NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG 1 januari 2015 nart met rasse schren We hebben nog negen maann en dan is centralisatie van jeugdzorg naar gemeenten een feit. Gezien omvang van transitie vraagt dit dat alle zeilen worn bijgezet. Gelukkig gebeurt er veel en ontstaat er steeds meer duilijkheid. De Eerste Kamer heeft ingestemd met Jeugdwet, het is nu nog wachten op duilijkheid over financiën. Na het Regionaal Transitiearrangement 2015 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg ingestemd met het Beleidskar Samenwerking voor gespecialiseer jeugdhulp. Op dit moment zijn alle gemeenten en jeugdpartners druk bezig met nare invulling van jeugdhulp per Er wordt gewerkt aan beleids- en uitvoeringsplannen, aan inrichting van lokale toegang, aan benodig omslag in het hulpverleningsaanbod, etc. We staan voor een zeer omvangrijke en complexe opdracht, tijdsdruk is groot, er zijn veel partijen betrokken en gewenste duilijkheid is niet altijd voor hann. Alleen in gezamenlijkheid is het mogelijk om ze klus te klaren. Het vraagt moed en vertrouwen; moed om nieuwe wegen in te slaan en vertrouwen in elkaars kennis en kun. Afgelopen perio heeft laten zien dat we prima in staat zijn om in samenspraak, gemeenten, jeugdpartners en betrokkenen zelf, stappen te zetten op weg naar Het is nu zaak om voortvarend op ingeslagen weg door te gaan, zodat we per 1 januari onze jeugd benodig zorg kunnen bien. Nog 9 maann te gaan.. Peter van Zutphen Wethour jeugd Heerlen lid van Stuurgroep centralisatie Zuid-Limburg Maart 2014 nr. 4 Het totale stelsel van zorg voor jeugd veranrt in komen jaren fundamenteel. Op dit moment zijn het ministerie van VWS, provincies, zorgkantoren en zorgverzekeraars bestuurlijk en financieel verantwoorlijk voor jeugdzorg. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoorlijk voor zorg voor jeugd. Dit noemen we centralisatie van Jeugdzorg. De 18 Zuid Limburgse gemeenten grijpen ze centralisatie aan om tot inhoulijke vernieuwing van jeugdzorg te komen. Ons voornemen: we richten in Zuid Limburg zorg voor jeugd beter, effectiever en efficiënter in. Dit doen we samen met jongeren, ours en professionals. U leest in ze nieuwsbrief over stand van zaken in dit proces. De Nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar. Bij tussentijdse belangrijke ontwikkelingen, ontvangt u een nieuwsflits. Wilt u meer informatie of heeft u suggesties stuur dan een mail naar Ook kunt u zich op dit adres aan of afmeln voor ze nieuwsbrief. We hebben het in ze nieuwsbrief wisselend over kinren, jeugd, jongeren en cliënten. We willen hiermee leesbaarheid verhogen. Daarnaast gebruiken we ours voor ours en/of verzorgers. Ook spreken we soms van hulpverleners en soms van professionals.

2 ACTUEEL JEUGDWET AANGENOMEN Op 18 februari 2014 is Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer. Een nieuwe wet, die veel verantwoorlijkhen met zich meebrengt. Gemeenten krijgen het vertrouwen om onrsteuning en hulp aan jeugdigen en hun ours anrs te organiseren. De eerste kamer heeft met grote meerrheid ingestemd met Jeugdwet. Van zes ingedien moties zijn er drie aangenomen. De Senaat wil dat regering Kamer jaarlijks bij begroting informeert over kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdhulp in relatie tot het beschikbare gemeentelijke budget. Verr wil Eerste Kamer een meldpunt waar ours, beroepskrachten en gemeenten problemen kunnen meln bij overheveling van geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz). In r aangenomen motie vraagt regering een regeling om te waarborgen dat jeugdzorg van lanlijk werken instellingen beschikbaar blijft. Met overgang van alle zorg voor jeugd naar gemeenten komt een ein aan versnippering in jeugdzorg. De stelselwijziging gaat gepaard met een fikse bezuiniging (450 miljoen euro). JEUGD -GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Gemeenten gaan inkoop van Jeugd-GGZ toch zelf uitvoeren. Ze worn daarbij onrsteund door zorgverzekeraars. Dat hebben Zorgverzekeraars Nerland (ZN)en VNG afgesproken. In eerste instantie lag er een plan waarbij inkoop komen drie jaar door zorgverzekeraars gedaan zou worn. De gemeenten gaan in 2014 geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen inkopen met onrsteuning van zorgverzekeraars. In eerste helft van 2014 wordt een gemeentelijke afvaardiging vanuit regio geschoold over jeugd- GGZ. Deze scholing is georganiseerd door VNG en ZN. De regio Zuid Limburg heeft al elgenomen aan ze scholing. Ook worn door VNG handreikingen en molovereenkomsten ontwikkeld zodat niet elke regio zelf het wiel hoeft uit te vinn. Daarnaast krijgt elke jeugdhulpregio één zorgverzekeraar aangewezen. Deze zorgverzekeraar stelt 40 uur beschikbaar om regio te adviseren over inkoop van JGGZ. De afgelopen perio hebben vervolggesprekken plaatsgevonn met instellingen van Zuid Limburg. Dat betekent dat het inkoopproces in Zuid Limburg al in gang is gezet. Daarnaast hebben VNG en ZN afgesproken dat gemeenten in ier geval tot en met 2017 verr gaan met het huidige bekostigingssysteem: zorgzwaarte-prestaties voor algemene jeugdggz en diagnose-behanling combinaties voor gespecialiseer jeugd-ggz. Uitgezocht wordt om mogelijk eerr op een anr systeem over te stappen. Dit omdat verschillen zorginstellingen in jeugd-ggz vraagtekens hebben bij dit systeem. De integraliteit met anre vormen van jeugdhulp en veln in het sociale domein passen niet in dit systeem. De VNG neemt hier het voortouw in. https://www.vng.nl/onrwerpeninx/centralisaties-sociaaldomein/centralisatie-jeugdzorg/nieuws/vng-is-akkoord-met-voorstelinkoop-jeugd-ggz

3 OPROEP In 2013 hebben we met 18 gemeenten van zuid Limburg u op breed vlak zo volledig mogelijk willen informeren over stand van zaken bij omvangrijke transitie van jeugdzorg. Zo zijn er bezoeken bij zorgorganisaties georganiseerd voor wethours, gemeenteraadslen en beleidsmakers. Deze nieuwsbrief is een aantal malen verschenen en we hebben tijns drie drukbezochte conferenties gediscussieerd en van gedachten gewisseld over centralisatie van jeugdzorg. Daarnaast is er in klankbord bijeenkomsten gesproken en zijn er vele één op één gesprekken gevoerd om tot zorgvuldig beleid te komen. Inmidls is Jeugdwet aangenomen en zijn we met zuid Limburg goed op weg. We durven te zeggen dat we constructieve afspraken hebben gemaakt met zorginstellingen ondanks dat er flink bezuinigd gaat worn. De voortzetting van zorg kunnen we hierdoor waarborgen. Maar we zijn er nog niet. In aanloop naar datum van 1 januari 2015 werken we hard door aan alle randvoorwaarn die nodig zijn om een zo probleemloos mogelijke transitie naar nieuwe Jeugdwet te laten plaatsvinn. Onze vraag aan u: Wat kunnen wij als gemeenten doen om transitiearrangementen te laten lann. Graag willen we met u hierover in gesprek. Heeft u vragen of suggesties mail dan naar Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg en centralisatie jeugdzorg Op basis van nieuwe Wet maatschappelijke onrsteuning (WMO) zijn niet alleen centrumgemeenten verantwoorlijk voor ketenaanpak op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) maar alle gemeenten zijn hier verantwoorlijk voor. Deze afspraken moeten voor iere gemeente per 1 januari 2015 zijn vastgelegd in een regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties. In Zuid-Limburg zijn hiervoor Heerlen en Maastricht centrumgemeenten, zij hebben besloten om samen met regiogemeenten en ketenpartners een regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties te schrijven op schaal van Zuid-Limburg. Het doel van regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg is komen tot een sluiten aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties in Zuid-Limburg. De aanpak van GIA moet zowel vanuit het sociaal domein (welzijn/zorg en jeugd) als vanuit veiligheid worn opgepakt. Samenwerking tussen verschillen domeinen is essentieel. Voor totstandkoming van regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg worn naast 18 gemeenten in Zuid-Limburg ook ketenpartners betrokken. In 3 werkgroepen zullen verschillen onrlen van regiovisie worn uitgewerkt. De 3 werkgroepen gaan volgen onrwerpen uitwerken: Preventie, interventie en nazorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties; Vorming van het Advies en meldpunt huiselijk geweld en kinrmishanling (AMHK); Vrouwenopvang nieuwe stijl. De werkgroep vorming AMHK heeft binnen realisatie van regiovisie een zelfstandige rol en temporisering. Het verschil in temporisering van AMHK en regiovisie is dat regiovisie eind van het jaar gereed is en het AMHK op operationeel moet zijn. Met name het proces om steunpunten huiselijk geweld en het advies en meldpunt kinrmishanling om te vormen tot een Advies en Meldpunt Kinrmishanling raakt centralisatie jeugdzorg. De taken zoals die op dit moment uitgevoerd worn door het AMK, zullen vanaf 1 januari 2015 worn overgenomen door het AMHK.

4 Transitiearrangement In november 2013 is het zuid Limburgse transitie arrangement goed beooreld. Wat is stand van zaken, vier maann na ze beoorling. Het transitie arrangement was een technisch arrangement met weinig inhoud. De inhoud is vastgelegd in een regionaal beleidskar waarin aangegeven is hoe we als 18 gemeenten willen samenwerken op zware specialistische zorg. Daarbij zijn een zevental taken geformuleerd. Daarnaast heeft elke sub regio ze informatie verwerkt met overige taken van jeugdzorg. Zo heeft Parkstad het regionale stuk aangevuld met ambulante zorg, heeft Westelijke Mijnstreek een hoofdlijnennotitie gemaakt en heeft regio Maastricht-Heuvelland informatie geïntegreerd opgenomen in een beleidsplan. Deze beleidsstukken zijn voorgelegd aan onze ran en alle 18 ran hebben ingestemd met aan hun voorgeleg documenten. Dat betekent dus dat richting bepaald is en dat perio van inrichten begonnen is. Vandaar dat er afgelopen maand met alle instellingen van het transitiearrangement vervolggesprekken zijn gevoerd. Doel van gesprekken was om het vervolg in te vullen om tot uiteinlijke afspraken te komen. De nare afspraken gaan zowel, over inhoud als financiën, maar met één doel voor ogen: zorg moet gecontinueerd worn. In maann februari en maart 2014 hebben vervolgafspraken met instellingen plaatsgevonn. Tijns ze gesprekken zijn verschillen vragen aan or gekomen: technisch: terugblik cijfers regionaal transitiearrangement, opvragen cijfers 2013, doorkijk cijfers 2014 etc; inhoud: wat kan anrs, welke stappen heeft instelling al gezet, wat verwacht instelling van gemeenten, innovatie etc; kwaliteit en cliëntenparticipatie. De komen maann zal verr worn gesproken met instellingen als opmaat naar daadwerkelijke inkoop. Voorstel met BureauJeugdzorg Limburg Op 19 cember 2013 is in een bestuurlijk akkoord tussen Rijk, IPO en VNG afgesproken dat regio's voor 28 februari 2014 met bureau jeugdzorg nare afspraken moesten maken. Na verschillen constructieve gesprekken is op 27 februari 2014 een voorstel naar staatssecretaris Teeven gestuurd waarmee zowel regio Zuid Limburg als Bureau Jeugdzorg Limburg hebben ingestemd. In het voorstel is opgenomen dat Bureau Jeugdzorg Limburg vanuit Zuid Limburg 80 % van het budget 2012 ontvangt. Dat is afgesproken in het transitiearrangement. In het voorstel is aangegeven wat dat precies per taak betekent. Zo blijven taken AM(H)K en Spoed Eisen hulp voor 100 % ten opzichte van het budget 2014 gefinancierd. Veiligheid van jongeren vinn we namelijk erg belangrijk. Jeugdzorgplus Op 17 maart 2014 organiseer VNG samen met het ministerie van VWS een bijeenkomst tussen 10 regio s van Zeeland, Brabant en Limburg en zorginstellingen jeugdzorgplus van ze drie provincies. Doel van ze bijeenkomst was om meer inzicht te krijgen in huidige werkwijze van plaatsingscoördinatie en hoe dit in Zuid Nerland plaatsvindt. Daarnaast wordt ook bekeken op welke wijze VNG op dit onrel onrsteuning kan bien. Daarbij blijft regio verantwoorlijk voor inkoop, zoals in het regionale beleidskar van Zuid Limburg is vastgelegd. In volgen nieuwsbrief zal hier dieper op in gegaan worn.

5 Verslag bijeenkomst Transitie Kind & Jeugd d.d Op 15 januari vond een bijeenkomst plaats van Transitie Groep Vrijgevestign Kind & Jeugd. Doelstelling van ze bijeenkomst was om te komen tot verbinding en samenwerking met Zuid Limburgse gemeenten. De dagvoorzitter, Leo Sijben, verwoord dit als volgt: Samen dienen we zorg voor kinren en jeugdigen in het werkveld van GGZ gestalte te geven. Hij gebruikt hiervoor metafoor van het spontane en ongedwongen kind dat in zijn onschuld wereld verkent en intrekt en verbinding daarmee aangaat. Een nieuw leven en uitdagingen dienen zich aan waarbij tegelijkertijd het belang van een gezon ontwikkeling van ier kind wordt onrstreept om zichzelf te kunnen realiseren. Zo ook kunnen wij als TGV-len verbinding aan gaan met gemeenten. In verschillen bijdragen van zowel vrijgevestign als van gemeente-zij is uitvoerig gesproken over rol die vrijgevestign in het totaalplaatje van centralisatie in kan nemen. Samenvattend geven sprekers van vrijgevestign aan dat zij zich onrschein en na transitie voor cliënten en gemeenten belangrijk zijn: Er is vaak zelf week nog een intake; problemen worn snel opgepakt. Behanling volgt kort hierop en wordt in regel door zelf persoon ter hand genomen die intake verzorg. Er wordt makkelijker en sneller een werkrelatie opgebouwd. Intensiever en duurr vormen van behanling kunnen door benaring worn voorkomen. Er is sprake van een kortere behanlduur, cliënt kan het leven snel weer oppakken. Er is sprake van snelle en korte communicatielijnen tussen behanlaar, huisarts, POH, crisisdienst en evt. school en ours. Vrijgevestign zijn flexibel in werken en nken, kunnen zich vlot aanpassen aan nieuwe omstandighen, werken vaak ook s avonds en op zaterdag en zijn niet gebonn aan instellingsstructuren. Van groot belang is het vroegtijdig en met verstand van zaken onrschein van problematieken die een specifieke behanling vragen. Dit is lang niet altijd op het eerste gezicht te herkennen. Inzet van juiste skundigheid is noodzakelijk. Slotlied De bijeenkomst werd afgesloten door Chantal Verspaille van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Chantal Verspaille is na haar studie als kinrtherapeut in het onrzoeksveld terecht gekomen en werkt sinds 2007 bij WHO Iere vier jaar doet WHO een wereldwijd onrzoek naar gezondheid, - zowel fysiek als geestelijk-, van en 15 jarigen. Nerlandse kinren kwamen bij dat onrzoek in 2012 als gelukkigste kinren van wereld uit bus. Het gaat goed met Nerlandse jeugd. En daarmee heeft Nerland bijzonre belangstelling van WHO getrokken. In een gesprek met Chantal spreekt zij ook haar zorg uit: En dan kom ik helaas ook direct uit bij het slechte nieuws. Onze ervaring is dat transities, van welke soort dan ook, altijd lein tot een verslechtering van hulpverlening. In ier geval in eerste instantie. Of het nu om transitie in financiering of een fusie, of fysieke verhuizing gaat, altijd loopt concrete hulpverlening klappen op. Ook al hebben hulpverleners exact zelf kwaliteiten als ervoor, ook al zijn problematieken niet ineens een stuk zwaarr dan voorheen, dan nog veroorzaakt een transitie altijd problemen. Uit alle onrzoeken blijkt dat we bij een grote transitie gemidld aan een overgangsfase van 2 à 3 jaar moet nken. Als wij straks in 2016 weer ons onrzoek naar geestelijke gezondheid van uw kinren gaan doen, wellicht trekt uw gemeente het lanlijk gemidl omhoog naar 97% tevrenheid die we in 2012 haaln? Dat zou mooi zijn. Chantal Verspaille schreef een lied over transitie van Jeugdzorg dat zij heeft voorgedragen tijns bijeenkomst Vrijgevestign Zuid Limburg. Deze relativeren sketch vorm het ludieke en inspireren sluitstuk van ze bijeenkomst. De toekomst is nog ongewis Wie staat er aan het roer? Krijg je wind nog in zeilen Moet je hozen, of gaan dweilen? Ach, het wordt een hele toer Want waar moet je navigeren Als wereld zonr noord is, zonr zuid Waar moet je met je vragen heen Wie is beste therapeut Kleine kinren, die worn groot Maar niet altijd zonr strijd De grote wereld wordt steeds kleiner Complexer, en vileiner Dat probleem is wijdverspreid Een handje helpen is soms nodig Soms maar even, maar soms ook een leven lang Voorkomen is nog steeds het best Dat is in iers goed belang Wat toekomst ons ook brengen zal We streven naar geluk Voor gemeente ambtenaren Therapeuten en ourparen Maar ook kinren kunnen niet stuk Als we strakjes weer gaan vragen Ben je happy, of voel jij je soms alleen Nu, ik hoop voor bestuurrs, maar ook De kinren staan weer op één

6 Symposium 3D Brunssum Op 19 februari jl. is in Brunssum een symposium gehoun over drie centralisaties. Ook jeugdzorg kwam aan bod. Goos Kardol, bijzonr lector aan Zuyd Hogeschool, hield een interessante lezing over transitie en transformatie van jeugdzorg. In middag kregen bezoekers gelegenheid om actief aan slag te gaan in diverse workshops. Onr anre workshop pilot gezinscoaches die door gemeenten Brunssum en Landgraaf gezamenlijk is uitgezet. Verr was er natuurlijk ook aandacht voor anre centralisaties onr het motto "Op eigen Kracht" en hebben cliënten van Radar een korte toneelvoorstelling gegeven. AGENDA 22 april 2014 Informatie/werkbijeenkomst beleidsmewerkers 18 Zuid Limburgse gemeenten In afwachting van te vormen coalities zullen nieuwe wethours en raadslen geïnformeerd worn over centralisatie van jeugdzorg, nare informatie hierover volgt. Interessante links: https://www.klikvoorhulp.nl https://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/201403_focuslijst_prios_2014_voor_gemeenten_in.pdf Https://www.vng.nl/files/vng/201310_nieuwsbrief_onrsteuningsprogramma_amhk_van_vng_oktober_2013_numm er_1.pdf Colofon: Projectgroep centralisatie Jeugdzorg Zuid Limburg Website: Digitale uitgave; hardcopy op aanvraag

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014)

Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014) Decentralisaties regio Achterhoek Nieuwsbrief (nummer 3, februari 2014) Dit is de derde nieuwsbrief over de samenwerking op het punt van de drie decentralisaties in de regio Achterhoek. Alle gemeenten

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding.

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding. 1 De afbeelding op de voorpagina is een foto van het schilderij Met z n allen van Monique Signet. Het schilderij is een verzameling van portretten van cliënten van zorginstelling Radar. Monique is cliënt

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014 Programma CONFERENTIE JEUGDZORG INZICHT 5 JUNI 2014 Welkom bij de conferentie Jeugdzorg InZicht. Namens Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provincie Utrecht heten wij u van harte welkom. Een half jaar voor

Nadere informatie

Werken aan drie decentralisaties

Werken aan drie decentralisaties Werken aan drie decentralisaties Nummer 4, maart 2014 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat om de volledige jeugdzorg, uitbreiding van de Wmo met onderdelen

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s Zorgthermometer Jaargang 18, september 2013 Zorg in regio s Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie