Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd"

Transcriptie

1 Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal, Cynthia Weerkamp, Nienke Bijlsma Hogeschool INHOLLAND School of Health Opleiding Pedagogiek Amsterdam Studiejaar 2009/2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderwijs- en exameneenheden periode Schematisch overzicht periode Literatuur in periode OE 2.1 Mens en gedrag Overzicht van bijeenkomsten jeugd en veiligheid Overzicht van bijeenkomsten psychopathologie van de volwassenen Toetsen en beoordelen Mens en gedrag Literatuur Mens en gedrag OE 2.2 Communicatieve vaardigheden Overzicht van bijeenkomsten basis hulpverlenend gesprek Toetsen en beoordelen basis hulpverlenend gesprek Overzicht van bijeenkomsten persoonsgerichte training Toetsen en beoordelen persoonsgerichte training Literatuur Communicatieve vaardigheden Bijlagen Communicatieve vaardigheden OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a Overzicht van bijeenkomsten analyse van cliëntproblemen Overzicht van bijeenkomsten studieloopbaanbegeleiding Toetsen en beoordelen Beroepspraktijkvorming 2a Literatuur Beroepspraktijkvorming 2a Bijlagen Beroepspraktijkvorming 2a Page 2

3 1. Inleiding In deze periode gaat de centrale aandacht uit naar de begeleiding van cliënten, gekoppeld aan je persoonlijke kwaliteiten als hulpverlener. Een van de taken van hbo-pedagogen is het voorkomen, dan wel in een vroeg stadium oplossen van (opvoedkundige) problemen en dit is vanuit het beroepsprofiel de taak waarop je je deze periode gaat richten. Het gaat daarbij om ondersteunende, voorlichtende en / of preventieve activiteiten met als doel anderen te motiveren om die handelingen uit te voeren, die bijdragen aan een meer verantwoorde opvoeding dan wel meer gezondere leefwijze. Voor de hbo-pedagoog zijn in het landelijk beroepsprofiel vier competentiegebieden opgesteld: Competentiegebied Ontwikkelen van het kind stimuleren 1. signaleert en analyseert opvoedingsvragen en oriënteert zich op de opvoedingssituatie 2. gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze 3. geeft een pedagogisch klimaat vorm dat ontwikkelingskansen biedt 4. informeert en verzorgt voorlichting/scholing op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen en groepen (Mede-)opvoeders ondersteunen bij opvoeding 5. adviseert over opvoedingsvragen en problemen, zowel vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in en verwijst waar nodig door naar specialistische hulpverlening 6. begeleidt en ondersteunt (mede-)opvoeders bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders 7. hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag 8. zorgt als verbindingspersoon voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening Voorwaarden scheppen voor opvoeding 9. signaleert pedagogische problematieken, doet nader onderzoek en vertaalt de uitkomsten naar pedagogisch beleid 10. initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid/ jeugdbeleid ( van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) en hanteert daarbij innovatieve werkwijzen 11. brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie Professionalisering van zichzelf en van het beroep 12. communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en ketengericht samen en geeft leiding aan projecten in een multidisciplinaire context 13. ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit 14. neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan Page 3

4 Deze competentiegebieden zijn vertaald in negen Social Work competenties, met bijbehorende indicatoren. Hoe dit eruit ziet kun je bekijken in de groeimonitor (bijlage 3) op pagina 58. In deze periode staan de volgende competenties centraal: Methodisch werken Legitimeren Ondernemen Verantwoorden Professionaliseren 1.1 Onderwijs- en exameneenheden periode 2.1 De eerste periode van het tweede studiejaar bestaat uit drie onderwijs- en exameneenheden van 5 credits, te weten: Mens en gedrag 5: In de conceptuele leerlijn van het onderwijs krijg je twee onderdelen aangeboden. In Jeugd en Veiligheid gaan we in op de preventie en hulpverlening inzake Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Hierbij wordt gekeken wat wel en niet effectief blijkt te zijn en wordt aandacht besteedt aan het leren signaleren en bespreken van de problematiek. In het onderdeel psychopathologie van de volwassenen richt je je op de wijze waarop dit problematisch gedrag doorwerkt in de leef- en opvoedsituatie. Communicatieve vaardigheden 5: In de communicatietraining Basis hulpverlenend gesprek oefen je hoe je een gesprek kunt inrichten en hoe je gesprekstechnisch vaardigheden toe kunt passen. Deze vaardigheden oefen je in gesimuleerde situaties tijdens de les en wanneer je praktijkinstelling daar mogelijkheden toe biedt, mag je de oefeningen en opdrachten uit de communicatietraining ook daar uitvoeren. Beroepspraktijkvorming 2a: In je basisstage oriënteer je je op de cliënt, diens achtergronden en mogelijke problemen. Dit doe je aan de hand van (participerende) observaties en gesprekken. Vervolgens ga je na op welke manieren de hulpverlener je cliënt(en) begeleidt en/of ondersteunt. Om goed een ander te kunnen coachen en te begeleiden, zet je jezelf als persoon in en daarvoor is het nodig dat je een beter zicht krijgt op je kwaliteiten, maar ook eigen valkuilen en blinde vlekken als hulpverlener. Vandaar dat je in kalenderweek 38 een buitenschoolse training van drie dagen krijgt. In deze training krijg je zicht op jouw manier van reageren in veel voorkomende situaties en wat daarbij typerende gedragspatronen zijn, die je al dan niet als hulpverlener in de weg zitten. Na afloop van de training ga je bewust experimenteren met het verwerven van een ander gedragsrepertoire. Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten Er wordt vanuit gegaan dat studenten alle contacturen (lesuren) ook werkelijk aanwezig zijn. Motivatie en inzet uiten zich onder andere door aanwezigheid en actieve participatie. Daarom gelden de volgende afspraken ten aanzien van het bijwonen van lessen: Bij afwezigheid wordt zo mogelijk van te voren de docent op de hoogte gesteld (door de student). Tijdens alle contacturen wordt de aanwezigheid van studenten geregistreerd. Wanneer een student regelmatig afwezig is neemt de docent contact op met de student. Daarnaast bespreekt de docent de afwezigheid met de studieloopbaanbegeleider van de student. Deze kan besluiten de student uit te nodigen voor een gesprek over de achterliggende redenen voor zijn/haar afwezigheid. Voor alle (communicatieve) trainingen geldt een verplichte deelname, c.q. aanwezigheidsplicht. De regels hiervoor zijn als volgt: Bij afwezigheid wordt zo mogelijk de docent van te voren ingelicht. Is dit niet mogelijk dan neemt de student achteraf contact op met de docent.. 1. Bij 1 keer afwezigheid volgen er geen consequenties. De student moet er wel voor zorgen dat Page 4

5 hij de volgende keer bij is met opdrachten en literatuur. 2. Bij 2 keer afwezig volgt een vervangende opdracht, die met een voldoende moet zijn beoordeeld. Is de opdracht onvoldoende dan heeft de student niet voldaan de aanwezigheidsplicht en mag hij niet deelnemen aan het tentamen en moet de training worden herkanst. 3. Bij 3 keer afwezigheid mag de student niet meer mee doen met de training en het tentamen. Hij moet dan de training opnieuw volgen. De reden voor afwezigheid is niet van belang, het maakt dus niet uit of de student afwezig is door ziekte of door andere persoonlijke omstandigheden. Onregelmatigheden en fraude De examencommissie stelt regels vast ten aanzien van de goede gang van zaken tijdens een toets en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen: Schriftelijke toetsen: Zowel voor als tijdens een toets kunnen door de docent of een surveillant (voorlopige) maatregelen worden genomen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen of te stoppen. Wanneer voor, tijdens of na een toets door de docent of surveillant onregelmatigheden of fraude worden geconstateerd of vermoed, wordt dit zo spoedig mogelijk in een schriftelijk verslag vastgelegd. De docent of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een weigering hiertoe wordt in het verslag vermeld. Het schriftelijke verslag en eventuele bewijsstukken worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk na twee werkdagen ter hand gesteld aan de voorzitter van de examencommissie. Take home tentamens en schriftelijke werkstukken: In de studentenhandleiding voor correcte bronvermelding en plagiaatpreventie Verwijs wijzer (te downloaden van INsite -> Educatie -> Plagiaatpreventie) staat beschreven hoe je in werkstukken moet omgaan met teksten en redeneringen van anderen en wat daarbij de regels zijn voor het citeren, parafraseren en het gebruik van bronvermeldingen. Wanneer je namelijk zonder een vermelding van je bron teksten van anderen (studenten, internet, tijdschriften of boeken) letterlijk overneemt, is sprake van plagiaat en dat beschouwt de opleiding als een vorm van fraude. Maatregelen door de examencommissie Indien de examencommissie tot het oordeel komt dat sprake is van onregelmatigheden of fraude, besluit de commissie tot passende maatregelen, onder andere: o bevestigt zij of past zij de eerder door de docent of surveillant genomen maatregelen aan; o kan zij besluiten dat voor de betreffende student(en) of een deel van de studenten voor de toets geen uitslag wordt vastgesteld, of de uitslag ongeldig wordt verklaard en dat betrokkenen daarmee het recht op een van de toetsmogelijkheden hebben verloren. In geval van fraude door een student kan zij, voor een door haar te bepalen termijn van ten hoogste een jaar, aan die student(en) het recht ontnemen een of meer daarbij aan te wijzen toetsen van de opleiding af te leggen. De examencommissie stelt de betrokken student(en) in de gelegenheid te worden gehoord of schriftelijk een reactie in te dienen alvorens een beslissing te nemen. Vervolgens stelt zij de betreffende student(en) zo spoedig mogelijk schriftelijk van de gemotiveerde beslissing op de hoogte en wijst op de mogelijkheid van beroep. Page 5

6 1.2 Schematisch overzicht periode 1 Onderwijseenheid Leerlijn Werkvormen Contacturen per week OE 2.1 Mens en gedrag 5 (3509MV211Z) Toetsen* a. Jeugd en Veiligheid (3509MV211A) Conceptueel (Werk)colleges 2/3 Schriftelijk tentamen b. Psychopathologie van de volwassenen (3509MV211B) Conceptueel Colleges 2/3 Schriftelijk M.C. OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 (3507MV212Z) a. Basis hulpverlenend gesprek (3507MV212A) Vaardigheid Training 3 Eindverslag en aanwezigheid b. Persoonsgerichte training (3507MV212B) Vaardigheid Buitenschoolse training 3 dagen Eindverslag en aanwezigheid OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a (3507MV213Z) a. Analyse van cliëntproblemen (3507MV213A) Integraal Werkcolleges 2 dagen p/w Verslag basisstage periode 1 b. Studieloopbaanbegeleiding SLB Werkcolleges 2 *Alle onderwijs- en exameneenheden moeten met een voldoende worden afgesloten Page 6

7 1.3 Literatuur in periode 2.1 Onderwijseenheid OE 2.1 Mens en gedrag 5 Jeugd en Veiligheid Basisboek Huiselijk geweld, H. Janssen, W. Wentzel en B. Vissers, uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN Psychopathologie van de volwassenen Verplichte literatuur: Handboek psychopathologie (basisbegrippen), Redactie: Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp, Uitgeverij: Bohn Stafleu (houten/diegem) Medische kennis voor hulpverleners, Redactie: Van Endt, Uitgeverij: Coutinho Geadviseerde naslagwerken: Handboek psychologische psychiatrie, Hovens en Van Megen, Uitgeverij: De Tijdstroom Leerboek Psychiatrie, Hengeveld en Van Balkom, Uitgeverij: De Tijdstroom Van diagnose tot behandeling, Redactie: Vandereycken, Van Deth, Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Organische Psychiatrie, M.Kuilman, Uitgeverij: Bunge OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 Basis hulpverlenend gesprek Passons R. William, Gestaltbenaderingen bij het counselen, hoofdstuk 5 en 6 G. Lang en H.T. van der Molen, Psychologische gespreksvoering, een basis voor de hulpverlening. Hieruit hoofdstuk 1 t/m 7 Persoonsgerichte training Allen Francis en Michael First, Stemming en stoornis. Uitgeverij Niewezijds, Amsterdam (ISBN ) OE 2.3 Beroepspraktijkvorming 2a Analyse van cliëntproblemen Basisstagegids (Beroeps Praktijk Vorming) Edusite Pedagogiekopleiding Hogeschool Inholland vestiging Amsterdam Studieloopbaanbegeleiding Mirjam Groen, Reflecteren de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. Wolters-Noordhoff, Groningen-Houten, 2006 Page 7

8 2. OE 2.1 Mens & gedrag 5 (3509MV211Z) In Mens en gedrag 5 worden twee collegereeksen aangeboden, die beide vallen onder de conceptuele leerlijn. Inhoud Jeugd en Veiligheid De centrale thematiek in collegereeks Jeugd en Veiligheid is Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Beide vormen van agressie doen zich in vele gedaanten zeer frequent voor. De aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling staat volop in de belangstelling bij de media en politiek. De kans is groot dat je in de praktijk tijdens of na je opleiding hbo-pedagogiek op de een of andere manier betrokken raakt bij de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. In de colleges wordt ingegaan op de hulpverlening en preventie, de feiten en meningen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren signaleren en bespreken van de problematiek. Inhoud Psychopathologie volwassenen In de collegereeks Psychopathologie wordt een overzicht gegeven van de meest gangbare stoornissen in het psycho-sociale functioneren van volwassenen. Als student Pedagogiek kun je door contacten met volwassenen in de GGZ en ouders van kinderen te maken krijgen met belemmeringen in ontwikkeling als gevolg van psychopathologie. Page 8

9 2.1 Overzicht van bijeenkomsten Jeugd en Veiligheid Bijeenkomst Naam 1 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 2 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 3 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 4 Huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld: SHG) 5 Kindermishandeling (AMK) 6 Kindermishandeling (AMK) 7 Kindermishandeling (AMK) Een nadere invulling van de bijeenkomsten volgt nog via Blackboard en intranet Page 9

10 2.2 Overzicht van bijeenkomsten psychopathologie van de volwassenen Bijeenkomst Naam 1 Historische inbedding en theoretische referentiekaders 2 Persoonlijkheidsstoornissen 3 Eetstoornissen 4 Stemmingsstoornissen 5 Psycho-organische stoornissen 6 Psychosen 7 Andere functionele psychosen Bijeenkomst 1: Historische inbedding en theoretische referentiekaders Historische inbedding en theoretische referentiekaders Classificatiesystemen Van Normaal tot abnormaal Stoornissen in psychische functies Capita selecta (klinische syndromen) Bijeenkomst 2: Persoonlijkheidsstoornissen Schizotypisch Schizoïd Antisociaal/oppositioneel Paranoïde Borderline Narcistisch Theatraal Ontwijkend Afhankelijke Obsessief-compulsief Bijeenkomst 3: Eetstoornissen Anorexia nervosa Bulimia nervosa Vreetbuien/purgerende en restrictieve type A-typische eetstoornissen Eetstoornissen NAO Bijeenkomst 4: Stemmingsstoornissen Het begrip stemmingsstoornis; van ernstig tot mild Depressief en hypomaan; uni- en bipolair Dysthyme stoornis Cyclothyme stoornis Bijeenkomst 5: Psycho-organisische stoornissen Delier Dementieën seniel/pre-seniel; vasculair; Alzheimer ; Pick ; Creutzfeldt-Jacob Page 10

11 Amnestisch syndroom Bijeenkomst 6: Psychosen Schizofrenie Subtypen schizofrenie Schizofreniforme stoornissen Schizo-affective stoornissen Waanstoornissen Bijeenkomst 7: Andere functionele psychosen Kortdurend Gedeeld Met organische oorzaak Agv somatische aandoening Page 11

12 2.3 Toetsen en beoordelen Mens en gedrag 5 Deze toets heeft betrekking op de onderdelen jeugd en veiligheid en psychopathologie. Inhoud De student Methodisch werken: analyseert de draagkracht en draaglast van de cliënt en zijn omgeving vanuit biologisch, medisch, (ortho-)pedagogisch, sociaal-maatschappelijk, ethisch en juridisch perspectief benoemt en herkent gedragskenmerken en gedragsuitingen van kinderen als specifiek behorend bij een psychische stoornis of/en psychosociaal probleem benoemt en herkent de invloed van biologische, medische, ontwikkelingspsychologische bij het ontstaan en behandeling van psychosociale problemen en sociaal culturele factoren benoemt en herkent het onderscheid tussen een gewone opvoedingssituatie, opvoedingsspanning, opvoedingscrisis en opvoedingsnood; analyseert opvoedingssituaties en contexten naar onderliggende systeemtheoretische relaties, communicatie- en interactiepatronen maakt bij analyses onderscheid naar verschillende partijen en belangen plaatst de overgangsproblemen van een opvoedingssysteem in de context van de specifieke en cultureel bepaalde geschiedenis van dat systeem Verantwoorden: verantwoordt keuzen van in te zetten methoden en middelen ten overstaan van cliënten, doelgroepen, eigen en andere organisatie(s), met gebruikmaking van theoretische en normatieve kaders Legitimeren: herkent en benoemt in diverse praktijksituaties de specifieke pedagogische kenmerken van het handelen en van de inrichting van de situatie Toetsvorm Jeugd en Veiligheid wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen. Psychopathologie wordt afgesloten met een MC toets, bestaande uit 40 vragen Beoordeling Bij de vaststelling van het eindcijfer moeten beide onderdelen met minimaal een 5.5. zijn afgesloten. Jeugd en Veiligheid bepaalt voor 50% en Psychopathologie volwassenen voor 50% het eindecijfer. Page 12

13 2.4 Literatuur Mens en gedrag 5 Jeugd en veiligheid Het tentamen heeft betrekking op: Collegestof Basisboek Huiselijk geweld, H. Janssen, W. Wentzel en B. Vissers, uitgeverij Coutinho, Bussum, ISBN Psychopathologie van de volwassenen Verplichte literatuur: Handboek psychopathologie (basisbegrippen), Redactie: Vandereycken, Hoogduin en Emmelkamp, Uitgeverij: Bohn Stafleu (houten/diegem) Medische kennis voor hulpverleners, Redactie: Van Endt, Uitgeverij: Coutinho Geadviseerde naslagwerken: Handboek psychologische psychiatrie, Hovens en Van Megen, Uitgeverij: De Tijdstroom Leerboek Psychiatrie, Hengeveld en Van Balkom, Uitgeverij: De Tijdstroom Van diagnose tot behandeling, Redactie: Vandereycken, Van Deth, Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Organische Psychiatrie, M.Kuilman, Uitgeverij: Bunge Page 13

14 3. OE 2.2 Communicatieve vaardigheden 5 (3507MV212Z) De onderwijseenheid Communicatieve vaardigheden 5 bestaat uit twee onderdelen, te weten: Basis hulpverlenend gesprek Persoonsgerichte training In de buitenshuis georganiseerde persoonsgerichte training, die voor alle groepen plaats vindt in week 4, staat je professionele ontwikkeling centraal. Doel van de training is dat je zelf zicht krijgt op je eigenaardigheden. Patronen die je mogelijk tegen wil en dank blijft herhalen en die de realisatie van voorgenomen leerdoelen in de weg kunnen staan. Tijdens de training onderzoekt de student zijn sterke en zwakke kanten in zijn persoonlijk beroepsmatig functioneren aan de hand van de ervaringen die hij eerder in de opleiding heeft opgedaan. Vanuit de thematiek macht en onmacht, afstand en nabijheid verkent en expliciteert persoonlijke waarden en onderliggende emoties rond zijn toekomstige rol als hulpverlener. Hoe de student eigen kracht en zwakte weet te hanteren komt in diverse oefeningen naar voren. Na afloop van de training voer je - vanuit je begeleidingstraject van de eerstejaars studenten - een drietal experimenten uit. Met experimenteren wordt bedoeld dat je het voorgenomen gedrag bewust in de praktijk gaat oefenen en hierover verslag doet. Het onderdeel Stemming en stoornis bereidt je voor en is een vervolg op de persoongerichte training. In dit onderdeel gaan we na hoe stemmingen en stoornissen (vanuit een glijdende schaal normaal abnormaal) van invloed zijn op het functioneren van personen. De nadruk wordt gelegd op de versterking van het gezonde deel van de persoon. In de communicatietraining basis hulpverlenend gesprek wordt geoefend hoe je een gesprek kunt inrichten en hoe je gesprekstechnisch vaardigheden toe kunt passen. Deze vaardigheden kun je oefenen met mensen uit je omgeving (geen tweedejaars medestudenten). Wanneer je praktijkinstelling daar mogelijkheden toe biedt, kun je de oefeningen en opdrachten uit deze communicatietraining uiteraard ook daar uitvoeren. Deze onderwijseenheid vormt een kennismaking met de te onderscheiden facetten en bijbehorende vaardigheden voor het voeren van een hulpverlenend gesprek. De fasering in het hulpverlenend gesprek met de bijbehorende kenmerken wordt hierbij gevolgd. Zodoende maak je een begin met het inoefenen van basale hulpverleners vaardigheden. De meest voorkomende hulpverlenersvalkuilen en hoe deze kunnen worden voorkomen is tevens onderdeel van de training. Er zal gebruik worden gemaakt van videoregistraties en cassettebandopnamen. De theorie bestudeer je zelfstandig. Tijdens elke bijeenkomst bestaat er een mogelijkheid tot vragen stellen over de bestudeerde literatuur. Je maakt aan het begin van deze onderwijseenheid drie toetsbare leerdoelen. Deze leerdoelen hangen samen met de competenties van deze onderwijseenheid, en die van deze periode (zie hieronder). Je kunt je trainer en/of medestudenten vragen de groeimonitor in te vullen. In veel van de daarop genoemde indicatoren kun je je tijdens deze training bekwamen. De producten van deze training leveren toetsbare bewijsstukken voor de ontwikkeling van je competenties. Deze onderwijseenheid is een training: er kan alleen geleerd worden als je aanwezig bent en je voor 100% inzet en meedoet. Ook voor het groepsdynamisch proces en het leren van en aan elkaar is je aanwezigheid noodzakelijk. Als er zwaarwegende redenen zijn waarom je afwezig bent, meldt dat dan vooraf aan je collega-studenten en je trainer. Wekelijks houd je een logboek bij (zie blz. 84 Groen, Reflecteren de basis. Reeds in bezit.). Dit logboek is gaat over waarnemingen, voor jou betekenisvolle momenten en reflectie op je vorderingen als hulpverlener-in-spe en het verloop van je leerdoelen. Je kunt eigenlijk niet deelnemen aan een trainingsbijeenkomst als je je logboek van de vorige bijeenkomst niet gemaakt Page 14

15 hebt. Belangrijk is dat je je leerproces kan delen met je collega-studenten. Daarom is het noodzakelijk elke bijeenkomst je logboek bij je te hebben. Je logboek kan mogelijk ook dienen als bewijsstuk bij je portfolio voor SLB. Wekelijks maak je een cassettebandje dat je dan tijdens de trainingsbijeenkomst bij je hebt. Op dat cassettebandje staat een door jou gehouden hulpverlenend gesprek met iemand uit je kennissenkring of op je BPV-plaats. Ook hiervoor geldt dat als je dit bandje niet bij je hebt voortgang in je leren en zinvol deelnemen aan de training worden belemmerd. Deze bandjes kunnen bewijsstukken zijn voor de groei in je competenties bij je portfolio. Je geeft ook elke keer feedback op het bandje van je medestudent. Hierbij maak je gebruik van minimaal 4 theoretische notities uit de voorgeschreven literatuur. Het commentaar bestaat uit minimaal een ½ A4 maximaal 1 A4. Het commentaar op je eigen bandje en op dat van een ander lever je per bijeenkomst bij de docent in. Page 15

16 3.1 Overzicht van bijeenkomsten basis hulpverlenend gesprek Bijeenkomst Naam 1 Het hulpverlenend gesprek 2 Het gespreksmodel 3 De werkrelatie 4 Selectieve en niet selectieve vaardigheden 5 Nuancerende vaardigheden 6 Aspecten van taal 7 Non-verbaal volgen Bijeenkomst 1: Het hulpverlenend gesprek 1. Doel en inhoud Kort kennismaken Vragen inventariseren n.a.v. de handleiding van deze onderwijseenheid Vragen beantwoorden en zo lang overleggen tot alle aanwezigen de samenwerking en de afspraken voor deze training ook als groep volledig kunnen bevestigen (samenwerkingscontract); Korte theoretische uiteenzetting Voorbeeld van hulpverlenend gesprek door trainer Hulpverlenend gesprek toepassen in tweetallen en ervaringen plenair bespreken. Afsluiting 2. Verwerkingsopdrachten Je formuleert 3 leerdoelen die expliciet betrekking hebben op deze module Evaluatie van de bijeenkomst door een logboek te schrijven, ook in relatie tot je leerdoelen Eigen cassette bandje opnemen. Opdracht: neem een gesprek op, zoals je dat nu, zonder de kennis en vaardigheden uit de training, voert. Je kiest vervolgens 5 interventies uit die je herkent uit Lang en Van der Molen hoofdstuk 2 en 5. Je laat het bandje en deze interventies vervolgens beoordelen, ook weer aan de hand van de literatuur, door een medestudent. Zowel jij als je medestudent maakt een verslag van deze beoordeling. Een kopie van deze beide verslagen neem je mee naar bijeenkomst 2. Je bandje neem je mee naar bijeenkomst 2. Je zorgt ervoor dat je aan je groepsgenoten een interventie kunt laten horen waar je tevreden over bent. Zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen. 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer uit Lang en Van der Molen hoofdstuk 1, 2, 5. Formuleer eventuele vragen. Bijeenkomst 2: Het gespreksmodel 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur bespreken: vragen n.a.v. de voorgeschreven literatuur Page 16

17 Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Opdracht: je geeft elkaar feedback op de interventie die je medestudent laat horen. Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt eventueel op de video opgenomen en teruggekeken. Accent: hoe kun je een gesprek openen, en hoe kun je het afsluiten Afsluiting 2. Verwerkingsopdrachten Evaluatie van de bijeenkomst, ook in relatie tot je leerdoelen: in je logboek Eigen cassette bandje opnemen. Opdracht: hulpverlenend gesprek, met accent op opening en afsluiten. Je evalueert (op papier!) zorgvuldig je opening en afsluiting aan de hand van de literatuur ( Lang en van der Molen hoofdstuk 2 en 5). Je beluistert het bandje van een medecursist je becommentarieert het aan de hand van. Je zorgt voor 4 relevante verwijzingen naar de literatuur. Zowel jij als je medestudent maakt een verslag van deze beoordeling. Een kopie van deze beide verslagen neem je mee naar bijeenkomst 3. Je bandje neem je mee naar bijeenkomst 3. Je zorgt ervoor dat je aan je groepsgenoten kunt laten horen hoe jij je gesprek startte of beëindigde. Zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij dat moment kunt laten horen. 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 3 en 4 van Lang en van der Molen en formuleer eventuele vragen Bijeenkomst 3: De werkrelatie 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur bespreken aan de hand van eventuele vragen Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Feedback gericht op opening en afsluiting Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Onderwerp: de werkrelatie 2. Verwerkingsopdrachten Logboek schrijven: evaluatie van de bijeenkomst, de eventuele reacties op je bandje, bijstellen van je leerdoelen Eigen cassettebandje opnemen met als thema de werkrelatie. Je becommentarieert dit en geeft 4 relevante theorieverwijzingen. Je bandje en je verslag neem je mee naar bijeenkomst 4. Je doet dit ook bij het bandje van een medestudent Je kiest een interventie uit waar je feedback op wilt van je medestudenten. Formuleer van tevoren zorgvuldig je vraag aan hen en zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen 3. Voorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 6 van Lang en Van der Molen en formuleer eventuele vragen Vier studenten bereiden een korte presentatie voor over dit hoofdstuk Page 17

18 Bijeenkomst 4: Selectieve en niet selectieve vaardigheden 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur: 4 korte presentaties over hoofdstuk 6 Klassikaal en/of in kleine groepjes cassettebandjes luisteren en bespreken. Centraal staat je derde bandje, waarvan je een interventie selecteerde waarop je feedback wilt van je medestudenten m.b.t. de werkrelatie Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Thema: selectieve en niet-selectieve vaardigheden 2. Verwerkingsopdrachten Logboek (zie voorbereiding vorige bijeenkomst) Jij neemt een cassettebandje op. Je becommentarieert dit en geeft 4 relevante theorieverwijzingen, gericht op je (niet-)selectieve vaardigheden. Je bandje en een kopie van je verslag neem je mee naar bijeenkomst 5. Ook nu: hetzelfde doe je met een bandje van een medestudent. een kopie van dit verslag neem je ook mee naar bijeenkomst Je kiest een interventie uit waar je feedback op wilt van je medestudenten. Formuleer zorgvuldig je vraag aan hen en zorg er voor dat je cassettebandje meteen bij die interventie kunt laten horen. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 7 uit Lang en van der Molen en formuleer eventuele vragen Vier studenten bereiden een korte presentatie voor over dit hoofdstuk Bijeenkomst 5: Nuancerende vaardigheden 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen In drietallen: geselecteerde interventies op cassettebandjes bespreken Literatuur: 4 korte presentaties over hoofdstuk 6. Klassikaal en/of in kleine groepjes in vivo oefenen nuancerende vaardigheden (Wel meenemen: cassettebandje met (niet-)selectieve vaardigheden) 2. Verwerkingsopdrachten Logboek (zie voorbereiding vorige bijeenkomst) Video-opname maken van jouw manier van het voeren van een hulpverlend gesprek en analyseren aan de hand van de tentamenopgave (waarin ook verwijzingen naar de literatuur worden gevraagd) Accent op nuancerende vaardigheden. Beschouw dit als een proefopname: als tentamen zul je ook een video moeten maken! Je medestudent analyseert je opname ook, aan de hand van de tentamenopgave. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 5 van Passons en William en formuleer eventuele vragen Page 18

19 Bijeenkomst 6: Aspecten van taal 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Klassikaal enige video-opnames bespreken Literatuur bespreken, enige oefeningen m.b.t. taal en hulpverlenend gesprek Hulpverlenend gesprek in vivo oefenen in de grote groep. Evaluatie 2. Verwerkingsopdrachten Je maakt een cassettebandje of een video. Je becommentarieert dit op taalaspecten (minimaal 4 literatuurverwijzingen). Je doet hetzelfde met het bandje/de video van je medestudent. Uiteraard maak je een verslag en neem je de kopie mee. 3. V oorbereiding volgende bijeenkomst Bestudeer hoofdstuk 6 van Passons en William en formuleer eventuele vragen Bijeenkomst 7: Non-verbaal volgen 1. Doel en inhoud Presentielijst Logboek voorlezen en feedback geven en ontvangen Literatuur: enige oefeningen met non-verbaal volgen vragen n.a.v. de cassette/video opnames. Hulpverlenend gesprek oefenen in de grote groep. Dit wordt op de video opgenomen en teruggekeken. Criterium: non-verbaal volgen Evaluatie 2. Verwerkingsopdrachten Tentamenopdracht maken Page 19

20 3.2 Toetsen en beoordelen basis hulpverlenend gesprek Inhoud De student Methodisch werken: is waar nodig sensitief en responsief gericht op de cliënt en bevordert de zelfregulatie en zelfontwikkeling van de cliënt herkent belastende omstandigheden en weerstanden van de cliënt en maakt deze bespreekbaar hanteert diverse gespreksmethodieken en -technieken, toegespitst op de functie van en fasering binnen het gesprek communiceert met (beroeps)opvoeders en andere hulpverleners of verwijzers over de uitkomsten van (diagnostisch) onderzoek Legitimeren: ontwikkelt een beroepshouding, waarbij verschillen en overeenkomsten tussen mensen worden onderkend en benut Professioneel ontwikkelen: onderkent, benoemt en maakt eigen handelingspatronen en emoties bespreekbaar, die als belemmerend worden ervaren bij het realiseren van leerdoelen gericht op de verwerving van professioneel gedrag en attitude herkent in contact met anderen eigen weerstanden is gaat professioneel met deze weerstanden om herkent de eigen manier van reageren bij sociale conflicten herkent en hanteert in hulpverlenende situaties verschijnselen van tegenoverdracht is bereid te experimenteren met en te leren van diverse vormen van nieuw gedrag Toetsvorm Basis hulpverlenend gesprek wordt afgesloten met: 1. Een reflectieverslag 2. Een videoband van een hulpverlenend gesprek van 20 tot 30 minuten dat je met een cliënt hebt gevoerd, inclusief een verslag daarvan Toetsopdrachten I. Een reflectieverslag De inhoud van de toets is een reflectieverslag met bijlagen, waarbij je aan de hand van je logboeken antwoord geeft op de volgende vragen, ingaat op de volgende opdrachten: 1. Beschrijf de ontwikkeling van je drie leerdoelen. 2. Noem minstens drie leerpunten waar je naar aanleiding van deze training verder aan wilt werken. Hoe en wanneer ga je daaraan werken? 3. In elke bijeenkomst stond een thema centraal. Geef per thema aan wat ervan je geleerd hebt. Bespreek hier ook hoe je je eigen analyses van je cassettebandjes en de commentaren van je medestudenten (je huiswerk) hebt verwerkt. 4. Beschrijf een moment of een oefening die jou in deze training heeft geraakt en (dus) is bijgebleven. Geef daarbij het effect op jouw gedrag aan. Verbind deze beschrijving met een van jouw leerpunten. 5. Ga na welke studenten tijdens de training voor jou belangrijk waren. Geef aan in welk opzicht zij belangrijk waren voor jou. Page 20

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

studentenhandleiding MUZISCH-AGOGISCH HANDELEN

studentenhandleiding MUZISCH-AGOGISCH HANDELEN studentenhandleiding 2 In de Toolkit SPH zijn verschenen : Th. van der Steeg, Anders kijken naar... M. Linnebank, Belevingsgerichte begeleiding J. Terhaag, Casemanagement A. de Veen en J. van de Boogaard,

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie