Algemene Voorwaarden Face Fantasy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Face Fantasy"

Transcriptie

1 Face Fantasy, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 Rekening gegevens: IBAN nummer: NL61 RBRB Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door Face Fantasy, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Face Fantasy als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt. 2. Eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij worden door Face Fantasy verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 3. Niet alleen Face Fantasy maar ook alle personen en bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door Face Fantasy ingeschakeld worden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 1. Alle aanbiedingen en/of offertes die Face Fantasy doet zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van Face Fantasy. Een aanbieding die door Face Fantasy is gedaan wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. 2. Indien opdrachtgever in geval van een offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden wordt voor die opdracht een geheel nieuwe offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht. 3. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand. 4. Offertes kunnen tot vier weken voor uitvoeringsdatum opdracht, zonder opgave van reden en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien, worden ingetrokken. Pagina 1 van 6

2 Artikel 3: Bestellen Alle diensten kunnen besteld worden via of via Artikel 4: Speciale bestellingen Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild en dienen afgenomen te worden. Artikel 5: Tarieven Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief reiskosten á 0,25 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner. Uitgesloten hiervan zijn gemeente Amersfoort en Soest. Bij een reistijd langer dan 15 minuten, wordt 5,-- per extra gereden kwartier berekend. Op locaties waar betaald parkeren geldt, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever. Artikel 6: Betaling 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 100% voorafgaand aan de levering/uitvoering te geschieden. 2. Voor de bestellingen welke worden gedaan bij Face Fantasy geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. 3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschied te allen tijden aan Face Fantasy en nooit aan derden. 4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan Face Fantasy, is Face Fantasy gerechtigd om wettelijke administratiekosten, gevolgd door sommatie- en incassokosten in rekening te brengen. Artikel 7: Betalingsmethoden Nederland Face Fantasy accepteert de volgende betalingsmethoden: Overschrijving/vooruitbetaling op rekening NL61 RBRB t.n.v. van M. Wismeijer te Amersfoort. Pagina 2 van 6

3 Artikel 8: Transport Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Face Fantasy de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van Face Fantasy en zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door Face Fantasy zelf. Artikel 9: Aansprakelijkheid 1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door Face Fantasy is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten. 2. Face Fantasy is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ter zake van door Face Fantasy in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst e.d. 3. De wederpartij vrijwaart Face Fantasy voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Face Fantasy ter zake van voorvallen, waarvoor Face Fantasy niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden. 4. Face Fantasy kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten. Daarnaast is Face Fantasy niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen en diensten mochten ontstaan. Alle producten voldoen, tenzij anders vermeld, aan de vereiste richtlijnen voor cosmetica (FDA). Artikel 10: Ontbinding 1. In geval van overmacht is Face Fantasy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor. 2. Indien de opdrachtgever/wederpartij, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met Face Fantasy gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. Face Fantasy heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de Pagina 3 van 6

4 overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Face Fantasy tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan Face Fantasy verder toekomende rechten. 3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die Face Fantasy ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. Artikel 11: Geschillen Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Face Fantasy en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien. Artikel 12: Privacy Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand Face Fantasy opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy (zie Privacy Policy). Artikel 13: Schminkers 1. Het aantal schminkers wordt van te voren in overleg vastgesteld. 2. Een schminker heeft recht op een kwartier pauze na 2 uur achter elkaar schminken. Deze worden doorbetaald. 3. Mocht een schminker door omstandigheden verhinderd zijn wordt z.s.m. gezocht naar een vervanger. 4. Onze schminkers dienen ten alle tijden van de aanwezige sanitaire voorzieningen gebruik te kunnen maken. 5. Bij een inhuurtijd langer dan 2 uur, tussen 12:30 en 13:30 en 17:30 en 18:30, wordt er een maaltijd en drankjes beschikbaar gesteld door opdrachtgever. 6. Bij temperaturen onder de 15 graden, schminken wij niet meer buiten, tenzij in een verwarmde tent. 7. Face Fantasy schminkt alleen op een goed verlichtte locatie. 8. Face Fantasy beschikt over een eigen verwarmde tent die incl. verwarming en verlichting kan worden mee-gehuurd (stroomfaciliteit verplicht). 9. Bij kinderen schminken sluiten wij de rij 30 minuten voor eindtijd en nummeren de nog wachtende kinderen. Na het laatste nummer wordt er geen extra kind mee geschminkt. Een regel die wij strikt hanteren. 10. Indien niet anders afgesproken, verwachten wij dat er per schminker een tafel van 1x1m. beschikbaar wordt gesteld. Pagina 4 van 6

5 Artikel 14: Workshop Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de cursus/workshop te verplaatsen naar een andere datum. Indien de vaste docent verhinderd is wordt naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt de cursus opgeschort naar een andere, door Face Fantasy bepaalde datum. Wanneer cursisten verhinderd zijn op een cursusdatum kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de cursus anders is afgesproken met de docent. Cursisten kunnen bij verhindering geen aanspraak maken op reductie van het cursusgeld. Artikel 15: Cursusgelden Cursisten dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de workshop het cursusgeld over te maken op bovenaan vermeld rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering. Mocht de betaling een week voor de startdatum niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt Face Fantasy het recht om de inschrijving te laten vervallen en in de plaats mensen van een wachtlijst aan te trekken. Bij afmeldingen binnen één week voor startdatum van de cursus of workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald. Artikel 16: Foto's / Beeldmateriaal Tijdens onze werkzaamheden en workshops kunnen foto s worden genomen. Tenzij van te voren expliciet aangegeven, gaat men er automatisch mee akkoord dat dit beeldmateriaal mag worden gebruikt voor de website of voor andere marketing doeleinden van Face Fantasy. Artikel 17: Springkussen 1. Het springkussen valt onder het totaalconcept kinderfeestje en wordt niet los verhuurd, maar alleen in combinatie met een schminker of toezicht (evt. als clown), voor minimaal 2 uur en maximaal 4 uur. 2. Het springkussen dat Face Fantasy aanbiedt is geschikt voor kinderen tussen de 3 en 7 jaar, met een maximum bezetting van 4 kinderen per beurt. 3. Het springkussen dient op een vlakke ondergrond te staan, zonder scherpe uitsteeksels en alle punten, inclusief van de luchtmotor, dienen correct te worden bevestigd met de daarvoor meegeleverde haringen. Mits expliciet anders afgesproken draagt Face Fantasy zorg voor het opbouwen en afbouwen van het springkussen. 4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor toezicht tijdens gebruik van het springkussen. Pagina 5 van 6

6 5. Aansprakelijkheid (zie artikel 9) Face Fantasy is nimmer aansprakelijk voor welke schade/letsel door wie dan ook geleden, voor zover deze schade/letsel voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van het product of uit gebruik van het product in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. De gebruiksvoorwaarden (punt 2, 3 en 4) en gebruiksaanwijzing dienen dan ook strikt te worden nageleefd. 6. Een stroompunt is een vereiste bij uw evenement (haspel meegeleverd). 7. Er dient een borg van 50,-- te worden voldaan voorafgaand aan uw evenement. Bij schade of niet correct naleven van de gebruiksvoorwaarden, waardoor er materiële schade is ontstaan, wordt deze borg door Face Fantasy ingehouden. Face Fantasy zorgt ten alle tijden dat het springkussen intact wordt geleverd. Face Fantasy 2015 Pagina 6 van 6

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS

ALGEMENE VOORWAARDEN MOED EVENTS Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedouin Stretchtents (handelend onder de naam Bedouin Stretchtents en MOED events), hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Puur Pommes Catering Algemene voorwaarden Puur Pommes Artikel 1 definities Opdrachtnemer Is Puur Pommes die zijn bedrijf inzet voor het verlenen van zijn diensten. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Isolatie Deal B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Isolatie Deal B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Isolatie Deal B.V. Gedeponeerd op 18 september 2014 bij Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 60875704. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK:

ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: Onderstaande algemene voorwaarden vanuit CNTNT- CREATORS zijn van toepassing op enerzijds de website: www.cntnt-

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V.

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V. Graffitinetwerk B.V. Postbus 15226, 1001 ME Amsterdam Postbus 10002, 3004 AA Rotterdam Postbus 12581, 1000 Brussel Telefoon +31 (0)88 4723348 Email info@graffitinetwerk.nl Website www.graffitinetwerk.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen

Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Artikel 1. Algemeen 1. Racing Experience Dongen is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Dongen, met de volgende activiteiten: Het organiseren van race-evenementen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443

ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443 ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443 Onderstaande algemene voorwaarden vanuit MINUTESONCAREER zijn van toepassing op enerzijds de website:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie