet hebben in deskundigheidsbevordering. De Centrumgemeente geeft aan trainingen te willen aanbieden, maar hiermee willen stimuleren dat instellingen vervolgens zelf doorpakken op dit gebied. Er wordt genoemd dat het veld van deskundigheidsbevordering op dit terrein een versnipperd veld is. Er is behoefte aan duidelijkheid over de rol van de Centrumgemeente, gemeenten en instellingen ten aanzien van deskundigheidsbevordering. De rol die gemeenten moeten vervullen op gebied van kwaliteitsborging is volgens aanwezigen dat een gemeente kan ingrijpen door met een organisaties in gesprek te gaan, niet zozeer door kwaliteitseisen te stellen. Overige verbeterpunten De capaciteit van crisisopvangplaatsen voor slachtoffers en plegers wordt als een knelpunt ervaren. Er is veel hulp voor slachtoffers, maar er is een tekort aan opvang, terwijl opvang nodig is om veiligheid te waarborgen. 5

7 II. Thema s voor het beleidskader Naast succes en verbeterpunten is tijdens de bijeenkomsten gevraagd naar thema s die aandacht dienen te krijgen in het nieuwe beleidskader. Een groot deel van de genoemde thema s heeft betrekking op professionalisering, samenwerking en methodiek/benadering. Andere onderwerpen die zijn genoemd hebben betrekking op voorlichting en preventie, vroegsignalering, consultatie, nazorg en de rol van de (centrum)gemeenten. Zie voor alle genoemde thema s het overzicht in de bijlage. Voorlichting, preventie en vroegsignalering Er moet binnen het beleidskader aandacht zijn voor voorlichting en preventie om taboes rondom kindermishandeling te doorbreken en vroegsignalering te bevorderen. Voorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling dient breed in de samenleving plaats te vinden, bijvoorbeeld door landelijke campagnes. Er moet meer bekendheid zijn over signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het moet duidelijk zijn waar men terecht kan wanneer er signalen worden gezien. Voorlichting dient ook duidelijk te maken waar we het bij huiselijk geweld en kindermishandeling over hebben en wie de daders en slachtoffers zijn. Training en scholing in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld wordt genoemd als middel om bewustwording en vroegsignalering te bereiken. Consultatie verdient aandacht zodat professionals en burgers weten waar zij voor informatie en expertise terecht kunnen. Genoemd worden één loket voor meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, een regionaal preventie en behandelcentrum en de consultatiefunctie van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en meldpunt Kindermishandeling. Methodiek/Benadering Signs of Safety en systeemgericht werken zijn veel genoemde thema s voor het beleidskader. Signs of Safety wordt binnen de regio breed gedragen als aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er veel aandacht voor een systemische manier van werken. Het uitgangspunt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling dient één gezin, één aanpak te zijn. Hulpverlening moet plaatsvinden in het gezin en vanuit het perspectief van ouders en kinderen. Een groep die apart vermeld wordt en waar hulverlening nog voor moet worden afgestemd is de LVG doelgroep. Samenwerking Aandacht is er voor het bevorderen en versterken van samenwerking in regie, melden, aanpak, preventie en wetgeving rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Samenwerking tussen gemeenten, tussen instellingen onderling en tussen gemeenten en instellingen. Samenwerking tussen instellingen moet verder geïntensiveerd worden. Belangrijk hierbij is het doorbreken van het organisatie-denken. Belangrijk thema rondom samenwerking is privacy en uitwisseling van informatie. Het moet duidelijk zijn voor iedereen waar welke informatie en diensten worden geleverd en waar de verantwoordelijkheden liggen. Belangrijke ontwikkeling is het veiligheidshuis, de samenhang tussen Steunpunt huiselijk geweld, veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) 6

8 kan nog wel verbeterd worden. Het is van belang dat er een goede afstemming is tussen het CJG en het veiligheidshuis. Onderscheid wordt gemaakt tussen samenwerking op regionaal en op lokaal niveau. Regionaal kan samenwerking vorm krijgen door expertise en kennis te delen, bijvoorbeeld door middel van een regionaal preventie en behandelcentrum. Lokaal moet er kleur worden gegeven aan de inhoud, de hulpverlening moet lokaal en dicht bij de gezinnen georganiseerd worden. Het aanwijzen van een aandachtsfunctionaris binnen iedere organisatie kan bijdragen aan betere samenwerking, Overlegmomenten zijn van belang, wel wordt voorgesteld diverse overlegvormen en structuren te bundelen. Er moet duidelijk zijn wie de regie heeft in individuele casuïstiek en er moet een goede koppeling zijn van informatiestromen zodat risicofactoren eerder aangepakt kunnen worden. Tot slot wordt over samenwerking gezegd dat de mythe van het samenwerken getransformeerd moet worden naar de effectiviteit van samenhang tussen organisaties. Professionalisering Er is al veel bereikt op het gebied van professionalisering, maar volgens de aanwezigen verdient dit thema ook in het nieuwe beleidskader een plaats omdat het continu onderhoud vraagt. Professionalisering gaat dan om verder ontwikkelen van specifieke communicatieve vaardigheden, trainingen gericht op de attitude van de professional en het verminderen van de handelingsverlegenheid wanneer signalen van kindermishandeling worden gezien. Ook wordt hier genoemd dat professionals de grenzen moeten opzoeken binnen de kaders die privacy wetgeving schept. Hierover wordt gezegd tijdens de bijeenkomsten: Beter dat een professional risico neemt dan dat een kind iedere dag risico loopt. Welk protocol ook van kracht is, als je als professional in het belang van het kind handelt en dit goed registreert, kun je het bijna niet fout doen. Visie Veel genoemde thema s voor het beleidskader hebben te maken met visie op huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen verschillende vormen van huiselijk geweld zoals kindermishandeling en ouderenmishandeling. Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn thema s die volgens de aanwezigen in Oosterhout geen onderwerp moeten zijn voor partijpolitiek. Gepleit wordt om deze onderwerpen te ontdoen van politiek en aan deskundigen terug te geven. Belangrijk is dat er duidelijkheid is voor iedereen welke instanties er bestaan die een taak hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat iedere instantie precies doet. Er moet een duidelijke visie op preventie van huiselijk geweld ontwikkeld worden en er wordt gevraagd om duidelijke doelstellingen op te stellen waar we over 5 jaar moeten en willen staan. Tot slot wordt benadrukt dat prioriteiten zichtbaar moeten worden gemaakt op ieder niveau en dat prioriteiten stellen ook betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en andere zaken dan dus ook een lagere prioriteit moeten krijgen. 7

9 Nazorg Nazorg moet minder vrijblijvend zijn. Van belang om langdurig te monitoren en nazorg te bieden in gezinnen waar sprake is (geweest) van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het waarborgen van nazorg is van belang voor het beleidskader, omdat het effect en de noodzaak van nazorg niet altijd op korte termijn zichtbaar zijn, maar op de lange termijn wel noodzakelijk omdat de effecten van huiselijk geweld en kindermishandeling nog jaren kunnen voortduren. Gemeenten Aangegeven wordt dat de rol van de gemeenten door het beleidskader helder moet zijn. Gemeente dient duidelijk de regierol te nemen en partners bij elkaar te brengen. Het wordt van belang geacht dat er snel geschakeld kan worden tussen centrumgemeente en gemeenten. De Centrumgemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Niet iedere kleinere gemeente kan en moet expertise hebben op dit terrein. Aangegeven wordt dat decentralisatie zich moet beperken, het is beter om de expertise centraal te houden om uitwisseling plaats te laten vinden. De structuur van een expertise centrum moet volgen op inhoudelijke doelstellingen. Het is van belang binnen iedere gemeente het thema op de agenda te blijven zetten (ook wanneer huiselijk geweld binnen een gemeente relatief minder vaak voorkomt dient het toch continu aandacht te krijgen). 8

10 III. Input van de deskundigen Alle professionals die met kinderen en gezinnen te maken hebben moeten worden betrokken bij de aanpak van kindermishandeling, maar de betrokkenheid is afhankelijk van hun rol. Een leerkracht moet bijvoorbeeld kunnen signaleren, maar hoeft geen hulpverlening te bieden. Hierin zijn nog veel stappen te maken volgens Ton Veldkamp. Een systeemaanpak is volgens hem noodzakelijk omdat problemen opgelost moeten worden waar ze zijn ontstaan. Behandeling moet zich richten op herstel van verstoorde relaties. De systeembenadering gaat uit van nemen van eigen verantwoordelijkheid, het is essentieel voor het kind om te zien dat de pleger verantwoordelijkheid neemt voor het gedrag. De cirkel van geweld, overdracht van generatie op generatie kan alleen worden doorbroken door middel van een systemische aanpak. Ton Veldkamp benadrukt dat zorgen om een kind/gezin kenbaar gemaakt moeten worden. Er wordt veel over mensen gesproken in plaats van met mensen. Zorgen worden te vaak opgestapeld voordat er actie wordt ondernomen. Door te wachten en op te stapelen wordt actie ondernemen moeilijker. Dit moet je juist voorkomen door bij minimale zorgen al het gesprek met het gezin aan te gaan. Benut hiervoor het gouden moment in een gesprek met ouders, stel vragen over de aanwezigheid van kinderen. Mensen zijn vaak opgelucht als de zorgen bespreekbaar worden gemaakt. Ton Veldkamp noemt twee ervaringen uit het buitenland. Children act in Engeland, in 1990 wet ingevoerd in Engeland om risicofactoren terug te dringen, gaat uit van een brede aanpak. Verband tussen slechte economische omstandigheden en kindermishandeling. In Zweden is gebruik van geweld in de opvoeding verboden. Om dit doel te bereiken wordt iedereen geleerd hoe op te voeden zonder geweld. Hierdoor is kindermishandeling gedaald met 80 %. Ook Sietske Dijkstra geeft aan dat we van het buitenland kunnen leren, met name op het gebied van preventie kan Nederland leren van de programma s die zijn ontwikkeld in Australië, de VS en Canada. Sietske Dijkstra is ook van mening dat systeemgericht werken noodzakelijk is. Er is nu nog teveel fragmentatie, er moet meer gezocht worden naar verbinding. De bewustwording van de aard en ernst van huiselijk geweld is gegroeid in de samenleving, bij professionals en in de politiek. Er hoeft niet meer bewezen te worden dat geweld ernstig is. Deze bewustwording schept ook een kader voor grotere vragen. In het beleidskader ging het met name om infrastructuur en het melden zelf en minder op de inhoud van de aanpak (hoe werken professionals). Naast het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal moet er ook aandacht zijn voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijk handelingsrepertoire. Zij ziet transorganisatorische samenwerking als vorm van samenwerking in de toekomst, niet binnen de huidige kaders blijven maar het organisatiedenken doorbreken. Justitie en zorg is nog te vaak afgescheiden van elkaar, op dit terrein valt nog veel te winnen. Burgerkracht is van belang, maar vervangt geen professionele hulpverlening. De hulpverleners zelf zijn het belangrijkste instrument. Contact en relatie met de cliënt blijkt het meeste verschil te maken. Sietske Dijkstra benoemt de waarde van Taciete kennis, verborgen kennis (schatten) die iedere professional in zijn handelen laat zien. 9

11 Paut Kromkamp geeft aan positief te zijn over overlegmomenten en informatieuitwisseling, maar zij plaatst als kanttekening dat er in de tijd van overleg geen hulpverlening wordt geboden. Het is belangrijk om alert te blijven of overleg zonder het gezin helpend is voor het gezin waar het om gaat. Belangrijk dat er niet alleen over het gezin wordt gesproken, maar dat er ook voldoende met het gezin wordt gepraat. Wanneer de ouders betrokken worden in het overleg, is ook dilemma van privacy niet meer aan de orde. Verder stelt zij de misvatting aan de orde dat met behandeling veiligheid wordt gecreëerd. Zij benadrukt dat voor behandeling tijd nodig is en dat veiligheid direct moet worden gewaarborgd. Systeemaanpak is noodzakelijk omdat er nooit één slachtoffer in het gezin is, het hele gezin (soms ook inclusief dader) is slachtoffer. Systeemaanpak is niet alleen het hele gezin betrekken, maar betekent ook de problematiek breder bekijken. Er is altijd meer aan de hand in een gezin waar geweld plaatsvindt. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen voordat specifieke programma s worden ingezet. Paut Kromkamp benoemt de waarde van eigen kracht. Doordat de aandacht voor eigen kracht en de bezuinigingen samenvallen lijkt sturen op eigen kracht een bezuinigingsmaatregel terwijl het zo zeker niet bedoeld is. Eigen kracht vraagt aan de voorkant misschien wel meer investering en pas in een later stadium betaalt het zich terug. Door de decentralisaties krijgen gemeenten kansen om verbanden tussen verschillende domeinen te leggen en bijvoorbeeld aanpak huiselijk geweld te koppelen aan de wet werken naar vermogen. Hierdoor kan een integrale aanpak ontstaan. Signs of Safety is sterk uitgebreid. Paut Kromkamp spreekt over een SOS project voor zwangere vrouwen waar sprake was van multiproblematiek. Tijdens de zwangerschap werd het netwerk betrokken en werd een veiligheidsplan ontwikkeld, waardoor opname op sociale indicatie van deze vrouwen na de bevalling tot nul was gereduceerd. Zij brengt de aanpak Signalen van welzijn onder de aandacht. Dit is afgeleid van Signs of Safety en richt zich op situaties waarin wel grote zorgen zijn, maar waar niet direct de veiligheid in het geding is. De aanpak biedt een gespreksmodel voor CJG en WMO om in gesprek te gaan met gezinnen en aan te spreken op eigen kracht. Deze aanpak past binnen welzijn nieuwe stijl. Voor gemeenten kan deze aanpak interessant zijn, kan een kanteling in gang zetten waardoor de aandacht meer naar voren wordt gehaald en aanpak zich meer richt op preventie. 10

12 Bijlagen Thema s voor het beleidskader Voorlichting en preventie Meer aandacht voor preventie: waar hebben we het over, wie zijn de daders/slachtoffers Voorlichting en preventie Voorlichting, thema KM en HG breder binnen de samenleving onder de aandacht brengen, ook dmv landelijke campagne Taboe doorbreken zodat vrijwilligers en omgeving sneller handelen bij signalen Bekendheid waar men terecht kan wanneer signalen van HGW gezien worden Aandacht voor voorlichting Voorlichting doelgroep, professionals en vrijwilligers Promoten burgerplicht, burgerbelang om te melden, geweld bespreekbaar te maken Maatschappelijke (on)bekendheid: Burgers, vrijwilligers erkennen het bestaan onvoldoende Consultatie functie SHG en AMK Waar kunnen individuen terecht voor overleg, AMK is ook overleg en niet direct melding I loket voor meldingen zodat voor iedereen duidelijk is waar zij terecht kan Vroegsignalering Vroegsignalering Vroegsignalering, trainingen en voorlichting Kennisdeling en vroegsignalering Scholing in het signaleren van HG en KM Bewustwording, vroegsignalering, bespreekbaar maken Methodiek/Benadering Ook aandacht voor geestelijke mishandeling, kindermishandeling dringt heel diep door Behandeling volgens signs of safety Positie van het kind vraagt extra aandacht Een gezin, een aanpak Organiseren zorg/ondersteuning vanuit perspectief ouders en kinderen Verbinding beleidskader met jeugdzorg Aanpak HG bestendigen, hulp bij complexe problemen beleggen bij select gezelschap hulpverleners Verdieping en vervolmaking van de aanpak tot nu toe Aandacht voor signs of safety, risicofactoren goed wegzetten Vind elkaar middels Signs of Safety en benut mogelijkheid traumaverwerking Hulpverlening afstemmen op LVG doelgroep Een kind, een gezin, een hulpverlener, gezinscoaching Safety kids en veiligheidsplannen voor diverse situaties maken: zwanger, werkloos, financiële problemen, drugs en HG Signs of Safety Systeembenadering/ Systeemgericht werken bij huiselijk geweld/ Hulpverlenen door het systeem rond het gezin Versterking van dader/slachtoffer in gedragsverandering Samenwerking Samenwerking/ Ketenzorg / Ketensamenwerking Samenwerking instellingen intensiveren Analyseren, beoordelen en opvolgen: richten op kleinschaligheid en bundeling van diverse overlegvormen en structuren Meldcode als startpunt om onderwerp overal op de agenda te krijgen Aandachtsfunctionarissen binnen organisaties/preventie Aandachtsfunctionarissen in iedere organisatie (consultatie) Privacy/informatie delen: tussen instanties en overleggen (CJG/MASS/Veiligheidshuis etc) 11

13 Samenwerking (vervolg) Werken aan gezamenlijke verantwoordelijkheid Versterking Samenwerking in de keten: continueren en uitbouwen Vanuit expertise effectieve samenwerking Samenwerking: we lopen aan tegen geheimhoudingsplicht van bijv. Politie/ggz/huisarts SMW heeft veel expertise, hoe gebruiken we dit? Casusregie en de ontwikkeling van het interventieteam en het veiligheidshuis Samenwerking kan nog beter, wordt nog vaak belemmerd door privacy Bevorder en versterk de samenwerking in regie, melden, aanpak, preventie, wetgeving Doorbreken organisatie-denken De mythe van het samenwerken transformeren naar de effectiviteit van samenhang Wie heeft de regie in individuele casuïstiek? Verbeteren samenhang SHG, Veiligheidshuis en CJG Op tijd vanuit CJG (e.a.) de basis opschalen naar veiligheidshuis en op tijd weer terug Koppeling informatiestromen zodat risicofactoren eerder aangepakt kunnen worden Instellen aandachtsfunctionaris Kleinschalige aanpak, expertise regionaal, niet per gemeente Regionaal preventie en behandelcentrum Professionalisering Scholing medewerkers instelling Verdieping en uitbreiding van trainingen Signaleren en professionaliseren Communicatieve vaardigheden professionals en burgers Professionalisering, training Scholing: ouders, professionals en sociale omgeving Attitude professionals: confronteren en taalgebruik Trainen communicatievaardigheden om handelingsverlegenheid te laten verdwijnen Scholing/training professionals op vaardigheden Verbinding via training en coaching, eenheid van taal en jezelf als professional en instelling de vraag blijven stellen hoe we in gesprek kunnen zijn met het gezin in plaats van spreken over hen. Inzetten trainers op werkvloer, in gang zetten van kennisoverdracht Visie Duidelijkheid voor cliënten/patiënten, geen wirwar instanties Ontschotten. SHG/AMK/Ouderenmishandeling Maak onderscheid in soorten HG, speciale aandacht kindermishandeling Het werk teruggeven aan deskundigen en ontdoen van politiek Doel nastreven, waar moeten/willen we over 5 jaar staan? Visie op preventie van huiselijk geweld ontwikkelen Prioriteiten zichtbaar maken op elk niveau, prioriteiten stellen betekent keuzes maken en sturen. Dit betekent dat andere zaken een lagere prioriteit moeten krijgen. Nazorg Nazorg minder vrijblijvend Langdurig monitoren/nazorg Nazorg in het gezin 12

14 Gemeenten Van regionale verbanden/samenwerking naar lokale uitvering/aandacht voor gezinnen Regievoering gemeente, bestuurlijke betrokkenheid Wat hebben de gemeenten nodig om de thema s KM en HG goed weg te zetten? Rol/bevoegdheden van gemeenten, aandacht voor meldcode Als gemeente duidelijk de regierol nemen en partners bij elkaar brengen (vanuit een gemeente aangegeven) Bijdrage Snel aanbieden van een intake mbt behandeling van bijvoorbeeld verslaving. Organisatie Novadic-Kentron De generalistische benadering van het AMW inzetten in de keten en borgen en uitdragen. Surplus Welzijn Het thema en cursussen aankaarten in onze contacten met eerstelijns zorgverleners en mensen met elkaar in verbinding brengen. Robuust - Meedenken over hulpverlening aan LVGdoelgroep en medewerkers daarin scholen. - Beschikbaar stellen specifieke expertise en participeren in netwerk. MEE - Samenwerking zoeken en afstemmen met ketenpartners om de cliënt betere zorg te bieden. - Therapie daders DOK Kennisoverdracht en trainingen op de werkvloer intern voorleggen. SMO Toetsingskader (M&S) toepassen IMW Vrijwilligers Sensoor trainen om geweld bespreekbaar te maken. Sensoor Als gemeente duidelijk de regierol innemen, partners bij elkaar brengen. Gemeente Moerdijk Uitbreiden verbindingen jeugdgezondheidszorg met vindplaatsen ter preventie van schade bij kind. Thuiszorg West-Brabant 13

15 Faciliterende rol Gemeente Voorlichting en opleiding organiseren voor vrijwilligers. BWI - Kritisch blijven kijken naar werkwijzen en - effect en durven aanpassen indien nodig. - Samenwerking opzoeken en afstemmen. - Actueel houden van het thema. Inzetten op voorlichting vrijwilligersorganisaties Gemeente Steenbergen - Kritisch blijven kijken naar werkwijzen en - effect en durven aanpassen indien nodig. - Samenwerking opzoeken en afstemmen. - Actueel houden van het thema. Signs of Safety, het spreken van dezelfde taal. Aanspreken van hulpverleners mbt melden. LPA Adviseren hoe met ouders (met psychiatrische problematiek) in gesprek te gaan. GGZ Willen graag convenant partner worden Amphia Ziekenhuis, MEE, Thuiszorg 14

16 Deelnemers 11 juni Oosterhout Voornaam Achternaam Organisatie Anne-Marie Blaakman GGZ Westelijk Noord-Brabant Hans Ekstein Politie MW-Brabant Matthijs Gardeniers Gemeente Werkendam Yvon van Gastel Amphia Ziekenhuis Constance Hanselaar Gemeente Oosterhout Ad Hessels Gemeente Oosterhout Rian van Houwelingen Amphia Ziekenhuis Marieke IJkema Gemeente Oosterhout Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant Debbie Maas Rob Ouborg Politie MW-Brabant Maaike Overdam MEE Brabant Noord Ria Pluk Gemeente Etten-Leur Piet Slaats Trema Hans Schoenmakers Bureau jeugdzorg NB Jantine Spithoven Stichting Robuust (Zee-bra) Th. van der Zanden Groen Links Jaap Zonneveld Gemeente Drimmelen Deelnemers 18 juni Breda Voornaam Achternaam Organisatie Thierry Aartsen Gemeente Breda Jeroen Berkhout Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Michael Bijl Novadic Kentron Millie Broers Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Doke Deiman Het Driespan/Koraalgroep Myriam Dekkers SBO Westerhage Emile Dijkstra Gemeente Aalburg Jacobien van de Garde het DOK Gerard van Etten Sensoor Brabant Bernard Geerts SMO Breda Gerard van Gestel gemeente Breda Marloes Geven Safegroup Maddy van Hemel Gemeente Breda V.L.J. Huijgens Gemeente Woensdrecht Ro Kartodirdjo Veiligheidshuis Breda Anja de Klerk MEE West-Brabant Ank Koershuis Juzt Winfred Kuijpers Politie regio Midden en West- Brabant Gineke Kuin Gemeente Breda Liesbeth van der Lee Gemeente Breda Jackie Lemstra Surplus Welzijn Steunpunt Huiselijk Geweld Debbie Maas West-Brabant Raad voor de Kinderbescherming (Breda) Bikky van Montfort Renske Nuijten Gemeente Moerdijk Peter Rovers GGZ Breburg 15

17 Sandra Samson SMO Breda eo Hans Schoenmakers Bureau jeugdzorg NB Aleid Sperma Weiland Reclassering Nederland Jantine Spithoven Stichting Robuust (Zee-bra) Ad Taks WIJ Breda Karin Tesink het DOK Jeanne Teuwsen Gemeente Breda Patricia Velkers Novadic Kentron Sjors Willemse SBO de Leye Kees Wit Gemeente Etten-Leur Berthy van de Wouw MEE West-Brabant Deelnemers 19 juni Bergen op Zoom Voornaam Achternaam Organisatie Nicole Bas St. PSZ Roosendaal Suzanne Breedveld Gemeente Rucphen Ilse Dietvorst Gemeente Bergen op Zoom Sjuul van Gastel Traverse C.J.M. van Geel Gemeente Steenbergen Anita Haarselhorst Gemeente Woensdrecht Eeuwoud van den Heuvel Gemeente Roosendaal Debbie Maas SHG West-Brabant Hilde Martens CDA / Traverse Frank van den Mortel MEE West-Brabant Corry van Nijnatten Gemeente Roosendaal Rob Paludanus VraagKracht Ellen Peerbolte Thuiszorg West-Brabant Lian Raams MEE West-Brabant Hans Schoenmakers Bureau jeugdzorg NB Ilse Stecher BWI Woensdrecht Wendy Veeke Gemeente Steenbergen Margot Wentink SWO Bergen op Zoom Jan de Werd Safegroup Joost van der Zande Bureau jeugdzorg NB 16

18 Links met informatie over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op aanraden van Sietske Dijkstra, lector Avans Hogeschool Website en dan doorklikken naar ExpertiseCentrum Veiligheid. Symposium over kinderen en jongeren die zijn blootgesteld aan geweld en hun mogelijkheden tot herstel (15 juni 2012 Utrecht): hildren%20and%20youngsters%20exposed%20to%20violence.aspx Verslag bijeenkomst Brussel. Preventie en beproefde programma s ren%20as%20hidden%20victims%20of%20domestic%20violence%20and%20abuse %20in%20Europe.pdf Interview mmv Marion Henneman met Turnell in september nsion%20of%20signs%20of%20safety%20interview%20turnell.pdf Boek Verborgen Schatten 17

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk,

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten Inhoudsopgave Inleiding 17 Deel I Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten 1 Definitie en begripsafbakening 23 1.1 Geweld in gezinnen: an inconvenient truth 23 1.2 Kenmerken van geweld in gezinnen

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6409 Inboeknummer 15bst00964 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103(2.8.2) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kees-Jan Jacobs GGD Rotterdam-Rijnmond Implementatie vd Rotterdamse Meldcode De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Pilottraject

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom Meldcode kindermishandeling stichting Kolom voor alle medewerkers van Kolom (die werken met kinderen tot 19 jaar en/of hun ouders) juni 2013 ontleend aan www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

CONCEPT. 3 Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 4. 2. Waar staan we nu 6. 3. Wie spelen een rol 9

CONCEPT. 3 Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 4. 2. Waar staan we nu 6. 3. Wie spelen een rol 9 Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid doorontwikkeling Afhankelijk & Veilig, de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant beleidskader 2013 t/m 2016 Breda, september 2012 VOORWOORD Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

VAN HANDELINGSVERLEGEN NAAR VERANTWOORDELIJKHEID. De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant Beleidskader 2013 t/m 2016

VAN HANDELINGSVERLEGEN NAAR VERANTWOORDELIJKHEID. De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant Beleidskader 2013 t/m 2016 VAN HANDELINGSVERLEGEN NAAR VERANTWOORDELIJKHEID De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant Beleidskader 2013 t/m 2016 VOORWOORD Verantwoordelijkheid nemen is van groot belang om huiselijk geweld terug

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant

PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant PROJECTPLAN SEKSUEEL GEWELD Plan van aanpak Seksueel Geweld in de regio West Brabant Debbie Maas, manager Steunpunt Huiselijk Geweld West Brabant Marieke van Zwet, adviseur BMC Oktober 2012 121212 Plan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Welkom! Voorstellen Inleiding Wat vind jij en waarom? De meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Editie: December 2012

Editie: December 2012 Editie: December 2012 Nieuwe campagne Voor een veilig thuis De nieuwsbrief van Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland was altijd goed herkenbaar aan de slogan: Nu is het genoeg. Vanaf deze nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Signalen van Welzijn. in het CJG. Paut Kromkamp Congres Putten 20 september 2012

Signalen van Welzijn. in het CJG. Paut Kromkamp Congres Putten 20 september 2012 Signalen van Welzijn in het CJG Paut Kromkamp Congres Putten 20 september 2012 Binnenkomer Vertel eens kort aan je buurvrouw of buurman: Wat heb jij de afgelopen dagen / week in je werk gedaan, waar je

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld Geweld achter de voordeur Van preventie tot nazorg Annette van Delft Senior beleidsadviseur Huiselijk geweld is: Geweld in de privésfeer door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden.

Nadere informatie

College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan College van B&W T.a.v. wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

AMHK Gelderland Noord & Midden

AMHK Gelderland Noord & Midden AMHK Gelderland Noord & Midden Juli 2014 AMHK Gelderland Noord & Midden Info & meeting juli 2014 1 Welkom Programma Voorstellen 2 Opdracht vanuit nieuwe WMO AMHK op regionale schaal Gemeenten in Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie