Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6"

Transcriptie

1 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6 1. DEFINITIES 1.1. In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Sarens: om het even welk lid of leden of afdelingen van de Sarens Groep; Sarens Nederland B.V., Sarens Steel Erectors B.V., en Sarmat, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk; Contract: de Inkooporder aanvaard of uitgevoerd door de Leverancier; Goederen: goederen en/of diensten overeengekomen in het Contract, bedoeld om gekocht te worden door of geleverd te worden aan Sarens door Leverancier, of in geval van diensten, bedoeld om uitgevoerd te worden voor Sarens door Leverancier (inclusief een deel of delen ervan); Inkooporder: het standaard inkooporderformulier van Sarens voor de levering van Goederen of diensten waarvan deze inkoopvoorwaarden automatisch deel uitmaken; Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Inkooporder aanvaardt en/of uitvoert; Specificatie: de specificatie voor de Goederen verstrekt door Sarens aan Leverancier of door Leverancier aan Sarens zoals overeengekomen tussen partijen. 2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN 2.1. Sarens inkoopvoorwaarden zijn de enige voorwaarden op basis waarvan Sarens bereid is om te Contracteren met Leverancier. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Contracten. Zij zullen het Contract beheersen met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Door Leverancier gehanteerde afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door Sarens zijn aanvaard en gelden alleen voor het betreffende Contract Enkel een schriftelijke Inkooporder wordt geacht een bod te zijn van Sarens om Goederen te kopen. Mondelinge Inkooporders zullen enkel geldig zijn wanneer zij schriftelijk bevestigd worden door Sarens. Inkooporders worden geacht door Leverancier te zijn aanvaard door uitdrukkelijk een orderbevestiging te sturen, of impliciet door de Inkooporder gedeeltelijk of in zijn geheel uit te voeren. De aanvaarding, impliciet of uitdrukkelijk, van een Inkooporder betekent tevens de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden zoals uiteengezet in de Inkooporder. 2.3 In geval van tegenstrijdigheden zal het volgende in hiernavolgende volgorde voorrang hebben op de Inkooporder: deze inkoopvoorwaarden, het verzoek om een aanbieding en de aanbieding. 3. AANBIEDING 3.1. De aanbieding is enkel bindend voor Leverancier. Deze moet definitief, gedetailleerd en volledig zijn en moet alles bevatten hetgeen vereist is voor de volledigheid en bedrijfsklaarheid van de aangeboden Goederen De aanbieding moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die op dat moment in Nederland van toepassing is De aanbieding is kosteloos voor Sarens Indien Leverancier vragen of bezwaren heeft over c.q. tegen het verzoek tot aanbieding van Sarens, bijvoorbeeld ten aanzien van de technologie, veiligheid, milieu, uitvoerbaarheid, kostprijs of betalingswijze dan zal hij Sarens daarvan, samen met een alternatieve aanbieding, kennis geven, op zijn laatst op de overeengekomen datum. 4. WIJZIGING VAN GOEDEREN 4.1. Sarens is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen, onder meer in de hoeveelheid, het uiterlijk of de specificatie, verpakkingswijze of leveringswijze, plaats of tijdstip van levering en/of de (verdere) uitvoering van het Contract De in het Contract vermelde prijzen zijn vast. Wijzigingen in de kosten van materialen, lonen, rechten, belastingen en/of andere kosten worden niet verrekend, tenzij de wijziging de prijzen doet dalen of, bij prijsstijging, voorafgaand door Sarens schriftelijk anders is overeengekomen Leverancier zal Sarens onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van feitelijke of voorgenomen wijzigingen die zich in zijn grondstoffen of productiemethoden hebben voorgedaan sinds Sarens voor het laatst deze Goederen kocht of goedkeurde. 5. LEVERING 5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Leverancier te leveren franco op in de Inkooporder aangegeven plaats en tijdstip. Het risico van verlies en beschadiging van de Goederen blijft bij Leverancier rusten tot het tijdstip van levering. Tenzij anders bedongen in de Inkooporder worden leveringen enkel aanvaard door Sarens tijdens de normale bedrijfsuren Leverancier verzekert dat elke levering vergezeld is van een paklijst met daarin, onder andere, het ordernummer, orderdatum, aantal verpakkingen en de inhoud en, in geval van gedeeltelijke levering, een overzicht van de nog te leveren Goederen. Alle vereiste documenten moeten bijgevoegd zijn in de plaatselijke taal. Bij gebreke daarvan heeft Sarens het recht om de ontvangst en/of betaling van de Goederen te weigeren De overeengekomen leveringstermijn is fataal. Door het enkele verstrijken van de leveringstermijn is Leverancier in verzuim. Onverminderd de overige rechten van Sarens op grond van de wet, het Contract en deze inkoopvoorwaarden, heeft Sarens het recht om, bij gebreke van een tijdige levering: (a) het Contract geheel of gedeeltelijk te annuleren; (b) de ontvangst en de betaling van de Goederen te weigeren, evenals elke latere levering van de Goederen; (c) alle redelijk gemaakte kosten die Sarens heeft gemaakt teneinde de Goederen ter vervanging te verkrijgen van een andere Leverancier terug te vorderen van Leverancier; en (d) schadevergoeding te eisen voor alle bijkomende kosten, verliezen of uitgaven die te wijten zijn aan het falen van Leverancier om de Goederen op de vervaldag te leveren Wanneer Sarens schriftelijk akkoord gaat om de levering in gedeelten te ontvangen, wordt het Contract opgevat als één Contract ten aanzien van elk gedeelte en is het Contract van toepassing op ieder gedeelte. Desalniettemin geeft het verzuim van Leverancier, zoals bedoeld in voorgaand artikel 5.3, ten aanzien van de levering van één bepaald gedeelte het recht aan Sarens om het volledige Contract als ontbonden te beschouwen Sarens wordt niet geacht de Goederen te hebben aanvaard totdat zij 7 dagen volgend op de levering de tijd heeft gehad om deze te inspecteren. Onverminderd overige rechten waarover Sarens beschikt, heeft Sarens het recht om na inspectie of binnen een redelijke termijn nadat een verborgen gebrek ontdekt werd terugname en vervanging van de defecte Goederen te vragen. 6. EIGENDOM EN RISICO Het eigendom van de door Leverancier te leveren Goederen gaat op Sarens over bij aflevering van de Goederen. Worden de Goederen volgens het Contract betaald voor de aflevering bij Sarens (a), dan gaat het eigendom van de Goederen over op Sarens op het moment van betaling. In geval van betaling in termijnen (b) gaat het eigendom over zodra Sarens de eerste termijnbetaling heeft gedaan, tenzij de Goederen eerder worden afgeleverd. Leverancier is in de gevallen (a) en (b) gehouden de Goederen duidelijk kenbaar separaat op te slaan en voor zijn rekening en risico verzekerd te houden tot het moment van aflevering. Het risico van die Goederen gaat over op Sarens bij aflevering van die Goederen, nadat Sarens voor levering heeft getekend. Het eigendom en het risico van de Goederen die worden afgekeurd wordt geacht nimmer te zijn overgegaan. Ieder beding van de zijde van de Leverancier, strijdig met het voorafgaande, in diens offerte, opdrachtbevestiging of algemene voorwaarden is nietig. Leverancier is verantwoordelijk voor en draagt de risico s van verlies of schade aan de Goederen tot aan

2 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 2 van 6 de volledige levering daarvan. Bij levering houdt het risico van verlies of schade op aan de zijde van Leverancier, met dien verstande dat elke schade of elk verlies, dat te wijten is aan nietconforme verpakking, wanneer het zich ook manifesteert, integraal voor rekening van Leverancier is. 7. GEVAARLIJKE GOEDEREN 7.1. Gevaarlijke Goederen moeten door Leverancier worden aangeduid met internationale gevaarsymbolen en de benamingen tonen van de materiële bestanddelen. Transporten andere relevante documenten moeten een melding van de gevaren en benamingen van de materialen omvatten Bij de Goederen moet noodinformatie in de vorm van schriftelijke instructies, labels en markeringen gevoegd zijn Leverancier neemt de wettelijke vereisten van het land van de levering evenals de internationale en supranationale wet- en regelgeving met betrekking tot de verpakking, het labelen en het vervoer van gevaarlijke Goederen in acht Alle informatie, in het bezit of redelijkerwijze ter beschikking van Leverancier, betrekking hebbende op de potentiële gevaren bekend of redelijkerwijs bekend bij transport, behandeling of gebruik van de Goederen, wordt onmiddellijk verschaft aan Sarens. 8. KWALITEIT EN GEBREKEN 8.1. Leverancier garandeert dat de Goederen voldoen aan de hoogste eisen voor design, kwaliteit, materiaal en vakmanschap, de Goederen zonder gebrek zijn, in overeenstemming met de Inkooporder en de specificatie en geschikt voor het doel waarvoor de Goederen zijn bestemd. De rechten van Sarens onder deze inkoopvoorwaarden vormen een aanvulling op de wettelijke bepalingen en op alle garanties gegeven door Leverancier aan Sarens. Wanneer de Goederen die geleverd moeten worden diensten zijn of omvatten, worden deze diensten uitgevoerd met redelijke zorg en vaardigheid en volgens de terzake in de branche gebruikelijke regels Leverancier moet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsregelgeving en kwaliteitssystemen zoals verzocht en goedgekeurd door Sarens Op elk moment voorafgaand aan de levering heeft Sarens het recht om de Goederen, de installaties van Leverancier, het verloop en de procedures te inspecteren en te testen. Indien Sarens door het resultaat van zulke inspectie of test van oordeel is dat de Goederen, de installaties en/of het verloop en/of de procedures niet overeenkomen of dat het onwaarschijnlijk lijkt dat zij overeenkomen met de Inkooporder of de specificatie, zal Sarens Leverancier op de hoogte brengen en zal Leverancier onmiddellijk alles in het werk stellen om de conformiteit te verzekeren. Bovendien heeft Sarens het recht om verdere testen en inspecties te eisen en daarvan getuige te zijn Niettegenstaande zulke inspectie of test blijft Leverancier de volle verantwoordelijkheid voor de Goederen dragen en een dergelijke inspectie of test zal de verplichtingen van Leverancier en de rechten van Sarens niet verminderen of raken. 9. OVEREENSTEMMING MET WET- EN REGELGEVING 9.1. De geleverde Goederen voldoen in alle opzichten aan de relevante vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de nodige vergunningen. 10. GARANTIE EN VRIJWARING Voor een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum of, indien dit een later tijdstip is, vanaf de voltooiing van de uitvoering van het Contract zal Leverancier Sarens volledig vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle verliezen, schades, letsel, kosten en uitgaven (inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) waarop jegens Sarens aanspraak is gemaakt, die zijn gemaakt door of betaald door Sarens ten gevolge van of in verband met de hierna vermelde handelingen verricht door Leverancier, zijn vertegenwoordigers, onderaannemers en/of andere hulppersonen: (a) gebrekkig(e) vakmanschap, kwaliteit en/of materialen, inclusief, maar niet beperkt tot verkeerd ontwerp en verborgen gebreken; (b) niet-conforme Goederen; (c) iedere vordering tegen Sarens met betrekking tot iedere aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten en/of uitgaven (samen schade ) geleden door haar werknemers, hulppersonen en/of vertegenwoordigers en door iedere klant en/of derde, indien en voor zover die schade veroorzaakt werd door, betrekking heeft op en/of voortvloeit uit de levering van de Goederen en/of de uitvoering van het Contract Vervangingsonderdelen geleverd door Leverancier onder de hierboven vermelde garantie vallen onder dezelfde vrijwaring. In zoverre in afwijking van bepaalde in artikel 10.1 geldt voor verborgen gebreken geen termijn voor de in dat artikellid vermelde vrijwaring. 11. VERZUIM Indien de Goederen niet geleverd worden in overeenstemming met of Leverancier verzuimd te voldoen aan een of meer voorwaarden van het Contract en onverminderd de overige rechten van Sarens, heeft Sarens het recht om, naar eigen goeddunken: (a) (b) (c) (d) Het Contract te ontbinden; de Goederen (geheel of gedeeltelijk) te weigeren en terug te sturen naar Leverancier voor diens rekening en risico waarbij Leverancier verplicht is onverwijld terug te betalen al hetgeen Sarens op basis van het Contract reeds heeft betaald; Leverancier de mogelijkheid te geven om op diens kosten en voor diens risico ofwel het gebrek aan de Goederen te herstellen ofwel de Goederen te vervangen en alle andere noodzakelijke handelingen uit te voeren, ter voldoening aan het Contract en overige voorwaarden; te weigeren toekomstige leveringen van de Goederen te aanvaarden; (e) alle werkzaamheden uit te (laten) voeren, al dan niet met inschakeling van derden, voor rekening en risico van Leverancier om de Goederen te laten voldoen aan het Contract; en in alle gevallen a tot en met e: (f) vergoeding te eisen van de totale schade ten gevolge van de schending van het Contract door Leverancier. 12. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen, en de verkoop en het normale gebruik van de Goederen geen inbreuk vormt, of zal vormen op enig octrooi- of auteursrecht alsook geen schending inhoudt van enig bedrijfsgeheim en/of enig ander intellectueel en/of industrieel eigendom Leverancier zal Sarens, haar rechtsopvolgers, haar rechtverkrijgenden, klanten en gebruikers van de producten van Sarens schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle vorderingen, rechtszaken, verliezen en schade, inclusief buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gebaseerd op een schending, op welke rechtsgrond dan ook, van enig industrieel en/of intellectueel eigendom zoals bedoeld in artikel van deze inkoopvoorwaarden Tenzij tussen Sarens en Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is Leverancier gehouden alle uit de door Sarens met Leverancier gesloten Contracten voortvloeiende rechten van industriële en/of intellectuele eigendom over te dragen aan Sarens. In de prijs van de door Sarens aan Leverancier verstrekte Inkooporder wordt geacht te zijn begrepen een vergoeding voor de overdracht van de daaruit voortvloeiende industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Leverancier is gehouden aan Sarens alle medewerking te verlenen vereist voor de overdracht van de vorenbedoelde

3 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 3 van 6 industriële en intellectuele eigendomsrechten en verstrekt hierbij aan Sarens een onherroepelijke volmacht alle (administratieve) handelingen vereist voor de overdracht van de vorenbedoelde industriële en intellectuele eigendomsrechten zelf te doen verrichten. 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Onverminderd de overige rechten die Sarens in geval van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Leverancier toekomen, is Leverancier aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van gebreken in door hem geleverde goederen en diensten. Het betreft hier zowel de schade van Sarens, schade aan materieel of personeel van Leverancier, als de schade van derden. Onder schade wordt ook bedrijfs- en andere gevolgschade evenals immateriële schade verstaan. Voor alle vorderingen van derden terzake zal Sarens door Leverancier worden gevrijwaard en schadeloos gesteld. Mocht Sarens toch worden aangesproken, dan heeft Sarens voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief rente en kosten, recht van regres op Leverancier Leverancier is tevens aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat Leverancier het Contract niet, niet volledig en/of niet op tijd uitvoert en voor de schade die is veroorzaakt door fouten, nalatigheid of onvoorzichtigheid van Leverancier en/of van diens personeel en/of van degene van wie Leverancier bij de uitvoering van het Contract gebruik maakt Leverancier heeft tevens zorg gedragen voor het afsluiten van alle wettelijke verzekeringen zoals een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering, inclusief contractuele en wettelijke aansprakelijkheidsdekking (zaakschade en personenschade) en productaansprakelijkheidsdekking, waarbij Sarens als medeverzekerde wordt aangeduid. Op eerste verzoek van Sarens zal Leverancier een afschrift van de polis overleggen. Leverancier heeft een dekking voor een minimumbedrag van 2,5 miljoen Euro per schadegeval. Genoemde verzekeringen van opdrachtnemer/leverancier zullen afzien van regres op opdrachtgever. Opdrachtnemer/leverancier vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die in relatie staan tot de geleverde diensten en/of goederen Bij de melding en de behandeling c.q. afhandeling van schade richt Leverancier zich naar de aanwijzingen van Sarens. 14 PRIJS 14.1 De prijs van de Goederen wordt vermeld op de Inkooporder. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Sarens anders overeengekomen, zijn alle wettelijke heffingen in de prijs begrepen Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van deze inkoopvoorwaarden, worden wijzigingen in de prijs, overige heffingen en/of extra heffingen niet aanvaard door Sarens. 15. BETALING 15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaalt Sarens de prijs van de Goederen binnen een termijn van 60 dagen einde maand volgend op die van ontvangst van de factuur Onverminderd andere rechten of verweermiddelen behoudt Sarens het recht om elk bedrag te verrekenen dat Leverancier op welk moment dan ook en op welke grond dan ook verschuldigd is aan Sarens met elk bedrag verschuldigd door Sarens aan Leverancier. 16. EIGENDOM VAN SARENS Materiaal, uitrusting, gereedschap, stempels, gietvormen, auteursrechten en alle andere vormen van intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle tekeningen, specificaties en gegevens verschaft door Sarens aan Leverancier of niet aangeleverd maar wel specifiek gebruikt door Leverancier in de vervaardiging van de Goederen zijn en blijven de exclusieve eigendom van Sarens (de eigendom van Sarens ) en mogen enkel worden gebruikt voor het doel van het Contract. De eigendom van Sarens wordt door Leverancier voor eigen rekening en risico in bewaring gehouden, in stand gehouden en in goede staat onderhouden tot de teruggave aan Sarens. De eigendom van Sarens mag ook niet ter beschikking worden gesteld van anderen dan in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Sarens noch mogen deze zaken voor iets anders gebruikt worden dan als vooraf schriftelijk toegestaan door Sarens Elke uitvinding, ontdekking en technische procedure, en/of applicatie vervaardigd, bedacht en/of aangewend door Leverancier zijn werknemers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen, ofwel alleen danwel gezamenlijk met anderen tijdens de uitvoering van het Contract, wordt ter kennis gebracht en gedocumenteerd aan Sarens, en is de exclusieve eigendom van Sarens alleen en wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie, waarop het bepaalde in artikel 16.1 onverkort van toepassing is Iedere schending van artikel 16.1 en/of artikel 16.2 verplicht Leverancier tot volledige schadevergoeding. 17. RESERVE ONDERDELEN EN STOPZETTING VERVAARDIGING VAN GOEDEREN Leverancier verbindt zich er toe: (a) tenzij en totdat hij ter kennis brengt volgens (b) hieronder, Goederen van hetzelfde type als beschreven in de Inkooporder te vervaardigen evenals reserve onderdelen voor het herstel en/of gedeeltelijke vervanging van zulke Goederen tijdens de normale levensduur van de Goederen overeenkomstig de vereisten van Sarens en tegen een redelijke prijs. (b) niet minder dan 180 dagen voorafgaand aan de stopzetting, wanneer hij van plan is om niet langer Leverancier te zijn van de Goederen of reserve onderdelen, Sarens schriftelijk in kennis te stellen, en (c) in de omstandigheden beschreven in (b) hierboven, zulke hoeveelheden van Goederen en/of reserve onderdelen op basis van eenmalige koop, tegen een redelijke prijs, ter beschikking te stellen van Sarens als deze laatste redelijkerwijze nodig heeft voor de toekomstige vernieuwing, het herstel of de vervanging van de Goederen. 18. GEHEIMHOUDING Leverancier zal geen foto s van enig materiaal, installaties en/of eigendom van Sarens nemen zonder Sarens voorafgaande schriftelijke toestemming. Leverancier zal strikt alle technische en commerciële know-how, specificaties, uitvindingen, procedures en initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en door Sarens, diens personeel en/of haar vertegenwoordigers aan Leverancier ter kennis werden gebracht, evenals alle andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de handel van Sarens of haar producten die Leverancier op welke wijze dan ook ter kennis gekomen kunnen zijn, als vertrouwelijk beschouwen. Leverancier zal de openbaarmaking van zulk vertrouwelijk materiaal aan zijn werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen beperken tot hetgeen ze moeten weten voor het vervullen van Leveranciers verplichting aan Sarens. Leverancier zal verzekeren dat zijn werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen aan verplichtingen van vertrouwelijkheid zoals zij Leverancier binden, onderworpen zijn Leverancier zal het feit dat Sarens het Contract heeft gesloten op geen enkele wijze openbaar maken en/of op andere wijze aan derden kenbaar maken. Tenzij Sarens vooraf schriftelijk heeft ingestemd, zal Leverancier geen gebruik maken van enige handelsnamen van Sarens in reclame- of promotiemateriaal van Leverancier en/of op andere wijze Schending door Leverancier van artikel 18.1 en/of artikel 18.2 leidt tot een volledige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van Leverancier.

4 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 4 van OPSCHORTING Sarens is te allen tijde gerechtigd om het Contract geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van de uitoefening van dit recht met een zodanige periode als redelijk is. 20. ONTBINDING Sarens heeft het recht om te allen tijde en om welke reden dan ook het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden door Leverancier schriftelijk in kennis te stellen waarna het Contract wordt beëindigd en Sarens de Leverancier een redelijke vergoeding zal betalen voor het onderhanden werk op het moment van de beëindiging. Een dergelijke vergoeding zal echter nimmer verlies van gederfde winst dan wel andere gevolgschade omvatten en evenmin immateriële schade In geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan een andere verplichting uit het Contract voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surseance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van Leverancier heeft Sarens het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van het Contract op te schorten dan wel het Contract geheel of ten dele te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige zin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Sarens op Leverancier in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is Het bepaalde in artikel 20.2 is eveneens van toepassing indien de financiële positie van Leverancier in die mate achteruit gaat dat volgens de redelijke mening van Sarens de mogelijkheid voor Leverancier om zijn verplichtingen conform het Contract te vervullen in het gedrang komt De beëindiging van het Contract op welke wijze dan ook, doet geen afbreuk aan de rechten zoals door Sarens verworven voorafgaand aan de beëindiging, onverminderd de overige rechten van Sarens op grond van deze inkoopvoorwaarden, het Contract en de wet. 21. OVERDRACHT EN UITBESTEDING Het is Leverancier niet toegestaan uitvoering van het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan derden, of van onder leverancier te veranderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarens, welke toestemming in ieder geval behelst dat Leverancier hoofdelijk aansprakelijk is naast genoemde derden en genoemde onder leverancier Het is Leverancier niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarens uit het Contract voortvloeiende vorderingen aan een derde over te dragen en/of te verpanden. 22. OVERMACHT Elke partij behoudt het recht om de datum van levering of betaling uit te stellen of om het Contract te annuleren of om de hoeveelheid van de bestelde Goederen te verminderen indien deze in de uitvoering wordt gehinderd of vertraagd door een geval van overmacht; op voorwaarde dat het geval van overmacht onmiddellijk schriftelijk ter kennis is gebracht van de andere partij Met overmacht wordt bedoeld elke oorzaak die één van beide partijen verhindert enkele of al zijn verplichtingen uit te voeren en die voortvloeit uit of te wijten is aan handelingen, gebeurtenissen, onthoudingen of voorvallen buiten de redelijke controle van de partij die verhinderd is, inclusief maar niet beperkt tot daden van God, oorlog, opstand, burgerlijke opschudding, overstroming en storm In geval van overmacht en bij dreiging van overmacht zal Leverancier Sarens onmiddellijk schriftelijk informeren over de aard van de overmacht, de (waarschijnlijke) duur van de overmacht en de (waarschijnlijke) gevolgen van de overmacht. Indien Leverancier niet onmiddellijk dan wel niet volledig de hiervoor omschreven informatie verstrekt, zal Leverancier zich niet op overmacht kunnen beroepen. Nimmer zal Leverancier zich op overmacht kunnen beroepen in geval van een werkstaking of andere arbeidsonrust bij hem of bij de (rechts)personen aan de zijde van Leverancier betrokken bij de uitvoering van het Contract, onder wie de onder leverancier. In geval van overmacht bij Leverancier heeft Sarens het recht het Contract te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, tenzij: a. Leverancier naar het uitsluitend oordeel van Sarens voldoende aantoont dat hij alsnog kan leveren binnen een zodanige termijn dat geen schade voor Sarens zal ontstaan en b. Leverancier schriftelijk verklaart alle schade van Sarens te vergoeden en naar het oordeel van Sarens daartoe voldoende zekerheid verschaft. Sarens is noch in het geval van overmacht noch in het geval van een werkstaking, andere arbeidsonrust en/of enige andere omstandigheid waarin Leverancier geen beroep op overmacht toekomt, gehouden tot enige vergoeding van kosten en/of schade aan Leverancier dan wel aan de (rechts)personen bij de uitvoering van het Contract betrokken, onder wie de onder leverancier, gedurende de periode dat zij verhinderd zijn te leveren conform het Contract Indien en voor zover op enige bepaling in deze inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 24. ALGEMEEN Indien een bepaling van het Contract geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, onafdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal deze, in de mate van zulke onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, vernietigbaarheid, onafdwingbaarheid of onredelijkheid geacht worden afscheidbaar te zijn en de overige bepalingen van het Contract blijven volledig van kracht Op alle door Sarens met Leverancier te sluiten Contracten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen die mochten voortvloeien uit enig tussen Sarens en Leverancier gesloten Contract zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Dordrecht, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven. SECTIE I: BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN INHUUR VAN MATERIEEL, WAARONDER KRANEN EN PONTONS, INCLUSIEF TRANSPORT EN DERGELIJKE Deze Sectie I geldt in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 24 van deze inkoopvoorwaarden. Indien en voor zover de bijzondere voorwaarden afwijken van de artikelen 1 tot en met 24 prevaleren de voorwaarden uit Sectie I. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel bij Sarens wordt afgeleverd en door Sarens schriftelijk voor ontvangst is getekend. Verlading en transport dienen te allen tijde door Leverancier te worden verzorgd, voor rekening en risico van Leverancier. De huurperiode eindigt op het moment waarop het materieel door Sarens aan Leverancier ter beschikking wordt gesteld, waarbij het transport te allen tijde door Leverancier, voor zijn rekening en risico wordt verzorgd.

5 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 5 van 6 GEBRUIK Leverancier garandeert dat al het materieel is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Sarens zal het materieel als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken. UITVOERING Het is Leverancier niet toegestaan ter zake de huur een waarborgsom aan Sarens in rekening te brengen. Het in bedrijf stellen van het materieel geschiedt door Leverancier, voor diens rekening en risico tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het materieel verhuurd inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De kosten van onderhoud en daarvoor noodzakelijke hulp, onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen zijn voor rekening van Leverancier. Leverancier zal regelmatig het redelijkerwijs noodzakelijke onderhoud plegen. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Het materieel blijft te allen tijde eigendom van Leverancier. Leverancier is gehouden risico s van diefstal, vernieling en dergelijke te verzekeren. De verzekeringspremie is voor rekening van Leverancier. Sarens is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk en/of het anderszins onbruikbaar worden van het materieel, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sarens, een en ander onverminderd het bepaalde omtrent de aansprakelijkheid van Sarens zoals opgenomen in de artikelen 1 tot en met 24 van deze inkoopvoorwaarden. Sarens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor derden voortvloeit uit het gebruik van en/of mogelijke gebreken aan het materieel. Leverancier stelt Sarens schadeloos voor en vrijwaart Sarens tegen mogelijke aanspraken van derden. Indien Sarens toch mocht worden aangesproken, is het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 24 van deze inkoopvoorwaarden onverkort van toepassing. Sarens heeft dan voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief rente en kosten, recht van regres op Leverancier. REPARATIES Reparaties zijn voor rekening en risico van Leverancier, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Sarens, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 24 van deze inkoopvoorwaarden. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode door Leverancier uitgevoerd, dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is Sarens over de reparatieperiode geen huur verschuldigd, onverminderd de verplichting van Leverancier aan Sarens gedurende de huurperiode vervangend materieel van gelijkwaardige kwaliteit en specificaties ter beschikking te stellen. Sarens zal reparaties door Leverancier laten uitvoeren, tenzij dit redelijkerwijs niet van Sarens kan worden gevergd, waarna Sarens gerechtigd is ervoor te kiezen de reparatie voor rekening en risico van Leverancier door derden te laten uitvoeren, welke keuze Sarens aan Leverancier kenbaar zal maken en bij welke keuze Sarens zich door de eisen van redelijkheid en billijkheid zal laten leiden. In de situatie zoals in de vorige volzin omschreven is Sarens tevens gerechtigd voor rekening en risico van Leverancier van derden vervangend materieel te betrekken. SECTIE II: BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN HET INLENEN VAN PERSONEEL, ONDER WIE ZZP ers Deze Sectie II van deze inkoopvoorwaarden gelden in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 24 van deze inkoopvoorwaarden. Indien en voor zover de bijzondere voorwaarden afwijken van de artikelen 1 tot en met 24 prevaleren de bijzondere voorwaarden. DEFINITIES In de hiernavolgende bijzondere voorwaarden wordt onder Personeel en Personeelslid verstaan iedere natuurlijke persoon, niet-zijnde een ZZP er, die door Leverancier aan Sarens ter beschikking wordt gesteld. Met ZZP er wordt bedoeld de natuurlijke persoon die zelf Leverancier is en die beschikt over een VAR-verklaring. Onder Inleen wordt verstaan zowel de inleen van Personeel als de inschakeling van een ZZP er. De hiernavolgende bijzondere voorwaarden gelden tevens en onverkort voor een ZZP er, tenzij de aard van de bepaling zich tegen toepassing op een ZZP er verzet. KWALITEIT PERSONEEL Leverancier draagt er zorg voor dat het Personeel de vaardigheden en ervaring bezit die voor de uitoefening van de functie conform de maatstaven bij Sarens benodigd zijn en geeft hiertoe aan het Personeel de nodige instructies. Leverancier zal aan Sarens uitsluitend Personeel ter beschikking stellen dat een arbeidsovereenkomst met Leverancier heeft. Het Personeel dient zichzelf te allen tijde op de juiste wijze te kunnen legitimeren. Voor aanvang van de werkzaamheden zal Leverancier voor het ter beschikking gestelde Personeel een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen evenals, indien en voor zover van toepassing, een kopie van de tewerkstellingsvergunning. Leverancier is gehouden terstond aan Sarens mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Indien sprake is van een ZZP er dient tevens een geldige VARverklaring worden overgelegd. Iedere wijziging in verband hiermee wordt direct aan Sarens gemeld. Leverancier zal een lijst bijhouden met de volgende gegevens betreffend ter beschikking gesteld Personeel: - naam, - adres, - geboortedatum, - sofinummer/burgerservicenummer, - privé-telefoonnummer. Op eerste verzoek zal Leverancier Sarens van deze informatie voorzien indien Sarens deze informatie aan enige autoriteit ter beschikking dient te stellen. Leverancier vrijwaart Sarens tegen en stelt Sarens schadeloos voor iedere aanspraak inzake illegale arbeid. Indien Sarens desalniettemin mocht worden aangesproken, heeft Sarens voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief rente en kosten, recht van regres op Leverancier. Indien sprake is van een ZZP er dan dient Leverancier Sarens tevens te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor iedere aanspraak inzake de VAR-verklaring. Indien Sarens desalniettemin mocht worden aangesproken, heeft Sarens voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief rente en kosten, recht van regres op Leverancier. Het Personeel zal werkzaam zijn conform de bij Sarens geldende werktijden en roosters, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het Personeel zal de door Sarens te geven werkinstructies strikt opvolgen. Leverancier en Personeel zullen de wettelijke regels en bepalingen, waaronder doch niet beperkt tot de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen naleven, evenals de regels terzake van Sarens, waaronder regels op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en regels geldend voor specifieke werklocaties.

6 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 6 van 6 Sarens zal zich ten aanzien van het ter beschikking gestelde Personeel gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen medewerkers gehouden is. Sarens zal de relevante Arbowet en -regelgeving naleven en zorg dragen voor een Arboplaats die in overeenstemming is met de geldende Arbonormen. TARIEVEN EN BETALING Met betrekking tot de inhuur van ieder Personeelslid voldoet Sarens aan Leverancier de tarieven zoals vermeld in de Inkooporder. Sarens zal betaling aan Leverancier verrichten op basis van weekfacturen, opgesteld door Leverancier aan de hand van de door Sarens voor akkoord ondertekende daglijsten waarop vermeld staat het daadwerkelijke aantal door Leverancier ter beschikking gestelde Personeelsleden, aangeduid met naam en functie. De weekfacturen worden door Leverancier verzonden binnen zeven dagen na afloop van de betreffende week. Alle facturen worden verzonden naar het door Sarens daartoe schriftelijk op te geven adres. BELASTINGEN EN VRIJWARING Leverancier garandeert volledige en tijdige betaling van het salaris en andere betalingen die verricht dienen te worden aan het Personeel onder de condities van de arbeidsovereenkomst en de voor Leverancier geldende CAO, alsmede de volledige en tijdige betaling van belastingen en sociale afdrachten. Leverancier staat er garant voor dat Sarens niet aansprakelijk zal worden gesteld door de Nederlandse belastingautoriteiten en/of arbeidsinspectie voor de betaling van belastingen, inclusief loonbelastingen en sociale verzekeringspremies, evenals opgelegde boetes op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen, met betrekking tot de Inleen en Leverancier zal Sarens ter zake zo nodig vrijwaren en schadeloos stellen. Indien Sarens toch mocht worden aangesproken, heeft zij voor het volledige voldane bedrag aan schadevergoeding, inclusief rente en kosten, recht van regres op Leverancier. Onverminderd de in de vorige artikelleden vermelde verplichtingen verplicht Leverancier zich op eerste verzoek van Sarens een G-rekening te openen en een G- rekeningovereenkomst af te sluiten, in overeenstemming met de uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, althans op het betreffende moment ter zake toepasselijke regelgeving en zich dienovereenkomstig te gedragen. Sarens heeft het recht om [invoer] % van het totale factuurbedrag exclusief BTW op deze G-rekening over te maken, evenals de BTW zoals berekent op de factuur. Ter zake van deze betaling op de G-rekening zal Sarens jegens Leverancier gekweten zijn. a) een algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven met afstand van regres jegens Sarens met een minimum verzekerd bedrag van ,--; b) Voor ZZP geldt hiervoor een minimum verzekerd bedrag van ,-- c) een ziektekostenverzekering conform wettelijke voorschriften; d) een ongevallenverzekering voor personeel met als verzekerde sommen bij blijvend letsel 2 x het jaarsalaris van het slachtoffer] alsmede bij overlijden 1 x het jaarsalaris van de overledene. e) een WIA verzekering voor werknemers conform wet en regelgeving; f) Voor ZZP geldt hiervoor een arbeids- ongeschiktheidsverzekering, met een maximale wachttijd van één maand en een verzekerd bedrag van minimaal 1.500,-- per maand; g) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerde som van EUR ,-- per aanspraak en per verzekeringsjaar in geval een ZZP ontwerpopdrachten, adviezen geven of interim management taken vervullen, met afstand van regres op Sarens. h) een montage verzekering voor ZZP die montage- en/of installatie- werkzaamheden uitvoeren met een minimum verzekerd bedrag van ,-- per geval. i) een montage verzekering voor subcontractors die montage- en/of installatie- werkzaamheden uitvoeren met een minimum verzekerd bedrag van ,-- per geval. Op eerste verzoek van Sarens zal Leverancier een afschrift van de betreffende polis(sen) overleggen. De verzekeringen afgesloten door Leverancier gaan te allen tijde voor op de verzekeringen afgesloten door Sarens. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Dordrecht. Op verzoek wordt een exemplaar aan Leverancier toegezonden. Deze voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd via Alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vervallen. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikellid is Sarens te allen tijde gerechtigd de bedragen aan omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of eventueel daarover in rekening gebrachte rente en/of boetes, in te houden op de betalingen aan Leverancier en rechtstreeks namens Leverancier af te dragen aan de belastingdienst en/of uitvoeringsinstellingen. In deze gevallen is Sarens door betaling hiervan tegenover Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Leverancier is te allen tijde aansprakelijk voor tijdens de Inleen veroorzaakte schade. Leverancier dient er te allen tijde -op straffe van volledige schadevergoeding- zorg voor te dragen dat hij beschikt over de navolgende verzekeringen,

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van VanStokkom Management bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: VanStokkom

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie