Evaluatie welstandsnota 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie welstandsnota 2013"

Transcriptie

1 Evaluatie welstandsnota mei 2013

2 Inhoud 1. Evaluatie Welstandsnota Doelen van de evaluatie Resultaat van de evaluatie Wijze van evalueren Wie voert de evaluatie uit? Eindproduct Leeswijzer De opbouw van de Welstandsnota Beleid Operationeel Inhoudelijk Actuele wetgeving Inleiding Vergunningsvrij bouwen en sneltoetscriteria Ambtelijke toetsing Behandeltijd De Woningwet Bouwverordening De dagelijkse praktijk Inleiding Uitkomsten van de gesprekken Uitkomsten van de rondgang door de wijk Oost Beoordeling door de welstandscommissie Enquête Conclusies Inleiding Conclusies Vervolg Inleiding Scenario 1: Niets doen Scenario 2: Beperkte aanpassing van de huidige nota Scenario 3: Uitgebreidere aanpassing van de huidige nota Scenario 4: Nieuwe nota Volledig afschaffen van welstand Kosten Hoe verder? Bijlage Bijlage Bijlage

3 1. Evaluatie Welstandsnota Inleiding De welstandsnota van de gemeente Boxtel dateert uit De nota is opgesteld door Karin Vissers Architecten uit Eindhoven samen met medewerkers van de gemeente Boxtel. Op 1 juli 2004 is de nota in werking getreden. In de nota is opgenomen dat deze jaarlijks geëvalueerd wordt. Uiteindelijk heeft in 2006 een eerste evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie leidde eind 2007 tot het besluit van de raad om de welstandsnota op onderdelen te herzien. Wijzigingen ten opzichte van 2004 waren het verruimen van de sneltoetscriteria, het welstandsvrij worden van de wijk Oost met ingang van 1 januari 2008 en meer aandacht voor reclame-uitingen. Tevens werd de afspraak gemaakt dat het welstandsvrij worden van de wijk Oost na twee jaar geëvalueerd zou worden. De consequenties van het welstandsvrij maken zijn tot nu toe niet geëvalueerd. Bijna hetzelfde geldt voor de welstandsnota zelf: er vindt geen jaarlijkse evaluatie plaats.. Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De welstandsnota is niet aangepast naar aanleiding van deze wetgeving. Met de komst van de Wabo zijn meer bouwwerken vergunningsvrij geworden. De gemeente is dus niet meer bevoegd deze bouwwerken te toetsen aan de welstandsnota, tenzij sprake is van een exces. De welstandsnota dient op dit punt dus te worden aangepast. Ten slotte is in Nederland steeds meer sprake van een overheid die slechts regie voert. In de omliggende gemeenten zijn de welstandsnota s in de afgelopen periode geëvalueerd en zijn er aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen hebben vooral te maken met het loslaten van welstandstoezicht. Ze variëren van in de mate van meer of minder welstandsvrij bouwen. Ook Boxtel streeft vermindering van welstandstoezicht na. In het beleidsprogramma : de burger centraal wordt onder Boxtel heeft een modern bestuur aangegeven dat onder andere een vermindering van welstandsregels de dienstverlening richting de burgers zal verbeteren en versnellen. Kortom, gezien de veranderingen in de wetgeving, de ideeën die er zijn over welstandstoezicht en de leeftijd van de Welstandsnota, is het tijd om de evaluatie uit te voeren. 1.2 Doelen van de evaluatie De evaluatie kent een aantal doelen: 1. Inzicht verkrijgen op welke punten de welstandsnota aangepast dient te worden aan de actuele wetgeving. In dit geval specifiek de Wabo. 2. Inzicht verkrijgen in de gevolgen van het afschaffen van welstandstoezicht in de wijk Oost. 3. Inzichtelijk maken welke knelpunten de huidige welstandsnota kent en op welke punten aanpassing in het algemeen gewenst is. 4. Inzicht verkrijgen in de wijze waarop het welstandstoezicht in Boxtel verminderd kan worden op een dusdanige wijze dat de beeldkwaliteit van Boxtel gewaarborgd blijft. 1.3 Resultaat van de evaluatie Na de evaluatie zijn we in staat om te bepalen op welke wijze we het welstandstoezicht kunnen vereenvoudigen terwijl de beeldkwaliteit op een goed peil gehandhaafd blijft. Daarnaast is het helder op welke punten de welstandsnota geactualiseerd dient te worden waarbij toekomstbestendigheid een van de uitgangspunten is. 2

4 1.4 Wijze van evalueren De evaluatie heeft eind 2012-begin 2013 plaatsgevonden. Hiervoor zijn verschillende methoden gebruikt: Documentenstudie: wat betreft de Wabo kan door middel van een documentenstudie achterhaald worden op welke punten de welstandsnota aan de Wabo aangepast dient te worden (doel 1). Fotoreportage van de wijk Oost: om te documenteren wat de gevolgen zijn van het afschaffen van welstandstoezicht en een beeld te genereren van de gevolgen (doel 2). Rondgang door de wijk Oost met de welstandscommissie, het college en bouwplantoetsers met aansluitend een discussie over hetgeen de verschillende groepen hebben gesignaleerd: om na te gaan wat de gevolgen zijn van het afschaffen van welstandstoezicht (doel 2). Gesprekken met de welstandscommissie en de ambtelijk secretaris: om te achterhalen waar de commissie tegen aan loopt bij de toetsing aan de hand van de welstandsnota, welke punten verbeteringen behoeven en om de leesbaarheid van de welstandsnota te toetsen (doel 3). Daarnaast is de welstandscommissie aan de hand van fotomateriaal van vergunde bouwwerken nog apart ingegaan op de resultaten van vergunningsvrij bouwen in Oost. Groepsinterview met de bouwplantoetsers: om een beeld te vormen van de ervaringen met de welstandsnota in de dagelijkse praktijk (doel 3). Telefonisch interview met architecten: wederom om een beeld te vormen van de ervaringen met de welstandsnota, maar dan vanaf de zijde van opdrachtgevers (doel 3). Enquête onder aanvragers van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen: om de leesbaarheid van de welstandsnota te toetsen (doel 3). Aan de enquête is bekendheid gegeven via de website, twitter en Brabants Centrum. Daarnaast is naar 200 personen en/of bedrijven die in de afgelopen jaren een aanvraag hebben ingediend voor een bouwvergunning/omgevingsvergunning een brief gestuurd om ze te wijzen op de enquête. 1.5 Wie voert de evaluatie uit? De evaluatie is uitgevoerd door Wim Kanters en Desiree Bastin van het team Vergunningen, Handhaving en Milieu. 1.6 Eindproduct Als eindproduct ligt er een evaluatie van de huidige welstandsnota. De evaluatie biedt een kader om vervolgstappen te nemen om de welstandsnota aan te passen in samenspraak met de gemeenteraad en inwoners van de gemeente Boxtel. Hiervoor wordt een aantal scenario s beschreven. Dat moet leiden tot een welstandsnota die: recht doet aan de ruimtelijke ambities van de gemeente Boxtel. consistent, professioneel en makkelijk te hanteren is mede doordat de welstandsnota digitaal ontsloten is voor burgers. 1.7 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de opbouw van de huidige welstandsnota. Hoofdstuk 3 geeft aan welke wetswijzigingen invloed hebben op de Welstandsnota. Dit is vooral de Wet algemene 3

5 bepalingen omgevingsvergunning. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van de gesprekken die gevoerd zijn met architecten, bouwplantoetsers, de welstandscommissie, de rondgang in de wijk Oost en de enquête. De conclusies die te trekken zijn naar aanleiding van hoofdstuk 3 en 4 worden gebundeld in hoofdstuk 5. Daarbij wordt tevens ingegaan op de doelen van de evaluatie zoals genoemd in paragraaf 1.2. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de scenario s die moeten leiden tot een welstandsnota waarmee Boxtel de komende jaren vooruit kan. 4

6 2. De opbouw van de Welstandsnota De huidige welstandsnota dateert uit 2004 en is in 2008 op onderdelen aangepast. De nota valt uiteen in drietal onderdelen. Er kan een onderscheid worden gemaakt in een beleidsmatig deel, een operationeel deel (wijze van toetsing) en een inhoudelijk deel (de criteria). Zo zijn er algemene criteria, gebiedscriteria die beschreven zijn in 14 thema s en sneltoetscriteria. 2.1 Beleid Het welstandsbeleid is opgesteld vanuit de overtuiging dat wij het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dienen te behartigen. De criteria die bij de advisering een rol spelen zijn door de nota meer geobjectiveerd en gemotiveerd. Er wordt tevens een relatie gelegd met andere beleidsterreinen. Gedacht kan worden aan de relatie met het overig ruimtelijk kwaliteitsbeleid, bestemmingsplannen, monumentenbeleid, openbare ruimte, landschap en buitengebied en handhaving. 2.2 Operationeel De vorm en inhoud van het welstandsadvies is aan regels gebonden. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de welstandscommissie. In 2008 is in de samenstelling wel een wijziging opgetreden. De wettelijke taken worden nog eens uiteengezet evenals de niet wettelijk verplichte taken. 2.3 Inhoudelijk De algemene criteria richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. De begrippen komen voort uit de notitie die de toenmalige rijksbouwmeester in 1985 heeft uitgebracht. De criteria kijken onder andere naar de relatie tussen vorm, gebruik en constructie, de relatie tussen het bouwwerk en de omgeving, de betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context, evenwicht tussen helderheid en complexiteit, schaal en maatverhoudingen en materiaal, textuur, kleur en licht. De gebiedscriteria bestaan uit een beschrijving van de beeldkarakteristiek van de verschillende gebieden in Boxtel, een waardebepaling daarvan en, daaraan gekoppeld, een vaststelling van het welstandsniveau. In de waardebepaling wordt aangegeven welke gebiedsgebonden kenmerken zodanig waardevol zijn dat ze dienen te worden gerespecteerd of beschermd. De gebiedscriteria worden beschreven in 14 thema s. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere historische kernen en linten, tuindorpen, hoogbouw, winkelcentra, etc. De sneltoetscriteria zijn gebaseerd op standaardisering van welstandscriteria. Door middel van de sneltoetscriteria was het mogelijk worden om ambtelijk kleine(re) bouwwerken te toetsen zodat een beoordeling door de welstandscommissie niet meer nodig was. Het gaat om aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, dakkapellen, erfafscheidingen, zonnepanelen en collectoren, spriet-, staaf- en schotelantennes en rolhekken, luiken en rolluiken. 5

7 3. Actuele wetgeving 3.1 Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. Deze wet integreert een aantal verschillende vergunningen in één zogenaamde omgevingsvergunning. De inwerkingtreding van de Wabo zorgde ervoor dat de hierboven genoemde bouwwerken niet meer ambtelijk getoetst konden worden aan de sneltoetscriteria. Daar is inmiddels weer verandering in gekomen. 3.2 Vergunningsvrij bouwen en sneltoetscriteria Tot de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 was de ambtelijke toets toegestaan wanneer de gemeente voor de zogenaamde lichte bouwvergunning sneltoetscriteria had vastgesteld in de welstandsnota. De Wabo maakte echter een eind aan de lichte vergunning en daarmee aan de ambtelijke toetsing. Een aantal van de bouwwerken waarvoor de sneltoetscriteria van kracht waren, is met de komst van de Wabo bovendien vergunningsvrij geworden. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld een dakkapel aan de voorzijde van een woning. Vergunningsvrij bouwen betekent dat de gemeente niet de bevoegdheid heeft om een toets uit te voeren. Alleen achteraf is toetsing mogelijk wanneer sprake is van een exces. Van een exces is sprake als het voor een leek evident is dat het bouwwerk op zichzelf en in relatie tot de omgeving niet passend is. In die gevallen kan repressief worden opgetreden. 3.3 Ambtelijke toetsing Op 1 maart 2013 is onder andere artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangepast. Hierdoor is sinds 1 maart 2013 de ambtelijke toets echter weer toegestaan. In het algemeen wordt dit de Kanbepaling genoemd. Dit regiem gaat veel verder dan reparatie van de oude praktijk. Dat wil zeggen: het biedt gemeenten de mogelijkheid om veel meer bouwplannen ambtelijk te toetsen, maar laat ruimte om de huidige toetsing door de onafhankelijke commissie (of stads-/dorpsbouwmeester) voort te zetten. Naar de letter van de AMvB is het aan het college van burgemeester en wethouders om een bouwplan aan de commissie voor te leggen of niet. 3.4 Behandeltijd Met het invoeren van de Wabo is de termijn voor het behandelen van aanvragen korter geworden. Voor een reguliere aanvraag is deze van 12 naar 8 weken gegaan. 3.5 De Woningwet Artikel 12 van de Woningwet luidt: De gemeenteraad kan besluiten dat, in afwijking van het eerste lid en artikel 2.10, eerste lid, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een daarbij aan te wijzen gebied of voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. 6

8 Artikel 12a van de Woningwet luidt als volgt: De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling: a. of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand; b. of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. 3.6 Bouwverordening Via de Bouwverordening 2012 is in hoofdstuk 9 vastgelegd dat de advisering over de redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de SRE Milieudienst. Bij een wijziging van de welstandnota waarbij een beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld kan de gemeenteraad bepalen dat een stadsbouwmeester kan worden benoemd. 7

9 4. De dagelijkse praktijk 4.1 Inleiding Voor de evaluatie is een groepsgesprek gehouden met de bouwplantoetsers en juristen van het team Vergunningen Handhaving en Milieu. Tevens is een enquête gehouden. Op de respons op de enquête wordt hierna apart ingegaan. Architecten die regelmatig in Boxtel werken zijn telefonisch benaderd. Met de welstandscommissie is gesproken over de nota en is met het college een rondgang gemaakt door de wijk Oost. Daarnaast heeft de welstandscommissie zich gebogen over de resultaten van 25% van de aanvragen waarin welstandsvrij gebouwd is in de wijk Oost sinds Wat betreft de enquête moet opgemerkt worden dat de respons bijzonder laag was. Aan de enquête is aandacht besteed via de nieuwsbrieven van de gemeente (844 abonnees), Twitter (ruim 2200 volgers en Facebook (bijna 1700 mensen liken deze pagina). Daarnaast is via de website van de gemeente Boxtel en het Brabants Centrum aandacht besteed en zijn 200 adressen aangeschreven die in de afgelopen jaren een bouwaanvraag in hebben gediend. Daarnaast heeft het Brabants Dagblad een bericht meegenomen op de website op 7 maart Ondanks alle ruchtbaarheid die er aan gegeven is, zijn slechts 33 reacties ontvangen. Daarmee is de uitkomst niet representatief te noemen. De foutenmarge is bij een gewenste betrouwbaarheid van 95%, 17%. Daarom is bekeken in hoeverre de uitkomsten van de enquête overeenkomen met de uitkomsten van de gesprekken. De uitkomsten hebben daarmee gefungeerd als een controle. 4.2 Uitkomsten van de gesprekken De uitkomsten van de gesprekken zijn niet uitgewerkt naar de groepen die zijn geïnterviewd (bouwplantoetsers, juristen, welstandscommissie en architecten). Daar waar significante verschillen zijn of duidelijke overeenkomsten, wordt wel de groep genoemd van wie de uitspraken afkomstig zijn. Algemeen De algemene indruk die de welstandsnota geeft, is dat het een gedegen document is. Dat is meteen een valkuil. Door de omvang wordt de nota door niet-architecten als ontoegankelijk en complex ervaren. Hierdoor schiet de nota zijn doel voorbij. Bouwplantoetser hebben nog nooit gehoord dat iemand ontworpen heeft met inachtneming van de welstandsnota. Zij worden daar in ondersteund door de architecten. Die geven aan de welstandsnota alleen te gebruiken als toetsingskader als zij met een bijzonder gebied te maken hebben of als een opdrachtgever een ontwerp in een bepaalde richting wenst. Een ontwerp begint vaak bij een opdrachtgever. De regelgeving van de welstandsnota wordt bij het ontwerp als beperkend ervarend en zorgt in de regel niet voor creativiteit. De welstandscommissie toetst niet volledig aan de criteria. De thema s en het gebiedsniveau worden door de behandelend ambtenaar aangegeven. Wijkt een ontwerp af van de visie van de commissie, dan kijkt men naar de criteria. Dit is mede ingegeven doordat niet alle criteria concreet zijn en er sprake is van een enorme hoeveelheid aan criteria waardoor het niet mogelijk is ontwerpen exact naast alle criteria te leggen. Dit blijkt ook uit de reacties van architecten. Zij ontwerpen met de welstandsnota in hun hand als een aanvrager een specifieke vraag heeft of als sprake is van een bijzonder gebied, maar in zijn algemeenheid vormt de welstandsnota pas in een later stadium een toetsingskader. Hebben architecten bij hun ontwerp niet getoetst aan de nota dan proberen zij de 8

10 welstandscommissie in een gesprek te overtuigen van het ontwerp of gebruiken ze de welstandscommissie als sparringpartner om het ontwerp naar een nog beter niveau te krijgen. Door de omvang van de welstandsnota wordt deze als betuttelend ervaren, veel is dichtgeregeld. Nu met de komst van de Wabo meer vergunningsvrij is geworden en een tendens zichtbaar is waarbij meer aan de burger wordt overgelaten, kan men zich afvragen in hoeverre het nodig is om alles te regelen. Daarnaast leeft bij de architecten de vraag of je met regels kan objectiveren wat mooi is. Door de leeftijd van de welstandsnota zijn sommige zaken niet geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van het vergunningsvrij bouwen zoals dat in de Wabo is opgenomen. De nota wordt gezien als een tijdsgebonden product dat met regelmaat herzien moet worden naar de heersende tijdsgeest. De komst van de Wabo waarbij de behandeltijd van een reguliere vergunning verkort is van 12 naar 8 weken levert wel meer tijdsdruk op om de vergunning tijdig af te handelen. Het is echter niet zo dat men door de kortere behandeltijd in de knoei komt met welstandsaspecten. Leesbaarheid Wat betreft de leesbaarheid zijn er duidelijk verschillen te merken in de meningen van de verschillende groepen. Bouwplantoetsers zijn van mening dat de leesbaarheid te maken heeft met de formulering, de inzichtelijkheid en de opbouw van de nota. Omdat de nota in architectentaal is geschreven en bouwplantoetsers geen architect zijn, is het soms richting de aanvrager lastig uit te leggen waarom de welstandscommissie een plan akkoord of niet akkoord heeft bevonden. Architecten daarentegen, vinden de welstandsnota duidelijk en goed leesbaar. Inhoudelijk is de nota echter vrij algemeen of extreem specifiek. Zij vragen zich dan ook af voor wie de nota geschreven is. De beroepsgroep begrijpt de nota, maar gebruikt deze niet onmiddellijk als toetsingskader. De burger die zelf een aanvraag indient, maar geen stedenbouwkundige of architectonische achtergrond heeft, en die wel de nota wil gebruiken, zal volgens de beroepsgroep daar weinig handvatten in vinden. De architecten vragen zich af of het noodzakelijk is dat iedereen de nota moet kunnen lezen. Er moet sprake zijn van vertrouwen richting de architect die het ontwerp voor een object maakt. Bouwplantoetsers ervaren de omvang van de nota als lastig. De structuur van de nota is onduidelijk en men vraagt zich soms af wat de verschillen tussen de diverse thema s nu zijn. Aanpassingen Waar men in de toetsing tegen aan loopt is de bepaling in de nota dat stallen in het buitengebied afgedekt moeten zijn met pannen tenzij er sprake is van compensatie. Dat wil zeggen compensatie waarbij de inrichting van het buitengebied door middel van beplanting versterkt wordt. Hiervoor dient dan een beplantingsplan te worden ingediend. Het probleem hiervan is dat stallen in het buitengebied nooit worden afgedekt met pannen (vanwege het kostenaspect), maar met golfplaten. De welstandscommissie moet op grond van de welstandsnota echter adviseren dat een stal afgedekt met golfplaten niet voldoet aan de welstandseisen, terwijl deze qua materialisering wel acceptabel is. Voor het beoordelen van de beplantingsplannen bestaat bovendien geen toetsingskader en daarmee zorgt het voor veel onduidelijkheid bij aanvragers. Daarnaast is het controleren van de beplantingsplannen arbeidsintensief. Overigens is het de vraag of de regeling zoals opgenomen in de welstandsnota juridisch mogelijk is. Verder is bij ruimtelijke ontwikkelingen die niet rechtstreeks zijn toegestaan in het bestemmingsplan Buitengebied en de provinciale Verordening Ruimte een landschapsversterkingsplan c.q. kwaliteitsverbetering vereist. Dit is wat anders dan de compensatie 9

11 zoals die door de welstandsnota wordt voorgeschreven. Sinds de invoering van de regel in 2005 zijn er 44 gevallen geweest waarbij compensatie moest plaatsvinden. De kaarten en criteria verdienen meer afstemming op elkaar en op de bestemmingsplankaarten. Een voorbeeld van dit laatste is dat de welstandsnota uitgaat van een aanbouw 3 meter achter de voorgevelrooilijn terwijl het bestemmingsplan vaak uitgaat van 1 meter achter de voorgevelrooilijn. Wettelijk is het zo dat welstand niet de mogelijkheden die het bestemmingsplan geeft, mag doorkruisen. Al eerder is aangegeven dat de welstandsnota niet meer Waboproof is. De sneltoetscriteria zijn achterhaald, meer bouwwerken zijn vergunningsvrij geworden. Architecten gaven verder aan om voorstander te zijn van een geïntegreerde beoordeling van de monumentencommissie en de welstandscommissie. Dit vergroot de efficiëntie. Zij gaven aan dat aangezien de monumentencommissie 1x per maand vergadert en de welstandscommissie 2x per maand er tijd verloren gaat bij het beoordelen van de aanvraag. Zeker als er dan een discrepantie zit tussen de mening van de monumentencommissie en die van de welstandscommissie. Toekomst van de welstandsnota Waar de verschillende groepen het over eens zijn is dat de welstandsnota aanpassing behoeft. Aanpassing aan de Wabo en deregulering, dat wil zeggen een minder dichtgetimmerde welstandsnota. Voor de toetsers is het onmogelijk om overal aan te toetsen, voor de ontwerpers betekent het minder creativiteit en minder innoverende ontwerpen. Architecten gaven aan dat wanneer zij (wettelijk) meer bij aanvragen betrokken zouden worden, het niet nodig is om in een welstandsnota zo veel als mogelijk te regelen. Daarnaast zou bij potentiële bouwers meer besef moeten zijn dat welstand een kwaliteit betreft en niet zozeer negatief geënt is. 4.3 Uitkomsten van de rondgang door de wijk Oost Op 6 maart 2013 heeft een rondgang plaatsgevonden in twee groepen door de wijk Oost. In beide groepen zaten leden van het college, leden van de welstandscommissie en bouwplantoetsers. Aan de rondgang ging een introductie door de leden van de welstandscommissie vooraf. Aan de hand van de bevindingen heeft na de rondgang een discussie plaatsgevonden over welstandsvrij bouwen in de wijk Oost. Tevens heeft de commissie naar aanleiding van de rondgang nog apart het fotomateriaal van ruim 25 bouwwerken bekeken in de wijk Oost waarvoor een vergunning was verleend, maar waar welstand niet aan te pas was gekomen in verband met vergunningsvrij bouwen. De twee groepen hebben onafhankelijk van elkaar een aantal bouwwerken bekeken. Bij terugkomst op het gemeentehuis bleek dat groep 1 gekeken heeft naar bouwwerken die zonder de benodigde vergunning gerealiseerd zijn. Deze bouwwerken bleken naar de maatstaven van de welstandscommissie niet wenselijk. Omdat het zonder de benodigde vergunning opgerichte bouwwerken betreft, zou hier handhavend tegen opgetreden moeten worden. De verwachting is dat dan geen vergunning verleend zou worden wegens strijd met het bestemmingsplan en het gezien de plaatsing van de bouwwerken niet wenselijk is om ontheffing te verlenen. Groep 2 heeft bouwwerken bekeken die met vergunning gerealiseerd zijn, maar waar de welstandscommissie geen oordeel over heeft kunnen geven vanwege het welstandsvrij bouwen. 10

12 Hierdoor bleek bij de rondgang door Oost dat het van belang is voor een goede beoordeling van de implicaties van welstandsvrij bouwen eerst de bebouwing die zonder benodigde vergunning is opgericht er uit te filteren. Pas dan kan een goed beeld verkregen worden of hetgeen gebouwd is met vergunning maar zonder welstandsbeoordeling acceptabel is volgens de deskundigen (i.c. de welstandscommissie). Overigens zorgt het aantal en het soort handhavingszaken in relatie tot de beschikbare capaciteit er voor dat prioriteiten gesteld moeten worden in de aanpak. In Boxtel is ervoor gekozen om prioriteit te leggen bij verzoeken om handhaving en het tegengaan van ongewenste situaties in het buitengebied. Het stedelijk gebied zoals de wijk Oost heeft geen prioriteit. De evaluatie gaat niet zo ver dat ook onderzocht is of welstandsvrij bouwen in de beeldvorming van mensen heeft geïmpliceerd dat zonder vergunning gebouwd mag worden. Er is evenmin bekeken of de economische crisis geleid heeft tot meer vergunningsvrij bouwen of een toename van bouwen zonder vergunning terwijl deze wel nodig was. Of de stedenbouwkundige opzet van de wijk of de aanwezige woningcategorieën van invloed zijn geweest op de beeldkwaliteit van de wijk is niet bij de evaluatie betrokken, terwijl dit ook van invloed kan zijn volgens de aanwezigen. Uit de discussie bleek dus dat een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen welstandsvrij bouwen en de wijze waarop ervoor gezorgd wordt dat het aanzicht van een wijk en straten een bepaald niveau behoudt. Dat laatste gaat verder dan alleen welstandsvrij bouwen. De resultaten van de discussie en de rondgang hebben ertoe geleid dat de welstandscommissie zich nog apart heeft gebogen over vergunde situaties in Oost. De resultaten daarvan staan beschreven in paragraaf 4.4. Verder werd duidelijk dat wat voor de wijk Oost geldt, niet voor andere wijken of straten hoeft te gelden en zeker niet zondermeer voor nieuwbouwprojecten van toepassing kan worden verklaard. De gebiedscriteria in de welstandsnota geven een analyse van de Boxtelse historie en zijn daarmee een vertaling van de ontwikkeling die Boxtel heeft doorgemaakt. Oost is een wijk waarin amper nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn en waarin de stedenbouwkundige opzet dusdanig is dat sprake is van een echte woonwijk. Anders dan bijvoorbeeld in het centrum zijn er geen monumenten of beeldbepalende objecten. Het is daarmee niet mogelijk om welstandsvrij voor heel Boxtel in te voeren zonder een discussie over de gevolgen daarvan per gebied te houden. De architecten waren niet bij de rondgang door Oost betrokken. Een aantal gaf echter uit eigen beweging aan dat van excessen in Oost geen sprake is. Fotomateriaal van bouwwerken die zonder vergunning zijn gerealiseerd en van bouwwerken die met vergunning zijn gerealiseerd vindt u terug in de bijlagen. 4.4 Beoordeling door de welstandscommissie Door de rondgang in Oost werd duidelijk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken in bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht en bouwwerken die zijn vergund sinds Deze evaluatie heeft immers betrekking op de welstandsnota en welstandsvrij bouwen in Oost. De evaluatie ziet niet op de volle breedte waarop we de kwaliteit van de omgeving willen handhaven of zelfs verbeteren (stedenbouwkundige opzet, handhavingsbeleid, woningcategorieën etc). 11

13 Om een helder beeld te krijgen wat nu in Oost op welstandsgebied gebeurd is sinds het welstandsvrij worden, zijn foto s van vergunde bouwwerken aan de welstandscommissie voorgelegd met de vraag om deze te beoordelen. Sinds 2008 zijn 200 vergunningen aangevraagd voor bouwwerken in de wijk Oost. Er zijn 28 van deze aanvragen voorgelegd aan de welstandscommissie. Voor 5 van de situaties had de welstandscommissie te weinig informatie om een beoordeling te kunnen geven. Van de overige 23 situaties waren er 16 situaties die aan de eisen van welstand voldeden of die voldeden mits. In 7 situaties was de commissie van mening dat niet voldaan werd aan de redelijke eisen van welstand. Dit hoeft niet te betekenen dat sprake is van een exces. 4.5 Enquête De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de enquête is niet groot. De resultaten zijn daarom niet rechtstreeks gebruikt voor de evaluatie. Wel is bekeken of de resultaten overeenkomen met wat in de gesprekken en interviews is gebleken. Daarmee fungeren de respondenten als een controlegroep. Wat betreft de controlegroep is een aantal specifieke vragen aan bod gekomen. Uit die analyse blijkt dat de respondenten zichzelf vooral als aanvrager benoemen en in mindere mate als adviseur, tekenaar etc. Bijna de helft van degenen die gereageerd hebben vindt de criteria uit de welstandsnota onduidelijk. Dit komt overeen met wat in de gesprekken met de bouwplantoetsers gehoord is. Het merendeel van de respondenten vindt de nota dus weinig toegankelijk. De helft van de respondenten geeft aan dat de nota van invloed is geweest op het bouwplan. Hierbij is het merendeel van mening dat het om een negatieve invloed gaat. Waarom deze invloed als negatief wordt ervaren, is niet gevraagd. De respondenten geven aan dat het welstandsvrij maken van de wijk Oost niet heeft geleid tot een kwalitatief mindere omgeving en dat bekeken kan worden of welstandsvrij ook voor andere wijken in Boxtel kan gelden. Wellicht dat deze reactie ook voortkomt uit de ervaring die men heeft gehad met welstand in zijn algemeenheid: welstand wordt vooral als negatief ervaren als men er zelf mee te maken krijgt. Dit sluit aan met het beeld dat een van de architecten heeft geschetst. Uit de gegevens die naar voren zijn gekomen van de controlegroep blijkt dat deze deels overeenkomen met hetgeen de bouwplantoetsers naar voren hebben gebracht en deels met wat de architecten naar voren hebben gebracht. Het levert daarmee een bevestiging op van het eerder geschetste beeld. 12

14 5. Conclusies 5.1 Inleiding De evaluatie van de welstandsnota kent een viertal doelen: 1. Inzicht verkrijgen op welke punten de welstandsnota aangepast dient te worden aan de actuele wetgeving. In dit geval specifiek de Wabo. 2. Inzicht verkrijgen in de gevolgen van het afschaffen van welstandstoezicht in de wijk Oost. 3. Inzichtelijk maken welke knelpunten de huidige welstandsnota kent en op welke punten aanpassing in het algemeen gewenst is. 4. Inzicht verkrijgen in de wijze waarop het welstandstoezicht in Boxtel verminderd kan worden op een dusdanige wijze dat de beeldkwaliteit van Boxtel gewaarborgd blijft. 5.2 Conclusies 1a.Ten aanzien van doel 1 dient de welstandsnota, wanneer deze wordt aangepast, in ieder geval te worden aangepast aan de Wabo. Bouwwerken die vergunningsvrij zijn, hoeven niet langer beschreven te worden in de welstandsnota. 1b.Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij de totstandkoming van een nieuwe welstandsnota om rekening te houden met de kan-bepaling uit de Bor. Dat wil zeggen de ambtelijke toetsing. 2. Bij het trekken van een conclusie ten aanzien van doel 2 moet in het oog worden gehouden dat de conclusie betrekking heeft op bouwwerken die gebouwd zijn met de benodigde vergunning. Bouwwerken die zonder de benodigde vergunning zijn gerealiseerd, worden hier vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Bij de bouwwerken waarvoor de benodigde vergunning is aangevraagd en verleend zijn geen excessen naar voren gekomen. Bij een exces is het ook voor een leek evident dat het bouwwerk niet past bij de omgeving of op zichzelf. Noch tijdens de rondgang noch in de gesprekken met architecten is duidelijk geworden dat in Oost sprake is van een exces ten aanzien van bouwwerken waarvoor vergunning is verleend. Het merendeel van de bouwwerken waarvoor vergunning is verleend en die voor deze evaluatie zijn voorgelegd aan de welstandscommissie voldoen aan de redelijke eisen van welstand of voldoen mits er een aanpassing plaatsvindt. Echter ongeveer 1 op de 3 aanvragen voldoet niet. Verder kwam in de discussie naar voren dat welstand een onderdeel is van de wijze waarop je ruimtelijke kwaliteit borgt. Van invloed op de ruimtelijke kwaliteit is bijvoorbeeld ook de stedenbouwkundige opzet. Maar ook de economische crisis en vergunningsvrij bouwen werden genoemd als factoren die van invloed zijn op de beeldkwaliteit. 3. Tijdens de rondgang bleek dat de bouwwerken die zonder de benodigde vergunning zijn gebouwd in Oost niet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Voor een groot deel van die bouwwerken is de eerste indruk dat vanuit ruimtelijk ordeningsoogpunt geen vergunning verleend zou zijn voor die bouwwerken. De reden hiervan is strijd met het bestemmingsplan en de onwenselijkheid om medewerking te verlenen aan. In deze gevallen speelt bij de ruimtelijke kwaliteit de mate waarin handhaving van wet- en regelgeving plaatsvindt een rol. 13

15 4a.Ten aanzien van doel 3 kan de conclusie worden getrokken dat de welstandsnota weinig ter hand wordt genomen. Redenen daarvoor zijn dat de nota te omvangrijk is, voor bepaalde zaken sprake is van een erg hoge regeldichtheid en geschreven is in architectentaal waardoor deze als onduidelijk wordt ervaren. 4b.Daarnaast wordt steeds specifiek de regeling voor stallen in het buitengebied genoemd als knelpunt. Een ander knelpunt is dat de kaarten en de tekst van de welstandsnota op punten niet op elkaar aansluiten. 5. Ten aanzien van doel 4 (zie ook hiervoor bij 3) blijkt zeker uit de rondgang door Oost dat de beeldkwaliteit van Boxtel van meer factoren afhankelijk is dan alleen van een welstandsnota of een welstandscommissie. Naast de welstandsnota en de welstandscommissie zijn de stedenbouwkundige opzet en de mate waarin handhavend wordt opgetreden tegen ongewenste zaken belangrijke factoren. 6. Als de gemeente op wil treden tegen excessen op welstandsgebied dan dient een koppeling gemaakt te worden met het handhavingsbeleid en het handhavingsuitvoeringsprogramma. Op dit moment hebben welstandsexcessen daarin namelijk geen prioriteit. 7. De welstandscommissie zou betrokken kunnen worden in een andere fase: de ontwikkeling en opzet van een nieuwe wijk. Vooraf zou dan de beeldkwaliteit bepaald kunnen worden. 8. De verschillende thema s in de welstandsnota (zie hoofdstuk 2) zijn een weergave van de historische ontwikkeling van Boxtel. Oost is een uitontwikkelde wijk uit de tweede helft van de vorige eeuw. Van monumenten is daar bijvoorbeeld geen sprake. Waar in Oost sprake is van voldoen aan de redelijke eisen van welstand ten aanzien van een bouwwerk, kan dit in andere delen van Boxtel anders zijn gezien bijvoorbeeld de ligging, de aanwezigheid van monumenten etc. Wanneer ervoor wordt gekozen om meer delen welstandsvrij te maken zal goed in ogenschouw gehouden moeten worden dat wat voor Oost geldt niet noodzakelijk ook voor andere delen van Boxtel geldt. 9. De regeling zoals die nu is opgenomen ten aanzien van de dakbedekking van stallen in het buitengebied kan worden geschrapt. Daarmee komt ook de regeling met betrekking tot compensatie te vervallen als een ontwikkeling rechtstreeks voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied. 10. Vermindering van het aantal regels bij een nieuwe nota dient eveneens een aandachtspunt te zijn. Omdat onder andere hiermee de regeldruk wordt verminderd en de nota toegankelijker wordt. 11. Bij de modernisering van de welstandsnota dient goed te worden nagedacht voor welke groepen de nota wordt geschreven. Het verdient aanbeveling om de nota te vereenvoudigen en toegankelijker te maken. Dit geldt zowel voor het aantal regels als voor de wijze waarop deze geformuleerd zijn. Door de omvang en de formuleringen is de huidige nota voor andere groepen dan architecten weinig toegankelijk. 12. Om de toegankelijkheid van de nota te vergroten zou het kaartmateriaal en de inhoud van de nota beter op elkaar afgestemd moeten worden. 14

16 13. De benaderbaarheid van de nota zou vergroot moeten worden door deze digitaal beschikbaar te stellen via de website van de gemeente Boxtel. Het betreft eenzelfde idee als de wijze waarop belangstellenden via kunnen zien welke bestemmingsplanvoorschriften bijvoorbeeld op een perceel van toepassing zijn. 14. Een aanbeveling die uit de gesprekken naar voren is gekomen is het beter op elkaar afstemmen van de vergaderingen van de monumentencommissie en de welstandscommissie. Een andere aanbeveling op dit vlak is de volgende. Wanneer sprake is van een monument, dan brengt eerst de monumentencommissie advies uit voor het plan beoordeeld wordt door de welstandscommissie. In de afgelopen jaren is het slechts een keer voor gekomen dat de welstandscommissie een afwijkende mening had. Daarom zou er ook voor gekozen kunnen worden om plannen die beoordeeld worden door de monumentencommissie niet meer te laten beoordelen door de welstandscommissie. 15

17 6. Vervolg 6.1 Inleiding Een welstandsnota is een verplichting op grond van de Woningwet. De gemeente moet deze dus hebben. De inhoud van de nota is aan de gemeente. De gemeente kan zelf bepalen in welke mate de welstandscommissie een rol speelt en aan welke regels dan bouwwerken getoetst moeten worden. In een aantal nabij gelegen gemeenten 1 waar sinds 2011 wijzigingen zijn aangebracht in de welstandsnota is er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken en/of regels te versoepelen. Steeds is er echter nog een rol voor de welstandscommissie weggelegd. De vraag is nu waar Boxtel voor gaat kiezen. Hiervoor is een aantal scenario s opgesteld. 6.2 Scenario 1: Niets doen Voordelen Geen incidentele kosten voor het aanpassen van de nota. Nadelen Regeldruk blijft. Geen leesbare en toegankelijke nota We houden een nota die op het gebied van regelgeving achterhaald is. 6.3 Scenario 2: Beperkte aanpassing van de huidige nota Scenario 2 betreft een beperkte aanpassing van de huidige nota. Dat wil zeggen: Meer delen van Boxtel welstandsvrij maken. Bij een keuze hierin kan gekeken worden naar de huidige verschillende welstandsregimes in Boxtel Actualiseren van de nota op grond van de huidige regelgeving. Plannen die naar de monumentencommissie gaan niet meer laten beoordelen door de welstandscommissie. Voordelen De incidentele kosten voor aanpassen van de nota zijn beperkt. Een kleinere rol voor de welstandscommissie en daardoor minder kosten. Minder regeldruk voor de burgers. Het blijft mogelijk groencompensatie en daarmee versterking van het buitengebied te vragen bij het bouwen van stallen die afgedekt worden met golfplaten. Nadelen 1 op de 3 van de met vergunning gerealiseerde bouwwerken zijn welstandshalve niet akkoord De beleidslijn dat stallen afgedekt moeten worden met pannen blijft behouden. 1 Haaren 2013, Tilburg 2012, Oisterwijk, Den Bosch en Vught

18 6.4 Scenario 3: Uitgebreidere aanpassing van de huidige nota Meer delen van Boxtel welstandsvrij maken. Hierbij wordt gedacht aan alle bestaande woonwijken. De delen met een hoog welstandsregime, historische dorpskernen, linten en het buitengebied, behouden regels voor welstand. Actualiseren van de nota op grond van de huidige regelgeving. Plannen die naar de monumentencommissie gaan niet meer laten beoordelen door de welstandscommissie. Beter op elkaar afstemmen van kaartmateriaal en inhoud. Schrappen van de bepaling dat stallen in het buitengebied afgedekt moeten worden met pannen. Voordelen Een kleinere rol voor de welstandscommissie en daardoor minder kosten. Nadelen 1 op de 3 van de met vergunning gerealiseerde bouwwerken zijn welstandshalve niet akkoord Minder regeldruk voor de burgers. Geen groencompensatie meer mogelijk om het buitengebied te versterken bij stallen in het buitengebied die passen in het bestemmingsplan. De nota is toegankelijker. De kosten voor aanpassen van de nota bedragen meer dan bij scenario Scenario 4: Nieuwe nota Meer delen van Boxtel welstandsvrij maken. Hierbij wordt gedacht aan alle bestaande woonwijken. De delen met een hoog welstandsregime zoals historische dorpskernen, linten en het buitengebied, behouden regels voor welstand. Plannen die naar de monumentencommissie gaan niet meer laten beoordelen door de welstandscommissie. Vereenvoudigen van de regels waar een welstandsregime geldt. Schrappen van de bepaling dat stallen in het buitengebied afgedekt moeten worden met pannen. Digitaliseren van de nota. Voordelen Een kleinere rol voor de welstandscommissie en daardoor minder kosten. Dit scenario zorgt voor de minste regeldruk voor de burgers. Dit scenario zorgt voor de meest robuuste nota voor de komende jaren. Een toegankelijke nota. Een leesbare nota. Nadelen 1 op de 3 van de met vergunning gerealiseerde bouwwerken zijn welstandshalve niet akkoord Geen groencompensatie meer mogelijk om het buitengebied te versterken bij stallen in het buitengebied die passen in het bestemmingsplan. Dit scenario kent de meeste kosten. 17

19 Dat Boxtel de huidige nota aan moet passen is duidelijk. Alleen al de gewijzigde regelgeving vraagt daarom. Daarnaast blijkt uit het coalitieakkoord dat het bestuur streeft naar vermindering van regelgeving op welstandsgebied. In welke mate de nota aangepast moet worden is afhankelijk van de keuzes die gemaakt moeten worden. Geadviseerd wordt om voor het opstellen van een nieuwe nota te kiezen. Alleen in dat geval beschikt Boxtel over een nota die een zekere robuustheid heeft voor de komende jaren en een nota die goed toegankelijk en ontsloten is voor iedereen. 6.6 Volledig afschaffen van welstand. Naast bovenstaande scenario s speelt mogelijk de vraag of welstand volledig afgeschaft kan worden. Het college is hier zeker geen voorstander vanwege onderstaande redenen: 1. De gemeente Boxtel dankt haar identiteit vooral aan de gebieden met een hoog welstandsregime, de historische dorpskernen, linten en het buitengebied. Deze zijn van onschatbare waarde voor Boxtel, waarbij nieuwe ontwikkelingen ook in de toekomst zorgvuldig afgewogen moeten blijven worden. Daarvoor hebben we de onafhankelijke deskundigheid van een welstandscommissie nodig. 2. Bij het volledig afschaffen van welstand kan er niet meer opgetreden worden tegen excessen. 3. Op termijn vermindert zonder welstandstoezicht de beeldkwaliteit en daarmee de aantrekkingskracht van de gemeente. 4. De welstandscommissie beoordeelt bouwwerken ook in relatie tot de omgeving. Wordt gebouwd in de nabijheid van een monument dan zal de welstandscommissie dus rekening moeten houden met het monument. Als er geen welstandscommissie meer is, vervalt deze extra bescherming voor monumenten, terwijl Boxtel wel een deel van haar identiteit aan monumenten dankt. 5. Geen welstandstoezicht bij de nieuwe bedrijventerreinen. Op dit moment ligt bijvoorbeeld het ontwerpbestemmingsplan Ladonk ter inzage. Wanneer welstand wordt afgeschaft dan kunnen we via welstand geen invloed meer uitoefenen op de beeldkwaliteit bij aanvragen voor een omgevingsvergunning op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Andere gemeenten die eveneens de regeldruk willen verminderen kiezen er in hoofdzaak voor om de gemeente deels welstandsvrij te maken. Dat gebeurt dan in lijn met wat hierboven beschreven staat in gebieden met een lage (en soms ook middelhoog) welstandsregime. 6.7 Kosten Aanpassen nota Voor het aanpassen of het realiseren van een nieuwe nota is het noodzakelijk om een extern deskundige in te schakelen. Nu is in grove hoofdlijnen aangegeven waar aan gedacht kan worden bij het welstandsvrij maken van meer gebieden in Boxtel. Hier dient echter een verfijning op plaats te vinden waarbij begeleiding van deskundigen gewenst is. Afhankelijk van het te kiezen scenario en de ambtelijke inzet zijn er meer of minder kosten. Offertes voor begeleiding kunnen pas opgevraagd worden nadat een keuze is gemaakt voor een scenario. Een quickscan op het internet levert op dat de kosten daarvoor uiteenlopen van Een en ander is uiteraard afhankelijk van de wensen van een gemeente en de wijze waarop ambtelijke inzet plaatsvindt. Ambtelijk is in het programma voor 2013 niet voorzien in uren voor het aanpassen of opstellen van de welstandsnota. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in de taken van de betrokken ambtenaren of dat het opstellen of aanpassen naar 2014 doorgeschoven moet worden. 18

20 Kosten digitaliseren De kosten voor digitalisering lopen uiteen van blijkt bij een raadpleging van internet. Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten voor onderhoud ongeveer Kosten welstandscommissie De kosten voor de welstandscommissie bedroegen in ,-. De ambtelijke ondersteuning is hierin niet meegenomen. Het is niet duidelijk welk effect een vermindering van de taken van de welstandscommissie op de kosten gaan hebben en de leges. Omdat de welstandsbeoordeling deel uitmaakt van het verlenen van een dienst, namelijk het verlenen van een omgevingsvergunning, maken de kosten deel uit van de grondslag waarop leges worden geheven. Met andere woorden, de kosten voor de welstandscommissie en de ambtelijke ondersteuning zijn verwerkt in de leges voor een omgevingsvergunning. Voor de gemeente betekent afschaffing van welstand dus geen bezuiniging. 6.8 Hoe verder? Aan de commissie Ruimtelijke Zaken wordt gevraagd de richting aan te geven voor het te kiezen scenario. Wanneer gekozen wordt voor een scenario waarbij een aanpassing van de nota of een nieuwe nota gewenst is, dan worden op die basis offertes opgevraagd. Omdat er geen budget beschikbaar is voor het aanpassen of opstellen van een nieuwe nota zal het dekkingsplan daar in moeten voorzien. 19

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid

Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid Oud ontwerp Dorpstraat Nieuw ontwerp Dorpstraat 1 In het aan te passen welstandsbeleid worden de volgende aspecten beschreven: Inleiding Doel van deze

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17 4 Loketcriteria Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen waarin criteria zijn opgenomen die worden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

3 Woningwet en Welstand

3 Woningwet en Welstand Schema welstandstoets 3-1 HOOFDSTUK 3 WONINGWET EN WELSTAND 3.1 Inleiding De Woningwet kent per 1 januari 2003 drie categorieën bouwwerken: - bouwvergunningvrij - licht-bouwvergunningplichtig - regulier

Nadere informatie

Nota uitgangspunten welstand

Nota uitgangspunten welstand Nota uitgangspunten welstand Vastgesteld d.d..... 2014 1 INHOUD 1. AANLEIDING... 3 2. VORM EN BRUIKBAARHEID VAN DE NOTA... 4 3. OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE BOUWPLANNEN... 4 4. GEBIEDSGERICHTE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Veel succes met invullen en bedankt voor uw reactie. Inleiding. Wat doet de gemeente met de onderzoeksresultaten?

VRAGENLIJST. Veel succes met invullen en bedankt voor uw reactie. Inleiding. Wat doet de gemeente met de onderzoeksresultaten? VRAGENLIJST Inleiding De kwaliteit van de gebouwde omgeving in Houten is mede tot stand gekomen dankzij een strakke sturing op stedenbouwkundige uitgangspunten. Voor de verlening van vergunningen worden

Nadere informatie

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a 5 WELSTANDSCRITERIA 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen

Nadere informatie

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen College Onderwerp: V200900082 De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen Samenvatting: Inleiding: Het komt steeds vaker voor dat burgers de vraag stellen of ze van hun woning

Nadere informatie

Evaluatie Welstandsnota Gemeente Drimmelen 2004

Evaluatie Welstandsnota Gemeente Drimmelen 2004 Evaluatie Welstandsnota Gemeente Drimmelen 2004 1. Inleiding...3 Inleiding en doel...3 Werkwijze en totstandkoming...3 2. Welstand; het doel en nut van welstandstoezicht...4 Wat is welstandszorg?...4 Monumenten

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R2908.OOI Inboeknummer o8bstozror Dossiernummer 852.306 zz december zoo8 Raads informatiebrief Betreft selectie van pilotgebieden voor welstandsvrij bouwen. Inleiding

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer registratienummer 2002004607 opsteller advies Rinus Remijnse telefoonnummer 010-5931798 paraaf chef/sectorhoofd paraaf

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007)

Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007) Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 45/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Nadere informatie

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Inleiding Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Oss. De gemeente zorgt samen met de onafhankelijke

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES Onderstaand zijn per thema het huidige beleid, het nieuwe beleid en de voordelen en nadelen worden weergegeven wat de consequenties zijn voor de aanpassing van het beleid. Hiermee kunt u

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S19-12 Datum uitspraak: 13 juli 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: G.M. Peters te Purmerend verder te noemen: Peters, tegen: Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Aanvullingen Welstandsnota

Aanvullingen Welstandsnota Aanvullingen Welstandsnota INHOUD 1.3 B & W VOEREN HET WELSTANDSTOEZICHT UIT... 3 1.8 HANDHAVING... 6 2 1.3 B & W VOEREN HET WELSTANDSTOEZICHT UIT De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van

Nadere informatie

Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid

Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid Startnotitie voor het aan te passen Welstandsbeleid Oud ontwerp Dorpstraat Nieuw ontwerp Dorpstraat 1 In het aan te passen welstandsbeleid worden de volgende aspecten beschreven: Inleiding Doel van deze

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

Wettelijke verslaglegging welstand

Wettelijke verslaglegging welstand Wettelijke verslaglegging welstand Periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Wettelijke verplichtingen In artikel 12 tot en met artikel 12c van de Woningwet is de welstand geregeld. In de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid Tineke Kronshorst (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid Advies Veiligheid Bouwmelding Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag welstandscommissie 2012. maart 2013. 10-1001-0B-AW- TKW-TEK- 0071.jpg

Jaarverslag welstandscommissie 2012. maart 2013. 10-1001-0B-AW- TKW-TEK- 0071.jpg Jaarverslag welstandscommissie 2012 maart 2013 10-1001-0B-AW- TKW-TEK- 0071.jpg Inhoud - Voorwoord - Inleiding - Nieuw beleid - De omvang en wijze van advisering - Werken met de welstandsnota - Overleg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte Pelgrimsche Hoeve Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw 's-hertogenbosch kavelnummer: 1 prijspeil: 2015 Team Uitgifte Monique van Griensven - van Lent 06-31942182 m.vangriensven@s-hertogenbosch.nl Pelgrimsche

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

RO & Milieu. Aan de gemeenteraad van Oostzaan. F.B. Dull. Notitie welstandsbeleid/welstandstoezicht. Geachte dames en heren,

RO & Milieu. Aan de gemeenteraad van Oostzaan. F.B. Dull. Notitie welstandsbeleid/welstandstoezicht. Geachte dames en heren, Aan de gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684 7778 E-mail Internet antwoord@oostzaan.nl

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16 Bouwvergunning - bijlagen Bijlagen 1 tot en met 6, bijlage 8 en bijlagen 10 tot en met 12 (vervallen) Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen Bijlage

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering

Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering a) Inleiding In het raadsvoorstel betreffende deregulering van welstand en het daarbij behorende basisdocument, die de raad behandelde op 16-7-12, stellen

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.043.217 Zaaknummer: 2015-05-00265 Onderwerp: Welstandsnota 2015 Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel

Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 11 november 2014 Opsteller G. van der Veer / S. Talstra Registratie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010 Omgevingsvergunningvrij bouwen Presentatie raad 8 juni 2010 Doel van de presentatie Inzicht in veranderingen: BBLB BOR Nieuwe methodiek van vergunningvrij bouwen in het BOR Inhoud presentatie 1. Historie

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA UDEN 2013 GEMEENTE UDEN

WELSTANDSNOTA UDEN 2013 GEMEENTE UDEN WELSTANDSNOTA UDEN 2013 GEMEENTE UDEN Gemeente Uden Welstandsnota Uden Uden oktober 2013 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Aanleiding voor de ontwikkeling van welstandsbeleid

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Aan de commissie: Made, 26 januari 2011 Regnr.: Opinieronde / peiling: Onderwerp: Actualisering bestemmingsplannen Opinieronde / peiling Datum vergadering: Agendapunt : Agendapunt: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: adres: postcode en woonplaats: ingekomen op: 10-11-2012 geregistreerd onder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

Handreiking kan-bepaling bijlagen pagina 1. Brief Ministerie BZK aan Tweede Kamer

Handreiking kan-bepaling bijlagen pagina 1. Brief Ministerie BZK aan Tweede Kamer Handreiking kan-bepaling bijlagen pagina 1 Bijlage 1 Brief Ministerie BZK aan Tweede Kamer Handreiking kan-bepaling bijlagen pagina 2 Bijlage 2 Wettelijke bepalingen rond welstand De welstandstoetsing

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA Capelle aan den IJssel

WELSTANDSNOTA Capelle aan den IJssel WELSTANDSNOTA Capelle aan den IJssel 2013 COLOFON INHOUDSOPGAVE De Welstandsnota Capelle aan den IJssel 2013 is een herziening van de Welstandsnota uit 2007. Veel van de teksten en een deel van de foto

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL

GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL 059-005 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Welstandsnota 2013 februari 2013 Welstandsnota Sint-Michielsgestel Inhoudsopgave Voorwoord 3 Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Raamwerknota 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Welstandsadvisering

Nadere informatie