Onderwijsadvisering (K4275)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsadvisering (K4275)"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Onderwijsinstituut voor Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen Opleiding Onderwijskunde Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Studiehandleiding Onderwijsadvisering (K4275) e sem. Docent: Drs. R. J.. Gorter Amsterdam, september 2006

2 1. Doel Het doel van deze module is de deelnemers te oriënteren op de onderwijsadviessituatie in Nederland en op de actuele ontwikkelingen daarin ( Van onderwijsbegeleiding naar educatieve dienstverlening ). Aan de orde komen: - een overzicht van de onderwijsadviesinstellingen: regelgeving, taak, doelgroepen, actuele ontwikkelingen in de regelgeving; - een beeld van het beroep van de onderwijsadviseur; - een overzicht van het Nederlandse en Amerikaanse onderzoek met betrekking tot de onderwijsverzorging: effecten van begeleidingswerkwijzen, waardering van de scholen; - de rol die de onderwijsadviesinstellingen, in het bijzonder de onderwijsbegeleidingsdiensten, spelen bij het oplossen van actuele onderwijsproblemen (met betrekking tot het onderwijsvoorrangsbeleid, Weer- Samen-Naar-School-beleid, schaal- en autonomievergroting enz.); - de bedrijfsvoering van onderwijsadviesinstellingen en die van zelfstandig gevestigde onderwijsadviseurs. Aan het einde van dit onderdeel moeten de studenten in staat zijn de kennis uit de diverse onderdelen te integreren en op een actueel onderwijsprobleem toe te passen. 2. Werkwijzen De studenten hebben op basis van eigen behoeften voor deze module gekozen. Verwacht wordt dat zij deze behoeften tijdens het eerste college verwoorden, zodat op basis daarvan nog aanpassingen kunnen plaatsvinden. De werkwijzen van dit onderdeel bestaan uit: een aantal hoor- en werkcolleges gevolgd door opdrachten, met daarnaast literatuurstudie. Dit onderdeel wordt afgesloten met een presentatie van de studenten (afhankelijk van het aantal studenten: individueel of in tweetallen). In deze presentaties wordt de behandelde leerstof geïntegreerd gepresenteerd aan de medestudenten. 3. Thema s 3.1. Overzicht van de onderwijsadviesinstellingen in Nederland Hoe zit de onderwijsadvieswereld in Nederland in elkaar? Welke instellingen zijn er? Welke educatieve diensten leveren zij? Hoe zijn zij wettelijk geregeld en hoe worden zij gefinancierd? Na beantwoording van deze vragen wordt de Nederlandse situatie vergeleken met de Amerikaanse situatie. Dat wordt gedaan omdat veel onderzoek met betrekking tot de educatieve dienstverlening uit Amerika afkomstig is. Om dit onderzoek juist te kunnen interpreteren is kennis van de Amerikaanse situatie met betrekking tot de onderwijsadvisering noodzakelijk. 2

3 3.2. Beeld van het beroep van een onderwijsadviseur Een onderwijsadviseur doet zijn werk in een complexe arbeidssituatie. Hoe ziet het profiel van de onderwijsadviseur er uit? Welke rollen vervult hij? Welke competenties zijn voor deze beroepsuitoefening van belang? Aan de hand van het doen van een online zelfonderzoek wordt op deze vragen ingegaan Onderzoek onderwijsadvisering in Nederland en Amerika Het Nederlandse en Amerikaanse onderzoek met betrekking tot de onderwijsadvisering wordt besproken. Het te bespreken onderzoek betreft de begeleidingswerkwijzen en hun effecten voor de begeleiding bij de invoering van onderwijsvernieuwing, begeleiding bij schoolorganisatieontwikkeling, begeleiding ten behoeve van leerlingen met problemen, ontwikkeling van leermiddelen, advisering van lokale onderwijsorganisaties, voorlichting en nascholing. Tijdens de colleges zullen diverse illustratiematerialen worden uitgereikt Omgevings- en behoefteanalyse In de omgeving van de begeleidingsdiensten, in casu in de scholen en het onderwijsbeleid, speelt zich veel af dat van direct belang is voor de onderwijsbegeleiding. Dit vele zal door de studenten zelf, middels een uit te voeren opdracht, geïnventariseerd worden. Tevens moet een klein behoefteonderzoek bij enkele klanten gedaan worden waarin hun begeleidingsbehoeften gepeild worden Inhoud van de advisering Onderwijsadviseurs adviseren over de inhoud van allerlei onderwijs-innovaties en leerlingzaken: ICT, fusies, leerlingen met gedragsproblemen, onderwijsachterstandbeleid etc., etc. Welke actuele onderwerpen spelen op deze terreinen? Hoe verwerft een adviseur de voor zijn beroep benodigde kennis op deze terreinen? 3.6. Bedrijfsmatig werken In de onderwijsadvisering wordt niet alleen gewerkt op basis van inhoudelijke deskundigheid, maar moeten ook de bedrijfsmatige aspecten in de gaten gehouden worden: ondernemingsplanning, prijsbeleid, organisatievormen, werken als zelfstandig adviseur of bij een onderwijsadviesinstelling. Wie zijn de klanten/afnemers e.d. Welke kwaliteitsborging is aanwezig? 4. Literatuur Gewerkt wordt aan de hand van het volgende materiaal: Boek (of kopieën van hoofdstukken daaruit) Educatieve dienstverlening; werkwijzen, effecten en waardering van Slavenburg (3 e druk) Uitgeverij: Partners Training & Innovatie Rotterdam (uitverkocht) Werkmap of kopieën daaruit van de map Beroep onder de loep (2005) van Gorter, Mellema en Timmer (Uitgave EDventure en INHOLLAND) of een online versie daarvan. Dit pakket is de eerste bijeenkomst verkrijgbaar voor de prijs van 60 euro. Dit bedrag moet op de eerste bijeenkomst contant worden voldaan. Daarvoor ontvangt men ook een proefabonnement op het vaktijdschrift voor onderwijsadviseurs, School en Begeleiding dat een digitaal archief ontsluit van alle in dit tijdschrift tot nu toe verschenen artikelen. 3

4 5. Programmarooster Plaats: zie (onder roosters) Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 (o.v.) College 1 Tijd: (stipt) uur Onderwerpen: - wensen/behoeften studenten - overzicht onderwijsadvisering in Nederland en USA - actuele ontwikkelingen in/om het onderwijs - beroepsbeeld onderwijsadviseur Literatuur: - hoofdstuk 1 uit Slavenburg - hoofdstuk 1 uit Beroep onder de Loep Opdracht voor het volgende college: - bestudering besproken literatuur - maken opdracht: Omgevingsanalyse - maken online assessment voor onderwijsadviseurs. Dit doen voor..maandag 6 november 12:00..uur i.v.m. verwerking van gegevens...uitgeprint rapport inleveren bij..aanvang volgende college Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 College 2 Tijd: (stipt) uur Onderwerpen: - Bespreking resultaten opdracht Omgevingsanalyse en online....assessment - Overzicht onderzoek m.b.t. onderwijsvernieuwing en schoolorganisatieontwikkeling Literatuur: - Hoofdstuk 2 en 3 uit Slavenburg Opdrachten voor volgende college: - Bestudering besproken literatuur - Maken opdracht Wat Werkt? Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 College 3 Tijd: (stipt) uur Onderwerpen: - Bespreking resultaten opdracht Wat Werkt? - Onderzoek m.b.t. curriculumontwikkeling/leermiddelenontwikkeling. Literatuur: - Hoofdstuk 5 uit Slavenburg Opdrachten volgende college: - Bestudering besproken literatuur - Maken opdracht Leermiddelenontwikkeling 4

5 Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 College 4 Tijd: (stipt) uur Onderwerpen: - Bespreking opdrachten Leermiddelenontwikkeling - Behoefteonderzoek m.b.t. leerlingbegeleiding, Voorlichting, Nascholing en Bestuurlijke Advisering Literatuur: - Hoofdstukken 4 en 6 uit Slavenburg Opdrachten volgende college: - Bestudering besproken literatuur - Maken opdrachten - Leerlingbegeleiding en - in tweetallen Behoefteanalyse (zie 30 november) Plaats: NVT Geen College Geen college. Mogelijkheid tot voorbereiding opdracht Behoefteanalyse Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 College 5 Tijd: (stipt) uur Onderwerpen: - Bespreking resultaten opdrachten Behoefteanalyse - Bedrijfsmatige aspecten van het onderwijsadviseurschap Literatuur: - Hoofdstuk 7 uit Slavenburg Opdrachten volgende college: - Voorbereiden presentaties van Plaats: Gebouw G, Nieuwe Prinsengracht 130 Zaal GS 008 Geen college Geen college i.v.m. voorbereiding presentaties Plaats: Tentamen/ Tijd: (stipt) uur (of zoveel langer als noodzakelijk is) Presentaties Onderwerpen: - Presentaties. De presentaties worden in tweetallen gedaan. In de presentaties wordt de in dit bijvak verworven kennis geïntegreerd toegepast op een actueel onderwijsprobleem. 5

6 6. Tentamen = presentatie Ter afsluiting van de module wordt de studenten gevraagd een presentatie te houden. Indien de groep studenten groot is, wordt die in tweetallen gehouden, anders individueel. Deze presentaties vormen tevens het tentamen. Om aan het tentamen deel te kunnen nemen moeten de vijf opdrachten gemaakt en ingeleverd zijn (zie het programmarooster) en moet de student zich formeel voor het tentamen hebben aangemeld. De presentaties dienen te handelen over een actueel onderwijsprobleem. De kennis die in deze module aan de orde is geweest dient er in geïntegreerd en toegepast te worden. Indien de presentatie als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, bestaat nog de mogelijkheid om een individueel mondeling tentamen te doen over de behandelde stof. Dat wordt met de desbetreffende student persoonlijk afgesproken. De beoordelingscriteria van de eindpresentaties zijn als volgt: 6.1. Gekozen onderwerp moet vallen onder één van de volgende begeleidingsproducten/educatieve diensten: a. begeleiding bij invoering onderwijsvernieuwing b. begeleiding bij schoolorganisatieontwikkeling c. begeleiding ten behoeve van leerlingen met problemen d. advisering regionale onderwijsorganisaties (= bestuurlijke advisering) e. ontwikkeling leermiddelen (met behulp van een curriculumontwikkelingsstrategie) f. voorlichting g. nascholing 6.2. Indien er met twee presentatoren wordt gewerkt moeten beide presentatoren een evenwichtig aandeel in de presentatie hebben: a. gelijke presentatietijd b. beiden spreken zowel over de inhoud van het te presenteren onderwerp als over de (begeleidings-)werkwijzen 6.3. Indien gekozen wordt voor een onderwerp in relatie tot de begeleidingsproducten (6) 1a, 1b, 1c, 1f of 1g moet gelet worden op: a. de meerwaarde ten opzichte van andere producten onder meer gezien het wetenschappelijk onderzoek ter zake b. het behoefteonderzoek over dit onderwerp verricht bij de scholen c. de inpassing in de onderwijsontwikkelingen uit de omgevingsanalyses d. de inpassing in het beleid van de begeleidingsdienst e. de te hanteren begeleidingswerkwijzen, gelet op het wetenschappelijk onderzoek ter zake f. de inhoud van de begeleiding g. de te hanteren acquisitietechnieken h. het opstellen van een schriftelijke offerte i. het onderdeel 3a mag ± 5 minuten beslaan; de onderdelen 3b t/m 3f zo n 15 minuten j. evaluatieopzet. 6

7 6.4. Indien gekozen wordt voor een onderwerp in relatie tot begeleidingsproduct (6) 1d wordt de opzet van een adviesnota verwacht: a. analyse van het beleidsprobleem b. overwegen van alternatieve oplossingen van het probleem (op basis van eigen kennis van de problematiek met betrekking tot voor deze alternatieven relevante wetenschappelijke en marktonderzoeken) c. voortel voor een keuze uit de alternatieven d. voorstel vooreen implementatieplanning voor deze keuze e. offerte f. de te hanteren acquisitietechnieken Indien gekozen wordt voor begeleidingsproduct (6) 1 e wordt een overzicht verwacht van de wijze waarop een curriculumontwikkelingsstrategie op die productontwikkeling wordt toegepast: a. welke stappen daaruit (globaal) b. welk wetenschappelijk onderzoek (uit eigen kennis van de student) gebruikt zal worden c. een op precedence-planning gebaseerde begroting Bedrijfsmatige aspecten dienen in de presentaties te zijn ingepast, zoals: a. prijsstelling (op basis van een gedifferentieerd tarief tussen 75 en 132 euro per uur) b. overheadkosten/managementkosten c. promotieactiviteiten d. prijs speciale materialen e. behoefteonderzoek f. aard van de onderneming (zelfstandig gevestigde adviseur, adviesorganisatie, e.d.) 7

8 OPDRACHT 1: OMGEVINGSANALYSE Ga na welke ontwikkelingen zich voordoen op één van de volgende terreinen en vat deze in één A4-tje samen (voorafgaande aan het eerstvolgende college inleveren bij de docent; uw naam vermelden s.v.p.): 1. Expertisecentra (SO) 2. Nascholing / Pabo s 3. Voorschoolse en vroegschoolse programma s 4. Lokaal onderwijsbeleid 5. Achterstandenbeleid 6. Weer Samen Naar School / Adaptief onderwijs 7. Onderwijsinformatietechnologie 8. (Integraal) Jeugdbeleid / Jeugdmonitors 9. Standaarden Inspectie van het Onderwijs / Schoolorganisatieanalyses 10. Kwaliteitsbeleid 11. Eerste fase Voortgezet Onderwijs 12. Een andere ontwikkeling, naar eigen keuze 8

9 OPDRACHT 2: WAT WERKT? Ga na welk wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over één van onderstaande onderwerpen en vat de voornaamste conclusies daaruit samen op één A4-tje (voorafgaande aan het eerstvolgende college indienen bij docent, naam niet vergeten s.v.p.): 1. Onderwijsachterstandsbeleid 2. Adaptief onderwijs 3. Voor- en vroegschoolse programma s 4. Reken- en wiskunde programma s 5. Nederlandse taal 6. Nederlands als tweede taal 7. Eigen-taalonderwijs voor allochtone leerlingen 8. Klassengrootte 9. Remediërende programma s 10. Sociaal-emotionele ontwikkelingsprogramma s 11. Ouderparticipatie 12. Speciaal onderwijs 13. Gedragsproblemen 14. Leerlingvolg-/leerlingzorgsysteem 15. Kwaliteitsbeleid 16. Managementtrainingen 17. Teamvorming 18. Lerende organisatie 9

10 OPDRACHT 3: LEERMIDDELENONTWIKKELING Maak een ontwerp, aan de hand van een curriculumontwikkelingsstrategie naar keuze van een nieuw te ontwikkelen leermiddel. (houd het eenvoudig : geen meerjarige onderwijsprogramma s of iets dergelijks). Bijvoorbeeld een leermiddel voor: - een peuterspeelzaal - om eenvoudige computerprogramma s te kunnen toepassen - om een bepaald leerprobleem op te lossen - om de sociale ontwikkeling van SO-leerlingen te stimuleren (op de speelplaats van de school) - etc. (voorafgaande aan het eerstvolgende college indienen bij docent, naam niet vergeten s.v.p.): 10

11 OPDRACHT 4: LEERLINGBEGELEIDING Beschrijf een leerling met een leer- of gedragsprobleem. - stel daarvoor een handelingsplan op - beschrijf de begeleiding van de leerkracht bij de invoering van dit plan - beschrijf de evaluatie van dit plan - hoe past dit plan bij het schoolplan voor leerlingadvisering en hoe bij het WSNS-plan van het WSNS-verband waaraan de school deelneemt. (voorafgaande aan het eerstvolgende college indienen bij docent, naam niet vergeten s.v.p.): 11

12 OPDRACHT 5: BEHOEFTENONDERZOEK NAAR SCHOOLBEGELEIDING Voer als tweetal bij één à twee leerkrachten uit basisonderwijs of speciaal onderwijs een behoefteonderzoek met betrekking tot begeleiding en nascholing uit: Tevreden over uitvoering begeleiding? Gepercipieerde effecten? Welke behoeften aan begeleiding bestaan er? Hoe passen deze behoeften in schoolbeleid (in casu in schoolbeleidsplan)? Zijn er schoolanalyses en leerprestatieoverzichten beschikbaar? Hoe passen begeleidingsbehoeften daarin? Hoe passen begeleidingsbehoeften bij resultaten van de omgevingsanalyse? Hoe passen begeleidingsbehoeften bij resultaten van de omgevingsanalyses? Maak een verslag van een en ander. (voorafgaande aan het eerstvolgende college indienen bij docent, naam niet vergeten s.v.p.). Het verslag moet een geheel zijn van twee persoonlijk gemaakte afzonderlijke verslagen. 12

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Studiehandleiding ICT en onderwijs (70220363AY)

Studiehandleiding ICT en onderwijs (70220363AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP. Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo

NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP. Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo NAAR EEN EDUCATIEF PARTNERSCHAP Beoordeling innovatieplannen lerarenopleidingen hbo De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad).

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Voortgezet Onderwijs sectie LERARENOPLEIDING 2010/2011 ICLON Afdeling Voortgezet Onderwijs Willem

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs Inhoudsopgave vervolg inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2. De school pag 02: Situering van de school pag 02: Cluster Noord 3. Ons onderwijs pag

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie