Verlaagde BTW-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden verlengd tot 31 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlaagde BTW-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden verlengd tot 31 december 2014"

Transcriptie

1 Gasthuisstraat GK Den Burg Verlaagde BTW-tarief voor renovatie- en Per 1 maart 2013 is het verlaagde BTW-tarief van toepassing op renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. De verlaging is alleen van toepassing op de arbeidskosten en geldt niet voor de gebruikte materialen. Voorwaarde is dat de woning minimaal twee jaar oud is (gerekend vanaf de datum na eerste ingebruikname van de woning). De regeling zou van toepassing zijn tot 28 februari Onlangs is de einddatum verlengd naar 31 december Hieronder een toelichting van de regeling. 1. Renovatie- en herstelwerkzaamheden 2. Arbeid en materiaal 3. Woning 4. Moment van tariefbepaling 5. Wat betekent de BTW-verlaging voor ondernemers in de bouwsector?

2 1. Renovatie- en herstelwerkzaamheden Het verlaagde BTW-tarief van 6% is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Hieronder vallen het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Ook onder het verlaagde BTW-tarief vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning en daardoor van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning. Hieronder ter verduidelijking enige werkzaamheden die wel en niet onder de regeling vallen. Het betreffen voorbeelden ter verduidelijking en geen volledige lijst. Werkzaamheden die wel onder de regeling vallen: - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidetrap, dakterras, veranda, dakkapel, serre. - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning. - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, kachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco s en sauna s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. - Het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw bouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft. - Het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas. - Het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen. - Het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel. - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand. - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Dit zijn vloeren die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt als de vloer als geheel, zoals gietvloeren, plavuizen, tegels, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook tapijt dat rechtstreeks op de originele vloer volledig wordt verlijmd valt onder het lage tarief. - Het verwijderen van asbest.

3 Werkzaamheden die niet onder de regeling vallen: - Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen. - Het bestrijden van ongedierte. - Het glazenwassen van woningen. - Het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning. Specifieke goedkeuringen werkzaamheden Het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden. Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

4 2. Arbeid en materiaal De verhouding tussen het materiaal en arbeid van de werkzaamheden wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst verricht. Als die ondernemer voor zowel het werk als de materialen één bedrag in rekening brengt en niet op de factuur een splitsing aanbrengt tussen de materialen en de arbeid, dan moet men voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aansluiten bij de marktwaardemethode. Dit betekent dat een vergelijking moet worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke prestaties ontbreken, dan moet men het factuurbedrag splitsen op basis van de kostprijs. Daarbij vallen de kosten van in eigen productie vervaardigde materialen onder materiaalkosten Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen, die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen worden verdeeld. Voorbeeld A Arbeidsuren B Materialen C Arbeid en materiaal D Overheadkosten E Aanneemsom excl. BTW Toerekenen overheadkosten: F Overheadkosten arbeid (A/C x D) G Overheadkosten materiaal (B/C x D) 300 De BTW bedraagt: Arbeidskosten (A + F) x 6% = 672 Materiaalkosten (B + G) x 21% = 588 Aanneemsom incl. BTW = E =

5 Forfaitaire verdeling De forfaitaire verdeling kan gehanteerd worden als in de offerte geen verdeling is gemaakt tussen arbeid en materiaal en bij de facturering voor het geheel van de werkzaamheden één prijs wordt berekend. Voor bepaalde werkzaamheden wordt een vooraf vastgesteld deel bepaald als arbeid. Op basis hiervan mag de verdeling opgemaakt worden. Indien de aannemer van deze verdeling wil afwijken dan dient hij dit aan te tonen volgens de eerder vermelde marktwaardemethode. Voorbeeld Er is een opdracht waarbij één prijs is overeengekomen voor het herstellen van gevelmetselwerk. Er wordt een factuur uitgereikt waarop één prijs wordt vermeld. Dan mag voor de verdeling arbeid en materiaal aangesloten worden bij de forfaitaire regeling. In deze situatie zou 55% van de prijs aangemerkt kunnen worden als arbeid. De lijst met de werkzaamheden voor de forfaitaire verdeling is uitgebreid. Het gaat te ver deze geheel te behandelen. Indien u hierover nadere informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

6 3. Woning Voor het begrip woning wordt aangesloten bij de uitleg van dit begrip in de toelichting op post b8, van Tabel I behorende bij de Wet op de Omzetbelasting 1968 (besluit 27 oktober, nr. BLKB 2011/26M). In dit besluit worden onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren als woning aangemerkt. Het tijdelijk leegstaan, ontneemt aan de onroerende zaak niet haar karakter van woning. Het maakt niet uit of de onroerende zaak eigendom is van de bewoner of dat hij de onroerende zaak huurt. Bij een (semi-) permanent verblijf in bijvoorbeeld een bejaarden-, verpleeg- of verzorgingsinstelling, worden de ruimten in die instelling die ter beschikking staan van de bewoner aangemerkt als woning. Ook zijn aangemerkt als woning: de aanleunwoning, de studentenflat en de zogenoemde tweede' woning (als permanente bewoning daarvan is toegestaan). Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen vallen onder het begrip woning als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. De bij een woning behorende tuin valt niet onder het begrip woning, maar er geldt een specifieke goedkeuring voor hoveniers (zie 1). De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en dergelijke (zoals de hal, het trappenhuis en de recreatieruimte) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten. Niet als woning zijn aan te merken: Bedrijfsgebouwen en -ruimtes Afzonderlijke garageboxen Vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan Hotels/pensions Woon-/winkelpanden Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon-/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.

7 4. Moment van tariefbepaling Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord op de vraag of het verlaagde tarief (6%) van toepassing is. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 31 december Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in januari 2015, het algemene BTW-tarief van toepassing is op die deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het algemene BTW-tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 31 december 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde BTW-tarief te worden toegepast. Bij een eerste oplevering komen vaak nog wat herstelpunten naar voren (bijvoorbeeld een kras in een ruit). Bij deze eerste oplevering is de dienst dus nog niet afgerond. Het werk is pas voltooid als de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de opdrachtgever het werk heeft betaald.

8 5. Wat betekent de BTW-verlaging voor ondernemers in de bouwsector? Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als bijvoorbeeld woningbouwcorporaties opdracht geven tot het verrichten van renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan woningen, geldt het verlaagde tarief. Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemeropdrachtgever als in de relatie hoofdaannemeronderaannemer van toepassing, mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 31 december Verleggingsregeling Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast, vindt er geen facturering plaats met het algemene of verlaagde BTW-tarief. Onderaannemer moeten wel een splitsing aanbrengen tussen arbeid en materiaal. Ouderdomsverklaring Om te controleren of het verlaagde tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich op de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis kan de opdrachtnemer een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever. Serviceabonnementen Er worden vaak afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld cv-installaties. Ook hier is het moment waarop de onderhoudsdienst wordt afgerond bepalend voor de toepassing van het verlaagde BTW-tarief. Het is daarbij niet van belang op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald. Termijnfacturen Als een opdracht in termijnen wordt gefactureerd, hoeft niet voor iedere termijn bepaald te worden welke deel arbeid en welke deel materiaal betreft. Het is toegestaan om op basis van een begroting een voorlopige verdeling te maken welke gebruikt wordt bij de termijnfacturen. Bij de eindafrekening dient de hele opdracht verrekend te worden naar de werkelijke verdeling tussen arbeid en materiaal.

In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers met een drietal lage BTW-regelingen te maken krijgen bij werkzaamheden aan woningen.

In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers met een drietal lage BTW-regelingen te maken krijgen bij werkzaamheden aan woningen. Verlaagde BTW-tarieven 6 september 2010 SCHILDEREN, GLASZETTEN EN STUKADOREN VAN PARTICULIERE WONINGEN OUDER DAN 2 JAAR Ingangstermijnen verruiming lage BTW-tarief In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Maart 2015

MKB Nieuwsbrief Maart 2015 MKB Nieuwsbrief Maart 2015 1. De nieuwe gebruikelijkloonregeling Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

Tip: Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen. PRIORE-NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 02/2015. Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

NIEUWSBRIEF 02/2015. Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen. NIEUWSBRIEF 02/2015 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) ) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik van een

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 2 1. Elektrische auto belastingvriendelijk opladen De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik

Nadere informatie

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief :

PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015. www.stolk-accountants.nl. In deze nieuwsbrief : www.stolk-accountants.nl NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief : Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB 2011/641M, Stcrt. nr. 21834 De staatssecretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 In deze uitgave Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN BELASTINGDIENST/ AMSTERDAM Februari 2013 TOEREKENINGREGELS VOOR VASTSTELLING

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Huur en verhuur van kamers 2011-2012

Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Afspraken over huren en verhuren 03 2.1 Huurovereenkomst 03 2.2 Huurprijs 03 2.3 Overige afspraken 03 2.4 Hospitakamers 03 2.5 Verplichtingen

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie