JAARDOCUMENT Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei Jaardocument april 2010 pagina i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument april 2010 pagina i

2 INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 8 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen van goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Raad van Participanten 25 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Laurens Strategische oriëntatie De strategie van Laurens samengevat Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 41 Jaardocument april 2010 pagina 1

3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording heeft betrekking op Met dit jaardocument legt het bestuur van Laurens verantwoording af. Laurens is een ouderenzorgorganisatie in de stadsregio Rotterdam. Sinds 1 juli 2008 zijn Laurens en Zorg Compas bestuurlijk gefuseerd. Dit is geschied door het oprichten van de Bestuursstichting Zorg Compas Laurens. De doelstelling van deze stichting was het besturen van de afzonderlijke werkorganisaties Laurens en Zorg Compas. Per 1 januari 2010 zijn de organisaties juridisch gefuseerd en zijn verder gegaan onder de naam Laurens. De Raad van Bestuur van Laurens geeft met dit verslag inzage in waar Laurens voor staat, welke resultaten zijn behaald en hoe deze resultaten zijn bereikt. Aangezien Laurens en Zorg Compas al in 2009 zoveel als mogelijk gezamenlijk hebben geopereerd en momenteel ook een juridische eenheid vormen, geeft het jaardocument informatie op niveau van het concern. Alleen ten aanzien van de onderwerpen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt informatie op niveau van de afzonderlijke werkorganisaties Laurens en Zorg Compas weergegeven. Dit jaardocument wordt gedeponeerd voor de stichting Laurens, de stichting Zorg Compas en de Bestuursstichting Zorg Compas-Laurens. Voor de leesbaarheid van dit document is overal in dit document de naam Laurens gehanteerd, hoewel op sommige plaatsen de naam Bestuursstichting Zorg Compas- Laurens of de naam Zorg Compas accurater zou zijn. Reikwijdte van het verslag Laurens is verbonden met de woningcorporatie Laurens Wonen. Deze verbinding bestaat uit een personele unie van Raad van bestuur en Raad van Toezicht. Laurens Wonen legt verantwoording af met een eigen jaarverslag. In 2007 is de Landgoed Olaertsduyn BV opgericht. Stichting Laurens is enig aandeelhouder. In de BV is de exploitatie van een conferentiehotel en het verlenen van diensten aan ouderen ondergebracht. Tevens richtte Laurens in 2007 samen met de Evean groep de BV Thuishulp Evean- Laurens op. Inmiddels heeft de Evean groep haar aandeel overgedragen aan Thuiszorg Service Nederland. Deze BV richt zich op de uitvoering van de huishoudelijke zorg in Rijnmond in het kader van de WMO. Laurens bezit 20% van de aandelen van deze BV. Jaardocument april 2010 pagina 2

4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Namen verslagleggende rechtspersonen Bestuursstichting Zorg Compas Laurens Stichting Zorg Compas Stichting Laurens Adres Nieuwe Binnenweg 29 Postcode 3014 GB Plaats Rotterdam Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel Bestuursstichting Zorg Compas Laurens Stichting Zorg Compas Stichting Laurens adres Internetpagina Structuur van de organisatie Op 1 juli 2008 zijn Laurens en Zorg Compas bestuurlijk gefuseerd. Dit is geschied door de oprichting van de Bestuursstichting Zorg Compas Laurens. Doelstelling van de Bestuursstichting was het besturen van de werkorganisaties, te weten Laurens en Zorg Compas. Op deze manier waren de organisaties op bestuurlijk en strategisch niveau volledig met elkaar verbonden, zonder tevens te moeten overgaan naar een integrale bedrijfsvoering met alle bedrijfsonderdelen. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van zowel Laurens als Zorg Compas zijn per 1 juli 2008 samengevoegd tot Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de Bestuursstichting. De organogrammen van de stichtingen Laurens en Zorg Compas zijn op dat moment onder het niveau van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. Dit is pas gebeurd bij de organisatorische integratie en juridische fusie op 1 januari Het organogram van de organisatie per 1 januari 2010 is als bijlage bij dit document gevoegd. De bovenliggende Bestuursstichting Zorg Compas Laurens voerde in 2009 het bestuur van de beide onderliggende werkorganisaties. De Raad van Toezicht van de Bestuursstichting heeft in 2009 toezicht gehouden op het bestuurlijk handelen van de bestuurders van de Bestuursstichting en daarmee ook op het bestuur van de onderliggende werkorganisaties. Raad van Participanten Laurens heeft een Raad van Participanten. De Raad van Participanten bestaat uit één persoon per locatie casu quo werkgebied welke deel uitmaakt van de organisatie. De leden van de Raad van Participanten worden voorgedragen: - vanuit de kring van de kerkelijke gemeenten/parochies; en/of - uit de kring van organisaties welke ten grondslag liggen aan de stichtingen waaruit de organisatie is ontstaan; of Jaardocument april 2010 pagina 3

5 - vanuit de levensbeschouwelijke of maatschappelijke groepering die bij de desbetreffende locatie het sterkst is vertegenwoordigd. De Raad van Participanten heeft primair tot taak bij te dragen aan de grondslag, doelstelling en identiteit van de stichting. De leden van de Raad van Participanten onderhouden de contacten met de kerkelijke gemeenten, parochies, stichtingen of levensbeschouwelijke groeperingen op wier voordracht zij zijn benoemd. Ondernemingsraad Na de bestuurlijke fusie is een Fusie Ondernemingsraad (FOR) ingesteld. Deze FOR bestond uit maximaal 15 leden, waarvan maximaal 5 leden afgevaardigd waren vanuit de OR Zorg Compas en maximaal 10 leden vanuit de OR Laurens. De OR Zorg Compas en de OR Laurens zijn blijven bestaan tot aan de juridische fusie, maar hebben op het moment van de bestuurlijke fusie hun bevoegdheden overgedragen aan de FOR. De OR van Laurens heeft na het instellen van de FOR een slapend bestaan geleid en is eenmaal gewekt voor het behandelen van de adviesaanvraag inzake de juridische fusie. De regionale onderdeelcommissies van Laurens zijn in tact gebleven. Dit geldt zowel voor het aantal leden als voor het functioneren. De OR van Zorg Compas is geen slapend bestaan gaan leiden, maar heeft gefunctioneerd als onderdeelcommissie en heeft in de hoedanigheid van OR de adviesaanvraag inzake de juridische fusie gekregen. Centrale cliëntenraad Tevens is na de bestuurlijke fusie een fusie-ccr gevormd, die bestond uit leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Laurens en van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Zorg Compas. Deze fusie-ccr was een gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Naast de bestuursstichting zijn beide werkorganisaties blijven bestaan en dus zijn ook de Centrale Cliëntenrad-en in de periode van de bestuurlijke fusie tot de juridische fusie separaat blijven bestaan. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Laurens is een organisatie op het terrein van de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Met ruim 5500 medewerkers werkzaam in 21 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen, 18 woongebouwen en 2 psychiatrische woonvoorzieningen levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan met name ouderen in Rotterdam en omsteken. In toenemende mate worden zorg en diensten aan huis geleverd. Alle AWBZ-functies worden door Laurens geleverd: - persoonlijke verzorging; - verpleging; - ondersteunende begeleiding; - activerende begeleiding; - behandeling; - verblijf op grond van de AWBZ. Jaardocument april 2010 pagina 4

6 De klanten waaraan AWBZ-zorg wordt geleverd, bevinden zich vooral in de doelgroepen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Naast bovenstaande functies levert Laurens onder andere de volgende zorg- en dienstverlening: - vakantiehuis voor klanten; - ontwikkeling landgoed Olaertsduyn; - Laurens Actief; - UITbureau voor Ouderen Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en verzorging Kerngegevens Aantal / bedrag Aantal Totaal Klanten Aantal klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 3086 Waarvan ZZP-klanten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 3086 Aantal klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar 753 Aantal extramurale klanten exclusief klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 1779 Aantal Totaal Aantal Totaal Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Jaardocument april 2010 pagina 5

7 Personeel Aantal Totaal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 5611 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrag in euro s Bedrijfsopbrengsten Totaal Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Geestelijke Gezondheidszorg Kerngegevens Klanten Aantal/bedrag Aantal Aantal klanten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 92 Waarvan ZZP-klanten in zorg/behandeling per einde verslagjaar 54 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking 56 Waarvan kleinschalig wonen 56 Productie Aantal Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Waarvan kleinschalig wonen Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 49 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument april 2010 pagina 6

8 2.3.3 Werkgebieden Laurens richt zich op zorg, welzijn, dienstverlening en wonen vanuit de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel en Lansingerland. Het betreft de zorgkantoorregio s Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Delft-Westland-Oostland. In 2009 werd het werkgebied nog bediend vanuit de volgende regio s: Zorg Compas regio Delfshaven/Noord: deelgemeenten Delfshaven en Oude Noorden - verpleeghuis Delfshaven: 100 plaatsen (50 PG, 50 SOM); - woonzorgcentrum De Schans: 42 plaatsen; - woonzorgcentrum en verpleeghuis Blijdorp: 91 plaatsen waarvan 37 verpleeghuis. Zorg Compas regio Hillegersberg, Overschie, Schiebroek, Alexander: deelgemeenten Hillegersberg/Schiebroek, Overschie, Prins Alexander en gemeente Capelle aan de Ijssel - woonzorgcentrum Arcadia: 152 plaatsen, waarvan 17 plaatsen voor ouderen met een verstandelijke handicap; - woonzorgcentrum De Aarhof: 68 plaatsen; - woonzorgcentrum Den Hoogenban: 75 plaatsen; - psychiatrisch wooncentrum Lupinehof: 44 plaatsen; - woon-werkboerderij De Groede Hoeve: 12 plaatsen. Zorg Compas regio Lansingerland: gemeente Lansingerland - woonzorgcentrum De Hergerborch: 47 plaatsen; - woonzorgcentrum Sint Petrus: 99 plaatsen; - woonzorgcentrum/verpleeghuis De Oudelandse Hof: 171 plaatsen; - woonzorgcentrum De Tuinen: 42 plaatsen SOM, 42 plaatsen PG. Laurens regio Noord-West: deelgemeenten Schiebroek en Hillegersberg - geriatrisch centrum Stadszicht: 240 plaatsen PG; - verzorgingshuis Liduina: 111 plaatsen; - verzorgingshuis De Wilgenborgh: 100 plaatsen; - verzorgingshuis Borgsate: 157 plaatsen. Laurens regio Noord-Oost: deelgemeente Prins Alexander - verpleeghuis De Hofstee: 143 plaatsen; - kleinschalig wonen De Naber: 36 plaatsen PG; - woonzorgcentrum Nijeveld: 66 plaatsen; - woonzorgcentrum De Schutse: 156 plaatsen. Jaardocument april 2010 pagina 7

9 Laurens regio Centrum: stadscentrum en deelgemeenten Kralingen/Crooswijk, Delfshaven en Oude Noorden - geriatrisch Centrum en Verpleeghuis Antonius Binnenweg: 178 plaatsen (72 PG en 106 somatiek). Laurens regio Zuid-West: deelgemeenten Charlois en Feijenoord - zorgcentrum Simeon en Anna: 265 plaatsen; - woonzorgcentrum Dorpsveld: 44 plaatsen; - woonzorgcentrum Maasveld: 66 plaatsen; - woonzorgcentrum Joachim en Anna: 51 plaatsen. Laurens regio Zuid-Oost: deelgemeente IJsselmonde en gemeente Westvoorne - verpleeghuis en reactiveringscentrum Antonius IJsselmonde: 20 PG, 210 somatiek; - psychiatrisch verpleeghuis Aesopus: 60 plaatsen; - woonzorgcentrum Dijkveld: 56 plaatsen; - Olaertsduyn; - kleinschalige woonvoorziening De Hoek: 12 plaatsen (niet aangeboren hersenletsel); - kleinschalige woonvoorziening Ravenswaerde: 14 plaatsen (niet aangeboren hersenletsel); - Cadenza: 18 plaatsen palliatieve zorg. Laurens regio Barendrecht: gemeente Barendrecht - verpleeghuis De Elf Ranken: 136 plaatsen; - verzorgingshuis Borgstede: 99 plaatsen Samenwerkingsrelaties De omvang van Laurens vraagt dat de organisatie in de regio en landelijk met alle relevante organisaties formele en informele contacten onderhoudt. Het betreft onder andere overheden, zorgorganisaties (zoals collega V&V-organisaties, VG, GGZ, thuiszorg, ziekenhuizen), woningcorporaties, brancheorganisaties en zorgkantoren. Op niveau van het concern zijn er verschillende samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt een aantal van deze samenwerkingsverbanden kort beschreven. - Conforte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam. Door het bundelen van kennis en ervaring wordt gezorgd voor een krachtig netwerk. Dat is ook de betekenis van de naam: met kracht; - de Rotterdam Stroke Service (RSS) heeft als doelstelling het bieden van kwalitatief hoogwaardige ketenzorg voor klanten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Participanten in dit netwerk zijn de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Rijnmond Zuid en het Sint Franciscus Jaardocument april 2010 pagina 8

10 Gasthuis, de Laurens-verpleeghuizen Antonius IJsselmonde en Antonius Binnenweg, het Rheumaverpleeghuis en de Stromen; - Genero staat voor Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving. Het netwerk bestaat uit meer dan 80 partners en is gericht op het verbeteren van zorg en welzijn voor ouderen. Laurens is actief betrokken bij het projectvoorstel Thuisteam voor ouderen. Het Thuisteam biedt tijdelijk en aanvullend op de reguliere huisartsenzorg een samenhangend pakket van advies, zorg en behandeling en welzijn en regieondersteuning aan kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in de thuissituatie; - het lectoraat samenhang van wonen, diensten en zorg in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat houdt zich bezig met de ontwikkeling van zorginnovaties (onderzoeken en implementeren) gericht op bevordering van Samenhang in de Ouderzorg in de regio Rotterdam Rijnmond; - Stichting RijnmondNet heeft als doel de belangen van zorginstellingen in de regio Rijnmond op het gebied van ICT te behartigen en een veilige infrastructuur voor elektronische communicatie voor de gezondheidszorg ter beschikking te stellen. Laurens is participant. - project Zichtbare schakels. Laurens is actief in het project Zichtbare Schakels in Rotterdam. In de aandachtswijken van Rotterdam worden extra wijkverpleegkundigen ingezet voor het beter verbinden van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau. Op regionaal niveau zijn diverse inhoudelijke samenwerkingsverbanden gericht op de uitvoering van wonen, diensten en zorg. Jaardocument april 2010 pagina 9

11 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen van goed bestuur Laurens onderschrijft de aanbevelingen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code, zoals opgesteld door de Brancheorganisatie. Laurens hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden. Het rapport van de commissie Health Care Governance uit 1999 is een belangrijke inspiratiebron geweest om de gedachten over het bestuur en het toezicht op het bestuur van zorginstellingen aan te scherpen. Laurens schaart zich gaarne achter de drie uitgangspunten, die in dit rapport worden gehanteerd en die als volgt worden omschreven: - Goede zorg vereist goed bestuur. Met dit uitgangspunt wordt gerefereerd aan de invloed van de het functioneren van de organisatie (goed bestuur) op de kwaliteit van de zorg (goede zorg). - Goed bestuur verdient goed toezicht. Dit uitgangspunt verwijst naar het gegeven dat de kwaliteit van besturen verhoogd wordt, als de toezichtfunctie goed verankerd is in de top van de organisatie. - Goede zorg is verantwoorde zorg. Goede zorg dient niet alleen professioneelinhoudelijk verantwoord te zijn, de zorg dient ook op elk moment verantwoord te kunnen worden aan relevante stakeholders. Het zwaartepunt ligt hier op de transparantie van het zorgproces. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden tot voorzitter. De verhouding tussen de bestuursleden is gebaseerd op collegialiteit en gelijkwaardigheid. Naam Bestuursfunctie Portefeuille I.CThepass voorzitter Strategie en externe contacten drs. M.P.L.M. van vicevoorzitter Zorg Woensel, MHA drs. M.N.M. Scholten lid Bedrijfsvoering Nevenfuncties Vz bestuur Breed Welzijn Delft Vz Nico Adriaanstichting R dam Lid RvT De Werkplaats Jaardocument april 2010 pagina 10

12 Het bestuur vormt een personele unie met de Raad van Bestuur van Laurens Wonen. Taak De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid en voor de algehele aansturing. In 2009 was een andere hoofdtaak van het bestuur het voorbereiden van de organisatorische integratie en de juridische fusie van Laurens en Zorg Compas. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke taak als zorgverlener. Het bestuur maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen. De Raad van Bestuur zorgt er voor dat het beleid in overeenstemming is met wettelijk, statutaire en andere voorschriften en waarborgt de continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur stimuleert, behartigt en bewaakt de identiteit van de organisatie en laat zich daarbij adviseren door de Raad van Participanten. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur is gezamenlijk gesprekspartner van de Raad van Toezicht, het directieberaad en het strategisch beraad. Deze laatste vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is tevens gesprekspartner voor de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten, die de belangen of reputatie van de organisatie (medewerkers en klanten) en het maatschappelijk belang schaden. Vergaderingen Het bestuursbeleid wordt voorbereid, besproken, gecoördineerd, afgestemd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur overlegt in ieder geval over de aandachtsgebieden, alsmede over de bewaking en toetsing van de uitwerking en uitvoering daarvan. Voorts vindt overleg plaats over alle onderwerpen, die geagendeerd worden in de vergadering met de Raad van Toezicht, de overlegvergadering met de ondernemingsraad, het overleg met de cliëntenraad en het overleg met de Raad van Participanten. De raad van Bestuur vergadert wekelijks op een vast tijdstip. Openbaarheid en belangenverstrengeling De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun nevenfuncties. Alvorens een nevenfunctie te aanvaarden, legt de bestuurder dit voor aan zijn collega Jaardocument april 2010 pagina 11

13 bestuursleden en aan de Raad van Toezicht. Indien de nevenfunctie ook naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen nadelige invloed heeft op het functioneren van de organisatie en als lid van de Raad van Bestuur, kan de bestuurder de nevenfunctie aanvaarden. De leden van de Raad van Bestuur zorgen er elk voor dat er geen (schijn van) strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie. Honorering De honorering van de bestuurders is bij de bestuurlijke fusie tussen Laurens en Zorg Compas per 1 juli 2008 contractueel vastgelegd. In 2009 is een nieuwe beloningscode uitgebracht door de NVTZ en NVZD gezamenlijk. De Raad van Toezicht heeft geëvalueerd hoe de contractuele verplichtingen zich verhouden tot deze nieuwe code. Voor een organisatie met thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen en de omvang van Laurens is de uitkomst volgens de code zonder correctie voor omgeving en risicofactoren: categorie G. Laurens kent drie bijzonder omstandigheden die een opslagpercentage rechtvaardigen (volgens de code tot maximaal 30%): 1. Organisatorisch: bijzondere grotestadsproblematiek, sterke concurrentie met grote spelers, diversiteit van systemen en inkoopprocedures en een omslag van de besturing door schaalvergroting. 2. Inhoudelijk: een voorloperpositie in palliatieve zorg, revalidatiezorg en zorg voor niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor zijn de criteria leidend tot de categorie G niet altijd goed van toepassing. Voor onderdelen kunnen criteria van categorale ziekenhuizen of van overige toepasbaar verklaard worden. 3. Reikwijdte: de organisatie vormt een bestuurlijke unie met Laurens Wonen, een woningbouwcorporatie. Voor de bestuurlijke activiteiten voor Laurens Wonen ontvangen de bestuurders geen aparte honorering. Deze is inbegrepen in één en hetzelfde salaris dat hier wordt verantwoord. Op grond van deze overwegingen is de Raad van Toezicht van mening dat de feitelijke opslag van 7% op de norm van categorie G een terughoudende is en er geen reden is af te wijken van de contractuele verplichtingen. Daarnaast is aan alle drie de bestuurders een leaseauto ter beschikking gesteld in verband met intensieve externe activiteiten. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal één jaarsalaris en zijn er geen aanvullende pensioenregelingen. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden en één toehoorder uit de kring van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen. Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de centrale cliëntenraad. Jaardocument april 2010 pagina 12

14 In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht uit een Protestants- Christelijke kerkgenootschap en twee leden uit de Rooms-Katholieke kerk afkomstig zijn. Zij hebben een speciale taak voor de instandhouding van de identiteit. De benoeming van deze leden gebeurt om die reden met instemming van de Raad van Participanten. Instemming gebeurt uitsluitend op grond van het criterium of de voorgedragen kandidaat voldoende in staat is om toezicht te houden op het inhoud geven aan de statutaire grondslag en doelstelling van de stichting en op het vitaal houden van de identiteit van de stichting conform het vigerende identiteitsbeleid. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is acht jaar. Bij de bestuurlijke fusie tussen Zorg Compas en Laurens per 1 juli 2008 is in aanvulling op de statutaire twee termijnen van vier jaar, een relevante afspraak gemaakt ten aanzien van het aftreedschema. Leden, die in de rechtsvoorgangers al meer dan twee termijnen van vier jaar hebben vervuld, kunnen nog maximaal één termijn van vier jaar vervullen. Dit zou betekenen dat per jaar gemiddeld één lid de Raad van Toezicht verlaat. Om niet voortdurend in selectieprocedures te zijn verwikkeld, is ervoor gekozen om elke twee jaar twee leden van de Raad van Toezicht te vervangen. Jaardocument april 2010 pagina 13

15 De Raad van Toezicht bestond geheel 2009 uit zeven leden en één toehoorder. Prof. dr. F.G.A van der Meché (RK-afgevaardigde) Drs. J.B. Val (PC-afgevaardigde) Drs. R.L. de Bakker voorzitter RvT voorzitter remuneratiecie vicevoorzitter remuneratiecie lid RvT voorzitter auditcie lid remuneratiecie Naam Functie Aandachtsgebied Zorg Openbaar bestuur Financieel / commercieel Relevante nevenfuncties Eerste benoeming / moment aftreden Aantal bijgewoonde vergaderingen Dir. Erasmus MC Holding 2004 / / 7 B.V. VZ RvT Mohs klinieken Lid AB Stichting Laurensfonds Dir. Inde Vergulde Helm BV, consultancy 1989 / / 7 VZ RvC Woon Compas Lid RvT Woningstichting Land van Altena Vice-vz RvT Stichting Logos (onderwijs) VZ Pax Intrantibus VZ RvP Laurens en Woon Compas Regent Lidmatenhuis Evangelisch- Lutherse gemeente Rotterdam VZ Rekenkamercie Goirle en Loon op Zand Lid RvT Stichting 1989 / / 7 Raamwerk te Noordwijkerhout/Katwijk Lid RvC Woon Compas VZ RvC SPIE Nederland BV Jaardocument april 2010 pagina 14

16 Naam Functie Aandachtsgebied Nevenfuncties Eerste benoeming / Aantal bijgewoonde vergaderingen moment aftreden J.R.M. Nijman lid RvT Financieel / 1999 / / 7 (RK-afgevaardigde) commercieel Mw. mr. J. Vijlbriefvan lid RvT Juridisch / Advocaat te Rotterdam 2006 / / 7 der Schaft (voordracht CCR) maatschap-pelijk (Honorair) rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank te s- Gravenhage Lid/secretaris generale college voor bezwaren en geschillen in de Protestante Kerk (PKN) Lid RvT CVO (onderwijs) Lid bestuur Stichting Gemeentefonds Lid bestuur Stichting Beleggingsfonds Hervormde gemeente te R dam Lid bestuur Stichting Grote Kerk te R dam P. Boekhoud lid RvT Keten-afspraken Lid regeringscie drugsbeleid 2001 / / 7 (PC-afgevaardigde) Drs. J.C. Visser lid RvT Beleidskaders zorg Bestuurslid/penningmeester Stichting 2006 / / 7 lid auditcommissie Ouderenhuisvesting Mr. ing. A.T. Alderliesten toehoorder RvT Wonen Directeur eigenaar CHIRON Development Consultancy BV 2006 / / 7 Jaardocument april 2010 pagina 15

17 Taak en werkwijze Conform de statuten van Laurens houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden huizen, instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De taak en werkwijze zijn nader uitgewerkt in een reglement. Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen laat de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk informeren door de Raad van Bestuur. In de regel geschiedt dit als voorbereiding op, danwel tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een basis van vertrouwen, openheid en integriteit. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de diverse kennisvelden en functies, die zij in het dagelijks leven vertegenwoordigen, in staat toezicht te houden en te functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Toezicht voldoet aan de eisen ten aanzien van onafhankelijkheid en belangenverstrengeling. Dit vereiste is vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Toezicht. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke instelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een (in)direct belang heeft bij Stichting Laurens. In de Statuten (artikel 10 lid 1 sub c) is opgenomen dat een lid van de Raad van Toezicht niet een persoon kan zijn, die zitting heeft in de Raad van Participanten. Ten aanzien van deze eis van onafhankelijkheid is ontheffing verleend aan de heer drs. J.B. Val voor een periode van twee jaar, namelijk van 1 juli 2008 tot 1 juli Profielschets De Raad van Toezicht heeft in een profiel vastgesteld welke deskundigheden binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk worden geacht om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in een profiel vastgesteld aan welke vereisten individuele leden dienen te voldoen. De profielen van de Raad van Toezicht en haar leden zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Participanten. In de profielschets zijn de volgende expertisegebieden benoemd: financieel commercieel, retail marketing, vastgoedbeheer en ontwikkeling, ervaring in ketenafspraken en inkoop bij partners en leveranciers, (rijks)overheid en jurist en ethisch-morele vraagstukken. Jaardocument april 2010 pagina 16

18 Deskundigheidsbevordering De Raad van Toezicht neemt in de jaarplanning een aantal thema s op waar extra aandacht aan wordt besteed. Deze thema s worden voorafgaand aan de reguliere vergadering behandeld. Daarnaast bespreekt de externe accountant jaarlijks de ontwikkelingen in de zorg vanuit zijn perspectief. Belangrijke rapporten die uitkomen, zoals bijvoorbeeld van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, worden verspreid en waar nodig besproken. Er is een collectief lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Individuele leden hebben de mogelijkheid om in het kader van deskundigheidsbevordering symposia en andere bijeenkomsten bij te wonen. Reguliere vergaderingen De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar, doch ten minste vier maal per jaar. In 2009 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd. De Raad van Toezicht nam onder andere de volgende besluiten: - goedkeuren strategisch plan ; - goedkeuren organisatie-inrichting en besturing; - goedkeuren jaarrekening 2008; - goedkeuren jaarplan en begroting 2010; - goedkeuren voorstel tot fusie Bestuursstichting Zorg Compas Laurens, Stichting Zorg Compas en Stichting Laurens; - statutenwijziging Stichting Laurens; - goedkeuren accountantskeuze voor 2010; - goedkeuren reglement Stichting Laurens; - goedkeuren hoofdlijnen juridische structuur Stichting Laurens. Commissies De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, namelijk een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de heren drs. R.L. de Bakker, drs. J.C. Visser en mr.ing. A.T. Alderliesten. De auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op: - de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; - de financiële informatieverschaffing door Laurens; - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; - de relatie met de externe accountant. Voor de uitvoering van haar taken heeft de auditcommissie in 2009 driemaal vergaderd, waarvan één keer in het bijzijn van de externe accountant. Tijdens de vergaderingen werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: - kwartaalrapportages; - jaarverslag en jaarrekening 2008; - keuze externe accountant voor 2010; - begroting Jaardocument april 2010 pagina 17

19 De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de benoeming, beoordeling en honorering van de bestuurders. Jaarlijks houdt deze commissie, bestaande uit de heren prof.dr. F.G.A. van der Meché, drs. J.B. Val en drs. R.L. de Bakker, een beoordelingsgesprek met elk lid van de Raad van bestuur over het individuele functioneren. Daarnaast houdt de commissie een gesprek met de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk over het onderling functioneren. Van de individuele gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het betreffende lid. Het verslag van het onderling functioneren wordt aan alle leden van het bestuur ter goedkeuring aangeboden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de overige leden van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over de uitkomst van de beoordeling. Bij de beoordeling wordt er in het bijzonder op toegezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De remuneratiecommissie heeft voor 2009 vastgesteld dat de Raad van Bestuur, mede gezien de fusie, de gemaakte prestatie-afspraken in bijzondere mate heeft gerealiseerd. Op basis hiervan heeft de commissie voor het eerst de volledige variabele beloning voorgesteld aan de Raad van Toezicht. Deze variabele beloning houdt voor de leden 10% en voor de voorzitter 12,5% van het vast deel van het inkomen in. De commissie heeft haar bevindingen mondeling aan de Raad van Toezicht gerapporteerd en deze heeft met de adviezen ingestemd. Contact met de organisatie Het hebben van geregeld en goed contact met de organisatie vindt de Raad van Toezicht belangrijk. Eénmaal per jaar bezoeken Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de regioen concerndirecteuren een aantal locaties om ook het onderlinge contact op een inhoudelijke wijze vorm te geven. Daarnaast zijn de directeuren individueel regelmatig te gast in de themabesprekingen, die aan de reguliere vergaderingen voorafgaan. Leden van de Raad van Toezicht zijn regelmatig te gast bij sociale gebeurtenissen in de organisatie. In 2009 is een lid van de Raad van Toezicht bij twee vergaderingen van de fusie Centrale Cliëntenraad aanwezig geweest. In deze overleggen is stilgestaan bij de volgende onderwerpen: - een visie op ketenzorg; - private zorg; - stand van zaken fusie; - bespreking reanimatie-commissie; - veiligheid; - 13-dagen regel; - wijziging in de AWBZ met betrekking tot ondersteunende begeleiding ; - vertaling besturingsfilosofie en strategie naar ondernemingsplannen; - stand van zaken zorgzwaartepakketten; - dienstverlening Thuiszorg Service Nederland. Jaardocument april 2010 pagina 18

20 In september 2009 heeft een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van Toezicht en de Fusie Ondernemingsraad (FOR). In dit overleg is stilgestaan bij de volgende onderwerpen: - de voortgang van de juridische fusie en organisatorische integratie; - de toekomstige structuur van de ondernemingsraad; - de invoering van de zorgzwaartepakketten; - de realisatie van de strategie, zoals bijvoorbeeld de buurtgerichte / kleinschalige zorg; - het verleggen van verantwoordelijkheden naar de werkvloer conform de besturingsfilosofie. Evaluatie Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur geëvalueerd. In 2009 heeft een externe evaluatie plaats gevonden. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van een van tevoren goedgekeurde vragenlijst. Tevens zijn er individuele gesprekken gevoerd. Direct na de jaarwisseling heeft op basis van de uitkomsten een plenaire discussie plaatsgevonden onder externe begeleiding. Tevens is een apart overleg georganiseerd met de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op basis hiervan zijn actiepunten geformuleerd. Afgesproken is om elke drie jaar een externe evaluatie te laten plaatsvinden. De twee tussenliggende jaren worden gebruikt voor het uitvoeren van een beleidscyclus met jaarlijkse interne evaluatie. Bezoldiging Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd. 3.4 Bedrijfsvoering De verantwoording van Laurens over de bedrijfsvoering voldoet aan de transparantie en zekerheidseisen, zoals deze maatschappelijk worden gesteld. Op de registratie van de AWBZ-opbrengsten is de Kaderregeling AO-IC van toepassing. De richtlijnen van deze Kaderregeling heeft Laurens in 2006 reeds volledig geïmplementeerd. De accountant heeft een verklaring afgegeven over de juistheid van de AWBZopbrengstenverantwoording, die betrekking heeft op Risicomanagement In 2006 is Laurens begonnen met het opzetten van een integraal risicomanagementsysteem. Met hulp van een extern adviesbureau zijn bestaande en te verwachten risico s geïnventariseerd. De risico s zijn bepaald aan de hand van de kans van optreden en het te verwachten effect. Het resultaat is een overzicht van risico s in volgorde van belangrijkheid. Ieder jaar worden risico s geprioriteerd, die beheerst moeten gaan worden. Hier worden actieplannen voor opgesteld, die uitgevoerd worden. In 2008 Jaardocument april 2010 pagina 19

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie