heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen"

Transcriptie

1 Nr DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen aangifte tegen de besloten vennootschap SCHIJF BOUW B.V., inmiddels gevestigd te Woudenberg, met een postadres te Maarn, hierna te noemen aannemer.

2 2 Verloop van de procedure 1. De Commissie heeft kennis genomen van: - het aangifteformulier met bijlagen van 1 oktober 2012 van B, wonende te X, verder te noemen opdrachtgeefster, binnengekomen op 2 oktober 2012; - de brief van het secretariaat van 29 oktober 2012 waarin aannemer peremptoir uitstel is verleend voor indiening van schriftelijk verweer tot en met 20 november 2012 en hem op voorhand akte is verleend indien het verweer niet binnen die termijn is ontvangen. 2. De aangifte is ter zitting van 11 december 2012 behandeld, waarbij behalve de hierna te noemen leden en de secretaris van de Commissie de volgende personen aanwezig waren: - aan de zijde van opdrachtgeefster: opdrachtgeefster in persoon. Hoewel aannemer daartoe bij aangetekende en bij gewone brief is opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. Vaststaande feiten 3. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden uitgegaan: a. In december 2011 hebben opdrachtgeefster en aannemer een opdrachtbevestiging getekend. Bij die opdrachtbevestiging is gevoegd een door opdrachtgeefster opgestelde Wensenlijst en materialen ter zake van de verbouwing van de badkamer van haar ouders en een Wensenlijst ter zake van de verbouwing van haar eigen woning. De verbouwing in haar eigen woning betrof met name het vergroten en compleet afwerken van de huidige dakkapel. b. De door aannemer verzonden termijnfacturen zijn binnen een week voldaan. c. Aannemer is op 2 januari 2012 met de badkamer van de ouders van opdrachtgeefster gestart. Het werk zou ongeveer twee weken in beslag nemen. d. Uiteindelijk kon er drie maanden niet gedoucht worden en was de badkamer vijf maanden niet behoorlijk te gebruiken. e. In de derde week van januari 2012 is aannemer begonnen met de sloopwerkzaamheden op de zolder van de woning van opdrachtgeefster. Vanaf dat moment was de zolder nauwelijks meer te gebruiken. Na lang aan-

3 3 dringen is aannemer op 22 maart 2012 begonnen met de bouwwerkzaamheden. Dat zou volgens aannemer ongeveer twee weken duren. Het dak werd met OSB-plaat en zeil dicht gemaakt. f. Op 6 april 2012 heeft opdrachtgeefster aannemer ter zake van beide woningen in gebreke gesteld. g. Toen het in de nacht van 8 op 9 april 2012 ging regenen, begon het dak te lekken. Op 9 april tweede Paasdag resulteerde dit in ernstige wateroverlast. Het dak is nadien afgewerkt door door aannemer aangetrokken zelfstandigen; dezen hadden geen materiaal voorhanden zodat opdrachtgeefster dat zelf heeft aangeschaft. h. Nadien zijn er door of namens aannemer weinig of geen werkzaamheden meer verricht. Op zolder was sprake van loshangende elektriciteitsdraden. In de tuin lag sloophout met uitstekende spijkers en schroeven. Opdrachtgeefster heeft drie jonge kinderen en heeft dit alles als zeer onveilig ervaren. i. Opdrachtgeefster heeft in mei 2012 een advocaat in de arm genomen die bij brief van 31 mei 2012 heeft geconstateerd dat aannemer ten gevolge van de ingebrekestelling van opdrachtgeefster met ingang van 21 april 2012 in verzuim verkeerde. Hij vordert vervangende schadevergoeding van aannemer en begroot deze overeenkomstig een rapport van Q&S Experts B.V. te Utrecht op ,29. j. Het werk is inmiddels door derden voltooid. k. Aannemer heeft tot op heden niet gereageerd op het verzoek/de sommatie van de advocaat van opdrachtgeefster om de bouwtekening en de sleutels te retourneren. l. Er loopt een civiele procedure tussen opdrachtgeefster en aannemer. Aannemer heeft in die procedure in reconventie een vordering ingesteld tot betaling van meerwerk. De ontvankelijkheid 4. De overtreding waarvan opdrachtgeefster aanneemster beschuldigt, zijn begaan na 1 januari 2012 en de aangifte is gedaan binnen twaalf maanden na die overtreding, zodat de aangifte in zoverre in behandeling kan worden genomen.

4 4 Het standpunt van opdrachtgeefster 5. Opdrachtgeefster heeft ter zitting haar klachten nader toegelicht. Zij heeft benadrukt dat zij voor aannemer heeft gekozen omdat hij een scherpe, maar geloofwaardige offerte had uitgebracht. Hij is bovendien aangesloten bij Bouwend Nederland, een keurmerk dat naar haar mening staat voor professionaliteit en integriteit in de bouwwereld. Volgens artikel 5 lid 1 onder c van de statuten van Bouwend Nederland zijn haar leden verplicht de belangen van Bouwend Nederland en/of de sectoren bouw en/of infrastructuur in het algemeen te bevorderen en deze niet te schaden, alsmede zich te zullen gedragen zoals een verantwoord handelend ondernemer in de sectoren bouw en/of infrastructuur betaamt. Aannemer is dat keurmerk niet waardig, aldus opdrachtgeefster. 6. Zij besluit haar toelichting als volgt: Meerdere malen heb ik mij tijdens de vele slapeloze nachten in het afgelopen half jaar afgevraagd hoe het toch mogelijk was dat ik zo benadeeld werd door een in mijn ogen eerlijk, betrouwbaar en professioneel overkomende aannemer die nota bene het keurmerk van Bouwend Nederland draagt. Het antwoord op deze vraag heb ik niet kunnen vinden. Wellicht kunt u mij antwoord geven op de vraag hoe het mogelijk is dat Schijf Bouw bv in het verleden lid kon worden van Bouwend Nederland terwijl de heer D. Schijf net een faillissement van zijn vorige bouwbedrijf Upex BV achter de rug had. Volgens het faillissementsverslag van deze BV heeft de heer D. Schijf niet bepaald integer gehandeld met deze BV. Hiermee verwijs ik weer naar uw statuten [ ]. Mijn verzoek aan u: Uitleg hoe het kan dat iemand met het verleden van Upex BV lid kan worden van Bouwend Nederland en drager kan worden van uw keurmerk. Royement lidmaatschap van Schijf Bouw bij Bouwend Nederland. De maximale boete van Bouwend Nederland opleggen aan Schijf Bouw BV / D. Schijf. Het verweer van het lid 7. Aannemer heeft, hoewel hij om uitstel voor schriftelijk verweer heeft verzocht, geen verweer gevoerd. De overwegingen van de Commissie 8. Zoals de voorzitter opdrachtgeefster tijdens de mondelinge behandeling heeft meegedeeld, opereert de Commissie Gedragscode Bouwend Nederland - hoewel door die vereniging in het leven geroepen volkomen onafhankelijk van Bouwend Nederland. Het bestuur van Bouwend Nederland benoemt weliswaar de leden van de Commissie (artikel 2 lid 4 van het Procedurereglement) maar tot commissielid kunnen alleen diegenen worden benoemd die direct of indi-

5 5 rect geen enkele betrokkenheid hebben bij enig lid van Bouwend Nederland en die binnen Bouwend Nederland geen enkele functie vervullen (artikel 2 lid 3 van het Procedurereglement). 9. Daaruit volgt dat de Commissie niet de door opdrachtgeefster gevraagde uitleg kan geven over de selectie die Bouwend Nederland al dan niet toepast bij de toelating van haar leden. 10. Wel onderschrijft de Commissie de opvatting van opdrachtgeefster dat sprake is van een keurmerk. Sinds 1 januari 2012 zijn alle leden van Bouwend Nederland immers gebonden aan de Gedragscode, waarvan (artikel A) uitgangspunt is dat een lid maatschappelijk verantwoord, integer en transparant handelt. Een opdrachtgever moet daar op kunnen vertrouwen en Bouwend Nederland daar op kunnen aanspreken. 11. Wat betreft de onderhavige aannemer merkt de Commissie op dat haar ambtshalve meer aangiftes tegen hem bekend zijn. Zijn gedrag vormt een vast patroon. Hij doet een scherpe offerte en factureert de (volledige) overeengekomen aanneemsom binnen korte tijd na acceptatie van zijn offerte. Na ontvangst van de betaling(en) stagneren zijn werkzaamheden. Die werkzaamheden worden met regelmaat, zoals hij zelf eerder heeft aangegeven, niet voltooid en bijna steeds maakt aannemer aanspraak op betaling van meerwerk, waartoe hij geen schriftelijke opdracht heeft gekregen. 12. Ook in het onderhavige geval is aannemer zijn afspraken niet nagekomen en heeft hij opdrachtgeefster en haar ouders halverwege een verbouwing achtergelaten in een woning met grote beperkingen. 13. Met opdrachtgeefster is de Commissie van oordeel dat aannemer daarmee in strijd handelt met zijn verplichting om niets te doen en alles na te laten wat de beeldvorming van de sectoren bouw en infra negatief kan beïnvloeden. Die verplichting van aannemer staat geformuleerd in artikel B onder 5 van de Gedragscode waaraan, zoals gezegd, aannemer is gebonden. 14. Nu sprake is van een vast patroon, is de Commissie van oordeel dat aannemer in ernstige strijd handelt met de Gedragscode en oordeelt zij een zware sanctie op haar plaats: een ontzetting uit het lidmaatschap (royement) is in

6 6 deze geïndiceerd (artikel 14 lid 1 onder h en artikel 15 lid 7 van het Procedurereglement). 15. Artikel 14 lid 4 van het Procedurereglement vermeldt dat onder andere een berisping en een royement niet tezamen met een ander straf kunnen worden opgelegd. Als straf wordt in artikel 14 lid 1, naast onder meer de genoemde twee straffen, onder g. als straf genoemd: publicatie van de straf met vermelding van de naam en de plaats van vestiging van de in het lidmaatschap begrepen moedermaatschappij of werkmaatschappij. 16. Waar artikel 15 lid 2 vermeldt dat een berisping als straf kan worden opgelegd, wanneer de Commissie meent dat een publieke bekendmaking van de straf noodzakelijk is, maar uit artikel 14 lid 4 volgt dat berisping en publicatie niet samen gaan, is de Commissie van oordeel dat de publicatie van artikel 14 lid i onder g niet als een afzonderlijke straf moet worden beschouwd. Ook het onderhavige royement dient naar het oordeel van de Commissie gepubliceerd te worden. 17. De Commissie zal op grond van artikel 16 lid 10 van het Procedurereglement het bestuur van Bouwend Nederland opdragen de uitspraak openbaar te maken via de website van Bouwend Nederland. Daartoe zal de uitspraak, met uitzondering van de gegevens van aannemer, worden geanonimiseerd. 18. De Commissie herhaalt hetgeen zij in haar uitspraak onder nummer heeft vermeld, te weten dat zij het bestuur in overweging geeft om de website voor wat betreft de Commissie en haar taken en bevoegdheden (en uitspraken) beter toegankelijk te maken voor het publiek. Zoeken naar termen als klacht, klachten, klachtencommissie, tuchtrecht of geschillencommissie levert niet het gewenste resultaat op. Daartoe moet specifiek gezocht worden naar gedragscode of procedurereglement, dat wil zeggen naar termen die zonder voorkennis niet onmiddellijk voor de hand liggen. 19. Hoewel opdrachtgeefster nog heeft gewezen op de mogelijkheid van een boete, zal de Commissie die niet opleggen. Primair omdat dat naast een royement op grond van voormeld artikel 14 lid 4 niet mogelijk is en subsidiair omdat Bouwend Nederland te kennen heeft gegeven dat de contributieplichti-

7 7 ge omzet van aannemer niet bekend is. Artikel 14 lid 1 onder c relateert de boete aan die contributieplichtige omzet. De kosten van de procedure 20. Nu aannemer een straf krijgt opgelegd, oordeelt de Commissie het op zijn plaats dat hij op grond van artikel 16 lid 9 de volledige kosten van de onderhavig procedure draagt. Deze kosten bedragen 4.299,61 (waarvan 746,21 aan btw). Aannemer dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze uitspraak aan Bouwend Nederland te voldoen. De beslissing De Commissie Gedragscode Bouwend Nederland: royeert aannemer; draagt het bestuur van Bouwend Nederland op deze uitspraak openbaar te maken via de website van Bouwend Nederland met vermelding van de naam en de plaats van vestiging van aannemer; draagt aannemer op om binnen 14 dagen na dagtekening van deze uitspraak 4.299,61 (vierduizend tweehonderdnegenennegentig euro en eenenzestig cent) te voldoen aan Bouwend Nederland ter zake van de kosten van deze procedure.

8 8 Aldus gewezen op 21 december 2012 door: mr. K.E. Mollema, voorzitter, prof. dr. R.J.M. Jeurissen en jhr. ir. C.J.A. Reigersman, leden, bijgestaan door mr. B.J. Broekema-Engelen, secretaris. De voorzitter: w.g. K.E. Mollema De secretaris: w.g. B.J. Broekema-Engelen

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis van 25 augustus 2010 Kenmerk: 10/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te s-gravenhage, voorzitter, mr. E.J. Rutters,

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet NR. 2. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. Een beding waarbij de bevoegdheid

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO SAMENVATTING 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; Werkgever heeft werkneemster bij wijze van ordemaatregel geschorst voor de duur van 4 weken omdat hij een onderzoek

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Eigen belang: makelaar brengt vlak vóór executieveiling bod uit en wordt koper. Geen misbruik van omstandigheden en moeilijke positie verkoper. Optreden van makelaar als privé persoon. Klager ziet zich

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 056.00 ingediend door: vertegenwoordigd door hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 Kantonrechter Rotterdam 21 december 2012, nr. 13915112 VZ VERZ 12-8983 (mr. Lubberdink) Noot J.P.H. Zwemmer, Payrolling. Werkgeverschap.

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 238 d.d. 6 oktober 2011 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, J.C. Buiter, prof. mr M.L. Hendrikse, drs. A.I.M. Kool, drs. L.B. Lauwaars, prof.

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) U I T S P R A A K 13-002 i n d e zaak nr. TFD 12-007 verwezen door: met betrekking tot: de Ombudsman Financiële Dienstverlening, gevestigd te hierna te

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-192 d.d. 20 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B. RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 Beslissing Mw. A.- B. 1. Per brief van 15 juli 2002 wendt Mw. A. te P. (hierna A.) zich

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD

Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD Wangedrag niet aannemelijk gemaakt. Ontbinding op grond van verstoring vertrouwensrelatie c.q. onverenigbaarheid van karakters.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie