Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd"

Transcriptie

1 Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal, Cynthia Weerkamp, Nienke Bijlsma Hogeschool INHOLLAND School of Health Opleiding Pedagogiek Amsterdam Studiejaar 2009/2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderwijs- en exameneenheden periode Schematisch overzicht periode Literatuur in periode OE 2.1 Mens en gedrag Overzicht van bijeenkomsten jeugd en veiligheid Overzicht van bijeenkomsten psychopathologie van de volwassenen Toetsen en beoordelen Mens en gedrag Literatuur Mens en gedrag OE 2.2 Communicatieve vaardigheden Overzicht van bijeenkomsten basis hulpverlenend gesprek Toetsen en beoordelen basis hulpverlenend gesprek Overzicht van bijeenkomsten persoonsgerichte training Toetsen en beoordelen persoonsgerichte training Literatuur Communicatieve vaardigheden Bijlagen Communicatieve vaardigheden OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a Overzicht van bijeenkomsten analyse van cliëntproblemen Overzicht van bijeenkomsten studieloopbaanbegeleiding Toetsen en beoordelen Beroepspraktijkvorming 2a Literatuur Beroepspraktijkvorming 2a Bijlagen Beroepspraktijkvorming 2a Page 2

3 1. Inleiding In deze periode gaat de centrale aandacht uit naar de begeleiding van cliënten, gekoppeld aan je persoonlijke kwaliteiten als hulpverlener. Een van de taken van hbo-pedagogen is het voorkomen, dan wel in een vroeg stadium oplossen van (opvoedkundige) problemen en dit is vanuit het beroepsprofiel de taak waarop je je deze periode gaat richten. Het gaat daarbij om ondersteunende, voorlichtende en / of preventieve activiteiten met als doel anderen te motiveren om die handelingen uit te voeren, die bijdragen aan een meer verantwoorde opvoeding dan wel meer gezondere leefwijze. Voor de hbo-pedagoog zijn in het landelijk beroepsprofiel vier competentiegebieden opgesteld: Competentiegebied Ontwikkelen van het kind stimuleren 1. signaleert en analyseert opvoedingsvragen en oriënteert zich op de opvoedingssituatie 2. gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze 3. geeft een pedagogisch klimaat vorm dat ontwikkelingskansen biedt 4. informeert en verzorgt voorlichting/scholing op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen en groepen (Mede-)opvoeders ondersteunen bij opvoeding 5. adviseert over opvoedingsvragen en problemen, zowel vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in en verwijst waar nodig door naar specialistische hulpverlening 6. begeleidt en ondersteunt (mede-)opvoeders bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders 7. hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag 8. zorgt als verbindingspersoon voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening Voorwaarden scheppen voor opvoeding 9. signaleert pedagogische problematieken, doet nader onderzoek en vertaalt de uitkomsten naar pedagogisch beleid 10. initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid/ jeugdbeleid ( van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) en hanteert daarbij innovatieve werkwijzen 11. brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie Professionalisering van zichzelf en van het beroep 12. communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en ketengericht samen en geeft leiding aan projecten in een multidisciplinaire context 13. ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit 14. neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan Page 3

4 Deze competentiegebieden zijn vertaald in negen Social Work competenties, met bijbehorende indicatoren. Hoe dit eruit ziet kun je bekijken in de groeimonitor (bijlage 3) op pagina 58. In deze periode staan de volgende competenties centraal: Methodisch werken Legitimeren Ondernemen Verantwoorden Professionaliseren 1.1 Onderwijs- en exameneenheden periode 2.1 De eerste periode van het tweede studiejaar bestaat uit drie onderwijs- en exameneenheden van 5 credits, te weten: Mens en gedrag 5: In de conceptuele leerlijn van het onderwijs krijg je twee onderdelen aangeboden. In Jeugd en Veiligheid gaan we in op de preventie en hulpverlening inzake Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Hierbij wordt gekeken wat wel en niet effectief blijkt te zijn en wordt aandacht besteedt aan het leren signaleren en bespreken van de problematiek. In het onderdeel psychopathologie van de volwassenen richt je je op de wijze waarop dit problematisch gedrag doorwerkt in de leef- en opvoedsituatie. Communicatieve vaardigheden 5: In de communicatietraining Basis hulpverlenend gesprek oefen je hoe je een gesprek kunt inrichten en hoe je gesprekstechnisch vaardigheden toe kunt passen. Deze vaardigheden oefen je in gesimuleerde situaties tijdens de les en wanneer je praktijkinstelling daar mogelijkheden toe biedt, mag je de oefeningen en opdrachten uit de communicatietraining ook daar uitvoeren. Beroepspraktijkvorming 2a: In je basisstage oriënteer je je op de cliënt, diens achtergronden en mogelijke problemen. Dit doe je aan de hand van (participerende) observaties en gesprekken. Vervolgens ga je na op welke manieren de hulpverlener je cliënt(en) begeleidt en/of ondersteunt. Om goed een ander te kunnen coachen en te begeleiden, zet je jezelf als persoon in en daarvoor is het nodig dat je een beter zicht krijgt op je kwaliteiten, maar ook eigen valkuilen en blinde vlekken als hulpverlener. Vandaar dat je in kalenderweek 38 een buitenschoolse training van drie dagen krijgt. In deze training krijg je zicht op jouw manier van reageren in veel voorkomende situaties en wat daarbij typerende gedragspatronen zijn, die je al dan niet als hulpverlener in de weg zitten. Na afloop van de training ga je bewust experimenteren met het verwerven van een ander gedragsrepertoire. Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten Er wordt vanuit gegaan dat studenten alle contacturen (lesuren) ook werkelijk aanwezig zijn. Motivatie en inzet uiten zich onder andere door aanwezigheid en actieve participatie. Daarom gelden de volgende afspraken ten aanzien van het bijwonen van lessen: Bij afwezigheid wordt zo mogelijk van te voren de docent op de hoogte gesteld (door de student). Tijdens alle contacturen wordt de aanwezigheid van studenten geregistreerd. Wanneer een student regelmatig afwezig is neemt de docent contact op met de student. Daarnaast bespreekt de docent de afwezigheid met de studieloopbaanbegeleider van de student. Deze kan besluiten de student uit te nodigen voor een gesprek over de achterliggende redenen voor zijn/haar afwezigheid. Voor alle (communicatieve) trainingen geldt een verplichte deelname, c.q. aanwezigheidsplicht. De regels hiervoor zijn als volgt: Bij afwezigheid wordt zo mogelijk de docent van te voren ingelicht. Is dit niet mogelijk dan neemt de student achteraf contact op met de docent.. 1. Bij 1 keer afwezigheid volgen er geen consequenties. De student moet er wel voor zorgen dat Page 4

5 hij de volgende keer bij is met opdrachten en literatuur. 2. Bij 2 keer afwezig volgt een vervangende opdracht, die met een voldoende moet zijn beoordeeld. Is de opdracht onvoldoende dan heeft de student niet voldaan de aanwezigheidsplicht en mag hij niet deelnemen aan het tentamen en moet de training worden herkanst. 3. Bij 3 keer afwezigheid mag de student niet meer mee doen met de training en het tentamen. Hij moet dan de training opnieuw volgen. De reden voor afwezigheid is niet van belang, het maakt dus niet uit of de student afwezig is door ziekte of door andere persoonlijke omstandigheden. Onregelmatigheden en fraude De examencommissie stelt regels vast ten aanzien van de goede gang van zaken tijdens een toets en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen: Schriftelijke toetsen: Zowel voor als tijdens een toets kunnen door de docent of een surveillant (voorlopige) maatregelen worden genomen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen of te stoppen. Wanneer voor, tijdens of na een toets door de docent of surveillant onregelmatigheden of fraude worden geconstateerd of vermoed, wordt dit zo spoedig mogelijk in een schriftelijk verslag vastgelegd. De docent of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een weigering hiertoe wordt in het verslag vermeld. Het schriftelijke verslag en eventuele bewijsstukken worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk na twee werkdagen ter hand gesteld aan de voorzitter van de examencommissie. Take home tentamens en schriftelijke werkstukken: In de studentenhandleiding voor correcte bronvermelding en plagiaatpreventie Verwijs wijzer (te downloaden van INsite -> Educatie -> Plagiaatpreventie) staat beschreven hoe je in werkstukken moet omgaan met teksten en redeneringen van anderen en wat daarbij de regels zijn voor het citeren, parafraseren en het gebruik van bronvermeldingen. Wanneer je namelijk zonder een vermelding van je bron teksten van anderen (studenten, internet, tijdschriften of boeken) letterlijk overneemt, is sprake van plagiaat en dat beschouwt de opleiding als een vorm van fraude. Maatregelen door de examencommissie Indien de examencommissie tot het oordeel komt dat sprake is van onregelmatigheden of fraude, besluit de commissie tot passende maatregelen, onder andere: o bevestigt zij of past zij de eerder door de docent of surveillant genomen maatregelen aan; o kan zij besluiten dat voor de betreffende student(en) of een deel van de studenten voor de toets geen uitslag wordt vastgesteld, of de uitslag ongeldig wordt verklaard en dat betrokkenen daarmee het recht op een van de toetsmogelijkheden hebben verloren. In geval van fraude door een student kan zij, voor een door haar te bepalen termijn van ten hoogste een jaar, aan die student(en) het recht ontnemen een of meer daarbij aan te wijzen toetsen van de opleiding af te leggen. De examencommissie stelt de betrokken student(en) in de gelegenheid te worden gehoord of schriftelijk een reactie in te dienen alvorens een beslissing te nemen. Vervolgens stelt zij de betreffende student(en) zo spoedig mogelijk schriftelijk van de gemotiveerde beslissing op de hoogte en wijst op de mogelijkheid van beroep. Page 5

6 1.2 Schematisch overzicht periode 1 Onderwijseenheid Leerlijn Werkvormen Contacturen per week OE 2.1 Mens en gedrag 5 (3509MV211Z) Toetsen* a. Jeugd en Veiligheid (3509MV211A) Conceptueel (Werk)colleges 2/3 Schriftelijk tentamen b. Psychopathologie van de volwassenen (3509MV211B) Conceptueel Colleges 2/3 Schriftelijk M.C. OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 (3507MV212Z) a. Basis hulpverlenend gesprek (3507MV212A) Vaardigheid Training 3 Eindverslag en aanwezigheid b. Persoonsgerichte training (3507MV212B) Vaardigheid Buitenschoolse training 3 dagen Eindverslag en aanwezigheid OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a (3507MV213Z) a. Analyse van cliëntproblemen (3507MV213A) Integraal Werkcolleges 2 dagen p/w Verslag basisstage periode 1 b. Studieloopbaanbegeleiding SLB Werkcolleges 2 *Alle onderwijs- en exameneenheden moeten met een voldoende worden afgesloten Page 6

7 1.3 Literatuur in periode 2.1 Onderwijseenheid OE 2.1 Mens en gedrag 5 Jeugd en Veiligheid Basisboek Huiselijk geweld, H. Janssen, W. Wentzel en B. Vissers, uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN Psychopathologie van de volwassenen Verplichte literatuur: Handboek psychopathologie (basisbegrippen), Redactie: Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp, Uitgeverij: Bohn Stafleu (houten/diegem) Medische kennis voor hulpverleners, Redactie: Van Endt, Uitgeverij: Coutinho Geadviseerde naslagwerken: Handboek psychologische psychiatrie, Hovens en Van Megen, Uitgeverij: De Tijdstroom Leerboek Psychiatrie, Hengeveld en Van Balkom, Uitgeverij: De Tijdstroom Van diagnose tot behandeling, Redactie: Vandereycken, Van Deth, Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Organische Psychiatrie, M.Kuilman, Uitgeverij: Bunge OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 Basis hulpverlenend gesprek Passons R. William, Gestaltbenaderingen bij het counselen, hoofdstuk 5 en 6 G. Lang en H.T. van der Molen, Psychologische gespreksvoering, een basis voor de hulpverlening. Hieruit hoofdstuk 1 t/m 7 Persoonsgerichte training Allen Francis en Michael First, Stemming en stoornis. Uitgeverij Niewezijds, Amsterdam (ISBN ) OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a Analyse van cliëntproblemen Basisstagegids (Beroeps Praktijk Vorming) Edusite Pedagogiekopleiding Hogeschool Inholland vestiging Amsterdam Studieloopbaanbegeleiding Mirjam Groen, Reflecteren de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Wolters-Noordhoff, Groningen-Houten, 2006 Page 7

8 2. OE 2.1 Mens & gedrag 5 (3509MV211Z) In Mens en gedrag 5 worden twee collegereeksen aangeboden, die beide vallen onder de conceptuele leerlijn. Inhoud Jeugd en Veiligheid De centrale thematiek in collegereeks Jeugd en Veiligheid is Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Beide vormen van agressie doen zich in vele gedaanten zeer frequent voor. De aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling staat volop in de belangstelling bij de media en politiek. De kans is groot dat je in de praktijk tijdens of na je opleiding hbo-pedagogiek op de een of andere manier betrokken raakt bij de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. In de colleges wordt ingegaan op de hulpverlening en preventie, de feiten en meningen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren signaleren en bespreken van de problematiek. Inhoud Psychopathologie volwassenen In de collegereeks Psychopathologie wordt een overzicht gegeven van de meest gangbare stoornissen in het psycho-sociale functioneren van volwassenen. Als student Pedagogiek kun je door contacten met volwassenen in de GGZ en ouders van kinderen te maken krijgen met belemmeringen in ontwikkeling als gevolg van psychopathologie. Page 8

9 2.1 Overzicht van bijeenkomsten Jeugd en Veiligheid Bijeenkomst Naam 1 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 2 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 3 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 4 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 5 Kindermishandeling (AMK) 6 Kindermishandeling (AMK) 7 Kindermishandeling (AMK) Een nadere invulling van de bijeenkomsten volgt nog via Blackboard en intranet Page 9

10 2.2 Overzicht van bijeenkomsten psychopathologie van de volwassenen Bijeenkomst Naam 1 Historische inbedding en theoretische referentiekaders 2 Persoonlijkheidsstoornissen 3 Eetstoornissen 4 Stemmingsstoornissen 5 Psycho-organische stoornissen 6 Psychosen 7 Andere functionele psychosen Bijeenkomst 1: Historische inbedding en theoretische referentiekaders Historische inbedding en theoretische referentiekaders Classificatiesystemen Van Normaal tot abnormaal Stoornissen in psychische functies Capita selecta (klinische syndromen) Bijeenkomst 2: Persoonlijkheidsstoornissen Schizotypisch Schizoïd Antisociaal/oppositioneel Paranoïde Borderline Narcistisch Theatraal Ontwijkend Afhankelijke Obsessief-compulsief Bijeenkomst 3: Eetstoornissen Anorexia nervosa Bulimia nervosa Vreetbuien/purgerende en restrictieve type A-typische eetstoornissen Eetstoornissen NAO Bijeenkomst 4: Stemmingsstoornissen Het begrip stemmingsstoornis; van ernstig tot mild Depressief en hypomaan; uni- en bipolair Dysthyme stoornis Cyclothyme stoornis Bijeenkomst 5: Psycho-organisische stoornissen Delier Dementieën seniel/pre-seniel; vasculair; Alzheimer ; Pick ; Creutzfeldt-Jacob Page 10

11 Amnestisch syndroom Bijeenkomst 6: Psychosen Schizofrenie Subtypen schizofrenie Schizofreniforme stoornissen Schizo-affective stoornissen Waanstoornissen Bijeenkomst 7: Andere functionele psychosen Kortdurend Gedeeld Met organische oorzaak Agv somatische aandoening Page 11

12 2.3 Toetsen en beoordelen Mens en gedrag 5 Deze toets heeft betrekking op de onderdelen jeugd en veiligheid en psychopathologie. Inhoud De student Methodisch werken: analyseert de draagkracht en draaglast van de cliënt en zijn omgeving vanuit biologisch, medisch, (ortho-)pedagogisch, sociaal-maatschappelijk, ethisch en juridisch perspectief benoemt en herkent gedragskenmerken en gedragsuitingen van kinderen als specifiek behorend bij een psychische stoornis of/en psychosociaal probleem benoemt en herkent de invloed van biologische, medische, ontwikkelingspsychologische bij het ontstaan en behandeling van psychosociale problemen en sociaal culturele factoren benoemt en herkent het onderscheid tussen een gewone opvoedingssituatie, opvoedingsspanning, opvoedingscrisis en opvoedingsnood; analyseert opvoedingssituaties en contexten naar onderliggende systeemtheoretische relaties, communicatie- en interactiepatronen maakt bij analyses onderscheid naar verschillende partijen en belangen plaatst de overgangsproblemen van een opvoedingssysteem in de context van de specifieke en cultureel bepaalde geschiedenis van dat systeem Verantwoorden: verantwoordt keuzen van in te zetten methoden en middelen ten overstaan van cliënten, doelgroepen, eigen en andere organisatie(s), met gebruikmaking van theoretische en normatieve kaders Legitimeren: herkent en benoemt in diverse praktijksituaties de specifieke pedagogische kenmerken van het handelen en van de inrichting van de situatie Toetsvorm Jeugd en Veiligheid wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen. Psychopathologie wordt afgesloten met een MC toets, bestaande uit 40 vragen Beoordeling Bij de vaststelling van het eindcijfer moeten beide onderdelen met minimaal een 5.5. zijn afgesloten. Jeugd en Veiligheid bepaalt voor 50% en Psychopathologie volwassenen voor 50% het eindecijfer. Page 12

13 2.4 Literatuur Mens en gedrag 5 Jeugd en veiligheid Het tentamen heeft betrekking op: Collegestof Basisboek Huiselijk geweld, H. Janssen, W. Wentzel en B. Vissers, uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN Psychopathologie van de volwassenen Verplichte literatuur: Handboek psychopathologie (basisbegrippen), Redactie: Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp, Uitgeverij: Bohn Stafleu (houten/diegem) Medische kennis voor hulpverleners, Redactie: Van Endt, Uitgeverij: Coutinho Geadviseerde naslagwerken: Handboek psychologische psychiatrie, Hovens en Van Megen, Uitgeverij: De Tijdstroom Leerboek Psychiatrie, Hengeveld en Van Balkom, Uitgeverij: De Tijdstroom Van diagnose tot behandeling, Redactie: Vandereycken, Van Deth, Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Organische Psychiatrie, M.Kuilman, Uitgeverij: Bunge Page 13

14 3. OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 (3507MV212Z) De onderwijseenheid Communicatieve vaardigheden 5 bestaat uit twee onderdelen, te weten: Basis hulpverlenend gesprek Persoonsgerichte training In de buitenshuis georganiseerde persoonsgerichte training, die voor alle groepen plaats vindt in week 4, staat je professionele ontwikkeling centraal. Doel van de training is dat je zelf zicht krijgt op je eigenaardigheden. Patronen die je mogelijk tegen wil en dank blijft herhalen en die de realisatie van voorgenomen leerdoelen in de weg kunnen staan. Tijdens de training onderzoekt de student zijn sterke en zwakke kanten in zijn persoonlijk beroepsmatig functioneren aan de hand van de ervaringen die hij eerder in de opleiding heeft opgedaan. Vanuit de thematiek macht en onmacht, afstand en nabijheid verkent en expliciteert persoonlijke waarden en onderliggende emoties rond zijn toekomstige rol als hulpverlener. Hoe de student eigen kracht en zwakte weet te hanteren komt in diverse oefeningen naar voren. Na afloop van de training voer je - vanuit je begeleidingstraject van de eerstejaars studenten - een drietal experimenten uit. Met experimenteren wordt bedoeld dat je het voorgenomen gedrag bewust in de praktijk gaat oefenen en hierover verslag doet. Het onderdeel Stemming en stoornis bereidt je voor en is een vervolg op de persoongerichte training. In dit onderdeel gaan we na hoe stemmingen en stoornissen (vanuit een glijdende schaal normaal abnormaal) van invloed zijn op het functioneren van personen. De nadruk wordt gelegd op de versterking van het gezonde deel van de persoon. In de communicatietraining basis hulpverlenend gesprek wordt geoefend hoe je een gesprek kunt inrichten en hoe je gesprekstechnisch vaardigheden toe kunt passen. Deze vaardigheden kun je oefenen met mensen uit je omgeving (geen tweedejaars medestudenten). Wanneer je praktijkinstelling daar mogelijkheden toe biedt, kun je de oefeningen en opdrachten uit deze communicatietraining uiteraard ook daar uitvoeren. Deze onderwijseenheid vormt een kennismaking met de te onderscheiden facetten en bijbehorende vaardigheden voor het voeren van een hulpverlenend gesprek. De fasering in het hulpverlenend gesprek met de bijbehorende kenmerken wordt hierbij gevolgd. Zodoende maak je een begin met het inoefenen van basale hulpverleners vaardigheden. De meest voorkomende hulpverlenersvalkuilen en hoe deze kunnen worden voorkomen is tevens onderdeel van de training. Er zal gebruik worden gemaakt van videoregistraties en cassettebandopnamen. De theorie bestudeer je zelfstandig. Tijdens elke bijeenkomst bestaat er een mogelijkheid tot vragen stellen over de bestudeerde literatuur. Je maakt aan het begin van deze onderwijseenheid drie toetsbare leerdoelen. Deze leerdoelen hangen samen met de competenties van deze onderwijseenheid, en die van deze periode (zie hieronder). Je kunt je trainer en/of medestudenten vragen de groeimonitor in te vullen. In veel van de daarop genoemde indicatoren kun je je tijdens deze training bekwamen. De producten van deze training leveren toetsbare bewijsstukken voor de ontwikkeling van je competenties. Deze onderwijseenheid is een training: er kan alleen geleerd worden als je aanwezig bent en je voor 100% inzet en meedoet. Ook voor het groepsdynamisch proces en het leren van en aan elkaar is je aanwezigheid noodzakelijk. Als er zwaarwegende redenen zijn waarom je afwezig bent, meldt dat dan vooraf aan je collega-studenten en je trainer. Wekelijks houd je een logboek bij (zie blz. 84 Groen, Reflecteren de basis. Reeds in bezit.). Dit logboek is gaat over waarnemingen, voor jou betekenisvolle momenten en reflectie op je vorderingen als hulpverlener-in-spe en het verloop van je leerdoelen. Je kunt eigenlijk niet deelnemen aan een trainingsbijeenkomst als je je logboek van de vorige bijeenkomst niet gemaakt Page 14

15 hebt. Belangrijk is dat je je leerproces kan delen met je collega-studenten. Daarom is het noodzakelijk elke bijeenkomst je logboek bij je te hebben. Je logboek kan mogelijk ook dienen als bewijsstuk bij je portfolio voor SLB. Wekelijks maak je een cassettebandje dat je dan tijdens de trainingsbijeenkomst bij je hebt. Op dat cassettebandje staat een door jou gehouden hulpverlenend gesprek met iemand uit je kennissenkring of op je BPV-plaats. Ook hiervoor geldt dat als je dit bandje niet bij je hebt voortgang in je leren en zinvol deelnemen aan de training worden belemmerd. Deze bandjes kunnen bewijsstukken zijn voor de groei in je competenties bij je portfolio. Je geeft ook elke keer feedback op het bandje van je medestudent. Hierbij maak je gebruik van minimaal 4 theoretische notities uit de voorgeschreven literatuur. Het commentaar bestaat uit minimaal een ½ A4 maximaal 1 A4. Het commentaar op je eigen bandje en op dat van een ander lever je per bijeenkomst bij de docent in. Page 15

16 3.1 Overzicht van bijeenkomsten basis hulpverlenend gesprek Bijeenkomst Naam 1 Het hulpverlenend gesprek 2 Het gespreksmodel 3 De werkrelatie 4 Selectieve en niet selectieve vaardigheden 5 Nuancerende vaardigheden 6 Aspecten van taal 7 Non-verbaal volgen Bijeenkomst 1: Het hulpverlenend gesprek 1. Doel en inhoud Kort kennismaken Vragen inventariseren n.a.v. de handleiding van deze onderwijseenheid Vragen beantwoorden en zo lang overleggen tot alle aanwezigen de samenwerking en de afspraken voor deze training ook als groep volledig kunnen bevestigen (samenwerkingscontract); Korte theoretische uiteenzetting Voorbeeld van hulpverlenend gesprek door trainer Hulpverlenend gesprek toepassen in tweetallen en ervaringen plenair bespreken. Afsluiting 2. Verwerkingsopdrachten Je formuleert 3 leerdoelen die expliciet betrekking hebben op deze module Evaluatie van de bijeenkomst door een logboek te schrijven, ook in relatie tot je leerdoelen Eigen cassette bandje opnemen. Opdracht: neem een gesprek op, zoals je dat nu, zonder de kennis en vaardigheden uit de training, voert. Je kiest vervolgens 5 interventies uit die je herkent uit Lang en Van der Molen hoofdstuk 2 en 5. Je laat het bandje en deze interventies vervolgens beoordelen, ook weer aan de hand van de literatuur, door een medestudent. Zowel jij als je medestudent maakt een verslag van deze beoordeling. Een kopie van deze beide verslagen neem je mee naar bijeenkomst 2. Je bandje neem je mee naar bijeenkomst 2. Je zorgt ervoor dat je aan je groepsgenoten een interventie kunt laten horen waar je tevreden over bent. Zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen. 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer uit Lang en Van der Molen hoofdstuk 1, 2, 5. Formuleer eventuele vragen. Bijeenkomst 2: Het gespreksmodel 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur bespreken: vragen n.a.v. de voorgeschreven literatuur Page 16

17 Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Opdracht: je geeft elkaar feedback op de interventie die je medestudent laat horen. Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt eventueel op de video opgenomen en teruggekeken. Accent: hoe kun je een gesprek openen, en hoe kun je het afsluiten Afsluiting 2. Verwerkingsopdrachten Evaluatie van de bijeenkomst, ook in relatie tot je leerdoelen: in je logboek Eigen cassette bandje opnemen. Opdracht: hulpverlenend gesprek, met accent op opening en afsluiten. Je evalueert (op papier!) zorgvuldig je opening en afsluiting aan de hand van de literatuur ( Lang en van der Molen hoofdstuk 2 en 5). Je beluistert het bandje van een medecursist je becommentarieert het aan de hand van. Je zorgt voor 4 relevante verwijzingen naar de literatuur. Zowel jij als je medestudent maakt een verslag van deze beoordeling. Een kopie van deze beide verslagen neem je mee naar bijeenkomst 3. Je bandje neem je mee naar bijeenkomst 3. Je zorgt ervoor dat je aan je groepsgenoten kunt laten horen hoe jij je gesprek startte of beëindigde. Zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij dat moment kunt laten horen. 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 3 en 4 van Lang en van der Molen en formuleer eventuele vragen Bijeenkomst 3: De werkrelatie 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur bespreken aan de hand van eventuele vragen Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Feedback gericht op opening en afsluiting Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Onderwerp: de werkrelatie 2. Verwerkingsopdrachten Logboek schrijven: evaluatie van de bijeenkomst, de eventuele reacties op je bandje, bijstellen van je leerdoelen Eigen cassettebandje opnemen met als thema de werkrelatie. Je becommentarieert dit en geeft 4 relevante theorieverwijzingen. Je bandje en je verslag neem je mee naar bijeenkomst 4. Je doet dit ook bij het bandje van een medestudent Je kiest een interventie uit waar je feedback op wilt van je medestudenten. Formuleer van tevoren zorgvuldig je vraag aan hen en zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 6 van Lang en Van der Molen en formuleer eventuele vragen Vier studenten bereiden een korte presentatie voor over dit hoofdstuk Page 17

18 Bijeenkomst 4: Selectieve en niet selectieve vaardigheden 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur: 4 korte presentaties over hoofdstuk 6 Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Centraal staat je derde bandje, waarvan je een interventie selecteerde waarop je feedback wilt van je medestudenten m.b.t. de werkrelatie Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Thema: selectieve en niet-selectieve vaardigheden 2. Verwerkingsopdrachten Logboek (zie voorbereiding vorige bijeenkomst) Jij neemt een cassettebandje op. Je becommentarieert dit en geeft 4 relevante theorieverwijzingen, gericht op je (niet-)selectieve vaardigheden. Je bandje en een kopie van je verslag neem je mee naar bijeenkomst 5. Ook nu: hetzelfde doe je met een bandje van een medestudent. een kopie van dit verslag neem je ook mee naar bijeenkomst Je kiest een interventie uit waar je feedback op wilt van je medestudenten. Formuleer zorgvuldig je vraag aan hen en zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 7 uit Lang en van der Molen en formuleer eventuele vragen Vier studenten bereiden een korte presentatie voor over dit hoofdstuk Bijeenkomst 5: Nuancerende vaardigheden 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen In drietallen: geselecteerde interventies op cassettebandjes bespreken Literatuur: 4 korte presentaties over hoofdstuk 6. Klassikaal en/of in kleine groepjes in vivo oefenen nuancerende vaardigheden (Wel meenemen: cassettebandje met (niet-)selectieve vaardigheden) 2. Verwerkingsopdrachten Logboek (zie voorbereiding vorige bijeenkomst) Video-opname maken van jouw manier van het voeren van een hulpverlend gesprek en analyseren aan de hand van de tentamenopgave (waarin ook verwijzingen naar de literatuur worden gevraagd) Accent op nuancerende vaardigheden. Beschouw dit als een proefopname: als tentamen zul je ook een video moeten maken! Je medestudent analyseert je opname ook, aan de hand van de tentamenopgave. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 5 van Passons en William en formuleer eventuele vragen Page 18

19 Bijeenkomst 6: Aspecten van taal 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Klassikaal enige video-opnames bespreken Literatuur bespreken, enige oefeningen m.b.t. taal en hulpverlenend gesprek Hulpverlenend gesprek in vivo oefenen in de grote groep. Evaluatie 2. Verwerkingsopdrachten Je maakt een cassettebandje of een video. Je becommentarieert dit op taalaspecten (minimaal 4 literatuurverwijzingen). Je doet hetzelfde met het bandje/de video van je medestudent. Uiteraard maak je een verslag en neem je de kopie mee. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 6 van Passons en William en formuleer eventuele vragen Bijeenkomst 7: Non-verbaal volgen 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur: enige oefeningen met non-verbaal volgen vragen n.a.v. de cassette/video opnames. Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Criterium: non-verbaal volgen Evaluatie 2. Verwerkingsopdrachten Tentamenopdracht maken Page 19

20 3.2 Toetsen en beoordelen basis hulpverlenend gesprek Inhoud De student Methodisch werken: is waar nodig sensitief en responsief gericht op de cliënt en bevordert de zelfregulatie en zelfontwikkeling van de cliënt herkent belastende omstandigheden en weerstanden van de cliënt en maakt deze bespreekbaar hanteert diverse gespreksmethodieken en -technieken, toegespitst op de functie van en fasering binnen het gesprek communiceert met (beroeps)opvoeders en andere hulpverleners of verwijzers over de uitkomsten van (diagnostisch) onderzoek Legitimeren: ontwikkelt een beroepshouding, waarbij verschillen en overeenkomsten tussen mensen worden onderkend en benut Professioneel ontwikkelen: onderkent, benoemt en maakt eigen handelingspatronen en emoties bespreekbaar, die als belemmerend worden ervaren bij het realiseren van leerdoelen gericht op de verwerving van professioneel gedrag en attitude herkent in contact met anderen eigen weerstanden is gaat professioneel met deze weerstanden om herkent de eigen manier van reageren bij sociale conflicten herkent en hanteert in hulpverlenende situaties verschijnselen van tegenoverdracht is bereid te experimenteren met en te leren van diverse vormen van nieuw gedrag Toetsvorm Basis hulpverlenend gesprek wordt afgesloten met: 1. Een reflectieverslag 2. Een videoband van een hulpverlenend gesprek van 20 tot 30 minuten dat je met een cliënt hebt gevoerd, inclusief een verslag daarvan Toetsopdrachten I. Een reflectieverslag De inhoud van de toets is een reflectieverslag met bijlagen, waarbij je aan de hand van je logboeken antwoord geeft op de volgende vragen, ingaat op de volgende opdrachten: 1. Beschrijf de ontwikkeling van je drie leerdoelen. 2. Noem minstens drie leerpunten waar je naar aanleiding van deze training verder aan wilt werken. Hoe en wanneer ga je daaraan werken? 3. In elke bijeenkomst stond een thema centraal. Geef per thema aan wat ervan je geleerd hebt. Bespreek hier ook hoe je je eigen analyses van je cassettebandjes en de commentaren van je medestudenten (je huiswerk) hebt verwerkt. 4. Beschrijf een moment of een oefening die jou in deze training heeft geraakt en (dus) is bijgebleven. Geef daarbij het effect op jouw gedrag aan. Verbind deze beschrijving met een van jouw leerpunten. 5. Ga na welke studenten tijdens de training voor jou belangrijk waren. Geef aan in welk opzicht zij belangrijk waren voor jou. Page 20

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar)

Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar) Minor Psychiatrie van het jonge kind ( 0-3 jaar) 1. Administratieve gegevens 1.1 Naam van het minorpakket psychiatrie van het jonge kind : The first Years last forever 1.2 Penvoerende Schooldirecteur Marij

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse SOCIAAL WERK Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar 1 periode 2 WERKPROCES P2-K1-W1:

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN Doelen De student kan levensbeschouwelijk denken over gewone dingen van het leven. De student wordt zich bewust van zijn eigen levensbeschouwing en kan

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur.

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur. Module 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop 1. Doelstelling 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat de horoscoop op de juiste

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Periodeboek 2.2 Pedagogiek. Tweede Jaar Periode Twee. Programma 4 jaar Deeltijd. Behandelmethodieken

Periodeboek 2.2 Pedagogiek. Tweede Jaar Periode Twee. Programma 4 jaar Deeltijd. Behandelmethodieken Periodeboek 2.2 Pedagogiek Tweede Jaar Periode Twee Programma 4 jaar Deeltijd Behandelmethodieken Auteurs: Josine Dekker, Cees van Dijk, Renske de Jong, Wiepke de Heij, Lies Geertsen, Miriam Moons, Franske

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Conflicthantering. Keuzevak deeltijd IBK 2012-2013. studiejaar: 2012-2013. : September 2011. : Peter van den Bos

Conflicthantering. Keuzevak deeltijd IBK 2012-2013. studiejaar: 2012-2013. : September 2011. : Peter van den Bos Conflicthantering studiejaar: 2012-2013 Modulehouder Datum Modulecode Docent Studielast : Peter van den Bos : September 2011 : ISMOEC 10B : Peter van den Bos : 56 SBU Keuzevak deeltijd IBK 2012-2013 121112

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

De module in onderdelen 9 studiepunten =252 uur

De module in onderdelen 9 studiepunten =252 uur Module 2.03 Relatieastrologie-theorie en analyse 1. Doelstelling 2.03 Relatieastrologie-theorie en analyse Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat om op de juiste wijze de

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Training. Gesprekstechnieken

Training. Gesprekstechnieken Training Gesprekstechnieken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Anne Marie Klaassens Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: Gesprekstechnieken

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk

Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Handleiding trainer: Module 4 Werk maken van je eigen praktijk Voorbereidingen voor de trainers In dit document staan de voorbereidingen voor de trainers om module 4 te kunnen uitvoeren. Het document bestaat

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Opdracht voor 2 personen ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie