DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden

2 Inhoud Derde trimester 2010 Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden Overname toegestaan mits toelating van het NAVB. Deze bundels worden in het Frans gepubliceerd onder de titel CNAC dossier. De raadgevingen gepubliceerd door het NAVB binden enkel het Actiecomité, rekening houdend met de huidige stand van de wetgeving en de techniek, en onttrekken de lezer niet aan de verplichting om informatie in te winnen en de geldende wetgeving na te leven. Inleiding... 3 Regelgeving voor een bouwproject < 500 m²... 3 Omschrijving van het bouwproject... 4 Opdracht van de architect... 4 Terreinbeschrijving... 4 Het concept... 6 De voorziene werkzaamheden... 6 Studiefase... 7 Specifieke administratieve formaliteiten... 7 Verdere uitwerking studiefase... 8 Vastleggen van de risicoposten tijdens het ontwerp Risicoanalyse en integratie van de preventiemaatregelen Coactiviteit Bespreking van de specifieke knelpunten voor het project Verplichte documenten coördinatie ontwerp Het veiligheids- en gezondheidsplan Het coördinatiedagboek Het postinterventiedossier Praktische uitwerkingvan art. 30 van het KB TMB Besluit Bijlagen Controlelijsten toegepast op het ontwerp Bestek Veiligheid een voorbeeld van inhoud Preventiefiches Specifiek veiligheids- en gezondheidsplan Bouwplaatsreglement Bibliografie Verschijnt 4 maal per jaar. Bestellingen en tarieven: zie of achteraan in NAVB info. Gratis downloadbaar op In dezelfde reeks zijn nog andere dossiers beschikbaar (vroeger Veiligheidsnota s ). NAVB Colofon NAVB dossier is een driemaandelijks informatieblad van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (ook beschikbaar in het Frans onder de titel CNAC dossier ). Redactie: Luc Christiaens, Christian Depue, Veerle De Saedeleer, Carl Heyrman, Véronique le Paige, Isabelle Lootens, Emmy Streuve, Isabelle Urbain, Arlette Vandenhoute, Nicolaas Van Leeuwen, Evy Vinck. Verantwoordelijke uitgever: Carl Heyrman - Koningsstraat 132/ Brussel Inschrijvingsnummer bij de Koninklijke Bibliotheek (wettelijk depot) Het redactiecomité van NAVB dossier streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Het kan er echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en duidelijke bronvermelding. Informatie en abonnement: NAVB - Koningsstraat 132/ Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Website: Opmaak en drukwerk: 2

3 Inleiding Uit studies van de Europese Unie blijkt dat veel ongevallen op bouwplaatsen het gevolg zijn van een gebrek aan aandacht, van tekortkomingen of van verkeerde keuzes tijdens de uitwerking van het ontwerp. Daarom is een meer diepgaande studie van de veiligheidsaspecten tijdens het ontwerp een absolute noodzaak, ook bij de bouw van een woning. In de periode daarna, bij het gebruik en het onderhoud van de woning, kunnen de bewoners en de personen die instaan voor het onderhoud ook blootgesteld worden aan gevaren, die ongevallen of ziektes kunnen veroorzaken. Er wordt niet altijd bij stilgestaan, maar de meeste ongevallen tijdens het privéleven doen zich voor in en rond de eigen woning. Het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB TMB) zet de Europese richtlijn om in Belgische regelgeving en organiseert de tenuitvoerlegging van de begrippen en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen. Dat uitvoeringsbesluit is gebaseerd op hoofdstuk V van de Welzijnswet van , die op haar beurt de Europese kaderrichtlijn betreffende de maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk heeft omgezet in Belgisch recht. Het KB van is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, namelijk de bouwplaatsen waar bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, metselwerken, schilderwerken, De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier) zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Elk bouwproject doorloopt verschillende fasen, namelijk het voorontwerp, het ontwerp, de uitwerking van het ontwerp, de verwezenlijking, het gebruik en het onderhoud. Bij elk bouwproject zijn heel wat partijen betrokken: de opdrachtgever, de bouwdirectie-ontwerp (architect), bouwdirectieuitvoering (hoofdaannemer), bouwdirectie-controle (architect), aannemers, onderaannemers, zelfstandigen, werknemers en last but not least de coördinator-ontwerp en de coördinatorverwezenlijking. Hoewel er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het ontwerp van een project en de uitvoering van de werken, stellen we toch vast dat de veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase meestal dode letter blijft, zeker bij kleinere projecten. Daarom hebben de sociale partners van het NAVB het nuttig geacht om, in navolging van NAVB dossier 104 Veilig ontwerpen Integratie van preventiemaatregelen bij het ontwerpen van een woning, een nieuw dossier te maken over het belang van het veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Regelgeving voor een bouwproject < 500 m² De coördinatie van het onderzoek van alle veiligheidsaspecten gebeurt tijdens de ontwerpfase van het bouwproject door een veiligheidscoördinator-ontwerp. Volgens het KB moet voor een project < 500 m² de bouwdirectie belast met het ontwerp - dit is de architect - een coördinator-ontwerp aanstellen en de verplichtingen vervullen die eruit voortvloeien, zoals de verplichting om toezicht te houden op de werkzaamheden van de coördinator, en ervoor zorgen dat de verschillende partijen hun medewerking verlenen. De coördinator-ontwerp moet worden aangesteld zodra wordt gestart met de studiefase. De architect mag de functie van coördinator-ontwerp zelf opnemen of een andere persoon ermee belasten, op voorwaarde dat hijzelf of de aangestelde persoon beantwoordt aan het vereiste profiel. De persoon die belast is met de aanstelling, in casu de architect, moet met de coördinator-ontwerp een schriftelijke overeenkomst sluiten. Als de functie van coördinator-ontwerp wordt uitgeoefend door een personeelslid van de architect, wordt deze overeenkomst vervangen door een document waarin de taken en bevoegdheden van dit personeelslid duidelijk worden omschreven. Als de architect zelf of één van zijn personeelsleden de functie van coördinator-ontwerp uitoefent, moet de aanstellingsovereenkomst niet afgesloten worden, maar wordt een clausule opgenomen in de architectuurovereenkomst. De ontwerpfase kan opgesplitst worden in drie deelfases: 1. ontwerpfase: schetsontwerpfase en eerste ramingen van de omvang van het project 2. studiefase: voorontwerpfase 3. uitwerkingsfase: opmaak van het bouwaanvraagdossier Volgens het KB is het niet verplicht om de coördinator-ontwerp al in het begin van het ontwerp aan te stellen. Hij kan op een later tijdstip worden aangesteld, zonder echter te vergeten dat hij ten laatste voor aanvang van de uitwerkingsfase van het ontwerp aangesteld moet zijn. 3

4 De bouwheer heeft er alle belang bij dat de coördinator zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij het ontwerp en bij de studie, zodat er al in de studiefase voldoende aandacht wordt besteed aan de onderhoudsvriendelijkheid en de gebruiksveiligheid van de woning. Hierdoor kunnen foute keuzes vermeden worden, die anders kunnen leiden tot erg dure aanpassingen achteraf. Het NAVB vindt dat men er alle belang bij heeft om de aanstelling zo vroeg mogelijk tijdens het ontwerp, of zelfs ervoor, te doen, zodat de architect een maximaal nut kan halen uit de bijstand en de adviezen van de coördinator-ontwerp. In de dagelijkse praktijk stellen we vast dat er dikwijls veel te lang wordt gewacht met de aanstelling van de coördinator (bv. tot net voor de aanvang van de uitwerkingsfase van het ontwerp), waardoor men verplicht is om een deel van het studiewerk over te doen om het aan de adviezen van de coördinator-ontwerp aan te passen. Dit gebeurt zelden, wat dan ook tot de nodige discussies en problemen leidt bij de uitvoering van de werken. De architect kan zelf de functie van coördinator-ontwerp uitoefenen, maar soms heeft het toch voordelen dat een aparte, onafhankelijke persoon de taak van veiligheidscoördinator op zich neemt. Deze wordt niet geconfronteerd met de keuze tussen esthetiek en veiligheid. Een woning moet niet alleen mooi zijn, maar moet ook veilig zijn voor de bewoners en voor de personen die aan het huis werken of zullen werken. De voornaamste taak van de coördinator-ontwerp is erop toezien dat de architect bij het bouwontwerp rekening houdt met de algemene preventiebeginselen van de Welzijnswet (risico s voorkomen, evaluatie van risico s die niet kunnen worden voorkomen, bestrijding van de risico s bij de bron, vervanging van wat gevaarlijk is door wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is, voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming, ), wat kan leiden tot meer veiligheid bij de uitvoering van de werken of op het ogenblik van de latere uitvoering van werken (onderhoud, herstelling, ). Concreet houdt deze taak een aantal handelingen in (technische informatie, voorstellen tot aanpassing, herziening van plannen, ) waarmee de coördinator de preventiebeginselen tracht te integreren in het bouwwerk bij elke stap van de ontwerpfase. Als preventie-instituut van de bouw heeft het NAVB al meermaals gesteld dat het meer dan tijd is om de nodige aandacht te besteden aan het wegontwerpen van de risico s. Met dit dossier over het veilig ontwerpen van een eengezinswoning wil het NAVB daar een bijdrage aan leveren. Omschrijving van het bouwproject Opdracht van de architect In dit dossier worden een aantal aspecten beschreven die de veiligheidscoördinator-ontwerp tijdens zijn opdracht kan onderzoeken. Hiervoor schetsen we een fictieve situatie waarop we het voorbeeld verder kunnen uitwerken. Situatieschets opdracht Het gezin bestaat uit een vader, een moeder en twee kinderen. Ze willen graag een grotere woning dan die waarin ze vandaag wonen. Ze wensen een aparte keuken, een ruime leefruimte. Verder willen ze een slaapkamer voor de ouders en een aparte slaapkamer voor elk kind. Ze hebben ook een badkamer en een toilet nodig. Omdat de moeder thuis werkt, is er ook nood aan een aparte werkruimte of bureau. De vader is een vrijetijdsklusser en motorfanaat en vraagt een aparte ruimte om te knutselen en te sleutelen aan zijn motorfiets. Daarnaast moet er ook een garage voorzien worden om de auto en de motorfiets te plaatsen. De tuin moet worden aangelegd zodat de kinderen kunnen spelen, maar er moet ook een tuinafsluiting komen. Daarnaast wenst het gezin ook een tuinhuis en een zwembad. Zodra de kinderen het huis hebben verlaten, zal het zwembad waarschijnlijk omgevormd worden tot een siervijver met een aanliggend terras. Ten slotte wenst de opdrachtgever het huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Terreinbeschrijving Plaatsbeschrijving De plaatselijke omstandigheden zullen de eventuele risico s die optreden bij de uitvoering van de werken beïnvloeden. In ons voorbeeld gaan we uit van de situatie hieronder. 4

5 Situatieschets plaatsbeschrijving Het gezin beschikt over een langwerpig terrein dat 16 meter breed en 38 meter lang is. Het bouwterrein is gelegen in een residentiële buurt. Er zijn geen grote invalswegen of andere verkeersinfrastructuur in de onmiddellijke nabijheid. Naast het bouwterrein is er een tehuis voor gehandicapten, waarvan het hoofdgebouw aan de kant van het bouwterrein ligt en ongeveer 12 meter hoog is. Ook de toegangsweg naar het achtergelegen gebouw loopt langs het bouwterrein. Op het terrein staan enkele vervallen gebouwen: een onbewoonbaar verklaarde woning met achterliggende bijgebouwen en een afgedankte waterput. In de bestaande onbewoonbare woning is een aansluiting op het elektriciteitsnet aanwezig en ook een aansluiting op de waterdistributie. Er is geen aansluiting op de riolering, gasdistributie, kabel, Het terrein loopt omhoog van de straat naar achteren en vertoont een hoogteverschil van iets minder dan een meter. De Figuur 1: Bestaande toestand van de bouwplaats straat kent ook een aflopend profiel langs de voorgevel van links naar rechts. Er staan enkele hoge bomen, waarvan er één te dicht bij de linkerlimiet van het terrein staat en de toegangsweg van het naastliggende tehuis kan beschadigen. Verder staan er wat struiken en zijn er hier en daar drassige plekken. Nutsleidingen De aanwezigheid of de afwezigheid van de aansluiting op de nutsleidingen heeft in de praktijk al vaak aanleiding gegeven tot problemen. In ons voorbeeld gaan we uit van de situatie hieronder. Situatieschets nutsleidingen In de straat zijn de volgende nutsleidingen beschikbaar: water gas telefonie en kabel elektriciteit riolering: deze ligt 1,5 meter onder het straatniveau en volgt het lengteprofiel van de straat. De gescheiden afvoer van regenwater en huishoudelijk afvalwater is nog niet operationeel, maar de verplichting om een gescheiden afvoer te voorzien voor eventuele latere aansluitingen, bestaat wel. Er is geen verplichting voor het plaatsen van een regenwaterput. Randinformatie en bouwvoorschriften De bouwvoorschriften, plaatselijke politiereglementen, kunnen de beschikbare vrije ruimte voor het uitvoeren van de werken sterk beperken. Het is dus belangrijk dat tijdens de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met deze beperkingen om te vermijden dat er gekozen wordt voor een bouwmethode die achteraf niet haalbaar blijkt. In ons voorbeeld gaan we uit van de situatie hieronder. Situatieschets randinformatie en bouwvoorschriften Volgens de bouwvoorschriften moet er een strook van 3 meter vrij blijven aan de perceelsgrenzen links en rechts en een strook van 6 meter vanaf de rooilijn. Het bodemattest is beschikbaar. Er is geen asbest aanwezig op de bouwplaats. Al het bouwafval moet van het terrein verwijderd worden en het terrein moet proper opgeleverd worden als de tuinaannemer moet beginnen. In geen enkel geval mag bouwafval in de grond gestopt worden of gebruikt worden voor aanvulling van uitgravingen. Tijdens de werken moet de toegang tot de achterliggende gebouwen van het tehuis voor gehandicapten te allen tijde vrij blijven. Figuur 2: Bouwvoorschriften 5

6 Het concept Omdat de opdrachtgever een energiezuinig gebouw wenst, stelt de architect voor om een compacte woning te ontwerpen. Op de benedenverdieping voorziet hij de woonfuncties, zoals leefruimte, keuken en bureau. De bovenverdieping wordt ingericht als slaapverdieping en ook de badkamer is daar gepland. Het terrein is lang en smal en is enkel langs de straatzijde toegankelijk. Daardoor is een garage naast het gebouw niet mogelijk. Om te profiteren van het hoogteverschil van het terrein stelt de architect voor om de kelder en de garage gedeeltelijk onder het straatniveau te voorzien. Vermits de straat afloopt van links naar rechts, kan de garage het best aan de rechterkant geplaatst worden, zodat er gemakkelijker een toegang kan worden voorzien. Er is immers een kleinere helling nodig omdat het niveau van de straat daar lager ligt. De aansluiting op de riolering wordt ook aan de rechterkant voorzien om de afwatering van de kelder mogelijk te maken. De rioleringen zitten immers op een niveau van - 1,5 m en het vloerniveau van de kelder is -1,1 m ten opzichte van de straat. Ook het regenwater van de inrit kan rechtstreeks afgevoerd worden zonder te moeten pompen. Figuur 3: Ontwerp benedenverdieping De voorziene werkzaamheden Het betreft een bouwproject van minder dan 500 m², maar in het kader van het voorbeeld gaan we ervan uit dat de uitvoeringstijd meer dan 500 mandagen zal bedragen. De belangrijkste uit te voeren werken zijn: De bestaande bebouwing afbreken. Het betreft de vervallen woning en de bijbehorende bijgebouwen en schuren. Het terrein bouwrijp maken. Hiervoor moet de grond geëgaliseerd worden en moeten ook bomen gerooid worden. De bouwplaats inrichten en voorbereiden op de werken. De grondwerken uitvoeren en de funderingen plaatsen. Een draineerbuis rond de voet van de fundering plaatsen. De kelder uitvoeren. Drainage. Riolering en regenafvoerputten. De kelder, waterdichting en isolatie. De ruwbouwwerken uitvoeren. Dit zijn de metselwerken (binnen- en buitenspouwblad), de isolatiewerken en het plaatsen van de vloerelementen. De dakstructuur en de dakbedekking aanbrengen. 6

7 Het buitenschrijnwerk plaatsen. De binnenafwerking uitvoeren, bv. pleisterwerken, schilderwerken, betegeling, vloeren plaatsen, De woning uitrusten met technieken zoals verwarming en ventilatie, sanitair en domotica. Het binnenschrijnwerk aanbrengen, bv. ingemaakte kasten, afwerking van de trap, De omgeving aanleggen. Hieronder vallen o.a. de aanleg van de oprit en het terras, tuinbeplanting aanbrengen, een tuinhuis en een zwembad Figuur 4: Ontwerp bovenverdieping Studiefase Zelfs bij de bouw van een eengezinswoning zijn er heel wat risicoposten. Het is dus zeer belangrijk dat ze tijdens het ontwerp al vastgesteld, onderzocht en indien mogelijk vermeden worden. Enerzijds zijn er de risico s die optreden tijdens het gebruik en het onderhoud van de woning, dus de risico s die de bewoners zelf ondergaan. Anderzijds zijn er de risico s die optreden tijdens de bouwfase of tijdens de eventuele herstellings- of aanpassingswerken achteraf, dus de risico s waaraan de uitvoerders van de werken worden blootgesteld. Om voor de vastgestelde risico s de geschikte preventiemaatregelen voor te stellen moet een risicoanalyse uitgevoerd worden. Dit laat ook toe om de voor- en nadelen van bepaalde voorgestelde oplossingen met elkaar te vergelijken. Het is belangrijk dat er tijdens het ontwerp al getracht wordt om maatregelen in het concept te integreren. Tijdens de studiefase kan de veiligheidscoördinator ook de opvolging van enkele administratieve formaliteiten begeleiden. Hieronder een overzicht. Specifieke administratieve formaliteiten Terrein Navraag doen via of inzake ligging van gasleidingen, hoogspanningskabels en nutsleidingen Werd er een bodemattest afgeleverd? Werd er een sondering uitgevoerd? Plaatsbeschrijving van het terrein Plaatsbeschrijving van de aanpalende eigendommen. Vaststellen van zichtbare schade die eventueel onterecht op de bouwheer of de aannemer verhaald zou kunnen worden of schade die aangeeft dat specifieke veiligheidsmaatregelen of alternatieve uitvoeringsmethodes nodig zijn (bijvoorbeeld in geval van bronbemaling, diepe uitgravingen, ) 7

8 Bestaande bebouwing Er moet een plaatsbeschrijving gebeuren van de bestaande woning, met aanduiding van de aanwezigheid van ondergrondse constructies die eventueel problemen kunnen veroorzaken tijdens de afbraakwerken, bij het plaatsen van hef- en hijswerktuigen, Nagaan of er asbest aanwezig is, eventueel een asbestinventaris maken Mobiliteit Er moet een mobiliteitsplan opgesteld worden om de interactie van de bouwactiviteiten met de omgeving te onderzoeken: Onderzoek van de invloed van de werf op het verkeer: - De veiligheid van het doorgaand verkeer, de voetgangers, fietsers - De signalisatie - Eventueel invoeren van een parkeerverbod inlichtingen vragen aan de bevoegde politie Onderzoek van de invloed van het verkeer op de uitvoering van de werken: - Parkeerverbod over de volledige breedte van de werf tijdens de uitvoering, voor de aanvoer van materialen - Levering van bouwmaterialen buiten de spitsuren en niet op drukke momenten van de dag - Mogelijkheid tot plaatsen van containers, bouwkraan, op de openbare weg Situatieschets mobiliteit en terrein Het betreft een rustige straat zonder druk verkeer. In geval van nood kan één rijstrook afgesloten worden en kan er alternerend verkeer worden georganiseerd. De toegang tot het tehuis voor gehandicapten moet vrij blijven. Een speciaal aandachtspunt is dat de straat schoon moet blijven voor de rolstoelgebruikers. Figuur 5a & 5b: Zichten op de woning Verdere uitwerking studiefase Detailtekeningen maken Zeker bij de opdeling van de werken in verschillende deelopdrachten is het belangrijk om duidelijke uitvoeringsplannen te hebben met een duidelijke aflijning van de uit te voeren werken. Dit voorkomt discussies achteraf over bijkomende (onvoorziene) werken. De opmaak van detailtekeningen is noodzakelijk om VOOR de aanvang van de werken eventuele uitvoeringsproblemen en problemen van toegankelijkheid te kunnen vaststellen: - De aansluitingen van structuurelementen - De dakopbouw en aansluitingen op muren, schouwen, dakuitsteken, dakkapellen - De vloeropbouw, de gevel- en wandopbouw, rekening houdend met de plaatsing van leidingen, buizen, Planning opstellen Een realistische planning qua tijd en kosten opstellen, rekening houdend met: - Bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de werkplek, inzetbaarheid van materieel, funderingsconstructie (prefab, palen, ), aanpak van de ruwbouw, afbouw en installatie, - Het vermijden van coactiviteit van de werken. Meer bepaald moet vermeden worden dat te veel arbeiders op eenzelfde werkplaats gelijktijdig aan het werk zijn. Dit voorkomt dat arbeiders in elkaars weg lopen en elkaar blootstellen aan ongezonde situaties, zoals schadelijke stoffen, lawaai, trillingen, vallende voorwerpen, Rekening houden met de seizoensgebonden weersomstandigheden: - Een volgorde opstellen voor de uitvoering van werkzaamheden, rekening houdend met het tijdige wind- en waterdicht maken van het gebouw. 8

9 Werfinrichtingsplan opmaken Er dient een werfinrichtingsplan opgemaakt te worden, met aandacht voor : - de toegang tot werfwegen en parkeerruimte - de plaatsing van een werfbureau - de plaatsing van sociale voorzieningen en een EHBO-kit/EHBO-voorzieningen - ruimte voor intern transport op de werf - de opslag van materialen, afval, - de plaatsing van hefwerktuigen - plaats voor het lossen van vrachtwagens bij de aanvoer van bouwmaterialen In alle bouwfasen moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van sociale & EHBOvoorzieningen, opslagplaatsen voor materiaal/materieel, Kan tijdens de uitvoeringsfase al gebruik gemaakt worden van de definitieve aansluitingen? - Aansluiting elektriciteitsnet - Aansluiting waterdistributienet - Aansluiting gas - Aansluiting kabel en telefoon - Aansluiting regenwaterafvoer - Aansluiting huishoudelijk afvalwater Situatieschets werfinrichtingsplan Figuur 6: De te voorziene aansluitingen van de nutsleidingen en aansluitputten Gespecialiseerde studies uitvoeren De veiligheidscoördinator moet ook zijn advies geven over de vraag welke gespecialiseerde studies al dan niet noodzakelijk zijn. Dit zijn onder meer: Een grondsondering en de vergelijking ervan met eventueel eerder uitgevoerde sonderingen Een stabiliteitsberekening van het project De EPB-verslaggeving (EPB = EnergiePrestatie Binnenklimaat) Een speciale studie over de brandveiligheid 9

10 Vastleggen van de risicoposten tijdens het ontwerp In een eerste fase moeten de verschillende punten worden vastgelegd waarmee de architect al vanaf het ontwerp rekening moet houden: de omgeving van het bouwterrein het bouwprincipe de uitvoeringswijzen van de ruwbouwwerken de materiaalkeuze bij de afwerking voorzieningen voor het onderhoud van de woning de gebruikte materialen De voorgestelde veiligheidsprincipes moeten worden opgenomen in het bestek. De risico s van de verschillende fasen van het ontwerp zijn hieronder beschreven. Ze werden vastgesteld met behulp van een tabel die als bijlage bij dit dossier opgenomen is. De specifieke veiligheidsaspecten eigen aan dit project werden opgesplitst volgens: de bouwplaats en de omgeving de bestekbepalingen en fasering de vormgeving en het bouwprincipe het materiaalgebruik, de detaillering en de definitieve afwerking de onderhoudsfase van het bouwwerk de gebruiksfase Er wordt een overzicht gegeven van de elementaire problemen en/of risico s en de hierbij te nemen preventiemaatregelen en/of -voorzieningen. De tabel bevat een schematische weergave, zodat een snelle identificatie en opvolging mogelijk is. Het is mogelijk dat deze inventarisatie tijdens de uitvoering van de werken wordt aangevuld naargelang de voorziene uitvoeringsmethode wijzigt. In dat geval moet de betreffende aannemer de veiligheidscoördinator-verwezenlijking tijdig de nodige informatie bezorgen. De aannemers moeten in hun offerte rekening houden met de specifieke opmerkingen - preventiemaatregelen geformuleerd in de onderstaande tabel specifieke veiligheidsaspecten eigen aan dit project. De wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie; De uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het gebouw, zoals onderhoud, aanpassingen, verbouwing, uitbreiding. Bouwplaats en omgeving Omgevingsfactoren en de inplanting van de bouwmassa op het bouwterrein kunnen eveneens invloed hebben op het welzijn (de veiligheid en de gezondheid) bij de opbouw, het gebruik en het onderhoud van een woning. Al van in de ontwerpfase moet men nagaan met welke factoren van buiten de bouwmassa zowel tijdens de uitvoeringsfase als tijdens het gebruik en het onderhoud rekening gehouden dient te worden. De inplanting van de bouwmassa op het bouwterrein is één van de meest doorslaggevende beslissingen die in de ontwerpfase wordt genomen. Situatieschets bouwplaats en omgeving In ons voorbeeld betreft het een open bebouwing waarbij een vrije ruimte van 3 m moet worden voorzien langs de beide zijden van de perceelsgrens. Aangezien het bouwterrein slechts 16 m breed is, blijft er een maximale bouwbreedte over van 10 m, die de architect maximaal wenst te benutten. De vrije ruimte voor de inrichting van de bouwplaats is dan ook beperkt. We denken dan vooral aan de aanen afvoer van groot materieel, de ruimtebehoefte voor het opstellen van de werfinstallaties, werkposten, materiaal- en afvalopslag. De keuze van de opslagplaats en de aanvoer van de materialen moet ook bestudeerd worden. De bereikbaarheid van deze opslag, zowel voor de vrachtwagens als voor de torenkraan, mag zeker niet uit het oog verloren worden. Tijdens de uitvoering van de inrit naar de ondergrondse garage moeten de nodige voorzieningen getroffen worden om te vermijden dat bij een eventuele zware regenbui het regenwater van de straat naar de garage loopt. Figuur 7: Oprit naar de ondergrondse garage 10

11 Ook tijdens het gebruik en het onderhoud van een woning blijft de invloed van de omgeving belangrijk. Tijdens de infrastructuurwerken en de aanleg van de groenbeplanting moet er rekening worden gehouden met de zichtbaarheid aan de in- en uitrit. De bereikbaarheid van de te onderhouden gedeelten, zoals ramen, daken, aflopen, enz., is zeer belangrijk voor het latere onderhoud. Aan de hand van een aantal sleutelvragen kunnen we in de eerste plaats nagaan welke van deze factoren een invloed kunnen hebben: Zijn er beperkingen als gevolg van de geologische gesteldheid van de bodem? Kan men in contact komen met bodem- of waterverontreinigingen? Moet er rekening gehouden worden met de grondwaterstand? Is er instortingsgevaar (werken in de diepte)? Is er rekening gehouden met de waterhuishouding (grondwaterpeil, hoogste waterstand, waterlopen, getijden, )? Zijn er beperkingen ten gevolge van installaties die op en rond de bouwplaats in bedrijf worden gehouden (elektrische leidingen, spoorwegverbindingen, wegen, industriële installaties in bedrijf, ondergrondse leidingen, productie-eenheden, enz.)? Kan men met elektrische leidingen/installaties in contact komen die op en rond de bouwplaats in bedrijf gehouden worden? Zijn er beperkingen i.v.m. de toegang tot de bouwplaats: maximale toegangsprofielen (gabarit), maximale belasting op de toegangswegen,? Is er nood aan bouwplaatssignalisatie overdag? En s nachts? Kan het afvalwater worden afgevoerd? Kan men vallen/struikelen/uitglijden op de werkpost of op weg naar de werkpost? Kan men naar beneden vallen? Kunnen er voorwerpen/materialen naar beneden vallen? Is er kans op brand of explosie? Kan men met gevaarlijke producten in contact komen? Kan men zich verbranden? Kan men met straling in contact komen? Kan men letsels oplopen door te moeten werken in een moeilijke houding? Zijn er specifieke bouwplaatsvoorschriften vanwege de bouwheer? Is er verdrinkingsgevaar? Is er verstikkingsgevaar? Zijn er beperkingen i.v.m. het gebruik van bepaalde zones voor materiaalopslag? Is er gevaar door externe activiteiten/transport? Zijn alle bouwonderdelen die regelmatig onderhouden moeten worden, goed en veilig bereikbaar? Het overlopen van deze punten zal een lijst van aandachtspunten opleveren waarvoor al tijdens de ontwerpfase preventiemaatregelen bestudeerd kunnen worden. De voorgestelde preventiemaatregelen houden verband met de volgende punten: De uitvoering van het bouwproject Het gebruik van de woning Het onderhoud van de woning Eventuele latere verbouwingen en/of aanpassingen Een voorbeeld van een niet-limitatieve controlelijst staat achteraan dit dossier. De ligging van de bouwplaats De ligging van de werf moet geanalyseerd worden. Op die manier kan nagegaan worden of extra maatregelen nodig zijn op het vlak van verkeersontsluiting, signalisatie, Dit is het geval als de werf in de nabijheid ligt van publieke centra zoals winkels, scholen, fabrieken, ziekenhuizen, Wanneer er een noodzaak is om gedeeltes van de openbare weg of van een private weg in te nemen (zoals voetpad, parkeerzones, weggedeelte, ), moet de veiligheidscoördinator dit aanhalen en zorgen dat er afspraken gemaakt worden met de politie, de lokale wegbeheerder, Er moet ook vastgelegd worden wie dit gaat doen: de bouwheer, de aannemer of de veiligheidscoördinator. Figuur 8: 3D-zicht achterzijde 11

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen Inhoud Inleiding... 3 Vierde trimester 2007 Bundel Nr 116

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB Bundel Nr 124 Alcohol- en drugspreventie in de bouw Inhoud Inleiding... 3 Wegwijs in dit NAVB dossier... 4 Vierde trimester 2009 Bundel Nr

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen

Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen Bart Vanbever Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleiders: ir. Nele Tilley, prof. dr. ir.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S RISICO S VAN BRAND OF EXPLOSIE FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Transport en opslag op de bouwplaats Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Weersonafhankelijk bouwen. Een studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen door Nederlandse uitvoerende bouwbedrijven.

Weersonafhankelijk bouwen. Een studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen door Nederlandse uitvoerende bouwbedrijven. Weersonafhankelijk bouwen Een studie naar mogelijkheden en beperkingen van weersonafhankelijk bouwen door Nederlandse uitvoerende bouwbedrijven. ir. M.M.J. Vissers ir. F.J.M. van Gassel Eindhoven, 15 mei

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf

Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf BLVC-plan De Hallen Nieuwbouw-Zuid Deelproject: Stadsdeelhuis met ondergrondse werf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West Datum 10 maart 2008 Versie 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie