KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011"

Transcriptie

1 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

3 Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH), team Vergunningen, Beleid en Advies Contactpersoon Frans Wulterkens Uitgevoerd door Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement (B&I) Gemeente Purmerend Projectleiding en rapportage Monique van Diest Datum februari 2012 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

4 Inhoud Inhoud...3 Samenvatting...5 Conclusie en aanbevelingen...7 Inleiding Informatie vooraf De aanvraag: wijze van indienen en oordeel OLO Soort aanvraag Duidelijkheid procedure Reactie gemeente op aanvraag De afhandeling door de gemeente Het besluit en de afdoeningstermijn Totaaloordeel...24 Bijlage 1 Letterlijke antwoorden open vragen...27 Bijlage 2 Vragenlijst...33 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

5 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

6 Samenvatting Het onderzoek Op 1 oktober 2010 is de vergunningverlening via de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingegaan. In november 2011 is in opdracht van team VTH een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder aanvragers van de omgevingsvergunning. Alle personen en bedrijven die sinds oktober 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, zijn benaderd met een schriftelijke enquête. De respons bedroeg 43%. De respons vormt een goede afspiegeling van de verhouding particulieren-beroepsmatige aanvragers alsmede van de verhouding reguliere-uitgebreide aanvragen in werkelijkheid. De enquête besloeg het totale proces van de aanvraag, van het zoeken van informatie tot en met het besluit. Over de beoordeling van de uitkomsten, oftewel "wanneer zijn we tevreden" zijn van tevoren afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Hiervoor is gebruik gemaakt van de standaardclassificatie voor rapportcijfers en tevredenheidsvragen die is ontwikkeld door team B&I op basis van vele jaren ervaring met (klant-) tevredenheidsonderzoeken. De resultaten De belangrijkste uitkomst is dat een ruime meerderheid van de aanvragers over alle aspecten van de dienstverlening alsmede over het totale proces tevreden is. Het rapportcijfer voor de dienstverlening van de medewerkers is een 7,7 en voor de hele procedure een 7,6. Dit is een zeer goed resultaat dat nauwelijks voor verbetering vatbaar is. Een 8 of hoger komt in de praktijk van het dienstverleningsonderzoek namelijk nauwelijks voor 1. Uitkomsten en beoordeling In de tabel zijn de uitkomsten samengevat en voorzien van een beoordeling. 1 Zie het memo "Omgaan met rapportcijfers" van team B&I. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

7 Samenvattende tabel Vraag/onderwerp uitkomsten beoordeling actie Omgevingsloket online (OLO) 77% tevreden voldoende vraagt enige aandacht maar is niet rechtstreeks door VTH te beinvloeden Procedure: verloop, welke documenten vraagt geen extra voor 88% of meer duidelijk ruim voldoende aanleveren en waar terecht met vragen aandacht Procedure: welke kosten? 32% onduidelijk onvoldoende vraagt aandacht Procedure: doorlooptijd 20% voldoende voldoende vraagt enige aandacht Ontvangstbevestiging 90% ja - Telefonische bereikbaarheid en snelheid vraagt geen extra 86% of meer tevreden goed van antwoorden aandacht Dienstverlening medewerkers vraagt geen extra 83% of meer tevreden ruim voldoende (deskundigheid, meedenken etc) aandacht Rapportcijfer medewerkers 7,7 (5% onvoldoende) goed vraagt geen extra aandacht Hoe is beslist op de aanvraag? 95% vergunning verleend - Afdoeningstermijn 85% binnen afdoeningstermijn (zonder verlenging) - Besluit: onderbouwing, taalgebruik, begrip vraagt geen extra 87% of meer positief ruim voldoende voor het besluit aandacht Beoordeling gehele procedure 7,6 (4% onvoldoende) goed vraagt geen extra aandacht Suggesties: de meeste (46%) gaan over: 10x procedure inhoudelijk - proces kan/moet sneller 9x of efficienter - betere dienstverlening/ 6x meer meedenken - KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

8 Conclusie en aanbevelingen Conclusie Op vrijwel alle aspecten scoort de dienstverlening van de gemeente Purmerend bij het verlenen van Wabo-vergunningen ruim voldoende of goed. Dit is een heel goed resultaat. Extra actie is daarom niet noodzakelijk. Het is zelfs de vraag of een nog beter resultaat haalbaar is, om de volgende redenen 2 : Het streefcijfer moet minstens 0,3 punt hoger liggen dan het bekende rapportcijfer. Kleinere verschuivingen zijn door de aard van steekproefonderzoek niet te meten. Een volgende keer zouden we dan moeten streven naar minstens een 7,9 voor het hele proces. Streefcijfers boven de 7 (en zeker boven de 7,5) vragen verhoudingsgewijs veel inspanningen en geld. Het stellen van een relatief hoog cijfer als doel is meestal weinig realistisch en zal veel extra inzet en kosten met zich meebrengen. Wel kan het proces mogelijk worden geoptimaliseerd. Aanbevelingen De volgende punten komen in aanmerking voor extra aandacht: Informatie vooraf: meer duidelijkheid scheppen over de eventuele kosten die met de aanvraag gemoeid zijn meer duidelijkheid scheppen over de looptijd van het proces informatie over slopen bekijken; mensen die een vergunning voor slopen aanvroegen, hebben relatief vaak zelf met de gemeente contact opgenomen, dus mogelijk is de informatie niet duidelijk genoeg Procedure: (nog) meer meedenken en proactief handelen. Bijvoorbeeld: - aan de aanvrager persoonlijk laten weten of de vergunning is verleend - aan de aanvrager persoonlijk laten weten of er bezwaar is ingediend tegen de aanvraag - als men een fout formulier in stuurt, automatisch het juiste formulier toesturen - bij procedures die zijn verlengd: tussentijds stand van zaken doorgeven Kritisch bekijken of formulieren vereenvoudigd kunnen worden, met name die voor de activiteit 'kappen'. Als de procedure langer duurt dan de standaard afhandelingstermijn zijn mensen vaker ontevreden. Bij 15% van de aanvragen was er sprake van een langere afhandelingstermijn dan de geldende 8 of 26 weken 3. Extra aandacht voor uitgebreide procedures; deze aanvragers zijn minder tevreden (zij geven een 6,6 voor de totale procedure). In het rapport zijn alle letterlijke opmerkingen en suggesties opgenomen. Deze kunnen ook aanleiding zijn om zaken te wijzigen in (onderdelen van) het proces. 2 Bron: Memo "Omgaan met rapportcijfers, team B&I. 3 Reactie VTH: Dit kan vóórkomen bij 1. incomplete aanvragen, die aangepast moeten worden om in behandeling te kunnen worden genomen (ontvankelijk te worden verklaard) 2. verlengde termijn omdat de behandeling meer tijd vergt dan de standaard procedure van 8 of 26 weken. In beide gevallen krijgt de aanvrager bericht dat de procedure wordt opgeschort of verlengd. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

9 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

10 Inleiding Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) van kracht. De vergunningverlening wordt gedaan door het team Vergunningen, Beleid en Advies van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Een jaar na invoering wil het team VBA weten hoe tevreden de aanvragers van een omgevingsvergunning zijn over het proces van hun aanvraag. Het gaat om het gehele proces: vanaf het moment van informatie zoeken vooraf tot en met het besluit dat door de gemeente is genomen op de aanvraag. Procesbeschrijving Wabo Voor een project op het gebied van wonen, slopen, ruimte, milieu, monumenten, reclame, kappen, ontheffing bestemmingsplan, brandveilig gebruik en natuur is het verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via de landelijke site "omgevingsloket online" (OLO) kan voor verschillende activiteiten op de genoemde gebieden één aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. De omgevingsvergunning bundelt zo'n 25 verschillende vergunningen. De gemeente gaat na welke vergunningen men eventueel nog meer nodig heeft naast de omgevingsvergunning. In deze nieuwe rol denkt de gemeente actief mee met de belangen van de klant, en als de aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, wordt er voor gezorgd dat de klant zo snel mogelijk de vergunning ontvangt. Een Wabo-vergunning kan op drie manieren worden aangevraagd: digitaal (via OLO), via de balie en via de post. Aanvragen vanuit OLO komen bij de gemeente binnen waarna het interne proces start. De Wabo kent twee afdoeningstermijnen: regulier (8 weken ) en uitgebreid (26 weken). Beleidsdoel - meten tevredenheid klanten over dienstverlening van de gemeente bij het aanvragen van een Wabo-vergunning - procesoptimalisatie van het proces 'verlenen Wabo-vergunningen' Onderzoeksvraag Hoe tevreden zijn aanvragers van een Wabo-vergunning over het proces en het resultaat van de vergunningaanvraag? Deelvragen - Hoe heeft men informatie gezocht vooraf? - Via welke weg (OLO, balie, post) heeft men de vergunning aangevraagd? - Was de aanvraag compleet ('ontvankelijk' in gemeentejargon)? - Heeft men een ontvangstbevestiging gehad van de aanvraag? - Is de vergunning verleend of geweigerd? - Is de vergunning op tijd verleend? - Was het besluit duidelijk en begrijpelijk? KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

11 - Hoe tevreden is men over bejegening door ambtenaren van de gemeente Purmerend? - Welk rapportcijfer geeft men voor de hele aanvraagprocedure? - Heeft men suggesties voor verbetering? Onderzoekspopulatie, methode en respons Populatie De populatie voor dit onderzoek bestaat uit alle aanvragers van een vergunning in het kader van de Wabo sinds de invoering op 1 oktober De procedure moest afgerond zijn op het moment dat de enquête werd gehouden. Methode Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van een schriftelijke enquête. Alle 414 aanvragers van een Wabo-vergunning waarvan de procedure is afgerond, zijn benaderd. Het gaat hier zowel om privé-personen als bedrijven. De enquête is verstuurd in november Na twee weken is gerappelleerd. Het veldwerk is half januari 2012 afgesloten. Respons De respons bedraagt 180 enquêtes oftewel 43%. Voor een schriftelijke enquête is dit een redelijk goede respons. De respons onder bedrijven en gemachtigden was iets hoger (46%) dan die onder particulieren (41%). respons Heeft u als particulier of beroepsmatig de aanvraag gedaan? aantal verstuurd aantal respondenten responspercentage particulier % beroepsmatig, voor eigen bedrijf 16 beroepsmatig, als gemachtigde voor de aanvrager % onbekend 4 Totaal % Betrouwbaarheid van de respons Vergeleken met de verdeling particulier-bedrijf in de werkelijke populatie wijkt de verdeling in de respons weinig af. Een tweede aspect waarop de respons kan worden vergeleken is de verdeling naar reguliere en uitgebreide aanvragen. Deze verdeling komt in de respons vrijwel precies overeen met de werkelijke verdeling. Zie onderstaande tabellen. De respons geeft een goed beeld van de werkelijke populatie. werkelijk regulier uitgebreid totaal soort aanvrager respons regulier uitgebreid totaal soort aanvrager particulier 99% 1% 100% 66% particulier 100% 0% 100% 64% bedrijf 88% 12% 100% 34% bedrijf 88% 12% 100% 36% totaal 94% 6% 100% 100% totaal 96% 4% 100% 100% KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

12 Beoordeling resultaten Voor het gemeentelijk beleid zijn twee vragen relevant bij het onderzoek naar dienstverlening: Bij welk rapportcijfer of percentage (on-)tevredenen zijn we als organisatie tevreden? Wanneer zeggen we dat we vooruit of achteruit zijn gegaan ten opzichte van ons doel (streefwaarde)? Wanneer scoren we beter of slechter dan een andere gemeente? Met andere woorden wanneer is er daadwerkelijk een verschil? De beoordeling van de dienstverlening van de WABO vindt plaats aan de hand van rapportcijfers en tevredenheidsvragen. Met de opdrachtgever is overeen gekomen, de resultaten te beoordelen aan de hand van het beoordelingsschema voor rapportcijfers en tevredenheidsvragen dat is ontwikkeld door team B&I. Beoordelingsschema tevredenheidsonderzoek Rapportcijfer en/of % ontevreden Betekenis voor beleid acties 7,5 < 5% goed vraagt geen aandacht 6,5-7,4 5% - 19% ruim voldoende vraagt geen aandacht 6,0-6,4 20% - 29% voldoende vraagt enige aandacht < 6,0 30% onvoldoende vraagt (veel) aandacht Toelichting: Wanneer vinden we een uitkomst een aandachtpunt? Beoordelingsschema Hoewel afzonderlijke respondenten wel onvoldoendes geven, komt een gemiddeld rapportcijfer zelden op een onvoldoende (lager dan 6) uit. Dit komt o.a. doordat in bijna alle gevallen het meest gegeven rapportcijfer (de modus) een 7 is. (In dit onderzoek naar de WABO is de modus zelfs een 8). Door het relatief hoge aantal zevens wordt het gemiddelde meestal boven de 6 uit getrokken. Het is echter te simpel om te zeggen dat alle gemiddelde rapportcijfers van 6 en hoger voldoende zijn en daarmee geen aandachtpunt. Wanneer moeten we dan wel spreken van een aandachtpunt? Hiervoor hanteert B&I het bovenstaande beoordelingsschema. Dit schema is ontwikkeld op basis van eerder tevredenheidsonderzoek. Uitgangspunt bij het ontwerp van het schema is een statistisch verantwoorde aanpak maar eveneens een indeling die voor de leek makkelijk is te lezen en te begrijpen. Wanneer een verschil? Toelichting: Wanneer is sprake van een verschil? Betrouwbaarheidsinterval Bij de interpretatie van resultaten uit steekproefonderzoek is nog een ander aspect van belang: de zogeheten betrouwbaarheidsmarge. In steekproefonderzoek worden uitspraken gedaan over alle personen in de onderzoeksgroep (=populatie) op basis van de mening van een deel van deze personen (= steekproefpopulatie). De kans bestaat dat de mening van de steekproefpopulatie niet volledig overeenkomt met die van de totale onderzoeksgroep. Hoe groot deze kans is, kunnen we berekenen met een statistische formule. Hieruit vloeit voor elke gevonden waarde een bepaalde betrouwbaarheidsmarge voort. Deze marge is met name afhankelijk van het aantal ondervraagde personen: hoe groter dit aantal, hoe kleiner deze marge. De werkelijke waarde in de hele populatie zal met een waarschijnlijkheid van 95% tussen de gevonden waarde minus de marge en de waarde plus die marge liggen. Deze marges vormen samen het betrouwbaarheidsinterval. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn vooral van belang bij het maken van vergelijkingen, bijvoorbeeld tussen gemeenten, tussen peiljaren of tussen een gevonden waarde en een streefcijfer. Want al is de uitkomst verschillend, toch kan het zijn dat er in werkelijkheid geen verschil is. Dit is het geval als de ene uitkomst binnen het betrouwbaarheidsinterval van de andere uitkomst ligt. Stel dat men in 2010 een 7,1 geeft terwijl dit in 2008 een 7 was. Het lijkt of het rapportcijfer met 0,1 is gestegen. We kunnen dit echter niet met zekerheid zeggen omdat het betrouwbaarheidsinterval waarbinnen de uitkomst in 2010 werkelijk ligt, loopt van 7 t/m 7,2 en dat van 2008 van 6,9 t/m 7,1. Deze intervallen overlappen elkaar. In de praktijk van het WABO-onderzoek betekent bovenstaande dat er pas sprake is van een daadwerkelijk verschil als het verschil tussen twee rapportcijfers minimaal 0,3 is en het verschil tussen 2 percentages minimaal 4%. Ook als we een streefcijfer willen vaststellen voor een volgende meting moeten we deze marge aanhouden. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

13 Aantal aanvragen Aan het begin van de vragenlijst is gevraagd hoeveel aanvragen men heeft ingediend. Dit is gedaan om respondenten te kunnen vragen, bij de beantwoording van de vragen de meest recente aanvraag in gedachten te nemen. De meeste respondenten hebben één aanvraag ingediend. 21% heeft meer dan één aanvraag ingediend. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

14 1 Informatie vooraf Informatie vooraf: helft op website Purmerend De meeste aanvragers hebben van tevoren informatie gezocht. Iets meer dan de helft van hen deed dit op de website van de gemeente Purmerend. Op de tweede plaats staat de landelijke site omgevingsloket.nl (OLO) en op de derde plaats staat (een bezoek) op het stadhuis van Purmerend. Waar informatie gezocht voor u aanvraag indiende? aantal % op de website van de gemeente Purmerend 96 54% op de landelijke website % op het stadhuis van de gemeente Purmerend 37 21% telefonisch 19 11% op internet, maar weet niet precies waar 7 4% anders, namelijk 20 11% n.v.t., heb geen informatie vooraf gezocht 18 10% Totaal % Men kon meerdere antwoorden geven. Gemiddeld heeft men 1,4 antwoord gegeven. Bij de antwoordmogelijkheid "anders" is meestal een andere partij genoemd zoals de aannemer, het bouwbedrijf of de architect. Ook is een aantal keer een persoonlijk contact genoemd zoals de buren of vrienden. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

15 2 De aanvraag: wijze van indienen en oordeel OLO Vier van de tien aanvragen via OLO Het grootste deel van de aanvragen, 42%, is gedaan via OLO. Ook indienen per post of aan de balie komt nog veel voor. Bij de antwoordmogelijkheid "anders" is meestal genoemd dat dit door de aannemer of het bouwbedrijf is gedaan; en 5 keer dat men het formulier heeft gedownload en daarna per post heeft verstuurd. Op welke manier heeft u de vergunningaanvraag ingediend? aantal % digitaal via omgevingsloket online (OLO) 75 42% per post 38 21% aan de balie 35 20% digitaal via 5 3% op een andere manier, namelijk: 25 14% Totaal % Driekwart van de aanvragers is tevreden over OLO Aan degenen die de aanvraag via OLO hebben gedaan, is gevraagd hoe tevreden zij hierover zijn. Een ruime meerderheid is tevreden ( 77%). Een op de tien is ontevreden. Hoe tevreden bent u over het doen van de digitale aanvraag via omgevingsloket.nl? aantal % zeer tevreden 21 28% tevreden 36 49% deels tevreden/deels ontevreden 10 14% ontevreden 2 3% zeer ontevreden 5 7% Totaal % Ontevreden: vooral vanwege technische problemen en onduidelijkheden op OLO Degenen die niet (helemaal) tevreden waren, konden hun antwoord toelichten. Drieëntwintig respondenten hebben hier een bruikbaar antwoord ingevuld. Het meest zijn genoemd: technische problemen met de site, onduidelijkheden op de site en een gebrekkige reactie van de gemeente op de aanvraag via de site. De letterlijke antwoorden zijn opgenomen in bijlage 1. Waarom niet (zo) tevreden over OLO? aantal technische problemen met de site (traag, eruit gegooid worden etc.) 7 onduidelijkheden op de site 6 gebrekkige reactie gemeente (bijv. niet terugbellen oid) 4 te uitgebreide formulieren, teveel vragen 3 OLO bevat geen bestemmingsplannen 1 foute vergunning gekregen 1 inlogcode voor medewerkers van de gemeente 1 Totaal 23 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

16 3 Soort aanvraag Bouwen en kappen meest voorkomend De helft van de aanvragen betrof de activiteit bouwen/verbouwen. 42% betrof kappen en 11% slopen. Voor de activiteiten bouwen/verbouwen, kappen en slopen wordt in dit rapport gekeken of er verschillen zijn in de beantwoording van de vragen. Voor de overige activiteiten zijn er te weinig respondenten. Welk type activiteiten viel binnen uw aanvraag? aantal % bouwen/verbouwen 90 51% kappen 74 42% slopen 19 11% brandveilig gebruik 9 5% monumenten 8 4% gebruik/bouwen in strijd met bestemmingsplan 5 3% reclame 5 3% in- of uitrit 5 3% milieu 4 2% natuur 3 2% anders, namelijk: 11 6% Totaal % Men kon meerdere antwoorden geven.gemiddeld heeft men 1,3 antwoord gegeven Meestal enkelvoudige aanvraag De meeste aanvragen (86%) betreffen één activiteit. 7% betreft 2 activiteiten en 7% meer dan 2 activiteiten. Aantal typen activiteiten dat binnen de aanvraag viel aantal % % % 3 5 3% 4 of meer 7 4% totaal % Verreweg de meeste aanvragen zijn regulier. Hierop komen we terug in het hoofdstuk over de afdoeningstermijn (pagina 21). KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

17 4 Duidelijkheid procedure Procedure over het algemeen duidelijk; eventuele kosten minst duidelijk Hoe duidelijk was de procedure van de aanvraag voor de respondenten op het moment dat zij de aanvraag indienden? De procedure is opgesplitst in 5 aspecten, zoals in de tabel is te zien. Waren de volgende zaken duidelijk op het moment dat u de formele aanvraag indiende? duidelijk onduidelijk Totaal weet niet / n.v.t.* Hoe de procedure zou verlopen 88% 12% % 5% Hoe lang de procedure zou duren 80% 20% % 7% Welke documenten en gegevens u moest aanleveren 88% 12% % 7% Welke kosten er gemoeid zouden zijn met uw aanvraag 68% 32% % 13% Waar u terecht kon met vragen 93% 7% % 6% * buiten beschouwing gelaten Voor de meeste respondenten was het duidelijk waar men terecht kon met vragen. Slechts 7% vond dit niet duidelijk. Hoe de procedure zou verlopen en welke documenten en gegevens men moest aanleveren, was voor 88% duidelijk. Iets minder duidelijk was hoe lang de procedure zou gaan duren (20% vond dit onduidelijk). Welke kosten er aan de aanvraag verbonden zouden zijn, was voor bijna een derde van de respondenten onduidelijk. Gekeken is of er verschillen zijn naar soort aanvrager of soort vergunning. Bij aanvragen voor bouwen of verbouwen was het de aanvrager iets vaker onduidelijk welke documenten en gegevens hij/zij moest aanleveren (17%, tegen 6% van de overige aanvragen). Voor degenen die meer dan één aanvraag hebben gedaan, was het vaker onduidelijk welke kosten er aan de aanvraag verbonden zouden zijn (53%) dan voor degenen die één aanvraag hebben gedaan (26% onduidelijk). KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

18 5 Reactie gemeente op aanvraag Negen van de tien aanvragers kregen een ontvangstbevestiging Het merendeel van de respondenten heeft een ontvangstbevestiging ontvangen op hun aanvraag. 3% heeft deze niet ontvangen en 7% weet het niet meer. Circa acht van de tien aanvragen was compleet In de meeste gevallen (79%) was de aanvraag compleet en hoefde men niest extra's aan te leveren. In 37 gevallen (21%) was de aanvraag niet compleet (ontvankelijk) en moest de aanvrager aanvullende informatie leveren. Één respondent moest daarnaast voor meer activiteiten een vergunning aanvragen. Na aanvraag: 40% actief contact gezocht In de onderstaande tabel is te zien op welke manieren de aanvragers contact hebben gehad met de gemeente na het indienen van de aanvraag. Op welke manieren contact met gemeente na indienen aanvraag Aantal % Ik heb een brief ontvangen van de gemeente 82 47% Ik heb een besluit ontvangen van de gemeente 63 36% Ik heb telefonisch contact gehad met de gemeente 52 30% Ik ben langs geweest bij de gemeente 41 23% ik heb een brief of gestuurd aan de gemeente 14 8% ik heb ontvangen van de gemeente 12 7% via de website 5 3% anders, namelijk: 13 7% Totaal % Men kon meerdere antwoorden geven. Vet=persoonlijk contact gehad/opgenomen Vier van de tien respondenten hebben na het indienen van de aanvraag persoonlijk contact gehad met de gemeente of zelf contact gezocht. Sommige aanvragers hebben op meerdere manieren contact gehad, daarom is de som van de vetgedrukte percentages hoger dan 40%. Particulieren hebben veel minder vaak persoonlijk contact gehad met de gemeente of zelf contact gezocht na het indienen van de aanvraag dan degenen die de aanvraag beroepsmatig deden (resp. 32% en 61%). Degenen die via OLO de aanvraag indienden, hadden vaker persoonlijk contact met de gemeente: 48% van hen heeft persoonlijk contact gehad/opgenomen. Waar de aanvraag slopen betrof, hebben relatief veel aanvragers (73%) na het indienen van de aanvraag contact gehad/opgenomen met de gemeente, waar deze bouwen/verbouwen betrof was dit ook relatief veel (56%) en waar het ging om kappen juist relatief weinig (28%). Mensen die telefonisch contact met de gemeente hebben gezocht, zijn minder tevreden over de totale procedure (7,2 versus 7,8). De totale beoordeling komt aan de orde in hoofdstuk 8 op pagina 24. Bij de antwoordmogelijkheid "anders" is het vaakst genoemd "via de aannemer" (of andere beroepsmatige partij). Ook is een paar keer "geen contact" genoemd. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

19 6 De afhandeling door de gemeente Bijna negen van de tien tevreden over telefonische bereikbaarheid en snelheid van antwoorden Over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente en de snelheid waarmee men antwoord kreeg op brieven/faxen en s zijn verreweg de meeste respondenten (zeer) tevreden. Gekeken is of er verschillen zijn naar soort aanvrager of soort vergunning. Aanvragers van een vergunning voor bouwen/verbouwen zijn iets minder tevreden over de snelheid waarmee geantwoord werd op brieven/faxen (7% ontevreden tegen 2% van de overige aanvragers). Aanvragers van een vergunning voor kappen zijn hier meer tevreden over (0% ontevreden). Ook over de snelheid van het beantwoorden van s zijn zij tevredener (43% zeer tevreden en 0% ontevreden). Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de afhandeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning door de gemeente? hoe tevreden bent u over zeer tevreden tevreden deels tevreden** ontevreden zeer ontevreden Totaal weet niet / n.v.t.* De telefonische bereikbaarheid van de gemeente De snelheid waarmee u antwoord kreeg op brieven/faxen De snelheid waarmee u antwoord kreeg op s 18% 75% 6% 0% 2% % 28% 23% 63% 9% 3% 1% % 23% 25% 63% 10% 1% 1% % 51% *buiten beschouwing **in de vragenlijst: deels tevreden/ deels ontevreden KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

20 Ruim acht van de tien is tevreden over dienstverlening medewerkers Ook over service van de medewerkers met wie men contact had, is men (zeer) tevreden. Over het nakomen van afspraken is 90% tevreden. Over het geven van advies is 83% tevreden. De volgende vraag gaat over de medewerkers van de gemeente waarmee u contact hebt gehad over uw aanvraag hoe tevreden bent u over De deskundigheid (juridisch, technisch, vakinhoudelijk) van de medewerker zeer tevreden tevreden deels tevreden** ontevreden zeer ontevreden Totaal weet niet / n.v.t.* 18% 68% 10% 3% 2% % 31% De mate waarin de medewerker zich inleefde in uw situatie 21% 63% 9% 3% 4% % 33% Het beantwoorden van uw vragen 21% 68% 6% 2% 2% % 30% Het geven van advies 20% 63% 10% 4% 3% % 37% Het nakomen van afspraken 20% 70% 6% 1% 3% % 35% De snelheid waarmee men u hielp *buiten beschouwing **in de vragenlijst: deels tevreden/ deels ontevreden 23% 62% 9% 4% 2% % 26% Gekeken is of er verschillen zijn naar soort aanvrager of soort vergunning. Aanvragers van een vergunning om te kappen zijn meer tevreden over de snelheid waarmee de medewerker hielp dan de overige aanvragers (31% zeer tevreden en 0% ontevreden). Alle aspecten dienstverlening scoren ruim voldoende In de volgende grafiek is te zien dat de dienstverlening op al deze aspecten aan de gekozen norm voldoet. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

21 Tevredenheid met een aantal aspecten van de dienstverlening van de gemeente De telefonische bereikbaarheid van de gemeente 93% 8% De snelheid waarmee u antwoord kreeg op brieven/faxen 86% 13% De snelheid waarmee u antwoord kreeg op s De deskundigheid (juridisch, technisch, vakinhoudelijk) van de medewerker De mate waarin de medewerker zich inleefde in uw situatie 88% 86% 84% 12% 15% 16% Het beantwoorden van uw vragen 89% 10% Het geven van advies 83% 17% Het nakomen van afspraken 90% 10% De snelheid waarmee men u hielp 85% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De blauwe lijn is de gekozen norm: maximaal 20% ontevreden tevreden niet (helemaal) tevreden Rapportcijfer medewerkers 7,7: goed Tot slot is de respondenten gevraagd om, het geheel overziend, een rapportcijfer te geven voor de medewerkers van de gemeente. Gemiddeld geeft men hiervoor een 7,7. Dit is een ruime voldoende. 89% geeft een 7 of hoger. Slechts 5% geeft een onvoldoende. Aanvragers van een kapvergunning zijn nog tevredener, zij geven een 8,1. Aanvragers van een vergunning waarvoor een termijn staat van 26 weken geven een lager cijfer (7 respondenten; 6,6). Rapportcijfer voor medewerkers ,7 8,1 6 6,6 5 4 totaal aanvragers kapvergunning aanvragers uitgebreide vergunning (26 weken) KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

22 7 Het besluit en de afdoeningstermijn Vergunning is meestal verleend In 95% van de gevallen is de vergunning verleend. In één geval is deze geweigerd en in 7 gevallen zegt men 'anders namelijk'. Hier is bijvoorbeeld gezegd "verleend onder voorwaarden". Hoe heeft de gemeente beslist over uw laatste aanvraag? aantal % vergunning verleend % vergunning geweigerd 1 1% anders, namelijk: 7 4% Totaal % Meest reguliere procedures Verreweg de meeste aanvragen betroffen de reguliere procedure van 8 weken. Voor slechts 7 respondenten gold de uitgebreide procedure van 26 weken. In 14% van de gevallen is de afdoeningstermijn 4 door de gemeente verlengd. Bij reguliere aanvragen gebeurde dit ongeveer even vaak als bij uitgebreide aanvragen. Welke afhandelingstermijn stond voor uw aanvraag? Is de afhandelingstermijn door de gemeente verlengd?* aantal % aantal % 8 weken (regulier) % ja 24 14% 26 weken (uitgebreid) 7 4% nee % weet niet 15 9% weet niet 18 10% Totaal % % tussen 8 en 26 weken is hierin geen verschil* 4 In de enquête is in plaats van de ambtelijk correcte term "afdoeningstermijn" de term "afhandelingstermijn gebruikt. KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

23 Langere afdoeningstermijn bij 15% van de aanvragen De meeste aanvragen werden afgehandeld binnen de geldende termijn, meestal zelfs sneller (64%). Bij 15% van de aanvragen was er sprake van een langere afhandelingstermijn; gemiddeld 10,9 weken langer. De kortste procedure duurde een week, de langste 76 weken. Binnen de geldende termijn afgehandeld? geldende afdoeningstermijn afhandeling duurde 8 weken 26 weken totaal gemiddeld korter/langer in weken kortste langste korter dan vastgestelde afdoeningstermijn 87 65% % 3,3 1 7 gelijk aan vastgestelde afdoeningstermijn 29 22% % 8 26 langer dan vastgestelde afdoeningstermijn 18 13% % 10, Totaal % % Bij aanvragen over monumenten (8) en brandveilig gebruik (9) is in de helft van de gevallen de standaardtermijn verlengd. Mogelijk is voor dit soort aanvragen extra aandacht nodig. Slechts in de helft van de gevallen waar de procedure langer duurde dan de geldende termijn, is volgens de respondenten de procedure door de gemeente verlengd. In werkelijkheid kan het in principe niet voorkomen dat de afdoeningstermijn langer is dan de geldende termijn terwijl de termijn niet door de gemeente is verlengd. In deze gevallen kondigt de gemeente altijd een verlenging van de procedure aan. Anders verliest zij het recht, leges te heffen. Een enquête levert altijd subjectieve informatie. Het kan zijn dat men vergeten is dat men een bericht van verlenging heeft gehad of men dit niet als zodanig heeft herkend. afhandelingstermijn door de gemeente verlengd? binnen of buiten de geldende afhandelingstermijn? ja nee korter dan geldende afhandelingstermijn 9 79 gelijk aan geldende afhandelingstermijn 2 24 langer dan geldende afhandelingstermijn 9 10 KTO Wabo B&I, Gemeente Purmerend

Omgevingsvergunning. Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Conclusies... 6 1.3. Aanbevelingen... 6 1.4.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers

... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers Voorstel aan burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapportage 'Evaluatie Omgevingsvergunning' Samenvatting/korte toelichting (ook bestemd voor externe communicatie): De omgevingsvergunning is op 1 oktober

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf?

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Wie een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen of gebruiken, krijgt in Nederland te maken met verschillende regels en voorschriften. U krijgt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Persona Harry Smölders Neemt leiding Direct Hoffelijk/Spontaan Oplossingsgericht Leeftijd: 36 jaar Privé-situatie:

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1 Informatie inwinnen Spoorboekje Bouwen in Wanneer u bouwplannen heeft, is het verstandig om eerst informatie in te winnen bij de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, Team Economie van de gemeente

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Enquête Monumenteigenaren Purmerend

Enquête Monumenteigenaren Purmerend Enquête Monumenteigenaren Purmerend In opdracht van: Afdeling VTH \ Vergunningen, mw. A. Schenk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend augustus

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds eerste halfjaar 2013 1 Klanttevredenheidsonderzoek Nationaal Restauratiefonds 2013 1 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Westerveld. Servicenormen. Wat houdt het in en wat betekent het voor u? Wat kunnen wij voor u doen?

Kwaliteitshandvest. gemeente Westerveld. Servicenormen. Wat houdt het in en wat betekent het voor u? Wat kunnen wij voor u doen? Kwaliteitshandvest gemeente Westerveld Servicenormen Wat houdt het in en wat betekent het voor u? De gemeente Westerveld levert een groot aantal producten en diensten. Wij willen dat onze diensten en producten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W.

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W. DORDRECHT De heer W. van Valen Boomstraat 33 3311 TC DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Reactie op onderwerp verzoek aanvullende gegevens procedurebevestiging verlenging beslistermijn omgevingsaanvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie