Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K. Noord-Nederland: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPPEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop en/of huur en verhuur van en/of aan Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo advies & dienstverlening en Diwimo handelsmaatschappij, gevestigd te Hoogeveen hierna te noemen "de gebruiker". 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". 3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 4. De door de gebruiker en/of derden die namens of in opdracht van de gebruiker handelen te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Onder de bescheiden worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde bescheiden, zoals op computerschijven, op dvd/cd-roms, diskettes of welke andere mogelijke gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden alle roerende zaken verstaan, zoals deze door de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, alsmede alle roerende zaken zoals deze door de wederpartij en/of derden die namens en/of in opdracht de wederpartij handelen, worden gekocht, verkocht, gebruikt, verbruikt, gehuurd, verhuurd, geleend, uitgeleend, in bezit hebben, etc. Hieronder worden onder andere verstaan materialen, grondstoffen, gereedschappen, materieel, machines, voertuigen, hulpstoffen, hulpmiddelen, half-fabrikaten, prefab-delen, etc., etc. 6. Onder bouwtechnische keuring c.q. bouwtechnische inspectie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : het visueel en non-destructief beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat in een rapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. 7. De werknemers van de gebruiker of door de gebruiker voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 8. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Latere overeenkomsten zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden. Een enkele verwijzing door de wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van wederpartij met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 11. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 12. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 13. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming van één of meer verplichtingen van de wederpartij zoals neergelegd in de algemene voorwaarden te verlangen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen van deze verplichting(en). 14. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere malen en/of op verschillende wijzen aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en/of hiernaar meerdere malen heeft verwezen in door de gebruiker aan de wederpartij verstrekte bescheiden. 15. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website(s) van Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen en Diwimo advies & dienstverlening (www.diwimo.nl). ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN 1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of werkzaamheden en/of koop en verkoop en/of huur en verhuur worden eerst door schriftelijke (opdracht)bevestiging van de gebruiker bindend. Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven en wordt geacht dat de wederpartij hiermee instemt en wordt de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de overeenkomst. 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend. 3. Mondelinge afspraken, aanvullingen en/of wijzigingen binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht. 5. Afspraken, overeenkomsten, aanvullingen en/of wijzigingen met ondergeschikte leden van het personeel van de gebruiker en/of derden die namens of in opdracht van de gebruiker handelen, binden hem niet, voor zover ze door gebruiker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 6. Elke met de gebruiker aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De wederpartij zal toestaan dat de gebruiker zonodig informatie betreffende hem opvraagt 7. Aanvullingen en/of wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij als meerwerk in rekening gebracht. 8. Aanvullingen en/of Wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij aangebracht kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijke tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen

3 levertijd(en) door de gebruiker wordt overschreden. Hierbij is voorts artikel 15 lid 5 onverkort van kracht. 9. De gebruiker behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 10. De gebruiker behoudt zich het recht voor een verzoek tot aanvullingen en/of wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij van de hand te wijzen, indien na het oordeel van de gebruiker het stadium van de werkzaamheden de gevraagde aanvullingen en/of wijzigingen ongewenst zijn te achten of de aanvullingen en/of wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen of de aanvullingen en/of wijzigingen in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden 11. Alle andere overeenkomsten dan die gesloten voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. 12. Overeenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd worden stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd. 13. Bij opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven. 14. Het is de wederpartij niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de overeenkomst, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de overeenkomst, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens de gebruiker bij de wederpartij te werkgestelde of met door of namens de gebruiker bij de overeenkomst voor de wederpartij betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 3000,00 (zegge: drieduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 15. Het is de wederpartij niet toegestaan noch voorafgaand, noch gedurende, noch naderhand de uitvoering van de overeenkomst, rechten en verplichtingen uit een met de gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. 16. Ingeval de gebruiker met de wederpartij een overeenkomst sluit voor het maken van een schaderapport, en de wederpartij daarna met de gebruiker geen overeenkomst sluit ten aanzien van de uitvoering hiervan, is de gebruiker gerechtigd 10% van het door de gebruiker vastgestelde schadebedrag in rekening te brengen aan de wederpartij. 17. De gebruiker behoudt zich het recht voor de wijzen en/of methoden en/of eigen inzichten te bepalen hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. 18. Het uitvoeren van tests en/of proeven en/of maken van modellen en/of prototypen, en/of het aanvragen van vergunningen en/of het beoordelen of instructies en/of bescheiden van de wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoren niet tot de overeenkomst van de gebruiker, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, voorraadlijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij: 1. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en) en/of een verwijzing naar deze tekeningen. Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.

4 2. ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle aanbiedingen, offertes, prijs-, tarieflijsten, levertijden etc. staan slechts voor acceptatie open gedurende de daarop vermelde termijn. 2. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: 1. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht; 2. richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk; 3. regie / nacalculatie : de gebruiker doet een opgave van, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, uurtarieven alsmede een eenheidsprijs voor goederen welke duidelijk aanwijsbaar toegepast worden, de daadwerkelijk door de gebruiker bestede uren, alsmede de daadwerkelijk door de gebruiker gemaakte kosten voor goederen zullen aan de wederpartij worden doorberekend. De gebruiker zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen. 3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen en leges van overheidswege en andere additionele kosten die de gebruiker moet maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, reis-en verblijf-, afdruk-, verzend- en administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden zoals constructieadviseur, installatieadviseur, bestekschrijver, bouwfysicus, e.d. en de kosten voor benodigde rapportages. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 5. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte informatie en/of bescheiden c.q. de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren goederen. Mochten deze informatie en/of bescheiden c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 6. Indien de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, maatvoeringen, kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d. en/of op de website van de gebruiker, alsmede andere door de gebruiker verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding en geven een algemene voorstelling. Hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend, en ontslaan de wederpartij nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 8. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 9. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij gehouden op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan de gebruiker te retourneren. Dit voor rekening van de wederpartij.

5 10. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, hoeveelheden, maten en materialen. 11. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, behoudt de gebruiker zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander in overleg met wederpartij naar gebruik en billijkheid berekend en mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 12. Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goudwaarde van vreemde of Nederlandse valuta, opgetreden na het tot stand komen van de overeenkomst en voordat de overeenkomst volledig is opgeleverd, geven de gebruiker het recht om de overeengekomen prijs in evenredigheid met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij daaraan de voerkeur geeft, de overeenkomst voor zover de goederen niet zijn geleverd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook te zijn gehouden. 13. Prijzen c.q. tarieven in aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen e.d. Mochten deze kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 14. De jaarlijkse indexering conform het geldende CBS prijsindexcijfer is van toepassing. 15. Prijzen c.q. tarieven in aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 16. Indien de wederpartij slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk en/of uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren goederen, informatie en/of bescheiden zoals tekeningen, omschrijvingen, bestekken, e.d. heeft overlegd, is de gebruiker niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen informatie en/of bescheiden zijn overlegd naar verhouding meer arbeid en/of goederen vereist dan het gedeelte waarvoor wel informatie en/of bescheiden zijn overlegd. 17. Indien de door de wederpartij bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en/of door de fabrikant c.q. leveranciers slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de wederpartij gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen. 18. Indien de gebruiker op verzoek van de wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de gebruiker namens de wederpartij offertes aanvragen 19. De gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden gebracht in de prijzen van toeleveranciers c.q. in geval dat een en/of meerdere van de leden 5, 12, 13 en 16 van dit artikel toepassing zijn, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker worden uitgegeven, en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen

6 een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen. ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht zonder bericht aan of overleg met de wederpartij leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Indien de overeenkomst met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, dan dient de wederpartij een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid, in overleg met de gebruiker en overige derden en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren. ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WEDERPARTIJ 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 1. de gebruiker tijdig, en in de door de gebruiker gewenste vorm, kan beschikken over de voor de opzet van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen benodigde informatie, bescheiden en goedkeuringen (zoals ingevulde formulieren, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). 2. dat de door de wederpartij en/of diens vertegenwoordiger te verstrekken informatie en/of bescheiden juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie en/of bescheiden. 3. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; 4. de wederpartij, bewoner, huurder, verhuurder of een vertegenwoordiger van de wederpartij etc., ongeacht welke reden, op tijd, en gedurende de gehele duur van een afspraak, bespreking, bouwtechnische inspectie c.q. keuring, etc. aanwezig zal zijn. 5. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten. In geval van een afspraak, bespreking, bouwtechnische inspectie c.q. keuring wordt een termijn van min. 48uur voor de betreffende datum vastgesteld als zijnde een redelijke termijn. 6. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden vrije toegang en doorgang krijgt tot de locatie(s), dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren, restmaterialen, afval, steigers, en dergelijke, waarin of waarop of waartoe de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie(s) dient c.q. dienen verder te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften alsmede aan de voorschriften en omstandigheden zoals zij door de fabrikant worden voorgeschreven bij verwerking van de desbetreffende materialen (bijvoorbeeld minimale en maximale temperatuur en luchtvochtigheid, schone, vlakke en droge van ondergronden, etc., etc.) 7. op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen

7 aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 8. de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van goederen; 9. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige goederen e.d.; 10. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen uitgevlakt (waterpas) en bouwrijp te worden opgeleverd. De grond c.q. het terrein moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, funderingen en dergelijke. 11. de gebruiker gedurende gehele tijdsduur van de overeenkomst aan beide zijden van een afscheiding c.q. erfgrens werkzaamheden kan en mag uitvoeren. 12. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie (zoals voor elektrische machines), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; 13. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het gescheiden inzamelen van (bouw)afval zoals bouw- en chemisch afval; 14. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden; 15. de locatie waar apparatuur, goederen, e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.; 16. dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden en/of leveringen van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; 17. de ontwerpen, tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, alsmede modellen, prototypen, tests en proeven die de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, ten behoeve van de vervulling van de overeenkomst vervaardigt, tijdig zal beoordelen en na goedkeuring als dusdanig zal waarmerken en diens goedkeuring schriftelijk aan de gebruiker zal bevestigen. 2. De wederpartij is gehouden de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 3. De wederpartij is gehouden om, een zogenaamde KLIC-melding te doen bij de hiervoor betreffende dienstdoende instanties. 4. De wederpartij is gehouden de gebruiker te informeren over de precieze ligging van de erfgrenzen, precieze situering en maatvoeringen van lengten, breedten, diepten en hoogten ten opzichte van de locatie(s), alwaar de wederpartij het door de gebruiker geleverde goed geplaatst dan wel gebouwd dan wel opgericht dan wel aangebracht wenst te hebben, op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 5. De wederpartij is gehouden bij aflevering van goederen onmiddellijk te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De wederpartij is verplicht de gebruiker middels aantekening hiervan op het ontvangstbewijs schriftelijk in kennis te stellen indien de wederpartij het tegendeel blijkt. Zonder aantekening op het ontvangstbewijs worden de goederen geacht in goede staat te zijn geleverd en wordt de overeenkomst geacht deugdelijk en volledig te zijn nagekomen. 6. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de goederen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en/of die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

8 7. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op de (werk)locatie of aan het werk aan te brengen. 8. De wederpartij staat de gebruiker toe foto s en/of films en/of ander beeldmateriaal te maken van het werk en/of de werkzaamheden al dan niet verstrekt door derden en deze foto s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 9. De wederpartij staat de gebruiker toe, een door de gebruiker ontworpen, verwezenlijkt (bouw)project te voorzien van de naam of naamteken van de gebruiker, mits daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het uiterlijk of aan het gebruik van het (bouw)project. 10. De wederpartij zal de door de gebruiker verstrekte bescheiden vertrouwelijk behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken of aan derden te laten inzien. 11. De wederpartij mag de gebruiker uitsluitend in bescheiden, bestek, werkomschrijving of ander aan het werk gerelateerd of aan de overeenkomst ten grondslag liggend document (laten) opnemen indien de gebruiker hiervoor expliciet schriftelijke goedkeuring heeft gegeven 12. De wederpartij is gehouden om, indien de wederpartij (bouw)constructies wenst te laten berekenen of zich wil laten adviseren, dit door de gebruiker of door een door de gebruiker aan te wijzen derde uit te laten voeren. 13. De wederpartij staat de gebruiker toe, de door de gebruiker vervaardigde ontwerpen bij herhaling te verwezelijken. 14. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel elke vorm van schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden te kunnen waarborgen. 15. De wederpartij is gehouden de gebruiker tijdig te informeren bij wisseling en/of uitbreiding van betrokken partijen bij de overeenkomst in de vorm van (een) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en). 16. De wederpartij is, nadat de overeenkomst is voltooid, vanaf die datum, zelf aansprakelijk voor het wijzigen en bijhouden van de door de gebruiker gemaakte, voor uitvoering bestemde en verstrekte bescheiden. 17. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein en/of de bouwlocaties en/of het werk verontreinigd is en/of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende gevolgen. 18. Indien er door de wederpartij sprake is van onderaanneming als zogeheten ZZP er, dient de wederpartij een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) aan de gebruiker te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan. 19. Indien er door de wederpartij sprake is van onderaanneming als onderaannemer die in het bezit is van personeel dient deze onderaannemer zijn G-rekening met bijbehorende gegevens aan de gebruiker kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. 20. Indien niet en/of niet-tijdig door de wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan en/of de overeenkomst zonder gerechtlijke tussenkomst te ontbinden. De kosten dan wel de hieruit voortvloeiende schade(n) dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. In geval van bouwtechnische inspecties c.q. keuringen, beoordelingen, adviezen en rapportages zijn deze kosten gelijk aan het overeengekomen tarief voor deze inspecties c.q. keuringen, beoordelingen, adviezen en rapportages.

9 ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN 1. Verzending c.q. transport van de bestelde goederen geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze en met een door de gebruiker gekozen vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echter zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, echter voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Indien er nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat franco zal worden geleverd, draagt de gebruiker de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats, doch niet verder dan tot waar de gekozen vervoergelegenheid over een verharde en een behoorlijk bereidbare en openbare weg en/of terrein kan komen. Zulks ter beoordeling aan de gebruiker en/of derden welke namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen. De wederpartij is dan gehouden de goederen daar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Blijft de wederpartij hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. 3. De gebruiker verzendt bescheiden via en/of gewone post, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk aan de gebruiker anders aangeeft en dit schriftelijk is overeengekomen. 4. Indien de wederpartij een zending en/of levering anders wenst te ontvangen dan oorspronkelijk en schriftelijk is overeengekomen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten welke hieraan verbonden zijn voor rekening van de wederpartij. 5. De wederpartij heeft nimmer het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij de gebruiker hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij goederen retour zendt, zonder dat de gebruiker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, en de gebruiker desondanks deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt dan door de gebruiker voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid. 6. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen het werk, de goederen c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient de gebruiker derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim. 7. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd dan wel de levering van goederen en/of bescheiden van een samengestelde order in gedeelten worden geleverd, wordt de oplevering c.q. levering van elk gedeelte c.q. fase als afzonderlijke prestatie beschouwd en als dusdanig gefactureerd. 8. Het risico betreffende de geleverde goederen c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren goederen op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen c.q. het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. 9. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de goederen c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de goederen c.q. bescheiden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 week waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de goederen c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. 10. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 9 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het

10 recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de goederen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. 11. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. 12. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. Het bepaalde in lid 3 van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing. 13. Indien de termijn, waarbinnen het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen zullen worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van de locatie erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. 14. Als de oplevering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 13 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 15. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van of door overmacht van de wederpartij komende omstandigheden, het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de goederen c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn(en) kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn(en) waarbinnen de goederen c.q. bescheiden c.q. het werk zou worden (op)geleverd, zodanig van duur als deze voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid en ter bepaling van de gebruiker. 16. Indien de aanvang of de voortgang van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen worden vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 17. Restpartijen van goederen evenals afval van goederen ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst worden niet retourgenomen, zulks ter beoordeling van de gebruiker. 18. Indien de wederpartij zelf de hoeveelheden van goederen heeft bepaald is retourname niet mogelijk. 19. In het geval van levering van goederen door de wederpartij is de gebruiker, behoudens ingeval van door de wederpartij te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van de gebruiker, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen, pakken, etc. en kunnen de kosten van opslag van de goederen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief. 20. In het geval van levering van informatie en/of bescheiden en/of goederen door de wederpartij is de gebruiker, behoudens ingeval van door de wederpartij te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van de gebruiker, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde informatie en/of bescheiden en/of goederen.

11 21. In het geval van levering van goederen door de wederpartij, is de wederpartij gehouden deze tijdig en franco af te leveren aan het door de gebruiker aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de door de gebruiker gemaakte vrachtkosten aan de wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht van de gebruiker omn niet-franco zending te weigeren. ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de goederen c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor, ter beoordeling van de gebruiker, noodzakelijke informatie en/of bescheiden in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit/termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen worden bijgesteld. 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal en/of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder tevens begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 4. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan c.q. de werkzaamheden en/of leveringen door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zal de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg treden. 5. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken c.q. werkzaamheden en/of leveringen blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de met de gebruiker gesloten overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen mogelijk worden, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties en/of de gevolgen voor de overeengekomen (op)levertermijnen. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend. 6. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien. 8. De gebruiker is gehouden het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen naar de bepalingen van de overeenkomst en beste kunnen en wetenschap uit te voeren. De gebruiker dient het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts gehouden de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen. 9. De uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen van goederen en/of bescheiden moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen van goederen en/of bescheiden binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is. Deze uitvoering geschiedt binnen de hiervoor overeengekomen en

12 geplande normale tijd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd hiervoor overwerk c.q. overige extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. ARTIKEL 8: OPNEMING EN GOEDKEURING 1. Toepasselijkheid van dit artikel is afhankelijk van de aard, tijdsduur en omvang van de overeenkomst, zulks ter beoordeling van de gebruiker. De toepasselijkheid van de leden 2,3,4,5,6,7 en 8 van dit artikel is in ieder geval uitgesloten voor overeenkomsten waarvan de totale tijdsduur korter dan, of gelijk zal zijn aan 5 werkdagen, in deze gevallen worden het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen welke naar de mening van de gebruiker voltooid zijn, terstond door de wederpartij opgenomen en gekeurd. Eventuele aanwezige gebreken zullen terstond door de gebruiker worden verholpen waarna de wederpartij het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen terstond en in haar geheel dient goed te keuren. 2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 3. Nadat het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen al dan niet is goedgekeurd. Hierbij geeft de wederpartij een onderbouwde vermelding van de eventueel aanwezige gebreken. Indien het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 8 van dit artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen. 4. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. 5. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in lid 3 van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. 6. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 2 van dit artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek aan de wederpartij richten, met verzoek het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen geacht op de vijfde werkdag na de in lid 2 van dit artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan is het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 9. Het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het juridisch en/of economisch in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

13 ARTIKEL 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN 1. Toepasselijkheid van dit artikel is afhankelijk van de aard, tijdsduur en omvang van de overeenkomst, zulks ter beoordeling van de gebruiker. De toepasselijkheid van lid 3 van dit artikel is in ieder geval uitgesloten voor overeenkomsten waarvan de totale tijdsduur korter dan, of gelijk zal zijn aan 5 werkdagen. 2. Het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen als opgeleverd wordt beschouwd. 3. De gebruiker is gehouden de in lid 7 van artikel 8 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te herstellen. ARTIKEL 10: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK C.Q. WERKZAAMHEDEN EN/OF LEVERINGEN IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING 1. Toepasselijkheid van dit artikel en/of afzonderlijke leden van dit artikel is afhankelijk van de aard en omvang van de overeenkomst, zulks ter beoordeling van de gebruiker, de toepasselijkheid van dit artikel en/of afzonderlijke leden van dit artikel zal derhalve als zodanig schriftelijk door de gebruiker worden vastgelegd in de overeenkomst 2. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed. 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan diens overige verplichtingen heeft voldaan. 4. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk c.q. de uitgevoerde werkzaamheden en/of leveringen ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 5. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker van diens toeleveranciers ontvangen goederen en/of door de gebruiker en/of door derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, reeds uitgevoerde voorbereidings-werkzaamheden zoals tekenwerk, calculatiewerk, rekenwerk, administratie, e.d. alsmede reeds verrichte werkzaamheden aan geprefabriceerde fabrikaten, half-fabrikaten, goederen, e.d. en overige voor de vervulling van de overeenkomst reeds aangegane verbintenissen met derden. 6. Indien de schorsing van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen langer dan 1 (één) maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend. 7. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten, zulks ter beoordeling van de gebruiker. De gebruiker

14 zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is. 8. Indien de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan of waarvoor het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen moet worden uitgevoerd tenietgaat zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakt kosten. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij en/of gedragingen van de wederpartij op grond waarvan van de gebruiker redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de overeenkomst wordt afgerond, heeft de gebruiker recht op een bedrag berekend overeenkomstig het voorgaande van dit artikel. ARTIKEL 11: BOUWMATERIALEN 1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de locatie (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd. 4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard. 5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van de locatie(s) te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, voor risico en rekening van de wederpartij afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij. 6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op de locatie(s) zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven. 7. Indien noodzakelijk worden emballage, verpakkingen en/of verpakkingsmaterialen tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage, verpakkingen en/of verpakkingmaterialen is ter beoordeling van de gebruiker. ARTIKEL 12: MEER- EN MINDERWERK 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zal schriftelijk door gebruiker worden bevestigd en de wederpartij is gehouden deze bevestiging ter goedkeuring te waarmerken en aan de gebruiker retour te zenden. 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen c.q. had kunnen begrijpen. 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 1. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

15 2. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; 3. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen; 4. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald. 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: 1. het aanschaffen van bouwmaterialen; 2. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan; 3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had moeten houden 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten. 9. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen en bij de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker te gebruiken goederen. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de gebruiker een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren goederen. 10. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ARTIKEL 13: BETALING 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant bij levering c.q. oplevering c.q. deel-levering c.q. deel-oplevering te geschieden. 2. Buiten het geval van contante betaling, dient van ieder aan de wederpartij in rekening ebracht bedrag de betaling binnen 8 dagen, netto zonder enige aftrek, in Euromunt, na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3. Indien de uitvoering van een overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de overeenkomst gemoeide bedrag naar de mening van de gebruiker daarvoor in aanmerking komt, kan zij vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. De gebruiker is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een overeenkomst te verlangen.

16 4. Betaling in gedeelten is de wederpartij slechts toegestaan, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. In dit geval verschaft c.q. verzendt de gebruiker voor iedere verschuldigde deelbetaling een afzonderlijke factuur. 5. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 6. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: 1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; 2. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; 3. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 150,00; 4. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 7. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 8. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid. 10. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, en als gevolg hiervan, de gebruiker voor de incasso van diens vordering gebruik maakt van diensten van derden, zal de wederpartij de gebruiker vergoeding verschuldigd zijn van alle, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de gebruiker aan deze derden ter zake te betalen kosten, waaronder tevens begrepen advocatenkosten welke niet door de rechter worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat zij het liquidatietarief te boven gaan. 11. Indien de wederpartij de overeenkomst in onderaanneming door de gebruiker doet uitvoeren, zal de wederpartij op eerste verzoek van de gebruiker uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan de gebruiker cederen. De wederpartij verleent de gebruiker reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 12. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en/of goederen schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die werkzaamheden en/of goederen of andere werkzaamheden en/of andere goederen niet op Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de

17 gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het bepaalde onder sub 1. van dit lid niet van toepassing. ARTIKEL 14: VERZUIM 1. De wederpartij zal worden geacht, in gebreke te zijn, indien hij na aanmaning niet binnen vijf dagen na verzending c.q. betekening van de aanmaning aan zijn desbetreffende verplichtingen heeft voldaan. 2. Zodra de wederpartij jegens de gebruiker in gebreke is, worden alle overeengekomen termijnbedragen ineens opeisbaar. 3. Zodra de wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige verplichting jegens de gebruiker, is de gebruiker, onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, gerechtigd diens verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens de gebruiker zal hebben voldaan, dan wel genoegzaam zekerheid zal hebben gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen, de voldoening van de in het vorig lid bedoelde termijnbedragen daaronder begrepen. 4. Indien de wederpartij gedurende dertig dagen in gebreke is gebleven met de voldoening van enige verplichting jegens de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd, de overeenkomst door enkele schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zulks onverminderd de gebruikers recht, betaling te vorderen van de reeds gedane leveranties en/of verrichte werkzaamheden, alsmede vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-nakoming voor het overige. 5. De overeenkomst zal terstond zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden zijn en al hetgeen de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst te vorderen hebben, zal terstond opeisbaar zijn, indien de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf door een derde en/of derden is of wordt overgenomen c.q. voortgezet, het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten of indien beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen. ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN GARANTIE 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht naar beste kunnen en wetenschap, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van de wederpartij en/of derden voor schade in welke vorm en hoe genoemd dan ook, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade,winstdervingen, stagnatieschade, etc. etc. die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, door de wederpartij te bewijzen, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt. 2. De wederpartij is gehouden de gebruiker schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding en aansprakelijkheden welke derden in de ruimste zin des woords en waaronder onder nadere tevens verstaan een Vereniging van Eigenaren, huisgenoten, medebewoners, buren, etc. - tegen de gebruiker instelt terzake van schade ontstaan door of met de door de gebruiker geleverde diensten en/of goederen en/of bescheiden. 3. De gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, behouden zich het recht voor om zichzelf tegen een aansprakelijkheid respectievelijk tegen

18 een tegen de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen ingestelde claim te beschermen door te bewijzen dat de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen niet nalatig, foutief of anderszins verkeerd heeft c.q. hebben gehandeld en/of geoordeeld en/of beoordeeld. 4. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op het werk, de goederen en/of bescheiden die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De gebruiker kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren de goederen en/of bescheiden of uit te voeren werkzaamheden.. 5. Indien de wederpartij tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 6. De gebruiker behoudt zich het recht voor om communicatie met de wederpartij en/of derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan de gebruiker niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door de wederpartij en/of derden geleden of te lijden schade is de gebruiker niet aansprakelijk. 7. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde goederen en/of bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. 8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt c.q. uitgekeerd wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering. 9. De gebruiker is gehouden bij het ingaan of het uitvoeren van de overeenkomst de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in de overeenkomst c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde goederen en/of bescheiden, constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, e.d., voor zover de gebruiker deze kende. 10. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde goederen baseert de gebruiker zich voor de eigenschappen van deze goederen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Indien de door de gebruiker geleverde goederen en/of bescheiden en/of werkzaamheden door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en de wederpartij gelden. 11. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 12. De gebruiker verstrekt adviezen naar beste kunnen, weten en te goeder trouw, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen en/of rapportages. 13. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of schade veroorzaakt door vervuilde grond, asbest en/of andere chemicaliën en/of andere schadelijke stoffen, hetzij bij het aannemen en/of uitvoeren en/of uitbesteden en/of levering van goederen en/of uitvoeren van werkzaamheden van en/of tijdens en/of na de uitvoering van de overeenkomst en/of vrijkomt en/of deel uitmaakt van opstallen of materialen 14. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de wederpartij en/of derden indien de gebruiker diens goederen in tijdelijke bruikleen en/of bewaring heeft gegeven.

19 15. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval dat, tegen het advies van de gebruiker in, de wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden en/of leveringen van goederen doorgang moeten vinden. 16. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging en schade welke veroorzaakt wordt door archeologische vondsten, de gebruiker behoudt zich het recht voor eventuele financiële schade op de wederpartij te verhalen. 17. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verstoppingen en schade van het riool c.q. afvoer kanalen c.q. leidingen c.q. kabels c.q. buizen e.d. ten behoeve de toe-, af- en doorvoer van water, elektra, gas, perslucht, olie, e.d. Hieronder tevens begrepen de kanalen c.q. leidingen c.q. kabels c.q. buizen e.d. welke zich boven dan wel onder c.q. in de grond bevinden. 18. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet tijdige goedkeuring van keurende instantie(s) en/of niet tijdige verlening van vergunning(en). 19. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door fouten in de bescheiden, indien de wederpartij zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel dat de wederpartij in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 20. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door fouten in de bescheiden, aanbiedingen, prijzen, e.d. van toeleveranciers. 21. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door fouten van externe bureaus en/of derden, waaronder tevens begrepen fouten in metingen, controles, inspecties, keuringen, constructietekeningen en/of berekeningen, kostenbegrotingen, prijsopgaven, rapportages, adviezen, installatietekeningen en/of berekeningen, (Stabu) bestekken en bouwfysische berekeningen. 22. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, het door de wederpartij achterwege laten van het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef, waarbij in een dergelijk(e) model, prototype of proef de schade wel waarneembaar zou zijn geweest. 23. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van, door de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, vervaardigde digitale bescheiden door de wederpartij en/of derden. 24. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van toleranties in maatvoeringen, oppervlakten, afmetingen van het gerealiseerde alsmede diens afzondelijke onderdelen, welke meer of minder afwijken dan 5% van de in de overeenkomst en/of bescheiden omschreven, aangegeven, getekende, aangebrachte, etc. maatvoeringen, oppervlakten, afmetingen 25. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van toleranties in maatvoeringen, verkleuringen, kleurafwijkingen, structuurafwijkingen, natuurlijk gebreken, werking en scheurvorming van hout en andere materialen. 26. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van normale slijtage aan de geleverde goederen ten gevolge van dagelijks gebruik en/of onjuist gebruik en/of onderhoud en/of moedwillige nalating. 27. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door wind, regen, (stuif)sneeuw, storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.), overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, derden, vandalisme, diefstal, e.d. 28. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën. 29. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.

20 30. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat. 31. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van uitzetting, krimp of naadvorming, veroorzaakt door te lage of te hoge luchtvochtigheid, bij het niet regelmatig ventileren (b.v. bij langdurige afwezigheid) van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht. 32. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie. 33. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van schade ontstaan door werking en/of verzakking en/of verlies van samenhang van de bodem en/of ondergrond. 34. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van oneffenheden in vloeren, wanden en plafonds, tenzij anders is overeengekomen. 35. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van bitumineuze dakbedekking bij reparatie door de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen aan daken die door derden zijn geleverd en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen. 36. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van enige andere van buitenaf komende oorzaak en/of overmacht. 37. Geen garantie en/of aansprakelijkheid geldt ten aanzien van, door de gebruiker, ten tijde van de aanbieding en/of aangaan van de overeenkomst, schriftelijk aangegeven aanvullende uitsluitingen c.q. afwijkingen van garanties en/of aansprakelijkheden. 38. De gebruiker is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen en/of offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, e.d., noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van aanbiedingen en/of offertes, opdrachtbevestigingen, e.d. of prospectussen geldt de uitleg van de gebruiker als bindend 39. De gebruiker neemt bij bescheiden, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage van de gebezigde materialen volgens deze bescheiden. 40. Stelt de wederpartij goederen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage volgens door de wederpartij ter hand verstrekte bescheiden, echter nimmer voor de goederen zelf. 41. In alle gevallen dient de wederpartij de gebruiker gelegenheid te geven tot het opheffen van de geconstateerde gebreken c.q. het alsnog deugdelijk verrichten van de geleverde diensten 42. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde en geen hinderlijke gebreken zal vertonen die het normaal gebruik ernstig belemmeren; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken. 3. In dit kader dienen door de wederpartij na oplevering geconstateerde gebreken direct na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 43. De wederpartij verliest al diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker en derden die in opdracht van en/of namens de gebruiker handelen tegen iedere aanspraak van derden alsmede aanspraak van derden op vergoedingen van schade indien en voor zover:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V. 1. Offertes 1.1. Offertes worden schriftelijk door BvS uitgebracht, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden. De offerte vermeldt een omschrijving van het werk en de prijs van het werk. 1.2. Offertes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Werk in regie versie a 25 november 2015

Werk in regie versie a 25 november 2015 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Klusbedrijf huis & tuin 1. DEFINITIES 1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Aanbiedingen en offertes 3. Levering, reclames en garantie 4. Verlading en transport 5. Honorarium en prijzen 6. Betaling 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Overeenkomst van aanneming van werk

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN E. JANSEN, H.O.D.N. AANNEMERSBEDRIJF E. JANSEN TE RIJSWIJK, GEMEENTE MAURIK AANNEMING VAN WERK Artikel 1: Offerte a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf, 16 maart 2016 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Hoveniers- en klusbedrijf: De Kleine Prins Hoveniers- en Klusbedrijf. 1.2 Hovenierswerkzaamheden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden One Two Tree Ingangsdatum 01 juli 2015

Algemene voorwaarden One Two Tree Ingangsdatum 01 juli 2015 Algemene voorwaarden One Two Tree Ingangsdatum 01 juli 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die One

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie