Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland"

Transcriptie

1 Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé

2 Titel: Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Auteurs: Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé Datum: 28 mei 2012 Dit rapport is opgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van Rijkswaterstaat (zaaknummer: ). Wijze van citeren: Bekker, R.M. et al Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland. Rapport GaN-2012/02, Gegevensautoriteit Natuur Wageningen. Samenvatting Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de eerste analysefase van een nieuw instrument de risicoanalyse dat speciaal voor Rijkswaterstaat wordt ontwikkeld om vroegtijdig in een beheerregio te kunnen beoordelen of er voldoende informatie voorhanden is over de aan- en afwezigheid van Flora- en Faunawetsoorten om met de gedragscode onder de Flora- en Faunawet het bestendig beheer te kunnen uitvoeren. Voor alle relevante soortgroepen afzonderlijk worden op gestandaardiseerde wijze risicokaarten gemaakt die in verschillende stappen worden voorzien van een expertoordeel over de kans op voorkomen van FFwet-soorten. Op basis van de eerste overall risicokaart kan een inschatting worden gemaakt op welke trajecten van het beheergebied nader onderzoek nodig is om de actuele verspreiding van FFwet-soorten in beeld te brengen. Het instrument maakt gebruik van alle gevalideerde waarnemingen van planten en dieren in de Nationale Database Flora en Fauna die in het beheergebied van de regio Zeeland beschikbaar zijn en combineert dit met actuele data van RWS-DZL zelf in een GIS-omgeving. De resultaten van deze eerste analyse zullen verder verfijnd worden in de volgende ontwikkelfase en worden ingezet bij het efficiënt inrichten een aansturen van het bronnenonderzoek en de nulmeting van deze regio. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 2

3 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en projectomschrijving Achtergrond raamcontract RWS-GaN Doel Risicoanalyse Procesbeschijving... 5 Pag. 2. Inhoudelijke afbakening Productomschrijving Tijdsplanning Samenstelling begeleidingsteam Werkwijze Werkwijze stap 1- definitie beheergebied en buffer Werkwijze stap 2 soortinformatie opvragen Werkwijze stap 3 onderzoekdekking vaststellen Werkwijze stap 4 risicogebieden definiëren Resultaten eerste fase Werkwijze stap 5 - toetsing beschikbaarheid van informatie Werkwijze stap 6 - Expertbeoordeling Overall risicokaart Discussiepunten Soorten en soortgroepen met onvoldoende data Vertaling naar monitoringadvies en beheerpraktijk Rode Lijstsoorten Kwaliteitsborging Vervolgstappen in de analyse Koppeling biotoopkaart met bijbehorende ffwet-soorten Koppeling met bestaande en nog te berekenen kansenkaarten Referenties Bijlage I Oplevering eerste concept risicoanalyse 20 februari Bijlage II Toelichting gehanteerde indeling risico-kaart: soortgroepen en ffwet-categorieën 33 Bijlage III Rekenmethoden onderzoekvolledigheid Bijlage IV Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Bijlage V Commentaar op conceptrapportage Risicoanalyse regio Zeeland Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 3

4 1. Achtergrond en projectomschrijving 1.1 Achtergrond raamcontract RWS-GaN Rijkswaterstaat (RWS) streeft er naar het bestendig beheer en onderhoud, kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen van bermen van rijkswegen, oevers van rijkswateren en overige beheergebieden van RWS zodanig te organiseren dat het zo efficiënt mogelijk gebeurt en dat daarbij de Flora- en Faunawet niet overtreden wordt. Rijkswaterstaat werkt in het kader van bestendig beheer en kleine ontwikkelingen/ingrepen met een goedgekeurde gedragscode waarmee schade aan beschermde soorten wordt voorkomen en de zorgplicht voor natuurwaarden in het beheergebied van RWS voorop staat. Daartoe heeft RWS een Raamovereenkomst gesloten met de Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) (zaaknummer ). De Raamovereenkomst is gericht op de organisatie van de inwinning, beheer en beschikbaarstelling van natuurdata voor Flora- en fauna-wet plichtige activiteiten en geldt voor de periode 2012 tot en met De Raamovereenkomst bevat twee aandachtsvelden waarop met de service van de GaN kan worden ingespeeld: 1) Het adviseren over de inwinning van gegevens. RWS moet voor RWS-Nat jaarlijks de strategie uitstippelen voor het inwinnen van gegevens teneinde het beheer en onderhoud te kunnen aansturen. De GaN zal hierover aan RWS advies uitbrengen op basis van een risicoanalyse zoals deze in dit rapport zal worden gepresenteerd. 2) Het organiseren van de inwinning. De inwinning gebeurt vooral door de inhuur van groene adviesbureaus. De GaN zorgt er voor dat via een uniform programma-management het werk op verantwoorde en vergelijkbare wijze gebeurt. Het monitoringprogramma droog wordt daarbij opgezet volgens de ontwikkelde methodiek en fasering (pilots in in Utrecht, Noord- Brabant, Limburg en RWS- Nat ) (zaaknummer ) en zoals weergegeven in Figuur 1: fase 1 bronnenonderzoek : data verzamelen, in NDFF opnemen en analyse maken over de actualiteit en volledigheid fase 2 nulmeting : Opvullen van zogenaamde witte vlekken door gericht onderzoek fase 3 5-jarige monitoringscyclus : In de 5-jarige cyclus wordt een data onderhoudsprogramma uitgevoerd zodat eens per 5 jaar voor alle gebieden de data ververst worden. 1.2 Doel Risicoanalyse Gezien de doorlooptijd van het bronnenonderzoek met het oog op data-organisatie en datacompilatie in voorgaande pilots ( ) in de regio s Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en RWS- Nat is besloten dat het uitvoeren van bronnenonderzoek voor de nog niet gestarte regio s van Rijkswaterstaat met als doel hiermee het veldwerk te kunnen organiseren voor het seizoen 2012 niet haalbaar is. In overleg met Rijkswaterstaat is gekozen voor het ontwikkelen van een nieuw instrument: de Risicoanalyse. De risicoanalyse combineert actuele verspreidingsgegevens van RWS en de NDFF met expertkennis over het voorkomen van beschermde Flora- en Faunawetsoorten in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Het instrument risicoanalyse, mits uitontwikkeld, geeft een compleet en snel beeld van de witte gebieden waar nader veldonderzoek nog moet plaatsvinden om de gedragscode met voldoende kennis van zaken te kunnen uitvoeren en minimaliseert het risico van het overtreden van de wet door RWS bij van het uitvoeren van bestendig beheer. NB: Het is met nadruk niet de bedoeling dat de risicoanalyse de volledigheid en precisie van het bronnenonderzoek vervangt. Het kan het bronnenonderzoek, wat ook een inhaalslag is van het Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 4

5 ordenen en laden van RWS data in de NDFF, wel overzichtelijker maken, maar zal zeker de vervolgstap nulmeting een stuk efficiënter maken t.o.v. de procedure die reeds in enkele regio s heeft plaatsgevonden zonder een voorafgaande risicoanalyse. Figuur 1. Schematische weergave en positionering van het instrument Risicoanalyse. 1.3 Procesbeschijving De GaN is in opdracht van RWS eind 2011 gestart met de ontwikkeling van dit nieuwe instrument Risicoanalyse op basis van de NDFF (zaaknummer ); dit wordt als pilot uitgevoerd voor de RWS-regio IJsselmeergebied en de RWS-regio Zeeland. De risicoanalyse wordt opgebouwd uit een aantal reeds bestaande elementen die binnen de NDFF aanwezig zijn, in combinatie met informatie over de beheergebieden van RWS. In de analyse worden de actuele en oude waarnemingen van soorten gecombineerd met de kennis van onderzoekvolledigheid, habitattypen, structuurkenmerken, kansenkaarten en ecologische expertise. De bedoeling is dat de risicoanalyse aangeeft waar in de beheertrajecten de informatie (natuurdata) onvoldoende is en het wenselijk is om (aanvullend) veldonderzoek te laten verrichten. Dit instrument is in ontwikkeling en zal mede door nieuwe ecologische inzichten en ICTmogelijkheden steeds verder verbeterd kunnen worden. Deze risicoanalyse is een pilot met de bedoeling hier lering van te trekken voor deze aanpak en deze mits het een succes blijkt te zijn toe te passen op andere regio s. Met deze aanpak zal zonder twijfel een deel van het werk aan programmering van de monitoring al gedaan worden. Het voorliggende rapport geeft de methode en resultaten van de risicoanalyse zoals deze tot nu is uitgevoerd en schetst een beeld van de benodigde doorontwikkeling van dit instrument. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 5

6 2. Inhoudelijke afbakening De monitoringsinspanning en de programmering van de monitoring wordt gericht op de strikt beschermde soorten (tabel 2 en 3 van de Flora en Faunawet (FFwet)), alsmede vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. De monitoringscyclus is niet voldoende om aan alle eisen van de FFwet te kunnen voldoen. De FFwet vereist voor een aantal soortgroepen een jaarlijkse monitoring om zodoende bijvoorbeeld nestplaatsen of fourageerroutes te kunnen beschermen. Dit betekent dat de vijfjarige monitoringscyclus niet gericht wordt op Vleermuizen en Broedvogels (tenzij het om jaarrond beschermde nesten gaat van soorten die in grazige vegetaties op de grond dan wel in slootkanten gedurende tot broeden zouden kunnen komen, echter de lijst met vogelsoorten die hieronder valt bevat geen soorten die hier in dit verband relevant zijn (zie Bijlage IV )). De aanwezigheid van individuen van deze twee soortgroepen vormt in alle gebieden en gedurende het gehele jaar een risico wat met enkel met gerichte gebiedsmonitoring direct voorafgaand aan de ingreep kan worden geminimaliseerd. RWS zal daarvoor in eigen regie gericht veldwerk laten verrichten. Beide soortgroepen zullen daarom ook niet expliciet worden meegenomen in de risicoanalyse. RWS gaat in bepaalde gevallen met het zogenaamde voorzorgprincipe werken. In gebieden waar zwaar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, zal het beheer zo goed mogelijk worden ingericht op deze soorten als ware de aanwezigheid daarvan ook bewezen. Dit voorzorgprincipe wordt gehanteerd voor die soorten waar de kosten voor het veldwerk niet meer in verhouding staan tot de kosten om voor die soorten aangepast beheer uit te voeren. In de kosten-baten afweging is het beter om direct rekening te houden met de aanwezigheid van die soorten. Dit geldt met name voor Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis. Voor deze soorten zal door de GaN niet gevraagd worden om een volledige en gedetailleerde inventarisatie, maar om een expert judgement op de kansrijkheid dat deze soorten ter plaatse voorkomen, waar nodig onderbouwd met een steekproef in het veld. Daarom wordt aan genoemde soorten in de risicoanalyse niet expliciet aandacht besteed. De Flora- en Faunawet schrijft voor dat data van soorten die vallen onder tabel 3 (het strikste beschermingsregime) niet ouder mogen zijn dan drie jaar (in gebieden waar weinig ruimtelijke of kwantitatieve veranderingen zijn opgetreden). De GaN gaat er van uit dat de combinatie van risicoanalyse en monitoringscyclus afdoende is om aan deze eis te voldoen. Er is daarom ook niet gekozen voor een driejarige monitoringscyclus. Na afronding van de pilot risicoanalyse voor de regio Zeeland zal het bronnenonderzoek zich kunnen concentreren op het verzamelen van data daar waar de lacunes duidelijk zijn en bronhouders te identificeren zijn, waarmee de nulmeting waarschijnlijk efficiënter kan worden gericht. Er zal op grond van de uitkomsten van de risicoanalyse voor de regio Zeeland een contract worden gesloten met een groen adviesbureau voor de uitvoering van bronnenonderzoek en een nulmeting met als eindresultaat een plan voor een vijfjarige monitoringscyclus die in 2013 kan worden gestart. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 6

7 3. Productomschrijving 3.1 Product Risicoanalyse Het product risicoanalyse moet aan de volgende kenmerken voldoen: 1) Het product moet inzicht geven waar RWS risico s loopt met het uitvoeren van het regulier beheer in regio s waar nog geen bronnenonderzoek en nulmeting heeft plaatsgevonden. De risico s gelden op stukken beheergebied waarvoor enkel verouderde (<5 jaar oude) of geheel ontbrekende gegevens van het voorkomen van beschermde soorten en/of beschermde vaste woon- of verblijfplaatsen relevant voor het uitvoeren van bestendig beheer voorhanden zijn. 2) Het uiterlijk van het product is een set kaarten (een kaart per soortgroep) met rode vlakken (daar waar gerichte inventarisatie noodzakelijk is op grond van de constatering van beschikbaarheid van enkel verouderde gegevens of het geheel ontbreken van waarnemingen) en groene vlakken (informatie voldoende om kans op aanwezigheid beschermde soorten in te schatten), en een integratiekaart, de overall risicokaart, waarin de rode vlakken gecombineerd worden weergegeven over alle soortgroepen heen. Met deze kaart kan een inschatting worden gemaakt van het areaal van het beheergebied waarvoor de huidige informatievoorziening onvoldoende is en quick scans of nader veldonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. 3) De pilot omvat de eerste doorloop van het gehele stappenplan om te komen tot een modulair opgebouwd herhaalbaar proces in tijd en ruimte voor het maken van risicoanalyses voor andere regio s. De GaN hecht grote waarde aan de kwaliteitsborging van het proces en de resultaten van deze pilot. Er werd in de eerste pilot gebruik gemaakt van een expertteam ter begeleiding van het proces en ter beoordeling van het resultaat en de bruikbaarheid hiervan in het kader van het werken met de gedragscode Flora- en faunawet. Op grond van de inbreng van het expertteam tijdens de doorloop van eerste pilot (regio IJsselmeergebied, zie ook Bekker et al., 2012) in een startbijeenkomst en een resultaatbijeenkomst is het stappenplan van de werkwijze en het inhoudelijk resultaat van de pilot op kleine punten bijgesteld. De huidige pilot in de regio Zeeland, volgt het bijgestelde stappenplan. Een risicoanalyse is - methodisch en technisch gezien - een product dat in zekere zin nooit af is. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en in de ecologische kennis gaan zo snel dat het mogelijk is om de kwaliteit van de risicoanalyse jaarlijks te verbeteren. De GaN ziet dit dan ook als een uitdaging voor haarzelf om dit te realiseren in een goede samenwerking met RWS. 3.2 Tijdsplanning De tijdsplanning van deze pilot is als volgt vastgesteld: 15 april Start risicoanalyse regio Zeeland 15 mei Concept risicoanalyse regio Zeeland Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 7

8 30 mei Oplevering rapportage risicoanalyse regio Zeeland en start bronnenonderzoek en nulmeting 3.3 Samenstelling begeleidingsteam Vanuit Rijkswaterstaat is het begeleidingsteam van het proces met betrekking tot de raamovereenkomst met de GaN en de inhoudelijke uitwerking ervan als volgt samengesteld: Peter-Jan Keizer - Dienst Verkeer en Scheepvaart Stefanie Rog - Biologische monitoring - Waterdienst Rutger Sluik - Joost Backx, - Expertisecentrum Natuurwetgeving Madelein Vreeken - Data - ICT - Dienst Het expertteam bestaat uit de volgende personen: Anne Schmidt - team Geo-informatie Communicatie - Alterra Roel Strijkstra - senior ecoloog - hoofd afd. Natuurwetgeving Altenburg & Wymenga Martien Meijer - ecoloog - managing director Bureau Waardenburg Adrienne Lemaire - ecoloog - adviseur SOVON Vogelonderzoek Nederland Rietorchis, een van de beschermde soorten in wegbermen in de regio Zeeland. (Foto: Renée Bekker, 2011) Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 8

9 4. Werkwijze De werkwijze van de risicoanalyse wordt hierna in stappen uiteengezet. Voor elk van de volgende soortgroepen is de analyse uitgevoerd conform de stappen. Er is een kaartlaag voorradig voor: Vaatplanten, Mossen, Korstmossen, Vlinders, Libellen, Amfibieën, Reptielen, Vissen, Zoogdieren. 4.1 Werkwijze stap 1- definitie beheergebied en buffer De analyse is gestart met het vaststellen van de begrenzing van het beheergebied van RWS-droog in de regio Zeeland. Hiervoor is het relevante deel van het droge beheergebied geselecteerd uit een file met het gehele droge areaal van RWS aangeleverd door de DID. Rondom de lijnvormige elementen van het wegennet en aangrenzende bermen en bermsloten/waterpartijen is een buffer van 700 meter ingesteld. Dit om de kans op het missen van gemelde waarnemingen van het voorkomen van FFwet-soorten in de kilometerhokken die raken aan het beheergebied van RWS zo klein mogelijk te maken. NB. Hierbij zijn de volgende dammen en kanaalovers in deze fase niet meegenomen: Brouwersdam, Oesterdam, Schelde-Rijnkanaal, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Zuid- Beveland. Deze waren niet binnen de shape-file begrensd. Het aanleveren van de juiste begrenzing van het beheergebied is verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 4.2 Werkwijze stap 2 soortinformatie opvragen Het begrensde beheergebied inclusief de buffer wordt als zoekgebied aan de NDFF aangeboden, waarna per soortgroep alle waarnemingen van FFwet-soorten van de laatste vijf jaar op kaart worden geplot en met ronde gevulde puntjes aangeduid. Het aantal soorten met een beschermde status wordt per kilometerhok gesommeerd. De legenda is als volgt ingedeeld: 1 soort geel, 2 soorten oranje, 3-6 soorten rood, en 7-18 soorten donkerrood. Alle in de analyse betrokken waarnemingen liggen of geheel binnen een straal van 700 m van het beheergebied van RWS dan wel de centroides van de waarnemingen vallen binnen de omgrenzing van het beheergebied inclusief de buffer. Buffer = 700 m Onderzoekvolledigheid Figuur 2. Uitleg legenda risicokaart per soortgroep. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 9

10 4.3 Werkwijze stap 3 onderzoekdekking vaststellen Voor elk kilometerhok van het begrensde gebied wordt de onderzoekvolledigheid per soortgroep berekend volgens de standaard criteria van volledigheid van onderzoek zoals die al een tiental jaren door de betreffende PGO s wordt gehanteerd (zie voor de rekenmethoden per soortgroep Bijlage III). De legenda voor dit onderdeel op de kaart is als volgt ingedeeld: Onderzoekdekking (onderzoekvolledigheid) per kilometerhok wordt weergegeven met een halftransparante kleuring van het betreffende kilometerhok in de tinten wit (niet onderzocht, geen waarnemingen) rood (slecht onderzocht) licht rood (matig onderzocht) licht groen (redelijk onderzocht) en groen (goed onderzocht). 4.4 Werkwijze stap 4 risicogebieden definiëren De (overall) risicoanalyse geeft de wegvakken weer in rood waarvoor onvoldoende informatie beschikbaar is om bestendig beheer geheel zonder risico te kunnen uitvoeren. Deze wegvakken verdienen prioriteit voor aanvullend veldonderzoek voor de betreffende soortgroep en kunnen in een laag worden opgeteld voor het overall beeld over alle soortgroepen. Deze prioritaire wegvakken zijn bepaald aan de hand van de volgende vuistregel: Er is nog geen of onvoldoende (slecht/matig) onderzoek gedaan EN er zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten in de recente vjif veldseizoenen waarvan de flora en faunagegevens zijn opgeslagen in de NDFF. Opmerkingen bij resultaat na stap 1-4: Betreffende Zoogdieren: omdat er in elk hok wel een beschermde soort werd aangetroffen, leidde dit niet tot nader prioriteitssteling. Verfijning van de resultaten in de vorm van de weergave van de risicokaart van zoogdieren in drie onderdelen (Vleermuizen, Muizen en Overigen) is noodzakelijk, mede door de gegevens die beschikbaar zijn vanuit het vallen onderzoek naar muizen. Er geldt dat er in deze vier uitgevoerde stappen nog geen rekening is gehouden met het voorkomen van bedreigde soorten op de Rode Lijst. Deze analyse wordt toegevoegd met behulp van twee gesommeerde kaartbeelden (Ernstig bedreigde en Bedreigde soorten + Kwetsbare en Gevoelige soorten) in het definitieve rapport. Bij de start van bronnenonderzoek en de nulmeting zijn deze kaarten dus beschikbaar. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 10

11 5. Resultaten eerste fase Figuur 3: Eerste risicokaarten als resultaat van werkwijze stap 1-4. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 11

12 Figuur 4. De eerste fase risicokaarten van de drie groepen zoogdieren afzonderlijk: Muizen, Figuur 4. Risicokaarten van de eerste fase van de groep zoogdieren opgesplitst in Muizen, Vleermuizen en Overige zoogdieren. De laatste kaart bevat veel waarnemingen van veel verschillende FFwet-soorten. Daar moet dus weldegelijk rekening mee worden gehouden langs alle tracés, echter deze kaart geeft nog geen inzicht in specifiek terreingebruik van deze soorten. 5.1 Werkwijze stap 5 - toetsing beschikbaarheid van informatie Van alle FFwet-soorten voorkomend op tabel II en III is een tabel uitgedraaid met daarin de soort en de constatering of deze soort wel of niet is waargenomen in de geraakte hokken van het onderzoeksgebied. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk voor welke soorten er wel en voor welke soorten er nu geen voldoende informatie is. 5.2 Werkwijze stap 6 - Expertbeoordeling Elk van de kaarten werd omwille van tijdsdruk door experts handmatig beoordeeld op het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten in de nu prioritair aangewezen gebieden. De volgende experts hebben hun oordeel over de kaarten uitgesproken: Vaatplanten door Baudewijn Odé en Ruud Beringen FLORON Mossen en Korstmossen door Laurens Sparrius - BLWG Vlinders en Libellen door Kars Veling De Vlinderstichting Amfibieën en Reptielen door Jeroen van Delft RAVON Vissen door Jan Kranenbarg RAVON Zoogdieren door Johan Thissen Zoogdiervereniging De experts gaven hun oordeel op grond van hun kennis van bestaande populaties van soorten. Toevallige waarnemingen van zwervende individuen worden op deze wijze gemarkeerd. Losse waarnemingen zijn echter wel van belang wanneer het gaat om mogelijk nieuwe zich vestigende populaties. De combinatie met de kansenkaarten zal daar waar nodig uitsluitsel over geven, voor dit moment is het voldoende te weten dat er FFwet-soorten zijn waargenomen en dat ter plekke Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 12

13 beheerpraktijken hiermee zullen moeten rekening houden om aan de voorwaarden van de gedragscode te kunnen voldoen. Uit het expertoordeel volgt per soortgroep een significante bijstelling van de prioritaire trajecten. Dit resulteerde in een aanzienlijke daling in lengte van het nog te onderzoeken traject binnen de regio Zeeland. Zo bleek voor de soortgroepen Mossen en Korstmossen een groot traject met onvoldoende informatie uit de eerste fase risicokaart te rollen waar bij nadere beschouwing door de experts de kans op voorkomen van FFwet-soorten binnen het beheergebied in de gehele regio Zeeland te verwaarlozen valt. Dit zelfde geldt voor de Dagvlinders en Libellen (zie voor eerste risicokaarten figuur 4, de aangepaste kaarten worden weergeven in figuur 5). De stappen 5 en 6 van de risicoanalyse zullen in volgende analyses reeds gedeeltelijk (en voor sommige soorten in zijn geheel) door middel van het gebruik van de kansenkaarten kunnen worden ingevuld. De werkwijze van de risicoanalyses is erop gericht om zover mogelijk een geautomatiseerde en dus geobjectiveerde procedure van de analyse in te richten waarbij mondelinge consultatie van experts in de toekomst hopelijk niet meer nodig zal zijn. Vaatplanten: Gekeken naar soorten van wegbermen en slootkanten: in overgebleven gebied is kans op Rietorchis, dus overal kijken. Muren en basaltoevers: hier kunnen allerlei varens en oeverplanten groeien, echter geen biotoop voor bestendig beheer. Mossen en Korstmossen: GEEN prioritaire locaties. In gehele werkgebied zijn geen FFwet-soorten te verwachten, wel Rode Lijst soorten. Dagvlinders: kleine kans op Rouwmantel maar eerder zwervende dan gevestigde individuen. Nachtvlinders + Microlepidoptera: Beide FFwet-soorten (Teunisbloempijlstaart en Spaanse Vlag) komen (nog) niet voor in werkgebied. Libellen: Kleine kans op Gevlekte witsnuitlibel in mooie poelen in brede bermen op zandgronden. Amfibieën: In Zeeuws-vlaanderen is een kans op Kamsalamander, in heel de regio bestaat een kans op de aanwezigheid van Rugstreeppad behalve rond de dammen. Boomkikker zit te ver van de rijkwegen, risico van aantreffen van deze soort is klein. Reptielen: Zandhagedis is te verwachten langs tracé op Goeree, Levendbarende hagedissen zijn bekend van bermen in de omgeving van Zierikzee en op Schouwen. Vissen: In de zoetwatersloten kans op Bittervoorn en Kleine modderkruiper, andere zoetwatersoorten behorende tot de FFwet-categorieën zeer onwaarschijnlijk. Van de zoutwatersoorten kunnen echter dicht langs de dammen en kanaaloevers vele soorten worden aangetroffen, echter in deze gebieden vindt geen bestendig beheer in de waterzone plaats. Zoogdieren: Kans op Noordse woelmuis is bij aanwezigheid van geschikt habitat vooral groot op Goeree. De kans op aanwezigheid van Waterspitsmuis langs de rijkswegen in geschikt habitat is groot op geheel Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Langs de wegen is er overal kans op vleermuizen en overige zoogdieren echter de kans is klein dat er vaste woon- of verblijfplaatsen van deze soorten door bestendig beheer in de wegbermen geraakt worden. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 13

14 Figuur 5. Op grond van expertoordeel bijgestelde kaarten Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 14

15 6. Overall risicokaart Op grond van de expertoordelen over de risicokaarten van de verschillende soortgroepen kan het overall beeld van de trajecten met onvoldoende informatie worden bijgesteld (figuur 6). Zo is blijken de grote dammen geen tot weinig risico op aanwezigheid van FF-wetsoorten te lopen, daarbij broedvogels nadrukkelijk uitgesloten zoals vooraf gesteld. Zuid-Beveland en Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen behoeven nog slechts voor 1 of 2 soortgroepen geïnventariseerd te worden. De overige trajecten op Goeree en Schouwen-Duiveland hebben een hogere kans op aanwezigheid van ffwetsoorten doordat het duinhabitat hier vrij dicht langs de wegen loopt waar veel bijzondere soorten in voorkomen. Tevens is hier kans op rugstreeppad. Het traject Bergen op Zoom Hogerheide Belgische grens ligt dicht tegen de zandgronden aan en moet daarom geïnventariseerd worden voor tenminste 4 soortgroepen op het voorkomen van ffwet-soorten die juist enkel in dat deel van Zeeland zouden kunnen zitten vanwege de overgang van klei naar zand. De hoogste klassen van onvolledigheid (5-6 en 7-8 soortgroepen) zijn door de expertoordelen geheel van de kaart verdwenen. Dit levert een significantie reductie in inspanning bij de nulmeting op ten opzichte van de aangewezen trajecten vooraf aan de expert-ronde. Minder soortgroepen kunnen dmv. slim gecombineerde bezoeken en het uitvoeren van een biotoopgeschikheidskartering efficiënt worden geïnventariseerd. Figuur 6. Overall risicokaart na verwerking van de expertoordelen van alle meegenomen soortgroepen. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 15

16 7. Discussiepunten 7.1 Soorten en soortgroepen met onvoldoende data Op dit moment is het niet zinvol om risicokaarten te maken van de Platte schijfhoren en enkele kreeftachtigen. Deze soorten staan wel op de tabellen van de Flora- en faunawet maar hebben op dit moment nog te weinig data in de NDFF om een kaart voor te genereren. Het is echter wel waarschijnlijk dat in een deel van het beheergebied een of meerdere soorten van dit lijstje voorkomen. Wanneer voor deze regio het bronnenonderzoek en de daaropvolgende nulmeting worden gestart is het wenselijk op de locaties waar voor andere soorten veldonderzoek gaat worden uitgevoerd een biotoopgeschiktheid vast te leggen voor deze soorten door middel van een standaard biotoopbeschrijving. Voor alsnog heeft Rijkswaterstaat het beleid om bij deze soorten, en ook de Noordse woelmuis en waterspitsmuis, het voorzorgprincipe te hanteren. Voor deze soorten zal daarom niet intensief worden geïnventariseerd. Een goede biotoopkarakterisering ter plaatste moet hier uitkomst bieden. 7.2 Vertaling naar monitoringadvies en beheerpraktijk Voor de vertaling naar een monitoringadvies is het nog te vroeg. Hiervoor zal eerst het bronnenonderzoek en nulmeting moeten zijn uitgevoerd zodat ook de nu hoog-risicogebieden in kaart zijn gebracht en de data in de NDFF zijn ingevoerd. De bestaande verspreidingsgegevens die door de regio Zeeland in shape-files zijn aangeleverd zijn echter al wel in de risicoanalyse betrokken. De begrenzing van het beheergebied kent op dit moment enkele omissies mbt de volgende dammen en kanaalovers: Brouwersdam, Oesterdam, Schelde-Rijnkanaal, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Zuid-Beveland. Aanpassing van deze begrenzing zal leiden tot een completer beeld van de mogelijke risico s op gebrek aan of veroudering van natuurgegevens. 7.3 Rode Lijstsoorten Naast de soorten op de tabellen van de Flora- en faunawet schrijft de wet ook de zorgplicht voor voor alle inheemse Nederlandse soorten. Soorten die in dit kader extra zorg en aandacht nodig hebben zijn Rode lijstsoorten. Deze zijn reeds kwetsbaar in hun aantal en verspreiding van populaties en lopen een hoger risico op negatieve effecten bij onachtzaamheid dan algemene soorten. De verspreiding van Rode Lijstsoorten (waargenomen tussen en binnen het beheergebied van de regio Zeeland staat weergegeven in figuur 7. Deze kaarten geven de verzameling van Rode Lijstsoorten in twee gecombineerde categorieën weer: 1- verdwenen uit Nederland, Ernstig bedreigde en Bedreigde soorten en 2- De soorten uit de Rode-Lijstcategorieën Kwetsbaar en Gevoelig over alle soortgroepen, dus ook die groepen waarvoor geen FFwet-soorten zijn aangewezen. Uit de kaarten blijkt dat vooral op Schouwen-Duiveland en langs de Oosterscheldekering en het vm. Werkeiland Neeltje Jans, en langs de Grevelingendam en de kop van Goeree een groot aantal Rode-Lijstsoorten voorkomt. Gezien de veelheid van soortgroepen en mogelijke ingrepen is het nu niet mogelijk een passend uitvoeringsadvies hierover te geven. Het tijdig raadplegen van de NDFF-gegevens in deze gebieden Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 16

17 vooraf aan een ingreep, maar ook bij de uitvoering van bestendig beheer onder de gedragscode, kan wetsovertredingen en negatieve effecten op deze soorten voorkomen. Figuur 7. Cumulatieve verspreiding van Rode Lijstsoorten in twee groepen gecombineerd: De soorten van categorie Verdwenen uit Nederland + Ernstig bedreigd + Bedreigd (links) en de soorten van categorie Gevoelig + Kwetsbaar (rechts). Let op hierin zijn alle wettelijk vastgestelde Rode Lijstensoorten van alle soortgroepen bij elkaar weergegeven. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 17

18 8. Kwaliteitsborging De inhoud van de risicoanalyse is kwalitatief hoog door het gebruik van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF. De Gegevensautoriteit Natuur verzorgt de validatie van waarnemingen door middel van kennisregels en daar waar nodig voorzien onafhankelijke experts in een oordeel over bijzondere waarnemingen. Het geheel staat onder toezicht van een onafhankelijke commissie Kwaliteitsborging onder leiding van de Autoriteit in eigen persoon. Het proces rond de ontwikkeling van de risicoanalyse is het object van continue kwaliteitsborging. De methode wordt zo ingericht dat het ict-proces gestandaardiseerd en geheel herhaalbaar is. De methode moet dusdanig goed worden gedocumenteerd dat het proces geheel reproduceerbaar is en daarmee toepasbaar op andere regio s. De Gegevensautoriteit hecht tevens veel waarde aan het oordeel van ecologen uit het werkveld van toetsingen voor de Flora- en Faunawet. Middels het bijeenroepen van het expertteam bij bijeenkomsten ter inhoudelijke bespreking van de voortgang van de ontwikkeling van dit instrument wordt hun kennis en veldervaring volledig benut. Daarnaast zijn de soortexperts van de PGO s verenigt in de VOFF natuurlijk direct betrokken bij zowel de kwaliteitsborging van de data in de NDFF als hun oordelen bij de eerste fase van de risicokaarten. Rugstreeppad, een soort die mogelijk overal kan worden aangetroffen in de vochtige gebieden langs de wegen in de regio Zeeland.(Foto: Jelger Herder, RAVON). Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 18

19 9. Vervolgstappen in de analyse De stappen die in de toekomstige analyse verdere uitwerking behoeven worden hieronder kort beschreven: 9.1 Koppeling biotoopkaart met bijbehorende FFwet-soorten Het koppelen van biotoopkaarten met de soortverspreidingskaarten levert een inschatting van het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten op trajecten waar de huidige verspreidingsgegevens onvoldoende zijn. Het leggen van een koppeling tussen FFwet-soorten en hun favoriete bioto(o)p(en) is hiervoor noodzakelijk. RWS heeft kaartmateriaal met het areaal Groen aangeleverd. Hierop zijn de huidige begroeiingstypen weergegeven in het beheergebied Droog en Nat voor zover nu bekend begin februari De koppeling met het bestendig beheer op locatie kan hiermee worden gemaakt (zie figuur 8). Verfijning van de kans op voorkomen van FFwet-soorten direct binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat is door deze koppeling te leggen na de nulmeting zeer relevant. Naar verwachting wordt de kans op juiste voorspelling van het voorkomen van planten en insecten hiermee nog groter, voor meer mobiele soorten is de check in de omgeving (bijv. Kleine modderkruiper) via de nu gehanteerde kilometerhokbenadering voldoende informatief. Figuur 8. De eenheden Bos en Niet- Bos in het bovenste paneel corresponderen met de invulling met vegetatietypen in het onderste paneel. Niet-Bos wordt gemaaid, via deze kaarten is een relatie met het beheer en het mogelijk voorkomen van FFwet-soorten te leggen. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 19

20 9.2 Koppeling met bestaande en nog te berekenen kansenkaarten De koppeling van risicokaarten met de kansenkaarten levert voor de FFwet-soorten waarvoor kansenkaarten beschikbaar zijn (en komen) een snelle verbeterslag in de kwaliteit van de risicokaarten op. Voor deze soorten is het expertoordeel dan geheel via de kansenkaarten geïntegreerd in het geautomatiseerde proces. Als voorbeeld beschrijven we hier de rugstreeppad in de regio IJsselmeergebied. De vergelijking van de bijgestelde risicokaart van amfibieën met de kansenkaart (Sierdsema & Hallmann, 2010) levert in detail reeds een verder inkadering van het traject dat voor deze soort nog nader veldonderzoek zou behoeven. Het te onderzoeken gebied wordt teruggebracht tot die delen van het beheergebied waar GEEN recente waarnemingen van de rugstreeppad zijn gemeld en waar de kansenkaarten toch een kans op voorkomen van meer dan 50% voorspelt (groene vlakken rond rode lijnen op locaties zonder recente waarnemingen). Van de delen van het gebied waar de kansenkaart minder dan 50% kans op voorkomen voorspelt EN waar geen recente waarnemingen zijn gedaan kan met redelijkheid worden aangenomen dat de kans op voorkomen van deze soort zeer klein is (zie figuur 9). Wanneer voor een groot aantal FFwet-soorten de kansenkaarten beschikbaar komen zal het expertoordeel niet meer rechtstreeks bij de experts hoeven worden opgehaald, maar kan hun expertise via de kansenkaarten geautomatiseerd worden ingebracht in dit proces. Kansenkaart Rugstreeppad Figuur 9. Koppeling tussen de risicokaart en de kansenkaart van de Rugstreeppad. Rapport risicoanalyse Rijkswaterstaat regio d - 20

Luiting Heerde bouwen woning di, 29/05/2012-07:54 OHNL-2012-2051

Luiting Heerde bouwen woning di, 29/05/2012-07:54 OHNL-2012-2051 Beknopte eenmalige levering uit de NDFF HET NATUURLOKET Hl disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare

Nadere informatie

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio IJsselmeergebied

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio IJsselmeergebied Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio IJsselmeergebied Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé Titel: Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio IJsselmeergebied

Nadere informatie

Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten

Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten Page 1 of 6 Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten Samenstelling: 17 december 2009 Let op: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Lees ook de afwijzing van aansprakelijkheid

Nadere informatie

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker Werken met de NDFF 4 januari 2016 Renée Bekker Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF centraal beschikbaar maken gegevens over voorkomen soorten in Nederland bundeling gegevensbronnen uniforme validatie

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Michiel de Ruyterstraat 25, Aalst. Datum : 29 februari 2016

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Michiel de Ruyterstraat 25, Aalst. Datum : 29 februari 2016 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Michiel de Ruyterstraat 25, Aalst Datum : 29 februari 2016 Rapportnummer : 216-AMR25-nw-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl NL37 INGB 0007622002

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel

Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel Quick scan flora en fauna Nieuwbouw twee woningen Toom Budel april 2010 projectnummer: 1003/093/RV-1 Versie 1: april 2010 in opdracht van Everhage b.v. t.a.v. de heer A. Evers Speelheuvelstraat 23 5711

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Kalverdans, Boskoop. Datum : 22 oktober 2015

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Kalverdans, Boskoop. Datum : 22 oktober 2015 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Kalverdans, Boskoop Datum : 22 oktober 2015 Rapportnummer : 215-BKa-nw-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl NL37 INGB 0007622002 KvK: 17095577

Nadere informatie

Informatiedocument. Onderzoeksvolledigheidskaarten

Informatiedocument. Onderzoeksvolledigheidskaarten Informatiedocument Onderzoeksvolledigheidskaarten Inhoudsopgave Inleiding... 3 Vaatplanten... 4 Mossen... 6 Amfibieën... 8 Reptielen... 9 Vissen... 10 Dagvlinders... 11 Macronachtvlinders & micronachtvinders...

Nadere informatie

Van Riemsdijklaan Beverwijk

Van Riemsdijklaan Beverwijk Van Riemsdijklaan Beverwijk natuuronderzoek!!!! colofon 7 april 2011 - tekst dr. A.J.M. Schenkeveld - productie bureau Schenkeveld Vistraat 1, 4101 AC Culemborg Telefoon: 0345-534245, Fax: 0345-534028

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Aan: S. Baardwijk (Sjaak Baardwijk Hoveniersbedrijf ) Van: Kopie: L. Boon (Ecoresult) B. Verhoeven (Ecoresult) Datum: 15 oktober 2014 Versie:

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Opdrachtgever : DG Groep Rapporteur : R. van der Kuil Status : concept Datum : 27 augustus 2011 Stichting CREX Boekenburglaan 54 2215 AE Voorhout 06-48410531

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november 2009 Soortenbescherming De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Conform uw opdracht hebben wij een veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de weilanden en kassen gelegen achter Zwaagdijk-Oost 189.

Conform uw opdracht hebben wij een veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de weilanden en kassen gelegen achter Zwaagdijk-Oost 189. NatuurBeleven bv Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen HB Adviesbureau bv T.a.v.: Peter Aalders Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Datum: 30 oktober 2009 uw brief van 23 oktober 2009 en 27 oktober 2009 uw kenmerk

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Elburgweg 59, Apeldoorn Datum: 21-10-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: P3959 Aanleiding en doel Aan de Elburgweg te Apeldoorn worden twee kippenschuren

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders

De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders 21-04-2016 Inhoud 1. Even voorstellen 2. Introductie 3. Een aantal bekende soortgroepen Planten Vogels Dagvlinders 4. Twee minder bekende soortgroepen

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

104.001 RWS-droog soorteninventarisatieprotocol

104.001 RWS-droog soorteninventarisatieprotocol 104.001 RWS-droog soorteninventarisatieprotocol t.b.v. FF-wet-inventarisaties rijkswegen, kanalen en vaarten van Rijkswaterstaat Droog versie 2.1 maart 2015 Wijzigingen ten opzichte van versie 2.0 Reptielen:

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 D.L. Bekker & H. Hollander Rapport nummer 2013.10 mei 2013 Rapport van de Zoogdiervereniging in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur Rapport

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie

BIJLAGE 1. Quickscan ecologie BIJLAGEN BIJLAGE 1 Quickscan ecologie QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING BREDE SCHOOL TE BIERVLIET QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR DE BOUW VAN EEN

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid Notitie Contactpersoon Arjan de Klepper Datum 5 augustus 2014 Kenmerk N001-1223274ADK-cri-V02-NL Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Bij alle ruimtelijke

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

Bijlage 1 Reactie waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Bijlage 1 Reactie waterschap Zeeuws-Vlaanderen Bijlage(n) Bijlage 1 Reactie waterschap Zeeuws-Vlaanderen Bijlage 2 Quickscan flora en fauna QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET UITBREIDEN VAN CAMPING DE 1

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Strengere wetgeving op natuurgebied (Flora en faunawet) werd ingevoerd. Toenmalig minister Veerman zag in toenemende mate economische en ecologische belangen botsen.

Nadere informatie

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11 Inhoudsopgave 2inhoudsopgave A B C G Oriëntatie s Oriënteren op het onderzoeken van flora en fauna 4 Werkwijzer Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek (Quickscan)

Flora- en faunaonderzoek (Quickscan) Flora- en faunaonderzoek (Quickscan) Korteraarseweg naast nr. 119 te Ter Aar Opdrachtgever MRO B.V. Maatschap voor Ruimtelijke Ordening de heer R. Brink 't Zand 30 3811 GC AMERSFOORT Auteur mevrouw ing.

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 Opdrachtgever: SD+P management en Advies BV Projectnummer : P12039 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf : Postbus 36233 1020 ME AMSTERDAM

Nadere informatie

Brasserie-/IJssalon De Dwaze Herder Maastricht

Brasserie-/IJssalon De Dwaze Herder Maastricht Brasserie-/IJssalon De Dwaze Herder Maastricht natuurtoets colofon 25 november 2013 - tekst dr. A.J.M. Schenkeveld - productie bureau Schenkeveld Visstraat 1, 4101 AC Culemborg Telefoon: 0345-534245, E:

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH September 2015 Quick scan Flora- en faunawet Kaatsweg 3 Roderesch Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Het

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 03-12-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever:

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren SAB RIJS/110164.01 datum: 22 juni 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Ootmarsum (gemeente Dinkelland,

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA. ACHTMORGENSTRAAT naast nr. 2 TE BUREN

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA. ACHTMORGENSTRAAT naast nr. 2 TE BUREN QUICKSCAN FLORA EN FAUNA ACHTMORGENSTRAAT naast nr. 2 TE BUREN Rapportnummer: 09-P-266-B Quickscan flora en fauna Achtmorgenstraat naast nr. 2 te Buren Opdrachtgever: Dhr. Buijs & dhr. Uijttewaal Achtmorgenstraat

Nadere informatie

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Flora en fauna quickscan Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Wilbertoord, 23 augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Gemeente Helmond Ruimtelijke Ordening & Verkeer De heer W. Holz Postbus 950

Nadere informatie

notitie drs. M.J. Schilt 1. ONDERDEEL ECOLOGIE

notitie drs. M.J. Schilt 1. ONDERDEEL ECOLOGIE notitie postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp ecologie - Trompenburg projectcode LIS16-2 referentie LIS16-2/akkr/029 opgemaakt door drs. A. den Held datum

Nadere informatie

Soortenonderzoek Julianahof Zeist

Soortenonderzoek Julianahof Zeist Soortenonderzoek Julianahof Zeist 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Soortenonderzoek Julianahof Zeist Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Voortoets Flora- en faunawet ter plaatse van: Kadastraal perceel Gemeente Emmen sectie AD, nr. 143 (dls) Projectnummer: 130094

Voortoets Flora- en faunawet ter plaatse van: Kadastraal perceel Gemeente Emmen sectie AD, nr. 143 (dls) Projectnummer: 130094 Voortoets Flora- en faunawet ter plaatse van: Kadastraal perceel Gemeente Emmen sectie AD, nr. 143 (dls) Projectnummer: 130094 Opdrachtgever: Dhr. J. Harbers Europaweg 325 7766 AK NIEUW SCHOONEBEEK Datum

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 15-04-2016 ONS KENMERK: 16-109/16.01207/DirKr UW KENMERK: VPL 235792 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

Resultaten soortenonderzoek

Resultaten soortenonderzoek Update quickscan flora en fauna Frankenvoort te Helmond Datum : 9 januari 2015 Opdrachtgever : Roefs taxaties Projectnummer : P14-0250 Inleiding Er zijn plannen om een bestemmingswijziging te realiseren

Nadere informatie

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek Adviesrapport N203 groot onderhoud (Nesdijk) Uitgebracht aan: Froukje Oostra Rapport opgesteld door: Nico Jonker Kwaliteitscontrole: Jur Hoefakker Vrijgegeven door: Bonnummer IGI: 12252 WBS code: 20.0248-002

Nadere informatie

QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT

QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT In opdracht van: Intronet B.V. QUICKSCAN UTRECHTSEWEG 302 AMERSFOORT April 2009 J.M. van Gooswilligen In opdracht van Intronet B.V. Bureau Viridis B.V. Godfried Bomansstraat

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Natuurtoets innamepunt Epe

Natuurtoets innamepunt Epe NOTITIE Vitens watertechnologie NV dhr. H. Hunneman Postbus 1090 8200 BB Lelystad DATUM: 20 december 2011 ONS KENMERK: 11-614/11.14032/DimEm UW KENMERK: e-mail d.d. 14-10-2011 AUTEUR: PROJECTLEIDER: CONTROLE:

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Ecologische quick scan Charloise Lagedijk 610-B, Rotterdam

Ecologische quick scan Charloise Lagedijk 610-B, Rotterdam Notitie Opdrachtgever: Auteur: Betreft: Projectnummer: 1210 R. Nokhai (Orisa Consultancy) A. de Baerdemaeker Datum: 12 januari 2015 Status: Ecologische quick scan Charloise Lagedijk 610-B, Rotterdam Definitief

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en steenmarter Datum: 15-10-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Onderzoek naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden Datum: 16-04-2013 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: AT/2013/16.04

Nadere informatie

Percelen Niftrik en Balgoij

Percelen Niftrik en Balgoij Quickscan Natuur Percelen Niftrik en Balgoij Onze referentie: 256127 Quickscan Natuur Niftrik en Balgoij Colofon 1 Opdrachtgever De heer Peters Houtsestraat 16 6613 AC BALGOIJ Dossiergegevens Onze referentie:

Nadere informatie

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT In opdracht van: Gemeente Amersfoort QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT 2011 P. Calle In opdracht van Gemeente Amersfoort Ecologisch Adviesbureau Viridis

Nadere informatie

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV Natuuronderzoek gastransportleiding Hommelhof Zuid-Limburg BIJLAGE 1 TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten

Nadere informatie

: dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl : Resultaten ecologisch onderzoek De Heyderweg 1 te Leiden

: dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl : Resultaten ecologisch onderzoek De Heyderweg 1 te Leiden Van Reisen Bouwmanagement & Advies Dhr. L. van Reisen Postbus 97 2200 AB Noordwijk Noordwijk, 21 november 2013 Projectkenmerk Contactpersoon Betreft : 1309F708/COB/rap2 : dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis. Notitie Aanvullend onderzoek Waterspitsmuis Assenrade Hattem Auteurs: ing. M. van der Sluis (Eindredactie drs. I. Veeman) Project: 06093A Datum: 20 december 2007 Status: definitief ecogroen advies bv Postbus

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo

Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo Natuurtoets omgevingsvergunning bouw woning Horsterweg 217 Ermelo Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN PUTTEN Cobie Mertens Uitvoering Groenewold Adviesbureau voor Milieu

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

bestemmingsplan Boezemzoom BIJLAGE 5 Quickscan Flora en Fauna OD 205 SL stedenbouw + landschap 61

bestemmingsplan Boezemzoom BIJLAGE 5 Quickscan Flora en Fauna OD 205 SL stedenbouw + landschap 61 bestemmingsplan Boezemzoom BIJLAGE 5 Quickscan Flora en Fauna OD 205 SL stedenbouw + landschap 61 Quickscan flora en fauna Project Boezemzoom Pijnacker Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en

Nadere informatie

Interne mededeling. Quick scan

Interne mededeling. Quick scan Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 Fax 030-286 41 03 www.utrecht.nl Interne mededeling Aan Maaike van Teeseling Datum 25 oktober 2011 Van Hans Krüse Onderwerp B.p. Terwijde

Nadere informatie

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!!

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!! FREYRARCHITECTEN t.a.v.deheerm.vanderneut AntonievanLeeuwenhoekweg38b10 2408ANAlphenaandenRijn Datum Kenmerk Uwkenmerk Auteur(s) 10maart2015 BE/2015/29/r Emaild.d.23februari2015 C.J.Blom Oriënterendonderzoeknaarbeschermdefloraen

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Notitie quickscan flora en fauna Meent Ongenummerd, Woudenberg

Notitie quickscan flora en fauna Meent Ongenummerd, Woudenberg Notitie quickscan flora en fauna Meent Ongenummerd, Woudenberg Aan: R. den Heijer (Kubiek Ruimtelijke Ordening) Van: K. van Veen (Ecoresult) Kopie: L. Boon (Ecoresult) Datum: 17 juni 2016 Versie: 01 Ons

Nadere informatie

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham B i j l a g e 3 : E c o l o g i s c h e b e o o r d e l i n g Ecologische beoordeling 2011 Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham COLOFON BUREAU FAUNAX Alde dyk 31 8407 AD Terwispel 0513-436849

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Oudestraat 21 Sprang-Capelle

Quickscan flora en fauna Oudestraat 21 Sprang-Capelle Quickscan flora en fauna Oudestraat 21 Sprang-Capelle documentkenmerk: 1411/058/RV-02, versie 2 Quickscan flora en fauna in opdracht van Stichting Casade mevrouw Y. Loos Postbus 5 5140 AA WAALWIJK betreffende

Nadere informatie

Quickscan natuurwaarden

Quickscan natuurwaarden Quickscan natuurwaarden Onderzoeksgebied Flinkert te Vessem September 2008 Status: definitief Rapportnummer: P08-0132 In opdracht van: SRE Milieudienst Uitgevoerd door: Staro Bos- en natuurbeheer Watermolen

Nadere informatie