Jaarverslag Vereniging voor senioren Nuenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Vereniging voor senioren Nuenen"

Transcriptie

1 Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker PE tel: Jaarverslag 2013 Algemene ledenvergadering en bestuur. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 8 maart 2013 in zaal "Scarabee". Voorzitter Frits Sisselaar heet de vele aanwezigen hartelijk welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de PVGE afdeling. Aanwezig zijn zeven Leden van Verdienste: Marga Timmers, Leo Hoogeveen, Miep Luyten, Wim Luyten, Frank van Asten, Ton Touw en Henk Jonkhout. Als vertegenwoordiger van het Bestuur van de Vereniging is Peter Wouters aanwezig. Frits Sisselaar heeft aangekondigd dat hij, na een periode van 9 jaar als bestuurslid/voorzitter, bij de ALV van 2014 zal terugtreden als voorzitter van de afdeling. Ton Aelberts is voor een nieuwe periode van 3 jaar herbenoemd als penningmeester. Helmi Schuttevaer heeft in het bestuur de taak coördinatie Reizen overgenomen van Hans Hoogerbrug. Anny Feuler is in het bestuur benoemd met de nieuwe functie van clubcoördinator. Ton Touw is officieel afgetreden als waarnemend secretaris van de afdeling en in zijn plaats is benoemd Rikus Meelker die deze rol al een jaar heeft ingevuld als beoogd secretaris. Het bestuur is als volgt samengesteld: Frits Sisselaar, voorzitter Mieke van Liempd, vice-voorzitter / PR / Communicatie Rikus Meelker, secretaris Ton Aelberts, penningmeester Anny Feuler, bestuurslid / clubcoördinator Helmi Schuttevaer, bestuurslid / coördinatie reizen Netty Goertzen, bestuurslid / ledenwerving Ledenbestand Het aantal leden op 31 december 2013 is 885 (867 uit ca, 13 uit Lieshout en 5 uit de regio). Daarnaast hebben we 30 gastleden van de andere PVGE afdelingen. Verder zijn er nog 54 clubleden ingeschreven bij club activiteiten. Het aantal nieuwe aanmeldingen van (gast-)leden in 2013 is 98 en het aantal opzeggingen is 39. De 39 opzeggingen zijn te splitsen in: 9 keer door overlijden, 5 keer door verhuizingen, 2 keer terug op de wachtlijst en 23 directe opzeggingen De verdeling van de 915 (gast-)leden per leeftijdsgroep is: 20 ( 60 jaar), 94 (61-65), 287 (66-70), 237 (71-75), 156 (76-80), 85 (81-85) 23 (86-90) en 13 ( 90 jaar). Van de 915 (gast-) leden zijn 398 mannen en 517 vrouwen. Van de 885 leden zijn er 19 leden gastlid bij een andere PVGE afdeling. Lid van Verdienste Tot Lid van Verdienste zijn benoemd: - Hans Hoogerbrug, hij was van 2004 tot 2013 bestuurslid en 2 de penningmeester van de afdeling en daarnaast negen jaar voorzitter van de Reiscommissie. - Han van der Bolt, hij heeft zich jarenlang ingezet voor de cateringactiviteiten zowel inkoop als barman- van onze afdeling als ook in diverse functies bij verschillende clubs. - Harm Brouwer, hij was gedurende 10 jaar bestuurslid van de computerclub Compudwers (waarvan 9 jaar als secretaris) en in de computerclub is hij een belangrijke initiator en coördinator geweest. - Ria Steur. zij was van 2003 tot 2006 bestuurslid van de afdeling en daarnaast is zij vele jaren actief bestuurslid van de Activiteitencommissie en van de Reiscommissie geweest. - Wil Nieuwhof, hij is gedurende vele jaren voorzitter van de Activiteitencommissie geweest en daarnaast lid van de commissie Huisvesting als ook voorzitter van de fiets- en wandelclub de Dwersgangers.

2 Pagina 2 van 16 Bestuursvergaderingen Gedurende het jaar is het Dagelijks Bestuur 11 keer in vergadering bijeen geweest en vergaderde het Algemeen Bestuur ook 11 keer. Op 9 oktober was het verenigingsbestuur uitgenodigd bij een vergadering van het Algemeen Bestuur. In een open discussie met het DB van de vereniging zijn onderwerpen ter sprake gekomen als: a) Er moet één gezicht (eenduidigheid / eenvormigheid) van vereniging, afdeling en club zijn naar de buitenwereld; b) De grote kracht van pvge is het lokale gebeuren; c) De vereniging moet zich inspannen om alle afdelingen in het gareel te krijgen om zo een uniforme uitstraling te bereiken; d) De grote verschillen in de websites van de afdelingen is verwarrend. De uitwassen op dit gebeid moeten door de vereniging worden tegengehouden. Gevraagd wordt aan de vereniging om in ieder geval met één uniforme template voor de websites te komen; e) De communicatie tussen vereniging en afdeling kan beter. Er is nu alleen overleg van het VB (verenigingsbestuur) met de voorzitters van de afdelingen. f) Opzet voor nieuwe club(s) komt vanuit de afdeling. We kijken daarbij meer naar een afdeling als Son & Breugel dan naar de KBO. Als mooi voorbeeld kunnen we melden dat de motorclub hand en spandiensten heeft verricht om te komen tot de oprichting van motorclubs in Son en Helmond. g) Promotie voor afdelingsreizen wordt door alle afdelingen via de Schouw gemaakt; h) Het PVGE lidmaatschap geeft oa ook voordeel bij IAK, MyShop, Medische keuring etc. i) De gemeentes gaan korten op de lokale subsidies voor de afdelingen. In 2014 blijft de contributie gelijk voor alle afdelingen. Er zal door de vereniging bekeken worden of differentiëren van de contributie gewenst is omdat de gemeentelijke subsidies verschillend zullen worden. Er kan gesteld worden dat het een groot goed is dat de contributie overal gelijk is, maar hoe lang is dit nog vol te houden. Op 13 maart was het reguliere overleg met de Activiteiten Commissie en op 13 maart was Richard de Grood namens de Commissie Belangenbehartiging voor overleg aanwezig bij de AB vergadering. De Redactie Commissie heeft op 14 augustus van gedachten gewisseld met bestuur. Op 25 oktober 2013 was er het jaarlijkse overleg van het Algemeen Bestuur met de besturen van de clubs en commissies. Financiën Het financiële boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 1.666,= Zowel de Seniorenraad als het initiatief voor mensen met dementie zijn door de PVGE financieel gesteund voor hun activiteiten. De nationalisatie van SNS Reaal, waarvan de ASN Bank een dochter is, heeft geen gevolgen voor onze bankrekeningen. Gemeentesubsidie De toekenning van de gemeentelijke subsidie over 2013 en volgende jaren hangt aan een dun draadje. Het beleid van de gemeente is zodanig dat de subsidie voor de PVGE in de toekomst volledig zal worden afgebouwd. Mede door het indienen van onze zienswijze is er minder rigoureus gehakt in de subsidietoekenning voor de komende jaren. De subsidiebijdrage voor belangenbehartiging komt te vervallen. De subsidie voor het onderdeel sociaal-culturele activiteiten blijft voorlopig. Over 2013 is de toekenning 5.276,=. In 2014 en 2015 zal hierop gekort worden met 1477,= resp ,= Ongelukken met e-bikes Tijdens PVGE fietstochten komen er soms ongelukken voor. De meeste ongelukken komen voor bij de korte afstanden. Dit is een algemeen probleem maar het bestuur maakt zich ongerust. In een bijeenkomst op 11 oktober heeft het bestuur deze problematiek besproken met de besturen van de fietsclubs. De fietsclubs gaan een reglement opstellen. Huisvesting

3 Pagina 3 van 16 Als een rode draad loopt de huisvestingsproblematiek door alle vergaderingen. Het bestuur heeft in 2013 veel tijd besteed aan het vinden van huisvesting voor de afdeling. Vele locaties zijn besproken. Een aantal locaties zijn afgevallen omdat een aangeboden huurcontract voor één jaar niet acceptabel is of omdat er te veel kosten gemaakt moeten worden om een aangeboden lokaal om te bouwen. Voor een gebouw hebben we ons aangeboden om op te treden als beheerorganisatie maar ook dat heeft er niet toe geleid om iets acceptabels te vinden. Eind 2013 is er van Helpt Elkander een aanbod gekomen om de voormalige peuterspeelzaal Kwetternest in de Scarabee aan de Mantelmeeuwlaan te gaan inrichten als ons onderkomen. Met het mandaat van de extra ALV 2012 heeft het bestuur deze mogelijkheid opgepakt en zal zij al het mogelijke doen zodat de clubs vanaf 2014 in Kwetternest een onderkomen hebben. De tegemoetkoming van 5 per lid aan de clubs komt te vervallen als we de nieuwe locatie betrekken. De huur van Kwetternest kan betaald zonder de contributiebijdrage te verhogen. Lidmaatschap jongere senioren Het aantrekken van jongere senioren om vriend te worden van PVGE is niet geslaagd. Er kwamen slechts enkele aanmeldingen binnen, maar ondanks het zeer magere aantal vrienden zijn we toch doorgegaan met het werven van leden. Wat we zeker bereikt hebben is naamsbekendheid door het plaatsen van advertenties in de lokale weekbladen. Er is gestopt met de groep Vrienden van PVGE. Nieuwe leden bijeenkomst Op 25 januari is de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst met nieuwe leden georganiseerd in steunpunt Goudvinkhof. De opkomst van nieuwe leden was matig. Op de door de aanwezigen ingevulde formulieren springen punten er uit als de oprichting van nieuwe clubs voor o.a. kunstgeschiedenis en literatuur. Vrijwilligerspolis Al vele jaren kent gemeente collectieve verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de gemeente: de Vrijwilligerspolis. Om het belang te onderstrepen van vrijwilligerswerk voor de samenleving wordt de vrijwilligerspolis gratis door de gemeente aangeboden. Het verzekeringspakket bestaat uit verzekeringen tegen de risico s van aansprakelijkheid en ongevallen. De inhoud van de vrijwilligerspolis is op de website geplaatst en met een nieuwsflits naar de leden gestuurd om iedereen hierop attent te maken. De polis geldt niet voor ingehuurde krachten, zij zijn geen vrijwilliger want zij worden betaald. RABO sponsoring Dit jaar hebben we voor de eerste keer meegedaan met de sponsoring door Rabobank Dommelstreek. Rabobank Dommelstreek steunt het verenigingsleven in Geldrop, Heeze-Leende en via het fonds 'Steuntje in de rug'. Eenmaal per jaar stemmen leden van de bank op de clubs die zij een warm hart toedragen. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Hoe meer stemmen voor een vereniging of stichting, hoe meer geld de vereniging ontvangt. In november hebben we 271,19 ontvangen vanuit het fonds Steuntje in de rug. 20 jaar jubileum Met het afsluiten van het kalenderjaar 2013 bestaat de afdeling 20 jaar. Gedurende het 2 e halfjaar heeft de lustrumcommissie, bestaande uit: Hans Hoogerbrug, Jeanet in t Veld en Jan Kop de voorbereiding en organisatie op zich genomen om begin 2014 een lezing met (nieuwjaars)receptie te organiseren in het Klooster. WIFI in de Scarabee WIFI in de Scarabee is beschikbaar omdat we gebruik mogen maken van de router die opgesteld staat bij de bar in de Hongerman.

4 Pagina 4 van 16 Wachtlijsten Enkele museumclubs zijn ingehaald door eigen succes zodat er wachtlijsten zijn ontstaan. Op 10 januari 2013 is de nieuwe museumclub No. 5 opgericht. Peer in t Veld is de trekker/coördinator van deze nieuwe club. Een andere nieuwe club die is gestart in 2013 is de bewegingsclub Springlevend waar de leden onder deskundige leiding hun sportieve oefeningen doen. De nieuwe leesclub Van Kaft Tot Kaft is, onder deskundige leiding, in 2013 gestart om met elkaar van gedachten te wisselen over een van tevoren bepaald boek. VBOB cursussen Bij VBOB heeft Sjef van Grootel de basiscursus Administratieve Ondersteuning / Thuisadministratie gevolgd en Leo Hoogeveen en Pieta Tomas hebben de cursus VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) gevolgd. PVGE heeft nu de volgende adviseurs: HUBA (Hulp bij belastingaangifte) Leo Hoogeveen, Sjef van Grootel, Wim Maan en Kai Tchong. VOA (Vrijwillige Ouderenadviseur) Leo Hoogeveen, Sjef van Grootel en Pieta Tomas. AO (Thuisadministratie) Sjef van Grootel. Club- en vrijwilligersdag De club- en vrijwilligersdag, georganiseerd op 25 oktober door het bestuur, is goed bezocht en was gezellig. Frits Sisselaar heeft o.a. aangestipt de veiligheid in het algemeen en de clubs gevraagd er op toe te zien dat de chauffeurs die rijden voor clubactiviteiten wel allemaal een inzittenden verzekering hebben. Vanwege tijdgebrek is het niet gelukt dat alle clubs en commissies hun zegje konden doen. Het bestuur zal bij de bijeenkomst in 2014 meer tijd inruimen voor de communicatie met de clubs en commissies Advertenties ledenwerving Eind 2013 zijn we gestart met een campagne om nieuwe leden te werven. In de lokale weekbladen Rond de Linde en de se Krant is 6 achtereenvolgende weken een advertentie geplaatst. Het resultaat van de campagne moeten we afwachten en zullen we in 2014 zien. Verenigingsraad De functie van de verenigingsraad (VR) is het beoordelen van het beleid van - en de uitvoering daarvan door - het bestuur van de hoofdvereniging. De VR benoemt de voorzitter en de andere leden van het bestuur van de hoofdvereniging. De VR vergadert tweemaal per jaar. De VR bestaat uit afgevaardigden die door de afdelingsverenigingen worden gekozen. De afdeling heeft 4 leden als vertegenwoordiger in de Verenigingsraad. Bij acclamatie zijn herbenoemd de heren Ulrich Frank, Leo Hoogeveen, Ronald Rueb en Kees Walraven. Activiteitencommissie Het bestuur van de Activiteitencommissie bestond in 2013 uit 4 leden, t.w. Jeanet in t Veld (voorzitter), Jelle Posthumus (secretaris), Els Stultiens (penningmeester) en Alice Michels (lid). Namens het bestuur van de PVGE heeft de Activiteiten commissie culturele, informatieve- en ontspanningsbijeenkomsten georganiseerd en ook het recreatieve deel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de afdeling. De bijeenkomsten werden meestal op de vrijdagmiddagen gehouden in Scarabee. In het begin van het verslagjaar is een start gemaakt met het opstellen van een document Procesbeschrijving activiteitencommissie. Doel van dit document is uitgebreid inzicht te geven op welke wijze de Activiteitencommissie haar taken uitvoert. Het document beschrijft uitsluitend de relevante hoofdprocessen en deelprocessen binnen de werkzaamheden van de activiteitencommissie en de hierbij relevante relaties met de overige onderdelen van de PVGE afdeling.

5 Pagina 5 van 16 Daarnaast is een belangrijke doelstelling de onderlinge band tussen de leden te bevorderen. De vrijwilligersgroep is onmisbaar in de praktische organisatie van de diverse bijeenkomsten. De Activiteitencommissie heeft ook in 2013 weer regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij bij de lezingen ook niet-leden aanwezig konden zijn. De opkomst bij alle bijeenkomsten was vrij hoog en de lezingen waren een groot succes. Bij een van de lezingen dreigde het aantal bezoekers de brandweernorm van maximaal 100 personen te overschrijden. Dat dwong het bestuur ertoe om degenen die zonder aanmelding kwamen terug te sturen. Dat was een vervelende, maar onvermijdelijke taak. Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Nieuwjaarsreceptie Lezing: Social media Lezing: Het Andere Iran Midzomercontactavond Lezing: Het nieuwe Rijksmuseum Lezing: Klimaatverandering Najaarscontactmiddag De commissie wil alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun hulp bij het inrichten van de zaal en het serveren van hapjes en drankjes. Hun inzet is onmisbaar! Belastinghulp De belastinginvullers van de afdeling, t.w. de heren Sjef v Grootel, Leo Hoogeveen, Wim Maan en Kai Tchong, hebben met grote toewijding de leden van de PVGE- voor de aangifte in 2013 weer terzijde staan. Commissie Belangenbehartiging Het doel van de commissie Belangenbehartiging is het behartigen van de bestaande en toekomstige belangen van de oudere bevolking in het algemeen en van de leden van onze afdeling in het bijzonder. Deze belangenbehartiging is een wezenlijk onderdeel van de doelstellingen en is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen. Het gaat daarbij om de onderwerpen wonen, welzijn en zorg in brede zin, zoals o.a.: het bevorderen van voor senioren geschikte huisvesting, om zolang mogelijk zelfstandig in het eigen huis en de vertrouwde leefomgeving te kunnen blijven wonen; het realiseren van geschikt en betaalbaar openbaar vervoer, de veiligheid van de woonomgeving, het stimuleren van educatie, het bevorderen van sociale en culturele activiteiten en het mede vormgeven van een inkomens- en armoedebeleid; het bevorderen van thuiszorg en mantelzorg, betere afstemming tussen vraag en aanbod en de onderlinge samenhang en afstemming van het zorgaanbod door de diverse instanties. Het gehele jaar 2013 bestond de Commissie uit zes leden: Ton Aelberts, Richard de Grood, Henk Jonkhout, Beb Kooiman, Rikie de Moor en Ronald Rueb. Zij kwam in 2013 vijf keer bijeen. Veel van de onderwerpen waarmee deze Commissie zich bezighoudt, zijn ook aan de orde in de commissie Welzijn en Zorg van de KBO en ook bij de ANBO. Daarom wordt meerdere keren per jaar gezamenlijk vergaderd. Dat is in 2013 zes maal gebeurd. Het is duidelijk dat het zwaartepunt verschuift naar de gezamenlijke vergaderingen. Vanuit deze gezamenlijke commissie overlegt een zgn. contactgroep met de LEV groep over onderwerpen waarop men elkaar kan versterken. Deze groep heeft in 2013 slechts driemaal vergaderd, t.g.v. wisseling van de wacht bij de LEV en onduidelijkheid in doelstelling en samenstelling aan de zijde van de LEV. Met het starten van de Seniorenraad c.a. in januari 2013 is besloten dat de gezamenlijke commissie Welzijn en Zorg / Belangenbehartiging fungeert als Themagroep Welzijn en Zorg voor de Seniorenraad, en zo de SR ondersteunt met menskracht en kennis. Onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen: De Transitie / de Kanteling: de LEV gaf een presentatie en voortdurend is dit onderwerp van gesprek omdat het op vele aspecten van Zorg en Welzijn impact heeft. Buurt- en wijkinitiatieven ter ondersteuning van ouderen:

6 Pagina 6 van 16 De inzet van Vrijwillige Ouderen Adviseurs; Belasting Adviseurs en Administratieve Ondersteuners : Met het WMO-loket wordt samengewerkt. De vervoersbehoefte van minder mobiele ouderen: gesprekken zijn gevoerd met de Hulpdienst voor Ouderen en de Stichting WIN om te bezien of een vrijwillige vervoersdienst wenselijk en haalbaar is. Project Zorgelooshuis : Ronald Rueb doet hieraan mee. De activiteiten van de WAG voor woningaanpassingen; via workshops. Levenseind : in het najaar zijn onder de vlag van de Seniorenraad twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, -i.s.m. het St Anna ziekenhuis en een huisarts. PIA (Preventief Informerend Activerend): een variant van Activerend Huisbezoek: een groepje is gevormd en in 2014 gaat dit van start. Ouderenmishandeling en eenzaamheid zijn beide onderwerpen die regelmatig besproken worden, maar (nog) niet tot concrete acties hebben geleid. Een inventarisatie van zorgruil-projecten. Mantelzorg en mantelzorgwoningen. Commissie Ommekaar De commissie Ommekaar bestaat uit drie leden; Marga Timmers, Joke v.d. Linden en Dien Schmid. Zij bezoeken leden die om welke reden dan ook in de loop van het jaar wat persoonlijke aandacht van onze vereniging kunnen gebruiken. Hiermee wil het bestuur de verbondenheid tussen de leden onderling uitdrukken, zowel bij blijde als verdrietige omstandigheden. In het afgelopen jaar werden 12 bezoeken afgelegd, en een aantal kaarten gestuurd naar mensen die geen bezoek wensten of te ziek waren. Daarnaast bezorgden de commissieleden in december bij 47 leden van 85 jaar en ouder een kerstattentie. Vooral dit laatste is altijd weer een tijdrovende, maar ook leuke en dankbare taak die zeer op prijs wordt gesteld. Opvallend is dat het overgrote deel van deze mensen nog zelfstandig thuis woont of in een aanleunwoning / serviceflat (met meer of minder zorg). Over het algemeen bespeuren we niet zo veel van het probleem van de eenzaamheid bij deze groep ouderen. Wat helpt is dat de meesten kinderen in de buurt hebben wonen. Als dat niet het geval is wordt het een stuk moeilijker, zeker als zij nog zelfstandig wonen. Reiscommissie De reiscommissie begon de activiteiten van het jaar 2013 met een voorlichtingsmiddag op 15 februari. Deze werd - zoals gebruikelijk - goed bezocht. Hier werd uitleg gegeven over de drie geplande dagtochten en de reis In maart heeft Hans Hoogerbrug het voorzitterschap van de reiscommissie overgedragen aan Trudi Boorsma. De taakverdeling in de reiscommissie is: Trudi Boorsma: voorzitter/coördinator meerdaagse reizen; Helmi Schuttevaer: dagtochten/lid bestuur/financiën; Sonja Hoogeveen: dagtochten en Hans Hoogerbrug: lid. De voorjaars- en zomerdagtocht naar resp. Openluchtmuseum Arnhem en Middelburg/Veere zijn zeer goed verlopen. Voor beide dagtochten was er iets minder belangstelling dan normaliter; de redenen daarvoor waren niet zo duidelijk. De kerstdagtocht naar Luik was weer een totaal volle bus, met mensen op de wachtlijst! Ook weer prima geweest. Op 23 mei met 34 personen per touringcar naar Eindhoven-Airport voor een achtdaagse vlieg/busreis naar Italië. De reis begon in Venetië en daarna reisde men in een plaatselijke touringcar door naar Toscane, waar een aantal prachtige kunststeden zijn bezocht. Onderweg was het genieten van de mooie natuur in het voorjaar en niet te vergeten de heerlijke Italiaanse keuken in de hotels. Ook van deze reis kwamen de gasten weer enthousiast terug. De reiscommissie blijft actief uitzien naar nieuwe bestemmingen en zij onderzoekt nieuwe ideeën. Redactiecommissie Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Website Ook dit jaar werden weer 6 Nieuwsbrieven uitgegeven waaronder een lustrumeditie in een gekleurd jasje. De distributie werd gestroomlijnd door een aangepaste wijkindeling en door uitbreiding van het aantal bezorgers zodat gemiddeld een minder grote belasting per bezorger is bereikt.

7 Pagina 7 van 16 Het aantal leden dat de Nieuwsbrief per bijlage ontvangt neemt langzaam toe. Ons uitgangspunt blijft vooralsnog een papieren Nieuwsbrief waarvan er nu ongeveer 650 gedrukt worden, die - op een gering aantal voor externe relaties na - bij de leden thuis bezorgd worden. In de praktijk blijkt dat de combinatie Website informatie, Nieuwsbrief op papier en bijlage als keuze en de Nieuwsflitsen, tot een kwalitatief goede informatievoorziening aan onze leden leidt. Door diverse bronnen worden we geïnformeerd over evenementen, trainingen, lezingen etc. die voor leden van onze Seniorenvereniging PVGE interessant kunnen zijn. We sturen de leden een zogenaamde Nieuwsflits. Voor leden die we niet met kunnen bereiken wordt de Nieuwsflits op de website van de PVGE geplaatst Er werden in Nieuwsflitsen verstuurd aan de leden. Op dit moment wordt er aan 478 adressen een Nieuwsflits gestuurd. Wij schatten dat we ongeveer 600 leden van de PVGE bereiken. Nieuwe leden geven over het algemeen bij de aanmelding hun adres op. In de komende tijd zal het bereik van de Nieuwsflits verder toenemen. Er wordt aan gewerkt om de website zo actueel mogelijk te maken en te houden. Acties in 2013: Er werden 2 nieuwe clublogo s toegevoegd, namelijk de Gymclub Springlevend en de Leesclub van Kaft tot Kaft; Het elektronisch aanmelden voor evenementen en lezingen via de website werd definitief ingevoerd. Aanmelden per strookje uit de Nieuwsbrief blijft ook mogelijk. Heeft men zich aangemeld voor een lezing of evenement en is men verhinderd dan kan men zich ook via de website elektronisch afmelden. Er werd een omschrijving toegevoegd over de W.A. verzekering voor vrijwilligers van de PVGE; De fotoclub Knipoog heeft een eigen website geopend : ; Er werden URL links toegevoegd aan de website zoals: Seniorenraad en Zorgelooshuis; Er is een mogelijkheid om op de welkomstpagina van de PVGE een aanvraag te doen voor Nieuwsbrief en Nieuwsflits; 01 Fotoclub Knipoog De fotoclub Knipoog (opgericht 10 maart 2011) is een met eigen bestuur op continuïteit gerichte groep van leden, die tot doel heeft met haar leden kennis en ervaring op het gebied van fotografie en aanverwante gebieden uit te wisselen en gezamenlijk fotografie te bedrijven. Aanverwante gebieden zijn bijvoorbeeld fotobewerking, toepassen van audio-/visuele technieken etc. Het bestuur bestaat uit: Betty Touw (voorzitter) en Bert Pols (secretaris/penningmeester). De activiteiten in 2013 waren: Iedere 2e donderdag van de maand met de leden een bijeenkomst in het clubgebouw van de LONU te ; Er werd een aantal excursies georganiseerd zoals: Intratuin, Meubelboulevard Eindhoven, Bergkwartier Eindhoven, Strijp S, Gemeente Heusden, Beeldhouwer, Falcon Crest, TU-Eindhoven. Er werd een fotowedstrijd gehouden voor de leden van de PVGE, De resultaten werden gepresenteerd op de website van de PVGE en op de website van de fotoclub Knipoog. Er werd in november een fototentoonstelling gehouden in het Klooster in. Met als thema s: Vervoer, Beweging en Vrije Onderwerpen In 2013 heeft er 1 lid afscheid genomen van de fotoclub Knipoog Het ledental per eind december 2013 is 15. Op de wachtlijst staan 5 leden. Er is met Anny Feuler (clubcoördinator) overleg gepleegd om te proberen een nieuwe fotoclub op te richten. Zij heeft een oproep uit laten gaan naar de leden van de PVGE. Inmiddels zijn er 9 leden van de PVGE die een nieuwe fotoclub gaan oprichten. 02 Lange afstand wandelclub de Zandlopers De wandelclub heeft afscheid genomen van twee leden en heeft twee nieuwe leden verwelkomd. Marlies Beunen en Ria Steur werden bedankt voor het organiseren van het Schoolreisje. In 2013 is met uitzondering van de maand juni, vanwege te hoge temperatuur, elke maand een wandeling gelopen. In 2013, inclusief december, is 209 kilometer gelopen met een gemiddeld aantal van 17 leden.

8 Pagina 8 van 16 De ledenvergadering van de Zandlopers is unaniem van mening dat het huidige bestuur, bestaande uit Frans Jacobs (voorzitter), Henk Verberne (secretaris) en Will van Rosmalen (penningmeester), nog steeds aan de gestelde eisen voldoet en ook voor het komende jaar haar taken mag uitvoeren. Frans en Henk beginnen nu aan het vijfde jaar. Will maakt dit jaar de derde termijn van drie jaar vol en moet conform de statuten van de PVGE op het einde van 2014 zijn taak als penningmeester overdragen aan een nieuwe kandidaat. Enkele in het reglement aangebrachte correcties zijn in de ledenvergadering besproken en door alle leden geaccepteerd. Voorbereidingen voor een meerdaags uitstapje zijn opgestart. Zoals al eerder in dit verslag is vermeld heeft de PVGE een eigen onderkomen gevonden. De wandelclub zal vooralsnog geen gebruik maken van het eigen PVGE onderkomen, Kwetternest, want het vaste adres Schafrath heeft nog altijd de voorkeur vanwege prettige sfeer en de excellente service. 03 Lange afstand wandelclub de Doorlopers De doelstelling is om iedere eerste donderdag van de maand een wandeling van 18 km. te maken. Dit jaar werden niet alle geplande wandelingen gerealiseerd. In augustus en september was het te heet en december is niet doorgegaan i.v.m. overlijden van Frits Alkema. Het bestuur bestaat uit: Kees Walraven (voorzitter), Rolien Wildeman (secretaris) en Frits Alkema (penningmeester). Wandelcoördinator t/m oktober 2013 was Henk Baks.-en vanaf november 2013 Tineke Borstlap. De wandelclub telt 20 leden. Er staan geen personen op de wachtlijst. Het provincieoverschrijdend uitje werd in oktober georganiseerd door Wim en Greet Stegeman. Gewandeld werd in Limburg met als startpunt het Informatiecentrum Staatsbosbeheer Meinweg te Herkenbosch en gedineerd werd bij De 3 Gebroeders in Gerwen. 04 Kookclub dames Kokkerebbel en kookclub mannen Ratatouille De kookgroep Ratatouille bestaat uit vier onafhankelijke subgroepjes van vier à zes personen, die alle eenmaal maandelijks in gebouw De Goudvink koken. Tot op heden zijn er twee damesgroepen, Kokkerebbel o.l.v. Mia Jocabs, en twee herengroepen, Ratatouille o.l.v. Jan Lammerts. Per groep stelt elke keer een ander lid het menu samen en neemt de nodige ingrediënten mee. Voorwaarde daarbij is dat de indiener in staat moet zijn om de anderen te kunnen adviseren over de benodigde bereidingswijze. Dit jaar is er geen ladies night dinner geweest van Ratatouille. Omdat de keuken van De Goudvink slecht voorzien is, hebben de leden in de afgelopen jaren zelf accessoires aangeschaft, waardoor het heffen van contributie à 5 per jaar noodzakelijk bleek. Dit bleek ruim voldoende. In het jaarverslag over 2012 werd al voorspeld dat de kookgroepen eens afscheid zouden moeten nemen van De Goudvink, dit wordt in 2014 realiteit. Op de valreep naar 2014 bleek plotseling dat de meeste leden van Kokkerebbel 2 om verschillende redenen, ouderdom, ziekte e.d. besloten hadden om het lidmaatschap van hun kookgroep te beëindigen. De nestvlieders, die het met elkaar altijd erg gezellig hebben gehad, besloten wel met elkaar op regelmatige basis lekker uit eten te gaan, wat veelzeggend is over het onderlinge sfeertje. Het lijkt erop dat er voldoende animo is om Kokkerebbel 2 weer met nieuwe leden aan te vullen. 05 Museumclub t Spoort De club had in leden. Er is geen reservelijst meer. De werkwijze blijft zoals voorgaande jaren. Op de jaarvergadering in november worden de data voor het komende jaar vastgelegd en per keer afgesproken welke twee leden het museumbezoek voorbereiden en organiseren. Zo komt iedereen eens aan de beurt en wordt het organiseren ook door iedereen gedragen. Het bestuur bestaat uit: Marga Timmers (voorzitter), Beb Kooiman (secretaris) en Hans Hoogerbrug (penningmeester). In 2013 zijn slechts 5 bezoeken afgelegd. Het bezoek van december is afgezegd wegens de vele privé besognes van de leden. Er is besloten om voortaan niet meer in deze maand op reis te gaan. 24 leden bezochten de jaarvergadering Na afloop werd een bezoek gebracht aan de Chinees. In 2013 zijn de volgende bezoeken afgelegd:

9 Pagina 9 van 16 Utrecht: Catharijneconvent Bergen op Zoom: Markiezenhof s-hertogenbosch: bezichtiging stadhuis, en s middags museum Slager. (Klein particulier museum) Den Haag: Vredespaleis en museum Mesdag (niet te verwarren met panorama Mesdag) Nijmegen: Museum het Valkhof Vooral het museum Mesdag dat vlak naast het Vredespaleis ligt was een verrassing. Iedere reis had tussen de 14 en 20 deelnemers. 06 Museumclub Bekijk t Het doel van deze club is het samen bezoeken van musea, galeries, etc., met een voorkeur voor moderne kunst. Soms, meestal eens per jaar, wordt hiervan afgeweken en wordt iets heel anders bezocht. Samenstelling van het bestuur: Henk Baks (voorzitter), Greet Baks (secretaris) en Ton Touw (penningmeester). Iedere 3 e woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juni en december, wordt om uur gestart vanaf het Vinc.van Goghplein. Een keer per jaar wordt een hele dag gereserveerd omdat men dan verder weg gaat i.p.v. de afgesproken afstand van 50 à 60 km. Er wordt dan tussen de middag gezamenlijk geluncht. Dit wordt het schoolreisje genoemd en dat was afgelopen jaar naar Hasselt. Het Modemuseum en de Japanse Tuin werd daar bezocht. Degene die rijdt, krijgt hiervoor een vergoeding van de passagiers t.b.v. 3,00. Is de bestemming erg ver dan kan de vergoeding 4,00 worden. De parkeerkosten worden gedeeld. De entree komt voor eigen rekening, maar bijna iedereen heeft een MJK. Omdat m.i.v geen bijdrage van 5,00 p.p. meer wordt gegeven door de afdeling heeft de penningmeester tijdens de jaarvergadering laten weten dat de contributie van 15,00 naar 20,00 per jaar moet worden verhoogd. Bekijk t heeft nu 25 leden, er is momenteel geen wachtlijst. Bezochte musea: Van Abbemuseum Eindhoven 14 deelnemers De Pont Tilburg Würth Den Bosch 20 Gemeentemuseum Helmond 13 Museum van Bommel Venlo 12 Noordbrabants Museum Den Bosch 16 Modemuseum en Japanse Tuin Hasselt 16 Kasteel Heeswijk/Dinther 23 De Wieger Deurne Beleggingsstudieclub Ouwe Sok Het jaar 2013 was een jaar, waarin zich weinig veranderingen aftekenden. Voor de Technische Analyse (TA) was de club reeds gestopt met SINUS en zijn overgestapt naar ALEX. We hadden enige verrassingen met onze TA op basis van ALEX: speciaal de ingebouwde hulproutines STOP LOSS en TRAILING STOP zorgen voor verassingen: onverwachte of onbedoelde verkoop van aandelen, die in principe aan het stijgen waren maar tijdelijk even daalden. We moeten hier nog meer ervaring opbouwen en dan proberen onze betreffende strategieën t.z.t. aanpassen. We vonden beleggersland in 2013 behoorlijk saai, en onze winst in aandelen was minimaal, slechter dan de AEX. In recente discussies vonden we dat we meer op de middellange tot lange termijn moeten letten. Ook buiten AEX / AMX maakt het voor ons zin, om te kijken, maar deze discussie is nog niet echt gevoerd. Het aantal leden van DOS stagneert nog steeds bij op 9. Het bestuur bestaat uit: Koos de Jong (voorzitter), Ulrich Frank (secretaris) en Ronald Rueb (penningmeester). 08 Beleggingsstudieclub de Zilverlingen De AEX index sloot op 401,790 voor geheel 2013 was dat een stijging van 17,27%.

10 Pagina 10 van 16 Het bestuur bestaat uit voorzitter Cor Scholten, 2 e voorzitter Jan Kwik, secretaris Joop Andrea, 2 e secretaris vacant, penningmeester Piet Valstar en 2 e penningmeester Vera Peek. De werkgroepen Aandelen, Beleggingsfondsen en Opties en Derivaten kwamen maandelijks bij elkaar. De werkgroep Computergebruik is niet bij elkaar geweest. Onze beleggingsstudieclub staat nog vermeld in het locale PVGE informatieblad. Dit geeft nog wel eens nieuwe contacten. Alle vergaderingen vonden plaats in wijkcentrum Scarabee. De rubriek Wat vind ik interessant. leverde de volgende sprekers op: Emile Marico Staatsschuld en BNP Vera Peek Vergrijzing in Japan Cor Scholte Bedrijfsresultaten Hans Schweiz Biotechnologie Erik van Wachem Macro economie Joop Andrea ASML en lithografie. Andere lezingen: Hans Schweitz Rapportage Werkgroep O&D Anne Grevinga Fundamentele analyse. De contributie bleef ongewijzigd 15,- per maand, waarvan 3,- voor de bestuurskosten. Lidmaatschap VEB-NCVB 67,50 per jaar voor de gehele studieclub. Het aantal leden is 11 per 31 december. 09 Museumgroep Spoorkunst Wij bezoeken 6 keer per jaar een museum, meestal gecombineerd met een andere activiteit bv. een stadswandeling. We zijn nu met 30 leden. Met op de wachtlijst 2 slapende en twee gewone leden. De twee leden van de wachtlijst worden in 2014 doorgegeven aan de nieuw op te richten 6 de museumgroep. De samenstelling van het bestuur: Nellie van Kemenade (voorzitter/secretaris) en Hennie Guns (penningmeester). De 2 maandelijkse activiteiten worden wisselend door twee leden van de groep georganiseerd. Bezochte musea: Moti in Breda, een museum van beeldcultuur. We hebben daar een goed geïnformeerde gids gehad. In het museum hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Van Abbe museum in Eindhoven, dit bezoek was op een gedenkwaardige dag voor ons, nl. ons 1 ste lustrum. We hebben genoten van een feestelijke lunch en een interessant verhaal van Thea van Eijk en Oscar Meijn over hun galerie het Weefhuis in Frans Hals museum, naar de tentoonstelling Frans Hals: Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan. Rijksmuseum in Amsterdam. De gids gaf ons duidelijk uitleg over de architectuur van het gebouw. Dordtrechts museum met een stadswandeling en het Huis van Gijn. het Cuijpershuis in Roermond en een stadswandeling. 11 Bloemschikclub Fleurissant Onze bloemschikclub is in oktober 1999 opgericht en heeft na 2 jaar officieel de naam Fleurissant gekregen. Als leidinggevende en voorzitter treedt op Martine Jansen, die tevens bij gebrek aan andere kandidaten, de secretaris- en penningmeesterfunctie voor haar rekening neemt. Het clubjaar loopt (met onderbrekingen van kerst- en zomervakantie) van begin oktober tot half december en van half januari tot half mei. In het najaar 2012 waren er evenals voorgaande jaren tot half dec. 6 lessen en in de winter 2013 tot half mei 9 lessen. Het ledenaantal is sinds de oprichting in 1999 helaas verminderd van 12 naar 9 leden begin Twee leden zijn in de loop der jaren overleden. Drie leden zijn na 13 jaar lidmaatschap gestopt wegens lichamelijke klachten, twee nieuwe leden hebben zich weer bij ons aangesloten. Elke 14 dagen krijgen de leden een nieuwe opdracht voor het te maken bloemstuk, dat wij meestal in de koffiepauze bespreken. Bloemen en groen worden door de leden zelf aangeschaft, de oases, koffie/thee met versnapering wordt betaald uit de clubkas.

11 Pagina 11 van 16 De eerste helft van het bloemschikjaar werd na het maken van de kerststukken met een kerstborrel afgesloten. Na enkele weken kerstvakantie werd op vrijdag 11 januari 2013 begonnen aan de tweede helft van het bloemschikjaar, dat wij op 3 mei beëindigden. Op dinsdag 9 juli hebben wij ons bloemschikjaar afgesloten met een bezoek aan de enorme tuinen van Diny Baten, Boord 47 te en s avonds een diner bij Restaurant De Smaak van Croy te Aerle-Rixtel. Voor het nieuwe clubjaar 2013/2014 hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. En na het afmelden van één van de leden gaan we verder met acht leden in oktober Er is dus plaats voor vier nieuwe leden. In 2014 bestaat Fleurissant 15 jaar. 12 Museumclub Rominâstra Het doel van Museumclub Rominâstra is het gezamenlijk bezoeken van musea, bijzondere exposities, interessante gebouwen, stadsdelen etc., dat alles met uitleg van een ter zake kundige gids. De club telt inmiddels 40 leden, waarvan gemiddeld een 22 enthousiastelingen per excursie deelnemen. Als vaste dag is gekozen voor de eerste donderdag van de maand, waarop in 2013 negen keer een excursie is georganiseerd. Bezochte musea: Vughts Museum (23 deelnemers) 't Oude Slot in Veldhoven (26) Stadskasteel in Zaltbommel (20) Klok en Peel Museum in Asten (20) Museum Slager in Den Bosch (14) Religieus Museum in Uden (20) Kunstlocatie Würth in Den Bosch (20) Philips Museum in Eindhoven (30) Jan Visser Museum in Helmond (22) Het vervoer werd onderling geregeld door met elkaar mee te rijden. De entree was voor ieders eigen rekening (bv. Museumjaarkaart) en voor de kosten van de rondleiders is een contributie geheven. Gezien het enthousiasme van de leden zullen we zeker ook in 2014 nog vele boeiende excursies gaan maken. Het bestuur bestaat uit: Henk Jonkhout (voorzitter), Jan Ruules (secretaris) en Jan van Leeuwen (penningmeester). 13 Computerclub Compudwers De computerclub Compudwers is opgericht op 5 november De naam Compudwers is vastgesteld op 1 juni De doelstelling van de computerclub is: Het elkaar met raad en daad bijstaan bij situaties die zich voordoen bij het gebruik van computers; Elkaar ondersteunen bij gebruik van hard- en software; Het gezamenlijk werken aan het op een hoger niveau brengen van onze kennis over de ontwikkelingen van de computer en haar toepassingen. Het bestuur van Compudwers bestaat uit: voorzitter: K. (Klaas) de Graaff, plv. voorzitter: H. (Hans) Visser, secretaris G.P. (Bert) Pols en penningmeester: B. (Ben) Beerlage Om inhoud te geven aan bovengenoemde doelstellingen werd in de jaarvergadering van 2013 een Jaarplan 2013 vastgesteld. In het jaarplan werden de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende presentator vastgelegd. De activiteiten in 2013 waren: Iedere 1e vrijdag van de maand is er met de leden een bijeenkomst in De Goudvink; Ingaan op vragen van leden om ondersteuning door andere leden over een groot aantal onderwerpen; Voordrachten door leden over de volgende onderwerpen: Panoramafoto s maken, Windows 8, Rippen Cd s, Routekaarten maken met PAINTNET, Fotoboeken maken, Password veiligheid en privacy, Wandelingen uitzetten en geocoaching, Herinstallatie computer na een crash, Images; Presentatie door gastspreker Willem Ligtvoet over Coöperatie Ons Net In 2013 hebben er zich 2 nieuwe leden aangemeld. Het ledental per eind december 2013 is 29.

12 Pagina 12 van Wandelclub Stapvoirt In 2013 heeft één lid haar lidmaatschap van Stapvoirt opgezegd omdat de te lopen afstand te ver werd. Één van de leden heeft het afgelopen jaar om gezondheidsredenen niet mee kunnen lopen. Twee leden hebben om dezelfde reden slechts enkele maanden in het begin van het jaar mee kunnen lopen. Deze drie leden stoppen m.i.v Met twee nieuwe leden starten we in januari 2014 met een groep van 25. Er is geen wachtlijst. Samenstelling van het bestuur: Bindert Wiersma (voorzitter) en Rikie de Moor (secretaris). Elke 2 e donderdag van de maand wordt er een afstand van 15 km gelopen. Tijdens de jaarvergadering wordt een rooster gemaakt wie wanneer de wandelingen voorbereidt en voorloopt. De jaarvergadering is -na een ingekorte wandeling- gehouden op donderdag 10 januari 2013 in Het Boshyus in Best. Tijdens en na deze vergadering hebben we genoten van een lunch. In oktober hebben we een NS wandeling, de Meijendelroute, gelopen van Den Haag naar Wassenaar. s Avonds is er gegeten in bij Pezazz. In december hebben we de jaarlijkse wandeling gehouden met onderweg een Glühwein stop. Ook deze keer weer een leuke locatie waar we overdekt rondom een flink vuur geluncht hebben en genoten hebben van de Glühwein. 15 Fietsclub Weer en Wind De Fietsclub Weer en Wind bestaat sinds januari Er wordt de laatste woensdag van de maand een route gereden van 50 tot 60 km totaal. De route wordt bij toerbeurt, meestal met z n tweeën, door de leden zelf uitgezet. Start van iedere tocht is om 09:30 uur bij de kiosk in het Park tegenover het klooster in. s Morgens drinken we koffie in een café of andere gelegenheid. Het eigen meegebrachte lunchpakket wordt onderweg in de natuur op een bankje of omgevallen boom genuttigd. Ieder jaar wordt er in juli een bijzondere tocht georganiseerd. Het ledenaantal was totaal 18 personen. Dit is het maximum. Er stonden 2 personen op de wachtlijst. De samenstelling van het bestuur: Jan Wildeman (voorzitter/secretaris) en Jan van der Burgt (penningmeester). Op 18 februari heeft het bestuur van Weer en Wind een themadag Het jaar van de Fietser 2013 bijgewoond in Waalwijk. In het kader van Nul Verkeersdoden in Brabant werd op deze dag aandacht gevraagd voor het verbeteren van de veiligheid van fietsers in onze provincie. In juli 2013 ging de bijzondere tocht naar kasteel Heeswijk bij Heeswijk-Dinther. Een rondwandeling door de tuin en een bezoek met uitleg aan de IJzertoren waren hoogtepunten van deze mooie tocht. In november is als gebruikelijk onze jaarvergadering gehouden als onderdeel van de fietstocht van november Tijdens de vergadering is het rooster Uitzetten Fietstochten 2014 vastgesteld. In de jaarvergadering is ook extra aandacht aan het onderwerp Veiligheid tijdens het fietsen geschonken. Door ongevallen in andere fietsclubs is er van uit het PVGE Bestuur meer aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Om de veiligheid tijdens het fietsen te verbeteren zijn reflecterende hesjes uitgedeeld. In november heeft een lid vanwege gezondheid het lidmaatschap opgezegd. De langst wachtende van de wachtlijst zal worden gevraagd deel te nemen in de groep. In 2013 is de tocht tweemaal niet doorgegaan. Een keer vanwege heftige regen bij vertrek en de tocht van december 2013 is niet gereden omdat deze dit jaar op 25 december (1 e kerstdag) stond gepland. 16 Wandel en Fietsclub de Dwèrsgangers De wandel- en fietsclub de Dwèrsgangers is opgericht op 29 juni Zij is begonnen met fietstochten in de zomer. Het gezelligheidselement stond van meet af aan hoog in het vaandel. Dit leidde in de daaropvolgende winter tot het besluit om in de wintermaanden te gaan wandelen. Zo kon men elkaar het gehele jaar blijven ontmoeten en zijn we tegelijkertijd gezond bezig, dit jaar voor de 19 e keer. De bestuurssamenstelling was in 2013 weer op volle sterkte, na de aanvullingen in de loop van De jaarvergadering vond in 2013 plaats, en wel op dinsdag 27 maart 2013 in het restaurant van de Jo van Dijkhof. Het bestuur bestond toen uit José Aelberts (voorzitter, vanaf 2012, leiding van de jaarvergadering en een aantal coördinerende taken rond Nieuwjaarsborrel,Jaarvergadering, Einde seizoensfeest en Snertwandeling), de secretaris-penningmeester Bart van der Sijde (resp. vanaf 2010

13 Pagina 13 van 16 (secretaris) en vanaf 2009 (penningmeester)) en Lies Klomp (vice - voorzitter, vanaf 2012).. Daarmee is er een brug tussen het bestuur en Commissie (Cor en Lies Klomp, Toon en Nellie Aarts) die het fiets- en wandelprogramma coördineert. Per 1 januari 2013 bedroeg het ledental 47, 1 nieuw lid is in 2013 toegetreden, 6 leden hebben in de loop van het jaar voor 2014 bedankt, zodat het totaal aantal leden op 1 januari 2014 op 42 uitkomt. De deelname aan de wandel- en fietstochten van het hoofdprogramma is gelukkig niet systematisch verder afgenomen In het voorjaar 2013 met 5 wandelingen is eenmaal met slechts 6 personen gewandeld, en eenmaal met 21 personen, met een gemiddelde van 12. Het fietsen met 15 tochten bleef ook dit jaar de lichtelijk favoriete activiteit, het aantal deelnemers schommelde tussen 7 en 20, met een gemiddelde rond 12 tot 13. Het wandelprogramma van het najaar bestond uit 6 tochten, met 7 tot 17 deelnemers en een gemiddelde van 10. Al bij al blijft het zaak voor de leden die nog in staat zijn om te fietsen en/of te wandelen in de concurrentie met andere afspraken waar mogelijk de Dwersgangers activiteiten voorrang te geven en ook uit te zien naar nieuwe leden. De Commissie heeft sinds 2010 de eindverantwoordelijkheid voor het fiets- en wandelprogramma, maar diverse tochten zijn door de leden georganiseerd en geleid. De in het begin van het jaar 2008 ingestelde fiets- en wandelgroep voor de leden waarvoor het hoofdprogramma te zwaar werd, is nog steeds actief, zij het verschoven in bezigheid. De fietstochten, alleen in de zomer bij goed weer, hebben afstanden die ongeveer half zo groot zijn als die van het hoofdprogramma (20-25 kilometer) en zijn op andere data dan het hoofdprogramma., Daarnaast is er voor buiten de zomer ingesteld om met elkaar eenmaal per maand koffie te drinken Er zijn ook leden die dit programma als extra mogelijkheid naast het hoofdprogramma aangrijpen. Tijdens de wandelingen zijn er traditioneel- diverse extra s geweest: na de nieuwjaarswandeling een nieuwjaarsborrel van de club in restaurant Auberge Vincentre met een totale opkomst van ongeveer 35 leden, tijdens de jaarvergadering met 29 leden in het restaurant van de Jo van Dijkhof een extra (appeltaart)traktatie. En van de wandelingen van het najaar, de snertwandeling is afgesloten met een kop snert in Comigo met 32 leden. De december wandeling werd opgeluisterd met onderweg een glaasje Jägermeister. Daarnaast hebben we het fietsseizoen afgesloten in de locatie de Kruik in Nederwetten met in totaal 30 leden. Deze middag/avond bestond uit ca. anderhalf uur het spel beugelen en een buffet, bekostigd uit een bijdrage van de leden. Gezien het feit dat aan deze extra activiteiten een veel groter aantal leden dan aan de wandel- en fietstochten deelneemt, blijkt duidelijk dat er behoefte is bij de leden aan sociaal contact, ook nadat het actieve fietsen en/of wandelen voor hen niet meer mogelijk is. Fietstochten in het seizoen 2013: Dorpentocht -Mierlo-Heeze- (Leende)-Geldrop- (met 12 deelnemers) Meierijroute of Dommeldalroute (12) Vliegveld Route (14) Grotelse Bos Route (10) Oostappense Heide route(9) Panroute, richting Sterksel (7) Peppelroute, St. Oedenrode, Nijnsel (11) Wandelingen seizoen : het Zandbos (aantal deelnemers: 8) Molenheide, Mierlo (12) Leenderbos, (11) Stippelberg (11) Hubertusbossen Heeze (13) De Nieuwe heide, Son-Best (11) Geeneindse Heide (13), aantal deelnemers snert na afloop in Comigo: 29 Papenvoortse Heide (21), aantal deelnemers nieuwjaarsborrel: 35 Jaarvergadering, aanwezig op de jaarvergadering: 29 leden. Gijzenrooi route over Geldrop (20) Laarbeek route (12) Hazeputten route St. Oedenrode (12) Strabrechtse Heide route (16) Route Leenderstrijp (15) route via Eindhoven, Geldrop (10) Achelse Kluis route (9) Mortelenroute (17) Rondom (6) Strabrechtse Heide (11) Genneper Park Eindhoven (11) Vresselse Bos afgelast vanwege sneeuwval. Plateaux, grensgebied België (9) De Nieuwe Heide bij Son (11) Herbertusbossen (11) Vresselse Bos (10) Stratumse Heide (10) daarna snert eten in restaurant Comigo met 32 leden Zandbos (12)

14 Pagina 14 van 16 Leenderbos (7) Gerwense en Stiphoutse bos (17) na afloop Nieuwjaarsborrel met 35 leden Stippelberg, Milheeze (10) 17 Motorclub MC Veteranen Wij zijn een senioren motorclub. Wij organiseren toertochten voor de actieve gepensioneerde motorrijder. Wij zijn aangesloten als club bij de se afdeling van de P.V.G.E. Wij hebben momenteel 35 leden. Het afgelopen jaar hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld en zijn enkele leden vertrokken. We hebben inmiddels een ledenstop. Dit om te voorkomen dat, tijdens onze ritten, de groep waarmee we rijden, te groot wordt. De belangstelling voor het rijden in clubverbond is bij motorrijdende senioren erg groot. Bij toenemende belangstelling zullen we meewerken aan de oprichting van nog een zusterclub in de regio. Bij deze club kunnen nieuwe leden zich dan aansluiten. In Helmond en Son en Breugel functioneert inmiddels al een zusterclub. Onder de PVGE paraplu zijn in de regio al een 100- tal motorrijders georganiseerd. 1 x per maand, op de derde maandag, hebben wij een bijeenkomst waarin onderwerpen worden besproken die met het motorrijden hebben te maken. Als intern niet voldoende deskundigheid aanwezig is wordt een externe deskundige benaderd om het onderwerp te behandelen. Van deze avonden is een agenda en wordt een verslag gemaakt. In 2013 zijn 11 bijeenkomsten geweest. Van eind maart tot eind oktober wordt 2x per maand een rit gereden. In 2013 zijn 7 ritten op een donderdag en 8 ritten op een dinsdag gereden. Verder organiseren we 2x in het seizoen een 3- daags uitstapje. Eén rit van drie dagen in april was naar Hoscheid (Lux) e.o en in september nog een 3-daagse rit naar Bollendorf (Dld). De reguliere ritten worden in Nederland en in het grensgebied van België en Duitsland verreden. De deelname aan de ritten varieert van 8 tot 16 deelnemers. Regelmatig is het enthousiasme zo groot dat buiten de officiële ritten ook nog onderlinge tochten worden gereden. Het bestuur bestaat in 2013 uit: Jan Kop (voorzitter), Harm Nolles.(secretaris), Ad Verachtert (penningmeester) en Peer Daamen (beheerder website). De aansprakelijkheid van het bestuur is geregeld via de vereniging P.V.G.E.. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de leden bij incidenten is individueel geregeld. De verbale communicatie vindt plaats tijdens de bijeenkomsten op maandag, de jaarvergadering/ nieuwjaarsreceptie en tijdens de koffie- en lunchstops van de ritten. De schriftelijke communicatie gaat via . Verder staat veel clubinformatie op onze website In 2011 is ook het smoelenboek van de grond gekomen en voor de leden via internet toegankelijk. 18 Schilderclub het Penseel Zoals te doen gebruikelijk houden we tijdens de laatste bijeenkomst van het seizoen (oktober april) een korte vergadering waarbij we stilstaan bij het afgelopen seizoen en vooruitblikken naar de toekomstige periode. Ook in het tweede seizoen hebben alle leden met veel enthousiasme aan hun schilderstukken gewerkt. Ondanks dat we pas twee seizoenen bezig zijn met schilderen, hebben we de moed gehad om in de maand april te exposeren in de openbare bibliotheek. In eerste instantie waren we wel wat huiverig maar hebben uiteindelijk toch besloten te exposeren. De reacties van bezoekers zijn heel positief. We hebben het afgelopen seizoen wat strubbelingen gehad met de huisvesting vanwege werkzaamheden aan het gebouw maar dat is inmiddels opgelost. De ruimte op de begane grond is ideaal omdat we geen problemen meer hebben met het trappen klimmen. Als de PVGE geen eigen onderkomen vindt in het komende jaar dan blijven we Enode huren. Door ziekte en persoonlijke redenen is de aanwezigheid iets minder geweest dan het voorgaande jaar. Hopelijk zijn er geen hindernissen meer in het komende seizoen. We willen allemaal weer deelnemen aan het komende seizoen. Er is in gezamenlijk overleg besloten om zelfs de twee kandidaten op de wachtlijst voor het komende seizoen ook uit te nodigen.

15 Pagina 15 van 16 Er zijn leden die weer een vast onderwerp willen schilderen om dan later de resultaten met de andere kandidaten te kunnen vergelijken. Ook gaan er stemmen op om met gemengde technieken te gaan werken. De vastgelegde data voor het nieuwe seizoen zijn in principe weer elke woensdagochtend van de 2 de en 4 de week van de maand met uitzondering van de maand december. Ook dit seizoen heeft Nellie van Kemenade ons meer dan voortreffelijk weten te inspireren. Samen met haar ondersteuning hebben we een bijzondere samenstelling gemaakt van onze werkstukken voor de expositie in de bibliotheek. We hebben Nellie van Kemenade hartelijk bedankt voor haar geweldige inzet en met een bloemetje en een tweetal cadeaubonnen van Van Beek hebben we haar weer blij weten te maken. Nellie van Kemenade heeft een A4-tje aan eenieder overhandigd waar een aantal tips opstaan hoe bepaalde kleuren gemengd kunnen worden en met welke kleuren onderwerpen als luchten, water, boomstammen, etc. geschilderd kunnen worden. Het bestuur bestaat uit: Henk Verberne (voorzitter/secretaris) en Will van Rosmalen (penningmeester). 19 Museumclub no.5 No. 5 is in januari 2013 opgericht. Er wordt elke 2 maanden een museum bezocht, bij voorkeur per trein. Telkens bereiden twee leden het bezoek voor. Bij elk bezoek wordt een gids ingehuurd voor een rondleiding. Er wordt omstreeks vertrokken vanaf station Eindhoven, zodat nog voor de lunch een rondleiding door een museum kan worden gedaan. Na afloop van de rondleiding wordt er ergens gezamenlijk geluncht, waarna ieder zijns weegs kan gaan. De voorzitter is Peer in t Veld, secretaris Mieke van Liempd en penningmeester Ineke Hoekstra. Op dit moment telt museumclub No leden. Op de wachtlijst staan 8 leden. Bezochte musea: de tentoonstelling Portret in Portret in het Dordrechts museum (met 14 leden) het voormalige Paleis van Koningin Emma aan de Lange Voorhout waar werken van Escher werden getoond en daarna de Pulchri Studio (20) het Bonnefanten museum in Maastricht waar een bijzondere expositie was: De Grote Verandering, Revoluties in de Russische schilderkunst, De avantgarde in Rusland rond 1900 was het sluitstuk van veel experimentele stromingen. (21) het Noord-Brabants en Stedelijk Museum te `s-hertogenbosch. Jong talent, onder de noemer Brabantse nieuwe, krijgt hier beurtelings de gelegenheid hun werken te showen. Nieuw in het gebouw is een bijzondere trap, een organische sculptuur van de Italiaanse gebroeders Campana. Het paradepaardje van het gebouw is de statenzaal met zijn indrukwekkende glas-in-loodramen, grote kroonluchters, bijzonder houten plafond en speciaal behang. (24) het Catharijneconvent in Utrecht. Naast de bestaande collectie was er een mooie tentoonstelling over verdraagzaamheid toen en nu: Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw. (22) een georganiseerde rondleiding over Strijp-S (17) 20 Leesclub Van Kaft tot Kaft De leesclub van Kaft tot Kaft van de PVGE is in het voorjaar van 2013 opgericht en heeft zijn eerste bijeenkomst gehad op donderdag 21 oktober. Het doel van de leesclub is om met elkaar van gedachten te wisselen over een van tevoren bepaald boek. De leesclub bestaat uit 14 leden en wordt geleid door docente Joke Rijniers (oud-lerares Nederlands van Augustinianum). Wij komen in de periode van oktober t/m april 6 maal bij elkaar in de kleine zaal van Scarabee. Om een idee te geven van de boeken die we bespreken de volgende lijst: Asbestemming van Th.v.d.Heijden Russisch blauw van R.Peper Grip van S.Enter De verdronkene van M.de Moor

16 Pagina 16 van 16 Dit zijn de namen van T.Wieringa Nemesis van Ph.Roth Naast het bespreken van het boek krijgen we elke maand een gedicht mee naar huis wat de volgende bijeenkomst ook besproken wordt. Samenstelling van het bestuur: Betty Touw en Rikie de Moor. 21 Bewegingsclub Springlevend In de zomer van 2013 is op initiatief van clubcoördinator Anny Feuler gestart met een gymnastiekgroep binnen de PGVE. Bij de startvergadering bleek dat er voldoende belangstelling was. Het idee was om een proefperiode af te spreken tot aan de kerstvakantie en de club levensvatbaar te verklaren bij minimaal 10 leden. Al heel snel bleken er 20 deelnemers te zijn en aangezien de zaal een groter aantal niet toelaat, bestaat er inmiddels een wachtlijst van 4 personen.de lessen, die gegeven worden door Noortje v.d. Broek, zijn redelijk pittig te noemen. Alle spiergroepen komen aan de beurt en onze conditie wordt op de proef gesteld. Het prettige is bovendien dat als een deelnemer met een kwaal(tje) kampt, Noortje aangeeft waar voor hem of haar de grens ligt bij een oefening. Samenstelling van het bestuur: Anke van Zuylen (voorzitter/secretaris) en Riet Kanters (penningmeester). Het sociale aspect wordt ook niet vergeten: iedere 1e maandag van de maand drinken we gezamenlijk koffie na de les. Inmiddels is de club na de kerstvakantie 'officieel' geworden. 10 februari 2014 Rikus Meelker secretaris

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2013

J A A R V E R S L A G 2013 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen Algemene ledenvergadering Financieel verslag. INLEIDING: J A A R V E R S L A G 2013 2013 is het jaar begonnen met een ongekend aantal leden.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie