Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017"

Transcriptie

1 Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 januari

2 Inleiding Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) staan voor een grote opgave om de komende jaren drie decentralisaties binnen het sociale domein uit te voeren. Drie taken komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten: de invoering van de participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en alle taken op het terrein van de jeugdzorg. Met deze nieuwe verantwoordelijkheden krijgen gemeenten ook te maken met grote bezuinigingsopgaven. Kortom, de uitdaging is groot. Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen aan wat de gemeenten HSSM willen bereiken in het sociale domein na de invoering van de decentralisaties. Hierin worden de uitgangspunten voor de inrichting van het sociaal domein gepresenteerd. Op basis van het plan werken wij de komende tijd stap voor stap verder, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2015 ingevoerd kan worden. Duidelijk is dat de gemeenten HSSM de decentralisatie opgaven niet alleen kunnen realiseren. Er is een nadrukkelijke wens om dit in dialoog met inwoners en instellingen te doen. Dit beleidsplan is daarom als concept eind december 2013 voorgelegd aan belangenvertegenwoordigers van inwoners (waaronder de WMO en WWB adviesraden), aanbieders en instellingen. Het plan diende als richting voor een dialoog. Op basis van de reacties in deze periode van dialoog is het beleidsplan aangepast om vervolgens begin 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraden te worden voorgelegd. Opiniërende raad / raadscommissie Besluitvormende raad / raad Hoogezand- Sappemeer Slochteren Menterwolde 10 februari februari januari maart februari februari 2014 Het beleidsplan is opgebouwd uit een algemeen deel en vervolgens uitgewerkt in een specifiek deel per decentralisatie. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan de eigenheid van elke decentralisatie. Daarbij blijft het uitgangspunt: verbinding tussen de decentralisaties, zowel in de inhoudelijke richting die wordt gekozen als het gezamenlijke proces met inwoners en instellingen dat wordt doorlopen. De noodzaak voor de verandering is er en de ambitie is er om die noodzaak aan te wenden als springplank om de verandering een zet te geven en ondersteuning aan de inwoners te verbeteren. Tegelijkertijd is er realisme genoeg om niet de illusie te hebben dat met de voorgestelde koers alle problemen in het sociaal domein opgelost kunnen worden. De gemeenten hebben nu eenmaal niet alle factoren in de hand en zoeken samenwerking met alle betrokken partijen om deze klus te klaren. Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders, Jaap Velema, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer Gea Huizingh-Albronda, wethouder gemeente Slochteren Annelien de Winter, wethouder gemeente Menterwolde 2

3 Samenvatting beslispunten Hieronder geven we een samenvatting van alle beslispunten. In onderliggende stukken worden de punten onderbouwd. De beslispunten zijn daar herkenbaar gemaakt door ze in een kader te plaatsen. 1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. 2. Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. 3. Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 5. Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 3

4 Jeugd 1. De beleidsdoelen van het jeugdbeleid vaststellen. 2. Instemmen met de voorlopige beoogde resultaten: a. het realiseren van het overgangsrecht van bestaande zorgtrajecten in 2015 b. stabilisering van het aantal kinderen in zorg in 2015 en de inzet van een daling in 2016 met 5% c. 80% van de ouders is tevreden over de geboden zorg 3. Het Groningen Functioneel Model vaststellen als basis voor de inrichting van de gemeentelijke jeugdhulpverlening 4. De lokale uitwerking van het Groninger Functioneel Model bestaat uit: a. De basiszorg wordt door basisteams uitgevoerd b. De organisatie en invulling van basisteams worden door elke gemeente afgestemd op de eigen schaal en behoefte c. De drie gemeenten organiseren gezamenlijk een expertteam (expertpool) ter ondersteuning van de basisteams 5. De functies van basisteam en expertteam zijn: De basisteams zijn verantwoordelijk voor: informatie en advies/preventie; Activering en ondersteuning normale opvoedomgeving; Ontmoeting; Signalering; Vraaganalyse; Toeleiding naar jeugdhulp; Casemanagement; Lichtere vormen van ambulante hulp; De monitoring van de uitvoering van het zorgplan. Het expertteam is verantwoordelijk voor: Ondersteuning en activering normale opvoedomgeving; Ondersteuning bij de vraaganalyse; Triage; Ondersteuning bij de toeleiding naar individuele zorgtrajecten; Ondersteuning ambulante hulp; Casemanagement bij tijdelijke opschaling; Monitoring risicofactoren, kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp. 6. We voeren de Jeugdwet uit met de bestaande zorgaanbieders. Vrijgevestigde psychologen en therapeuten sluiten wij niet uit. 7. Vaststellen van kwaliteitseisen (zie plan). 8. Voor de uitvoering van de Jeugdwet in de beleidsperiode uit te gaan van de decentralisatie uitkering voor jeugd. Het beleid en de verdeling van de budgetten te baseren op de financiële kaders AWBZ 1. Onze prioriteit ligt in 2014 op de transitie. We laten echter geen kansen voor een nieuw sociaal domein liggen en transformeren waar mogelijk. 2. We zoeken in het proces van verandering nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, aanbieders en maatschappelijke organisaties. We stimuleren en faciliteren goede initiatieven. Bijvoorbeeld door expertise beschikbaar te stellen of subsidie te verlenen. 3. We beleggen de toegang tot de Wmo bij de basisteams, het keukentafelgesprek is het vertrekpunt. 4

5 4. De inrichting van het basisteam is in hoofdlijnen hetzelfde maar kan lokaal verschillen afhankelijk van de kenmerken van de wijk, het dorp of de gemeente. 5. Op basis van gesprekken met inwoners komen we tot arrangementen voor ondersteuning. Uitgaande van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden van het eigen netwerk en de sociale omgeving, ondersteuning met inzet van collectieve voorzieningen en tenslotte de inzet van een individuele voorziening. Een individuele voorziening komt pas aan de orde als al het andere ontoereikend is. 6. We vinden preventie belangrijk en zetten daarom in op welzijn. Wat in welke wijk of gemeente nodig en mogelijk is organiseren we lokaal (wijk- en buurtgericht). 7. Het onderwerp Pgb verder uitwerken op basis van de genoemde uitgangspunten en de wettelijke mogelijkheden. 8. We kiezen er voor om voor alle individuele Wmo voorzieningen een eigen bijdrage beleid te voeren (binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders). 9. We gaan een overgangsregeling organiseren voor huidige AWBZ klanten. In deze regeling worden met aanbieders afspraken gemaakt over kwaliteit, tarief en transformatie (in samenspraak met de cliënt). 10. We willen structureel uitkomen met de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de decentralisaties. Participatie 1. Een aantal keuzes voor participatie met de 3 gemeenten gezamenlijk uitwerken in het jaarplan. (Zie overzicht van deze keuzes op p 5 van het beleidsplan participatie). 5

6 I Algemeen De gemeenten HSSM kiezen ervoor om de drie decentralisaties in samenhang op te pakken. Beslispunt 1 De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. In dit algemene deel wordt die samenhang zowel op inhoud als proces beschreven. Daarna wordt per decentralisatie een verdieping uitgewerkt. Dit leidt tot de volgende indeling: I Algemeen 1.1 Aanleiding 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten 1.3 Risico s 1.4 Verantwoording en monitoring II III IV Beleidsplan jeugd Zorg voor jeugd Beleidsplan AWBZ Beleidsplan van AWBZ naar Wmo Beleidsplan participatie Werk in uitvoering 1.1 Aanleiding Het sociaal domein bestaat uit onder andere de leefgebieden werk, gezondheid, welzijn en zorg. Op landelijk niveau loopt ons huidig systeem vast. Wij raken verstrikt in een web van wetten, regels, indicatieprotocollen, aanvraagprocedures en financiële regels. Het vastlopen van het huidig systeem wordt nog eens versterkt door: een toenemende zorgvraag; het problematiseren van het leven. De neiging bestaat al snel om een sticker op iemand te plakken bij een afwijking van de norm; de toenemende bureaucratisering. Professionals zijn noodgedwongen te veel bezig met regels en administratie, terwijl het moet gaan over mensen en oplossingen; claimgedrag van burgers. Wij hebben recht op... Daarnaast zijn in de afgelopen jaren de kosten van het systeem sterk gestegen. Daardoor is het systeem ook op financieel gebied onhoudbaar geworden. Steeds meer wordt de conclusie gedeeld dat de huidige verzorgingsstaat in de toekomst niet meer te betalen is. Om het systeem weer beheersbaar en betaalbaar te maken, heeft het rijk een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is om een aantal taken op het gebied van het sociaal domein over te hevelen naar gemeenten: 3 decentralisaties op de terreinen jeugd, AWBZ en participatie. Om de decentralisaties in te voeren, moeten gemeenten stappen zetten om: een transitie te regelen: organisatorisch zo te regelen dat gemeenten op 1 januari 2015 de nieuwe taken kunnen uitvoeren. een transformatieproces realiseren: welke ambities hebben de gemeenten om een verandering te realiseren? Enerzijds om de dienstverlening aan inwoners te verhogen, maar ook om besparingsmogelijkheden te creëren. Dan zijn er extra 6

7 stappen nodig in overleg met inwoners, instellingen, aanbieders en in de gemeentelijke organisatie. Beslispunt 2 Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. Beslispunt 3 Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Dit beleidsplan is een stap in het proces om tot een goede invoering van de decentralisaties te komen voor zowel de transitie als de transformatie. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zijn er tegelijkertijd nog veel onduidelijkheden. De behandeling van de nieuwe wetgeving in de Eerste en Tweede kamer heeft nog niet plaatsgevonden, de precieze impact van de bezuinigingen is niet helder en het inzicht in aantallen cliënten en hun vragen is onvoldoende scherp. Maar dit alles kan niet leiden tot achterover leunen en wachten. In de periode tot 1 januari 2015 is immers een forse opgave te realiseren en de voorbereidingstijd is hard nodig. Daarom is gekozen om met dit plan de uitgangspunten voor de invoering van de drie decentralisaties uit te werken en de onderwerpen te benoemen die nader uitgewerkt dienen te worden. De uitgangspunten van het plan worden vertaald in verordeningen en jaarlijks wordt een uitwerkingsnotitie opgesteld in de vorm van een jaarplan. Verordening De gemeenteraad stelt in 2014 een nieuwe verordening vast voor elke decentralisatie. In de verordening moet onder andere worden vastgelegd op welke wijze en op basis van welke criteria een inwoner al dan niet voor een voorziening in aanmerking komt. In de verordening kan ook worden bepaald of er een eigen bijdrage moet worden betaald. Jaarplan Jaarlijks stelt de gemeenteraad een jaarplan vast voor de decentralisaties waarin op basis van de dan geldende werkelijkheid en zekerheden keuzes worden gemaakt. Qua planning wordt dit jaarplan aan de raad voorgelegd voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het volgende jaar zodat de inhoudelijke en financiële keuzes voor de decentralisaties in de begroting kunnen worden verwerkt. De uitwerking in verordeningen en jaarplannen is in onderstaand plaatje met een tijdpad weergegeven: 7

8 Beslispunt 4 Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten De gemeenten HSSM hebben besloten om de invoering van de drie decentralisaties samenhangend op te pakken. Niet alleen onderling samenhangend, maar ook in verbinding met andere taakvelden in het sociale domein waar de gemeenten nu al verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Wmo). 8

9 De drie decentralisaties (in samenhang met de bestaande gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein) hebben een grote overlap in doelgroepen en een sterke overeenkomst in doelstellingen: meedoen in de samenleving (participeren) op alle leefgebieden: wonen, werk, onderwijs, gezondheid, veiligheid, welzijn en zorg. Inwoners moeten een eigen huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. De gemeenten krijgen door de decentralisaties de kans een ontkokerd stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van inwoners. Hierdoor is het mogelijk om vragen van inwoners integraal op te pakken. Daarom is het van belang om de drie decentralisaties in samenhang te zien. Als kader voor de beleidsuitgangspunten zijn de beleidsvisies van de gemeenten HSSM gebruikt. HSSM hebben alle drie een visie voor het sociale domein voor de toekomst opgesteld, respectievelijk Burgers in de benen (2012), De kracht van Slochteren (2012) en De toekomst van welzijn in de gemeente Menterwolde (2013). De kerndoelstelling van alle drie de visies is dat elke inwoner in de gemeenten HSSM volop meedoet in de samenleving. Deze doelstelling is niet nieuw of anders. Al jaren is het beleid van de gemeenten HSSM hierop gericht. Omdat het huidige systeem vastloopt (zie 1.1) en omdat de decentralisaties de mogelijkheid bieden voor meer samenhang, wordt gekozen om met een ander model te gaan werken om deze doelstelling te realiseren. De noodzaak tot verandering is daarmee een gemene deler uit de drie visies. Dat geldt ook voor de richting: meer bouwen op de eigen kracht van inwoners, minder regels, meer verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan professionals en zorg dicht bij de mensen - letterlijk in de buurt - organiseren. De hieronder gepresenteerde uitgangspunten vloeien hieruit voort en bouwen erop door. Ze geven richting voor de verdere voorbereiding van de transformatie van de decentralisaties: 1. Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Eigen kracht als uitgangspunt geldt voor alle inwoners: van jong tot oud, met of zonder beperking. Immers iedereen heeft talent en wil graag de regie over zijn of haar leven houden. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. De opgave voor de komende jaren is: hoe kan de samenleving zo worden vorm gegeven dat mensen zelf, of met hulp van anderen, hun problemen kunnen oplossen. Op cliëntniveau betekent dit dat niet over maar met de cliënt wordt gesproken. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van inwoners, binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen die burgers hebben op het terrein van werk en inkomen. En de vraag wordt gesteld: wat kan op eigen kracht of met behulp van familie, mantelzorgers, vrijwilligers en buren gedaan worden? Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een interventie waardoor men minder dan voorheen een beroep doet op de voorzieningen van de gemeente. 2. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dit is de kerngedachte van de huidige decentralisaties. Inwoners kunnen niet in gescheiden hokjes worden gestopt en leven niet in termen van jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. De inwoner stelt zijn vragen en behoefte vanuit zijn eigen praktijk. Oplossingen zijn maatwerk vanuit een integrale benadering van de vraag en verbinding - voor zover nodig -tussen de verschillende leefgebieden. 9

10 Wanneer er sprake is van meervoudige vragen, bijvoorbeeld een inkomensprobleem én problemen met de gezondheid, dan wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een integrale aanpak. Daarbij is het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Integraal valt hierbij uiteen in twee elementen: integraal in de zin van de inwoner en zijn totale leefomgeving en integraal in de zin van de problematiek (jeugd, Wmo, participatiewet). Zo is aansluiting van voorzieningen op elkaar beter mogelijk, voorkomen we overlap in de voorzieningen, ervaart de inwoner de ondersteuning als één geheel en is de ondersteuning doelmatiger. Integrale aanpak betekent ook werken met een ontkokerd stelsel van budgetten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams. De buurt, het dorp of de wijk is de directe leefomgeving van de burger, waar voor kwetsbare burgers ondersteuning geboden kan worden. Om integrale ondersteuning te bieden worden basisteams ingesteld van generalisten. Dit team is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen uit de verschillende werkvelden. Het team komt in samenspraak met de hulpvrager tot een integraal maatschappelijk plan. Het team is herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk. Het werken is gericht op het versterken van de eigen kracht en is ook het aanspreekpunt voor een inwoner/gezin, vrijwilliger en professional. Uit het team wordt een regisseur aangewezen, die het aanspreekpunt is voor de inwoner/het gezin en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het benodigde arrangement van welzijn en zorg en het bijbehorend budget. De werkwijze van een basisteam sluit aan bij de normale leefomgeving van een inwoner; de (pedagogische) civil society. Als er hulp of ondersteuning nodig is in een gezin wordt dit zo veel mogelijk daar gebracht waar het zich manifesteert en waar het kan worden opgelost. Wanneer meer nodig is, wordt dit in samenhang en samenspel met de directe leefomgeving uitgevoerd. Het basisteam laat de inwoner niet los ook al wordt er specialistische hulp ingezet. Het basisteam neemt direct de zorg weer over wanneer de specialistische zorg niet meer nodig is en leidt de ondersteuning weer terug naar de reguliere leefomgeving zodra het kan. Een basisteam is nadrukkelijk maatwerk dat aansluit bij het gebied waar het team werkt. Geen team zal dus hetzelfde zijn. We vinden het belangrijk dat we de ondersteuning voor onze burgers goed regelen. Hier hoort ook bij het recht op privacy. Dit willen we waarborgen in de werkwijze met basisteams. De komende periode gaan we dit uitwerken in een privacyprotocol. Daarnaast sluiten we aan op de bestaande klachtenprocedures. Mocht een inwoner het niet eens zijn met een bepaald besluit dan is er daarnaast de mogelijkheid tot bezwaar en beroep, zoals nu in de Wmo bijvoorbeeld ook al mogelijk is. Op dit moment wordt in Hoogezand-Sappemeer ervaring opgedaan met deze werkwijze door een sociaal team in het gebied Gorecht-West tot en met Spoorstraat- Kieldiep. In Slochteren worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor het werken met een sociaal team. En in Menterwolde is een sociaal team actief gericht op de doelgroep ouderen. Aan de hand van deze ervaringen wordt verder invulling gegeven aan de basisteams. Deze uitgangspunten betekenen een omslag in denken en doen. Om de uitgangspunten in de praktijk tot uitvoering te kunnen brengen, moet het huidige stelsel vereenvoudigd worden en moet de effectiviteit van de ondersteuning verbeterd worden. In de beleidsplannen (en 10

11 verordeningen) jeugd, AWBZ en participatie worden de uitgangspunten inhoudelijk verder uitgewerkt. Beslispunt 5 Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 1.3 Risico s De opgave van decentralisaties bevat grote risico s en onzekerheden en de gemeenten HSSM willen de mogelijkheden optimaal benutten om beheersmaatregelen te treffen en waar nodig bij te sturen. Dit is in deze fase niet eenvoudig omdat nog veel risico s onbekend zijn of de (financiële) impact nog niet in te schatten is. Hieronder is een eerste inventarisatie van risico s benoemd en de maatregelen om ze te beheersen. Dit overzicht wordt jaarlijks in de jaarplannen geactualiseerd. Risico Bestuurlijk De gemeente krijgt per 1 januari 2015 directe verantwoordelijkheid voor zorg waarbinnen zich ernstige incidenten kunnen voordoen. Dat kan heftige maatschappelijke reacties oproepen richting bestuurders en politiek Politiek Mislukken of vertragen samenwerking 23 gemeenten binnen de Routekaart Jeugd en AWBZ traject Zorginhoudelijk Door ontgroening en vergrijzing zijn er steeds minder burgers beschikbaar als opvoeders en ondersteuners. Voor de invulling van de kanteling neemt daardoor het sociale kapitaal af Zorginhoudelijk Discontinuïteit van huidige en gewenste zorgaanbod en kwaliteit door overdracht naar gemeente Zorginhoudelijk Onvoldoende specialistische hulp beschikbaar in kwaliteit en continuïteit Financieel Bij invoering onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren Maatregel Vooraf afspraken maken met Raad / B&W - Bewustwording en protocollen hoe om te gaan met een dergelijke situaties inclusief communicatie - Proactief benaderen van de media - Intensivering bestaande samenwerkingsverband Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, -Mogelijkheid samenwerking andere gemeenten openen waaronder beoogde herindelingpartners -Demografische ontwikkelingen op de voet volgen -Herstructurering basisvoorziening afgestemd op de demografische ontwikkelingen -Investeren in sociaal kapitaal, ontwikkelen nieuwe sociale arrangementen - inventarisatie van lopende trajecten en afspraken qua aantallen en type zorg in samenwerking met 23 gemeenten en zorgaanbieders - In alle afspraken het overgangsrecht goed borgen en vangnet voor schrijnende gevallen - Eventueel bestaande afspraken tussen huidige financiers en aanbieders voor 1 jaar overnemen. - Er op sturen dat in het kader van de samenwerking tussen de 23 gemeenten omvang, kwaliteit en continuïteit wordt gerealiseerd - Op basis van huidige gegevens zwaardere zorg inkopen (niet te optimistisch over verschuiving op korte termijn van zwaar naar lichtere vorm van zorg) - Lobby door VNG. Overleg met gemeenten binnen routekaart / oost Groningen. -Brief 2 e kamer Zorgaanbod versoberen. -Inkoop: sterk kostenbewustzijn laag in de organisatie te creëren -Bij inkoop zorgaanbieders naast de kwaliteit ook de prijs, als selectiecriterium mee te laten wegen. -Minimalisering bureaucratie. 11

12 Financieel O.a. door de invoering van lokaal gerichte zorg ontstaat er een grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden Financieel Structurele tekorten door een toenemende zorgvraag als gevolg van sociaal economische ontwikkelingen in de regio Oost Groningen. Financieel Demografische trend van ontgroening en vergrijzing veroorzaakt een aanzienlijke daling van de decentralisatie uitkering (groen) en explosieve toename van de zorgvraag (grijs). Het aanpassen van de voorzieningen loopt financieel niet synchroon met deze ontwikkelingen. Financieel Het ontbreken van directe beïnvloeding van het gedwongen kader voor jeugd waaronder de kosten van lopende trajecten na 2015 Wet en regelgeving Inbreuk privacy cliënten doordat gegevens bij de verkeerde instanties / personen terecht komen Zorgaanbieders Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende te realiseren Informatisering Niet tijdig beschikken over juiste informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en begroting Informatisering ICT-infrastructuur is niet tijdig gereed om o.a. de kosten te beheersen van de op de vraag gebaseerde zorgconsumptie Organisatorisch De uitrol van basisteams en het expertteam is - Budgetbewaking - Afspraken met huisartsen voor jeugd - Binnen het functioneel model de criteria voor toeleiding naar flexibele en specialistische zorg kritisch toe te passen. Eerst oplossing zoeken in de basiszorg. -Inzet PGB kritisch te zijn op de prijs kwaliteit verhouding -Investeren in de basiszorg en basisvoorzieningen - Beleid aanpassen, versobering verordening - Financiële reserves opbouwen en budgetten ontschotten -Investeren in de participatie van sociaal economische doelgroepen -Kansen van kinderen versterken door kwalitatief hoogwaardig onderwijs -Stimuleren werkgelegenheid dat aansluit bij de het niveau van de sociale doelgroepen -Monitoring demografische ontwikkelingen en extrapolatie daarvan naar het beleid op de korte en de middellange termijn -Bij de inkoop van zorg alle mogelijke en gewenste flexibiliteit inbouwen -In samenwerking met aanbieder en burgers het organiseren van een flexibele zorginfrastructuur. - Inzicht in aantallen lopende trajecten -Lokale samenwerking en afspraken over indicatie stellingen met de gecertificeerde instelling en Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie - Afspraken maken en helder privacyprotocol -kritische eisen t.a.v. (koppelen) automatisering -Rechten cliënten borgen / inzage en correctierecht -Samenwerking 23 gemeenten en samenwerking 3 gemeenten eventueel uit te breiden met beoogde herindelinggemeenten - Deskundigheid inhuren - Gedeeltelijk bestaande contracten overnemen -Aanbieders niet alleen verantwoordelijk maken voor door de gemeente gevraagde diensten/producten w.o. in de basiszorg, gedeeld belang zoeken - bijstellen eigen beleid -Initiatief om datavoorziening te verbeteren -Concrete en eenduidige uitvraag van gegevens bij verschillende partijen in samenwerking 23 gemeenten -Conservatieve inschatting van het budget en zorgvraag - In contracten en aanpak zorgen voor voldoende flexibiliteit om bij te sturen - Aansluiting met landelijke ICT initiatieven -Samenwerking 23 gemeenten - Beginnen met basale toepassingen ICT bewezen technologie - Niet te hoge verantwoordingseisen opleggen - Zo snel mogelijk starten met de inrichting van basisteams en niet te lang in de planfase blijven 12

13 niet tijdig afgerond. Er moet veel in een jaar tijd gebeuren: organisatorische inbedding, afspraken met deelnemende partijen, werving. Dienstverlening Onduidelijkheid bij de inwoner mbt waar naar toe met welk probleem of vraag. Er is een veelheid aan loketten, zowel fysiek als op internet. hangen. - Ontwikkelen van een duidelijke communicatiestrategie, inclusief de inzet van internet 13

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie

3 decentralisaties. 30 januari 2014 Raadscommissie. AWBZ Jeugd Participatie 3 decentralisaties 30 januari 2014 Raadscommissie AWBZ Jeugd Participatie Agenda Inleiding door Gheri ter Steege Korte Quiz over cijfers Casus Belangrijke uitgangspunten van de beleidsplannen Rol van de

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3: Risico inventarisatie In deze bijlage treft u een eerste interne inventarisatie aan van financiële en politieke risico s die we als gemeente lopen als gevolg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063 ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 GEMEENTE BEDUM VOORGESTELD BESLUIT : De raad besluit: - het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg

Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg Risicomanagement decentralisatie jeugdzorg Gemeente Amersfoort Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, maart 2013 NAR Advies BV T: 088 4300100 Postbus 769 KvK 53177894 E: info@risicomanagement.nl

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. De geactualiseerde Verordening is voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Boekel.

GEMEENTE BOEKEL. De geactualiseerde Verordening is voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Boekel. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 24 oktober 2017 Voorstel van : College van Burgemeester en Wethouders Onderwerp : Geactualiseerde Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2018 Samenvatting

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Raad op zaterdag s Hertogenbosch, 22 november 2014 Hugo ter Steege Programmamanager Jeugd en Wmo gemeente s Hertogenbosch Dorrit de Jong VNG en plv

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie