Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K. Noord-Nederland: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPPEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop en/of huur en verhuur van en/of aan Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo advies & dienstverlening en Diwimo handelsmaatschappij, gevestigd te Hoogeveen hierna te noemen "de gebruiker". 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". 3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 4. De door de gebruiker en/of derden die namens of in opdracht van de gebruiker handelen te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Onder de bescheiden worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde bescheiden, zoals op computerschijven, op dvd/cd-roms, diskettes of welke andere mogelijke gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden alle roerende zaken verstaan, zoals deze door de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, alsmede alle roerende zaken zoals deze door de wederpartij en/of derden die namens en/of in opdracht de wederpartij handelen, worden gekocht, verkocht, gebruikt, verbruikt, gehuurd, verhuurd, geleend, uitgeleend, in bezit hebben, etc. Hieronder worden onder andere verstaan materialen, grondstoffen, gereedschappen, materieel, machines, voertuigen, hulpstoffen, hulpmiddelen, half-fabrikaten, prefab-delen, etc., etc. 6. Onder bouwtechnische keuring c.q. bouwtechnische inspectie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : het visueel en non-destructief beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat in een rapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. 7. De werknemers van de gebruiker of door de gebruiker voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 8. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Latere overeenkomsten zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden. Een enkele verwijzing door de wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van wederpartij met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 11. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 12. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 13. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming van één of meer verplichtingen van de wederpartij zoals neergelegd in de algemene voorwaarden te verlangen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen van deze verplichting(en). 14. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere malen en/of op verschillende wijzen aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en/of hiernaar meerdere malen heeft verwezen in door de gebruiker aan de wederpartij verstrekte bescheiden. 15. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website(s) van Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen en Diwimo advies & dienstverlening (www.diwimo.nl). ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN 1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of werkzaamheden en/of koop en verkoop en/of huur en verhuur worden eerst door schriftelijke (opdracht)bevestiging van de gebruiker bindend. Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven en wordt geacht dat de wederpartij hiermee instemt en wordt de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de overeenkomst. 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend. 3. Mondelinge afspraken, aanvullingen en/of wijzigingen binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht. 5. Afspraken, overeenkomsten, aanvullingen en/of wijzigingen met ondergeschikte leden van het personeel van de gebruiker en/of derden die namens of in opdracht van de gebruiker handelen, binden hem niet, voor zover ze door gebruiker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 6. Elke met de gebruiker aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De wederpartij zal toestaan dat de gebruiker zonodig informatie betreffende hem opvraagt 7. Aanvullingen en/of wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij als meerwerk in rekening gebracht. 8. Aanvullingen en/of Wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij aangebracht kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijke tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen

3 levertijd(en) door de gebruiker wordt overschreden. Hierbij is voorts artikel 15 lid 5 onverkort van kracht. 9. De gebruiker behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 10. De gebruiker behoudt zich het recht voor een verzoek tot aanvullingen en/of wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de wederpartij van de hand te wijzen, indien na het oordeel van de gebruiker het stadium van de werkzaamheden de gevraagde aanvullingen en/of wijzigingen ongewenst zijn te achten of de aanvullingen en/of wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen of de aanvullingen en/of wijzigingen in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden 11. Alle andere overeenkomsten dan die gesloten voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. 12. Overeenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd worden stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd. 13. Bij opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven. 14. Het is de wederpartij niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de overeenkomst, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de overeenkomst, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens de gebruiker bij de wederpartij te werkgestelde of met door of namens de gebruiker bij de overeenkomst voor de wederpartij betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 3000,00 (zegge: drieduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 15. Het is de wederpartij niet toegestaan noch voorafgaand, noch gedurende, noch naderhand de uitvoering van de overeenkomst, rechten en verplichtingen uit een met de gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. 16. Ingeval de gebruiker met de wederpartij een overeenkomst sluit voor het maken van een schaderapport, en de wederpartij daarna met de gebruiker geen overeenkomst sluit ten aanzien van de uitvoering hiervan, is de gebruiker gerechtigd 10% van het door de gebruiker vastgestelde schadebedrag in rekening te brengen aan de wederpartij. 17. De gebruiker behoudt zich het recht voor de wijzen en/of methoden en/of eigen inzichten te bepalen hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. 18. Het uitvoeren van tests en/of proeven en/of maken van modellen en/of prototypen, en/of het aanvragen van vergunningen en/of het beoordelen of instructies en/of bescheiden van de wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoren niet tot de overeenkomst van de gebruiker, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, voorraadlijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij: 1. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en) en/of een verwijzing naar deze tekeningen. Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.

4 2. ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle aanbiedingen, offertes, prijs-, tarieflijsten, levertijden etc. staan slechts voor acceptatie open gedurende de daarop vermelde termijn. 2. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: 1. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht; 2. richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk; 3. regie / nacalculatie : de gebruiker doet een opgave van, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, uurtarieven alsmede een eenheidsprijs voor goederen welke duidelijk aanwijsbaar toegepast worden, de daadwerkelijk door de gebruiker bestede uren, alsmede de daadwerkelijk door de gebruiker gemaakte kosten voor goederen zullen aan de wederpartij worden doorberekend. De gebruiker zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen. 3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen en leges van overheidswege en andere additionele kosten die de gebruiker moet maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, reis-en verblijf-, afdruk-, verzend- en administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden zoals constructieadviseur, installatieadviseur, bestekschrijver, bouwfysicus, e.d. en de kosten voor benodigde rapportages. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 5. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte informatie en/of bescheiden c.q. de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren goederen. Mochten deze informatie en/of bescheiden c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 6. Indien de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, maatvoeringen, kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d. en/of op de website van de gebruiker, alsmede andere door de gebruiker verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding en geven een algemene voorstelling. Hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend, en ontslaan de wederpartij nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 8. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 9. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij gehouden op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan de gebruiker te retourneren. Dit voor rekening van de wederpartij.

5 10. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, hoeveelheden, maten en materialen. 11. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, behoudt de gebruiker zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander in overleg met wederpartij naar gebruik en billijkheid berekend en mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 12. Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goudwaarde van vreemde of Nederlandse valuta, opgetreden na het tot stand komen van de overeenkomst en voordat de overeenkomst volledig is opgeleverd, geven de gebruiker het recht om de overeengekomen prijs in evenredigheid met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij daaraan de voerkeur geeft, de overeenkomst voor zover de goederen niet zijn geleverd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook te zijn gehouden. 13. Prijzen c.q. tarieven in aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen e.d. Mochten deze kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 14. De jaarlijkse indexering conform het geldende CBS prijsindexcijfer is van toepassing. 15. Prijzen c.q. tarieven in aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 16. Indien de wederpartij slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk en/of uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren goederen, informatie en/of bescheiden zoals tekeningen, omschrijvingen, bestekken, e.d. heeft overlegd, is de gebruiker niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen informatie en/of bescheiden zijn overlegd naar verhouding meer arbeid en/of goederen vereist dan het gedeelte waarvoor wel informatie en/of bescheiden zijn overlegd. 17. Indien de door de wederpartij bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en/of door de fabrikant c.q. leveranciers slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de wederpartij gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen. 18. Indien de gebruiker op verzoek van de wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de gebruiker namens de wederpartij offertes aanvragen 19. De gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden gebracht in de prijzen van toeleveranciers c.q. in geval dat een en/of meerdere van de leden 5, 12, 13 en 16 van dit artikel toepassing zijn, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker worden uitgegeven, en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen

6 een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen. ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht zonder bericht aan of overleg met de wederpartij leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Indien de overeenkomst met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, dan dient de wederpartij een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid, in overleg met de gebruiker en overige derden en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren. ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WEDERPARTIJ 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 1. de gebruiker tijdig, en in de door de gebruiker gewenste vorm, kan beschikken over de voor de opzet van het werk c.q. de werkzaamheden en/of leveringen benodigde informatie, bescheiden en goedkeuringen (zoals ingevulde formulieren, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). 2. dat de door de wederpartij en/of diens vertegenwoordiger te verstrekken informatie en/of bescheiden juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie en/of bescheiden. 3. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; 4. de wederpartij, bewoner, huurder, verhuurder of een vertegenwoordiger van de wederpartij etc., ongeacht welke reden, op tijd, en gedurende de gehele duur van een afspraak, bespreking, bouwtechnische inspectie c.q. keuring, etc. aanwezig zal zijn. 5. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten. In geval van een afspraak, bespreking, bouwtechnische inspectie c.q. keuring wordt een termijn van min. 48uur voor de betreffende datum vastgesteld als zijnde een redelijke termijn. 6. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden vrije toegang en doorgang krijgt tot de locatie(s), dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren, restmaterialen, afval, steigers, en dergelijke, waarin of waarop of waartoe de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie(s) dient c.q. dienen verder te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften alsmede aan de voorschriften en omstandigheden zoals zij door de fabrikant worden voorgeschreven bij verwerking van de desbetreffende materialen (bijvoorbeeld minimale en maximale temperatuur en luchtvochtigheid, schone, vlakke en droge van ondergronden, etc., etc.) 7. op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen

7 aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 8. de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van goederen; 9. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige goederen e.d.; 10. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen uitgevlakt (waterpas) en bouwrijp te worden opgeleverd. De grond c.q. het terrein moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, funderingen en dergelijke. 11. de gebruiker gedurende gehele tijdsduur van de overeenkomst aan beide zijden van een afscheiding c.q. erfgrens werkzaamheden kan en mag uitvoeren. 12. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie (zoals voor elektrische machines), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; 13. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het gescheiden inzamelen van (bouw)afval zoals bouw- en chemisch afval; 14. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden; 15. de locatie waar apparatuur, goederen, e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.; 16. dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden en/of leveringen van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; 17. de ontwerpen, tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, alsmede modellen, prototypen, tests en proeven die de gebruiker en/of derden die namens en/of in opdracht van de gebruiker handelen, ten behoeve van de vervulling van de overeenkomst vervaardigt, tijdig zal beoordelen en na goedkeuring als dusdanig zal waarmerken en diens goedkeuring schriftelijk aan de gebruiker zal bevestigen. 2. De wederpartij is gehouden de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 3. De wederpartij is gehouden om, een zogenaamde KLIC-melding te doen bij de hiervoor betreffende dienstdoende instanties. 4. De wederpartij is gehouden de gebruiker te informeren over de precieze ligging van de erfgrenzen, precieze situering en maatvoeringen van lengten, breedten, diepten en hoogten ten opzichte van de locatie(s), alwaar de wederpartij het door de gebruiker geleverde goed geplaatst dan wel gebouwd dan wel opgericht dan wel aangebracht wenst te hebben, op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 5. De wederpartij is gehouden bij aflevering van goederen onmiddellijk te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De wederpartij is verplicht de gebruiker middels aantekening hiervan op het ontvangstbewijs schriftelijk in kennis te stellen indien de wederpartij het tegendeel blijkt. Zonder aantekening op het ontvangstbewijs worden de goederen geacht in goede staat te zijn geleverd en wordt de overeenkomst geacht deugdelijk en volledig te zijn nagekomen. 6. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de goederen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en/of die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

8 7. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op de (werk)locatie of aan het werk aan te brengen. 8. De wederpartij staat de gebruiker toe foto s en/of films en/of ander beeldmateriaal te maken van het werk en/of de werkzaamheden al dan niet verstrekt door derden en deze foto s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 9. De wederpartij staat de gebruiker toe, een door de gebruiker ontworpen, verwezenlijkt (bouw)project te voorzien van de naam of naamteken van de gebruiker, mits daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het uiterlijk of aan het gebruik van het (bouw)project. 10. De wederpartij zal de door de gebruiker verstrekte bescheiden vertrouwelijk behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken of aan derden te laten inzien. 11. De wederpartij mag de gebruiker uitsluitend in bescheiden, bestek, werkomschrijving of ander aan het werk gerelateerd of aan de overeenkomst ten grondslag liggend document (laten) opnemen indien de gebruiker hiervoor expliciet schriftelijke goedkeuring heeft gegeven 12. De wederpartij is gehouden om, indien de wederpartij (bouw)constructies wenst te laten berekenen of zich wil laten adviseren, dit door de gebruiker of door een door de gebruiker aan te wijzen derde uit te laten voeren. 13. De wederpartij staat de gebruiker toe, de door de gebruiker vervaardigde ontwerpen bij herhaling te verwezelijken. 14. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel elke vorm van schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden te kunnen waarborgen. 15. De wederpartij is gehouden de gebruiker tijdig te informeren bij wisseling en/of uitbreiding van betrokken partijen bij de overeenkomst in de vorm van (een) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en). 16. De wederpartij is, nadat de overeenkomst is voltooid, vanaf die datum, zelf aansprakelijk voor het wijzigen en bijhouden van de door de gebruiker gemaakte, voor uitvoering bestemde en verstrekte bescheiden. 17. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein en/of de bouwlocaties en/of het werk verontreinigd is en/of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende gevolgen. 18. Indien er door de wederpartij sprake is van onderaanneming als zogeheten ZZP er, dient de wederpartij een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) aan de gebruiker te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan. 19. Indien er door de wederpartij sprake is van onderaanneming als onderaannemer die in het bezit is van personeel dient deze onderaannemer zijn G-rekening met bijbehorende gegevens aan de gebruiker kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. 20. Indien niet en/of niet-tijdig door de wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan en/of de overeenkomst zonder gerechtlijke tussenkomst te ontbinden. De kosten dan wel de hieruit voortvloeiende schade(n) dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. In geval van bouwtechnische inspecties c.q. keuringen, beoordelingen, adviezen en rapportages zijn deze kosten gelijk aan het overeengekomen tarief voor deze inspecties c.q. keuringen, beoordelingen, adviezen en rapportages.

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM

STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM STUDIO NOORD LICHT + INTERIEUR HEREPLEIN 6 9711 GA GRONINGEN KVK 54337232 BTW NL851264499B01 INFO@STUDIONOORD.COM Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. Oost Nederland te Enschede: 54420210

Inschrijfnummer K.v.K. Oost Nederland te Enschede: 54420210 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Stone Age BV Butaanstraat 10 7463 PG Rijssen Inschrijfnummer K.v.K. Oost Nederland te Enschede: 54420210 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Artikel 1 Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN!

Algemene voorwaarden van:! 02 26! Hoflaan 72! 1241 ZA KORTENHOEF! Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057! ALGEMENE BEPALINGEN! Algemene voorwaarden van: 02 26 Hoflaan 72 1241 ZA KORTENHOEF Inschrijfnummer K.v.K.: 58251057 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: WebAssen Moerbeistraat 4 9408 BA ASSEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Timmer- en Onderhoudsbedrijf Rijk van Rotterdam V.O.F. Maanderbroekweg 11 6718 PC Ede GL

Algemene voorwaarden van: Timmer- en Onderhoudsbedrijf Rijk van Rotterdam V.O.F. Maanderbroekweg 11 6718 PC Ede GL Algemene voorwaarden van: Timmer- en Onderhoudsbedrijf Rijk van Rotterdam V.O.F. Maanderbroekweg 11 6718 PC Ede GL (AS 173-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal

Nadere informatie