Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei

2 Inhoud 1. Inleiding Visie op vrijwilligers Definities Vrijwilligers Vrijwilligerswerk Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers via derden Beroepskrachten Kostenvergoedingen Posities in de organisatie Positie van vrijwilligers Overeenkomst Rechten Plichten Positie van de beroepskracht ten aanzien van vrijwilligers Procedure Minimum en maximum eisen Centrale administratie Verantwoordelijkheden Beleid en evaluatie Uitvoering Aantrekken van vrijwilligers Werving en selectie Introductie vrijwilligers Introductie op de plek van activiteiten Introductiepakket Regelingen en voorzieningen Begeleiding en Scholing Materiële voorzieningen en kostenvergoeding Verzekeringen Waardering Klachten en geschillen Bijlagen 1. Vrijwilligersovereenkomst 2. Declaratieformulier 2

3 1. Inleiding Anno 2012 zijn er rond 500 vrijwilligers actief betrokken bij activiteiten van SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente. Dit aantal zal in de komende jaren nog toenemen, gezien de invulling van Welzijn Nieuwe Stijl van waaruit aan burgers meer inbreng en verantwoordelijkheden worden gegeven en welzijnsinstanties eerder sociaal makelaar dan uitvoerder zullen zijn. De zin van het vastleggen van vrijwilligersbeleid is drieledig: 1. om duidelijkheid te scheppen voor zowel vrijwilligers als beroepskrachten hoe er binnen de organisatie met vrijwilligers wordt gewerkt; 2. om de inzet van het vrijwilligerswerk te stimuleren en te optimaliseren; 3. ter voorkoming van ongelijke behandeling van vrijwilligers Visie op vrijwilligers Organisaties binnen een veranderende omgeving van welzijn en cultuur Omdat de samenleving snel verandert, is het voor organisaties binnen welzijn en cultuur noodzakelijk om te blijven inspelen op deze veranderingen. Welzijnswerk krijgt de komende jaren een nieuwe invulling. Bewoners met initiatieven in de wijk worden gezien als belangrijke spil waar het gaat om het creëren van samenhang en leefbaarheid in wijken. Er worden bij nieuwe welzijnsprojecten daarom steeds meer vrijwilligers uit de wijken betrokken. Sterker nog: burgers zullen zelf steeds meer drager van de projecten worden waarbij de professional desgewenst ondersteunend is. In dit kader zijn binnen SCALA Welzijn en Kulturhus t Iemenschoer onder andere de servicepunten voor vrijwilligerswerk actief. Hier kunnen mensen die vrijwilligerswerk zoeken zich inschrijven en organisaties die vrijwilligers werven gebruik maken van het vrijwilligersbestand. De servicepunten vrijwilligerswerk functioneren als intermediair tussen de behoeften van vrijwilligers enerzijds en de inzetmogelijkheden voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages bij organisaties, gemeentelijke instellingen en bewoners anderzijds. De servicepunten verzorgen hierin de voorlichting richting vrijwilligers en organisaties. Zowel Scala Welzijn als t Iemenschoer richten zich in toenemende mate op het ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten. Binnen de afdeling Cultuur van het Iemenschoer zijn er zelfs veel meer vrijwilligers dan beroepskrachten actief Visie op vrijwilligerswerk Een van de doelen van onze organisatie is om bewoners in het kader van burgerschap te stimuleren tot interactie, de eigen kracht van buurtbewoners aan te spreken en uit te breiden, en daarmee te komen tot meer gemeenschapsgevoel in de wijk. Op die manier zien bewoners dat zij bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk een actieve bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de leefbaarheid in hun woonomgeving of stad. Vele activiteiten worden enkel mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is van oudsher binnen onze organisatie een bewuste keuze, en intussen ook opgelegd door de WMO. Vrijwilligers hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van de doelstelling van de WMO waar het gaat om bewoners meer verantwoordelijkheid te geven voor activiteiten in de eigen buurt en woonplaats. De professionals zijn daar waar wenselijk ondersteunend. Deze vraaggerichte ondersteuning kan betrekking hebben op georganiseerde vrijwilligers organisaties, op bewoners organisaties of op individuele burgerinitiatieven. 3

4 Daarnaast richt de professional zich ook op hen die nog niet actief zijn in de wijk of stad. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of mogelijk zich als vrijwilliger verdienstelijk te maken. Misschien omdat andere zaken meer aandacht vragen of omdat er in eerste instantie onvoldoende mogelijkheden voorhanden zijn. De professional zal zich met name richten op hetgeen een individu nog wel kan, op de (nog te ontdekken) talenten en mogelijkheden. De vrijwilliger zal een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren en uitvoeren van diverse werkzaamheden en activiteiten. De professional werkt ondersteunend, faciliterend en stimulerend. De nadruk zal steeds meer op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief van de vrijwilliger komen te liggen. Belangrijk gegeven is dat vrijwilligers midden in de samenleving staan en zij ons uit eerste hand informatie kunnen verschaffen over wat er binnen de wijken, bij de doelgroep en de bewoners leeft. Aan de hand van onder andere deze informatie kunnen wij ondersteuning organiseren, activiteiten opzetten en bewoners aanzetten tot participatie. In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met vrijwilligers het mogelijk maakt een passend pakket van activiteiten in de buurten te organiseren. Vrijwilligers leveren op deze manier een intrinsiek waardevolle bijdrage aan de realisatie van doelstellingen van de organisatie en hebben ons daarmee veel te bieden. Van haar kant biedt de organisatie vrijwilligers de mogelijkheid meer deel te nemen aan de maatschappij door - het brengen en uitbreiden van sociale contacten; - mensen onderdeel te laten worden van een team; - extra vrije tijd vanuit maatschappelijk betrokkenheid in te vullen; - een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vrijwilligers; - opdoen van werkervaring; - verdere ontwikkeling van eigen competenties. Het werken met vrijwilligers is dus inhoudelijk wezenlijk voor de organisatie, vrijwilligers vormen als het ware een maatschappelijke antenne voor de beroepskracht. Binnen de nieuwe insteek van welzijnswerk betekent dit: De beroepskracht wordt naast uitvoerder nu ook de sociale makelaar en coach / trainer van vrijwilligers. Soms kan een vrijwilliger fungeren als coach en trainer voor bewoners. De beroepskracht traint daarvoor dan de vrijwilliger om in deze hoedanigheid bekwaam te worden en coacht de vrijwilliger bij diens taken. 2. Definities Vanuit deze visie op vrijwilligerswerk hanteren we binnen de organisatie de volgende definities voor die vrijwilligers die namens onze organisaties vrijwilligerswerk uitvoeren: 2.1 Vrijwilligers Mensen die onverplicht (in juridische zin) en onbetaald met enige regelmaat werk verrichten op naam van de organisatie. Hieronder vallen niet vrijwilligers van groeperingen met een eigen bestuur. Voorliggend vrijwilligersbeleid betreft enkel de vrijwilligers die een vrijwilligersovereenkomst met de organisatie hebben afgesloten. 2.2 Vrijwilligerswerk 4

5 Werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht op naam van de organisatie ten behoeve van de organisatie, ten behoeve van activiteiten of diensten voor haar klanten, cliënten en bezoekers. Het vrijwilligerswerk binnen de organisatie wordt onverplicht uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is. Met vrijwilligers worden afspraken gemaakt en deze afspraken brengen wel informele rechten en plichten met zich mee. 2.3 Vrijwilligersbeleid Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de organisatie goed voor te lichten en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Vrijwilligersbeleid heeft geen betrekking op: - personen die in het kader van een maatregel voor werkgelegenheid ingezet worden; - personen die in het kader van een alternatieve strafmaatregel werkzaam zijn; - deelnemers aan activiteiten, bezoekers en/of gebruikers van faciliteiten; - personen die in het kader van een opleiding stage lopen, hiervoor geldt het stagebeleid Vrijwilligers via derden Onder de werking van deze beleidsnotitie vallen niet de vrijwilligers van externe rechtspersonen die in het kader van een opdracht met de organisatie samenwerken. Hiervoor geldt het beleid van de externe organisatie Beroepskrachten Dit zijn personen die een arbeidscontract zijn aangegaan dan wel vanuit een detacheringsovereenkomst of freelance-overeenkomst (ZZP) werkzaam zijn voor de organisatie Kostenvergoedingen De van tevoren afgesproken activiteitenkosten en reiskosten worden aan de vrijwilliger vergoed. 3 Posities in de organisatie Vrijwilligers verrichten specifieke activiteiten binnen de organisatie en hebben op grond daarvan specifieke rechten en plichten. Zij hebben geen verantwoordelijkheden waaruit arbeidsrechtelijke consequenties getrokken kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen de projecten en activiteiten ligt bij de beroepskracht. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen, evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid ligt bij de directie van de organisatie. 3.1 Positie van vrijwilligers Vrijwilligers en professionals werken nauw samen om de doelen van een project of activiteit te realiseren. Voor welke activiteiten vrijwilligers zich inzetten, hangt af van hun eigen interesse, beschikbare tijd, deskundigheid en zelfstandigheid. Alle (potentiële) vrijwilligers kunnen bij de servicepunten terecht voor een (mini)focustest, waardoor competenties en mogelijkheden in kaart worden gebracht. 5

6 3.1.1 Overeenkomst Voor elke vrijwilliger die zich bereid toont om structureel activiteiten voor de organisatie te verrichten wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Bij incidentele inzet wordt in principe geen vrijwilligersovereenkomst opgemaakt. Wel kan de coördinator besluiten om een overeenkomst op te stellen, bijvoorbeeld als het om risicovol werk (bijv. opbouwen stands), vertrouwelijk werk of werk met jongeren en kwetsbare groepen gaat. Voor alle vrijwilligers geldt een standaard vrijwilligersovereenkomst (zie bijlage). De overeenkomst zorgt dat beide partijen duidelijkheid hebben over de belangrijkste voorwaarden, veelal juridische aspecten. Bij het ondertekenen van een vrijwilligerscontract dient de vrijwilliger een VOG te kunnen overhandigen. De kosten hiervan worden vergoed door de organisatie. In sommige gevallen kan de sectormanager besluiten dat een VOG niet noodzakelijk is. 3.2 Rechten en plichten van de vrijwilliger Rechten De vrijwilliger heeft recht op - een duidelijke vrijwilligersovereenkomst; - een schriftelijk introductiepakket (zie art ) - duidelijkheid over de taken bij activiteiten en projecten; - werkzaamheden die aansluiten bij de kwaliteiten, mogelijkheden en interesse van de betreffende vrijwilliger; - duidelijkheid over de dagen en tijden waarop de vrijwilliger geacht wordt hiervoor aanwezig te zijn; - een goede introductie binnen de organisatie en informatie aangaande de projecten en activiteiten waarbinnen hij / zij zich inzet; - tijdige en adequate informatie die hoort bij de activiteiten; - daar waar nodig: scholing en/of training voor de uitvoering van de inzet; - een vergoeding van reëel gemaakte kosten en een spoedige uitbetaling hiervan; - een ten behoeve van vrijwilligers collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers waar deze is voorgeschreven door de wet; - een klachten- en geschillenregeling, te vinden in het introductiepakket; - de faciliteiten welke nodig zijn voor de inzet; - belangenbehartiging in algemene zin door de organisatie en/of de verantwoordelijke beroepskracht; - evaluatie met de begeleider over de inzet van de vrijwilliger. De kosten welke voortvloeien uit de rechten komen ten laste van de organisatie Plichten De vrijwilliger verplicht zich tot hetgeen in het vrijwilligersovereenkomst of dit vrijwilligersbeleid is beschreven, waaronder - het nakomen van de afgesproken dagen en tijden van aanwezigheid om mede activiteiten / projecten uit te voeren; - het op tijd zodra bekend afmelden indien men op de afgesproken tijden niet aanwezig kan zijn; - het op correcte wijze vertegenwoordigen van de organisatie en het te woord staan van klanten, cliënten en bezoekers indien men hiermee te maken heeft; - het verantwoord omgaan met eigendommen van de organisatie; 6

7 - het vertrouwelijk omgaan met informatie; - het accepteren en naleven van de gedragscode van de organisatie en het naleven van de doelstellingen van de organisatie.(informatie bijgevoegd in het introductiepakket) 3.3 Positie van de beroepskracht ten aanzien van vrijwilligers Gezien het belang van vrijwilligers voor de organisatie wordt van de beroepskrachten, met name van de betreffende begeleiders verwacht dat zij zich optimaal inzetten voor de vrijwilligers die zich onder hun verantwoordelijkheid bevinden. Binnen de taak en functie van de beroepskracht wordt verwacht dat zij - contact houden met hun vrijwilligers; - zorg dragen voor de randvoorwaarden en goede begeleiding van vrijwilligers bij de uitvoering van de werkzaamheden; - eindverantwoordelijk zijn voor hun activiteiten en projecten en dus voor de werkzaamheden van de vrijwilligers; - in het geval van calamiteiten bereikbaar zijn voor vrijwilligers dan wel hier een vervangende beroepskracht voor hebben geregeld, rekening houdend met de interne protocollen voor verschillende calamiteiten; - binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de communicatie en coördinatie van de organisatie naar de vrijwilligers en vice versa; - verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de rechten van en het waarderingsbeleid voor de vrijwilligers en hierop voor alle betrokken partijen aanspreekbaar zijn; - op adequate wijze de belangen van de onder hun verantwoordelijkheid functionerende vrijwilligers behartigen. De beroepskrachten zijn zich bewust van het feit dat vrijwilligers hun werkzaamheden soms buiten de reguliere kantooruren verrichten en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. D.w.z.: Waar nodig zal een beroepskracht ook buiten de reguliere werkuren aanwezig dan wel bereikbaar zijn. De verantwoordelijkheid van onze beroepskracht beperkt zich tot de overeenkomst tussen de vrijwilliger en onze organisatie. Er ligt geen verantwoordelijkheid bij de organisatie wanneer er door de vrijwilliger een overeenkomst met een andere organisatie is aangaan, zoals in geval van zelfstandige buurtverenigingen. In het laatste geval ligt de verantwoordelijkheid omtrent uitvoeringskwesties vrijwilligers bij de buurtvereniging. 4. Procedure Het maken van afspraken over taken en bevoegdheden van vrijwilligers en beroepskrachten is van belang voor de goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Hoofdzaken worden verwerkt in een standaardcontract dat in de basis voor iedere vrijwilliger hetzelfde is. In zo n contract kunnen desgewenst specifieke afspraken worden toegevoegd. 4.1 Minimum en maximum eisen Eisen Voor de meeste vrijwilligersfuncties worden de voorwaarden door de beroepskracht bepaald. Aan sommige vrijwilligersfuncties zullen specifieke eisen worden gesteld. Dit kan variëren van een minimum inzet aan uren per week, tijdstippen waarop gewerkt moet worden, het bezitten van of de bereidheid tot het behalen van een BHV diploma of functiegerichte training, het beschikken over eigen vervoer of het hebben van een bepaald niveau. De gestelde eisen dienen voor de activiteiten, voor zover van toepassing, duidelijk te worden aangegeven en gecheckt bij de beoogde vrijwilliger. 7

8 Administratieve voorwaarden voor begin Bij alle vrijwilligersfuncties gelden voor de vrijwilligers administratieve voorwaarden. Een vrijwilliger mag alleen aan de organisatie worden verbonden en werkzaamheden verrichten nadat aan het volgende is voldaan: hij/zij zich heeft gelegitimeerd d.m.v. een geldig paspoort / ID-kaart ; er een intakegesprek heeft plaatsgevonden; de nodige schriftelijke correspondentie rondom de persoon is gearchiveerd en belangrijke info hieromtrent bekend is bij de begeleider; een vrijwilligersovereenkomst is getekend; er een goedkeurende verklaring omtrent gedrag (VOG), dan wel ontheffingsbrief van het sectormanager hiervoor is ontvangen. De kosten voor de VOG worden vergoed door de organisatie. Taak van de beroepskracht is het om dit te checken. 4.2 Centrale administratie Voor de beheersbaarheid van het vrijwilligersbestand is er per stichting één centrale administratie waar alle vrijwilligers gemeld dienen te zijn. De melding geschiedt middels overhandiging van (een kopie van) de vrijwilligersovereenkomst door de begeleidende beroepskracht, een kopie van een geldig paspoort / ID en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit is mede noodzakelijk voor de uitbetaling van kostenvergoedingen, eventuele claims bij collectief gesloten verzekeringen en de uitvoering van eventuele centrale uitnodigingen en attenties. Ten behoeve van controle, uitbetalingen kostenvergoedingen wordt er een kopie van elke vrijwilligersovereenkomst naar personeelszaken gestuurd door de beroepskracht. Voor de centrale aan- en afmelding van vrijwilligers en de uitvoering van de regelingen blijft altijd de begeleidende beroepskracht verantwoordelijk. 4.3 Verantwoordelijkheden Beleid en evaluatie Taken die behoren tot het vaststellen van beleid en regelgeving ten aanzien van vrijwilligerswerk liggen bij de leiding van de organisatie. Van de leiding van de organisatie mag verwacht worden dat zij: - vrijwilligersbeleid ontwikkelt en vaststelt; - draagvlak creëert voor vrijwilligersbeleid; - waar nodig het vrijwilligersbeleid bijstelt; - ontwikkelingen volgt binnen de samenleving, de sector of de eigen organisatie die van invloed zijn op dan wel aanpassing van het eigen vrijwilligersbeleid vraagt Uitvoering De uitvoering van het vrijwilligersbeleid ligt bij de beroepskracht onder wiens verantwoordelijkheid het project of de activiteit, waarbinnen de vrijwilliger zijn/haar activiteiten verricht, valt. Van de beroepskracht mag verwacht worden dat zij - signalen van vrijwilligers in het werken met de doelgroep opvangt en vertaalt richting de activiteit, het project en/of de organisatie; - de kwaliteit en het resultaat bewaakt; - verantwoordelijk is voor de werving en introductie; - samen met p&o een introductiepakket samenstelt; - de taakafbakening van de vrijwilliger bewaakt; 8

9 - afstemming vindt in de belangen van de vrijwilliger en de organisatie; - signalen van vrijwilligers in het werken met de doelgroep opvangt en vertaalt richting de activiteit, het project en/of de organisatie. 5. Aantrekken van vrijwilligers Bij werving en selectie van vrijwilligers gaat het erom de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Doel van een introductie en inwerkperiode is een nadere kennismaking van de vrijwilliger(s) met het werk, andere medewerkers (vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten) en met de organisatie in het geheel. Eén en ander sluit nauw aan op de selectie van de vrijwilliger. Een goede introductie vormt de basis voor een prettige verhouding tussen de vrijwilliger en de organisatie. 5.1 Werving en selectie De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen neemt niet af, wel verandert de behoefte van langdurend vrijwilligerswerk naar een kortdurende inzet. Het aanbod wordt steeds gerichter geïnventariseerd om voor vrijwilligers een juiste plek te kunnen aanbieden. Binnen de organisatie zetten de servicepunten voor vrijwilligerswerk zich in om vrijwilligers te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. De beroepskracht is verantwoordelijk voor voldoende vrijwilligers op projecten en voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve selectie. De beroepskracht onderhoudt hiervoor bijvoorbeeld contact met het Servicepunt Vrijwilligers. De organisatie realiseert zich dat het bij werving essentieel is om het belang van de vrijwilliger als vertrekpunt te nemen, en niet het werk en de organisatie. Dit laat zij merken door - het vrijwilligerswerk te profileren met de opbrengstenkant voor de vrijwilliger; - de bereidheid rekening te houden met de wensen van de vrijwilliger; - de motieven en behoeften van de solliciterende vrijwilliger te inventariseren; - signalen van vrijwilligers omtrent verbetering van vrijwilligerswerk ter harte te nemen. Het werven en selecteren van vrijwilligers ten gunste van projecten of activiteiten is een verantwoordelijkheid van de betreffende beroepskracht. Bij werving wordt kenbaar gemaakt waarvoor de bedoelde inzet is. Er wordt in een vacature duidelijke informatie verschaft over - de vrijwilligersactiviteit en het gewenste profiel van de vrijwilliger; - de organisatie en het project / activiteit waarbinnen de vrijwilliger actief zal worden; - de voorwaarden waarbinnen het bedoelde vrijwilligerswerk wordt verricht; - het minimale niveau of specifieke eisen wat voor de werkzaamheden vereist is. - duur betreffende activiteit / maximum. Bij het sollicitatiegesprek voor een vrijwilligersfunctie wordt de kandidaat gewezen op het feit dat deze vrijwillige activiteiten op grond van de aard van de activiteiten niet kunnen uitmonden in een betaalde baan. Ook wordt de sollicitant gevraagd mogelijke consequenties voor een eventueel bestaande uitkering eerst (zelf) te onderzoeken. Altijd wordt de sollicitant op de meldingsplicht van vrijwilligerswerk bij een uitkeringssituatie gewezen. Tussen de vrijwilliger en begeleider wordt regelmatig (afhankelijk van de positie) een korte evaluatie gehouden. Een thema hierbij kan zijn: roulatie binnen het vrijwilligerswerk. Dit geldt om binnen de vrijwilligersteams een toegankelijkheid voor nieuwe leden te creëren en ter voorkoming van vorming van (té) vaste groepen. Om die reden wordt in de begeleidingsgesprekken regelmatig een roulatie binnen de vrijwilligersgroep aan de orde gesteld. Roulatie geldt voor sommige functies niet, namelijk wanneer continuering in het belang van de organisatie is vanwege verworven kennis en externe relaties, bijvoorbeeld in geval van 9

10 vluchtelingenwerk. 5.2 Introductie vrijwilligers Van belang is dat de vrijwilliger zo snel mogelijk op de overeengekomen taak inzetbaar is en optimaal kan functioneren. Hiertoe moet hij weten wat er verwacht wordt en waarvoor hij het doet. Een goede introductie is hierbij van wezenlijk belang. De introductie start nadat de vrijwilligersovereenkomst is getekend door alle partijen en de VOG ontvangen is Algemene introductie De vrijwilliger ontvangt informatiebrochures over de organisatie, haar doelen en missie en werkwijze (standaard pakket 5.2.3). Desgewenst maakt hij kennis met de beroepskrachten van de organisatie tijdens een algemene rondleiding kort kennis met de aanwezige medewerkers Introductie op de plek van activiteiten De vrijwilliger ontvangt een specifieke introductie op de bedoelde plek van inzet. Hij /zij wordt wegwijs gemaakt in het gebouw, op huisregels / vluchtroutes etc. gewezen. Daar wordt ook specifiek taakinhoudelijke informatie gegeven. Hier maakt hij nader kennis met de direct samenwerkende vrijwilligers en beroepskrachten Introductiepakket Naast persoonlijke begeleiding ontvangt de vrijwilliger een introductiepakket ter inzage. Hierin bevinden zich - een schriftelijk welkomstwoord; - informatie over de organisatie; - specifieke project of activiteiteninformatie; - een lijst met belangrijke telefoonnummers; - kopie van het vrijwilligersbeleid; - reglement Verklaring Omtrent Gedrag; - protocol voor gebruik , internet, sociale media (nog in ontwikkeling) - privacyreglement; (nog in ontwikkeling) - protocol Melding (Bijna-) Incidenten (met FONA formulier); - klachten/geschillenregeling en regeling vertrouwenspersoon (folder) Uit KMS (digitaal Kwaliteits Management Systeem) volgende prints a Veiligheidsbeleid en Proces omschrijving Incidenten, Protocol incidenten c Regeling omgaan met agressie c Seksuele intimidatie /omgaan met agressie en discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen - 6.c Seksuele intimidatie, richtlijn 10

11 6. Regelingen en voorzieningen 6.1 Begeleiding en Scholing In bepaalde functies kan het nodig zijn dat vrijwilligers specifiek geschoold worden. Indien van toepassing worden reeds bij aanname afspraken gemaakt over hetgeen aan scholingseisen of wensen bestaat. Voorbeelden zijn een cursus BHV, tekstverwerking e.d. voor zover de inzet als vrijwilliger dit vereist. Indien aan een vrijwilliger een dergelijke scholing door de organisatie wordt opgelegd dan worden deze kosten altijd vergoed. Vrijwilligers kunnen tevens een focustest omtrent competenties aanvragen bij de servicepunten voor vrijwilligers. In de test wordt gekeken naar interesses, voorkeuren, kwaliteiten en motieven. 6.2 Materiële voorzieningen en kostenvergoeding De organisatie voorziet de werkplekken in principe van alle materialen en attributen die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de activiteiten waarvoor de vrijwilliger is aangenomen. Indien er extra materialen nodig zijn voor een activiteit, dan mag de vrijwilliger deze kosten maken en declareren indien vooraf toestemming is verleend door de coördinator. Persoonlijke vergoedingen worden uitbetaald conform de vergoedingsregeling. Uitzonderingen zijn hierop mogelijk. Uitzonderingen zullen enkel worden gemaakt in overleg met de directie. Dit wordt vastgelegd via een door de directeur getekend aanhangsel met voorwaarden dat wordt toegevoegd aan het vrijwilligerscontract. 6.3 Verzekeringen De organisatie draagt er zorg voor dat vrijwilligers geen onnodige risico s lopen tegen schade, letsel of ongeval. Daarom beschikt zij over een collectieve WA- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers voor zover dit wettelijk is vereist. De organisatie stelt zich aansprakelijk bij schade voor zover de verzekering het dekt. 6.4 Waardering Tegenover het verrichten van werkzaamheden op vrijwillige basis bestaat bij de organisatie in principe geen geldelijke vergoeding. Waardering voor de inzet van vrijwilligers wordt op andere manieren gegeven. Naast persoonlijke ontwikkeling zorgt de organisatie voor goede werkomstandigheden, goede sfeer en persoonlijke aandacht en een jaarlijkse attentie. Op verzoek ontvangt de vrijwilliger van de organisatie een gratis getuigschrift. 6.5 Klachten en geschillen Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Hieruit kunnen klachten en geschillen ontstaan. Deze kunnen ontstaan tussen vrijwilligers onderling, maar ook in de contacten tussen vrijwilligers met beroepskrachten, klanten, cliënten of bezoekers van de organisatie. De organisatie hanteert voor vrijwilligers de volgende procedure. 1. De eerste aanspreekpersoon bij klachten of geschillen is de verantwoordelijke beroepskracht. 2. Is de beroepskracht zelf partij in het conflict of biedt dit volgens één der partijen de beroepskracht onvoldoende uitkomst, dan kan contact worden opgenomen met de coördinator van de beroepskracht. 11

12 3. Elke sector van de organisatie kent een (sector)hoofd. Na stap 1. kan het conflict worden voorgelegd aan het hoofd c.q. sectormanager van de betreffende sector, deze beslist. 4. In bepaalde situaties kan de vrijwilliger een onafhankelijke vertrouwenspersoon van de organisatie raadplegen en via deze desgewenst contact zoeken met de regionale klachtencommissie. Klachten en geschillen dienen discreet te worden behandeld. Om als organisatie lering te trekken is er een registratie van klachten en geschillen, welke wordt bijgehouden door p&o en jaarlijks geëvalueerd binnen het managementteam. Voor het bijstellen van het vrijwilligersbeleid of de klachten- en geschillenprocedure zal rekening worden gehouden met hetgeen via deze procedure aan signalen is binnengekomen. Evaluatie Over de notitie Vrijwilligersbeleid zal eind 2013 een evaluatie plaatsvinden. Periodiek wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder vrijwilligers en beroepskrachten die met vrijwilligers werken, met als doel de tevredenheid te meten en verbeterpunten te inventariseren. Indien eerder behoefte blijkt om het vrijwilligersbeleid aan te passen, zal dit uiteraard eerder worden voorgenomen door het managementteam. * * * 12

13 Bijlage 1 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Stichting.. vertegenwoordigd door (sector)hoofd (naam) en Vrijwilliger: naam: burgerservice nr adres : straat postcode woonplaats geb.datum: bankrek.: telefoonnr.: thuisaansluiting mobiel adres: spreken het volgende af: Artikel 1 Looptijd contract De vrijwilliger zet zich voor de stichting in op vrijwillige basis, dus zonder geldelijke beloning en verricht activiteiten vanaf / sinds (datum): looptijd tot (evt.) Artikel 2 Soort activiteiten De activiteiten bestaan uit: Artikel 3 Tijden van inzet Over de tijden van inzet is als volgt overeengekomen: Artikel 4 Begeleiding De vrijwilliger wordt begeleid door Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt (gespreksmomenten ect.): Artikel 5 Vergoeding eventuele kosten Eventuele vergoeding bij vooraf afgesproken kosten, altijd in overleg

14 Artikel 6 Klachtenregeling De vrijwilliger heeft kennis genomen van de bestaande klachtenregeling conform art van het Vrijwilligersbeleid. Artikel 7 Melding van incidenten Incidenten moeten onmiddellijk gemeld bij de begeleidende beroepskracht. Artikel 8 Verzekering De vrijwilliger is verzekerd in een collectieve W.A.- en ongevallenverzekering in zijn werk bij De organisatie voor zover de wet dit vereist. Artikel 9 Hepatitis e.a. besmettelijke ziektes Vrijwilligers die werkzaam zijn met hulpvragers waarbij lichamelijk contact een onderdeel van de werkzaamheden is, hebben een kleine kans om besmet te raken met hepatitis of andere ziektes. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u bekend te zijn met het risico tot besmetting en vrijwaart u de organisatie van alle gevolgen die besmettelijke ziektes met zich meebrengen. Artikel 10 Geheimhouding De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van de activiteiten ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligersactiviteiten. Het gaat hierbij om informatie waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Bij overtreding van dit beding zal de organisatie de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en van de vrijwilliger een schadevergoeding vorderen. (Zie ook Gedragscode / Privacyreglement van de organisatie.) Artikel 11 Verhindering In geval van verhindering of vakantie van de vrijwilliger zal deze de begeleider op de hoogte brengen zodra de verwachte afwezigheid bekend is. Artikel 12 Beëindiging activiteiten De vrijwilliger of beroepskracht neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst zo mogelijk een termijn van een maand in acht. De vrijwilliger zorgt voor een zorgvuldige overdracht van werkzaamheden. Op verzoek wordt er een getuigschrift over de inzet opgesteld. Artikel 13 Uitgereikte informatie De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van informatiefolder van de organisatie reglementen omtrent huisregels, gedragscodes, geheimhoudingsplicht, (on-)gewenste omgangsvormen de notitie Vrijwilligersbeleid, waarin de uitgangspunten voor de inzet en begeleiding en rechten en plichten van vrijwilligers staan omschreven,. Dit contract is in tweevoud opgemaakt en ondertekend te d.d Naam (sector)hoofd.. Naam vrijwilliger.... Handtekening:.. Handtekening:. 14

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Datum: Versie: 3.0 Revisiedatum: Auteur: Brigitta Müller naar voorbeeld SCALA Welzijn Twente

Vrijwilligersbeleid. Datum: Versie: 3.0 Revisiedatum: Auteur: Brigitta Müller naar voorbeeld SCALA Welzijn Twente 1 Vrijwilligersbeleid Inleiding Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden door veel vrijwilligers ondersteund. Toekomstige ontwikkelingen zullen dit aantal

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte.,

adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., adressering Betreft: Vrijwilligersovereenkomst Datum: Kenmerk: Geachte., Wij zijn verheugd u te verwelkomen als vrijwilliger! Voor de goede orde en prettige samenwerking is het verstandig een aantal zaken

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid september 2014

Vrijwilligersbeleid september 2014 Vrijwilligersbeleid september 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding...

Nadere informatie

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink

Handboek Vrijwilligers Salut. Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink Handboek Vrijwilligers Salut Goor, juli 2016 Hilde Harmsma Evelien Siegerink 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Salut in het kort 5 2.1 Missie en visie 5 2.2 Kernwaarden 5 2.3 De medewerkers 5 3 De vrijwilligers

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Overeenkomst vrijwilligerswerk Bijlage I Overeenkomst vrijwilligerswerk Parochie.naam invullen.vertegenwoordigd door: Speerpunt: Roeping en Vorming Jeugd en Jongeren Kerk en Samenleving Huwelijk en Gezin Hierna te noemen: de organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid. Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda. Najaar 2017

Veiligheidsbeleid. Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda. Najaar 2017 Veiligheidsbeleid Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda Najaar 2017 SSKB heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, aangezien er gewerkt wordt met kinderen. Deze veiligheid wordt gewaarborgd door de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN DOELSTELLING VRIJWILLIGERSWERK 1 - Samenwerken - Grenzen van het vrijwilligerswerk - Algemene profielschets

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst vertegenwoordigd door en Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: hierna te noemen de vrijwillig(st)er, komen het hiernavolgende

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Vrijwilligersbeleid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid juni 2012

Vrijwilligersbeleid juni 2012 Vrijwilligersbeleid juni 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 2. Huidige praktijk... 5 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader... 6 4. Werving en aanmelding... 9 5. Aanname en begeleiding... 10

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid Leger des Heils Nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Leger des Heils versie 4 Januari 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 4 3. HANDLEIDING...

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Palludara

Vrijwilligersbeleid Palludara Vrijwilligersbeleid Palludara Definitie Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden uitvoert voor Stichting Palludara, of op de scholen die tot haar organisatie behoren. Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK!

WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK! WELKOM Wat fijn dat je ons team komt versterken! Zoals je vast hebt gemerkt wordt de Bibliotheek, naast het uitlenen van boeken, steeds meer een ontmoetingsplek. Een plek midden

Nadere informatie

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging

Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Vrijwilligerswijzer Hiv Vereniging Inleiding: Welkom bij de Hiv Vereniging. De Hiv Vereniging zet zich in voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen die leven

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou

Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou De Stichting Groen Grou (hierna de te noemen: de Stichting) biedt met haar Kringloopwinkel in Grou een groot aantal vrijwilligers een leuke werkplek. Elke vrijwilliger

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie..

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. Voorbeeld mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 3 II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE 4 De nieuwe

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid

Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Wijkpartners Intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid De ondergetekenden: Woningstichting Eigen Haard, (hierna te noemen: Eigen Haard

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Avond voor vrijwilligers. Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M

Avond voor vrijwilligers. Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M Avond voor vrijwilligers Het kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Hulst heet u van harte W E L K O M Programma Avond voor vrijwilligers Opening van de voorzitter. Doel van deze bijeenkomst. Vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4 Vrijwilligersbeleid bij Stuw 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Hoofdpunten van beleid 4 2. Vrijwilligerswerk binnen de stichting 5 2.1 De plaats van het vrijwilligerswerk 5 2.2 De positie van de vrijwilliger

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST DEELNEMERSOVEREENKOMST Gegevens deelnemer Voor- en achternaam Adres Postcode & woonplaats Telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN Zorgverzekeraar Verzekeringsnummer Gegevens wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren. Vrijwilligersbeleid De Belangenvereniging VHL en haar vrijwilligers De Belangenvereniging VHL is een vereniging waarvan de taken worden uitgevoerd door vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCONTRACT

VRIJWILLIGERSCONTRACT VRIJWILLIGERSCONTRACT De gemeente Nissewaard, zetelende aan de Raadhuislaan 106, te 3201 EL Spijkenisse (correspondentieadres: Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse), te dezen op grond van een daartoe door de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inleiding Welzijn Ermelo bestaat sinds 1 januari 2015 en is ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Pinel, Stichting Welzijn Ouderen Ermelo en het maatschappelijk werk Ermelo van

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Vrijwilligersstatuut Remanex

Vrijwilligersstatuut Remanex Vrijwilligersstatuut Remanex 1. Algemeen: Doelstelling van Remanex bij het bedrijfsonderdeel opsporen De doelstelling van Remanex op het gebied van vrijwilligerswerk is om een landelijk dekkend op te zetten

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie