Examen Federatie Financieel Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen Federatie Financieel Planner"

Transcriptie

1 Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL I uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 15 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op antwoorden wordt niet bij de beoordeling meegewogen. Uw naam en examennummer s.v.p. correct op het antwoordformulier vermelden. Vul uw antwoorden in met potlood. U dient te blijven zitten tot uur en totdat uw enveloppe is opgehaald door een surveillant.

2 Vraag 1 Arthur Tromp en zijn broer Bert zijn sinds 1990 elk voor 50% direct aandeelhouder in Solid N.V. Arthur woont in Amsterdam en Bert woont in Rotterdam. Solid N.V. heeft 10 winkelpanden in eigendom met elk een waarde in het economisch verkeer van circa Deze panden worden verhuurd aan landelijke winkelketens. Solid N.V. heeft geen schulden. Arthur en Bert vragen zich af of Solid N.V. omgezet kan worden in: - een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) ex artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of - een fiscale beleggingsinstelling (FBI) ex artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Is het verkrijgen van de fiscale VBI-status of de fiscale FBI-status mogelijk bij ongewijzigde aandelenverhoudingen en voortzetting van de bestaande activiteiten van Solid N.V.? A. VBI-status is wel mogelijk, FBI-status is wel mogelijk. B. VBI-status is wel mogelijk, FBI-status is niet mogelijk. C. VBI-status is niet mogelijk, FBI-status is wel mogelijk. D. VBI-status is niet mogelijk, FBI-status is niet mogelijk. Vraag 2 Ada van Peers (40 jaar oud) is momenteel in dienst bij twee werkgevers. Bij beide werkgevers neemt ze al enige jaren deel aan de fiscaal gefaciliteerde levensloopregeling. - Bij werkgever Antonis heeft zij in 2012 een bruto jaarinkomen van en heeft zij op 31 december 2011 een saldo van levenslooptegoed opgebouwd. - Bij werkgever Berkenhof heeft zij in 2012 een bruto jaarinkomen van en heeft zij op 31 december 2011 een saldo van 600 levenslooptegoed opgebouwd. Kan Ada in 2012 binnen de hiervoor genoemde levensloopregelingen afzonderlijk een bedrag van fiscaal gefaciliteerd storten? A. Bij werkgever Antonis wel, bij werkgever Berkenhof wel. B. Bij werkgever Antonis wel, bij werkgever Berkenhof niet. C. Bij werkgever Antonis niet, bij werkgever Berkenhof wel. D. Bij werkgever Antonis niet, bij werkgever Berkenhof niet. Page 1 of 15

3 Vraag 3 In Nederland is het toezicht op financiële ondernemingen wettelijk geregeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht. Voor financiële ondernemingen treden De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouders op in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Met welke vorm van toezicht in dit kader houdt DNB zich primair bezig en met welke vorm van toezicht in dit kader houdt AFM zich primair bezig? A. DNB met het gedragstoezicht, AFM met het prudentieel toezicht. B. DNB met het prudentieel toezicht, AFM met het prudentieel toezicht. C. DNB met het prudentieel toezicht, AFM met het gedragstoezicht. D. DNB met het gedragstoezicht, AFM met het gedragstoezicht. Vraag 4 Joop van Beuningen is op 2 januari 2012 op 60-jarige leeftijd overleden. Het testament van Joop bevat een uitsluitingsclausule inhoudende dat hetgeen verkregen wordt nimmer zal vallen in een gemeenschap van goederen. De nalatenschap van Joop bestaat uit liquide middelen. Zijn enige erfgenaam is zijn dochter Veronie (40 jaar oud). Na betaling van erfbelasting resteert een bedrag van , hetgeen bij Veronie op een renteloze betaalrekening staat. Veronie is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met Arthur Zwiers (48 jaar oud). Veronie en Arthur hebben samen één kind: Henk (18 jaar oud). Veronie woont met haar gezin in een huurwoning. Veronie overlijdt onverwacht op 20 december 2012 zonder testament. Arthur en Henk zullen geen enkele overeenkomst sluiten in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. Behoudens voorgaande zijn er verder geen vermogensbestanddelen. Er is een kostendekkende begrafenisverzekering in natura voor Veronie. Welk totaalbedrag aan erfbelasting is door de erfgenamen verschuldigd ter zake het overlijden van Veronie? A. 0. B C D Page 2 of 15

4 Vraag 5 Frederik Takkens is 40 jaar oud en alleenstaand. Hij heeft op 1 februari 2012 voor het eerst in zijn leven een eigen woning verkregen voor Het belastbaar inkomen in box 1 van Frederik bedraagt in Frederik heeft de aankoop van de eigen woning geheel gefinancierd met een lening bij de bank. De rente op de lening bedraagt 5% op jaarbasis en is op maandbasis verschuldigd. In het kader van de aankoop van de woning en verkrijging van de financiering heeft Frederik diverse kosten moeten maken. Deze kosten zijn: - Afsluitprovisie bij de bank van 4.000; - Makelaarscourtage van 2.500; - Kosten van de transportakte van 600; - Kosten van de hypotheekakte van 600. Welke van de volgende uitgaven kan Frederik volledig bij de aangifte inkomstenbelasting 2012 in box 1 meenemen als aftrekbare kosten? A. De afsluitprovisie bij de bank van B. De makelaarscourtage van C. De kosten van de transportakte van 600. D. De kosten van de hypotheekakte van 600. Vraag 6 Arend Winkel woont sinds 2009 samen met Bea Bartels. Sinds 1 januari 2010 zijn zij samen een notarieel samenlevingscontract aangegaan mede om zo te kwalificeren als partner voor de Successiewet. Arend en Bea werken beiden fulltime bij de politie. Arend heeft dankzij een in 2007 gewonnen prijs in de loterij een spaarrekening van Verder hebben Arend en Bea geen vermogen. Arend wil de volgende rechtshandelingen verrichten: 1. Hij wil zich borg stellen voor een bedrag van voor een bankschuld van zijn broer Chris. 2. Hij wil een gift doen van aan zijn zus Dina. Voor welke van de bovenstaande rechtshandelingen heeft Arend toestemming nodig van Bea om te bereiken dat Bea de rechtshandelingen niet kan vernietigen wegens het ontbreken van de eventueel benodigde toestemming? A. Voor geen van beide rechtshandelingen. B. Voor beide rechtshandelingen. C. Voor uitsluitend rechtshandeling 1. D. Voor uitsluitend rechtshandeling 2. Page 3 of 15

5 Vraag 7 De heer Jalink (40 jaar oud) is directeur en 100% aandeelhouder van Jalink B.V. Zijn B.V. heeft ultimo aan overtollige liquide middelen. Over dit saldo wordt in 2012 door de bank een rente van 3% op jaarbasis vergoed. De heer Jalink vraagt zich af wat financieel het verschil zou zijn geweest tussen de volgende twee opties: 1. de B.V. handhaaft ultimo 2011 de liquide middelen van in de B.V. De heer Jalink heeft een eigenwoningschuld van bij een bank; 2. de B.V. keert de overtollige liquide middelen van ultimo 2011 als dividend aan de heer Jalink uit, die met de netto dividenduitkering gelijktijdig ultimo 2011 zijn eigenwoningschuld van bij een bank deels aflost. Stel dat alle van toepassing zijnde belastingen over de dividenduitkering ultimo 2011 zijn voldaan. Aanvullende gegevens zijn: de belastbare jaarwinst van de B.V. over 2012 is ; de rente op de eigenwoningschuld bedraagt 5% op jaarbasis voor 2012 en is achteraf op jaarbasis verschuldigd; de heer Jalink kan de rente in 2012 tegen 52% aftrekken; er is geen boeterente van toepassing bij de aflossing; stel dat latente en direct verschuldigde belastingpercentages over winstreserves en dividenduitkeringen gelijk zijn. Wat is financieel het verschil tussen optie 1 en 2 voor de vermogenspositie van de heer Jalink voor het jaar 2012? A. 0. B C D Vraag 8 Gerrit Kooistra (78 jaar oud) woont samen met zijn broers Willem Kooistra (77 jaar oud) en Piet Kooistra (76 jaar oud). Zij wonen al 50 jaren met zijn drieën in een huurwoning in Almelo en voeren een gemeenschappelijke huishouding. Zij hebben alle drie hun hele leven in Nederland gewoond. Hoe hoog bedraagt het ouderdomspensioen van Gerrit, Willem en Piet tezamen op basis van de Algemeen Ouderdomswet (AOW)? A. 3 keer het ongehuwde ouderdomspensioen. B. 3 keer het gehuwde ouderdomspensioen. C. 1 keer het ongehuwde en 2 keer het gehuwde ouderdomspensioen. D. 1 keer het gehuwde en 2 keer het ongehuwde ouderdomspensioen. Page 4 of 15

6 Vraag 9 Piet Donker (40 jaar oud) en Eva Pastoors (40 jaar oud) zijn gescheiden na een huwelijk van 15 jaar. De echtscheidingsbeschikking is op 10 januari 2000 in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Bij de echtscheiding is een overeenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat Piet alimentatie verschuldigd is aan Eva gedurende de wettelijke termijn volgens het burgerlijk recht. Piet is niet van plan om langer dan de wettelijke termijn bij te dragen aan het levensonderhoud van Eva. Eva wil echter dat de wettelijke termijn wordt verlengd. Binnen hoeveel maanden na afloop van de alimentatieperiode moet Eva het verzoek uiterlijk indienen bij de rechtbank als zij wil bereiken dat de rechtbank het verzoek inhoudelijk in behandeling neemt? A. Binnen 3 maanden. B. Binnen 6 maanden. C. Binnen 9 maanden. D. Binnen 12 maanden. Vraag 10 Bart de Boer (40 jaar oud) is sinds 2010 directeur en 100% aandeelhouder van Brood B.V. Bart kan kiezen tussen een oudedagsvoorziening in de tweede pijler (pensioen) en/of in de derde pijler (lijfrente). Bart heeft een bruto-jaarsalaris van De relevante gegevens over 2011 en 2012 voor Bart zijn de volgende: 1. Brood B.V. heeft aan Bart een auto ter beschikking gesteld met een cataloguswaarde van Bart rijdt privé meer dan 500 km per jaar. Het betreft geen elektrische auto. 2. Bart ontvangt een dividenduitkering van Brood B.V. van voor belastingen. Welke van bovenstaande gegevens onder 1. en 2. mag/mogen fiscaal zowel meegenomen worden in de berekening van de lijfrente-jaarruimte van Bart, als in de berekening van zijn pensioengrondslag? A. Zowel gegeven 1, als gegeven 2. B. Alleen gegeven 1. C. Alleen gegeven 2. D. Noch gegeven 1, noch gegeven 2. Page 5 of 15

7 Vraag 11 Pjoter Herfst (80 jaar oud) heeft op 5 januari 2011 een pakket beursgenoteerde Nederlandse aandelenfondsen met een waarde van geschonken aan zijn dochter Linda (50 jaar oud). Dit is ook de waarde voor de schenkbelasting. In de schenkingsovereenkomst is een herroepingsclausule omtrent de aandelenfondsen opgenomen. Linda heeft de schenkbelasting betaald uit eigen liquide middelen. Uit de winst over 2011 is er in maart 2012 door de aandelenfondsen aan dividend aan Linda uitgekeerd. Zowel in 2011, als in 2012 schenkt Pjoter verder zonder clausules een bedrag van aan Linda. Op 5 april 2012 herroept Pjoter de schenking. De aandelen hadden toen een waarde van Bij de beantwoording van de vraag dient u geen rekening te houden met eventuele rente, kosten en dividendbelasting. Ga ervan uit dat aan alle vereisten is voldaan voor het doen van een rechtsgeldige schenking en herroeping van de schenking. U kunt er voor de berekening vanuit gaan dat de tarieven en vrijstelling voor de schenkbelasting in 2011 gelijk zijn aan die van Welk bedrag aan schenkbelasting is niet door Linda terug te vorderen van de belastingdienst ter zake van de herroeping van de schenking? A. 0. B C D Vraag 12 De heer Cornelis (42 jaar oud) heeft een nog niet ingegane fiscaal gefaciliteerde lijfrenteaanspraak bij Cornelis B.V. De aanspraak is in 2007 bedongen in het kader van een ruisende inbreng van zijn IB-onderneming bij Cornelis B.V. De heer Cornelis wil in 2012 deze lijfrenteaanspraak met een waarde in het economisch verkeer van geheel zonder fiscale sancties onderbrengen bij de Nederlandse ABC Bank. Cornelis B.V. werkt hier volledig aan mee. Is de onderbrenging van de lijfrenteaanspraak bij ABC Bank voor de heer Cornelis mogelijk zonder fiscale sancties en zo ja, onder welke voorwaarde? A. Nee. B. Ja, mits de uit te keren termijnen direct ingaan. C. Ja, mits de termijnen aan hem worden uitgekeerd en de eerste termijn wordt uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. D. Ja, mits de termijnen aan hem worden uitgekeerd en de eerste termijn wordt uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 bereikt. Page 6 of 15

8 Vraag 13 Joop Kienst (50 jaar oud) is woonachtig in Amsterdam. Hij heeft begin 2011 de volgende vermogensbestanddelen ingebracht in een door hem opgerichte trust die is gevestigd op Jersey (Verenigd Koninkrijk): 1. een pakket staatsobligaties van Indien Joop dit pakket zelf zou hebben gehouden, zou dit pakket staatsobligaties bij hem structureel kwalificeren als box 3 vermogen. 2. een vordering op Joop B.V. van De rente op deze vordering bedraagt 4% per jaar. Indien Joop deze vordering zelf zou hebben gehouden, zou de vordering structureel kwalificeren als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in box 1, omdat Joop de enige aandeelhouder is van Joop B.V. De trust kwalificeert als afgezonderd particulier vermogen in de zin van de Wet IB Sinds de inbreng is de trust nog steeds eigenaar van de ingebrachte activa. Joop is ongewijzigd enig aandeelhouder van Joop B.V. gebleven. De trust betaalt geen belasting. In welke box van de Wet IB 2001 kwalificeren de ingebrachte vermogensbestanddelen in 2012 bij Joop? A. De staatsobligaties in box 3, de vordering op Joop B.V. in box 1. B. In geen enkele box. C. De staatsobligaties en de vordering op Joop B.V. beiden in box 3. D. De staatsobligaties in box 3, de vordering op Joop B.V. in box 2. Vraag 14 Hans heeft de keuze tussen twee leningen, aan te gaan per begin 1 januari 2013: 1. een lineaire lening van met een looptijd van 20 jaar; 2. een annuïtaire lening van met een looptijd van 20 jaar. Stel dat het volgende geldt: a. de rente bedraagt op jaarbasis 2%, ultimo van een bepaald jaar verschuldigd; b. de aflossing op de lineaire lening vindt plaats op jaarbasis, ultimo van een bepaald jaar; c. de annuïtaire betalingen vinden per jaar plaats, ultimo van een bepaald jaar. Bij de beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met overige kosten en belastingen. Hoeveel rente betaalt Hans afgerond in totaal in 20 jaar op de lineaire lening respectievelijk op de annuïtaire lening? A. Op de lineaire lening: , op de annuïtaire lening: B. Op de lineaire lening: , op de annuïtaire lening: C. Op de lineaire lening: , op de annuïtaire lening: D. Op de lineaire lening: , op de annuïtaire lening: Page 7 of 15

9 Vraag 15 Wat is van toepassing op een closed-end beleggingsfonds? A. Wel inkoopverplichting uitgegeven aandelen, wel een vast aantal uitgegeven aandelen hetgeen zonder besluitvorming niet kan worden aangepast. B. Wel inkoopverplichting uitgegeven aandelen, geen vast aantal uitgegeven aandelen. C. Geen inkoopverplichting uitgegeven aandelen, wel een vast aantal uitgegeven aandelen hetgeen zonder besluitvorming niet kan worden aangepast. D. Geen inkoopverplichting uitgegeven aandelen, geen vast aantal uitgegeven aandelen. Vraag 16 Uitspraak 1: binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is twee keer toepassing van de eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting mogelijk indien er twee B.V. s in de fiscale eenheid zijn opgenomen. Uitspraak 2: een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen een moederschappij en dochtermaatschappij is wettelijk mogelijk indien de moedermaatschappij 100% van de stemrechtloze aandelen van de dochtermaatschappij in bezit heeft en het enige aandeel met stemrecht in de dochtermaatschappij eigendom van een derde is. Welke van de bovenstaande uitspraken is juist? A. Uitspraak 1 is juist, uitspraak 2 is juist. B. Uitspraak 1 is juist, uitspraak 2 is onjuist. C. Uitspraak 1 is onjuist, uitspraak 2 is juist. D. Uitspraak 1 is onjuist, uitspraak 2 is onjuist. Vraag 17 Johan Zembla verwacht dat de rente op langlopende Nederlandse staatsobligaties in de loop van 2013 zeer fors zal stijgen. Hij heeft geheel 2012 Nederlandse staatsobligaties in bezit met een resterende looptijd van 11 jaar. Stel dat zijn verwachting uitkomt. Welk effect heeft de rentestijging normaliter op: a) de door Johan te ontvangen rente op de staatsobligaties in 2013 ten opzichte van de ontvangen rente in 2012? en b) de koers in 2013 van de staatsobligaties van Johan ten opzichte van de koers van vandaag? A. De te ontvangen rente stijgt, de koers stijgt. B. De te ontvangen rente blijft gelijk, de koers daalt. C. De te ontvangen rente blijft gelijk, de koers stijgt. D. De te ontvangen rente stijgt, de koers daalt. Page 8 of 15

10 Vraag 18 Kees Gansz heeft aan zijn zoon Martin (geboren op 1 januari 1987) geschonken: - op 1 januari 2007 een effectenportefeuille met een waarde van en - op 1 januari 2011 een effectenportefeuille met een waarde van In beide schriftelijke schenkingsovereenkomsten is een bewindsbepaling overeengekomen, inhoudende dat Kees levenslang het bewind voert volgens de regels van boek 7 BW. Stel dat Martin geschikt is de effectenportefeuilles zelfstandig te beheren. Kees wil echter dat het bewind op beide effectenportefeuilles in stand blijft. Kan Martin thans met succes via een gerechtelijke procedure bewerkstellingen dat het bewind wordt opgeheven voor de effectenportefeuille(s)? A. Voor de in 2007 geschonken effectenportefeuille wel; voor de in 2011 geschonken effectenportefeuille wel. B. Voor de in 2007 geschonken effectenportefeuille wel; voor de in 2011 geschonken effectenportefeuille niet. C. Voor de in 2007 geschonken effectenportefeuille niet; voor de in 2011 geschonken effectenportefeuille wel. D. Voor de in 2007 geschonken effectenportefeuille niet; voor de in 2011 geschonken effectenportefeuille niet. Vraag 19 Gerard van Geel is geboren op 1 januari Hij heeft op 13 september 2000 een kapitaalverzekering met een looptijd van 20 jaar afgesloten bij een verzekeraar. Op 3 december 2000 verlengt hij de looptijd met twee jaar tot 13 september Met ingang van 1 januari 2001 laat Gerard de kapitaalverzekering aanmerken als kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Hij voldoet aan alle voorwaarden voor een KEW. Vervolgens heeft Gerard ultimo 2008 zijn KEW omgezet in een spaarrekening eigen woning (SEW). Hij voldoet aan alle voorwaarden voor een SEW. Ultimo 2010 heeft Gerard zijn eigen woning verkocht en overgedragen. Sindsdien woont hij in een huurhuis. Heeft Gerard in 2012 recht op de zogenoemde tijdelijke vrijstelling van onderdeel AN, van het overgangsrecht Wet IB 2001 ten aanzien van het SEW-kapitaal dat nog bij de bank staat? Zo ja, waarom wel? A. Ja, omdat de verzekering is afgesloten voor de invoering van de Wet IB B. Ja, omdat de looptijd voor het einde van het jaar 2000 is aangepast. C. Ja, omdat de tijdelijke vrijstelling ook van toepassing is op kapitaal dat voorheen een KEW was. D. Nee. Page 9 of 15

11 Vraag 20 Hans Joosten (40 jaar oud) en Hanneke Drost (40 jaar oud) zijn op 1 januari 2000 getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Hans en Hanneke hebben geen kinderen. Hanneke is duurzaam 100% arbeidsongeschikt en heeft geen inkomen Op 20 december 2012 overlijdt Hans. De enige bezitting van Hans en Hanneke is een spaarrekening met Heeft Hanneke recht op een ANW-nabestaandenuitkering? Zo ja, met hoeveel procent wordt de ANW-nabestaandenuitkering gekort? A. Nee. B. Ja, korting 0%. C. Ja, korting 30%. D. Ja, korting 50%. Vraag 21 De heer Kerssens koopt een call DSM dec2014 uitoefenprijs 34 voor 6,70. Hij verkoopt tegelijk een call DSM dec2014 uitoefenprijs 40 voor 3,90. Verder geldt dat: - De opties uitsluitend op het eind van de looptijd worden uitgeoefend; - Opties worden alleen uitgeoefend indien deze op het moment van uitoefenen in the money zijn. Met rentes, overige kosten en belastingen dient bij beantwoording van de vraag geen rekening te worden gehouden. De break-evenkoers is de koers waarbij noch winst, noch verlies wordt gemaakt. Wat is voor de heer Kerssens de maximale winst en de break-evenkoers op moment van uitoefening op uitoefeningsdatum? A. Maximale winst: 280, break-evenkoers: 37,20. B. Maximale winst: 320, break-evenkoers: 37,20. C. Maximale winst: 280, break-evenkoers: 36,80. D. Maximale winst: 320, break-evenkoers: 36,80. Page 10 of 15

12 Vraag 22 Hendrik-Jan Blauw is 40 jaar en alleenstaand. Hendrik-Jan heeft in 2012 een brutosalaris van Hendrik-Jan is in 2012 notarieel een periodieke gift aan het Nederlandse Rode Kruis overeengekomen. Hendrik-Jan schenkt het Nederlandse Rode Kruis per jaar gedurende 5 jaren. De schenking vindt jaarlijks plaats op 27 december en voor het eerst op 27 december Het Nederlandse Rode Kruis heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stel dat het volgende geldt: - het Nederlandse Rode Kruis neemt de notariskosten voor het vastleggen van de overeenkomst voor haar rekening; - het van toepassing zijnde inkomstenbelastingtarief voor Hendrik-Jan is 52%; - Hendrik-Jan heeft verder geen aftrekposten; - het spaargeld van Hendrik-Jan bedraagt op 1 januari ; - Hendrik-Jan maakt maximaal gebruik van de aftrekmogelijkheden van de Wet IB Welke belastingteruggave ontvangt Hendrik-Jan over de gift over het belastingjaar 2012? A B C D Vraag 23 Gerrit Karstens (40 jaar oud) wil op korte termijn een B.V. oprichten. Om een B.V. rechtsgeldig op te kunnen richten, stelt zijn adviseur dat bij de oprichting op basis van het burgerlijk wetboek onder andere aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: Voorwaarde 1: Voorwaarde 2: Er moet een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn. De B.V. moet een minimum geplaatst aandelenkapitaal van hebben. Kent het burgerlijk wetboek thans deze voorwaarde(n) bij oprichting van de B.V.? A. Voorwaarde 1 wel, voorwaarde 2 wel. B. Voorwaarde 1 wel, voorwaarde 2 niet. C. Voorwaarde 1 niet, voorwaarde 2 wel. D. Voorwaarde 1 niet, voorwaarde 2 niet. Page 11 of 15

13 Vraag 24 Pieter Stevens en Karin Krans zijn sinds 2008 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Pieter heeft op 2 januari 2012 een direct opeisbare renteloze lening van bij zijn oom Henk gesloten voor een investering in de eenmanszaak van Pieter. Op 1 oktober 2012 is het huwelijk van Pieter en Karin door echtscheiding beëindigd. Karin heeft bij de verdeling van de gemeenschap per saldo verkregen, hetgeen sinds de verdeling op een renteloze betaalrekening staat. De schuld aan oom Henk is daarbij aan Pieter toegedeeld, zonder dat oom Henk hiermee heeft ingestemd. Pieter kan de lening aan oom Henk door verlies aan omzet niet meer terugbetalen. Er resteert op 1 december 2012 een schuld van aan oom Henk. Oom Henk eist op 20 december 2012 zijn vordering op Pieter op en constateert dat Pieter inmiddels geen vermogen meer heeft. Voor welk bedrag kan oom Henk, indien hij dat wil, in dit kader zich op Karin verhalen? A. 0. B C D Vraag 25 Alex van Bemmel is eigenaar van een woning. Zijn zus heeft schulden bij bank ABC. Met instemming van Alex krijgt bank ABC op de woning van Alex een hypotheekrecht voor de vordering die bank ABC op de zus van Alex heeft. Er is aldus sprake van een derden-hypotheek. Wat is een kenmerk van een derden-hypotheek? A. Schuldeiser en hypotheeknemer zijn dezelfde persoon. Schuldenaar is een ander dan de hypotheekgever. B. Schuldenaar en hypotheekgever zijn dezelfde persoon. Schuldeiser is tevens hypotheeknemer. C. Schuldeiser en hypotheekgever zijn dezelfde persoon. Hypotheeknemer is tevens schuldenaar. D. Schuldenaar en hypotheeknemer zijn dezelfde persoon. Schuldeiser is tevens hypotheekhouder. Page 12 of 15

14 Vraag 26 Edward Quint (40 jaar oud) en Karel Post (40 jaar oud) wonen langer dan 5 jaren samen zonder een notarieel samenlevingscontract. Edward Quint heeft in het verleden een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten bij de beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij Caval. Deze verzekering valt nog steeds onder het zogenoemde oude regime van de Wet IB1964. De regels die golden op 31 december 1991 zijn nog steeds van toepassing op deze verzekering. Edward is verzekeringnemer en verzekerde bij deze verzekering. Karel is begunstigde op de verzekering. Het verzekerd bedrag is Karel heeft verder op het leven van Edward bij de beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij ABC een levensverzekering gesloten. Karel is verzekeringnemer en eerste begunstigde op deze verzekering. Het verzekerd bedrag is Stel dat Edward nu overlijdt en de uitkeringen uit de verzekeringen onherroepelijk worden. Edward laat bij overlijden een spaarrekening met een saldo van na aan Karel. U kunt ervan uitgaan dat Karel de uitkeringen en het geërfde vermogen binnen 24 maanden na het overlijden van Edward in het geheel geconsumeerd heeft. Is de uitkering van Caval en/of de uitkering van ABC voor Karel onderworpen aan erfbelasting? A. De uitkering van Caval wel, de uitkering van ABC wel. B. De uitkering van Caval wel, de uitkering van ABC niet. C. De uitkering van Caval niet, de uitkering van ABC wel. D. De uitkering van Caval niet, de uitkering van ABC niet. Vraag 27 Jan Holland heeft een calloptie op het beursgenoteerde aandeel Z met een resterende looptijd van 3 maanden gekocht. De calloptie is out-of-the-money. Op het aandeel wordt geen dividend uitgekeerd. Waarom heeft de calloptie op de beurs nog een waarde? A. Omdat men een calloptie direct mag uitoefenen. B. Omdat een calloptie altijd nog in-the-money kan komen. C. Omdat de uitoefenprijs van de calloptie hoger is dan de beurskoers. D. Omdat de calloptie na 3 maanden doorgerold kan worden. Page 13 of 15

15 Vraag 28 Eric Raademakers ontvangt een AOW-uitkering en geen aanvullend pensioen. Hij heeft een gedeelte van de overwaarde van op zijn hypotheekvrije woning te gelde gemaakt om leuke dingen te kunnen doen. Hij heeft daartoe de volgende krediethypotheek op zijn woning afgesloten: limiet: ; looptijd: 20 jaar vanaf per begin 1 januari 2012; opname geldbedragen: o jaar 2012 t/m 2016: per begin 1 januari van ieder jaar; o jaar 2017 t/m 2026: per begin 1 januari van ieder jaar; rente: nominale rente van 4,8% op jaarbasis wordt ultimo van een bepaald jaar bij de uitstaande schuld geboekt; rentepercentage wijzigt niet gedurende de gehele looptijd; aflossing: aflossingsvrij gedurende de gehele looptijd; afsluitprovisie: eenmalig Dit wordt per begin 1 januari 2012 bij het krediet geboekt. Bij beantwoording van deze vraag dient geen rekening te worden gehouden met belasting en overige kosten. Hoeveel bedraagt de afgeronde kredietstand van Eric ultimo 2026, ervan uitgaande dat de rente over 2026 is bijgeboekt? A B C D Vraag 29 Henk Lastman is 50 jaar en alleenstaand. Hij is op 1 oktober 2011 werkloos geworden. Gezien zijn arbeidsverleden heeft Henk recht op een WW-uitkering voor 24 maanden. Op 1 oktober 2012 is de WW-uitkering van Henk stopgezet, omdat Henk weer een baan heeft gevonden. Henk wordt echter buiten zijn schuld om per 1 december 2012 ontslagen zonder ontslagvergoeding. Heeft Henk vanaf 1 december 2012 recht op een WW-uitkering en zo ja, voor hoeveel maanden? A. Nee. B. Ja, voor 3 maanden. C. Ja, voor 10 maanden. D. Ja, voor 12 maanden. Page 14 of 15

16 Vraag 30 Joop Martens (50 jaar oud) en Chantal Haaskens (50 jaar oud) zijn in 1995 gescheiden. Zij hebben 2 kinderen: Anne (28 jaar oud) en Bert (20 jaar oud). Chantal is in 2000 hertrouwd met Henk van Groningen. In het kader van het echtscheidingsconvenant van Joop en Chantal, heeft Joop zich verplicht maandelijks 500 aan ieder kind afzonderlijk te betalen als bijdrage voor het levensonderhoud. Deze verplichting komt hij nog steeds na. De verplichting eindigt als een kind is afgestudeerd of indien het 30 jaar oud is geworden. Anne en Bert wonen beiden in Amsterdam. Anne studeert geneeskunde en zij woont niet meer thuis. Zij heeft geen recht op een studiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering Bert studeert rechten en hij woont niet meer thuis. Hij heeft recht op de wettelijke studiefinanciering, bestaande uit een reisvoorziening en een maandelijkse beurs van ongeveer 266 per maand. Kan Joop de bijdrage voor het levensonderhoud voor Anne en/of voor Bert in 2012 aftrekken als persoonsgebonden aftrek op grond van de Wet IB 2001? A. Voor Anne wel, voor Bert wel. B. Voor Anne wel, voor Bert niet. C. Voor Anne niet, voor Bert wel. D. Voor Anne niet, voor Bert niet. - EINDE Page 15 of 15

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB Onderwerpen Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Civiele gevolgen Fiscale gevolgen Overige fiscale maatregelen 2018: wijziging Successiewet

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie, 1 Casus met 1 bijlage, op 7 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 december 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend)

Examen AA. Fiscale Advisering (ochtend) Examen AA Fiscale Advisering (ochtend) DATUM: 19 januari 2017 TIJD: 09.30-12.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 2 opgaven van 8 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 12 december 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

PE Hypothecair krediet oefenexamen

PE Hypothecair krediet oefenexamen PE Hypothecair krediet oefenexamen Kennis Vraag 1: Klachtenbegeleiding Kifid Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie