De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden"

Transcriptie

1 De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Doel van deze notitie: kaderstellende rol raad, gevraagd besluit, vaststellen visie en programmadoelen en aanpak Kaders ten aanzien van de drie transities in het maatschappelijk domein Visie op de ondersteuning in de Purmerendse samenleving Vergezicht van een maatschappelijke infrastructuur (stip aan de horizon) Uitgangspunten ondersteuning Transformeren via vier verandersporen Huidige ondersteuning Vier verandersporen Bezuinigingsrichtingen en bekostiging Het proces Werkwijze: programmatisch werken en programmadoelen Projecten in het programma Samenhang met passend onderwijs Programmaopzet Risicoanalyse Te hoge verwachtingen Tijdsdruk Zorgcontinuïteit Financiële risico s Bestuurlijke risico's Verwachtingen van burgers en klanten Schaken op vele borden De positie van burgers en cliënten Samenwerking met maatschappelijke partners Raad en college Regionale samenwerking Bijlage 1: Wat komt er op de gemeente af? Taken en verantwoordelijkheden AWBZ Jeugdzorg Participatie Welke nieuwe groepen mensen vallen straks onder onze verantwoordelijkheid? Aantallen en omschrijving nieuwe cliënten als gevolg van AWBZ decentralisatie: Budgetten en bezuinigingsopgaven Bijlage 2: Programmaplan Programmastructuur Programmadoelen/ambities Fasering van de projecten Programmacapaciteit Bijlage 3: Programmabegroting Beschikbare middelen Besteding van de middelen Bijlage 4: Spoorboekje Overkoepelend AWBZ Jeugdzorg Participatie

3 1 Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in het maatschappelijke domein. De gemeente Purmerend krijgt er net als andere gemeenten drie grote taken bij; De taken als gevolg van de nieuwe wet Participatie, de begeleiding en de dagbesteding uit de AWBZ en de taken uit de nieuwe Jeugdwet. De reden dat het rijk deze taken decentraliseert is, omdat de verwachting is dat gemeenten in staat zullen zijn deze taken op een goedkopere manier te organiseren. Daarnaast wordt verwacht dat gemeenten deze taken beter op de ondersteuningsbehoeften van hun inwoners kunnen afstemmen door een samenhangend ondersteuningsaanbod (ontschotting) aan te bieden. De taken komen dan ook met een flinke bezuinigingsopgave naar de gemeenten. Er wordt ook gekeken naar een andere decentralisatie die ongeveer gelijktijdig plaatsvindt; met ingang van het schooljaar wordt het Passend onderwijs naar schoolbesturen gedecentraliseerd. Dat raakt ook het gemeentelijk domein, want de schoolbesturen en gemeenten zullen met elkaar afspraken moeten maken over sluitende zorg in en om school. In Purmerend is met het opstellen van het maatschappelijk beleidskader Purmerend is van ons allemaal in 2011 reeds een overkoepelende visie op het maatschappelijk domein geformuleerd. Dat is al een flinke pré in het nadenken van zowel gemeente als maatschappelijke organisaties over de samenhang die er in het maatschappelijk domein nodig is en te halen valt. De Purmerendse maatschappelijke partners zijn inmiddels al redelijk gewend om samen te werken aan de verschillende maatschappelijke opgaven. Daar komen dan nu wel nieuwe spelers bij uit de AWBZ, jeugdzorg en participatie. Samen met de maatschappelijke partners, de burgers en cliëntengroepen, en collega-gemeenten in de regio werkt de gemeente Purmerend aan de voorbereidingen van de nieuwe verantwoordelijkheden. Wij vinden het als gemeente Purmerend goed dat de nieuwe taken naar de gemeente komen, omdat we hiermee nog meer samenhang en kwaliteit in het aanbod aan onze bewoners kunnen bieden, met oog voor het benodigde maatwerk. Het is echter wel een complexe en omvangrijke uitdaging om het allemaal op tijd geregeld te kunnen hebben en we moeten het ook met minder middelen doen. De verwachting is dat wij dat in samenwerking met elkaar en met oog voor ieders verantwoordelijkheid voor elkaar krijgen. In deze kadernotitie geeft het College van B&W aan hoe zij de opdracht rondom de te decentraliseren taken op het gebied van jeugdzorg, zorg en participatie gaat vormgeven. Tevens schetst zij een vergezicht naar de gewenste ondersteuning in het maatschappelijk domein, de uitgangspunten die daarbij leidend zijn en de verandersporen waarlangs dat vergezicht wordt bereikt. De gemeenteraad stelt de kaders vast. 1.1 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt het doel en de rol van deze notitie geschetst en wordt aangegeven welk besluit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In hoofdstuk 2 presenteert het college haar visie op de veranderingen. Het derde hoofdstuk gaat over de organisatie en werkwijze van het programma: hoe gaan we met de veranderingen aan de slag? In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende betrokken partijen en hun rollen in het samenspel. In de bijlagen staat een programmaplan en een spoorboekje van de bestuurlijke besluitvorming en voortgangsmeldingen 3

4 2 Doel van deze notitie: kaderstellende rol raad, gevraagd besluit, vaststellen visie en programmadoelen en aanpak Met het opstellen van het maatschappelijk beleidskader in 2011, is een overkoepelend kader opgesteld dat leidend is voor alle taken die in het maatschappelijk domein worden uitgevoerd. Het zou de noodzaak wegnemen om met allerlei aparte kaderstellingen en beleidsnota s naar de raad te moeten. Waarom dan toch een aparte kaderstellende notitie voor de decentralisaties? Gezien de omvang van de taken, de verantwoordelijkheden en de budgetten die op de gemeente afkomen, wil het college van B&W de gemeenteraad in staat stellen om nadere keuzes te maken en te sturen in de voorbereiding. De gestelde kaders in het maatschappelijk beleidskader blijven nog steeds overeind, maar een doorvertaling naar de nieuwe taken die op ons afkomen is nodig. Met de nieuwe taken komt ook een nieuwe verantwoordelijkheid over: we worden ook verantwoordelijk voor de zorg van onze inwoners, waarbij het voorheen vooral ging om ondersteuning. We willen met de komst van de nieuwe taken wel verbeteringen aanbrengen, maar het is een utopie om te denken dat we daarmee alle problemen oplossen. Hoe gaan wij daarmee om in Purmerend als het compleet misloopt? Is de raad eindverantwoordelijk? Hoe reageren we: gaan we op zoek naar wie hier schuld aan heeft of wie of welke instantie heeft gefaald? Of spreken we af met elkaar dat als er zaken mislopen dat we gaan zoeken naar antwoorden op de vragen: wat is er gebeurd en wat kunnen we hiervan leren? Daarover gaat het college graag in gesprek met de raad. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de kaderstellende uitgangspunten en de programma-aanpak waarmee de implementatie van de gedecentraliseerde taken wordt voorbereid, zoals omschreven in deze notitie. 4

5 3 Kaders ten aanzien van de drie transities in het maatschappelijk domein 3.1 Visie op de ondersteuning in de Purmerendse samenleving De visie ten aanzien van de Purmerendse samenleving en de ondersteuning die wordt geboden in het maatschappelijk domein staat verwoord in het maatschappelijk beleidskader Purmerend is van ons allemaal (pag. 9 visie en missie): Purmerenders zijn grotendeels prima in staat om zichzelf te redden. De meeste mensen en gezinnen zijn zelfredzaam en als ze een probleem ervaren dan lossen zij dit op. De overheid en instellingen zijn niet de eerst aangewezenen om problemen op te lossen. Om de sociale samenhang te versterken is het nodig hierin te investeren. De gemeente ondersteunt iniatieven uit de samenleving. Soms doet de overheid ook juist minder; te veel overheidsinterventie haalt de kracht uit de sociale netwerken. Daar waar de burger er zelf niet uitkomt, probeert hij dat met ondersteuning van het eigen sociale netwerk, met vrijwilligers en mantelzorgers te doen. Pas als dat ook niet lukt dan komen overheid en instellingen in actie. Zij nemen het probleem en de oplossing niet over, maar ondersteunen burgers om het heft (weer) in eigen handen te nemen. Eventueel kan een beroep worden gedaan op collectieve voorzieningen, In laatste instantie verschaft de gemeente een vangnet van individuele voorzieningen aan burgers die dat (tijdelijk) nodig hebben. Mensen doen naar vermogen mee in Purmerend. Purmerenders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. 3.2 Vergezicht van een maatschappelijke infrastructuur (stip aan de horizon) Met de komst van de gedecentraliseerde taken doet zich de kans voor om nog meer samenhang aan te brengen in de voorzieningen die ter ondersteuning van de Purmerenders beschikbaar zijn. De gemeente wil deze kans aangrijpen om de maatschappelijke infrastructuur te transformeren. Hieronder volgt een vergezicht naar de gewenste ondersteuning in de Purmerendse samenleving: De ondersteuning is in eerste instantie gericht op het versterken van de sociale samenhang in wijken. Mensen doen zoveel mogelijk zelf en met hun netwerk. Ondersteuning vindt plaats door vraag naar en aanbod van informele zorg in wijken te ondersteunen. Laagdrempelig en dichtbij wordt advies en informatie gegeven. Lichte (nuldelijns) ondersteuning is aanwezig in de buurt, de wijk, de school. Waar mogelijk wordt ondersteuning door vrijwilligers, werklozen en arbeidsgehandicapten geboden, mits passend bij de benodigde ondersteuning en passend bij de mogelijkheden van de betrokkenen. Als er problemen ontstaan die mensen niet zelf, met hun netwerk of met vrijwilligers kunnen oplossen is het heel duidelijk waar mensen zich kunnen melden. Ook als mensen problemen signaleren bij mensen in hun omgeving is duidelijk waar zij hun zorgen kunnen uiten. Ook scholen, huisartsen en andere professionals bv bij woningcorporaties weten waar zij signalen kunnen melden. De professionals die de signalen binnenkrijgen en oppakken kijken eerst wat mensen zelf en met hun omgeving kunnen, of met ondersteuning van vrijwilligers, voordat het medisch circuit wordt ingegaan. 5

6 Als er meerdere problemen spelen bij een persoon of een gezin dan worden de signalen en meldingen integraal opgepakt. Er is één vaste begeleider die de lijntjes legt naar partijen die nodig zijn om uit specifieke problemen te komen en te blijven op de verschillende leefgebieden. Er is geen doorverwijscultuur; er is sprake van teamwork in het veld. De persoon die of het gezin dat ondersteuning krijgt denkt - voor zover mogelijk - zelf na over wat nodig is om weer de regie over het eigen leven te krijgen. Er wordt een gezamenlijk ondersteuningsplan opgesteld, gericht op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid. Er is niet sprake van standaardoplossingen, maar het is maatwerk. Er wordt creatief naar oplossingen gezocht. Professionals ervaren vrijheid om beslissingen te nemen. Mensen worden gestimuleerd om daar waar mogelijk zelf het heft in handen te nemen. Als de veiligheid in het gedrang is wordt daadkrachtig opgetreden door een klein team van zorgverleners in de wijk. Om problemen op te lossen of om goed mee te kunnen doen als er sprake is van beperkingen, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van collectieve en groepsgerichte, voorliggende voorzieningen en kortstondige trajecten. Indien het nodig is wordt - met groot kostenbewustzijn - individuele ondersteuning geboden. Deze ondersteuning past bij wat de persoon of het gezin nodig heeft en is kwalitatief goed. Eventueel kan de persoon of het gezin in kwestie zelf ook ondersteuning uitzoeken die goed past, middels een budget dat beschikbaar wordt gesteld of door de kosten ervan te declareren bij de gemeente. 3.3 Uitgangspunten ondersteuning In bovenstaand beeld staan impliciet uitgangspunten t.a.v. de geboden ondersteuning, die hier nog eens apart opgesomd worden: Mens met eigen kracht centraal. We zetten in op het versterken van de sociale samenhang in wijken. We zetten in op het ondersteunen van vraag en aanbod van informele zorg door vrijwilligers, werklozen en arbeidsgehandicapten in de wijk. Advies en informatie is laagdrempelig en dichtbij/digitaal beschikbaar. Ondersteuning is dichtbij beschikbaar. Door dichtbij te zijn worden problemen sneller gesignaleerd en wordt erger voorkomen. Het is voor inwoners duidelijk waar zij zich melden als zij ondersteuning nodig hebben Het is voor inwoners en professionals duidelijk waar zij signalen over anderen kunnen melden. Professionals kijken eerst wat mensen zelf en met elkaar en eventueel met informele zorg kunnen organiseren, voordat voorzieningen worden ingezet. Ondersteuning is op maat en integraal waar nodig. De leefwereld van de betrokken personen staat centraal. Professionals ervaren ruimte, creativiteit en vrijheid om passende oplossingen te bieden. Eén gezin, één plan, één begeleider. Mensen zijn - waar mogelijk - betrokken bij het oplossen van hun problemen. Daar waar de veiligheid in het gedrang is wordt daadkrachtig opgetreden. De kwaliteit van de geboden ondersteuning is goed. Bovenstaand beeld en de opgesomde uitgangspunten vormen een startpunt voor het vormgeven van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen, in samenhang met de al aanwezige lokale 6

7 voorzieningen. De visie laat zien dat het noodzakelijk is dat de nieuwe taken in samenhang met elkaar en met de al aanwezige lokale voorzieningen worden georganiseerd. 3.4 Transformeren via vier verandersporen Huidige ondersteuning Van oudsher wordt vanuit verschillende deelgebieden ondersteuning geboden. Dit heeft te maken met het feit dat voorzieningen vanuit aparte potjes geld beschikbaar worden gesteld. Sinds de vaststelling van het maatschappelijk beleidskader werken Purmerendse instellingen al meer samen om de maatschappelijke opgaven in Purmerend te bereiken. Op initiatief van de lokale zorg- en welzijnsinstellingen worden inmiddels wijkgerichte samenwerkingsverbanden opgericht. Men tracht daar vanuit verschillende disciplines samen te werken om dichterbij en integraler ondersteuning te bieden. Ook wordt geëxperimenteerd met integrale ondersteuning in twee andere pilots: Pilot jongerenloket vanuit participatie. In deze pilot wordt door het jongerenloket bij de afdeling Werk en welzijn geëxperimenteerd met een andere manier van werken, namelijk: meer gericht op de behoefte van de jongeren, geen standaardoplossingen maar maatwerk, integraal werken; dus op meerdere leefgebieden van de jongere meedenken. Deze pilot levert - door lerend te werken ervaringen met een nieuwe werkwijze op die kan worden doorgetrokken naar andere ondersteuningsloketten en diensten. Pilot decentrale toegang vanuit jeugd. Het doel van deze pilot is tweeledig: o Verhogen effectiviteit hulpverlening; het resultaat voor het gezin telt o In verbinding met andere terreinen/spelers in het sociale domein De Werkwijze is: o Rechtstreeks verwijzen zonder tussenkomst van BJAA o Breed kijken, analyse, direct hulp verlenen, regie houden o Schakelen met andere organisaties; opschalen via pilotteam o De pilot is klein begonnen met beperkt aantal zorgmelders: politie en CJG. Eind 2013 wordt de pilot geëvalueerd. Daarnaast is er nog een door de provincie Noord-Holland gefinancierd experiment genaamd Met lef en vertrouwen waarin consulenten en casemanagers van de gemeente worden getraind in het voeren van gesprekken met cliënten die meer uitgaan van het zoeken naar een passende oplossing voor de problemen die iemand ervaart, dan alleen een standaardvoorziening verstrekken. Er worden dus vanuit de huidige ondersteuning al stappen gezet Vier verandersporen Om bij het gedroomde beeld te komen moeten er echter nog intensiever getransformeerd worden, niet alleen in het herinrichten van de huidige lokale voorzieningen, wat dus al in ontwikkeling is gezien voorgenoemde nieuwe samenwerkingsverbanden en pilots. Ook moeten de nieuwe taken georganiseerd worden. We volgen daarvoor vier verandersporen: De vier verandersporen in het maatschappelijk domein 1. Het ruimte geven aan de eigen kracht en eigen regie van samenleving en individu of gezin, door versterken van de sociale samenhang in wijken en ondersteunen van vraag en aanbod van informele steun door vrijwilligers, werklozen en arbeidsgehandicapten in de wijk. 2. Het versterken van de basis- en eerstelijns- en collectieve voorzieningen om daarmee duurdere vormen van specialistische en individuele ondersteuning te vermijden. 7

8 3. Het organiseren van meer integraliteit en de één gezin,één plan, één regisseur gedachte door generalistisch werkende professionals in te zetten 4. Het organiseren van wijkgericht samenwerken: niet als structuur op zich, maar als hulpstructuur die helpt om dichtbij en rondom de klant problemen op te lossen en mensen mee te laten doen. Bij bovengenoemde verandersporen geldt altijd als randvoorwaarde dat er sprake is van maatwerk, dat op het betreffende moment gekeken wordt wat nodig is samen met klant, dat de kwaliteit goed is en dat bij veiligheidskwesties daadkrachtig wordt opgetreden Deze vier sporen lopen dwars door de verschillende decentralisaties en ook door het maatschappelijk beleidskader en de daarbij behorende maatschappelijke opgaven heen en zullen een langere doorlooptijd hebben dan 1 januari Maar voor de hervorming van het maatschappelijk domein in Purmerend zijn dit wel de belangrijkste lijnen waarlangs de stip aan de horizon bereikt kan worden. Met name voor deze sporen zullen experimenten en proeftuinen ingezet gaan worden. Intensieve samenwerking met de maatschappelijke organisaties in de stad en in de wijken is daarbij onontbeerlijk en vindt al intensief plaats. De verandersporen zullen grote gevolgen hebben voor de ondersteuning die Purmerender ontvangen, voor de wijze waarop instellingen en de zorgprofessionals hun ondersteuning verlenen, voor de bekostiging/financiering van de ondersteuning en voor de gemeentelijke werkwijze. 3.5 Bezuinigingsrichtingen en bekostiging Het rijk decentraliseert taken aan de gemeente en hevelt daartoe een budget over dat lager wordt dan nu aan die taken wordt uitgegeven. De gemeente zal binnen de beschikbare budgetten de taken opvangen. Om de bezuiniging op de budgetten op te vangen willen we samen met de organisaties die de ondersteuning leveren op de volgende bezuinigingsmogelijkheden inzetten: Meer afvangen in de (goedkopere) basis- en voorliggende voorzieningen, waardoor minder vaak dure individuele trajecten hoeven worden ingezet. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de ondersteuning. Nabije, integrale en passende ondersteuning tot stand brengen waardoor mensen beter en sneller geholpen worden. Goedkopere zorg, door bijvoorbeeld met meerdere gemeenten gezamenlijk in te kopen Innovatie in de zorg en in de ondersteuningsarrangementen waardoor hulp effectiever en efficiënter wordt. Denk bijvoorbeeld aan inzet sociale media voor ondersteuning op afstand. De korting op de budgetten die van het rijk naar de gemeente komen valt tegelijkertijd samen met een taakstelling op de maatschappelijke subsidies die de gemeente Purmerend verstrekt. Per 1 januari 2017 moet daar een structurele bezuiniging van ,- worden gerealiseerd. Om deze taakstelling te realiseren wordt met de maatschappelijke organisaties gekeken of de kosten in de overhead kunnen worden teruggebracht en of er in het kader van de gedecentraliseerde taken mogelijkheden zijn om het aanbod goedkoper te maken. De gemeenteraad heeft t.a.v. deze taakstelling uitgesproken dat er geen versobering komt van activiteiten of hulpverlening als gevolg van deze taakstelling. Wanneer het college in gesprek gaat met organisaties over het wijzigen van het aanbod aan activiteiten of hulpverlening, wordt eerst een voorstel aan de raad voorgelegd. De budgetten worden straks door de gemeente verdeeld. Gemeentes buigen zich over de vraag of de bekostiging via subsidie of inkoopcontractering moet gaan verlopen. Gelet op alle onzekerheden die 8

9 er zijn t.a.v. de omvang van de budgetten en de wijze waarop we de nieuwe taken willen organiseren, kiest de gemeente Purmerend er op dit moment voor om in principe geen langdurige afspraken en contracten aan te gaan, tenzij volstrekt duidelijk is dat het wel mogelijk is. Het standpunt is: we kiezen de meest passende en minst bureaucratische manier om de ondersteuning te financieren. Dat kan subsidie zijn in situaties dat het wenselijk is om te kunnen schuiven tussen voorzieningen en instanties, omdat daarmee beter passende ondersteuning kan worden geleverd. En in sommige gevallen kan dat inkoop zijn, bijvoorbeeld bij zeer specialistische zorg, samen met andere gemeenten 9

10 4 Het proces 4.1 Werkwijze: programmatisch werken en programmadoelen Voor de voorbereiding van de decentralisaties is een programma genaamd 3 D s in Purmerend in het leven geroepen. Met het programma wordt het volgende doel nagestreefd: Zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving in Purmerend, in de wijk, in werk. Als daarbij ondersteuning nodig is, is deze ondersteuning aanvullend op de eigen kracht en op de kracht van de omgeving en is deze op maat, integraal en doeltreffend In bijlage 2 en 3 staan het programmaplan en de programmabegroting weergegeven. Daarin staat beschreven hoe de programmastructuur is opgezet, hoe de fasering verloopt en hoeveel financiële middelen in het programma omgaan Projecten in het programma Onder de vlag van het programma worden 3 projecten uitgevoerd. Het betreft de projecten Project transitie AWBZ naar de Wmo Project transitie jeugdzorg Project participatie (Passend Onderwijs) In deze projecten worden de voorbereidingen voor de transities gedaan. Per project is het resultaat dat: 1. op 1 januari 2015 de organisatie van de nieuwe taken tijdig afgerond is, zodat ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie beschikbaar is. 2. deze ondersteuning volgens de verandersporen georganiseerd is. 3. dit samen met cliënten en betrokken professionals tot stand is gebracht. 4. gemeente, samen met betrokken instellingen voor bestaande cliënten een passend overgangsarrangement heeft georganiseerd. 5. dat binnen de beschikbare financiële middelen is gelukt. Daar wordt op gestuurd door de verantwoordelijke projectleiders. In de programmaopzet stemmen zij de voortgang en onderlinge samenhang af en wordt afgestemd in hoeverre in de individuele projecten in lijn zijn met de programmadoelen en -lijnen. De voortgang is mede afhankelijk van wetgeving en duidelijkheid over budgetten vanuit het rijk Samenhang met passend onderwijs De ontwikkeling van het passend onderwijs hangt samen met de drie decentralisaties richting de gemeente. Het passend onderwijs gaat over de zorgplicht voor kinderen dat aan het onderwijs wordt overgedragen. Het organiseren van passend onderwijs is een taak die onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen valt. De scholen dienen straks voor leerlingen een passende onderwijsplek te bieden met eventueel ondersteuning. Het valt dus niet direct onder de verantwoordelijkheidsstructuur van dit programma maar heeft wel belangrijke verbindingen met het programma. Het plan waarin staat beschreven hoe het basis- en voortgezet onderwijs het passend onderwijs vormgeven wordt, wordt wel ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Duidelijk is echter wel dat het organiseren van 10

11 ondersteuning in het onderwijs samenhangt met de wijze waarop de gemeente haar ondersteuning t.a.v. de nieuwe taken organiseert. Daarom is het belangrijk om hierin gezamenlijk op te trekken. Het gaat tenslotte om samenhangende ondersteuning in de Purmerendse samenleving Programmaopzet Tabel 1. Overzicht van individuele projecten en programmalijnen Projecten -> Programmalijnen AWBZ Jeugdzorg Participatie (passend onderwijs) Verantwoordelijke Borgen samenhang in de voorbereidende fase Programmamanager Borgen samenhang bestaande en nieuwe taken en voorzieningen Communicatie en betrokkenheid raad/ instellingen/ bewoners en cliënten Wijkgericht samenwerken Integraal werkende professional/ daadkrachtige en effectieve ondersteuning/ 1 begeleider of regisseur Programmamanager Programmamanager Deelprogramma verantwoordelijke/ maatschappelijke organisaties Deelprogramma verantwoordelijke/ maatschappelijke organisaties Het ruimte geven aan de eigen kracht en eigen regie van samenleving en individu of gezin. Sociale cohesie en vraag en aanbod informele steun faciliteren. Deelprogramma verantwoordelijke/ maatschappelijke organisaties Meer afvangen in de basis- en eerstelijns- en collectieve voorzieningen Bovenlokale samenwerking t.a.v. de transities Verantwoordelijke Project leider Project leider Project leider Ambtelijk contactper soon voor schoolbest uren Deelprogramma verantwoordelijke/ maatschappelijke organisaties Deelprogramma verantwoordelijke 11

12 In bovenstaande matrix zijn de individuele projecten verwerkt en de programmalijnen waaraan in het programma wordt gewerkt. De programmalijnen zijn de processen die ingezet worden om het programma te organiseren en om de veranderagenda in het maatschappelijke domein te realiseren. De programmamanager en deelprogrammaverantwoordelijken werken deze processen uit. Deze programmalijnen zijn intensief verbonden met de opgaven uit het maatschappelijk beleidskader, waar vele maatschappelijke instanties ook samen aan werken. We gaan daar als gemeente en instellingen dan ook samen in optrekken. Het betreft ook veelal de werkwijze van instellingen en hun professionals. Door het als programmadoelen en lijnen te benoemen worden de activiteiten die op al deze gebieden plaatsvinden (want dat gebeurt zeker al) meer gecoördineerd en doelbewuster nagestreefd. De projectleiders voeren hun projecten uit en zijn verantwoordelijk voor de resultaten van hun individuele projecten en zorgen ervoor dat hun projecten in de pas blijven lopen met het de verandersporen. De inhoudelijke vernieuwing staat daarbij als prioriteit voorop. 4.2 Risicoanalyse De taken die op de gemeenten afkomen brengen omvangrijke bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid en risico s met zich mee. De volgende risico s zijn in beeld: Te hoge verwachtingen De wens is om niet alleen de transities te organiseren, maar ook om een transformatie in het maatschappelijk domein te realiseren. Dit is een ingewikkelde en complexe opgave die we wellicht niet op tijd gerealiseerd hebben. Ook wordt hierbij uitgegaan van de aanwezigheid van sociale samenhang in de stad. Het kan zijn dat die samenhang er minder is dan wij hebben aangenomen. We moeten op tijd een basis aan voorzieningen georganiseerd hebben, waarmee we deze risico s kunnen ondervangen Tijdsdruk We hebben het zorg- en ondersteuningsaanbod niet op tijd op orde, waardoor nieuwe gebruikers niet de noodzakelijke ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Kwetsbare mensen in Purmerend zullen dan gevaar lopen. Er zijn planningen opgesteld door transitieureaus bij het rijk en de VNG die wij proberen te volgen om zeker te weten dat we de zaken op tijd geregeld hebben Zorgcontinuïteit De continuïteit van de zorgverlening aan bestaande gebruikers kan niet geleverd worden, omdat we de nieuwe taken niet op tijd of onvoldoende hebben georganiseerd. Er wordt regionaal samengewerkt en opgetrokken om gezamenlijk te zorgen voor overgangsregelingen Financiële risico s We hebben onvoldoende dekking voor de kosten van de zorg. We hebben de financieringssystematiek niet goed georganiseerd waardoor betaling aan zorgen ondersteuningsverleners niet goed verloopt en zij in financiële problemen kunnen komen. De financiële risico s voor de individuele gemeente zijn groot. Op regionaal niveau wordt samengewerkt aan het onderzoeken hoe de financiële risico s beperkt en afgedekt kunnen worden. 12

13 4.2.5 Bestuurlijke risico's Met de komst van de nieuwe taken proberen we de ondersteuning beter op elkaar en op de vraag van de inwoners van Purmerend af te stemmen, maar dat betekent niet dat er nooit iets mis zal gaan. Het is onduidelijk wat de bestuurlijke risico s zijn als het mis gaat. Het college en de gemeenteraad dienen zich hierover te beraden Verwachtingen van burgers en klanten Met de taakoverheveling naar gemeenten wordt gelijk ook een fundamentele verandering doorgevoerd in het stelsel rond de ondersteuning van jeugd en gezinnen. Recht op zorg is niet meer vanzelfsprekend. De burgers en klanten moeten over deze omslag geïnformeerd worden, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van de gemeente Purmerend. Eenduidige communicatie die ook terecht komt bij de mensen om wie het gaat is vooral van groot belang. De strategie zal in samenwerking met de afdeling Communicatie worden bepaald. Burgers en cliënten gaan meedenken over de vormgeving van het het zorgstelsel en de invulling van het zorgpakket. Het managen van deze risico s zal in samenwerking met collega-gemeenten georganiseerd worden. We willen daarbij van elkaar leren en gezamenlijk optrekken. 13

14 5 Schaken op vele borden 5.1 De positie van burgers en cliënten Burgers en cliënten staan centraal in de veranderstrategieën en in het anders organiseren van de hulpverlening en ondersteuning. Het gaat erom dat zij uiteindelijk naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Het is daarom noodzakelijk hen te betrekken bij het totstandbrengingproces, bij de proeftuinen en de experimenten. Een aanpak van cocreatie en samen leren zijn hier van toepassing. Het zal met onzekerheid en met het leren van fouten gepaard gaan. Inzet is dat we lerend toewerken naar een nieuw samenspel in het maatschappelijk domein. Daarbij is het wel belangrijk dat burgers en cliënten weten wat ze wel en niet mogen verwachten van de gemeente en instanties. Communicatie is daarom een belangrijk instrument in de aanloop naar de datum waarop de nieuwe taken naar de gemeente komen. Het is ook van belang dat burgers en cliënten ergens terecht kunnen met hun zorgen en vragen. 5.2 Samenwerking met maatschappelijke partners De gemeente Purmerend en de maatschappelijke organisaties (subsidiepartners, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, bewonersvertegenwoordigers) werken al sinds 2011 intensief samen aan het innoveren van hun aanbod en de rolverdeling in het maatschappelijk domein. Er is een transformatie geweest van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie naar een vorm van partnerschap met gesubsidieerde instellingen. De gemeente organiseert de totstandkoming van de kaders en het samenbrengen van partijen. De maatschappelijke organisaties hebben hun onderlinge samenwerking georganiseerd in de maatschappelijke opgaven en vullen gezamenlijk hun onderling afgestemde aanbod per opgave in. Het partnerschap ontwikkelt zich door, omdat aan beide kanten deze rolverdeling goed bevalt. De rol van de overheid wordt bescheidener, de rol van de maatschappelijke organisaties wordt groter. T.a.v. de decentralisaties zijn de maatschappelijke partners cocreëerder: ze zijn de partner van de gemeente bij de visie- en beleidsontwikkeling, ze nemen initiatieven rondom innovatietrajecten en nemen deel aan experimenten en proeftuinen. De gemeente voert gesprekken met de organisaties over hoe we de budgetten gaan verdelen. De gemeente werkt toe naar het verlenen van subsidie per opgave, en niet meer op individueel organisatieniveau. Er komen als gevolg van de decentralisaties nieuwe spelers in het bestaande samenspel in het Purmerends maatschappelijk domein. Dit is wennen, maar het belang van de Purmerendse inwoners en de zorg en ondersteuning die zij moeten krijgen gaat vóór de individuele organisatiebelangen. Dat is het streven, en ook een voorwaarde van de gemeente voor samenwerking met organisaties in Purmerend. Het kan zijn dat als gevolg van de decentralisaties de maatschappelijke opgaven herijkt moeten gaan worden. Dit zal iets voor de nieuwe collegeperiode zijn. Dit zal dan in samenspraak met de maatschappelijke partners gaan. 5.3 Raad en college Het college wordt vertegenwoordigd door de twee wethouders die als bestuurlijk opdrachtgever fungeren voor het programma. Het college wordt daarnaast regelmatig bijgepraat en krijgt voorstellen voorgelegd. Het college is verantwoordelijk voor de realisatie van de decentralisaties en de wijze waarop dit gebeurt. De gemeenteraad stelt de visie en de beleidskaders voor de decentralisaties vast. Daartoe is betrokkenheid van de raad vereist. Om die reden informeert en consulteert het college de raad over de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Dit gebeurt ook middels voortgangsrapportages. 14

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie