SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus AM Soest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest"

Transcriptie

1 SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus AM Soest

2 Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer : Adres : Postcode en plaats : Bouwjaar : Laatste verbouwingsjaar : Woningtype Bouwwijze Bijgebouwen Bewoond : - Twee onder één kap woning : - Traditioneel (metselwerk) : - Garage - Aanbouw achtergevel : Ja Gebruik : Woonbestemming 100 % Inhoud woning : ± 360 m³ ± 110 m³ ± 470 m³ Slechts bedoeld voor het rekenmodel prijs Woningkeuring. Woninginspecteur : Paul Hooft Woningopname c.q. - inspectiedatum : Aanwezig tijdens de inspectie : Verkopende makelaar Weersgesteldheid : - Droog. - Temperatuur ± 12 C Huisnummer : 0 0-2/ PH/AZ

3 Opmerkingen vooraf Verkoper (s) informatie: - Bij opdracht Bouwkundig Rapport NHG is geen inlichtingenformulier verkoop verstrekt. - Voorafgaande aan de Bouwkundig Rapport NHG wel inzichtelijk gemaakt. Korte samenvatting informatie (verkopend makelaar) voorafgaande aan de Bouwkundig Rapport NHG: - Uitbouw / achtergevel: Garage: Dakkapel: Meterkast, opwaardering: CV installatie: 1999, onderhoudsinspectie Keuken: 2003, incl. close in boiler. - Olietank sanering: 1994, inclusief certificaat. - Dakgoten: Platte daken, dakkapel 1994, aanbouw (keuken) Gas openhaard: 2003 laatste controle inspectie. Vergunninghoudende bouwwerken, verbouwingen - (gedeeltelijk) nieuwbouw: Woningwet 1 april Dakkapel, niet bekend. - Uitbreiding (aanbouw), niet bekend. - Bijgebouw (garage), niet bekend. - Overig: Kopersverantwoordelijkheid. Zelfaangebrachte (in eigen beheer) voorzieningen. - Plafond-, wand- en vloerafwerking. - Sanitaire ruimten, badkamer toilet. - Keuken. - Huisgebonden technische installatie (s). Opmerkingen woninginspecteur: - Woningopname betreft aankoop. - Woonverbeteringen of -wensen zijn geen onderdeel van de woningkeuring. Uitermate belangrijk: Bouwkundig Rapport NHG - Bouwkundig Rapport NHG is een feitelijke vaststelling van een uitsluitend visuele inspectie, beoordeling onderhoud of een tekortkoming van kwaliteit woningonderdelen en pretendeert niet volledig te zijn. Herstel. Samenvatting directe herstel (pagina 3) hebben betrekking op tekortkomingen en / of gebrekkige kwaliteit. Nihil: Regulerend onderhoud, koperverantwoordelijkheid. Belangrijk: Indien vermeldt in de kolom Herstel is feitelijk gezien het gebruik van een woning of een onderdeel hiervan in het geding én is er sprake van gerede twijfel / risico s of nader uit te voeren specialistische onderzoek (niet begroot). Niet bij de Bouwkundig Rapport NHG betrokken: - Tuininrichting en woonerfafscheidingen. - Zonwering en/of (rol-) luiken (handbediend of elektrisch). Huisnummer : 0 0-3/ PH/AZ

4 Verklaringen Bouwtechnische keuring Bouwtechnische keuring Het bouwtechnisch onderzoek is een ondersteunende dienstverlening voor opdrachtgever en/of makelaar bij de verkoop (als onderdeel van de meldingsplicht) en aankoop (als onderdeel van de onderzoeksplicht) van onroerende zaken. Doel van een Bouwtechnische keuring Het doel van de Bouwtechnische keuring is het verkrijgen van inzicht van de kwaliteit van een gebouw door middel van een uitsluitend visuele inspectie. Het doel alsmede de aard en wijze van de uitsluitend visuele inspectie brengen met zich mee dat specialistische onderzoeken niet zijn uitgevoerd. Er zijn geen metingen verricht, geen berekeningen uitgevoerd en er zijn dan ook geen onderdelen (afwerking) verwijderd om achterliggende constructies of installaties te kunnen inspecteren (geen hak- of breekwerk). Aankoop bestaande bouw De van het verkrijgen in eigendom bestaan uit: a. het laagste bedrag van de koopsom koper (exclusief roerende zaken) of de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport (norm 4.1); b. van afkoop van toekomstige canonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening; c. de van kwaliteitsverbetering; d. een blijkens de koopovereenkomst danwel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het totale toekomstig onderhoud van de woning; e. een eenmalige premiestorting in verband met een verzekering welke (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid; f. vermeerderd met 12% van de som van a. tot en met e. voor bijkomende. Indien sprake is van een koopsom vrij op naam geldt als koopsom koper, vermeld onder a, een bedrag ter hoogte van 93% van de koopsom vrij op naam. De som van a. t/m f. mag niet meer bedragen dan ,-. De van kwaliteitsverbetering dienen te blijken uit het taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een door de aanvrager te overleggen specificatie. Indien sprake is van een verplichting tot het overleggen van een bouwkundig rapport, maken de daarin vermelde van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud onderdeel uit van de voor het verkrijgen in eigendom en is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en het bedrag hoger is dan 2.500,-, geldt een depotverplichting. Kwaliteitsverbetering Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan het treffen van bouwkundige voorzieningen aan de woning in verband met (achterstallig) onderhoud en/of verbetering. De dienen te blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een specificatie. Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering geldt een depotverplichting indien het bedrag hoger is dan 2.500,-. Mogelijk zijn: 10.1 een nieuwe lening die mede strekt ter aflossing van een bestaande hypothecaire lening, 10.2 een aanvullende lening. Huisnummer : 0 0-4/ PH/AZ

5 Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote posten die zich in ander bouwdelen voordoen moeten worden verantwoord onder diversen, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het programma van eisen en aanbevelingen (zie Model-Bouwkundig Rapport). Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc.. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties * De indicaties kunnen betrekking hebben op: - direct : van het direct herstel van gebreken; - op termijn: van toekomstig onderhoud (naar keuze 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan; - voor verbetering: van verbetering op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan danwel een offerte ter zake. * De indicaties worden: - afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werkzaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging; - vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken; * De van stut-, sloop-, en steigerwerk en de van vervolgschade worden niet in de indicatie opgenomen. Herstel laat vele keuze mogelijkheden open. Ervaring heeft geleerd dat er soms aanzienlijke afwijkingen van de ramingen mogelijk zijn in vergelijking met de door de opdrachtgever gekozen bouwondernemer, onderaannemer, installateur c.s. Vooral bij oudere gebouwen kan het maken van een raming voor bepaalde onderdelen bijzonder moeilijk zijn. Tijdens de uitvoering kan blijken dat ingrijpender werkzaamheden nodig zijn dan tijdens de inspectie redelijkerwijze kon worden voorzien. Kwaliteitsverbetering bij aankoop bestaande woning Als u wilt, kunt u bij aankoop van uw woning de voor kwaliteitsverbetering (bestaande woning) of meerwerk (nieuwbouw) meefinancieren. De hiervan moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een door uzelf opgemaakte specificatie. Als uit het taxatierapport, verplicht bij aankoop van een woning met NHG, blijkt dat de van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud meer dan 10% van de waarde van de woning zijn, moet een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Voor appartementen die gebouwd zijn in of vóór 1940 moet u altijd een bouwkundig rapport laten opmaken, tenzij het appartement ná 1940 totaal is gerenoveerd. De van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud in de lening worden in depot gehouden. Als het bedrag voor kwaliteitsverbetering hoger is dan 2.500,- wordt dit bedrag volledig in depot gehouden door de geldverstrekker. Dit betekent dat, op het moment dat u door middel van facturen kunt aantonen dat (een deel van) de kwaliteitsverbetering is uitgevoerd, de geldgever (een deel van) dit bedrag uitbetaalt. Huisnummer : 0 0-5/ PH/AZ

6 Visuele inspectie is een momentopname! Door de bouwkundig inspecteur wordt een uitsluitend visuele inspectie verricht, zijnde het signaleren en rapporteren van uitsluitend zichtbare tekortkomingen en gebreken hetgeen derhalve geenszins volledigheid pretendeert op alle onderdelen van een gebouw. Dit houdt in dat zelfs de weersgesteldheid de Bouwtechnische keuring kan beïnvloeden. Het gebouw wordt beoordeeld in relatie tot het bouwjaar, bouwwijze en gerelateerd aan standaard levensduurverwachting van toegepaste materialen. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichtingen alsmede uiterlijke schoonheid van onderdelen zijn in de beoordeling niet meegewogen. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere gebouwen of indien de bouwkundig inspecteur hier aanleiding toeziet, het nutsbedrijf en/of een waarborginstallateur voor de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. Bouwtechnisch rapport conform Nationale Hypotheek Garantie. Het bouwtechnisch rapport is een schriftelijke weergave van de inspectie. Het model-bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG), versie 1 januari 2003, is opgebouwd uit een vijftal hoofdgroepen, te weten: algemeen, zolder, verdieping, beganegrond en kelder. Deze keuringsresultaten per bouwlaag zijn onderverdeeld in diverse onderdelen, zie bijlage Programma van eisen en aanbevelingen, waarbij deze onderdelen in codes (vb. A.0, A.3.1., B ) worden weergegeven. Locatieaanduidingen van tekortkomingen en/of gebreken in het bouwtechnisch rapport zijn aangeven vanuit de positie dat de bouwkundig inspecteur kijkt naar de gevel waarin de voordeur van het gebouw is opgenomen. Werkwijze van de bouwkundig inspecteur Werkwijze, van boven naar beneden - van binnen naar buiten, of visa versa. Elke ruimte wordt geïnspecteerd, ruimten onder en tussen vloeren en achter wanden en knieschotten worden geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik voor zover dit kan worden geopend zonder hak- en breekwerk. Binnenonderdelen 'kruipruimte': bij enige twijfel en voldoende kruiphoogte zal in een voorkomend geval de bouwkundig inspecteur de kruipruimte inspecteren. Buitenonderdelen 'daken' (schuine en platte daken) e.d. : deze zullen voor zover mogelijk worden geïnspecteerd. In geval van halsbrekende toeren dan wel een werkwijze waarbij de veiligheid van de bouwkundig inspecteur niet is gewaarborgd wordt een inspectie niet uitgevoerd en beoordeeld als niet te inspecteren. Indien de bouwkundig inspecteur twijfels heeft over de kwaliteit van een bepaald onderdeel zal deze in het bouwtechnisch rapport aangeven dat hij een specialistisch onderzoek noodzakelijk acht. Tekortkomingen en gebreken Een tekortkoming is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan dat aandacht verdient. Meerdere tekortkomingen aan een onderdeel kunnen leiden tot een gebrek van het onderdeel. Een gebrek is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan, waardoor de normale functie verloren is/gaat. Een verborgen tekortkoming en/of gebrek is een visueel niet waarneembare tekortkoming en/of gebrek. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening met Nationale HypotheekGarantie, dan zijn de van deze keuring, evenals de voor het verkrijgen van de Nationale HypotheekGarantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Renovatie-objecten Als blijkt dat bij het te inspecteren gebouw het merendeel van de onderdelen onvoldoende van kwaliteit zijn, zullen nimmer herstel per onderdeel worden vermeld. Voor renovatie-objecten dient in een voorkomend geval te worden gelezen - groot onderhoud -. In de toelichting op het bouwtechnisch rapport zal door de bouwkundig inspecteur hierover melding worden gemaakt met de nodige adviezen. Huisnummer : 0 0-6/ PH/AZ

7 Beoordeling Beoordelingen en/of opmerkingen bij onderdelen in het bouwtechnisch rapport gelden als kwaliteitsaanduiding van de onderdelen. Waarschuwing : de Bouwtechnische keuring en de beoordeling is een momentopname! Door veroudering of andere invloeden kan na verloop van tijd de werkelijke kwaliteit van het onderdeel afwijken van de beschreven kwaliteit. Een dergelijke beoordeling brengt met zich mee dat het advies een tijdelijk en algemeen karakter draagt. Milieu Aangezien een visuele inspectie wordt verricht kan niet met zekerheid worden geconstateerd of er asbesthoudende materialen zijn verwerkt dan wel ondergrondse tanks of bodemverontreiniging aanwezig zijn. Om dit te kunnen bepalen, is specialistisch onderzoek noodzakelijk. Voor zover mogelijk zal de bouwkundig inspecteur hierover melding maken in het bouwtechnisch rapport. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de plaatselijke gemeente. Bouwtechnische keuring van een appartement(-engebouw), Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren (VvE) : Gezamenlijke eigenaren van een appartementengebouw. Appartement : Woning in een appartementengebouw. Splitsingsakte : Verdeling van de gezamenlijke eigendommen van een appartementengebouw en het appartement. De bouwkundig inspecteur en het bouwkundig bureau zullen nimmer de splitsingsakte beoordelen. Bouwtechnische keuring appartement : Visuele inspectie van de Binnenonderdelen en alles wat door de bouwkundig inspecteur wordt gezien "in de loop" naar het appartementsdeel van een appartementengebouw. Huisnummer : 0 0-7/ PH/AZ

8 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Aanvrager Keuringsinstantie Naam : Bedrijf : SSWbkn Woningkeur B.V. Adres : Adres : Laanstraat 2 Postcode en plaats : Postcode en plaats : 3762 KD Soest Telefoon : Telefoon : Bouwkundig inspecteur : Paul Hooft KvK nr. : Ingeschreven als : Bouwkundig bureau Woning Verantwoording Adres : Datum inspectie : Postcode en plaats : Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Woningtype : - Twee onder één kap woning Bouwjaar : KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) Direct noodzakelijk Op termijn Totale Totaal algemeen : 0, , ,00 Totaal kelder : 0,00 0,00 0,00 Totaal begane : 0, , ,00 Totaal verdiepingen : 0, , ,00 Totaal zolder : 0,00 0,00 0,00 TOTAAL WONING : 0, , ,00 Verbetering : Verbeterings op basis van bijgevoegde verbeterplan : Huisnummer : 0 0-8/ PH/AZ

9 KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct A.0 Fundering : A.1 Kruipruimte : - Bouwafvalresten (isolatie) / los liggende installatie leidingen in de kruipruimte. Op termijn A.2 Portiek / Galerij : A.3 Dak : Dakbeschot H ,00 - Krimp dakbeschot delen (stofdoorslag). Dakkapel - (Beperkt) kritische aansluitingen (lood) aangrenzende bouwonderdelen. - Zijwangen: Vervuiling, (beperkt) kritische aansluitingen (lood) aangrenzende bouwonderdelen. - Kozijn(en) en raam (en): Oppervlakkige houtaantastingen, enkele beglazing, beperkte onderhoudskenmerken. Schilderwerk, zie B Loodscheurvorming, toepassing in één lengte in plaats van meterstukken. A.3.1 Dakbedekking : Schuine daken - (Beperkt) kritische (lood) aansluitingen aangrenzende bouwonderdelen. - Dakvoet, aansluiting dakgoot: Vogelschroot ontbreekt. - Nokvorsten, mindere detaillering, los - vaste hechting. -Beperkte pannenbreuk (hoeken eraf). - Onregelmatige pandekking, windbelasting. H ,00 Platte daken zie toelichting. A.3.2 Schoorstenen : Binnen - (Oude) vochtkenmerken (lekkage) bij aansluitingen in het dakvlak. - Schoorsteenkanaal: Beperkte scheurvorming, mindere hechting stucwerk Exterieur - Schoorsteen, herstelde loodaansluitingen. - Beperkt schraal en uitgespoeld voegwerk. A.4 Brandveiligheid : - Dakkapel: Gedeeltelijke zachtboard afwerking: Mindere brandvertragende kenmerken. H ,00 A.5 Ongedierte / zwam : A.6 Diversen : TOTAAL WONING : 0, ,00 Huisnummer : 0 0-9/ PH/AZ

10 KEURINGSRESULTATEN KELDER Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Op termijn B.1.3 Metalen constructiedelen : B.2.1 Kozijnen, ramen en deuren buiten : B.2.2 Schilderwerk buiten : B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL KELDER : 0,00 0,00 Huisnummer : / PH/AZ

11 KEURINGSRESULTATEN BEGANE GROND Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Dragende binnen - Interieurwijzigingen, verandering van belasting en casco draagconstructie: Visueel niet kunnen beoordelen hoe een en ander is uitgevoerd, stabiele indruk. Metselwerk: - Achter gevel: Beperkt/ thermische spanningscheurvorming t.p.v. woonkamerkozijn (gevelopening), behoeft geen constructief herstel. - Overig: Beperkt kritische aansluitingen (buitenkozijnen) aangrenzende bouwonderdelen. - Beperkte vochtbelasting geveloppervlak / metselwerk aansluiting maaiveld door opsluiting met straatwerk. - Garage. Loodwerk boven voormalige buitenkozijn buiten beschouwing gehouden. Op termijn B.1.3 B.2.1 Metalen constructiedelen : Kozijnen, ramen en deuren buiten : - Plaatselijk klemmen (seizoensgebonden) en / of sluiten ramen en deuren niet goed. - Ramen, houtverbindingen zijn zwak (ijzeren hoekverbindingen aangebracht). Beglazing: - Enkele beglazing, rammellende ramen / verharding van de beglazingskit. H ,00 B.2.2 Schilderwerk buiten : Instandhouden H ,00 B.3 Vloeren, houten - Vloerbalken (en vloerdelen), constructiedelen : beperkte onderhoudskenmerken: Behoeft geen constructief herstel op dit moment. B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL BEGANE GROND : 0, ,00 Huisnummer : / PH/AZ

12 KEURINGSRESULTATEN EERSTE VERDIEPING Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : B.1.3 B.2.1 Metalen constructiedelen : Kozijnen, ramen en deuren buiten : Dragende binnen wanden: - Stucwerk (raaplaag), plaatselijk mindere hechting met de ondergrond. Met verwijderen van (wand) afwerking rekening houden met tekortkomingen aan stucwerk: Kopersverantwoordelijkheid. - Plaatselijk klemmen (seizoensgebonden) en / of sluiten ramen en deuren niet goed. - Ramen, houtverbindingen zijn zwak (ijzeren hoekverbindingen aangebracht). Op termijn H ,00 B.2.2 Schilderwerk buiten : Instandhouden H ,00 B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL EERSTE VERDIEPING : 0, ,00 Huisnummer : / PH/AZ

13 KEURINGSRESULTATEN ZOLDER Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct B.1.1 Betonwerk gevels : B.1.2. Metselwerk : B Optrekkend vocht : B B Scheuren metselwerk : Scheuren borstwering : Op termijn B.1.3 Metalen constructiedelen : B.2.1 Kozijnen, ramen en deuren buiten : B.2.2 Schilderwerk buiten : B.3 Vloeren, houten constructiedelen : B.4 Sanitair : B.5 Ventilatie / Vocht : B.6 Diversen : TOTAAL ZOLDER : 0,00 0,00 TOELICHTING Code : Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek : De plaats waar de voorziening moet worden aangetroffen en omschrijving van het gebrek. Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (toelichting) k.v. (%) : Kostenverdeling bij gestapeld bouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale ,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%, : 2.500,-. Direct : Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn : Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. Toelichting O (overig) - Plat dak aanbouw / keuken, wel balkondeur in de achtergevel, geen balkonafwerking en afloopbeveiliging (hekwerk) ontbreekt: Kopersverantwoordelijkheid, indicatie: 1.700,00 euro. Huisnummer : / PH/AZ

14 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeven van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen staalconstructiedelen inspecteren op roest. Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles opnieuw bevestigen of de dakbedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen A.3.2 Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen. A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport Huisnummer : / PH/AZ

15 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg) Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit B.1.1 BETONWERK Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen B.1.2 B B B METSELWERK Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening B.1.3 B.2.1 B.2.2 draagconstructie). METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood- en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zo nodig vervangen. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het na ontroesting en reiniging tweemaal gronden - eenmaal met corrosiewerende verf - en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkend beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuis/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen. B.3 HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en w.c.'s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Huisnummer : / PH/AZ

16 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SSWbkn Woningkeur B.V. gevestigd te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer en gedeponeerd 26 januari Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door SSWbkn Woningkeur B.V.., hierna te noemen SSWbkn, uitvoeren van opdrachten tot keuring van onroerende zaken en overige advieswerkzaamheden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten. 02. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door SSWbkn aan opdrachtgever zijn bevestigd. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door SSWbkn of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 03. Voor de uitvoering van opdrachten is een vergoeding overeen te komen op basis van een inspanningsverplichting. Deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen. De vergoeding alsmede de te verwachting inspanningsverplichting zijn gebonden aan de onderzoekstijd die benodigd is voor de rapportering. Te allen tijde is opdrachtgever gehouden SSWbkn alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te verstrekken. 04. De in de rapporteringen van SSWbkn vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken een integraal onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden in relatie tot de te verwachten inspanningsverplichting van SSWbkn en de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheden. 05. Het in artikel 03. omschreven honorarium wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betalingen uitblijven, accepteert SSWbkn geen aansprakelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde opdracht. Opdrachtgever heeft nimmer het recht betalingen van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van mogelijke aansprakelijkheden jegens SSWbkn. 06. SSWbkn heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst uit te stellen indien de opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. 07. Bij overschrijding van de betalingstermijn is SSWbkn gerechtigd - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist - een rente van 1% per maand in rekening te brengen, verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van daadwerkelijke betaling. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband voor een volle maand. Blijft opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke dan is SSWbkn gerechtigd alle van invordering door te berekenen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waarbij de buitengerechtelijke invorderings worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van 72, SSWbkn heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te repareren. Bij verschillen van inzicht tussen SSWbkn en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Huisnummer : / PH/AZ

17 - 2 - VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 09. Een overeenkomst kan wegens een gebleken tekortkoming slechts worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd. 10. Het bouwkundig bureau neemt haar verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet voor de door het bouwkundig bureau in het rapport zonder voorbehoud gegeven beoordelingen. In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van schade : naar keuze van het bouwkundig bureau of in de vorm van herstel of vervanging zijdens het bouwkundig bureau danwel uitbetaling van herstel- of vervangings alsmede de wegens het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage in verband met de gestelde gebreken. Mogelijke vergoeding van schade door het bouwkundig bureau hebben een relatie met de verjaringstermijn van verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet en het indemniteitsbeginsel. (Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding van schade er ten hoogste toe mag leiden dat herstel- of vervangings van schade dezelfde kwaliteit zonder optreden van de schade zou zijn geweest, niet in betere). De aansprakelijkheid voor alle andere gevolgschade is uitgesloten. Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de inspectie (momentopname) had kunnen worden waargenomen. Belemmerende factoren tijdens de inspectie zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke hebben hier invloed op. Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende factoren...) en geldt evenmin voor alle schade die hieruit voortkomt. Met betrekking tot klachten over de inhoud van het rapport en de werkwijze van de bouwkundig inspecteur : hierbij zullen de betrokken partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen danwel in een voorkomend geval en voorzover en vooraf vastgesteld komen de voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Klachten welke niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost waarbij één van de betrokken partijen meent het bouwkundig bureau aansprakelijk (beroepsfout) te kunnen stellen. Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door het bouwkundig bureau te worden vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld. Herstel- of vervangings van schade worden vergoedt tot maximaal het bedrag waarbij de oorspronkelijke functie (het gewone gebruik) van het bouwdeel op korte termijn dient te worden gewaarborgd. Vergoeding van de van herstel of vervangen geldt voor vastgestelde schade en niet voor vervolgschade. Kosten van een herinspectie en het inschakelen van deskundigen voor beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid zijn naar keuze van het bouwkundig bureau, voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het bouwkundig bureau is bindend voor het standpunt van het bouwkundig bureau. Huisnummer : / PH/AZ

18 - 3 - VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 11. Schade die opdrachtgever lijdt en waarvoor SSWbkn aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan opdrachtgever uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed: * Schade die opdrachtgever aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door SSWbkn lijdt, is slechts te vergoeden tot een maximaal bedrag van 450,00 per niet geleverde dienst en voor zover de termijnoverschrijding meer bedraagt van 15 werkbare dagen na de overeengekomen datum van oplevering. Het recht op deze schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen 14 dagen na het constateren van schade schriftelijk een beroep is gedaan. * De aan-, verkoop- of opleveringskeuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapporteringen dragen derhalve een algemeen karakter en zijn een momentopname. SSWbkn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen tenzij anders omschreven in de rapportering. Vermeende aanspraken op schade vergoeding dienen binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport schriftelijk te worden ingediend. Gebaseerd op de te verwachten inspanningsverplichting en het hiervoor betaalde honorarium zal het recht op schadevergoeding, met als berekeningsgrondslag de schade gebaseerd op dagwaarde, in totaal per opdracht maximaal 20% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde van het gekeurde object tot een maximum van ,00 bedragen, onder aftrek van een de hierna beschreven franchise. * Franchise: Aangezien aan elke bestaande woning of appartement kleine gebreken zijn, is een franchise van toepassing van 1% van de herbouwwaarde met een minimum van 1.135,00. Een franchise houdt in dat schade tot het franchisebedrag niet wordt vergoed. * Recht op schadevergoeding is niet aanwezig als eventueel gebleken schade reeds door opdrachtgever is hersteld voordat SSWbkn hiervoor aansprakelijk is gesteld en/of SSWbkn de schade heeft kunnen constateren. 12. Behoudens het in artikel 11. genoemde, is de aansprakelijkheid van SSWbkn uitgesloten in de volgende gevallen: * Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde begrotingen en/of verkeerde prijs opgaven. * Schade door het niet in het keuringsrapport of checklisten vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en/of milieuproblemen. * Schade voortkomend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie. * Adviezen van SSWbkn ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar verrichte diensten zijn vrijblijvend. SSWbkn is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar diensten. 13. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van SSWbkn, behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door SSWbkn wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van SSWbkn. 14. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens SSWbkn, kunnen de leveringsvoorwaarden van SSWbkn hanteren. 15. Overeenkomsten en deze leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht; in geval van geschillen zal domicilie gekozen worden te Soest. Huisnummer : / PH/AZ

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2010. nhg. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Voorwaarden & Normen 2010. nhg. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Voorwaarden & Normen 2010 nationale hypotheek garantie nhg Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Voorwaarden & Normen 2010 nationale hypotheek garantie nhg Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2013

Voorwaarden & Normen 2013 Voorwaarden & Normen 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2013 DEEL 1: DEFINITIES 3 DEEL 2: ALGEMEEN 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 5 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 5 ARTIKEL A3

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Toelichting op de Normen 2013-3

Toelichting op de Normen 2013-3 Toelichting op de Normen 2013-3 Toelichting op de Voorwaarden en Normen 2013-3 Versie 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1. ALGEMEEN...4 1.1 Normen...4 1.2 Hardheidsclausule...5 1.3 Schuldenaarschap...5

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2012-3

Voorwaarden & Normen 2012-3 Voorwaarden & Normen 2012-3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2012-3 DEEL 1: DEFINITIES 3 DEEL 2: ALGEMEEN 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 5 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 5 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie