Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017"

Transcriptie

1 Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 januari

2 Inleiding Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) staan voor een grote opgave om de komende jaren drie decentralisaties binnen het sociale domein uit te voeren. Drie taken komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten: de invoering van de participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en alle taken op het terrein van de jeugdzorg. Met deze nieuwe verantwoordelijkheden krijgen gemeenten ook te maken met grote bezuinigingsopgaven. Kortom, de uitdaging is groot. Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen aan wat de gemeenten HSSM willen bereiken in het sociale domein na de invoering van de decentralisaties. Hierin worden de uitgangspunten voor de inrichting van het sociaal domein gepresenteerd. Op basis van het plan werken wij de komende tijd stap voor stap verder, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2015 ingevoerd kan worden. Duidelijk is dat de gemeenten HSSM de decentralisatie opgaven niet alleen kunnen realiseren. Er is een nadrukkelijke wens om dit in dialoog met inwoners en instellingen te doen. Dit beleidsplan is daarom als concept eind december 2013 voorgelegd aan belangenvertegenwoordigers van inwoners (waaronder de WMO en WWB adviesraden), aanbieders en instellingen. Het plan diende als richting voor een dialoog. Op basis van de reacties in deze periode van dialoog is het beleidsplan aangepast om vervolgens begin 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraden te worden voorgelegd. Opiniërende raad / raadscommissie Besluitvormende raad / raad Hoogezand- Sappemeer Slochteren Menterwolde 10 februari februari januari maart februari februari 2014 Het beleidsplan is opgebouwd uit een algemeen deel en vervolgens uitgewerkt in een specifiek deel per decentralisatie. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan de eigenheid van elke decentralisatie. Daarbij blijft het uitgangspunt: verbinding tussen de decentralisaties, zowel in de inhoudelijke richting die wordt gekozen als het gezamenlijke proces met inwoners en instellingen dat wordt doorlopen. De noodzaak voor de verandering is er en de ambitie is er om die noodzaak aan te wenden als springplank om de verandering een zet te geven en ondersteuning aan de inwoners te verbeteren. Tegelijkertijd is er realisme genoeg om niet de illusie te hebben dat met de voorgestelde koers alle problemen in het sociaal domein opgelost kunnen worden. De gemeenten hebben nu eenmaal niet alle factoren in de hand en zoeken samenwerking met alle betrokken partijen om deze klus te klaren. Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders, Jaap Velema, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer Gea Huizingh-Albronda, wethouder gemeente Slochteren Annelien de Winter, wethouder gemeente Menterwolde 2

3 Samenvatting beslispunten Hieronder geven we een samenvatting van alle beslispunten. In onderliggende stukken worden de punten onderbouwd. De beslispunten zijn daar herkenbaar gemaakt door ze in een kader te plaatsen. 1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. 2. Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. 3. Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 5. Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 3

4 Jeugd 1. De beleidsdoelen van het jeugdbeleid vaststellen. 2. Instemmen met de voorlopige beoogde resultaten: a. het realiseren van het overgangsrecht van bestaande zorgtrajecten in 2015 b. stabilisering van het aantal kinderen in zorg in 2015 en de inzet van een daling in 2016 met 5% c. 80% van de ouders is tevreden over de geboden zorg 3. Het Groningen Functioneel Model vaststellen als basis voor de inrichting van de gemeentelijke jeugdhulpverlening 4. De lokale uitwerking van het Groninger Functioneel Model bestaat uit: a. De basiszorg wordt door basisteams uitgevoerd b. De organisatie en invulling van basisteams worden door elke gemeente afgestemd op de eigen schaal en behoefte c. De drie gemeenten organiseren gezamenlijk een expertteam (expertpool) ter ondersteuning van de basisteams 5. De functies van basisteam en expertteam zijn: De basisteams zijn verantwoordelijk voor: informatie en advies/preventie; Activering en ondersteuning normale opvoedomgeving; Ontmoeting; Signalering; Vraaganalyse; Toeleiding naar jeugdhulp; Casemanagement; Lichtere vormen van ambulante hulp; De monitoring van de uitvoering van het zorgplan. Het expertteam is verantwoordelijk voor: Ondersteuning en activering normale opvoedomgeving; Ondersteuning bij de vraaganalyse; Triage; Ondersteuning bij de toeleiding naar individuele zorgtrajecten; Ondersteuning ambulante hulp; Casemanagement bij tijdelijke opschaling; Monitoring risicofactoren, kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp. 6. We voeren de Jeugdwet uit met de bestaande zorgaanbieders. Vrijgevestigde psychologen en therapeuten sluiten wij niet uit. 7. Vaststellen van kwaliteitseisen (zie plan). 8. Voor de uitvoering van de Jeugdwet in de beleidsperiode uit te gaan van de decentralisatie uitkering voor jeugd. Het beleid en de verdeling van de budgetten te baseren op de financiële kaders AWBZ 1. Onze prioriteit ligt in 2014 op de transitie. We laten echter geen kansen voor een nieuw sociaal domein liggen en transformeren waar mogelijk. 2. We zoeken in het proces van verandering nadrukkelijk de samenwerking met inwoners, aanbieders en maatschappelijke organisaties. We stimuleren en faciliteren goede initiatieven. Bijvoorbeeld door expertise beschikbaar te stellen of subsidie te verlenen. 3. We beleggen de toegang tot de Wmo bij de basisteams, het keukentafelgesprek is het vertrekpunt. 4

5 4. De inrichting van het basisteam is in hoofdlijnen hetzelfde maar kan lokaal verschillen afhankelijk van de kenmerken van de wijk, het dorp of de gemeente. 5. Op basis van gesprekken met inwoners komen we tot arrangementen voor ondersteuning. Uitgaande van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden van het eigen netwerk en de sociale omgeving, ondersteuning met inzet van collectieve voorzieningen en tenslotte de inzet van een individuele voorziening. Een individuele voorziening komt pas aan de orde als al het andere ontoereikend is. 6. We vinden preventie belangrijk en zetten daarom in op welzijn. Wat in welke wijk of gemeente nodig en mogelijk is organiseren we lokaal (wijk- en buurtgericht). 7. Het onderwerp Pgb verder uitwerken op basis van de genoemde uitgangspunten en de wettelijke mogelijkheden. 8. We kiezen er voor om voor alle individuele Wmo voorzieningen een eigen bijdrage beleid te voeren (binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders). 9. We gaan een overgangsregeling organiseren voor huidige AWBZ klanten. In deze regeling worden met aanbieders afspraken gemaakt over kwaliteit, tarief en transformatie (in samenspraak met de cliënt). 10. We willen structureel uitkomen met de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de decentralisaties. Participatie 1. Een aantal keuzes voor participatie met de 3 gemeenten gezamenlijk uitwerken in het jaarplan. (Zie overzicht van deze keuzes op p 5 van het beleidsplan participatie). 5

6 I Algemeen De gemeenten HSSM kiezen ervoor om de drie decentralisaties in samenhang op te pakken. Beslispunt 1 De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) voeren de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ naar Wmo en Participatiewet) in samenhang uit. In dit algemene deel wordt die samenhang zowel op inhoud als proces beschreven. Daarna wordt per decentralisatie een verdieping uitgewerkt. Dit leidt tot de volgende indeling: I Algemeen 1.1 Aanleiding 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten 1.3 Risico s 1.4 Verantwoording en monitoring II III IV Beleidsplan jeugd Zorg voor jeugd Beleidsplan AWBZ Beleidsplan van AWBZ naar Wmo Beleidsplan participatie Werk in uitvoering 1.1 Aanleiding Het sociaal domein bestaat uit onder andere de leefgebieden werk, gezondheid, welzijn en zorg. Op landelijk niveau loopt ons huidig systeem vast. Wij raken verstrikt in een web van wetten, regels, indicatieprotocollen, aanvraagprocedures en financiële regels. Het vastlopen van het huidig systeem wordt nog eens versterkt door: een toenemende zorgvraag; het problematiseren van het leven. De neiging bestaat al snel om een sticker op iemand te plakken bij een afwijking van de norm; de toenemende bureaucratisering. Professionals zijn noodgedwongen te veel bezig met regels en administratie, terwijl het moet gaan over mensen en oplossingen; claimgedrag van burgers. Wij hebben recht op... Daarnaast zijn in de afgelopen jaren de kosten van het systeem sterk gestegen. Daardoor is het systeem ook op financieel gebied onhoudbaar geworden. Steeds meer wordt de conclusie gedeeld dat de huidige verzorgingsstaat in de toekomst niet meer te betalen is. Om het systeem weer beheersbaar en betaalbaar te maken, heeft het rijk een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is om een aantal taken op het gebied van het sociaal domein over te hevelen naar gemeenten: 3 decentralisaties op de terreinen jeugd, AWBZ en participatie. Om de decentralisaties in te voeren, moeten gemeenten stappen zetten om: een transitie te regelen: organisatorisch zo te regelen dat gemeenten op 1 januari 2015 de nieuwe taken kunnen uitvoeren. een transformatieproces realiseren: welke ambities hebben de gemeenten om een verandering te realiseren? Enerzijds om de dienstverlening aan inwoners te verhogen, maar ook om besparingsmogelijkheden te creëren. Dan zijn er extra 6

7 stappen nodig in overleg met inwoners, instellingen, aanbieders en in de gemeentelijke organisatie. Beslispunt 2 Decentralisatie is transitie en transformatie. Dit betekent een beleidsrijke invoering. Beslispunt 3 Het beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 2014 tot en met Dit beleidsplan is een stap in het proces om tot een goede invoering van de decentralisaties te komen voor zowel de transitie als de transformatie. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zijn er tegelijkertijd nog veel onduidelijkheden. De behandeling van de nieuwe wetgeving in de Eerste en Tweede kamer heeft nog niet plaatsgevonden, de precieze impact van de bezuinigingen is niet helder en het inzicht in aantallen cliënten en hun vragen is onvoldoende scherp. Maar dit alles kan niet leiden tot achterover leunen en wachten. In de periode tot 1 januari 2015 is immers een forse opgave te realiseren en de voorbereidingstijd is hard nodig. Daarom is gekozen om met dit plan de uitgangspunten voor de invoering van de drie decentralisaties uit te werken en de onderwerpen te benoemen die nader uitgewerkt dienen te worden. De uitgangspunten van het plan worden vertaald in verordeningen en jaarlijks wordt een uitwerkingsnotitie opgesteld in de vorm van een jaarplan. Verordening De gemeenteraad stelt in 2014 een nieuwe verordening vast voor elke decentralisatie. In de verordening moet onder andere worden vastgelegd op welke wijze en op basis van welke criteria een inwoner al dan niet voor een voorziening in aanmerking komt. In de verordening kan ook worden bepaald of er een eigen bijdrage moet worden betaald. Jaarplan Jaarlijks stelt de gemeenteraad een jaarplan vast voor de decentralisaties waarin op basis van de dan geldende werkelijkheid en zekerheden keuzes worden gemaakt. Qua planning wordt dit jaarplan aan de raad voorgelegd voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het volgende jaar zodat de inhoudelijke en financiële keuzes voor de decentralisaties in de begroting kunnen worden verwerkt. De uitwerking in verordeningen en jaarplannen is in onderstaand plaatje met een tijdpad weergegeven: 7

8 Beslispunt 4 Het beleidsplan wordt in 2014 uitgewerkt in verordeningen (dit is een wettelijke verplichting) en jaarlijks in jaarplannen die voorafgaand aan de gemeentelijke programmabegroting door de raad worden vastgesteld. In de jaarplannen worden inhoudelijke en financiële keuzes uitgewerkt. 1.2 Samenhangende beleidsuitgangspunten De gemeenten HSSM hebben besloten om de invoering van de drie decentralisaties samenhangend op te pakken. Niet alleen onderling samenhangend, maar ook in verbinding met andere taakvelden in het sociale domein waar de gemeenten nu al verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Wmo). 8

9 De drie decentralisaties (in samenhang met de bestaande gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein) hebben een grote overlap in doelgroepen en een sterke overeenkomst in doelstellingen: meedoen in de samenleving (participeren) op alle leefgebieden: wonen, werk, onderwijs, gezondheid, veiligheid, welzijn en zorg. Inwoners moeten een eigen huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. De gemeenten krijgen door de decentralisaties de kans een ontkokerd stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van inwoners. Hierdoor is het mogelijk om vragen van inwoners integraal op te pakken. Daarom is het van belang om de drie decentralisaties in samenhang te zien. Als kader voor de beleidsuitgangspunten zijn de beleidsvisies van de gemeenten HSSM gebruikt. HSSM hebben alle drie een visie voor het sociale domein voor de toekomst opgesteld, respectievelijk Burgers in de benen (2012), De kracht van Slochteren (2012) en De toekomst van welzijn in de gemeente Menterwolde (2013). De kerndoelstelling van alle drie de visies is dat elke inwoner in de gemeenten HSSM volop meedoet in de samenleving. Deze doelstelling is niet nieuw of anders. Al jaren is het beleid van de gemeenten HSSM hierop gericht. Omdat het huidige systeem vastloopt (zie 1.1) en omdat de decentralisaties de mogelijkheid bieden voor meer samenhang, wordt gekozen om met een ander model te gaan werken om deze doelstelling te realiseren. De noodzaak tot verandering is daarmee een gemene deler uit de drie visies. Dat geldt ook voor de richting: meer bouwen op de eigen kracht van inwoners, minder regels, meer verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan professionals en zorg dicht bij de mensen - letterlijk in de buurt - organiseren. De hieronder gepresenteerde uitgangspunten vloeien hieruit voort en bouwen erop door. Ze geven richting voor de verdere voorbereiding van de transformatie van de decentralisaties: 1. Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Eigen kracht als uitgangspunt geldt voor alle inwoners: van jong tot oud, met of zonder beperking. Immers iedereen heeft talent en wil graag de regie over zijn of haar leven houden. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. De opgave voor de komende jaren is: hoe kan de samenleving zo worden vorm gegeven dat mensen zelf, of met hulp van anderen, hun problemen kunnen oplossen. Op cliëntniveau betekent dit dat niet over maar met de cliënt wordt gesproken. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van inwoners, binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen die burgers hebben op het terrein van werk en inkomen. En de vraag wordt gesteld: wat kan op eigen kracht of met behulp van familie, mantelzorgers, vrijwilligers en buren gedaan worden? Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een interventie waardoor men minder dan voorheen een beroep doet op de voorzieningen van de gemeente. 2. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dit is de kerngedachte van de huidige decentralisaties. Inwoners kunnen niet in gescheiden hokjes worden gestopt en leven niet in termen van jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. De inwoner stelt zijn vragen en behoefte vanuit zijn eigen praktijk. Oplossingen zijn maatwerk vanuit een integrale benadering van de vraag en verbinding - voor zover nodig -tussen de verschillende leefgebieden. 9

10 Wanneer er sprake is van meervoudige vragen, bijvoorbeeld een inkomensprobleem én problemen met de gezondheid, dan wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een integrale aanpak. Daarbij is het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Integraal valt hierbij uiteen in twee elementen: integraal in de zin van de inwoner en zijn totale leefomgeving en integraal in de zin van de problematiek (jeugd, Wmo, participatiewet). Zo is aansluiting van voorzieningen op elkaar beter mogelijk, voorkomen we overlap in de voorzieningen, ervaart de inwoner de ondersteuning als één geheel en is de ondersteuning doelmatiger. Integrale aanpak betekent ook werken met een ontkokerd stelsel van budgetten. 3. Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams. De buurt, het dorp of de wijk is de directe leefomgeving van de burger, waar voor kwetsbare burgers ondersteuning geboden kan worden. Om integrale ondersteuning te bieden worden basisteams ingesteld van generalisten. Dit team is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen uit de verschillende werkvelden. Het team komt in samenspraak met de hulpvrager tot een integraal maatschappelijk plan. Het team is herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk. Het werken is gericht op het versterken van de eigen kracht en is ook het aanspreekpunt voor een inwoner/gezin, vrijwilliger en professional. Uit het team wordt een regisseur aangewezen, die het aanspreekpunt is voor de inwoner/het gezin en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het benodigde arrangement van welzijn en zorg en het bijbehorend budget. De werkwijze van een basisteam sluit aan bij de normale leefomgeving van een inwoner; de (pedagogische) civil society. Als er hulp of ondersteuning nodig is in een gezin wordt dit zo veel mogelijk daar gebracht waar het zich manifesteert en waar het kan worden opgelost. Wanneer meer nodig is, wordt dit in samenhang en samenspel met de directe leefomgeving uitgevoerd. Het basisteam laat de inwoner niet los ook al wordt er specialistische hulp ingezet. Het basisteam neemt direct de zorg weer over wanneer de specialistische zorg niet meer nodig is en leidt de ondersteuning weer terug naar de reguliere leefomgeving zodra het kan. Een basisteam is nadrukkelijk maatwerk dat aansluit bij het gebied waar het team werkt. Geen team zal dus hetzelfde zijn. We vinden het belangrijk dat we de ondersteuning voor onze burgers goed regelen. Hier hoort ook bij het recht op privacy. Dit willen we waarborgen in de werkwijze met basisteams. De komende periode gaan we dit uitwerken in een privacyprotocol. Daarnaast sluiten we aan op de bestaande klachtenprocedures. Mocht een inwoner het niet eens zijn met een bepaald besluit dan is er daarnaast de mogelijkheid tot bezwaar en beroep, zoals nu in de Wmo bijvoorbeeld ook al mogelijk is. Op dit moment wordt in Hoogezand-Sappemeer ervaring opgedaan met deze werkwijze door een sociaal team in het gebied Gorecht-West tot en met Spoorstraat- Kieldiep. In Slochteren worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor het werken met een sociaal team. En in Menterwolde is een sociaal team actief gericht op de doelgroep ouderen. Aan de hand van deze ervaringen wordt verder invulling gegeven aan de basisteams. Deze uitgangspunten betekenen een omslag in denken en doen. Om de uitgangspunten in de praktijk tot uitvoering te kunnen brengen, moet het huidige stelsel vereenvoudigd worden en moet de effectiviteit van de ondersteuning verbeterd worden. In de beleidsplannen (en 10

11 verordeningen) jeugd, AWBZ en participatie worden de uitgangspunten inhoudelijk verder uitgewerkt. Beslispunt 5 Drie richtinggevende beleidsuitgangspunten zijn: - Uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid - Eén gezin, één plan, één regisseur - Wijk- en dorpsgericht werken met basisteams 1.3 Risico s De opgave van decentralisaties bevat grote risico s en onzekerheden en de gemeenten HSSM willen de mogelijkheden optimaal benutten om beheersmaatregelen te treffen en waar nodig bij te sturen. Dit is in deze fase niet eenvoudig omdat nog veel risico s onbekend zijn of de (financiële) impact nog niet in te schatten is. Hieronder is een eerste inventarisatie van risico s benoemd en de maatregelen om ze te beheersen. Dit overzicht wordt jaarlijks in de jaarplannen geactualiseerd. Risico Bestuurlijk De gemeente krijgt per 1 januari 2015 directe verantwoordelijkheid voor zorg waarbinnen zich ernstige incidenten kunnen voordoen. Dat kan heftige maatschappelijke reacties oproepen richting bestuurders en politiek Politiek Mislukken of vertragen samenwerking 23 gemeenten binnen de Routekaart Jeugd en AWBZ traject Zorginhoudelijk Door ontgroening en vergrijzing zijn er steeds minder burgers beschikbaar als opvoeders en ondersteuners. Voor de invulling van de kanteling neemt daardoor het sociale kapitaal af Zorginhoudelijk Discontinuïteit van huidige en gewenste zorgaanbod en kwaliteit door overdracht naar gemeente Zorginhoudelijk Onvoldoende specialistische hulp beschikbaar in kwaliteit en continuïteit Financieel Bij invoering onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren Maatregel Vooraf afspraken maken met Raad / B&W - Bewustwording en protocollen hoe om te gaan met een dergelijke situaties inclusief communicatie - Proactief benaderen van de media - Intensivering bestaande samenwerkingsverband Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, -Mogelijkheid samenwerking andere gemeenten openen waaronder beoogde herindelingpartners -Demografische ontwikkelingen op de voet volgen -Herstructurering basisvoorziening afgestemd op de demografische ontwikkelingen -Investeren in sociaal kapitaal, ontwikkelen nieuwe sociale arrangementen - inventarisatie van lopende trajecten en afspraken qua aantallen en type zorg in samenwerking met 23 gemeenten en zorgaanbieders - In alle afspraken het overgangsrecht goed borgen en vangnet voor schrijnende gevallen - Eventueel bestaande afspraken tussen huidige financiers en aanbieders voor 1 jaar overnemen. - Er op sturen dat in het kader van de samenwerking tussen de 23 gemeenten omvang, kwaliteit en continuïteit wordt gerealiseerd - Op basis van huidige gegevens zwaardere zorg inkopen (niet te optimistisch over verschuiving op korte termijn van zwaar naar lichtere vorm van zorg) - Lobby door VNG. Overleg met gemeenten binnen routekaart / oost Groningen. -Brief 2 e kamer Zorgaanbod versoberen. -Inkoop: sterk kostenbewustzijn laag in de organisatie te creëren -Bij inkoop zorgaanbieders naast de kwaliteit ook de prijs, als selectiecriterium mee te laten wegen. -Minimalisering bureaucratie. 11

12 Financieel O.a. door de invoering van lokaal gerichte zorg ontstaat er een grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden Financieel Structurele tekorten door een toenemende zorgvraag als gevolg van sociaal economische ontwikkelingen in de regio Oost Groningen. Financieel Demografische trend van ontgroening en vergrijzing veroorzaakt een aanzienlijke daling van de decentralisatie uitkering (groen) en explosieve toename van de zorgvraag (grijs). Het aanpassen van de voorzieningen loopt financieel niet synchroon met deze ontwikkelingen. Financieel Het ontbreken van directe beïnvloeding van het gedwongen kader voor jeugd waaronder de kosten van lopende trajecten na 2015 Wet en regelgeving Inbreuk privacy cliënten doordat gegevens bij de verkeerde instanties / personen terecht komen Zorgaanbieders Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende te realiseren Informatisering Niet tijdig beschikken over juiste informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en begroting Informatisering ICT-infrastructuur is niet tijdig gereed om o.a. de kosten te beheersen van de op de vraag gebaseerde zorgconsumptie Organisatorisch De uitrol van basisteams en het expertteam is - Budgetbewaking - Afspraken met huisartsen voor jeugd - Binnen het functioneel model de criteria voor toeleiding naar flexibele en specialistische zorg kritisch toe te passen. Eerst oplossing zoeken in de basiszorg. -Inzet PGB kritisch te zijn op de prijs kwaliteit verhouding -Investeren in de basiszorg en basisvoorzieningen - Beleid aanpassen, versobering verordening - Financiële reserves opbouwen en budgetten ontschotten -Investeren in de participatie van sociaal economische doelgroepen -Kansen van kinderen versterken door kwalitatief hoogwaardig onderwijs -Stimuleren werkgelegenheid dat aansluit bij de het niveau van de sociale doelgroepen -Monitoring demografische ontwikkelingen en extrapolatie daarvan naar het beleid op de korte en de middellange termijn -Bij de inkoop van zorg alle mogelijke en gewenste flexibiliteit inbouwen -In samenwerking met aanbieder en burgers het organiseren van een flexibele zorginfrastructuur. - Inzicht in aantallen lopende trajecten -Lokale samenwerking en afspraken over indicatie stellingen met de gecertificeerde instelling en Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie - Afspraken maken en helder privacyprotocol -kritische eisen t.a.v. (koppelen) automatisering -Rechten cliënten borgen / inzage en correctierecht -Samenwerking 23 gemeenten en samenwerking 3 gemeenten eventueel uit te breiden met beoogde herindelinggemeenten - Deskundigheid inhuren - Gedeeltelijk bestaande contracten overnemen -Aanbieders niet alleen verantwoordelijk maken voor door de gemeente gevraagde diensten/producten w.o. in de basiszorg, gedeeld belang zoeken - bijstellen eigen beleid -Initiatief om datavoorziening te verbeteren -Concrete en eenduidige uitvraag van gegevens bij verschillende partijen in samenwerking 23 gemeenten -Conservatieve inschatting van het budget en zorgvraag - In contracten en aanpak zorgen voor voldoende flexibiliteit om bij te sturen - Aansluiting met landelijke ICT initiatieven -Samenwerking 23 gemeenten - Beginnen met basale toepassingen ICT bewezen technologie - Niet te hoge verantwoordingseisen opleggen - Zo snel mogelijk starten met de inrichting van basisteams en niet te lang in de planfase blijven 12

13 niet tijdig afgerond. Er moet veel in een jaar tijd gebeuren: organisatorische inbedding, afspraken met deelnemende partijen, werving. Dienstverlening Onduidelijkheid bij de inwoner mbt waar naar toe met welk probleem of vraag. Er is een veelheid aan loketten, zowel fysiek als op internet. hangen. - Ontwikkelen van een duidelijke communicatiestrategie, inclusief de inzet van internet 13

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties 1 Inhoud: Managementsamenvatting 3 Inleiding/probleemstelling 6 Hoofdstuk 1 De maatschappelijke opgave

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie