BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN"

Transcriptie

1 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S ) de Berlaimontlaan Brussel Tel. : Fax : Activiteitenverslag & jaarrekening 2012 Goedgekeurd door het Bestuurscomité op 30 mei 2013

2 Afkortingen Beschermingsfonds : Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Bijzonder Fonds : Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen Protocol : Protocol van 15 februari 1999 afgesloten tussen het Beschermingsfonds en de aangesloten kredietinstellingen en beleggingsondernemingen NBB : Nationale Bank van België DCK : Deposito- en Consignatiekas IADI : International Association of Deposit Insurers EFDI : European Forum of Deposit Insurers HWI : Herdiscontering- en Waarborginstituut CIF : Interventiefonds van de beursvennootschappen Verantwoordelijke uitgever Hans D Hondt Voorzitter Contactpersoon voor de publicatie Herman Debremaeker Secretaris-generaal de Berlaimontlaan Brussel Tel. : Fax : Layout NBB AG Prepress & Image Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.

3 inhoudstafel Organen van het Beschermingsfonds 4 Voorwoord 5 Deel A De beschermingsregelingen in België 1. De bescherming van deposito s 8 Wettelijke basis opbouw rond twee Fondsen Ontwikkeling van de Belgische reglementering in 2012 Internationale aspecten Nieuwe financieringsmethode vanaf De bescherming van financiële instrumenten 11 Wettelijke basis Ontwikkeling van de Europese regelgeving in 2012 Financiering van de beschermingsregeling voor beleggers Deel B Activiteitenverslag 2012 van het Beschermingsfonds 1. Administratief beheer 13 Bestuurscomité en Secretariaat Internationale vertegenwoordiging 2. Beheer van de Interventiereserve Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Synthese van de activiteiten sinds Jaarrekening Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

4 toestand op 30 april2013 (1) Organen van het Beschermingsfonds Voorzitter Bestuurscomité Hans D Hondt Leden vertegenwoordigers vertegenwoordigers van de kredietinstellingen van de overheid en van de beleggingsondernemingen Marc Monbaliu eric Struye de Swielande jean Hilgers Michel Vermaerke viviane Buydens luc Versele norbert De Batselier luc Aspeslagh N. Filip Dierckx N n. plaatsvervangende leden Omer Van Driessche Agnes Van den Berge plaatsvervangende leden Yvan Peeters Dirk De Cort véronique Leleux Hugo Lasat Secretaris-generaal Herman Debremaeker Regeringscommissaris Geert Temmerman College van Revisoren Dirk Stragier Xavier Doyen (1) Marc Lauwers en Wilfried Van Herzeele namen ontslag op 31 maart Het Bestuurscomité dankt hen voor hun medewerking. 4 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

5 voorwoord Dit verslag bespreekt in zijn eerste deel de Belgische beschermingsregelingen die ondergebracht zijn bij twee Fondsen : enerzijds het Beschermingsfonds, autonome instelling van publiek recht en anderzijds het Bijzonder Fonds, administratieve entiteit opgericht in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas. Daarnaast geeft dit eerste deel een overzicht van de ontwikkelingen op regelgevend vlak. In het tweede deel van deze publicatie wordt officieel verslag uitgebracht over de eigen activiteiten van het Beschermingsfonds in 2012, zoals dit vereist is door zijn statuten. * Het financiële veiligheidsnet bevat mechanismen op het vlak van controle, toezicht, liquiditeitsverstrekking en crisisbeheersing. De bescherming vanwege het Beschermingsfonds en het Bijzonder Fonds bieden bijkomende ondersteuning van het vertrouwen in het financiële stelsel en het bankwezen. De specifieke doelstelling van deze beschermingsregelingen bestaat er immers in om geruststelling te bieden aan deposanten en beleggers door, binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, garanties te verlenen ter compensatie van hun eventuele verliezen wanneer de financiële instelling waarvan zij cliënt zijn, niet meer bij machte zou zijn haar verbintenissen jegens hen na te komen. De beschermingsregelingen volgen de EU-regelgeving die in 2009 een eerste reeks dringende aanpassingen onderging als antwoord op de financiële crisis die zich eind 2008 voordeed. Een wijzigingsrichtlijn (2009/14) voerde onder meer de verhoging in van het beschermingsniveau voor deposito s bij kredietinstellingen tot Dit niveau werd in 2011 de verplichte norm in de Europese Unie, maar was zoals in een groot aantal lidstaten reeds vanaf eind 2008 anticipatief in het Belgische recht ingevoerd. Vervolgens formuleerde de Europese Commissie in 2010 een reeks voorstellen met het oog op een volledige herziening van de bestaande richtlijn inzake depositogarantiestelsels, alsook van de richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels. Deze herziening moet leiden tot een zo groot mogelijke harmonisering van het toepassingsgebied van de bescherming, tot een verbetering van de terugbetalingsprocedures en van de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers en tot het instellen van stevige nationale financieringsmechanismen als dekking voor de verbintenissen aangegaan door deze beschermingsregelingen. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

6 Het onderzoek door het Europees Parlement en de Europese Raad van deze voorstellen kende omzeggens geen vooruitgang in 2012, voornamelijk omdat de prioriteit in de regelgeving verschoven werd naar andere domeinen die verband houden met de financiële stabiliteit. Meer bepaald gaat het om maatregelen op het vlak van crisisbeheer die het herstel of de afwikkeling beogen van banken in moeilijkheden, alsook om voorstellen die moeten leiden naar een Europese bankenunie. * Het Beschermingsfonds zette in 2012 zijn opdrachten verder. Deze taken omvatten de opvolging van de besprekingen op Europees vlak van nieuwe regelgeving waarbij depositogarantie en beleggersbescherming betrokken zijn, de toetsing van deze regelgeving en van de nationale regels in samenspraak met de bevoegde autoriteiten en met de financiële sector, de opvolging via zijn lidmaatschap van EFDI van de evolutie bij andere beschermingssystemen van de Unie en via zijn lidmaatschap van IADI van aanbevelingen met internationale draagwijdte. Daarnaast zette het Beschermingsfonds zijn administratieve taken voort die voornamelijk verband houden met de administratie met betrekking tot de aangesloten instellingen waarbij de deposanten en beleggers bescherming genieten, met het beheer van zijn financiële middelen en met de verschillende interventiedossiers overgenomen van zijn rechtsvoorgangers, enerzijds het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI), beheerder van de vorige depositobeschermingsregeling en anderzijds het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF), beheerder van de vorige beleggersbeschermingsregeling. * De werking van het Beschermingsfonds berust op zijn organieke wet alsook op een Protocol afgesloten met de financiële instellingen. Dit Protocol voorziet onder meer in regels die betrekking hebben op de financiering van de beschermingsregeling door middel van jaarlijkse bijdragen alsook op het beheer en aanwending van de beschikbare financiële middelen. Gezien de nieuwe structuur van de depositobescherming die nieuwe bijdragen voorziet ten voordele van het Bijzonder Beschermingsfonds, heeft het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds vanaf 2010 de bijdragen opgeschort die het op grond van het Protocol bij machte is op te vragen. Daarnaast diende het Beschermingsfonds, op grond van overeengekomen regels in dit Protocol, in 2012 over te gaan tot de terugbetaling van 27 miljoen van middelen voortkomend uit voorgaande beschermingsregelingen. De wijzigingen in de Belgische beschermingsregeling voor deposito s, waarbij het Bijzonder Fonds de uiteindelijke garantie biedt dat tegemoetkoming zal worden verleend die kan oplopen tot een maximum van , gaven daarenboven aanleiding tot een heroverweging van de financiële middelen van het Beschermingsfonds, en dit in het licht van de taken toevertrouwd aan het Bijzonder Fonds. Dit concretiseerde zich onder meer in een uitzonderlijke uitkering door het Beschermingsfonds van een bedrag van 580 miljoen aan zijn deelnemers die in 2012 onderworpen waren aan de uitzonderlijk verhoogde bijdrage (ten belope van eenzelfde bedrag) aan het Bijzonder Fonds. 6 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

7 Het negatieve resultaat van 2012 spruit voort uit de hierbovenvermelde terugstortingen en uitzonderlijke uitkeringsoperatie en bedraagt, na bedrijfskosten en na compensatie met de netto beleggingsopbrengsten, 602,8 miljoen. Dit resultaat wordt conform de beschikkingen van het Protocol gedragen door de Interventiereserve, die hierdoor op het einde van het jaar uitkomt op 261,1 miljoen. Rekening houdend met de bijdragen die banken en beursvennootschappen sinds 2008 aan het Bijzonder Fonds hebben gestort voor een bedrag van 1 802,9 miljoen, beloopt het totaal van de verbintenissen vanwege de twee fondsen samen miljoen eind Deze ex ante middelen zullen als dit nodig mocht blijken worden aangevuld met voorschotten verleend door de Belgische Schatkist zodat de aanspraken die deposanten en beleggers conform de wettelijke voorwaarden kunnen maken op een tegemoetkoming vanwege de Belgische beschermingsregelingen, steeds gehonoreerd zullen kunnen worden. * * * Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

8 Deel A De beschermingsregelingen in België Dit deel beschrijft kort de diverse beschermingsregelingen in België alsook de ontwikkelingen in 2012 op het vlak van de internationale en nationale regelgeving. 1. De bescherming van deposito s Wettelijke basis opbouw rond twee Fondsen De Belgische depositobeschermingsregeling is gestoeld op twee instanties : het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten, (hierna het Beschermingsfonds ) ; het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, (hierna het Bijzonder Fonds ). Het Beschermingsfonds werd opgericht bij wet van 17 december 1998 met het oog op de instelling van een ééngemaakte regeling voor de bescherming van zowel deposanten als beleggers, waarvoor vanaf 1999 een nieuwe Europese richtlijn van kracht werd. De werkingsregels van het Beschermingsfonds zijn hoofdzakelijk vastgelegd in een Protocol dat het in 1999 afsloot met de toegetreden financiële instellingen. Het Bijzonder Fonds werd opgericht in 2008 (KB van 14 november 2008) in het kader van de verschillende maatregelen die in de nasleep van de bankencrisis werden getroffen ter ondersteuning van de financiële stabiliteit van het land. De juridische basis van de beschermingsregeling voor deposito s wordt hoofdzakelijk gevormd door de Europese richtlijn 1994/19 van 3 maart 1995 inzake depositogarantiestelsels en door de bankwet van 22 maart 1993, artikels 110 tot 110 sexies. De dekking door de beschermingsregeling beloopt maximaal per deposant en per toegetreden instelling. Het Bijzonder Fonds vult de interventie van het Beschermingsfonds aan indien de financiële reserves van dit laatste niet zouden volstaan om deposanten terug te betalen of te vergoeden ten belope van de gewaarborgde bedragen. 8 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

9 Het KB van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito s door het Bijzonder Fonds vormt de wettelijke basis die de praktische voorwaarden regelt voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen ten laste van de beschermingsregeling. In het verlengde van deze bescherming, organiseert het Bijzonder Fonds onder bepaalde voorwaarden twee afzonderlijke garantieregelingen voor producten die vergelijkbaar worden geacht met deposito s, t.w. levensverzekeringscontracten behorend tot tak 21 en kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen. Ontwikkeling van de Belgische reglementering in 2012 Als aanvulling op de door de richtlijn 2009/14 ingevoerde urgentiemaatregelen, waarvan de voornaamste erin bestond het beschermingsniveau op een geharmoniseerd bedrag van te brengen, formuleerde de Europese Commissie op 12 juli 2010 nieuwe voorstellen tot wijziging van de bestaande beschermingsregels. De voorstellen die aan het Europees Parlement en de Europese Raad werden voorgelegd, hebben voornamelijk als doel de versterking van de bescherming van deposanten en de gelijkschakeling van de werkingsvoorwaarden van de beschermingsregelingen. Het voorstel van nieuwe richtlijn bevat voornamelijk : maatregelen in verband met het toepassingsgebied van de bescherming (harmonisering van beschermde deposito s en deposanten) ; een verdere inkorting tot zeven kalenderdagen van de termijn waarbinnen een beschermingsregeling deposanten van een deficiënte instelling moet vergoeden ; de invoering van een ex ante financieringsmethode, met bijdragen die rekening houden met het risicoprofiel van de betrokken instelling ; de invoering van onderlinge leningsfaciliteiten tussen de nationale regelingen ; een versterking van de informatie aan deposanten. De besprekingen van deze voorstellen vorderen langzaam onder meer wegens grote terughoudendheid vanwege sommige lidstaten met betrekking tot de geplande financieringsverplichtingen. Het Europees Parlement sprak zich evenwel al uit over deze voorstellen en steunt in grote lijnen de standpunten van de Europese Commissie. Daarnaast heeft de bankencrisis van 2008 aanleiding gegeven tot nieuwe en prioritaire initiatieven zoals het voorstel van een richtlijn voor crisisbeheermaatregelen neergelegd in juni Deze richtlijn beoogt onder meer het opleggen van herstelplannen voor banken in moeilijkheden en de invoering van regels voor de afwikkeling van niet-levensvatbare banken. Het feit dat dit voorstel van richtlijn eveneens maatregelen bevat die de depositogarantie raken (zo wordt voorgesteld om financiële middelen van een depositogarantiefonds automatisch in te zetten wanneer de afwikkeling van een probleembank wordt overwogen) vertraagt enigszins de vooruitgang van het voorstel voor de nieuwe depositogarantierichtlijn zelf. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

10 Daarenboven werd eind 2012 door de Europese autoriteiten de aanzet gegeven tot de dringende uitwerking van een plan tot het oprichten van een daadwerkelijke Europese bankenunie dat voornamelijk het toezicht op de EU-banken beoogt en waarin eveneens sprake is van een solidariteitsmechanisme tussen de EU-depositogarantiestelsels. De voorstellen van richtlijnen inzake depositogarantie en inzake crisisbeheer zullen vermoedelijk hun beslag krijgen in 2013 en vervolgens onvermijdelijk leiden naar een grondige aanpassing van de Belgische beschermingsregeling. Internationale aspecten Sinds de opstelling van de Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems waartoe de International Association of Deposit Insurers (IADI) en het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) gezamenlijk het initiatief namen in 2009 en de aanvaarding ervan in 2011 door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, is het concept van depositobescherming in zeer ruime mate aanvaard. Deze Core Principles werden overigens opgenomen op de lijst van Key Standards for Sound Financial Systems, opgemaakt door de Financial Stability Board, en behoren samen met standaardregels in 11 andere domeinen waaronder onder meer de Core Principles for Effective Banking Supervision tot de wereldwijde en onbetwiste parameters die internationale autoriteiten gebruiken voor de beoordeling van de financiële stabiliteit van een land. Nieuwe financieringsmethode vanaf 2012 De Belgische wetgeving werd gewijzigd op het vlak van de financiering van de beschermingsregeling, enerzijds door een verhoging vanaf 2012 van de bijdragen ten laste van de toegetreden instellingen en anderzijds door de invoering van een methode van risicogerelateerde berekening van die bijdragen. Zo werden de gezamenlijke bijdragen voor het jaar 2012 vastgelegd op 0,26 % van de basis gevormd door de deposito s die voor vergoeding in aanmerking komen. De bijdrage wordt vervolgens voor iedere kredietinstelling naar Belgisch recht aangepast aan diens eigen risicoprofiel dat wordt berekend op grond van parameters inzake solvabiliteit, liquiditeit en kwaliteit van de activa. Het totaal van de bijdragen van de toegetreden instellingen zijn verdeeld over de interventiereserves gevormd bij beiden Fondsen. Zo bedraagt eind 2012 de interventiereserve gevormd bij het Beschermingsfonds 261,1 miljoen en deze gevormd bij het Bijzonder Fonds 1 802,9 miljoen. Indien deze verbintenissen, dus samen miljoen, niet zouden volstaan om een interventiegeval te dekken, dan wordt het ontbrekende bedrag voorgeschoten door de Deposito- en Consignatiekas. Hierdoor is de uitbetaling van de tegemoetkoming van maximaal per begunstigde deposant in alle omstandigheden gewaarborgd. 10 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

11 2. De bescherming van financiële instrumenten Wettelijke basis Het Beschermingsfonds beheert eveneens de beschermingsregeling voor beleggers die ten belope van per persoon en per aangesloten instelling de niet-teruggave dekt van financiële instrumenten die op een rekening bij een financiële instelling worden aangehouden. Deze dekking is van toepassing op alle instrumenten (aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen,...) bij een kredietinstelling of een beursvennootschap. Op deze bescherming dient slechts een beroep te worden gedaan wanneer een instelling niet meer bij machte is ten gevolge van haar deficiëntie om deze instrumenten aan de belegger terug te bezorgen. Vooraleer een beroep wordt gedaan op die bescherming, zullen de cliënten immers reeds gebruik hebben kunnen maken van het rechtstreekse revindicati recht dat hen door de Belgische wetgeving wordt verleend en dat belet dat de tegoeden in de boedel van activa van een eventueel faillissement terechtkomen. De juridische basis van deze beschermingsregeling wordt hoofdzakelijk gevormd door de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggersbescherming. De belangrijkste principes hiervan werden in Belgisch recht omgezet door de artikelen 112 tot 116 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Ontwikkeling van de Europese regelgeving in 2012 Op 12 juli 2010 legde de Europese Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een voorstel voor tot wijziging van de richtlijn van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, teneinde de bescherming van de beleggers te versterken. De geformuleerde voorstellen hebben onder meer als doel : het minimale dekkingsniveau te verhogen van tot een geharmoniseerd maximum van ; de regels inzake de informatieverstrekking aan beleggers over de geboden bescherming te versterken ; een verplicht ex ante financieringsmechanisme in te voeren ; de bescherming uit te breiden tot gevallen van deficiëntie van een derde depositaris die effecten van een gedekte beleggingsonderneming in bewaring heeft genomen of van een depositaris of subdepositaris van beleggingsfondsen. Geen enkele vooruitgang werd geboekt in 2012 op het vlak van deze richtlijn aangezien de prioriteit die gegeven wordt aan diverse andere Europese initiatieven die een versteviging van de financiële stabiliteit beogen. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

12 Financiering van de beschermingsregeling voor beleggers De financiering van deze bescherming wordt geregeld door het in 1999 afgesloten Protocol tussen het Beschermingsfonds en de financiële instellingen. Hierin wordt bepaald dat deze laatste een jaarlijkse bijdrage betalen, die voor een deel wordt berekend op het volume van financiële instrumenten die zij voor rekening van hun cliënten aanhouden en voor een ander deel op hun positieve bruto-opbrengsten exclusief renteresultaat. Indien de financiële middelen van het Beschermingsfonds niet zouden volstaan om deze tegemoetkomingen uit te betalen, zal een beroep gedaan worden op een voorschot vanwege de Schatkist, door de deelnemers terug te betalen tegen overeengekomen voorwaarden. Rekening houdend met het nieuwe financieringsmechanisme voor de depositobescherming waarvoor de financiële instellingen bijdragen dienen te storten aan het Bijzonder Fonds, met de in het verleden aan het Beschermingsfonds gestorte bijdragen die verband houden met de activiteit van de deelnemers inzake financiële instrumenten en met de geplande invoering van nieuwe Europese regels voor de financiering van de beleggersbeschermingsregelingen, heeft het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds vanaf 2010 de storting opgeschort van bijdragen gebaseerd op de activiteit met financiële instrumenten. 12 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

13 Deel B Activiteitenverslag 2012 van het Beschermingsfonds In dit deel wordt overeenkomstig de statuten verslag uitgebracht over de eigen activiteiten van het Beschermingsfonds als openbare instelling. Deze activiteiten behelzen het voorafgaand onderzoek en de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de follow-up en analyse van de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving, de internationale vertegenwoordiging via EFDI en IADI en het beheer van de financiële activa. Het Beschermingsfonds beheert eveneens de rechten en verplichtingen overgenomen van vroegere beschermingsregelingen. 1. Administratief beheer Bestuurscomité en secretariaat Het Beschermingsfonds is een openbare instelling geleid door een Bestuurscomité waarin zowel de autoriteiten als de financiële instellingen paritair vertegenwoordigd zijn. In 2012 kwam het Bestuurscomité negen maal samen in plenaire zitting en sprak het zich uit over verschillende dossiers die verband houden met de beschermingsregeling in het algemeen en met het administratieve beheer van het Beschermingsfonds in het bijzonder. De administratieve activiteiten van het secretariaat omvatten onder meer de voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het Bestuurscomité, de toetreding van deelnemers en de organisatie van de aangifteprocedure door de deelnemers van de gegevens over de deposito s en financiële instrumenten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming. Het Beschermingsfonds onderhoudt eveneens de contacten met het publiek en met de financiële sector, ten einde een goede doorstroming te verzekeren van informatie over draagwijdte en praktische toepassingsmodaliteiten van de bescherming (www.beschermingsfonds.be). Op het vlak van de EU-regelgeving, speelt het Beschermingsfonds een belangrijke rol tijdens het onderzoek en de voorbereiding door de Belgische autoriteiten van nieuwe regels voor de bescherming van deposanten en beleggers. Aldus volgde het secretariaat nauwgezet de Europese dossiers op waarin de bescherming van deposanten en van beleggers aan de orde is. Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

14 Internationale vertegenwoordiging Het Beschermingsfonds is lid van de International Association of Deposit Insurers (IADI) en van het European Forum of Deposit Insurers (EFDI). In deze hoedanigheid neemt het Beschermingsfonds actief deel aan de activiteiten en onderzoekswerkzaamheden van deze internationale organismen en draagt het bij tot de uitwisseling van informatie en ervaring. Binnen de IADI, een internationale vereniging die beschermingsregelingen uit 65 Staten uit de hele wereld vertegenwoordigt, nam het Beschermingsfonds deel aan de werkzaamheden en besprekingen in verband met de Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems die wereldwijd aanvaarde standaarden bevatten die gebruikt worden door de internationale instanties bij de beoordeling van de financiële stabiliteit van een land. In het EFDI, een organisatie die beschermingsregelingen van 44 Europese landen groepeert, neemt het Beschermingsfonds onder meer deel aan de fora die de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie van nabij volgen en bespreken. 2. Beheer van de Interventiereserve De Interventiereserve van het Beschermingsfonds bevat de financiële middelen die voortkomen van bijdragen die de deelnemers sinds 1999 hebben gestort of die werden ingebracht door vorige beschermingsregelingen. De financiële opbrengsten uit de belegging van deze middelen worden aan de Interventiereserve toegevoegd. De Interventiereserve onderging belangrijke wijzigingen in Vooreerst werd overeenkomstig de beschikkingen van het Protocol overgegaan tot de terugbetaling aan deelnemers van een bedrag van 27,1 miljoen van middelen voortkomend uit de voorgaande beschermingsregelingen. Daarnaast werd een uitzonderlijke uitkering van middelen doorgevoerd die kadert in de gedeeltelijke verschuiving van het risico inzake depositobescherming, waarbij het Bijzonder Fonds aan iedere deposant de finale garantie biedt op de tegemoetkoming die kan oplopen tot Deze uitkering van middelen in totaal 580 miljoen werd toegekend aan de deelnemers van het Beschermingsfonds die in 2012 onderworpen werden aan de bijdrage aan het Bijzonder Fonds die voor dat jaar uitzonderlijk verhoogd werd met een bedrag dat overeenstemt met 0,18 % van de deposito s die voor vergoeding in aanmerking komen. Een instelling die ingevolge een interne reorganisatie niet meer aan de Belgische depositobeschermingsregeling onderworpen was en zodoende geen deelnemer meer was van het Beschermingsfonds en evenmin de verhoogde bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor 2012 verschuldigd was, heeft de beslissing tot uitkering betwist en aan de Raad van State voorgelegd. Tenslotte werd een saldo van 4,3 miljoen aan de Interventiereserve toegevoegd. Dit saldo bevat het netto-financiële resultaat (opbrengsten van beleggingen in OLO en 14 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

15 Schatkistcertificaten en van plaatsingen op korte termijn op rekeningen bij de NBB of bij de Schatkist, na aftrek van belastingen en bedrijfskosten) alsook terugwinningen van schuldvorderingen. Bovenstaande verrichtingen brachten het bedrag van de Interventiereserve terug van 863,9 miljoen tot 261,1 miljoen. Dit bedrag stemt overeen met de middelen die kunnen worden aangewend voor de uitvoering van de tegemoetkomingen die ten laste zijn van het Beschermingsfonds. Het Bestuurscomité hanteert hier de grootste voorzichtigheid en zondert de bedragen af van zodra er mogelijk voorbehoud tegen hun aanwending zou kunnen worden gemaakt (zonder dat dit op enige wijze als een erkenning van de eventuele bezwaren kan worden aangemerkt) of wanneer hun aanwending onderworpen is aan specifieke voorwaarden. Dit gebeurde onder meer ten gevolge van de procedure die bij de Raad van State is ingeleid (zie hoger). Het totaal van de diverse middelen die onder deze rubriek zijn ondergebracht bedraagt 28,8 miljoen. 3. Beheer van de overgenomen HWI-interventiedossiers Het Beschermingsfonds nam op grond van zijn oprichtingswet de rechten en verplichtingen over van de vroegere depositobeschermingsregelingen die het HWI sinds 1975 had opgezet. De overgedragen middelen zijn in de Interventiereserve geboekt en precieze overeenkomsten zijn opgemaakt aangaande hun aanwending of terugbetaling. Recuperaties van dividenden worden in deze reserve geboekt of doorgestort aan de kredietinstellingen die het schadegeval toentertijd hebben gefinancierd. Een bedrag van 10,3 miljoen van deze middelen werd aangewend voor de financiering van de uitzonderlijke uitkeringsverrichting (zie punt 2). Deze middelen ondergingen in de periode de volgende bewegingen : door het HWI in 1999 overgedragen liquiditeiten uitbetaling van schadeloosstellingen terugwinningen (o.a. faillissementsdividenden) terugbetalingen aan kredietinstellingen toekenning van beleggingsinteresten uitzonderlijke verrichting van uitkering in terugwinningskosten en diverse saldo op Het saldo van deze middelen is opgenomen in de Interventiereserve van het Beschermingsfonds (onder de rubriek Diverse liquiditeiten kredietinstellingen ) voor en in een voorziening voor risico s en kosten voor Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag

16 4. Beheer van de overgenomen CIF-interventiedossiers Krachtens zijn oprichtingswet heeft het Beschermingsfonds de rechten en verplichtingen van het CIF overgenomen. Deze instelling was tot 1998 de beheerder van de vorige vergoedingsregeling voor de cliënten van beursvennootschappen en was zelf de rechtsopvolger van de Waarborgkas van de Wisselagenten (CGW). Het CIF opende in de periode verschillende interventiedossiers waarvan de afwikkeling door het Beschermingsfonds diende te worden verdergezet. Het Beschermingsfonds heeft die dossiers in 2012 verder beheerd. Zijn activiteiten bestrijken verschillende domeinen zoals de follow-up van hangende aanvragen tot schadeloosstelling en eventuele betwistingen in verband met deze aanvragen, de recuperatie van vereffenings- en faillissementsdividenden en het beheer van de voorzieningen die het CIF heeft ingebracht ter dekking van risico s met betrekking tot niet-afgesloten interventiedossiers. In het raam van dit beheer in 2012 recupereerde het Beschermingsfonds vereffeningsdividenden in interventiedossiers geopend door het CIF in 1991 en 1993 (voor een bedrag van 0,3 miljoen). Na waardering van de voorzieningen ingesteld als dekking, hetzij van hangende schadeloosstellingsaanvragen, hetzij van risico s van algemene aard in verband met CIF-dossiers, maakte het Beschermingsfonds een beschikbaar geworden bedrag van 1,5 miljoen terug over aan de gewezen leden van het CIF. De financiële middelen die van het CIF werden overgenomen ter dekking van de overgenomen interventiedossiers, vertoonden in de periode de volgende bewegingen : in 1999 overgenomen CIF-middelen uitgekeerde schadeloosstellingen terugwinningen van dividenden terugwinningskosten terugbetalingen aan gewezen CIF-leden toekenning van beleggingsinteresten saldo op Het saldo van deze middelen is ten belope van geboekt in specifieke voorzieningen voor hangende betwistingen en is voor in de Interventiereserve van het Beschermingsfonds ondergebracht. 16 Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten jaarverslag 2012

De depositobescherming in deze tijden van beroering

De depositobescherming in deze tijden van beroering DOSSIER: De financiële crisis: eerste balans/la crise financière: un premier bilan De depositobescherming in deze tijden van beroering Herman DEBREMAEKER Secretaris-generaal van het Beschermingsfonds voor

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.07.2014 C(2014) 1021 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 03.07.2014

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie