Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017"

Transcriptie

1 Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 januari

2 Inleiding Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) staan voor een grote opgave om de komende jaren drie decentralisaties binnen het sociale domein uit te voeren. Drie taken komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten: de invoering van de participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en alle taken op het terrein van de jeugdzorg. Met deze nieuwe verantwoordelijkheden krijgen gemeenten ook te maken met grote bezuinigingsopgaven. Kortom, de uitdaging is groot. Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen aan wat de gemeenten HSSM willen bereiken in het sociale domein na de invoering van de decentralisaties. Hierin worden de uitgangspunten voor de inrichting van het sociaal domein gepresenteerd. Op basis van het plan werken wij de komende tijd stap voor stap verder, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2015 ingevoerd kan worden. Duidelijk is dat de gemeenten HSSM de decentralisatie opgaven niet alleen kunnen realiseren. Er is een nadrukkelijke wens om dit in dialoog met inwoners en instellingen te doen. Dit beleidsplan is daarom als concept eind december 2013 voorgelegd aan belangenvertegenwoordigers van inwoners (waaronder de WMO en WWB adviesraden), aanbieders en instellingen. Het plan diende als richting voor een dialoog. Op basis van de reacties in deze periode van dialoog is het beleidsplan aangepast om vervolgens begin 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraden te worden voorgelegd. Opiniërende raad / raadscommissie Besluitvormende raad / raad Hoogezand- Sappemeer Slochteren Menterwolde 10 februari februari januari maart februari februari 2014 Het beleidsplan is opgebouwd uit een algemeen deel en vervolgens uitgewerkt in een specifiek deel per decentralisatie. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan de eigenheid van elke decentralisatie. Daarbij blijft het uitgangspunt: verbinding tussen de decentralisaties, zowel in de inhoudelijke richting die wordt gekozen als het gezamenlijke proces met inwoners en instellingen dat wordt doorlopen. De noodzaak voor de verandering is er en de ambitie is er om die noodzaak aan te wenden als springplank om de verandering een zet te geven en ondersteuning aan de inwoners te verbeteren. Tegelijkertijd is er realisme genoeg om niet de illusie te hebben dat met de voorgestelde koers alle problemen in het sociaal domein opgelost kunnen worden. De gemeenten hebben nu eenmaal niet alle factoren in de hand en zoeken samenwerking met alle betrokken partijen om deze klus te klaren. Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders, Jaap Velema, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer Gea Huizingh-Albronda, wethouder gemeente Slochteren Annelien de Winter, wethouder gemeente Menterwolde 2

3 Samenvatting beslispunten Hieronder geven we een samenvatting van alle beslispunten. In onderliggende stukken worden de punten onderbouwd. De beslispunten zijn daar herkenbaar gemaakt door ze in een kader te plaatsen. 1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. 2. Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. 3. Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 5. Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 3

4 Jeugd 1. De beleidsdoelen van het jeugdbeleid vaststellen. 2. Instemmen met de voorlopige beoogde resultaten: a. het realiseren van het overgangsrecht van bestaande zorgtrajecten in 2015 b. stabilisering van het aantal kinderen in zorg in 2015 en de inzet van een daling in 2016 met 5% c. 80% van de ouders is tevreden over de geboden zorg 3. Het Groningen Functioneel Model vaststellen als basis voor de inrichting van de gemeentelijke jeugdhulpverlening 4. De lokale uitwerking van het Groninger Functioneel Model bestaat uit: a. De basiszorg wordt door basisteams uitgevoerd b. De organisatie en invulling van basisteams worden door elke gemeente afgestemd op de eigen schaal en behoefte c. De drie gemeenten organiseren gezamenlijk een expertteam (expertpool) ter ondersteuning van de basisteams 5. De functies van basisteam en expertteam zijn: De basisteams zijn verantwoordelijk voor: informatie en advies/preventie; Activering en ondersteuning normale opvoedomgeving; Ontmoeting; Signalering; Vraaganalyse; Toeleiding naar jeugdhulp; Casemanagement; Lichtere vormen van ambulante hulp; De monitoring van de uitvoering van het zorgplan. Het expertteam is verantwoordelijk voor: Ondersteuning en activering normale opvoedomgeving; Ondersteuning bij de vraaganalyse; Triage; Ondersteuning bij de toeleiding naar individuele zorgtrajecten; Ondersteuning ambulante hulp; Casemanagement bij tijdelijke opschaling; Monitoring risicofactoren, kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp. 6. We voeren de Jeugdwet uit met de bestaande zorgaanbieders. Vrijgevestigde psychologen en therapeuten sluiten wij niet uit. 7. Vaststellen van kwaliteitseisen (zie plan). 8. Voor de uitvoering van de Jeugdwet in de beleidsperiode uit te gaan van de decentralisatie uitkering voor jeugd. Het beleid en de verdeling van de budgetten te baseren op de financiële kaders AWBZ 1. Onze prioriteit ligt in 2014 op de transitie. We laten echter geen kansen voor een nieuw sociaal domein liggen en transformeren waar mogelijk. 2. We zoeken in het proces van verandering nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, aanbieders en maatschappelijke organisaties. We stimuleren en faciliteren goede initiatieven. Bijvoorbeeld door expertise beschikbaar te stellen of subsidie te verlenen. 3. We beleggen de toegang tot de Wmo bij de basisteams, het keukentafelgesprek is het vertrekpunt. 4

5 4. De inrichting van het basisteam is in hoofdlijnen hetzelfde maar kan lokaal verschillen afhankelijk van de kenmerken van de wijk, het dorp of de gemeente. 5. Op basis van gesprekken met inwoners komen we tot arrangementen voor ondersteuning. Uitgaande van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden van het eigen netwerk en de sociale omgeving, ondersteuning met inzet van collectieve voorzieningen en tenslotte de inzet van een individuele voorziening. Een individuele voorziening komt pas aan de orde als al het andere ontoereikend is. 6. We vinden preventie belangrijk en zetten daarom in op welzijn. Wat in welke wijk of gemeente nodig en mogelijk is organiseren we lokaal (wijk- en buurtgericht). 7. Het onderwerp Pgb verder uitwerken op basis van de genoemde uitgangspunten en de wettelijke mogelijkheden. 8. We kiezen er voor om voor alle individuele Wmo voorzieningen een eigen bijdrage beleid te voeren (binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders). 9. We gaan een overgangsregeling organiseren voor huidige AWBZ klanten. In deze regeling worden met aanbieders afspraken gemaakt over kwaliteit, tarief en transformatie (in samenspraak met de cliënt). 10. We willen structureel uitkomen met de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de decentralisaties. Participatie 1. Een aantal keuzes voor participatie met de 3 gemeenten gezamenlijk uitwerken in het jaarplan. (Zie overzicht van deze keuzes op p 5 van het beleidsplan participatie). 5

6 I Algemeen De gemeenten HSSM kiezen ervoor om de drie decentralisaties in samenhang op te pakken. Beslispunt 1 De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. In dit algemene deel wordt die samenhang zowel op inhoud als proces beschreven. Daarna wordt per decentralisatie een verdieping uitgewerkt. Dit leidt tot de volgende indeling: I Algemeen 1.1 Aanleiding 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten 1.3 Risico s 1.4 Verantwoording en monitoring II III IV Beleidsplan jeugd Zorg voor jeugd Beleidsplan AWBZ Beleidsplan van AWBZ naar Wmo Beleidsplan participatie Werk in uitvoering 1.1 Aanleiding Het sociaal domein bestaat uit onder andere de leefgebieden werk, gezondheid, welzijn en zorg. Op landelijk niveau loopt ons huidig systeem vast. Wij raken verstrikt in een web van wetten, regels, indicatieprotocollen, aanvraagprocedures en financiële regels. Het vastlopen van het huidig systeem wordt nog eens versterkt door: een toenemende zorgvraag; het problematiseren van het leven. De neiging bestaat al snel om een sticker op iemand te plakken bij een afwijking van de norm; de toenemende bureaucratisering. Professionals zijn noodgedwongen te veel bezig met regels en administratie, terwijl het moet gaan over mensen en oplossingen; claimgedrag van burgers. Wij hebben recht op... Daarnaast zijn in de afgelopen jaren de kosten van het systeem sterk gestegen. Daardoor is het systeem ook op financieel gebied onhoudbaar geworden. Steeds meer wordt de conclusie gedeeld dat de huidige verzorgingsstaat in de toekomst niet meer te betalen is. Om het systeem weer beheersbaar en betaalbaar te maken, heeft het rijk een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is om een aantal taken op het gebied van het sociaal domein over te hevelen naar gemeenten: 3 decentralisaties op de terreinen jeugd, AWBZ en participatie. Om de decentralisaties in te voeren, moeten gemeenten stappen zetten om: een transitie te regelen: organisatorisch zo te regelen dat gemeenten op 1 januari 2015 de nieuwe taken kunnen uitvoeren. een transformatieproces realiseren: welke ambities hebben de gemeenten om een verandering te realiseren? Enerzijds om de dienstverlening aan inwoners te verhogen, maar ook om besparingsmogelijkheden te creëren. Dan zijn er extra 6

7 stappen nodig in overleg met inwoners, instellingen, aanbieders en in de gemeentelijke organisatie. Beslispunt 2 Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. Beslispunt 3 Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Dit beleidsplan is een stap in het proces om tot een goede invoering van de decentralisaties te komen voor zowel de transitie als de transformatie. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zijn er tegelijkertijd nog veel onduidelijkheden. De behandeling van de nieuwe wetgeving in de Eerste en Tweede kamer heeft nog niet plaatsgevonden, de precieze impact van de bezuinigingen is niet helder en het inzicht in aantallen cliënten en hun vragen is onvoldoende scherp. Maar dit alles kan niet leiden tot achterover leunen en wachten. In de periode tot 1 januari 2015 is immers een forse opgave te realiseren en de voorbereidingstijd is hard nodig. Daarom is gekozen om met dit plan de uitgangspunten voor de invoering van de drie decentralisaties uit te werken en de onderwerpen te benoemen die nader uitgewerkt dienen te worden. De uitgangspunten van het plan worden vertaald in verordeningen en jaarlijks wordt een uitwerkingsnotitie opgesteld in de vorm van een jaarplan. Verordening De gemeenteraad stelt in 2014 een nieuwe verordening vast voor elke decentralisatie. In de verordening moet onder andere worden vastgelegd op welke wijze en op basis van welke criteria een inwoner al dan niet voor een voorziening in aanmerking komt. In de verordening kan ook worden bepaald of er een eigen bijdrage moet worden betaald. Jaarplan Jaarlijks stelt de gemeenteraad een jaarplan vast voor de decentralisaties waarin op basis van de dan geldende werkelijkheid en zekerheden keuzes worden gemaakt. Qua planning wordt dit jaarplan aan de raad voorgelegd voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het volgende jaar zodat de inhoudelijke en financiële keuzes voor de decentralisaties in de begroting kunnen worden verwerkt. De uitwerking in verordeningen en jaarplannen is in onderstaand plaatje met een tijdpad weergegeven: 7

8 Beslispunt 4 Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten De gemeenten HSSM hebben besloten om de invoering van de drie decentralisaties samenhangend op te pakken. Niet alleen onderling samenhangend, maar ook in verbinding met andere taakvelden in het sociale domein waar de gemeenten nu al verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Wmo). 8

9 De drie decentralisaties (in samenhang met de bestaande gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein) hebben een grote overlap in doelgroepen en een sterke overeenkomst in doelstellingen: meedoen in de samenleving (participeren) op alle leefgebieden: wonen, werk, onderwijs, gezondheid, veiligheid, welzijn en zorg. Inwoners moeten een eigen huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. De gemeenten krijgen door de decentralisaties de kans een ontkokerd stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van inwoners. Hierdoor is het mogelijk om vragen van inwoners integraal op te pakken. Daarom is het van belang om de drie decentralisaties in samenhang te zien. Als kader voor de beleidsuitgangspunten zijn de beleidsvisies van de gemeenten HSSM gebruikt. HSSM hebben alle drie een visie voor het sociale domein voor de toekomst opgesteld, respectievelijk Burgers in de benen (2012), De kracht van Slochteren (2012) en De toekomst van welzijn in de gemeente Menterwolde (2013). De kerndoelstelling van alle drie de visies is dat elke inwoner in de gemeenten HSSM volop meedoet in de samenleving. Deze doelstelling is niet nieuw of anders. Al jaren is het beleid van de gemeenten HSSM hierop gericht. Omdat het huidige systeem vastloopt (zie 1.1) en omdat de decentralisaties de mogelijkheid bieden voor meer samenhang, wordt gekozen om met een ander model te gaan werken om deze doelstelling te realiseren. De noodzaak tot verandering is daarmee een gemene deler uit de drie visies. Dat geldt ook voor de richting: meer bouwen op de eigen kracht van inwoners, minder regels, meer verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan professionals en zorg dicht bij de mensen - letterlijk in de buurt - organiseren. De hieronder gepresenteerde uitgangspunten vloeien hieruit voort en bouwen erop door. Ze geven richting voor de verdere voorbereiding van de transformatie van de decentralisaties: 1. Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Eigen kracht als uitgangspunt geldt voor alle inwoners: van jong tot oud, met of zonder beperking. Immers iedereen heeft talent en wil graag de regie over zijn of haar leven houden. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. De opgave voor de komende jaren is: hoe kan de samenleving zo worden vorm gegeven dat mensen zelf, of met hulp van anderen, hun problemen kunnen oplossen. Op cliëntniveau betekent dit dat niet over maar met de cliënt wordt gesproken. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van inwoners, binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen die burgers hebben op het terrein van werk en inkomen. En de vraag wordt gesteld: wat kan op eigen kracht of met behulp van familie, mantelzorgers, vrijwilligers en buren gedaan worden? Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een interventie waardoor men minder dan voorheen een beroep doet op de voorzieningen van de gemeente. 2. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dit is de kerngedachte van de huidige decentralisaties. Inwoners kunnen niet in gescheiden hokjes worden gestopt en leven niet in termen van jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. De inwoner stelt zijn vragen en behoefte vanuit zijn eigen praktijk. Oplossingen zijn maatwerk vanuit een integrale benadering van de vraag en verbinding - voor zover nodig -tussen de verschillende leefgebieden. 9

10 Wanneer er sprake is van meervoudige vragen, bijvoorbeeld een inkomensprobleem én problemen met de gezondheid, dan wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een integrale aanpak. Daarbij is het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Integraal valt hierbij uiteen in twee elementen: integraal in de zin van de inwoner en zijn totale leefomgeving en integraal in de zin van de problematiek (jeugd, Wmo, participatiewet). Zo is aansluiting van voorzieningen op elkaar beter mogelijk, voorkomen we overlap in de voorzieningen, ervaart de inwoner de ondersteuning als één geheel en is de ondersteuning doelmatiger. Integrale aanpak betekent ook werken met een ontkokerd stelsel van budgetten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams. De buurt, het dorp of de wijk is de directe leefomgeving van de burger, waar voor kwetsbare burgers ondersteuning geboden kan worden. Om integrale ondersteuning te bieden worden basisteams ingesteld van generalisten. Dit team is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen uit de verschillende werkvelden. Het team komt in samenspraak met de hulpvrager tot een integraal maatschappelijk plan. Het team is herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk. Het werken is gericht op het versterken van de eigen kracht en is ook het aanspreekpunt voor een inwoner/gezin, vrijwilliger en professional. Uit het team wordt een regisseur aangewezen, die het aanspreekpunt is voor de inwoner/het gezin en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het benodigde arrangement van welzijn en zorg en het bijbehorend budget. De werkwijze van een basisteam sluit aan bij de normale leefomgeving van een inwoner; de (pedagogische) civil society. Als er hulp of ondersteuning nodig is in een gezin wordt dit zo veel mogelijk daar gebracht waar het zich manifesteert en waar het kan worden opgelost. Wanneer meer nodig is, wordt dit in samenhang en samenspel met de directe leefomgeving uitgevoerd. Het basisteam laat de inwoner niet los ook al wordt er specialistische hulp ingezet. Het basisteam neemt direct de zorg weer over wanneer de specialistische zorg niet meer nodig is en leidt de ondersteuning weer terug naar de reguliere leefomgeving zodra het kan. Een basisteam is nadrukkelijk maatwerk dat aansluit bij het gebied waar het team werkt. Geen team zal dus hetzelfde zijn. We vinden het belangrijk dat we de ondersteuning voor onze burgers goed regelen. Hier hoort ook bij het recht op privacy. Dit willen we waarborgen in de werkwijze met basisteams. De komende periode gaan we dit uitwerken in een privacyprotocol. Daarnaast sluiten we aan op de bestaande klachtenprocedures. Mocht een inwoner het niet eens zijn met een bepaald besluit dan is er daarnaast de mogelijkheid tot bezwaar en beroep, zoals nu in de Wmo bijvoorbeeld ook al mogelijk is. Op dit moment wordt in Hoogezand-Sappemeer ervaring opgedaan met deze werkwijze door een sociaal team in het gebied Gorecht-West tot en met Spoorstraat- Kieldiep. In Slochteren worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor het werken met een sociaal team. En in Menterwolde is een sociaal team actief gericht op de doelgroep ouderen. Aan de hand van deze ervaringen wordt verder invulling gegeven aan de basisteams. Deze uitgangspunten betekenen een omslag in denken en doen. Om de uitgangspunten in de praktijk tot uitvoering te kunnen brengen, moet het huidige stelsel vereenvoudigd worden en moet de effectiviteit van de ondersteuning verbeterd worden. In de beleidsplannen (en 10

11 verordeningen) jeugd, AWBZ en participatie worden de uitgangspunten inhoudelijk verder uitgewerkt. Beslispunt 5 Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 1.3 Risico s De opgave van decentralisaties bevat grote risico s en onzekerheden en de gemeenten HSSM willen de mogelijkheden optimaal benutten om beheersmaatregelen te treffen en waar nodig bij te sturen. Dit is in deze fase niet eenvoudig omdat nog veel risico s onbekend zijn of de (financiële) impact nog niet in te schatten is. Hieronder is een eerste inventarisatie van risico s benoemd en de maatregelen om ze te beheersen. Dit overzicht wordt jaarlijks in de jaarplannen geactualiseerd. Risico Bestuurlijk De gemeente krijgt per 1 januari 2015 directe verantwoordelijkheid voor zorg waarbinnen zich ernstige incidenten kunnen voordoen. Dat kan heftige maatschappelijke reacties oproepen richting bestuurders en politiek Politiek Mislukken of vertragen samenwerking 23 gemeenten binnen de Routekaart Jeugd en AWBZ traject Zorginhoudelijk Door ontgroening en vergrijzing zijn er steeds minder burgers beschikbaar als opvoeders en ondersteuners. Voor de invulling van de kanteling neemt daardoor het sociale kapitaal af Zorginhoudelijk Discontinuïteit van huidige en gewenste zorgaanbod en kwaliteit door overdracht naar gemeente Zorginhoudelijk Onvoldoende specialistische hulp beschikbaar in kwaliteit en continuïteit Financieel Bij invoering onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren Maatregel Vooraf afspraken maken met Raad / B&W - Bewustwording en protocollen hoe om te gaan met een dergelijke situaties inclusief communicatie - Proactief benaderen van de media - Intensivering bestaande samenwerkingsverband Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, -Mogelijkheid samenwerking andere gemeenten openen waaronder beoogde herindelingpartners -Demografische ontwikkelingen op de voet volgen -Herstructurering basisvoorziening afgestemd op de demografische ontwikkelingen -Investeren in sociaal kapitaal, ontwikkelen nieuwe sociale arrangementen - inventarisatie van lopende trajecten en afspraken qua aantallen en type zorg in samenwerking met 23 gemeenten en zorgaanbieders - In alle afspraken het overgangsrecht goed borgen en vangnet voor schrijnende gevallen - Eventueel bestaande afspraken tussen huidige financiers en aanbieders voor 1 jaar overnemen. - Er op sturen dat in het kader van de samenwerking tussen de 23 gemeenten omvang, kwaliteit en continuïteit wordt gerealiseerd - Op basis van huidige gegevens zwaardere zorg inkopen (niet te optimistisch over verschuiving op korte termijn van zwaar naar lichtere vorm van zorg) - Lobby door VNG. Overleg met gemeenten binnen routekaart / oost Groningen. -Brief 2 e kamer Zorgaanbod versoberen. -Inkoop: sterk kostenbewustzijn laag in de organisatie te creëren -Bij inkoop zorgaanbieders naast de kwaliteit ook de prijs, als selectiecriterium mee te laten wegen. -Minimalisering bureaucratie. 11

12 Financieel O.a. door de invoering van lokaal gerichte zorg ontstaat er een grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden Financieel Structurele tekorten door een toenemende zorgvraag als gevolg van sociaal economische ontwikkelingen in de regio Oost Groningen. Financieel Demografische trend van ontgroening en vergrijzing veroorzaakt een aanzienlijke daling van de decentralisatie uitkering (groen) en explosieve toename van de zorgvraag (grijs). Het aanpassen van de voorzieningen loopt financieel niet synchroon met deze ontwikkelingen. Financieel Het ontbreken van directe beïnvloeding van het gedwongen kader voor jeugd waaronder de kosten van lopende trajecten na 2015 Wet en regelgeving Inbreuk privacy cliënten doordat gegevens bij de verkeerde instanties / personen terecht komen Zorgaanbieders Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende te realiseren Informatisering Niet tijdig beschikken over juiste informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en begroting Informatisering ICT-infrastructuur is niet tijdig gereed om o.a. de kosten te beheersen van de op de vraag gebaseerde zorgconsumptie Organisatorisch De uitrol van basisteams en het expertteam is - Budgetbewaking - Afspraken met huisartsen voor jeugd - Binnen het functioneel model de criteria voor toeleiding naar flexibele en specialistische zorg kritisch toe te passen. Eerst oplossing zoeken in de basiszorg. -Inzet PGB kritisch te zijn op de prijs kwaliteit verhouding -Investeren in de basiszorg en basisvoorzieningen - Beleid aanpassen, versobering verordening - Financiële reserves opbouwen en budgetten ontschotten -Investeren in de participatie van sociaal economische doelgroepen -Kansen van kinderen versterken door kwalitatief hoogwaardig onderwijs -Stimuleren werkgelegenheid dat aansluit bij de het niveau van de sociale doelgroepen -Monitoring demografische ontwikkelingen en extrapolatie daarvan naar het beleid op de korte en de middellange termijn -Bij de inkoop van zorg alle mogelijke en gewenste flexibiliteit inbouwen -In samenwerking met aanbieder en burgers het organiseren van een flexibele zorginfrastructuur. - Inzicht in aantallen lopende trajecten -Lokale samenwerking en afspraken over indicatie stellingen met de gecertificeerde instelling en Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie - Afspraken maken en helder privacyprotocol -kritische eisen t.a.v. (koppelen) automatisering -Rechten cliënten borgen / inzage en correctierecht -Samenwerking 23 gemeenten en samenwerking 3 gemeenten eventueel uit te breiden met beoogde herindelinggemeenten - Deskundigheid inhuren - Gedeeltelijk bestaande contracten overnemen -Aanbieders niet alleen verantwoordelijk maken voor door de gemeente gevraagde diensten/producten w.o. in de basiszorg, gedeeld belang zoeken - bijstellen eigen beleid -Initiatief om datavoorziening te verbeteren -Concrete en eenduidige uitvraag van gegevens bij verschillende partijen in samenwerking 23 gemeenten -Conservatieve inschatting van het budget en zorgvraag - In contracten en aanpak zorgen voor voldoende flexibiliteit om bij te sturen - Aansluiting met landelijke ICT initiatieven -Samenwerking 23 gemeenten - Beginnen met basale toepassingen ICT bewezen technologie - Niet te hoge verantwoordingseisen opleggen - Zo snel mogelijk starten met de inrichting van basisteams en niet te lang in de planfase blijven 12

13 niet tijdig afgerond. Er moet veel in een jaar tijd gebeuren: organisatorische inbedding, afspraken met deelnemende partijen, werving. Dienstverlening Onduidelijkheid bij de inwoner mbt waar naar toe met welk probleem of vraag. Er is een veelheid aan loketten, zowel fysiek als op internet. hangen. - Ontwikkelen van een duidelijke communicatiestrategie, inclusief de inzet van internet 13

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie 3 decentralisaties 30 januari 2014 Raadscommissie AWBZ Jeugd Participatie Agenda Inleiding door Gheri ter Steege Korte Quiz over cijfers Casus Belangrijke uitgangspunten van de beleidsplannen Rol van de

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg

Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg Gemeente Amersfoort Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, maart 2013 NAR Advies BV T: 088 4300100 Postbus 769 KvK 53177894 E: info@risicomanagement.nl

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Raad op zaterdag s Hertogenbosch, 22 november 2014 Hugo ter Steege Programmamanager Jeugd en Wmo gemeente s Hertogenbosch Dorrit de Jong VNG en plv

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3: Risico inventarisatie In deze bijlage treft u een eerste interne inventarisatie aan van financiële en politieke risico s die we als gemeente lopen als gevolg

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

OMZIEN NAAR ELKAAR. Concept INTEGRALE VISIE OP DE INVOERING VAN DE DRIE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

OMZIEN NAAR ELKAAR. Concept INTEGRALE VISIE OP DE INVOERING VAN DE DRIE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN OMZIEN NAAR ELKAAR Concept INTEGRALE VISIE OP DE INVOERING VAN DE DRIE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Begeleidend schrijven I. Inleiding De gemeenten Dinkelland en Tubbergen staan op het terrein

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014 Bezuiniging Hulp bij het Huishouden Informatieronde 5 juni 2014 Achtergrond Transities Jeugd (+ 4.098.236) Participatiewet Wmo (+ 3.148.281) Wmo 2015 - maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht - gesprek

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie Kadernota decentralisaties sociaal domein Van transitie naar transformatie Juni 2014 PAGINA 2 VAN 12 1. Inleiding In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen.

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Participatiesamenleving WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Inhoud 1) Wat is recht? 2) Mensenrechten 3) Verschuivende beroepsbeelden 4) Veranderingen per 2015 op een rij 5) Enkele

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Toelichting sturingskader transformatie jeugdzorg Waar komen we vandaan?

Toelichting sturingskader transformatie jeugdzorg Waar komen we vandaan? sturingskader transformatie jeugdzorg Waar komen we vandaan? Datum Activiteit 15 april schaalkeuzetabel en ontwerpcriteria bepaald mei 17 colleges ingestemd met schaalkeuzetabel 17 en 23 mei verdieping

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN Met de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten - met name op het gebied van het Sociale Domein - is het onhoudbaar dat we als gemeente blijven

Nadere informatie