Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop"

Transcriptie

1 Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 worden taken inzake AWBZ, jeugdzorg en participatie gedecentraliseerd naar gemeenten toe. Deze decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke financiële taakstellingen. Voor de drie decentralisaties (AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet) zijn projectleiders benoemd. Deze worden aangestuurd door een programmamanager. In het kader van sturing en opdrachtgeverschap vindt op gezette tijden overleg plaats tussen de drie projectleiders en de programmamanager. Daarnaast zijn er per project werkgroepen ingesteld. Aangezien de geldstromen grotendeels via inkoop- en subsidietrajecten zullen verlopen, is inkoop/juridische zaken aangesloten. Bij de werkgroep rond de AWBZ is dit al vanaf het begin gebeurd, waardoor veel informatie helder is en duidelijk is gedeeld. Door de beleidsadviseur WMO is al een uitgebreid inhoudelijk document opgesteld, wat als basis voor het vervolg kan dienen. Voor wat de AWBZ betreft, hebben we het (bijna) geheel over inkoop (lokaal en wellicht voor uitzonderlijke opdrachten provinciaal/regionaal). De jeugdzorg ligt complexer, omdat er vanuit het Rijk met de VNG transitieafspraken zijn gemaakt, waarbij (in ieder geval de komende twee jaar) vergaande garanties aan cliënten en opdrachtnemers zijn gegeven. Daarnaast moet een groot deel op provinciaal of regionaal niveau plaatsvinden. Hierdoor wordt de autonome beleidsvrijheid van de gemeente Heerenveen aanzienlijk ingeperkt. Voor wat jeugdzorg betreft, hebben we het deels over inkoop (provinciaal/regionaal/lokaal) en deels over subsidies (deels bestaande gemeentelijke subsidies en deels subsidies, die nu via de provincie verlopen). Tot slot is er de Participatiewet. Deze is onlangs dusdanig uitgekleed, dat er op het gebied van inkoop/subsidies weinig tot niets overblijft. De Participatiewet blijft in dit document daarom verder buiten beschouwing. Indien nodig zal op ad hoc basis ondersteuning vanuit juridisch/inkoop worden verleend. Er is behoefte gebleken aan kaders voor sturing en opdrachtgeverschap. De wens is uitgesproken dit voor alle decentralisaties zoveel mogelijk eenduidig op te pakken. Door het wegvallen van de Participatiewet resteren de AWBZ en Jeugdwet. Voor wat de Jeugdwet betreft, is het mogelijk, dat de uitgangspunten in dit document niet stroken met de uiteindelijke keuzes op regionaal/provinciaal niveau, maar wij stellen voor deze uitgangspunten als onze inzet in te brengen. Voor wat eventueel lokaal in te kopen onderdelen betreft, kunnen we de uitgangspunten uiteraard wel hanteren. De in dit stuk gebruikte terminologie is nog aan verandering onderhevig (onder andere door het zoeken van aansluiting bij wettelijke termen en een mogelijk onderscheid daarin tussen Jeugdzorg en Wmo). De strekking van de inhoud zal hierdoor niet wijzigen. Dit document behelst uitsluitend wat wij lokaal inkopen (subsidiëren). Uiteraard is er samenhang met regionale en provinciale inkoop/subsidieverstrekking en zal de verbinding hiermee moeten worden gezocht. 2. Inkoop en Subsidie Rond de decentralisaties doen zich zowel subsidies als inkoop voor, waarbij subsidies m.n. van toepassing zullen zijn op Algemene voorzieningen/eerstelijnszorg en inkoop bij Individuele ondersteuning/specialistische hulp. Hoewel de juridische figuur voor inkoop en subsidie verschillend is, zijn er verregaande overeenkomsten. In beide gevallen worden eisen gesteld, waartegenover een financiële vergoeding wordt geplaatst. Dit betekent tevens, dat in beide gevallen onder andere beheer op de relatie en kwaliteit van 1/10

2 de dienstverlening plaats dient te vinden. In geval van inkoop spreken we hierna over contractbeheer en ingeval van subsidies over subsidiebeheer. 3. Inhoudelijk De gemeente Heerenveen maakt op de basis van de Visie sociaal beleid (2013) onderscheid in een viertal categorieën zorg en ondersteuning: 1. Versterken zelfredzaamheid en sociale cohesie: algemene preventie; 2. Voegsignalering en preventie: specifieke preventie; 3. Lichte/matige professionele ondersteuning; 4. Zware professionele ondersteuning. Voor wat deze categorieën betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen AWBZ en Jeugdzorg. Door inzet van categorie 1 en 2 moet het beroep op professionele 2 e lijnszorg verminderd wordt. In Categorie 1 vallen de zogenaamde basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen. Maar ook (bewoners) initiatieven die leiden tot versterken sociale netwerken, bevorderen participatie, faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers en algemene preventieve maatregelen (geldend voor iedereen). Categorie 2 gaat om alle preventieve activiteiten die wij uitvoeren zoals AMW, aanbod CJG, en maatwerk JGZ, maar ook voor- en vroegschoolse educatie Het gaat om voorzieningen die in principe algemeen toegankelijk zijn en waarvoor geen indicatie van de toegang benodigd is. Het zijn voorzieningen die wel algemeen toegankelijk zijn, maar gericht zijn op lichte ondersteuning voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte (selectieve preventie). Categorie 3 en 4 is professionele zorg waarvoor een indicatie nodig is die via de toegang verkregen wordt. Categorie 3 gaat om lichte of matige professionele ondersteuning, bv. huishoudelijke hulp. Individuele ondersteuning (begeleiding) kan er ook onder vallen. Maar bijvoorbeeld ook om algemene ondersteuning zoals dagbesteding. Het betreft veelal grote aantallen gebruikers en aanbieders. Er zijn voor de meeste producten veel aanbieders in de markt. Categorie 4 gaat om zware professionele ondersteuning. Het gaat hier om de zware en gespecialiseerde zorg. Het betreft veelal dure zorg voor kleine aantallen inwoners. Er zijn weinig aanbieders in de markt (soms zelfs maar 1). 4. Wensbeeld /uitgangspunten Hieronder volgen de uitgangspunten voor de inkoopstrategie. Deze vallen uiteen in specifieke punten vanuit de Decentralisaties en algemene punten. Het wensbeeld en de voorgestelde situatie hebben wij aan elkaar gekoppeld. Per punt wordt dit nader aangegeven. Specifiek Decentralisaties 1. Vermindering professionele ondersteuning Door in te zetten op de categorieën 1 en 2 wordt het beroep op 2 e lijns professionele zorg verminderd. 2. Keuzevrijheid cliënt/zorgcontinuïteit De cliënt wordt betrokken bij het opstellen van het maatwerkarrangement / Ondersteuningsplan en heeft waar mogelijk keuzevrijheid in keuze aanbieders (voor zover gecontracteerd) en evt. een PGB ipv ZIN. Hierbij is aandacht voor zorgcontinuïteit. 3. Toegang 2/10

3 Er is scheiding tussen zorgtoewijzing en uitvoering van de zorg. De gemeente (meitinker/cjg preventiemedewerker + Ondersteuningsteam CJG) heeft de regie op de toegang, voert deze zelf uit en huurt indien noodzakelijk externe (medische) deskundigheid in. De gemeente contracteert de uitvoerders van de zorg casu quo gaat voor wat Algemene Voorzieningen betreft subsidierelaties aan. 4. Prikkel kwaliteit en innovatie Opdrachtnemers en subsidierelaties worden waar mogelijk geprikkeld op het gebied van kwaliteit en innovatie. In het Programma van Eisen (PvE) worden minimale kwaliteitscriteria opgenomen. Daarnaast heeft de klant keuzevrijheid en wordt in het PvE opgenomen, dat de klant tussendoor (een beperkt aantal keren) mag wijzigen van aanbieder. Door producten te clusteren en waar mogelijk te kiezen voor een functionele omschrijving in het Programma van Eisen (PvE) laten wij de hoe vraag bij m.n. de leverancier. Op dit punt kan de leverancier ook voor innovatie zorg dragen. 5. Sturen op resultaat Het resultaat voor de cliënt moet centraal staan. Door producten te clusteren en waar mogelijk te kiezen voor een functionele omschrijving in het Programma van Eisen (PvE) wordt deels invulling gegeven aan sturen op resultaat. Bv. het resultaat bij ondersteuning vaardigheden bij reizen is dat de cliënt zelfstandig kan reizen. (Hoe dit past in het voorgestelde inkoopmodel: zie verderop punt 12 en bijlage 3 hierover). 6. Zelf (lokaal) inkopen/subsidiëren Wat de gemeente zelf kan inkopen/subsidiëren, koopt/subsidieert zij zelf in. Wat regionaal moet, doet zij regionaal. Wat provinciaal moet, doet zij provinciaal. 7. Social Return De gemeente heeft beleid aangenomen voor Social Return (5% van de omzet bij contracten boven de ). Er wordt in overleg getreden met de ambtenaar Social Return om nader invulling te geven aan de mogelijkheden van Social Return. 8. Samenhang Hoewel de decentralisaties WMO en Jeugdzorg twee aparte projecten zijn, die betrekking hebben op verschillende doelgroep, is er samenhang tussen beide. Deze samenhang is een aandachtspunt bij verdere uitvoering. 9. Actief beheer contracten en subsidies Om kwaliteit te waarborgen en bezuinigingen te realiseren is een goed beheer van contracten en subsidie noodzakelijk (actief accountmanagement). Daarnaast draagt dit bij aan een goed relatiebeheer, wat een positief effect kan hebben op de uitvoering. Een goede overlegstructuur is hierbij noodzakelijk. 10. Financiën De gemeente heeft oog voor de beperkte financiële middelen en de noodzaak tot kostenbeheersing en past zich hierop aan. Het gewenste inkoopmodel moet ons de mogelijkheid geven om maximaal te sturen op kostenbeheersing: - Prijs, bv. prijs per cliënt: een scherpe prijs, lager dan de prijzen die nu gehanteerd worden. - Aantal cliënten die professionele ondersteuning krijgen: dit doen we via de toegang. - Kwaliteit en innovatie: prikkel die leidt tot innovatieve zorgarrangementen die goedkoper zijn en het resultaat voor de cliënt verbeteren. - Toegang tot professionele zorg: door selectie aan de poort minder cliënten in dure zware zorg, verschuiving van zware naar lichte en goedkopere vormen van ondersteuning. - Eigen bijdragen cliënten: maximaal op inzetten. - Efficiency: minder regels, prikkel die overheadkosten verlaagt. 3/10

4 Algemeen 11. Lokale focus, werkgelegenheid, zorgcontinuïteit en MKB Er wordt waar mogelijk rekening gehouden met de lokale werkgelegenheid. Partijen die worden gecontracteerd zijn goed bekend met de lokale sociale infrastructuur. De continuïteit van zorg is gegarandeerd. Bij het stellen van eisen wordt waar mogelijk rekening gehouden met het MKB. De gemeente heeft hierbij oog voor het feit, dat zij monopsonist is en daarmee de ontwikkeling van de markt nadrukkelijk bepaalt. 12. Duurzaamheid Voor wat (on)mogelijkheden rond duurzaamheid betreft, heeft overleg plaatsgevonden met de ambtenaar Duurzaamheid. Op dit punt spelen geen bijzonderheden. 13. Personeel De gemeente draagt zorg voor voldoende personele capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) voor het uitvoeren van de taken en de keuzes, die daarin zijn gemaakt. 14. Evaluatie De gemeente evalueert de keuzes en ontwikkelingen constant en bouwt waar mogelijk ruimte voor heroverweging en bijsturing in. 15. Tijdpad De gemeente is in staat om met de inkoopmethodiek zorgvuldig de procedure te doorlopen zodat de gemeente op tijd klaar is voor de nieuwe taken. Volgens een AMvB moeten de gemeenten op 1 oktober 2014 klaar zijn met hun zorginkoop AWBZ/Wmo. Voor subsidies hoeft weliswaar geen inkooptraject te worden doorlopen, maar ook hier is het noodzakelijk, dat subsidierelaties tijdig duidelijkheid hebben rond verwachtingen in hun richting. 5. Inkoopmodellen Op dit moment doen in den lande een zestal inkoopmodellen de ronde. De eerste vijf modellen betreffen: 1. doorgaan op huidige voet (onbetaalbaar); 2. veilen per geval (per gezin veilen = erg intensief voor zowel gemeente als aanbieders); 3. integreren met indicatie (aanbieder doet zelf indicatie, controle budget weg); 4. wijkgericht contacteren (kwaliteit en budget moeilijk te bewaken). 5. wijkteams (Voordelen: wijkteam kan zelf veel doen, betrekken rechterkant (zie afbeelding hieronder) gebeurt automatisch. Nadelen: regisseurs/wijkteams belasten met inkoop, gemeente minder greep op contracten, waak voor eigen indicaties, wie beoordeelt leden wijkteam?, ontstaan overlegcultuur). De genoemde nadelen, maken de bovenstaande vijf modellen naar onze mening niet geschikt voor de Heerenveense situatie en uitgangspunten. Ze verhouden zich niet met onze keuzes om zelf regie te voeren op een integrale en onafhankelijke toegang (Visie sociaal domein). Het laatste model past wel in ons beleid en betreft: 6. regisseursmodel (regisseursfunctie kan door gemeente zelf worden uitgevoerd, of extern worden belegd)) Voordelen: één regisseur, past op alle D s, gaat uit van adequate zorg, sturing op prijs is mogelijk. Nadelen: regisseur is cruciaal (kwaliteit), onzekerheid voor aanbieders over volume. 4/10

5 Bovenstaande afbeelding geeft het regisseursmodel weer. Regisseursmodel hanteren. 6. Inkoopmethodieken Inkoopmethodieken zijn de wijze om tot inkoop te komen. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de in te kopen Diensten allemaal als zogenaamde 2B-dienst 1 kunnen worden aangemerkt. Hiermee lijken de volgende inkoopmethodieken, zoals benoemd in de aanbestedingswetgeving, in aanmerking te komen: 1. enkelvoudig onderhands (1-op-1 contract met 1 aanbieder); 2. meervoudig onderhands (contract met 3 tot 5 aanbieders, tenzij objectief gemotiveerd kan worden, waarom er wordt afgeweken); 3. Europees openbaar (zonder voorselectie); 4. Europees niet-openbaar (met voorselectie). In het bovenstaande wordt niet gesproken over de nationaal openbare en niet-openbare procedure. Feitelijk is dit lood om oud ijzer. Gezien de met de aanbesteding gemoeide bedragen geniet een Europese aanbesteding in het kader van transparantie daarnaast de voorkeur. Als bijzondere vormen van inkoopprocedures zijn de volgende nog te noemen: a. Zeeuwse model. Dit model kan op meerdere wijzen worden vormgegeven. Bij Hulp bij het Huishouden is dit model met veel succes door Heerenveen toegepast. Alle criteria zijn van te voren vastgesteld door de gemeente. De prijs is ook van te voren vastgesteld (met een bandbreedte). Vervolgens is een openbare Europese aanbesteding gevolgd, waarbij iedere aanbieder, die aan de criteria kon voldoen gecontracteerd werd. Voordelen: ruime keuzevrijheid cliënten; goede sturing op de prijs mogelijk, die bepalen we zelf; snelle procedure; 1 Voor een 2B-dienst geldt een verzwakt aanbestedingsregime met veel/meer vrijheid voor de opdrachtgever. Dit maakt procedures zoals het Zeeuws model mogelijk. 5/10

6 lokale/huidige aanbieders krijgen kansen; eenvoudige procedure met zachte landing ; markt wordt niet op voorhand onomkeerbaar ingeperkt/ruimte om ervaring op te doen met markt en doelgroep; Sluit grotendeels aan bij het Zweedse model, waarmee in de Scandinavische landen succes is geboekt. Nadelen: veel contracten/administratieve lasten; geen/weinig onderscheidend vermogen op kwaliteit/prijs; gemeente moet eisen stellen aan kwaliteit en prijs en daarvoor de markt kennen. b. Bestuurlijk aanbesteden. Dit model gaat feitelijk een stap verder, dan het Zeeuwse model. Hierbij wordt de offerteaanvraag in principe samen met de markt vastgesteld, waarna vervolgens een ieder, die voldoet kan worden gecontracteerd. Hiermee is ook feitelijk het grootste verschil met het Zeeuwse model benoemd. Eventueel kunnen partijen op prijs concurreren, maar allen krijgen een contract. Extra nadeel: deze procedure kost veel tijd (overleggen/afstemming), welke op dit moment ontbreekt naar toe. c. Maatschappelijk aanbesteden. Maatschappelijk aanbesteden is het contracteren van aanbieders met de focus op maatschappelijke resultaten. Het gaat om het overdragen van publieke taken aan andere partijen. Belanghebbenden/betrokkenen moeten een bijdrage leveren aan de opdrachtbeschrijving en hebben een aandeel in het aanbod. Vereisten: * een helder geformuleerd maatschappelijk effect dat wordt neergelegd in de samenleving; * dat in samenspraak met de samenleving en partijen wordt ingevuld; * waarbij een coalitie van partijen ontstaat die gezamenlijk een aanbod neerleggen. Dit model voldoet niet aan de visie van de gemeente: het borgt niet de invulling van het gehele sociale domein, de toegang tot de ondersteuning door de gemeente moet uit handen moeten worden gegeven om partijen voldoende handelingsvrijheid te geven om hun opdracht te laten slagen, de keuzevrijheid zal relatief beperkt zijn, omdat lang niet alle aanbieders mee zullen kunnen doen in deze samenwerking (samenwerken met te veel partijen zal niet haalbaar zijn, er zullen altijd partijen buiten de boot vallen). Extra nadeel: deze procedure kost veel tijd (overleggen/afstemming), welke op dit moment ontbreekt naar toe. Maatwerk via raamcontracten. Waar mogelijk Zeeuws model via Europese openbare aanbesteding en voor bepaalde gevallen afwegen enkelvoudig onderhands of meervoudig onderhands. Doe een uitgebreide marktconsultatie met een representatie van de huidige aanbieders, waarbij inhoud van het gemeentelijke Programma van Eisen wordt getoetst. Hiermee wordt het model van bestuurlijk aanbesteden (m.n. de kennis van aanbieders) benaderd. Gebruik 2015 en 2016 voor monitoring, evaluatie en eventueel aanpassing van het model. 6/10

7 7. Input, output en outcome De gewenste sturing op de in te zetten maatwerkvoorzieningen (raamcontracten) kan via vier verschillende mogelijkheden plaatsvinden: Sturing Instrumenten a. Input (structuur) Gemeentelijke input aan middelen, voldoen wet- en regelgeving, kwaliteitssystemen als HKZ, ISO, Keurmerken, salaris, bestuurders, bedrijfsstructuur etc. b. Processturing Altijd (?) werken volgens geaccepteerde (begeleidings) protocollen en richtlijnen, kwaliteit en veiligheid, informatievoorziening, voorlichting etc. c. Outputsturing (Uitkomst/prestatie) Klantervaringen, volume (van wat?), medische kwaliteit (per doelgroep, levensfase), geleverde (uren) ondersteuning. d. Outcomesturing (Maatschappelijk resultaat) Wanneer wordt gekozen voor input- of processturing? kwaliteit van het leven, gezondheid, participatie (?), minder schadelast, veiligheid, zingeving, verbinding, aangenaam leven etc. Als meten en monitoren van outcome (d) te complex is; Als de gemeente de benodigde structuur en processen erg goed kent en deze kan meten ; Als de gemeente de verantwoordelijkheid wil dragen; Als externe omstandigheden invloed hebben op het resultaat; Wordt daarnaast als goedkoper, objectiever en eenvoudiger ervaren. Wanneer wordt gekozen voor output- of outcomesturing als de aanbieder de verantwoordelijkheid voor het resultaat wil/kan dragen; als eigenbelang van de aanbieder overeenkomt met belang van de gemeente; als het gedrag van de aanbieder moeilijk te standaardiseren is (zoals in bijvoorbeeld de wereld van de fysiotherapie). In de visie rond de Decentralisaties is het wensbeeld aangegeven te sturen op resultaat, ofwel variant outcomesturing. Wij achten dat voor de eerst komende aanbestedingsperiode niet geheel haalbaar. De gemeente heeft hiervoor op dit moment onvoldoende zicht op en geen ervaring met de markt/doelgroep. Daarnaast achten wij het meten, het monitoren en het afrekenen van de zorgaanbieder hierop nu nog te complex. Als bijlage 3 is voor de beeldvorming een voorlopige gedachte van een invulling AWBZ/Wmo van het Programma van Eisen weergegeven. Dit betreft het wensbeeld vooralsnog zal op onderdelen wel een nadere verdieping/omschrijving moeten plaatsvinden. Kiezen voor sturingsvariant c (outputsturing) als hoofdvariant met verwerking van de onderwerpen van de varianten a en b in de offerteaanvraag en waar mogelijk invulling geven aan sturingsvariant d (outcomesturing). Gedurende de looptijd van eerste contracten monitoren en evalueren, waarbij bekeken kan worden of verdere outcomesturing voor een volgende periode wel mogelijk/wenselijk is. 8. Looptijd contracten We hebben het in dit kader over raamcontracten. Op basis van wetgeving mogen deze maximaal 4 jaar lopen. Binnen kaders kan daar goed/objectief gemotiveerd van worden afgeweken. De gehele materie is nieuw voor de gemeente. Het lijkt daarom verstandig te 7/10

8 evalueren en in de looptijd van het contract escapes in te bouwen. Er is minimaal een jaar nodig om ervaring op te doen en een eventuele nieuwe inkoopprocedure zal ook weer tijd kosten. Het lijkt daarom raadzaam een contract aan te gaan voor een periode van 2 jaar met 2 x 1 optiejaar (maximaal totaal 4 jaar). Ga raamovereenkomsten aan voor een periode van 2 jaar met een optie van 2 x 1 jaar. 9. Procedure Normaliter wordt eerst het kaderstellende beleid vastgesteld, vervolgens de verordening en tot slot het uitvoerend beleid. Op basis hiervan vindt de inkoopactieplaats. Deze volgordelijkheid is vanwege de doorlooptijd van m.n. inkoopprocedures niet mogelijk. Dit betekent, dat de inhoud van de inkoopdocumenten vooruitloopt op de verordeningen en het uitvoerende beleid. In de procedures (o.a. richting gemeenteraad, participatieraad en inspraak) verdient dit de nodige aandacht. Wijzigingen kunnen ingrijpende consequenties hebben voor de inkoopprocedure, waardoor deze niet tijdig doorlopen kan worden. Kennis te nemen van de noodzaak inkoopprocedures op te starten voorafgaand aan vaststelling van verordeningen en uitvoerend beleid. De raad in een brief informeren. 10. WMO hulp bij het huishouden Hulp bij het Huishouden (HH) valt buiten de decentralisaties, maar vanwege de raakvlakken willen wij het hier toch aanstippen. Het contract WMO HH liep af op Voor het jaar 2014 is met aanbieders een contract afgesloten voor 1 jaar. Dit om afstemming op/met de decentralisaties mogelijk te maken. Het vermengen van de HH met de decentralisaties is een complicerende. In het kader van het zo eenvoudig mogelijk houden van de transities ligt het voor de hand HH op dit moment niet te vermengen, tenzij de inhoud van HH verandert op basis van de nieuwe Wmoverordening. Hulp bij Het Huishouden vooralsnog niet te vermengen met de inkoop van AWBZ/Wmo, tenzij de inhoud van HH wijzigt als gevolg van de Wmoverordening. 11. Vervoer In de decentralisaties zit onder andere bij de dagbesteding een vervoerscomponent. Op dit moment wordt het vervoer uitgevoerd door de zorgaanbieder. Omdat vervoer het onderliggende onderdeel is, mag dat op deze manier tevens als 2B-dienst worden weggezet. De component vervoer verdient zeker binnen een aanbesteding op basis van het Zeeuwse model de nodige aandacht. Een en ander dient zo te worden ingericht, dat er geen financiële leegloop plaatsvindt door hoge vervoerskosten. Dit betekent bijvoorbeeld kiezen voor zorg dichtbij en anders zelf de (meerdere) vervoerskosten betalen. Het is mogelijk vervoer los te weken van de zorg. Daarmee wordt het een 2A-dienst en gezien de omvang betekent dit een Europese aanbesteding. Daarnaast is het mogelijk te kijken naar combinaties met andere soorten vervoer (m.n. WMO-vervoer en Leerlingenvervoer). 8/10

9 Gezien de korte doorlooptijd naar en het feit, dat wij niet beschikken over de huidige vervoersgegevens van het Zorgkantoor ligt het voor de hand de vervoerscomponent bij de zorgaanbieder te houden. Tijdens de initiële contractperiode kan vervoer nader worden bekeken. Korte termijn: Laat het vervoer vooralsnog regelen door de zorgaanbieder. Lange termijn: Tijdens initiële looptijd contracten onderzoek doen naar goedkoper/efficiënter vervoer mede in relatie tot andere soorten doelgroepenvervoer. Deze aanbevelingen kunnen dan verwerkt wordt in een volgende contractperiode. 12. Overeenstemming Wensbeeld en voorgestelde insteek In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitgangspunten van de decentralisaties op een rijtje gezet. Daarbij is aangegeven in hoeverre de voorgestelde insteek tegemoetkomt aan het Wensbeeld, zoals dat in de beleidsuitgangspunten is geformuleerd. Vermindering professionele ondersteuning Keuzevrijheid cliënt/zorgcontinuïteit Toegang Prikkel kwaliteit en innovatie Sturen op resultaat Zelf (lokaal) inkopen/subsidiëren Social Return vallen deels samen. Een verdergaande prikkel tot kwaliteit en innovatie lijkt ons slechts haalbaar, door een reguliere inkoopactie, waarbij aanbieders kunnen scoren op kwaliteit en zelf de prijs offreren. Een dergelijke inkoopactie zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in een aanzienlijk beperkter aantal aanbieders. Op dit moment adviseren wij nog niet een dergelijke inkoopactie ter hand te nemen en verdere gedachtenvorming hierover in 2015/2016 plaats te laten vinden. vallen deels samen. Op dit moment achten wij geheel sturen op resultaten een brug te ver (moeilijk te benoemen en lastig controleerbaar/afdwingbaar). Een evt. bonus/malus is daarom geen optie. Verdere doorgroei naar sturen op resultaten zal in 2015 moeten plaatsvinden in nauw overleg met de aanbieders, zodat dit in de volgende contractperiode wordt meegenomen. Zie ook bijlage 3. vallen mogelijk samen. 9/10

10 Nadere uitwerking van de (on)mogelijkheden moet nog meer handen en voeten krijgen in het overleg met de ambtenaar Social Return. Samenhang Actief beheer contracten en subsidies Financiën vallen niet (geheel) samen. We zetten vooral in op het sturen op een scherpe prijs. Door wetgeving worden we belemmerd om aan sommige knoppen te draaien. Dat geldt vooral voor 2015 en deels voor 2016: - Door het overgangsrecht van AWBZ-cliënten kunnen we in 2015 vrijwel niet sturen op de toegang en het aantal cliënten. - Bij de jeugdzorg zijn we gebonden aan budgetafspraken met de huidige aanbieders. Voor 2015 moeten we minimaal 80% van het budget aan hen garanderen. In %. - Anders dan in de AWBZ mogen we officieel geen wachtlijsten hanteren. We zullen de grenzen van de wetgeving hierin opzoeken. - Door jurisprudentie zijn we beperkt in het innen van eigen bijdragen aan de hand van inkomen of vermogen. 10/10

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden

In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden R.P.Keizer, [x] 5 februari 2014 Nog 330 dagen te gaan.tot 1 januari 2015 Nog 330 dagen te gaan.tot 1 januari 2015 Pagina

Nadere informatie

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE PROF.DR. JAN TELGEN EDE, 10 SEPTEMBER 2013 AGENDA De gemeente verandert en hoe. Een paar waarschuwingen Een 5-tal modellen voor zorginkoop door gemeenten met voor- en nadelen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland info@bureaulagro.nl 06-25 51 38 51 Kennisdagen november 2014 Wat gaat waarheen? Het ABC van aanbesteden Korte inventarisatie WMO 2015 (18+)

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2015 / 2016

Inkoop Wmo 2015 / 2016 Inhoudsopgave Inkoop Wmo 2015 / 2016 Antonie de Vlieger 12 juni 2014 Samenwerking jeugd / regio Beleidsuitgangspunten Vertaald in beslispunten inkoop Regionaal tijdspad Knelpunten / discussiepunten Samen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr:

Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: Collegebesluit Onderwerp: Uitgangspunten verwerving specialistische ondersteuning per 2015 en ontwikkeling verwervingsstrategie sociaal domein na 2015 BBV nr: 2014/45707 1. Inleiding Met het vaststellen

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt

Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Van beleid naar inkoop over het inkopen van maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, bezien vanuit het perspectief van de cliënt Inleiding Inkoop Wmo-taken voor Wmo-raden Henk Beltman adviseur

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden

In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden In opdracht van Transitiebureau Opdrachtgeverschap, inkoopmodellen en aanbesteden 11 februari 2014 Nog 321 dagen te gaan.tot 1 januari 2015 Nog 321 dagen te gaan.tot 1 januari 2015 Pagina 2 van 36 Menukaart;

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Informatie Inkoop Wmo

Informatie Inkoop Wmo Informatie Inkoop Wmo Programma Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Informatie inkoop uitgangspuntennotitie 3. Vragen Begeleiding: Proces tot nu Inventarisatie Bestaande Klanten BGI BGG KVB Heerde 162 110

Nadere informatie

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 9 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden Datum 28 mei 2014 1. Samenvatting In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten

Nadere informatie

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013

Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Awbz-Begeleiding -> Wmo Commissie MO 26 juni 2013 Marja Comajta, Projectleider Awbz -> Wmo Opbouw presentatie Awbz-> Wmo Begeleiding: conclusies fase 1 Uitgangspunten fase 2 en verder Fasering en besluitvorming

Nadere informatie

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van:

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van: MEMO Aan De commissie Samenlevingszaken (2 september 2015) Van wethouder mw. E. Deutekom-Muntjewerff Kopie aan Datum 25 augustus 2015 Betreft Inkoop 2016/2017 Wmo en Jeugdhulp: stand van zaken Inleiding

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Aanleiding Huidige bekostiging niet ideaal Meer samenhang gewenst in hulpverlening Integratie met Wmo wens van aantal gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie

Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie Presentatie resultaten onderzoek Wmo-aanbestedingen 2014 8 april 2015 Dag van de Zorginkoop Niels Uenk Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inkoop sociaal domein gemeente Smallingerland op hoofdlijnen

Inkoop sociaal domein gemeente Smallingerland op hoofdlijnen Notitie: Inkoop sociaal domein gemeente Smallingerland op hoofdlijnen Maart 2014 Vastgesteld door het college van B&W op 1 april 2014 Gemeente Smallingerland CBP Combined Business Power Vragen kunnen worden

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Het programma Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017 Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Uitgangspunten voor contractering

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

13 februari Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen

13 februari Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen 13 februari 2014 Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen Programma Stand van zaken inkoop Tussenstand adviesgroepen Vragen 2 Programma Stand van zaken Inkoop Bestek en tijdpad (Menno

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN JEUGDZORG LIMBURG, 3 SEPTEMBER 2013 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Aspecten van zorginkoop door gemeenten Inkopen van zorg Enkele modellen

Nadere informatie

Verbinden en vernieuwen op de 3D s

Verbinden en vernieuwen op de 3D s Verbinden en vernieuwen op de 3D s Kosten- en risicoverdeling binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden 20 februari 2014 Workshop Provincie Friesland Wat is het doel voor vandaag? Het herkennen van kansen

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Samenwerking in de Wmo

Samenwerking in de Wmo Samenwerking in de Wmo praktijkgerichte voorbeelden voor zorgaanbieders onderdeel van Zorgverkoop in de Wmo op maat voor de gehandicaptenzorg handreiking voor instellingen in de gehandicaptenzorg Steeds

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Zelfregie en eigen kracht in de praktijk

Zelfregie en eigen kracht in de praktijk Zelfregie en eigen kracht in de praktijk 1 Lelystad 4 november 2013 Het sociale domein : wie wordt waar eigenlijk beter van en waarom? 2 Waar Lelystad voor staat (1) meer participatie en zelfredzaamheid

Nadere informatie

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Raad van : 17 april 2014 Agendapunt : 8 Volgnr. : 2014-027 Reg. nr. : Z-14-07011/ INT-14-02550 Adviesnota Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Nadere informatie

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Oplegnotitie Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 26 mei 2014 Van : Agendacommissie Agendapunt : 6 Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Doel behandeling Debat en besluitvorming

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Aanbestedingsrecht Cursussen & Opleidingen UU Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Hoe contracteren gemeenten succesvol zorgverleners in het sociaal domein? Welke mogelijkheden hebben

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie