SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus AM Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest"

Transcriptie

1 SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus AM Soest

2 Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer : Adres : Postcode en plaats : Bouwjaar : Laatste verbouwingsjaar : Woningtype Bouwwijze Bijgebouwen Bewoond : - Twee onder één kap woning : - Traditioneel (metselwerk) : - Garage - Aanbouw achtergevel : Ja Gebruik : Woonbestemming 100 % Inhoud woning : ± 360 m³ ± 110 m³ ± 470 m³ Slechts bedoeld voor het rekenmodel prijs Woningkeuring. Woninginspecteur : Paul Hooft Woningopname c.q. - inspectiedatum : Aanwezig tijdens de inspectie : Verkopende makelaar Weersgesteldheid : - Droog. - Temperatuur ± 12 C Huisnummer : 0 0-2/ PH/AZ

3 Opmerkingen vooraf Verkoper (s) informatie: - Bij opdracht Bouwkundig Rapport NHG is geen inlichtingenformulier verkoop verstrekt. - Voorafgaande aan de Bouwkundig Rapport NHG wel inzichtelijk gemaakt. Korte samenvatting informatie (verkopend makelaar) voorafgaande aan de Bouwkundig Rapport NHG: - Uitbouw / achtergevel: Garage: Dakkapel: Meterkast, opwaardering: CV installatie: 1999, onderhoudsinspectie Keuken: 2003, incl. close in boiler. - Olietank sanering: 1994, inclusief certificaat. - Dakgoten: Platte daken, dakkapel 1994, aanbouw (keuken) Gas openhaard: 2003 laatste controle inspectie. Vergunninghoudende bouwwerken, verbouwingen - (gedeeltelijk) nieuwbouw: Woningwet 1 april Dakkapel, niet bekend. - Uitbreiding (aanbouw), niet bekend. - Bijgebouw (garage), niet bekend. - Overig: Kopersverantwoordelijkheid. Zelfaangebrachte (in eigen beheer) voorzieningen. - Plafond-, wand- en vloerafwerking. - Sanitaire ruimten, badkamer toilet. - Keuken. - Huisgebonden technische installatie (s). Opmerkingen woninginspecteur: - Woningopname betreft aankoop. - Woonverbeteringen of -wensen zijn geen onderdeel van de woningkeuring. Uitermate belangrijk: Bouwkundig Rapport NHG - Bouwkundig Rapport NHG is een feitelijke vaststelling van een uitsluitend visuele inspectie, beoordeling onderhoud of een tekortkoming van kwaliteit woningonderdelen en pretendeert niet volledig te zijn. Herstel. Samenvatting directe herstel (pagina 3) hebben betrekking op tekortkomingen en / of gebrekkige kwaliteit. Nihil: Regulerend onderhoud, koperverantwoordelijkheid. Belangrijk: Indien vermeldt in de kolom Herstel is feitelijk gezien het gebruik van een woning of een onderdeel hiervan in het geding én is er sprake van gerede twijfel / risico s of nader uit te voeren specialistische onderzoek (niet begroot). Niet bij de Bouwkundig Rapport NHG betrokken: - Tuininrichting en woonerfafscheidingen. - Zonwering en/of (rol-) luiken (handbediend of elektrisch). Huisnummer : 0 0-3/ PH/AZ

4 Verklaringen Bouwtechnische keuring Bouwtechnische keuring Het bouwtechnisch onderzoek is een ondersteunende dienstverlening voor opdrachtgever en/of makelaar bij de verkoop (als onderdeel van de meldingsplicht) en aankoop (als onderdeel van de onderzoeksplicht) van onroerende zaken. Doel van een Bouwtechnische keuring Het doel van de Bouwtechnische keuring is het verkrijgen van inzicht van de kwaliteit van een gebouw door middel van een uitsluitend visuele inspectie. Het doel alsmede de aard en wijze van de uitsluitend visuele inspectie brengen met zich mee dat specialistische onderzoeken niet zijn uitgevoerd. Er zijn geen metingen verricht, geen berekeningen uitgevoerd en er zijn dan ook geen onderdelen (afwerking) verwijderd om achterliggende constructies of installaties te kunnen inspecteren (geen hak- of breekwerk). Aankoop bestaande bouw De van het verkrijgen in eigendom bestaan uit: a. het laagste bedrag van de koopsom koper (exclusief roerende zaken) of de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport (norm 4.1); b. van afkoop van toekomstige canonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening; c. de van kwaliteitsverbetering; d. een blijkens de koopovereenkomst danwel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het totale toekomstig onderhoud van de woning; e. een eenmalige premiestorting in verband met een verzekering welke (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid; f. vermeerderd met 12% van de som van a. tot en met e. voor bijkomende. Indien sprake is van een koopsom vrij op naam geldt als koopsom koper, vermeld onder a, een bedrag ter hoogte van 93% van de koopsom vrij op naam. De som van a. t/m f. mag niet meer bedragen dan ,-. De van kwaliteitsverbetering dienen te blijken uit het taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een door de aanvrager te overleggen specificatie. Indien sprake is van een verplichting tot het overleggen van een bouwkundig rapport, maken de daarin vermelde van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud onderdeel uit van de voor het verkrijgen in eigendom en is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en het bedrag hoger is dan 2.500,-, geldt een depotverplichting. Kwaliteitsverbetering Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan het treffen van bouwkundige voorzieningen aan de woning in verband met (achterstallig) onderhoud en/of verbetering. De dienen te blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een specificatie. Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering geldt een depotverplichting indien het bedrag hoger is dan 2.500,-. Mogelijk zijn: 10.1 een nieuwe lening die mede strekt ter aflossing van een bestaande hypothecaire lening, 10.2 een aanvullende lening. Huisnummer : 0 0-4/ PH/AZ

5 Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote posten die zich in ander bouwdelen voordoen moeten worden verantwoord onder diversen, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het programma van eisen en aanbevelingen (zie Model-Bouwkundig Rapport). Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc.. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties * De indicaties kunnen betrekking hebben op: - direct : van het direct herstel van gebreken; - op termijn: van toekomstig onderhoud (naar keuze 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan; - voor verbetering: van verbetering op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan danwel een offerte ter zake. * De indicaties worden: - afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werkzaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging; - vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken; * De van stut-, sloop-, en steigerwerk en de van vervolgschade worden niet in de indicatie opgenomen. Herstel laat vele keuze mogelijkheden open. Ervaring heeft geleerd dat er soms aanzienlijke afwijkingen van de ramingen mogelijk zijn in vergelijking met de door de opdrachtgever gekozen bouwondernemer, onderaannemer, installateur c.s. Vooral bij oudere gebouwen kan het maken van een raming voor bepaalde onderdelen bijzonder moeilijk zijn. Tijdens de uitvoering kan blijken dat ingrijpender werkzaamheden nodig zijn dan tijdens de inspectie redelijkerwijze kon worden voorzien. Kwaliteitsverbetering bij aankoop bestaande woning Als u wilt, kunt u bij aankoop van uw woning de voor kwaliteitsverbetering (bestaande woning) of meerwerk (nieuwbouw) meefinancieren. De hiervan moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een door uzelf opgemaakte specificatie. Als uit het taxatierapport, verplicht bij aankoop van een woning met NHG, blijkt dat de van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud meer dan 10% van de waarde van de woning zijn, moet een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Voor appartementen die gebouwd zijn in of vóór 1940 moet u altijd een bouwkundig rapport laten opmaken, tenzij het appartement ná 1940 totaal is gerenoveerd. De van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud in de lening worden in depot gehouden. Als het bedrag voor kwaliteitsverbetering hoger is dan 2.500,- wordt dit bedrag volledig in depot gehouden door de geldverstrekker. Dit betekent dat, op het moment dat u door middel van facturen kunt aantonen dat (een deel van) de kwaliteitsverbetering is uitgevoerd, de geldgever (een deel van) dit bedrag uitbetaalt. Huisnummer : 0 0-5/ PH/AZ

6 Visuele inspectie is een momentopname! Door de bouwkundig inspecteur wordt een uitsluitend visuele inspectie verricht, zijnde het signaleren en rapporteren van uitsluitend zichtbare tekortkomingen en gebreken hetgeen derhalve geenszins volledigheid pretendeert op alle onderdelen van een gebouw. Dit houdt in dat zelfs de weersgesteldheid de Bouwtechnische keuring kan beïnvloeden. Het gebouw wordt beoordeeld in relatie tot het bouwjaar, bouwwijze en gerelateerd aan standaard levensduurverwachting van toegepaste materialen. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichtingen alsmede uiterlijke schoonheid van onderdelen zijn in de beoordeling niet meegewogen. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere gebouwen of indien de bouwkundig inspecteur hier aanleiding toeziet, het nutsbedrijf en/of een waarborginstallateur voor de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. Bouwtechnisch rapport conform Nationale Hypotheek Garantie. Het bouwtechnisch rapport is een schriftelijke weergave van de inspectie. Het model-bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG), versie 1 januari 2003, is opgebouwd uit een vijftal hoofdgroepen, te weten: algemeen, zolder, verdieping, beganegrond en kelder. Deze keuringsresultaten per bouwlaag zijn onderverdeeld in diverse onderdelen, zie bijlage Programma van eisen en aanbevelingen, waarbij deze onderdelen in codes (vb. A.0, A.3.1., B ) worden weergegeven. Locatieaanduidingen van tekortkomingen en/of gebreken in het bouwtechnisch rapport zijn aangeven vanuit de positie dat de bouwkundig inspecteur kijkt naar de gevel waarin de voordeur van het gebouw is opgenomen. Werkwijze van de bouwkundig inspecteur Werkwijze, van boven naar beneden - van binnen naar buiten, of visa versa. Elke ruimte wordt geïnspecteerd, ruimten onder en tussen vloeren en achter wanden en knieschotten worden geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik voor zover dit kan worden geopend zonder hak- en breekwerk. Binnenonderdelen 'kruipruimte': bij enige twijfel en voldoende kruiphoogte zal in een voorkomend geval de bouwkundig inspecteur de kruipruimte inspecteren. Buitenonderdelen 'daken' (schuine en platte daken) e.d. : deze zullen voor zover mogelijk worden geïnspecteerd. In geval van halsbrekende toeren dan wel een werkwijze waarbij de veiligheid van de bouwkundig inspecteur niet is gewaarborgd wordt een inspectie niet uitgevoerd en beoordeeld als niet te inspecteren. Indien de bouwkundig inspecteur twijfels heeft over de kwaliteit van een bepaald onderdeel zal deze in het bouwtechnisch rapport aangeven dat hij een specialistisch onderzoek noodzakelijk acht. Tekortkomingen en gebreken Een tekortkoming is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan dat aandacht verdient. Meerdere tekortkomingen aan een onderdeel kunnen leiden tot een gebrek van het onderdeel. Een gebrek is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan, waardoor de normale functie verloren is/gaat. Een verborgen tekortkoming en/of gebrek is een visueel niet waarneembare tekortkoming en/of gebrek. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening met Nationale HypotheekGarantie, dan zijn de van deze keuring, evenals de voor het verkrijgen van de Nationale HypotheekGarantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Renovatie-objecten Als blijkt dat bij het te inspecteren gebouw het merendeel van de onderdelen onvoldoende van kwaliteit zijn, zullen nimmer herstel per onderdeel worden vermeld. Voor renovatie-objecten dient in een voorkomend geval te worden gelezen - groot onderhoud -. In de toelichting op het bouwtechnisch rapport zal door de bouwkundig inspecteur hierover melding worden gemaakt met de nodige adviezen. Huisnummer : 0 0-6/ PH/AZ

7 Beoordeling Beoordelingen en/of opmerkingen bij onderdelen in het bouwtechnisch rapport gelden als kwaliteitsaanduiding van de onderdelen. Waarschuwing : de Bouwtechnische keuring en de beoordeling is een momentopname! Door veroudering of andere invloeden kan na verloop van tijd de werkelijke kwaliteit van het onderdeel afwijken van de beschreven kwaliteit. Een dergelijke beoordeling brengt met zich mee dat het advies een tijdelijk en algemeen karakter draagt. Milieu Aangezien een visuele inspectie wordt verricht kan niet met zekerheid worden geconstateerd of er asbesthoudende materialen zijn verwerkt dan wel ondergrondse tanks of bodemverontreiniging aanwezig zijn. Om dit te kunnen bepalen, is specialistisch onderzoek noodzakelijk. Voor zover mogelijk zal de bouwkundig inspecteur hierover melding maken in het bouwtechnisch rapport. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de plaatselijke gemeente. Bouwtechnische keuring van een appartement(-engebouw), Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren (VvE) : Gezamenlijke eigenaren van een appartementengebouw. Appartement : Woning in een appartementengebouw. Splitsingsakte : Verdeling van de gezamenlijke eigendommen van een appartementengebouw en het appartement. De bouwkundig inspecteur en het bouwkundig bureau zullen nimmer de splitsingsakte beoordelen. Bouwtechnische keuring appartement : Visuele inspectie van de Binnenonderdelen en alles wat door de bouwkundig inspecteur wordt gezien "in de loop" naar het appartementsdeel van een appartementengebouw. Huisnummer : 0 0-7/ PH/AZ

8 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Aanvrager Keuringsinstantie Naam : Bedrijf : SSWbkn Woningkeur B.V. Adres : Adres : Laanstraat 2 Postcode en plaats : Postcode en plaats : 3762 KD Soest Telefoon : Telefoon : Bouwkundig inspecteur : Paul Hooft KvK nr. : Ingeschreven als : Bouwkundig bureau Woning Verantwoording Adres : Datum inspectie : Postcode en plaats : Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Woningtype : - Twee onder één kap woning Bouwjaar : KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) Direct noodzakelijk Op termijn Totale Totaal algemeen : 0, , ,00 Totaal kelder : 0,00 0,00 0,00 Totaal begane : 0, , ,00 Totaal verdiepingen : 0, , ,00 Totaal zolder : 0,00 0,00 0,00 TOTAAL WONING : 0, , ,00 Verbetering : Verbeterings op basis van bijgevoegde verbeterplan : Huisnummer : 0 0-8/ PH/AZ

9 KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct A.0 Fundering : A.1 Kruipruimte : - Bouwafvalresten (isolatie) / los liggende installatie leidingen in de kruipruimte. Op termijn A.2 Portiek / Galerij : A.3 Dak : Dakbeschot H ,00 - Krimp dakbeschot delen (stofdoorslag). Dakkapel - (Beperkt) kritische aansluitingen (lood) aangrenzende bouwonderdelen. - Zijwangen: Vervuiling, (beperkt) kritische aansluitingen (lood) aangrenzende bouwonderdelen. - Kozijn(en) en raam (en): Oppervlakkige houtaantastingen, enkele beglazing, beperkte onderhoudskenmerken. Schilderwerk, zie B Loodscheurvorming, toepassing in één lengte in plaats van meterstukken. A.3.1 Dakbedekking : Schuine daken - (Beperkt) kritische (lood) aansluitingen aangrenzende bouwonderdelen. - Dakvoet, aansluiting dakgoot: Vogelschroot ontbreekt. - Nokvorsten, mindere detaillering, los - vaste hechting. -Beperkte pannenbreuk (hoeken eraf). - Onregelmatige pandekking, windbelasting. H ,00 Platte daken zie toelichting. A.3.2 Schoorstenen : Binnen - (Oude) vochtkenmerken (lekkage) bij aansluitingen in het dakvlak. - Schoorsteenkanaal: Beperkte scheurvorming, mindere hechting stucwerk Exterieur - Schoorsteen, herstelde loodaansluitingen. - Beperkt schraal en uitgespoeld voegwerk. A.4 Brandveiligheid : - Dakkapel: Gedeeltelijke zachtboard afwerking: Mindere brandvertragende kenmerken. H ,00 A.5 Ongedierte / zwam : A.6 Diversen : TOTAAL WONING : 0, ,00 Huisnummer : 0 0-9/ PH/AZ

10 KEURINGSRESULTATEN KELDER Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Op termijn B.1.3 Metalen constructiedelen : B.2.1 Kozijnen, ramen en deuren buiten : B.2.2 Schilderwerk buiten : B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL KELDER : 0,00 0,00 Huisnummer : / PH/AZ

11 KEURINGSRESULTATEN BEGANE GROND Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Dragende binnen - Interieurwijzigingen, verandering van belasting en casco draagconstructie: Visueel niet kunnen beoordelen hoe een en ander is uitgevoerd, stabiele indruk. Metselwerk: - Achter gevel: Beperkt/ thermische spanningscheurvorming t.p.v. woonkamerkozijn (gevelopening), behoeft geen constructief herstel. - Overig: Beperkt kritische aansluitingen (buitenkozijnen) aangrenzende bouwonderdelen. - Beperkte vochtbelasting geveloppervlak / metselwerk aansluiting maaiveld door opsluiting met straatwerk. - Garage. Loodwerk boven voormalige buitenkozijn buiten beschouwing gehouden. Op termijn B.1.3 B.2.1 Metalen constructiedelen : Kozijnen, ramen en deuren buiten : - Plaatselijk klemmen (seizoensgebonden) en / of sluiten ramen en deuren niet goed. - Ramen, houtverbindingen zijn zwak (ijzeren hoekverbindingen aangebracht). Beglazing: - Enkele beglazing, rammellende ramen / verharding van de beglazingskit. H ,00 B.2.2 Schilderwerk buiten : Instandhouden H ,00 B.3 Vloeren, houten - Vloerbalken (en vloerdelen), constructiedelen : beperkte onderhoudskenmerken: Behoeft geen constructief herstel op dit moment. B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL BEGANE GROND : 0, ,00 Huisnummer : / PH/AZ

12 KEURINGSRESULTATEN EERSTE VERDIEPING Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : B.1.3 B.2.1 Metalen constructiedelen : Kozijnen, ramen en deuren buiten : Dragende binnen wanden: - Stucwerk (raaplaag), plaatselijk mindere hechting met de ondergrond. Met verwijderen van (wand) afwerking rekening houden met tekortkomingen aan stucwerk: Kopersverantwoordelijkheid. - Plaatselijk klemmen (seizoensgebonden) en / of sluiten ramen en deuren niet goed. - Ramen, houtverbindingen zijn zwak (ijzeren hoekverbindingen aangebracht). Op termijn H ,00 B.2.2 Schilderwerk buiten : Instandhouden H ,00 B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL EERSTE VERDIEPING : 0, ,00 Huisnummer : / PH/AZ

13 KEURINGSRESULTATEN ZOLDER Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Op termijn B.1.3 Metalen constructiedelen : B.2.1 Kozijnen, ramen en deuren buiten : B.2.2 Schilderwerk buiten : B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL ZOLDER : 0,00 0,00 TOELICHTING Code : Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek : De plaats waar de voorziening moet worden aangetroffen en omschrijving van het gebrek. Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (toelichting) k.v. (%) : Kostenverdeling bij gestapeld bouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale ,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%, : 2.500,-. Direct : Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn : Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. Toelichting O (overig) - Plat dak aanbouw / keuken, wel balkondeur in de achtergevel, geen balkonafwerking en afloopbeveiliging (hekwerk) ontbreekt: Kopersverantwoordelijkheid, indicatie: 1.700,00 euro. Huisnummer : / PH/AZ

14 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeven van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen staalconstructiedelen inspecteren op roest. Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles opnieuw bevestigen of de dakbedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen A.3.2 Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen. A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport Huisnummer : / PH/AZ

15 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg) Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit B.1.1 BETONWERK Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen B.1.2 B B B METSELWERK Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening B.1.3 B.2.1 B.2.2 draagconstructie). METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood- en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zo nodig vervangen. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het na ontroesting en reiniging tweemaal gronden - eenmaal met corrosiewerende verf - en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkend beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuis/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen. B.3 HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en w.c.'s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Huisnummer : / PH/AZ

16 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SSWbkn Woningkeur B.V. gevestigd te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer en gedeponeerd 26 januari Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door SSWbkn Woningkeur B.V.., hierna te noemen SSWbkn, uitvoeren van opdrachten tot keuring van onroerende zaken en overige advieswerkzaamheden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten. 02. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door SSWbkn aan opdrachtgever zijn bevestigd. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door SSWbkn of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 03. Voor de uitvoering van opdrachten is een vergoeding overeen te komen op basis van een inspanningsverplichting. Deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen. De vergoeding alsmede de te verwachting inspanningsverplichting zijn gebonden aan de onderzoekstijd die benodigd is voor de rapportering. Te allen tijde is opdrachtgever gehouden SSWbkn alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te verstrekken. 04. De in de rapporteringen van SSWbkn vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken een integraal onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden in relatie tot de te verwachten inspanningsverplichting van SSWbkn en de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheden. 05. Het in artikel 03. omschreven honorarium wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betalingen uitblijven, accepteert SSWbkn geen aansprakelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde opdracht. Opdrachtgever heeft nimmer het recht betalingen van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van mogelijke aansprakelijkheden jegens SSWbkn. 06. SSWbkn heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst uit te stellen indien de opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. 07. Bij overschrijding van de betalingstermijn is SSWbkn gerechtigd - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist - een rente van 1% per maand in rekening te brengen, verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van daadwerkelijke betaling. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband voor een volle maand. Blijft opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke dan is SSWbkn gerechtigd alle van invordering door te berekenen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waarbij de buitengerechtelijke invorderings worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van 72, SSWbkn heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te repareren. Bij verschillen van inzicht tussen SSWbkn en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Huisnummer : / PH/AZ

17 - 2 - VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 09. Een overeenkomst kan wegens een gebleken tekortkoming slechts worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd. 10. Het bouwkundig bureau neemt haar verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet voor de door het bouwkundig bureau in het rapport zonder voorbehoud gegeven beoordelingen. In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van schade : naar keuze van het bouwkundig bureau of in de vorm van herstel of vervanging zijdens het bouwkundig bureau danwel uitbetaling van herstel- of vervangings alsmede de wegens het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage in verband met de gestelde gebreken. Mogelijke vergoeding van schade door het bouwkundig bureau hebben een relatie met de verjaringstermijn van verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet en het indemniteitsbeginsel. (Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding van schade er ten hoogste toe mag leiden dat herstel- of vervangings van schade dezelfde kwaliteit zonder optreden van de schade zou zijn geweest, niet in betere). De aansprakelijkheid voor alle andere gevolgschade is uitgesloten. Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de inspectie (momentopname) had kunnen worden waargenomen. Belemmerende factoren tijdens de inspectie zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke hebben hier invloed op. Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende factoren...) en geldt evenmin voor alle schade die hieruit voortkomt. Met betrekking tot klachten over de inhoud van het rapport en de werkwijze van de bouwkundig inspecteur : hierbij zullen de betrokken partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen danwel in een voorkomend geval en voorzover en vooraf vastgesteld komen de voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Klachten welke niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost waarbij één van de betrokken partijen meent het bouwkundig bureau aansprakelijk (beroepsfout) te kunnen stellen. Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door het bouwkundig bureau te worden vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld. Herstel- of vervangings van schade worden vergoedt tot maximaal het bedrag waarbij de oorspronkelijke functie (het gewone gebruik) van het bouwdeel op korte termijn dient te worden gewaarborgd. Vergoeding van de van herstel of vervangen geldt voor vastgestelde schade en niet voor vervolgschade. Kosten van een herinspectie en het inschakelen van deskundigen voor beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid zijn naar keuze van het bouwkundig bureau, voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het bouwkundig bureau is bindend voor het standpunt van het bouwkundig bureau. Huisnummer : / PH/AZ

18 - 3 - VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 11. Schade die opdrachtgever lijdt en waarvoor SSWbkn aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan opdrachtgever uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed: * Schade die opdrachtgever aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door SSWbkn lijdt, is slechts te vergoeden tot een maximaal bedrag van 450,00 per niet geleverde dienst en voor zover de termijnoverschrijding meer bedraagt van 15 werkbare dagen na de overeengekomen datum van oplevering. Het recht op deze schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen 14 dagen na het constateren van schade schriftelijk een beroep is gedaan. * De aan-, verkoop- of opleveringskeuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapporteringen dragen derhalve een algemeen karakter en zijn een momentopname. SSWbkn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen tenzij anders omschreven in de rapportering. Vermeende aanspraken op schade vergoeding dienen binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport schriftelijk te worden ingediend. Gebaseerd op de te verwachten inspanningsverplichting en het hiervoor betaalde honorarium zal het recht op schadevergoeding, met als berekeningsgrondslag de schade gebaseerd op dagwaarde, in totaal per opdracht maximaal 20% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde van het gekeurde object tot een maximum van ,00 bedragen, onder aftrek van een de hierna beschreven franchise. * Franchise: Aangezien aan elke bestaande woning of appartement kleine gebreken zijn, is een franchise van toepassing van 1% van de herbouwwaarde met een minimum van 1.135,00. Een franchise houdt in dat schade tot het franchisebedrag niet wordt vergoed. * Recht op schadevergoeding is niet aanwezig als eventueel gebleken schade reeds door opdrachtgever is hersteld voordat SSWbkn hiervoor aansprakelijk is gesteld en/of SSWbkn de schade heeft kunnen constateren. 12. Behoudens het in artikel 11. genoemde, is de aansprakelijkheid van SSWbkn uitgesloten in de volgende gevallen: * Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde begrotingen en/of verkeerde prijs opgaven. * Schade door het niet in het keuringsrapport of checklisten vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en/of milieuproblemen. * Schade voortkomend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie. * Adviezen van SSWbkn ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar verrichte diensten zijn vrijblijvend. SSWbkn is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar diensten. 13. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van SSWbkn, behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door SSWbkn wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van SSWbkn. 14. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens SSWbkn, kunnen de leveringsvoorwaarden van SSWbkn hanteren. 15. Overeenkomsten en deze leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht; in geval van geschillen zal domicilie gekozen worden te Soest. Huisnummer : / PH/AZ

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie 3 e Carnissestraat 27 3000 JH ROTTERDAM Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Fam. Lagendijk Bedrijf SSW Woningkeur B.V.

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 Keuringsadres : Haverkamp nr. 57 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Specialistisch onderzoek: vloerinspectie

Specialistisch onderzoek: vloerinspectie Specialistisch onderzoek: vloerinspectie Straat : Vermeerstraat 43 Postcode : 3817 DE Plaats : Amersfoort Rapportnummer : 2010.0001 Datum inspectie : 2010 SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Van Vredenburchweg 134 te Rijswijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 Keuringsadres : Suezkade nr. 10 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

[Boers Advies] [30 september 2013 ]

[Boers Advies] [30 september 2013 ] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [30 september 2013 ] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-225 Bouwkundig rapport inzake: Lijsterbesstraat 5 Nieuwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Berrevoets Bedrijf Adres: Lijsterbesstraat 5 Plaats: Terneuzen Postcode: 4306

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Juliaantje 28 te Rijwijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009 Url:www.bavds.nl

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Demostraat 123 RD 1234 AA Haarlem Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport ten behoeve van Nationale

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Kerkweg 13 15 17 4321 AB Kerkwerve Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Fundamenteel onafhankelijk

Fundamenteel onafhankelijk Rapport Nationale Hypotheek Garantie(NHG) Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode : Voorbeeld postcode Plaats : Voorbeeldstad Datum inspectie : 02-08-2014 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

VVO bepaling Nen 2580 (nl) Versie mei 2007. Inclusief het wijzigingsblad Nen 2580:2007/C1:2008 nl

VVO bepaling Nen 2580 (nl) Versie mei 2007. Inclusief het wijzigingsblad Nen 2580:2007/C1:2008 nl S chouw Nederland Bouwkundig advies & expertise Kantoorvilla De Uitrusting Kapperallee 91 7211 CC Eefde Tel: 0575-516556 KvK: 8077883 Btw: 807176953801 Info@schouwnederland.nl www.schouwnederland.nl VVO

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect NHG rapportage Reinaldaweg 85, 3574 KL Doorn Zondag 20 augustus 2017 Kromme Nieuwegracht 53 3056 HF Utrecht T 030-5458743 www.buildtech-bv.com info@buildtech-bv.com KVK 58469753 NL36INGB8765374658 Op alle

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Oude Delft 68 te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Tel: 06-45022536 Adres: ING nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus nr 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dirk Bosstraat 24 3241GE Middelharnis Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring Pagina 1 van 27 Rapport Bouwtechnische keuring Inhoud 1 Algemene toelichting 3-4 2 Inspectiegegevens, opdrachtgever 5 2.1 Samenvatting herstelkosten 5 (korte en lange termijn) 3 Woningverbetering, energie

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Adres te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Tel: 06-45022536 Bouw Advies van der Steuijt IBAN nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus: 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag Email: info@bavds.nl

Nadere informatie

Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg Dorpsstraat 62 OEGSTGEEST Vraagprijs: 274.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Geversstraat 63, 2341 GC Oegstgeest Telefoon: 071-5191919, Telefax: 071-5191929 E-mail: makelaar@eigen-haard.nl, Internet: www.eigen-haard.nl

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Serooskerkseweg 14 4328 SM Burgh Haamstede Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie