BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S ) de Berlaimontlaan Brussel Tel. : Fax : Activiteitenverslag & jaarrekening 2012 Goedgekeurd door het Bestuurscomité op 30 mei 2013

2 Afkortingen Beschermingsfonds : Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Bijzonder Fonds : Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen Protocol : Protocol van 15 februari 1999 afgesloten tussen het Beschermingsfonds en de aangesloten kredietinstellingen en beleggingsondernemingen NBB : Nationale Bank van België DCK : Deposito- en Consignatiekas IADI : International Association of Deposit Insurers EFDI : European Forum of Deposit Insurers HWI : Herdiscontering- en Waarborginstituut CIF : Interventiefonds van de beursvennootschappen Verantwoordelijke uitgever Hans D Hondt Voorzitter Contactpersoon voor de publicatie Herman Debremaeker Secretaris-generaal de Berlaimontlaan Brussel Tel. : Fax : Layout NBB AG Prepress & Image Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.

3 inhoudstafel Organen van het Beschermingsfonds 4 Voorwoord 5 Deel A De beschermingsregelingen in België 1. De bescherming van deposito s 8 Wettelijke basis opbouw rond twee Fondsen Ontwikkeling van de Belgische reglementering in 2012 Internationale aspecten Nieuwe financieringsmethode vanaf De bescherming van financiële instrumenten 11 Wettelijke basis Ontwikkeling van de Europese regelgeving in 2012 Financiering van de beschermingsregeling voor beleggers Deel B Activiteitenverslag 2012 van het Beschermingsfonds 1. Administratief beheer 13 Bestuurscomité en Secretariaat Internationale vertegenwoordiging 2. Beheer van de Interventiereserve Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Synthese van de activiteiten sinds Jaarrekening Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

4 toestand op 30 april2013 (1) Organen van het Beschermingsfonds Voorzitter Bestuurscomité Hans D Hondt Leden vertegenwoordigers vertegenwoordigers van de kredietinstellingen van de overheid en van de beleggingsondernemingen Marc Monbaliu eric Struye de Swielande jean Hilgers Michel Vermaerke viviane Buydens luc Versele norbert De Batselier luc Aspeslagh N. Filip Dierckx N n. plaatsvervangende leden Omer Van Driessche Agnes Van den Berge plaatsvervangende leden Yvan Peeters Dirk De Cort véronique Leleux Hugo Lasat Secretaris-generaal Herman Debremaeker Regeringscommissaris Geert Temmerman College van Revisoren Dirk Stragier Xavier Doyen (1) Marc Lauwers en Wilfried Van Herzeele namen ontslag op 31 maart Het Bestuurscomité dankt hen voor hun medewerking. 4 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

5 voorwoord Dit verslag bespreekt in zijn eerste deel de Belgische beschermingsregelingen die ondergebracht zijn bij twee Fondsen : enerzijds het Beschermingsfonds, autonome instelling van publiek recht en anderzijds het Bijzonder Fonds, administratieve entiteit opgericht in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas. Daarnaast geeft dit eerste deel een overzicht van de ontwikkelingen op regelgevend vlak. In het tweede deel van deze publicatie wordt officieel verslag uitgebracht over de eigen activiteiten van het Beschermingsfonds in 2012, zoals dit vereist is door zijn statuten. * Het financiële veiligheidsnet bevat mechanismen op het vlak van controle, toezicht, liquiditeitsverstrekking en crisisbeheersing. De bescherming vanwege het Beschermingsfonds en het Bijzonder Fonds bieden bijkomende ondersteuning van het vertrouwen in het financiële stelsel en het bankwezen. De specifieke doelstelling van deze beschermingsregelingen bestaat er immers in om geruststelling te bieden aan deposanten en beleggers door, binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, garanties te verlenen ter compensatie van hun eventuele verliezen wanneer de financiële instelling waarvan zij cliënt zijn, niet meer bij machte zou zijn haar verbintenissen jegens hen na te komen. De beschermingsregelingen volgen de EU-regelgeving die in 2009 een eerste reeks dringende aanpassingen onderging als antwoord op de financiële crisis die zich eind 2008 voordeed. Een wijzigingsrichtlijn (2009/14) voerde onder meer de verhoging in van het beschermingsniveau voor deposito s bij kredietinstellingen tot Dit niveau werd in 2011 de verplichte norm in de Europese Unie, maar was zoals in een groot aantal lidstaten reeds vanaf eind 2008 anticipatief in het Belgische recht ingevoerd. Vervolgens formuleerde de Europese Commissie in 2010 een reeks voorstellen met het oog op een volledige herziening van de bestaande richtlijn inzake depositogarantiestelsels, alsook van de richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels. Deze herziening moet leiden tot een zo groot mogelijke harmonisering van het toepassingsgebied van de bescherming, tot een verbetering van de terugbetalingsprocedures en van de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers en tot het instellen van stevige nationale financieringsmechanismen als dekking voor de verbintenissen aangegaan door deze beschermingsregelingen. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

6 Het onderzoek door het Europees Parlement en de Europese Raad van deze voorstellen kende omzeggens geen vooruitgang in 2012, voornamelijk omdat de prioriteit in de regelgeving verschoven werd naar andere domeinen die verband houden met de financiële stabiliteit. Meer bepaald gaat het om maatregelen op het vlak van crisisbeheer die het herstel of de afwikkeling beogen van banken in moeilijkheden, alsook om voorstellen die moeten leiden naar een Europese bankenunie. * Het Beschermingsfonds zette in 2012 zijn opdrachten verder. Deze taken omvatten de opvolging van de besprekingen op Europees vlak van nieuwe regelgeving waarbij depositogarantie en beleggersbescherming betrokken zijn, de toetsing van deze regelgeving en van de nationale regels in samenspraak met de bevoegde autoriteiten en met de financiële sector, de opvolging via zijn lidmaatschap van EFDI van de evolutie bij andere beschermingssystemen van de Unie en via zijn lidmaatschap van IADI van aanbevelingen met internationale draagwijdte. Daarnaast zette het Beschermingsfonds zijn administratieve taken voort die voornamelijk verband houden met de administratie met betrekking tot de aangesloten instellingen waarbij de deposanten en beleggers bescherming genieten, met het beheer van zijn financiële middelen en met de verschillende interventiedossiers overgenomen van zijn rechtsvoorgangers, enerzijds het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI), beheerder van de vorige depositobeschermingsregeling en anderzijds het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF), beheerder van de vorige beleggersbeschermingsregeling. * De werking van het Beschermingsfonds berust op zijn organieke wet alsook op een Protocol afgesloten met de financiële instellingen. Dit Protocol voorziet onder meer in regels die betrekking hebben op de financiering van de beschermingsregeling door middel van jaarlijkse bijdragen alsook op het beheer en aanwending van de beschikbare financiële middelen. Gezien de nieuwe structuur van de depositobescherming die nieuwe bijdragen voorziet ten voordele van het Bijzonder Beschermingsfonds, heeft het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds vanaf 2010 de bijdragen opgeschort die het op grond van het Protocol bij machte is op te vragen. Daarnaast diende het Beschermingsfonds, op grond van overeengekomen regels in dit Protocol, in 2012 over te gaan tot de terugbetaling van 27 miljoen van middelen voortkomend uit voorgaande beschermingsregelingen. De wijzigingen in de Belgische beschermingsregeling voor deposito s, waarbij het Bijzonder Fonds de uiteindelijke garantie biedt dat tegemoetkoming zal worden verleend die kan oplopen tot een maximum van , gaven daarenboven aanleiding tot een heroverweging van de financiële middelen van het Beschermingsfonds, en dit in het licht van de taken toevertrouwd aan het Bijzonder Fonds. Dit concretiseerde zich onder meer in een uitzonderlijke uitkering door het Beschermingsfonds van een bedrag van 580 miljoen aan zijn deelnemers die in 2012 onderworpen waren aan de uitzonderlijk verhoogde bijdrage (ten belope van eenzelfde bedrag) aan het Bijzonder Fonds. 6 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

7 Het negatieve resultaat van 2012 spruit voort uit de hierbovenvermelde terugstortingen en uitzonderlijke uitkeringsoperatie en bedraagt, na bedrijfskosten en na compensatie met de netto beleggingsopbrengsten, 602,8 miljoen. Dit resultaat wordt conform de beschikkingen van het Protocol gedragen door de Interventiereserve, die hierdoor op het einde van het jaar uitkomt op 261,1 miljoen. Rekening houdend met de bijdragen die banken en beursvennootschappen sinds 2008 aan het Bijzonder Fonds hebben gestort voor een bedrag van 1 802,9 miljoen, beloopt het totaal van de verbintenissen vanwege de twee fondsen samen miljoen eind Deze ex ante middelen zullen als dit nodig mocht blijken worden aangevuld met voorschotten verleend door de Belgische Schatkist zodat de aanspraken die deposanten en beleggers conform de wettelijke voorwaarden kunnen maken op een tegemoetkoming vanwege de Belgische beschermingsregelingen, steeds gehonoreerd zullen kunnen worden. * * * Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

8 Deel A De beschermingsregelingen in België Dit deel beschrijft kort de diverse beschermingsregelingen in België alsook de ontwikkelingen in 2012 op het vlak van de internationale en nationale regelgeving. 1. De bescherming van deposito s Wettelijke basis opbouw rond twee Fondsen De Belgische depositobeschermingsregeling is gestoeld op twee instanties : het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, (hierna het Beschermingsfonds ) ; het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, (hierna het Bijzonder Fonds ). Het Beschermingsfonds werd opgericht bij wet van 17 december 1998 met het oog op de instelling van een ééngemaakte regeling voor de bescherming van zowel deposanten als beleggers, waarvoor vanaf 1999 een nieuwe Europese richtlijn van kracht werd. De werkingsregels van het Beschermingsfonds zijn hoofdzakelijk vastgelegd in een Protocol dat het in 1999 afsloot met de toegetreden financiële instellingen. Het Bijzonder Fonds werd opgericht in 2008 (KB van 14 november 2008) in het kader van de verschillende maatregelen die in de nasleep van de bankencrisis werden getroffen ter ondersteuning van de financiële stabiliteit van het land. De juridische basis van de beschermingsregeling voor deposito s wordt hoofdzakelijk gevormd door de Europese richtlijn 1994/19 van 3 maart 1995 inzake depositogarantiestelsels en door de bankwet van 22 maart 1993, artikels 110 tot 110 sexies. De dekking door de beschermingsregeling beloopt maximaal per deposant en per toegetreden instelling. Het Bijzonder Fonds vult de interventie van het Beschermingsfonds aan indien de financiële reserves van dit laatste niet zouden volstaan om deposanten terug te betalen of te vergoeden ten belope van de gewaarborgde bedragen. 8 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

9 Het KB van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito s door het Bijzonder Fonds vormt de wettelijke basis die de praktische voorwaarden regelt voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen ten laste van de beschermingsregeling. In het verlengde van deze bescherming, organiseert het Bijzonder Fonds onder bepaalde voorwaarden twee afzonderlijke garantieregelingen voor producten die vergelijkbaar worden geacht met deposito s, t.w. levensverzekeringscontracten behorend tot tak 21 en kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen. Ontwikkeling van de Belgische reglementering in 2012 Als aanvulling op de door de richtlijn 2009/14 ingevoerde urgentiemaatregelen, waarvan de voornaamste erin bestond het beschermingsniveau op een geharmoniseerd bedrag van te brengen, formuleerde de Europese Commissie op 12 juli 2010 nieuwe voorstellen tot wijziging van de bestaande beschermingsregels. De voorstellen die aan het Europees Parlement en de Europese Raad werden voorgelegd, hebben voornamelijk als doel de versterking van de bescherming van deposanten en de gelijkschakeling van de werkingsvoorwaarden van de beschermingsregelingen. Het voorstel van nieuwe richtlijn bevat voornamelijk : maatregelen in verband met het toepassingsgebied van de bescherming (harmonisering van beschermde deposito s en deposanten) ; een verdere inkorting tot zeven kalenderdagen van de termijn waarbinnen een beschermingsregeling deposanten van een deficiënte instelling moet vergoeden ; de invoering van een ex ante financieringsmethode, met bijdragen die rekening houden met het risicoprofiel van de betrokken instelling ; de invoering van onderlinge leningsfaciliteiten tussen de nationale regelingen ; een versterking van de informatie aan deposanten. De besprekingen van deze voorstellen vorderen langzaam onder meer wegens grote terughoudendheid vanwege sommige lidstaten met betrekking tot de geplande financieringsverplichtingen. Het Europees Parlement sprak zich evenwel al uit over deze voorstellen en steunt in grote lijnen de standpunten van de Europese Commissie. Daarnaast heeft de bankencrisis van 2008 aanleiding gegeven tot nieuwe en prioritaire initiatieven zoals het voorstel van een richtlijn voor crisisbeheermaatregelen neergelegd in juni Deze richtlijn beoogt onder meer het opleggen van herstelplannen voor banken in moeilijkheden en de invoering van regels voor de afwikkeling van niet-levensvatbare banken. Het feit dat dit voorstel van richtlijn eveneens maatregelen bevat die de depositogarantie raken (zo wordt voorgesteld om financiële middelen van een depositogarantiefonds automatisch in te zetten wanneer de afwikkeling van een probleembank wordt overwogen) vertraagt enigszins de vooruitgang van het voorstel voor de nieuwe depositogarantierichtlijn zelf. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

10 Daarenboven werd eind 2012 door de Europese autoriteiten de aanzet gegeven tot de dringende uitwerking van een plan tot het oprichten van een daadwerkelijke Europese bankenunie dat voornamelijk het toezicht op de EU-banken beoogt en waarin eveneens sprake is van een solidariteitsmechanisme tussen de EU-depositogarantiestelsels. De voorstellen van richtlijnen inzake depositogarantie en inzake crisisbeheer zullen vermoedelijk hun beslag krijgen in 2013 en vervolgens onvermijdelijk leiden naar een grondige aanpassing van de Belgische beschermingsregeling. Internationale aspecten Sinds de opstelling van de Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems waartoe de International Association of Deposit Insurers (IADI) en het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) gezamenlijk het initiatief namen in 2009 en de aanvaarding ervan in 2011 door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, is het concept van depositobescherming in zeer ruime mate aanvaard. Deze Core Principles werden overigens opgenomen op de lijst van Key Standards for Sound Financial Systems, opgemaakt door de Financial Stability Board, en behoren samen met standaardregels in 11 andere domeinen waaronder onder meer de Core Principles for Effective Banking Supervision tot de wereldwijde en onbetwiste parameters die internationale autoriteiten gebruiken voor de beoordeling van de financiële stabiliteit van een land. Nieuwe financieringsmethode vanaf 2012 De Belgische wetgeving werd gewijzigd op het vlak van de financiering van de beschermingsregeling, enerzijds door een verhoging vanaf 2012 van de bijdragen ten laste van de toegetreden instellingen en anderzijds door de invoering van een methode van risicogerelateerde berekening van die bijdragen. Zo werden de gezamenlijke bijdragen voor het jaar 2012 vastgelegd op 0,26 % van de basis gevormd door de deposito s die voor vergoeding in aanmerking komen. De bijdrage wordt vervolgens voor iedere kredietinstelling naar Belgisch recht aangepast aan diens eigen risicoprofiel dat wordt berekend op grond van parameters inzake solvabiliteit, liquiditeit en kwaliteit van de activa. Het totaal van de bijdragen van de toegetreden instellingen zijn verdeeld over de interventiereserves gevormd bij beiden Fondsen. Zo bedraagt eind 2012 de interventiereserve gevormd bij het Beschermingsfonds 261,1 miljoen en deze gevormd bij het Bijzonder Fonds 1 802,9 miljoen. Indien deze verbintenissen, dus samen miljoen, niet zouden volstaan om een interventiegeval te dekken, dan wordt het ontbrekende bedrag voorgeschoten door de Deposito- en Consignatiekas. Hierdoor is de uitbetaling van de tegemoetkoming van maximaal per begunstigde deposant in alle omstandigheden gewaarborgd. 10 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

11 2. De bescherming van financiële instrumenten Wettelijke basis Het Beschermingsfonds beheert eveneens de beschermingsregeling voor beleggers die ten belope van per persoon en per aangesloten instelling de niet-teruggave dekt van financiële instrumenten die op een rekening bij een financiële instelling worden aangehouden. Deze dekking is van toepassing op alle instrumenten (aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen,...) bij een kredietinstelling of een beursvennootschap. Op deze bescherming dient slechts een beroep te worden gedaan wanneer een instelling niet meer bij machte is ten gevolge van haar deficiëntie om deze instrumenten aan de belegger terug te bezorgen. Vooraleer een beroep wordt gedaan op die bescherming, zullen de cliënten immers reeds gebruik hebben kunnen maken van het rechtstreekse revindicati recht dat hen door de Belgische wetgeving wordt verleend en dat belet dat de tegoeden in de boedel van activa van een eventueel faillissement terechtkomen. De juridische basis van deze beschermingsregeling wordt hoofdzakelijk gevormd door de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggersbescherming. De belangrijkste principes hiervan werden in Belgisch recht omgezet door de artikelen 112 tot 116 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Ontwikkeling van de Europese regelgeving in 2012 Op 12 juli 2010 legde de Europese Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een voorstel voor tot wijziging van de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, teneinde de bescherming van de beleggers te versterken. De geformuleerde voorstellen hebben onder meer als doel : het minimale dekkingsniveau te verhogen van tot een geharmoniseerd maximum van ; de regels inzake de informatieverstrekking aan beleggers over de geboden bescherming te versterken ; een verplicht ex ante financieringsmechanisme in te voeren ; de bescherming uit te breiden tot gevallen van deficiëntie van een derde depositaris die effecten van een gedekte beleggingsonderneming in bewaring heeft genomen of van een depositaris of subdepositaris van beleggingsfondsen. Geen enkele vooruitgang werd geboekt in 2012 op het vlak van deze richtlijn aangezien de prioriteit die gegeven wordt aan diverse andere Europese initiatieven die een versteviging van de financiële stabiliteit beogen. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

12 Financiering van de beschermingsregeling voor beleggers De financiering van deze bescherming wordt geregeld door het in 1999 afgesloten Protocol tussen het Beschermingsfonds en de financiële instellingen. Hierin wordt bepaald dat deze laatste een jaarlijkse bijdrage betalen, die voor een deel wordt berekend op het volume van financiële instrumenten die zij voor rekening van hun cliënten aanhouden en voor een ander deel op hun positieve bruto-opbrengsten exclusief renteresultaat. Indien de financiële middelen van het Beschermingsfonds niet zouden volstaan om deze tegemoetkomingen uit te betalen, zal een beroep gedaan worden op een voorschot vanwege de Schatkist, door de deelnemers terug te betalen tegen overeengekomen voorwaarden. Rekening houdend met het nieuwe financieringsmechanisme voor de depositobescherming waarvoor de financiële instellingen bijdragen dienen te storten aan het Bijzonder Fonds, met de in het verleden aan het Beschermingsfonds gestorte bijdragen die verband houden met de activiteit van de deelnemers inzake financiële instrumenten en met de geplande invoering van nieuwe Europese regels voor de financiering van de beleggersbeschermingsregelingen, heeft het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds vanaf 2010 de storting opgeschort van bijdragen gebaseerd op de activiteit met financiële instrumenten. 12 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

13 Deel B Activiteitenverslag 2012 van het Beschermingsfonds In dit deel wordt overeenkomstig de statuten verslag uitgebracht over de eigen activiteiten van het Beschermingsfonds als openbare instelling. Deze activiteiten behelzen het voorafgaand onderzoek en de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de follow-up en analyse van de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving, de internationale vertegenwoordiging via EFDI en IADI en het beheer van de financiële activa. Het Beschermingsfonds beheert eveneens de rechten en verplichtingen overgenomen van vroegere beschermingsregelingen. 1. Administratief beheer Bestuurscomité en secretariaat Het Beschermingsfonds is een openbare instelling geleid door een Bestuurscomité waarin zowel de autoriteiten als de financiële instellingen paritair vertegenwoordigd zijn. In 2012 kwam het Bestuurscomité negen maal samen in plenaire zitting en sprak het zich uit over verschillende dossiers die verband houden met de beschermingsregeling in het algemeen en met het administratieve beheer van het Beschermingsfonds in het bijzonder. De administratieve activiteiten van het secretariaat omvatten onder meer de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de toetreding van deelnemers en de organisatie van de aangifteprocedure door de deelnemers van de gegevens over de deposito s en financiële instrumenten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Het Beschermingsfonds onderhoudt eveneens de contacten met het publiek en met de financiële sector, ten einde een goede doorstroming te verzekeren van informatie over draagwijdte en praktische toepassingsmodaliteiten van de bescherming (www.beschermingsfonds.be). Op het vlak van de EU-regelgeving, speelt het Beschermingsfonds een belangrijke rol tijdens het onderzoek en de voorbereiding door de Belgische autoriteiten van nieuwe regels voor de bescherming van deposanten en beleggers. Aldus volgde het secretariaat nauwgezet de Europese dossiers op waarin de bescherming van deposanten en van beleggers aan de orde is. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

14 Internationale vertegenwoordiging Het Beschermingsfonds is lid van de International Association of Deposit Insurers (IADI) en van het European Forum of Deposit Insurers (EFDI). In deze hoedanigheid neemt het Beschermingsfonds actief deel aan de activiteiten en onderzoekswerkzaamheden van deze internationale organismen en draagt het bij tot de uitwisseling van informatie en ervaring. Binnen de IADI, een internationale vereniging die beschermingsregelingen uit 65 Staten uit de hele wereld vertegenwoordigt, nam het Beschermingsfonds deel aan de werkzaamheden en besprekingen in verband met de Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems die wereldwijd aanvaarde standaarden bevatten die gebruikt worden door de internationale instanties bij de beoordeling van de financiële stabiliteit van een land. In het EFDI, een organisatie die beschermingsregelingen van 44 Europese landen groepeert, neemt het Beschermingsfonds onder meer deel aan de fora die de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie van nabij volgen en bespreken. 2. Beheer van de Interventiereserve De Interventiereserve van het Beschermingsfonds bevat de financiële middelen die voortkomen van bijdragen die de deelnemers sinds 1999 hebben gestort of die werden ingebracht door vorige beschermingsregelingen. De financiële opbrengsten uit de belegging van deze middelen worden aan de Interventiereserve toegevoegd. De Interventiereserve onderging belangrijke wijzigingen in Vooreerst werd overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol overgegaan tot de terugbetaling aan deelnemers van een bedrag van 27,1 miljoen van middelen voortkomend uit de voorgaande beschermingsregelingen. Daarnaast werd een uitzonderlijke uitkering van middelen doorgevoerd die kadert in de gedeeltelijke verschuiving van het risico inzake depositobescherming, waarbij het Bijzonder Fonds aan iedere deposant de finale garantie biedt op de tegemoetkoming die kan oplopen tot Deze uitkering van middelen in totaal 580 miljoen werd toegekend aan de deelnemers van het Beschermingsfonds die in 2012 onderworpen werden aan de bijdrage aan het Bijzonder Fonds die voor dat jaar uitzonderlijk verhoogd werd met een bedrag dat overeenstemt met 0,18 % van de deposito s die voor vergoeding in aanmerking komen. Een instelling die ingevolge een interne reorganisatie niet meer aan de Belgische depositobeschermingsregeling onderworpen was en zodoende geen deelnemer meer was van het Beschermingsfonds en evenmin de verhoogde bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor 2012 verschuldigd was, heeft de beslissing tot uitkering betwist en aan de Raad van State voorgelegd. Tenslotte werd een saldo van 4,3 miljoen aan de Interventiereserve toegevoegd. Dit saldo bevat het netto-financiële resultaat (opbrengsten van beleggingen in OLO en 14 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

15 Schatkistcertificaten en van plaatsingen op korte termijn op rekeningen bij de NBB of bij de Schatkist, na aftrek van belastingen en bedrijfskosten) alsook terugwinningen van schuldvorderingen. Bovenstaande verrichtingen brachten het bedrag van de Interventiereserve terug van 863,9 miljoen tot 261,1 miljoen. Dit bedrag stemt overeen met de middelen die kunnen worden aangewend voor de uitvoering van de tegemoetkomingen die ten laste zijn van het Beschermingsfonds. Het Bestuurscomité hanteert hier de grootste voorzichtigheid en zondert de bedragen af van zodra er mogelijk voorbehoud tegen hun aanwending zou kunnen worden gemaakt (zonder dat dit op enige wijze als een erkenning van de eventuele bezwaren kan worden aangemerkt) of wanneer hun aanwending onderworpen is aan specifieke voorwaarden. Dit gebeurde onder meer ten gevolge van de procedure die bij de Raad van State is ingeleid (zie hoger). Het totaal van de diverse middelen die onder deze rubriek zijn ondergebracht bedraagt 28,8 miljoen. 3. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Het Beschermingsfonds nam op grond van zijn oprichtingswet de rechten en verplichtingen over van de vroegere depositobeschermingsregelingen die het HWI sinds 1975 had opgezet. De overgedragen middelen zijn in de Interventiereserve geboekt en precieze overeenkomsten zijn opgemaakt aangaande hun aanwending of terugbetaling. Recuperaties van dividenden worden in deze reserve geboekt of doorgestort aan de kredietinstellingen die het schadegeval toentertijd hebben gefinancierd. Een bedrag van 10,3 miljoen van deze middelen werd aangewend voor de financiering van de uitzonderlijke uitkeringsverrichting (zie punt 2). Deze middelen ondergingen in de periode de volgende bewegingen : door het HWI in 1999 overgedragen liquiditeiten uitbetaling van schadeloosstellingen terugwinningen (o.a. faillissementsdividenden) terugbetalingen aan kredietinstellingen toekenning van beleggingsinteresten uitzonderlijke verrichting van uitkering in terugwinningskosten en diverse saldo op Het saldo van deze middelen is opgenomen in de Interventiereserve van het Beschermingsfonds (onder de rubriek Diverse liquiditeiten kredietinstellingen ) voor en in een voorziening voor risico s en kosten voor Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

16 4. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Krachtens zijn oprichtingswet heeft het Beschermingsfonds de rechten en verplichtingen van het CIF overgenomen. Deze instelling was tot 1998 de beheerder van de vorige vergoedingsregeling voor de cliënten van beursvennootschappen en was zelf de rechtsopvolger van de Waarborgkas van de Wisselagenten (CGW). Het CIF opende in de periode verschillende interventiedossiers waarvan de afwikkeling door het Beschermingsfonds diende te worden verdergezet. Het Beschermingsfonds heeft die dossiers in 2012 verder beheerd. Zijn activiteiten bestrijken verschillende domeinen zoals de follow-up van hangende aanvragen tot schadeloosstelling en eventuele betwistingen in verband met deze aanvragen, de recuperatie van vereffenings- en faillissementsdividenden en het beheer van de voorzieningen die het CIF heeft ingebracht ter dekking van risico s met betrekking tot niet-afgesloten interventiedossiers. In het raam van dit beheer in 2012 recupereerde het Beschermingsfonds vereffeningsdividenden in interventiedossiers geopend door het CIF in 1991 en 1993 (voor een bedrag van 0,3 miljoen). Na waardering van de voorzieningen ingesteld als dekking, hetzij van hangende schadeloosstellingsaanvragen, hetzij van risico s van algemene aard in verband met CIF-dossiers, maakte het Beschermingsfonds een beschikbaar geworden bedrag van 1,5 miljoen terug over aan de gewezen leden van het CIF. De financiële middelen die van het CIF werden overgenomen ter dekking van de overgenomen interventiedossiers, vertoonden in de periode de volgende bewegingen : in 1999 overgenomen CIF-middelen uitgekeerde schadeloosstellingen terugwinningen van dividenden terugwinningskosten terugbetalingen aan gewezen CIF-leden toekenning van beleggingsinteresten saldo op Het saldo van deze middelen is ten belope van geboekt in specifieke voorzieningen voor hangende betwistingen en is voor in de Interventiereserve van het Beschermingsfonds ondergebracht. 16 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel ACTIVITEITENVERSLAG & JAARREKENING

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2002 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2004 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Hoofdstuk 1: Inleiding. Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Toepassingsmodaliteiten van de bescherming van deposito's en financiële instrumenten bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (1 januari

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2006 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2000 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Bijlage 1 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Bijlage 1 Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds gecoördineerde versie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1999 en 13 juli 2000 HOOFDSTUK 1 : INSTELLING VAN EEN BESCHERMINGSREGELING

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 2003 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009)

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009) 1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds (gecoördineerde versie van 21 september 2009) Voorafgaande opmerking: Vergeleken met de vorige gecoördineerde versie van 14 april 2009, onderging het

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Tegemoetkomingsmodaliteiten van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (12 mei 2016) Voorafgaande mededeling

Tegemoetkomingsmodaliteiten van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (12 mei 2016) Voorafgaande mededeling 1 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten c/o Algemene Administratie van de Thesaurie lokaal C 636 Handelsstraat 96 1040 Brussel www.beschermingsfonds.be protectionfund.treasury@minfin.fed.be

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN JAARVERSLAG 1999 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds

1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds 1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds Voorafgaande opmerking: De voorwaarden en procedures in verband met een tussenkomst van het Beschermingsfonds ondergingen sinds de oprichting van deze

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie