Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland"

Transcriptie

1 Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé

2 Titel: Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Auteurs: Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé Datum: 28 mei 2012 Dit rapport is opgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van Rijkswaterstaat (zaaknummer: ). Wijze van citeren: Bekker, R.M. et al Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland. Rapport GaN-2012/02, Gegevensautoriteit Natuur Wageningen. Samenvatting Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de eerste analysefase van een nieuw instrument de risicoanalyse dat speciaal voor Rijkswaterstaat wordt ontwikkeld om vroegtijdig in een beheerregio te kunnen beoordelen of er voldoende informatie voorhanden is over de aan- en afwezigheid van Flora- en Faunawetsoorten om met de gedragscode onder de Flora- en Faunawet het bestendig beheer te kunnen uitvoeren. Voor alle relevante soortgroepen afzonderlijk worden op gestandaardiseerde wijze risicokaarten gemaakt die in verschillende stappen worden voorzien van een expertoordeel over de kans op voorkomen van FFwet-soorten. Op basis van de eerste overall risicokaart kan een inschatting worden gemaakt op welke trajecten van het beheergebied nader onderzoek nodig is om de actuele verspreiding van FFwet-soorten in beeld te brengen. Het instrument maakt gebruik van alle gevalideerde waarnemingen van planten en dieren in de Nationale Database Flora en Fauna die in het beheergebied van de regio Zeeland beschikbaar zijn en combineert dit met actuele data van RWS-DZL zelf in een GIS-omgeving. De resultaten van deze eerste analyse zullen verder verfijnd worden in de volgende ontwikkelfase en worden ingezet bij het efficiënt inrichten een aansturen van het bronnenonderzoek en de nulmeting van deze regio. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 2

3 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en projectomschrijving Achtergrond raamcontract RWS-GaN Doel Risicoanalyse Procesbeschijving... 5 Pag. 2. Inhoudelijke afbakening Productomschrijving Tijdsplanning Samenstelling begeleidingsteam Werkwijze Werkwijze stap 1- definitie beheergebied en buffer Werkwijze stap 2 soortinformatie opvragen Werkwijze stap 3 onderzoekdekking vaststellen Werkwijze stap 4 risicogebieden definiëren Resultaten eerste fase Werkwijze stap 5 - toetsing beschikbaarheid van informatie Werkwijze stap 6 - Expertbeoordeling Overall risicokaart Discussiepunten Soorten en soortgroepen met onvoldoende data Vertaling naar monitoringadvies en beheerpraktijk Rode Lijstsoorten Kwaliteitsborging Vervolgstappen in de analyse Koppeling biotoopkaart met bijbehorende ffwet-soorten Koppeling met bestaande en nog te berekenen kansenkaarten Referenties Bijlage I Oplevering eerste concept risicoanalyse 20 februari Bijlage II Toelichting gehanteerde indeling risico-kaart: soortgroepen en ffwet-categorieën 33 Bijlage III Rekenmethoden onderzoekvolledigheid Bijlage IV Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Bijlage V Commentaar op conceptrapportage Risicoanalyse regio Zeeland Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 3

4 1. Achtergrond en projectomschrijving 1.1 Achtergrond raamcontract RWS-GaN Rijkswaterstaat (RWS) streeft er naar het bestendig beheer en onderhoud, kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen van bermen van rijkswegen, oevers van rijkswateren en overige beheergebieden van RWS zodanig te organiseren dat het zo efficiënt mogelijk gebeurt en dat daarbij de Flora- en Faunawet niet overtreden wordt. Rijkswaterstaat werkt in het kader van bestendig beheer en kleine ontwikkelingen/ingrepen met een goedgekeurde gedragscode waarmee schade aan beschermde soorten wordt voorkomen en de zorgplicht voor natuurwaarden in het beheergebied van RWS voorop staat. Daartoe heeft RWS een Raamovereenkomst gesloten met de Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) (zaaknummer ). De Raamovereenkomst is gericht op de organisatie van de inwinning, beheer en beschikbaarstelling van natuurdata voor Flora- en fauna-wet plichtige activiteiten en geldt voor de periode 2012 tot en met De Raamovereenkomst bevat twee aandachtsvelden waarop met de service van de GaN kan worden ingespeeld: 1) Het adviseren over de inwinning van gegevens. RWS moet voor RWS-Nat jaarlijks de strategie uitstippelen voor het inwinnen van gegevens teneinde het beheer en onderhoud te kunnen aansturen. De GaN zal hierover aan RWS advies uitbrengen op basis van een risicoanalyse zoals deze in dit rapport zal worden gepresenteerd. 2) Het organiseren van de inwinning. De inwinning gebeurt vooral door de inhuur van groene adviesbureaus. De GaN zorgt er voor dat via een uniform programma-management het werk op verantwoorde en vergelijkbare wijze gebeurt. Het monitoringprogramma droog wordt daarbij opgezet volgens de ontwikkelde methodiek en fasering (pilots in in Utrecht, Noord- Brabant, Limburg en RWS- Nat ) (zaaknummer ) en zoals weergegeven in Figuur 1: fase 1 bronnenonderzoek : data verzamelen, in NDFF opnemen en analyse maken over de actualiteit en volledigheid fase 2 nulmeting : Opvullen van zogenaamde witte vlekken door gericht onderzoek fase 3 5-jarige monitoringscyclus : In de 5-jarige cyclus wordt een data onderhoudsprogramma uitgevoerd zodat eens per 5 jaar voor alle gebieden de data ververst worden. 1.2 Doel Risicoanalyse Gezien de doorlooptijd van het bronnenonderzoek met het oog op data-organisatie en datacompilatie in voorgaande pilots ( ) in de regio s Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en RWS- Nat is besloten dat het uitvoeren van bronnenonderzoek voor de nog niet gestarte regio s van Rijkswaterstaat met als doel hiermee het veldwerk te kunnen organiseren voor het seizoen 2012 niet haalbaar is. In overleg met Rijkswaterstaat is gekozen voor het ontwikkelen van een nieuw instrument: de Risicoanalyse. De risicoanalyse combineert actuele verspreidingsgegevens van RWS en de NDFF met expertkennis over het voorkomen van beschermde Flora- en Faunawetsoorten in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Het instrument risicoanalyse, mits uitontwikkeld, geeft een compleet en snel beeld van de witte gebieden waar nader veldonderzoek nog moet plaatsvinden om de gedragscode met voldoende kennis van zaken te kunnen uitvoeren en minimaliseert het risico van het overtreden van de wet door RWS bij van het uitvoeren van bestendig beheer. NB: Het is met nadruk niet de bedoeling dat de risicoanalyse de volledigheid en precisie van het bronnenonderzoek vervangt. Het kan het bronnenonderzoek, wat ook een inhaalslag is van het Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 4

5 ordenen en laden van RWS data in de NDFF, wel overzichtelijker maken, maar zal zeker de vervolgstap nulmeting een stuk efficiënter maken t.o.v. de procedure die reeds in enkele regio s heeft plaatsgevonden zonder een voorafgaande risicoanalyse. Figuur 1. Schematische weergave en positionering van het instrument Risicoanalyse. 1.3 Procesbeschijving De GaN is in opdracht van RWS eind 2011 gestart met de ontwikkeling van dit nieuwe instrument Risicoanalyse op basis van de NDFF (zaaknummer ); dit wordt als pilot uitgevoerd voor de RWS-regio IJsselmeergebied en de RWS-regio Zeeland. De risicoanalyse wordt opgebouwd uit een aantal reeds bestaande elementen die binnen de NDFF aanwezig zijn, in combinatie met informatie over de beheergebieden van RWS. In de analyse worden de actuele en oude waarnemingen van soorten gecombineerd met de kennis van onderzoekvolledigheid, habitattypen, structuurkenmerken, kansenkaarten en ecologische expertise. De bedoeling is dat de risicoanalyse aangeeft waar in de beheertrajecten de informatie (natuurdata) onvoldoende is en het wenselijk is om (aanvullend) veldonderzoek te laten verrichten. Dit instrument is in ontwikkeling en zal mede door nieuwe ecologische inzichten en ICTmogelijkheden steeds verder verbeterd kunnen worden. Deze risicoanalyse is een pilot met de bedoeling hier lering van te trekken voor deze aanpak en deze mits het een succes blijkt te zijn toe te passen op andere regio s. Met deze aanpak zal zonder twijfel een deel van het werk aan programmering van de monitoring al gedaan worden. Het voorliggende rapport geeft de methode en resultaten van de risicoanalyse zoals deze tot nu is uitgevoerd en schetst een beeld van de benodigde doorontwikkeling van dit instrument. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 5

6 2. Inhoudelijke afbakening De monitoringsinspanning en de programmering van de monitoring wordt gericht op de strikt beschermde soorten (tabel 2 en 3 van de Flora en Faunawet (FFwet)), alsmede vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. De monitoringscyclus is niet voldoende om aan alle eisen van de FFwet te kunnen voldoen. De FFwet vereist voor een aantal soortgroepen een jaarlijkse monitoring om zodoende bijvoorbeeld nestplaatsen of fourageerroutes te kunnen beschermen. Dit betekent dat de vijfjarige monitoringscyclus niet gericht wordt op Vleermuizen en Broedvogels (tenzij het om jaarrond beschermde nesten gaat van soorten die in grazige vegetaties op de grond dan wel in slootkanten gedurende tot broeden zouden kunnen komen, echter de lijst met vogelsoorten die hieronder valt bevat geen soorten die hier in dit verband relevant zijn (zie Bijlage IV )). De aanwezigheid van individuen van deze twee soortgroepen vormt in alle gebieden en gedurende het gehele jaar een risico wat met enkel met gerichte gebiedsmonitoring direct voorafgaand aan de ingreep kan worden geminimaliseerd. RWS zal daarvoor in eigen regie gericht veldwerk laten verrichten. Beide soortgroepen zullen daarom ook niet expliciet worden meegenomen in de risicoanalyse. RWS gaat in bepaalde gevallen met het zogenaamde voorzorgprincipe werken. In gebieden waar zwaar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, zal het beheer zo goed mogelijk worden ingericht op deze soorten als ware de aanwezigheid daarvan ook bewezen. Dit voorzorgprincipe wordt gehanteerd voor die soorten waar de kosten voor het veldwerk niet meer in verhouding staan tot de kosten om voor die soorten aangepast beheer uit te voeren. In de kosten-baten afweging is het beter om direct rekening te houden met de aanwezigheid van die soorten. Dit geldt met name voor Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis. Voor deze soorten zal door de GaN niet gevraagd worden om een volledige en gedetailleerde inventarisatie, maar om een expert judgement op de kansrijkheid dat deze soorten ter plaatse voorkomen, waar nodig onderbouwd met een steekproef in het veld. Daarom wordt aan genoemde soorten in de risicoanalyse niet expliciet aandacht besteed. De Flora- en Faunawet schrijft voor dat data van soorten die vallen onder tabel 3 (het strikste beschermingsregime) niet ouder mogen zijn dan drie jaar (in gebieden waar weinig ruimtelijke of kwantitatieve veranderingen zijn opgetreden). De GaN gaat er van uit dat de combinatie van risicoanalyse en monitoringscyclus afdoende is om aan deze eis te voldoen. Er is daarom ook niet gekozen voor een driejarige monitoringscyclus. Na afronding van de pilot risicoanalyse voor de regio Zeeland zal het bronnenonderzoek zich kunnen concentreren op het verzamelen van data daar waar de lacunes duidelijk zijn en bronhouders te identificeren zijn, waarmee de nulmeting waarschijnlijk efficiënter kan worden gericht. Er zal op grond van de uitkomsten van de risicoanalyse voor de regio Zeeland een contract worden gesloten met een groen adviesbureau voor de uitvoering van bronnenonderzoek en een nulmeting met als eindresultaat een plan voor een vijfjarige monitoringscyclus die in 2013 kan worden gestart. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 6

7 3. Productomschrijving 3.1 Product Risicoanalyse Het product risicoanalyse moet aan de volgende kenmerken voldoen: 1) Het product moet inzicht geven waar RWS risico s loopt met het uitvoeren van het regulier beheer in regio s waar nog geen bronnenonderzoek en nulmeting heeft plaatsgevonden. De risico s gelden op stukken beheergebied waarvoor enkel verouderde (<5 jaar oude) of geheel ontbrekende gegevens van het voorkomen van beschermde soorten en/of beschermde vaste woon- of verblijfplaatsen relevant voor het uitvoeren van bestendig beheer voorhanden zijn. 2) Het uiterlijk van het product is een set kaarten (een kaart per soortgroep) met rode vlakken (daar waar gerichte inventarisatie noodzakelijk is op grond van de constatering van beschikbaarheid van enkel verouderde gegevens of het geheel ontbreken van waarnemingen) en groene vlakken (informatie voldoende om kans op aanwezigheid beschermde soorten in te schatten), en een integratiekaart, de overall risicokaart, waarin de rode vlakken gecombineerd worden weergegeven over alle soortgroepen heen. Met deze kaart kan een inschatting worden gemaakt van het areaal van het beheergebied waarvoor de huidige informatievoorziening onvoldoende is en quick scans of nader veldonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. 3) De pilot omvat de eerste doorloop van het gehele stappenplan om te komen tot een modulair opgebouwd herhaalbaar proces in tijd en ruimte voor het maken van risicoanalyses voor andere regio s. De GaN hecht grote waarde aan de kwaliteitsborging van het proces en de resultaten van deze pilot. Er werd in de eerste pilot gebruik gemaakt van een expertteam ter begeleiding van het proces en ter beoordeling van het resultaat en de bruikbaarheid hiervan in het kader van het werken met de gedragscode Flora- en faunawet. Op grond van de inbreng van het expertteam tijdens de doorloop van eerste pilot (regio IJsselmeergebied, zie ook Bekker et al., 2012) in een startbijeenkomst en een resultaatbijeenkomst is het stappenplan van de werkwijze en het inhoudelijk resultaat van de pilot op kleine punten bijgesteld. De huidige pilot in de regio Zeeland, volgt het bijgestelde stappenplan. Een risicoanalyse is - methodisch en technisch gezien - een product dat in zekere zin nooit af is. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en in de ecologische kennis gaan zo snel dat het mogelijk is om de kwaliteit van de risicoanalyse jaarlijks te verbeteren. De GaN ziet dit dan ook als een uitdaging voor haarzelf om dit te realiseren in een goede samenwerking met RWS. 3.2 Tijdsplanning De tijdsplanning van deze pilot is als volgt vastgesteld: 15 april Start risicoanalyse regio Zeeland 15 mei Concept risicoanalyse regio Zeeland Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 7

8 30 mei Oplevering rapportage risicoanalyse regio Zeeland en start bronnenonderzoek en nulmeting 3.3 Samenstelling begeleidingsteam Vanuit Rijkswaterstaat is het begeleidingsteam van het proces met betrekking tot de raamovereenkomst met de GaN en de inhoudelijke uitwerking ervan als volgt samengesteld: Peter-Jan Keizer - Dienst Verkeer en Scheepvaart Stefanie Rog - Biologische monitoring - Waterdienst Rutger Sluik - Joost Backx, - Expertisecentrum Natuurwetgeving Madelein Vreeken - Data - ICT - Dienst Het expertteam bestaat uit de volgende personen: Anne Schmidt - team Geo-informatie Communicatie - Alterra Roel Strijkstra - senior ecoloog - hoofd afd. Natuurwetgeving Altenburg & Wymenga Martien Meijer - ecoloog - managing director Bureau Waardenburg Adrienne Lemaire - ecoloog - adviseur SOVON Vogelonderzoek Nederland Rietorchis, een van de beschermde soorten in wegbermen in de regio Zeeland. (Foto: Renée Bekker, 2011) Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 8

9 4. Werkwijze De werkwijze van de risicoanalyse wordt hierna in stappen uiteengezet. Voor elk van de volgende soortgroepen is de analyse uitgevoerd conform de stappen. Er is een kaartlaag voorradig voor: Vaatplanten, Mossen, Korstmossen, Vlinders, Libellen, Amfibieën, Reptielen, Vissen, Zoogdieren. 4.1 Werkwijze stap 1- definitie beheergebied en buffer De analyse is gestart met het vaststellen van de begrenzing van het beheergebied van RWS-droog in de regio Zeeland. Hiervoor is het relevante deel van het droge beheergebied geselecteerd uit een file met het gehele droge areaal van RWS aangeleverd door de DID. Rondom de lijnvormige elementen van het wegennet en aangrenzende bermen en bermsloten/waterpartijen is een buffer van 700 meter ingesteld. Dit om de kans op het missen van gemelde waarnemingen van het voorkomen van FFwet-soorten in de kilometerhokken die raken aan het beheergebied van RWS zo klein mogelijk te maken. NB. Hierbij zijn de volgende dammen en kanaalovers in deze fase niet meegenomen: Brouwersdam, Oesterdam, Schelde-Rijnkanaal, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Zuid- Beveland. Deze waren niet binnen de shape-file begrensd. Het aanleveren van de juiste begrenzing van het beheergebied is verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 4.2 Werkwijze stap 2 soortinformatie opvragen Het begrensde beheergebied inclusief de buffer wordt als zoekgebied aan de NDFF aangeboden, waarna per soortgroep alle waarnemingen van FFwet-soorten van de laatste vijf jaar op kaart worden geplot en met ronde gevulde puntjes aangeduid. Het aantal soorten met een beschermde status wordt per kilometerhok gesommeerd. De legenda is als volgt ingedeeld: 1 soort geel, 2 soorten oranje, 3-6 soorten rood, en 7-18 soorten donkerrood. Alle in de analyse betrokken waarnemingen liggen of geheel binnen een straal van 700 m van het beheergebied van RWS dan wel de centroides van de waarnemingen vallen binnen de omgrenzing van het beheergebied inclusief de buffer. Buffer = 700 m Onderzoekvolledigheid Figuur 2. Uitleg legenda risicokaart per soortgroep. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 9

10 4.3 Werkwijze stap 3 onderzoekdekking vaststellen Voor elk kilometerhok van het begrensde gebied wordt de onderzoekvolledigheid per soortgroep berekend volgens de standaard criteria van volledigheid van onderzoek zoals die al een tiental jaren door de betreffende PGO s wordt gehanteerd (zie voor de rekenmethoden per soortgroep Bijlage III). De legenda voor dit onderdeel op de kaart is als volgt ingedeeld: Onderzoekdekking (onderzoekvolledigheid) per kilometerhok wordt weergegeven met een halftransparante kleuring van het betreffende kilometerhok in de tinten wit (niet onderzocht, geen waarnemingen) rood (slecht onderzocht) licht rood (matig onderzocht) licht groen (redelijk onderzocht) en groen (goed onderzocht). 4.4 Werkwijze stap 4 risicogebieden definiëren De (overall) risicoanalyse geeft de wegvakken weer in rood waarvoor onvoldoende informatie beschikbaar is om bestendig beheer geheel zonder risico te kunnen uitvoeren. Deze wegvakken verdienen prioriteit voor aanvullend veldonderzoek voor de betreffende soortgroep en kunnen in een laag worden opgeteld voor het overall beeld over alle soortgroepen. Deze prioritaire wegvakken zijn bepaald aan de hand van de volgende vuistregel: Er is nog geen of onvoldoende (slecht/matig) onderzoek gedaan EN er zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten in de recente vjif veldseizoenen waarvan de flora en faunagegevens zijn opgeslagen in de NDFF. Opmerkingen bij resultaat na stap 1-4: Betreffende Zoogdieren: omdat er in elk hok wel een beschermde soort werd aangetroffen, leidde dit niet tot nader prioriteitssteling. Verfijning van de resultaten in de vorm van de weergave van de risicokaart van zoogdieren in drie onderdelen (Vleermuizen, Muizen en Overigen) is noodzakelijk, mede door de gegevens die beschikbaar zijn vanuit het vallen onderzoek naar muizen. Er geldt dat er in deze vier uitgevoerde stappen nog geen rekening is gehouden met het voorkomen van bedreigde soorten op de Rode Lijst. Deze analyse wordt toegevoegd met behulp van twee gesommeerde kaartbeelden (Ernstig bedreigde en Bedreigde soorten + Kwetsbare en Gevoelige soorten) in het definitieve rapport. Bij de start van bronnenonderzoek en de nulmeting zijn deze kaarten dus beschikbaar. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 10

11 5. Resultaten eerste fase Figuur 3: Eerste risicokaarten als resultaat van werkwijze stap 1-4. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 11

12 Figuur 4. De eerste fase risicokaarten van de drie groepen zoogdieren afzonderlijk: Muizen, Figuur 4. Risicokaarten van de eerste fase van de groep zoogdieren opgesplitst in Muizen, Vleermuizen en Overige zoogdieren. De laatste kaart bevat veel waarnemingen van veel verschillende FFwet-soorten. Daar moet dus weldegelijk rekening mee worden gehouden langs alle tracés, echter deze kaart geeft nog geen inzicht in specifiek terreingebruik van deze soorten. 5.1 Werkwijze stap 5 - toetsing beschikbaarheid van informatie Van alle FFwet-soorten voorkomend op tabel II en III is een tabel uitgedraaid met daarin de soort en de constatering of deze soort wel of niet is waargenomen in de geraakte hokken van het onderzoeksgebied. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk voor welke soorten er wel en voor welke soorten er nu geen voldoende informatie is. 5.2 Werkwijze stap 6 - Expertbeoordeling Elk van de kaarten werd omwille van tijdsdruk door experts handmatig beoordeeld op het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten in de nu prioritair aangewezen gebieden. De volgende experts hebben hun oordeel over de kaarten uitgesproken: Vaatplanten door Baudewijn Odé en Ruud Beringen FLORON Mossen en Korstmossen door Laurens Sparrius - BLWG Vlinders en Libellen door Kars Veling De Vlinderstichting Amfibieën en Reptielen door Jeroen van Delft RAVON Vissen door Jan Kranenbarg RAVON Zoogdieren door Johan Thissen Zoogdiervereniging De experts gaven hun oordeel op grond van hun kennis van bestaande populaties van soorten. Toevallige waarnemingen van zwervende individuen worden op deze wijze gemarkeerd. Losse waarnemingen zijn echter wel van belang wanneer het gaat om mogelijk nieuwe zich vestigende populaties. De combinatie met de kansenkaarten zal daar waar nodig uitsluitsel over geven, voor dit moment is het voldoende te weten dat er FFwet-soorten zijn waargenomen en dat ter plekke Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 12

13 beheerpraktijken hiermee zullen moeten rekening houden om aan de voorwaarden van de gedragscode te kunnen voldoen. Uit het expertoordeel volgt per soortgroep een significante bijstelling van de prioritaire trajecten. Dit resulteerde in een aanzienlijke daling in lengte van het nog te onderzoeken traject binnen de regio Zeeland. Zo bleek voor de soortgroepen Mossen en Korstmossen een groot traject met onvoldoende informatie uit de eerste fase risicokaart te rollen waar bij nadere beschouwing door de experts de kans op voorkomen van FFwet-soorten binnen het beheergebied in de gehele regio Zeeland te verwaarlozen valt. Dit zelfde geldt voor de Dagvlinders en Libellen (zie voor eerste risicokaarten figuur 4, de aangepaste kaarten worden weergeven in figuur 5). De stappen 5 en 6 van de risicoanalyse zullen in volgende analyses reeds gedeeltelijk (en voor sommige soorten in zijn geheel) door middel van het gebruik van de kansenkaarten kunnen worden ingevuld. De werkwijze van de risicoanalyses is erop gericht om zover mogelijk een geautomatiseerde en dus geobjectiveerde procedure van de analyse in te richten waarbij mondelinge consultatie van experts in de toekomst hopelijk niet meer nodig zal zijn. Vaatplanten: Gekeken naar soorten van wegbermen en slootkanten: in overgebleven gebied is kans op Rietorchis, dus overal kijken. Muren en basaltoevers: hier kunnen allerlei varens en oeverplanten groeien, echter geen biotoop voor bestendig beheer. Mossen en Korstmossen: GEEN prioritaire locaties. In gehele werkgebied zijn geen FFwet-soorten te verwachten, wel Rode Lijst soorten. Dagvlinders: kleine kans op Rouwmantel maar eerder zwervende dan gevestigde individuen. Nachtvlinders + Microlepidoptera: Beide FFwet-soorten (Teunisbloempijlstaart en Spaanse Vlag) komen (nog) niet voor in werkgebied. Libellen: Kleine kans op Gevlekte witsnuitlibel in mooie poelen in brede bermen op zandgronden. Amfibieën: In Zeeuws-vlaanderen is een kans op Kamsalamander, in heel de regio bestaat een kans op de aanwezigheid van Rugstreeppad behalve rond de dammen. Boomkikker zit te ver van de rijkwegen, risico van aantreffen van deze soort is klein. Reptielen: Zandhagedis is te verwachten langs tracé op Goeree, Levendbarende hagedissen zijn bekend van bermen in de omgeving van Zierikzee en op Schouwen. Vissen: In de zoetwatersloten kans op Bittervoorn en Kleine modderkruiper, andere zoetwatersoorten behorende tot de FFwet-categorieën zeer onwaarschijnlijk. Van de zoutwatersoorten kunnen echter dicht langs de dammen en kanaaloevers vele soorten worden aangetroffen, echter in deze gebieden vindt geen bestendig beheer in de waterzone plaats. Zoogdieren: Kans op Noordse woelmuis is bij aanwezigheid van geschikt habitat vooral groot op Goeree. De kans op aanwezigheid van Waterspitsmuis langs de rijkswegen in geschikt habitat is groot op geheel Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Langs de wegen is er overal kans op vleermuizen en overige zoogdieren echter de kans is klein dat er vaste woon- of verblijfplaatsen van deze soorten door bestendig beheer in de wegbermen geraakt worden. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 13

14 Figuur 5. Op grond van expertoordeel bijgestelde kaarten Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 14

15 6. Overall risicokaart Op grond van de expertoordelen over de risicokaarten van de verschillende soortgroepen kan het overall beeld van de trajecten met onvoldoende informatie worden bijgesteld (figuur 6). Zo is blijken de grote dammen geen tot weinig risico op aanwezigheid van FF-wetsoorten te lopen, daarbij broedvogels nadrukkelijk uitgesloten zoals vooraf gesteld. Zuid-Beveland en Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen behoeven nog slechts voor 1 of 2 soortgroepen geïnventariseerd te worden. De overige trajecten op Goeree en Schouwen-Duiveland hebben een hogere kans op aanwezigheid van ffwetsoorten doordat het duinhabitat hier vrij dicht langs de wegen loopt waar veel bijzondere soorten in voorkomen. Tevens is hier kans op rugstreeppad. Het traject Bergen op Zoom Hogerheide Belgische grens ligt dicht tegen de zandgronden aan en moet daarom geïnventariseerd worden voor tenminste 4 soortgroepen op het voorkomen van ffwet-soorten die juist enkel in dat deel van Zeeland zouden kunnen zitten vanwege de overgang van klei naar zand. De hoogste klassen van onvolledigheid (5-6 en 7-8 soortgroepen) zijn door de expertoordelen geheel van de kaart verdwenen. Dit levert een significantie reductie in inspanning bij de nulmeting op ten opzichte van de aangewezen trajecten vooraf aan de expert-ronde. Minder soortgroepen kunnen dmv. slim gecombineerde bezoeken en het uitvoeren van een biotoopgeschikheidskartering efficiënt worden geïnventariseerd. Figuur 6. Overall risicokaart na verwerking van de expertoordelen van alle meegenomen soortgroepen. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 15

16 7. Discussiepunten 7.1 Soorten en soortgroepen met onvoldoende data Op dit moment is het niet zinvol om risicokaarten te maken van de Platte schijfhoren en enkele kreeftachtigen. Deze soorten staan wel op de tabellen van de Flora- en faunawet maar hebben op dit moment nog te weinig data in de NDFF om een kaart voor te genereren. Het is echter wel waarschijnlijk dat in een deel van het beheergebied een of meerdere soorten van dit lijstje voorkomen. Wanneer voor deze regio het bronnenonderzoek en de daaropvolgende nulmeting worden gestart is het wenselijk op de locaties waar voor andere soorten veldonderzoek gaat worden uitgevoerd een biotoopgeschiktheid vast te leggen voor deze soorten door middel van een standaard biotoopbeschrijving. Voor alsnog heeft Rijkswaterstaat het beleid om bij deze soorten, en ook de Noordse woelmuis en waterspitsmuis, het voorzorgprincipe te hanteren. Voor deze soorten zal daarom niet intensief worden geïnventariseerd. Een goede biotoopkarakterisering ter plaatste moet hier uitkomst bieden. 7.2 Vertaling naar monitoringadvies en beheerpraktijk Voor de vertaling naar een monitoringadvies is het nog te vroeg. Hiervoor zal eerst het bronnenonderzoek en nulmeting moeten zijn uitgevoerd zodat ook de nu hoog-risicogebieden in kaart zijn gebracht en de data in de NDFF zijn ingevoerd. De bestaande verspreidingsgegevens die door de regio Zeeland in shape-files zijn aangeleverd zijn echter al wel in de risicoanalyse betrokken. De begrenzing van het beheergebied kent op dit moment enkele omissies mbt de volgende dammen en kanaalovers: Brouwersdam, Oesterdam, Schelde-Rijnkanaal, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Zuid-Beveland. Aanpassing van deze begrenzing zal leiden tot een completer beeld van de mogelijke risico s op gebrek aan of veroudering van natuurgegevens. 7.3 Rode Lijstsoorten Naast de soorten op de tabellen van de Flora- en faunawet schrijft de wet ook de zorgplicht voor voor alle inheemse Nederlandse soorten. Soorten die in dit kader extra zorg en aandacht nodig hebben zijn Rode lijstsoorten. Deze zijn reeds kwetsbaar in hun aantal en verspreiding van populaties en lopen een hoger risico op negatieve effecten bij onachtzaamheid dan algemene soorten. De verspreiding van Rode Lijstsoorten (waargenomen tussen en binnen het beheergebied van de regio Zeeland staat weergegeven in figuur 7. Deze kaarten geven de verzameling van Rode Lijstsoorten in twee gecombineerde categorieën weer: 1- verdwenen uit Nederland, Ernstig bedreigde en Bedreigde soorten en 2- De soorten uit de Rode-Lijstcategorieën Kwetsbaar en Gevoelig over alle soortgroepen, dus ook die groepen waarvoor geen FFwet-soorten zijn aangewezen. Uit de kaarten blijkt dat vooral op Schouwen-Duiveland en langs de Oosterscheldekering en het vm. Werkeiland Neeltje Jans, en langs de Grevelingendam en de kop van Goeree een groot aantal Rode-Lijstsoorten voorkomt. Gezien de veelheid van soortgroepen en mogelijke ingrepen is het nu niet mogelijk een passend uitvoeringsadvies hierover te geven. Het tijdig raadplegen van de NDFF-gegevens in deze gebieden Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 16

17 vooraf aan een ingreep, maar ook bij de uitvoering van bestendig beheer onder de gedragscode, kan wetsovertredingen en negatieve effecten op deze soorten voorkomen. Figuur 7. Cumulatieve verspreiding van Rode Lijstsoorten in twee groepen gecombineerd: De soorten van categorie Verdwenen uit Nederland + Ernstig bedreigd + Bedreigd (links) en de soorten van categorie Gevoelig + Kwetsbaar (rechts). Let op hierin zijn alle wettelijk vastgestelde Rode Lijstensoorten van alle soortgroepen bij elkaar weergegeven. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 17

18 8. Kwaliteitsborging De inhoud van de risicoanalyse is kwalitatief hoog door het gebruik van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF. De Gegevensautoriteit Natuur verzorgt de validatie van waarnemingen door middel van kennisregels en daar waar nodig voorzien onafhankelijke experts in een oordeel over bijzondere waarnemingen. Het geheel staat onder toezicht van een onafhankelijke commissie Kwaliteitsborging onder leiding van de Autoriteit in eigen persoon. Het proces rond de ontwikkeling van de risicoanalyse is het object van continue kwaliteitsborging. De methode wordt zo ingericht dat het ict-proces gestandaardiseerd en geheel herhaalbaar is. De methode moet dusdanig goed worden gedocumenteerd dat het proces geheel reproduceerbaar is en daarmee toepasbaar op andere regio s. De Gegevensautoriteit hecht tevens veel waarde aan het oordeel van ecologen uit het werkveld van toetsingen voor de Flora- en Faunawet. Middels het bijeenroepen van het expertteam bij bijeenkomsten ter inhoudelijke bespreking van de voortgang van de ontwikkeling van dit instrument wordt hun kennis en veldervaring volledig benut. Daarnaast zijn de soortexperts van de PGO s verenigt in de VOFF natuurlijk direct betrokken bij zowel de kwaliteitsborging van de data in de NDFF als hun oordelen bij de eerste fase van de risicokaarten. Rugstreeppad, een soort die mogelijk overal kan worden aangetroffen in de vochtige gebieden langs de wegen in de regio Zeeland.(Foto: Jelger Herder, RAVON). Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 18

19 9. Vervolgstappen in de analyse De stappen die in de toekomstige analyse verdere uitwerking behoeven worden hieronder kort beschreven: 9.1 Koppeling biotoopkaart met bijbehorende FFwet-soorten Het koppelen van biotoopkaarten met de soortverspreidingskaarten levert een inschatting van het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten op trajecten waar de huidige verspreidingsgegevens onvoldoende zijn. Het leggen van een koppeling tussen FFwet-soorten en hun favoriete bioto(o)p(en) is hiervoor noodzakelijk. RWS heeft kaartmateriaal met het areaal Groen aangeleverd. Hierop zijn de huidige begroeiingstypen weergegeven in het beheergebied Droog en Nat voor zover nu bekend begin februari De koppeling met het bestendig beheer op locatie kan hiermee worden gemaakt (zie figuur 8). Verfijning van de kans op voorkomen van FFwet-soorten direct binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat is door deze koppeling te leggen na de nulmeting zeer relevant. Naar verwachting wordt de kans op juiste voorspelling van het voorkomen van planten en insecten hiermee nog groter, voor meer mobiele soorten is de check in de omgeving (bijv. Kleine modderkruiper) via de nu gehanteerde kilometerhokbenadering voldoende informatief. Figuur 8. De eenheden Bos en Niet- Bos in het bovenste paneel corresponderen met de invulling met vegetatietypen in het onderste paneel. Niet-Bos wordt gemaaid, via deze kaarten is een relatie met het beheer en het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten te leggen. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 19

20 9.2 Koppeling met bestaande en nog te berekenen kansenkaarten De koppeling van risicokaarten met de kansenkaarten levert voor de FFwet-soorten waarvoor kansenkaarten beschikbaar zijn (en komen) een snelle verbeterslag in de kwaliteit van de risicokaarten op. Voor deze soorten is het expertoordeel dan geheel via de kansenkaarten geïntegreerd in het geautomatiseerde proces. Als voorbeeld beschrijven we hier de rugstreeppad in de regio IJsselmeergebied. De vergelijking van de bijgestelde risicokaart van amfibieën met de kansenkaart (Sierdsema & Hallmann, 2010) levert in detail reeds een verder inkadering van het traject dat voor deze soort nog nader veldonderzoek zou behoeven. Het te onderzoeken gebied wordt teruggebracht tot die delen van het beheergebied waar GEEN recente waarnemingen van de rugstreeppad zijn gemeld en waar de kansenkaarten toch een kans op voorkomen van meer dan 50% voorspelt (groene vlakken rond rode lijnen op locaties zonder recente waarnemingen). Van de delen van het gebied waar de kansenkaart minder dan 50% kans op voorkomen voorspelt EN waar geen recente waarnemingen zijn gedaan kan met redelijkheid worden aangenomen dat de kans op voorkomen van deze soort zeer klein is (zie figuur 9). Wanneer voor een groot aantal FFwet-soorten de kansenkaarten beschikbaar komen zal het expertoordeel niet meer rechtstreeks bij de experts hoeven worden opgehaald, maar kan hun expertise via de kansenkaarten geautomatiseerd worden ingebracht in dit proces. Kansenkaart Rugstreeppad Figuur 9. Koppeling tussen de risicokaart en de kansenkaart van de Rugstreeppad. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 20

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer Voortgang ontwikkeling beoordelingssystematiek M. Hammers, H. Sierdsema, W.R.M. van Heusden en Th. C. P. Melman Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer Voortgang ontwikkeling

Nadere informatie

Flora- en faunatoets Oude Willem

Flora- en faunatoets Oude Willem Flora- en faunatoets Oude Willem De Vries, S. & J. Tonckens Tonckens Ecologie Flora- en faunatoets Oude Willem IN OPDRACHT VAN: Dienst Landelijk Gebied Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden UITVOERING: TONCKENS

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2 Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.08364 postadres: versie: 2 postbus 156 auteur:

Nadere informatie

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 M.S.E. Greve H. Miedema Foto Voorplaat Kuindervaart in de herfst, Greve, M.S.E., H. Miede Wezenlijke kenmerken en Altenburg

Nadere informatie

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG

Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG rapportnr. 2014.1825 juli 2014 In opdracht

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie