Nieuwsbrief decentralisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief decentralisaties"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief decentralisaties? Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de hervorming langdurende zorg, de nieuwe jeugdwet en de participatiewet en andere ontwikkelingen die voor de lidorganisaties, regiokamer, kamer familieraden, rco s en regionale en lokale belangenbehartigers van belang zijn. We proberen in ieder geval een beeld te geven van: - Wat verandert er precies? - Waar kunt u meer informatie vinden? - Wat zijn speerpunten vanuit cliënt- en familieperspectief? - Wat doet het LPGGz en welke activiteiten en projecten lopen er die voor u interessant kunnen zijn? De decentralisaties zijn zo omvangrijk en soms complex dat het onmogelijk is daar in één keer een volledig overzicht van te geven. Sommige zaken stippen we in deze nieuwsbrief alleen maar kort aan en daar zullen we later uitvoeriger op terugkomen. Deze keer gaan we vooral in op de hervorming langdurende zorg. De nieuwsbrief wordt automatisch verstuurd naar lidorganisaties van het LPGGz, regiokamer en kamer familieraden. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij onder vermelding van nieuwsbrief decentralisaties. Inhoud informatiebrief decentralisaties Aan de orde komen: Positionering LPGGz Hervorming langdurende zorg - Stand van zaken wetgeving - Transitie langdurende zorg - Overgangsrecht en indicatiestelling - Communicatie vanuit de overheid - Voorlichting LPGGz en vragen - Regionale overlegtafels en beleidsplannen - Aandacht voor iedereen Jeugdwet Participatiewet Ratificatie VN Verdrag Regionale LPGGz-conferentie ED in 3D 24 september 2014 Bijlagen: Cliënt- en familieparticipatie in regionaal overleg Rapport Verdiepend onderzoek Cliëntenmonitor Aandacht voor iedereen 1

2 LPGGz en de decentralisaties Het LPGGz staat in het algemeen voor adequate mogelijkheden voor sociale en maatschappelijke participatie, waarbij benodigde professionele zorg laagdrempelig beschikbaar is. Het platform steunt in grote lijnen het gedachtengoed achter de decentralisaties. Tegelijk staat het kritisch tegenover de combinatie van het tempo van de hervormingen, de bezuinigingen die ermee gepaard gaan en de verzwakking van de (rechts)positie van cliënten op verschillende onderdelen Een meer integrale benadering van de jeugdhulp is ook volgens het LPGGz hard nodig. Maar het volledig onderbrengen van de jeugd-ggz bij de gemeenten zet het recht op zorg onder druk. Naast het verlies van professionele expertise is het risico dat de ernst van de problematiek wordt onderschat aanwezig. Lokale en regionale alertheid en belangenbehartiging is op dit punt van het grootste belang. Een grote uitdaging voor onze achterbanorganisaties. De insteek van de hervorming langdurige zorg is zonder meer sympathiek. Meedoen in de samenleving stimuleren en zorgafhankelijkheid tegengaan. Als LPGGz constateren we echter dat afbreken sneller gaat dan opbouwen. Bedden afbouwen is geen kunst; de uitdaging is om goede ambulante zorg vorm te geven, inclusief de doorontwikkeling van dagbesteding, inloopfaciliteiten, beschikbaarheid van adequate crisiszorg en de onafhankelijke crisiskaart, cliëntondersteuning en ondersteuning mantelzorgers, facilitering cliënten-/familie-initiatieven. Positief aan de participatiewet is de verschuiving van perspectief: niet meer focussen op beperkingen, maar op mogelijkheden; ervan uitgaan dat iedereen wel iets kan en wil bijdragen aan de samenleving. De achterstand in arbeidsparticipatie bij mensen met aanhoudende psychiatrische problematiek is groot. De vraag is of er straks genoeg middelen zijn om mensen daadwerkelijk te ondersteunen bij toeleiding naar werk en behoud van werk. En of er genoeg mogelijkheden zijn voor mensen die in een reguliere werksetting (nog) niet uit de verf komen. Een adequate informatievoorziening voor onze achterban over de complexe decentralisatieoperaties is van het grootste belang. Nog belangrijker is het om samen op te trekken in de nieuwe realiteit die in hoog tempo op ons afkomt. Hoe kunnen kansen maximaal benut worden en knelpunten bijtijds onderkend? Het Landelijk Platform GGz hoort graag tijdig knelpunten die zich op regionaal en lokaal voordoen, zodat we dit mee kunnen nemen in onze lobby- en belangenbehartiging richting de ministeries in Den Haag, in onze gesprekken met de landelijke organisaties zoals ZN, VNG, GGZ Nederland, Federatie Opvang en beroepsverenigingen. Ook kunnen signalen/knelpunten voor ons een reden zijn om een landelijke meldactie te openen en nader onderzoek te doen. Hervorming langdurende zorg Stand van zaken wetgeving Het wetsvoorstel Wmo 2015 is door zowel Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd en gaat dus definitief in werking per 1 januari Met de nieuwe Wmo worden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. De nieuwe Wet langdurende zorg (Wlz) zal de zorg gaan regelen voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Deze wet moet na de zomervakantie nog door de Tweede en Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal deze wet gefaseerd worden ingevoerd. Dat geldt onder meer voor de langdurende ggz; zie hieronder. 2

3 Transitie langdurende ggz De langdurende intramuale ggz gaat vanuit de AWBZ over naar de nieuwe Wet Langdurende zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Intramurale zorg met behandeling (de zogenoemde B-pakketten) gaat naar de Zvw; intramurale zorg zonder behandeling (C-pakketten, beschermd wonen) gaat naar de Wmo. De Wlz zal er zijn voor de kwetsbaarste groep cliënten die zeer langdurig of levenslang is aangewezen op 24-uurs nabije zorg. Dat is het eindplaatje. De precieze inhoudelijke criteria voor toelating tot de Wlz moeten echter nog ontwikkeld worden. Deze zijn op z n vroegst op 1 januari 2016 toepasbaar. Daarom gelden tot dat moment tijdelijke regelingen: - Mensen die op 1 januari 2015 een ZZP B-pakket hebben (langer dan een jaar intramuale zorg met behandeling) gaan rechtstreeks over van AWBZ naar Wlz. - Mensen die op 1 januari 2015 korter dan een jaar intramurale zorg met behandeling hebben blijven net als nu - in de zorgverzekeringswet. Zij blijven in de zorgverzekeringswet tot het moment dat zij getoetst kunnen worden aan de hand van de inhoudelijke criteria Wlz. - Mensen met intramurale zorg zonder behandeling (c-pakket, beschermd wonen) gaan per 1 januari 2015 allemaal over naar de Wmo. Daar blijven zij in ieder geval totdat zij getoetst kunnen worden aan de hand van de inhoudelijke criteria voor de Wlz, dus tot 1 januari 2016 of later. - Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van maximaal vijf jaar. Het overgangsrecht vervalt alleen eerder als de indicatie tussentijds afloopt. De 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang gaan het beschermd wonen uitvoeren. Overgangsrecht en indicatiestelling Voor zorg die van de AWBZ naar Wmo gaat geldt een overgangsrecht van een jaar; alleen bij beschermd wonen is het overgangsrecht vijf jaar. Het overgangsrecht houdt in dat je nog tijdelijk recht houdt op dezelfde hoeveelheid zorg als in je AWBZ-indicatie is aangegeven. Dit betekent niet automatisch dat die zorg door dezelfde aanbieder wordt geleverd. Bij beschermd wonen is wel de verwachting dat de centrumgemeenten, die de zorg gaan inkopen, dit in de beginjaren zoveel mogelijk bij dezelfde zorgaanbieders zullen doen dan voorheen. Het LPGGz maakt zich bij beschermd wonen nog wel zorgen over de positie van mensen die buiten het overgangsrecht vallen. Dit zijn met name jongeren en pgb-houders, want zij hebben vaak te maken met kortdurende indicaties. Het LPGGz ziet het liefst dat zij behandeld worden alsof zij ook onder het overgangsrecht vallen, in ieder geval tot het moment dat de criteria voor de Wlz gereed zijn. Samen met Per Saldo heeft het LPGGz de staatssecretaris en de VNG opgeroepen hierover afspraken te maken. Nieuwe aanvragen voor AWBZ-indicaties worden tot 1 januari 2015 door het CIZ in behandeling genomen. Het CIZ meldt dat het aantal aanvragen momenteel toeneemt en dat de wachttijden voor een indicatiebesluit langer worden. In aanloop naar de Wmo wordt de geldigheidsduur van indicatiebesluiten korter. Het CIZ geeft nu alleen nog indicaties af voor een periode van maximaal acht maanden en vanaf september voor maximaal zes maanden. Een uitzondering geldt voor beschermd wonen (maximaal vijf jaar) en voor jongeren onder 18 jaar. 3

4 Communicatie vanuit de overheid De overheid heeft een omvangrijk communicatieplan om burgers te informeren over alle wijzigingen in de langdurende zorg. Tot nu toe is de communicatie vooral gericht geweest op het waarom van de hervorming langdurende zorg. Nu de wetgeving (deels) is afgerond zal de informatie concreter ingaan op het hoe en wat. Een kort overzicht: - Er is al een algemene website over de hervorming langdurende zorg: Deze site bevat onder meer vragen en antwoorden over diverse onderwerpen, een overzicht van alle schema s en factsheets, filmpjes en infographics, diverse links. Voor de ggz interessant zijn onder meer: factsheets en schema s over de transitie AWBZ-Wmo, de transitie langdurende ggz en het overgangsrecht. (NB: na half juli is een actuele versie verschenen van het factsheet intramurale ggz en zijn ook de vragen en antwoorden over dit onderwerp bijgewerkt.) - Er komt een gratis helpdesk voor iedereen die vragen heeft over de transities. Deze helpdesk wordt ondergebracht bij het CAK. Achter deze helpdesk komt een tweede lijn voor specifiekere vragen; hiervoor vindt doorverwijzing plaats naar helpdesks van bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars of CIZ. Start helpdesk: rond 1 september Er wordt een cliënten-website ingericht waar mensen op maat informatie krijgen over de gevolgen van de transities voor hun persoonlijke situatie. De website is bedoeld voor mensen die in 2014 een geldige AWBZ-indicatie hebben of jeugdzorg ontvangen. De website bevat circa 150 clientprofielen; daarnaast informatie over bijvoorbeeld cliëntondersteuning, mantelzorg, tegemoetkomingsregelingen,. Start website: rond 1 september 2014 (loopt parallel met helpdesk) - Er komt een algemene publiekscampagne om mensen te informeren over de hervorming langdurende zorg, de nieuwe jeugdwet en veranderingen in de zorgverzekeringswet. Start campagne: najaar Persoonlijke brief: gemeenten en zorgverzekeraars sturen waarschijnlijk rond 1 oktober 2014 een persoonlijke brief aan al hun nieuwe klanten die uit de AWBZ overkomen. Daarin geven zij uitleg over de transitie, de gevolgen voor de cliënt en hoe zij als gemeente of zorgverzekeraar hun zorgtaak willen gaan uitvoeren. (NB: eerder was er sprake van dat de rijksoverheid iedereen persoonlijk zou benaderen. Later is besloten dat de nieuw verantwoordelijke instanties deze persoonlijke berichtgeving gaan doen.) Voorlichting LPGGz en vragen Op 3 juli jl. heeft het LPGGz samen met het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst georganiseerd over de transitie langdurende ggz. Twee presentatie die VWS bij die gelegenheid verzorgde ontvangt u hier als bijlage: 1. De positionering langdurige ggz; 2. Communicatie HLZ Het LPGGz wil in het najaar meer van deze bijeenkomsten organiseren. Lidorganisaties of deelnemers van Regiokamer of Familiekamer die belangstelling hebben om samen met het LPGGz een dergelijke bijeenkomst te organiseren, kunnen contact opnemen met Nic Vos de Wael, Regionale overlegtafels en beleidsplannen Door alle transities verandert het zorgveld aanzienlijk. De overheid stimuleert dat in alle regio s overleggen tot stand komen om de transities goed te laten verlopen. Bij die regionale overleggen zijn gemeenten, zorgverzekeraars, cliënt- en familieorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties 4

5 betrokken. In elke WMO-regio zijn secretarissen aangesteld die dit proces moeten begeleiden. Een lijst van deze secretarissen staat op de website van de hervorming langdurende zorg, zie:. GGz-specifieke overleggen zullen vooral op het niveau van centrumgemeenten plaatsvinden. De indeling van centrumgemeenten is deels gelijk maar ook deels weer anders als die van Wmo-regio s. Voor deze en nog veel meer soorten regio-indelingen, zie Elke centrumgemeente moet een beleidsplan beschermd wonen opstellen. Het LPGGz heeft ervoor gepleit dat die plannen ook aandacht besteden aan andere zaken die de (o)ggz-doelgroep betreffen, zoals extramurale begeleiding en ambulantisering; dit om te voorkomen dat er verschillende regionale overleggen naast elkaar ontstaan. Het LPGGz heeft een projectvoorstel in voorbereiding om cliënt- en familievertegenwoordigers bij deze regionale overleggen te kunnen ondersteunen. Er zijn ook contactpersonen voor de regionale beleidsplannen beschermd wonen, maar die lijst is niet openbaar. Als u als cliënt- of familievertegenwoordiger contact zoekt, kunt u het best bij uw centrumgemeente informeren naar de coördinerend ambtenaar beschermd wonen. In bijlage 1 gaan we dieper in op participatie van cliënt- en familievertegenwoordigers in regionale overleggen. Aandacht voor Iedereen Het LPGGz participeert in het programma Aandacht voor Iedereen. Dit programma ondersteunt belangenbehartigers in het kader van de Wmo. Op treft u meer informatie over het programma en kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Op de website staat onder meer een factsheet over de transitie van beschermd wonen. De nieuwsbrief van augustus zal aandacht besteden aan de transitie van de inloopfunctie ggz. Aan Aandacht voor Iedereen is ook een monitor verbonden. Onlangs is een rapport verschenen naar aanleiding van interviews met 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers in twaalf gemeenten. Enkele belangrijke signalen uit het rapport: - Er bestaan zorgen en onzekerheid over de komende decentralisatie naar gemeenten; de behoefte aan informatie is groot. - Veel mensen benadrukken het belang van continuïteit bij individuele begeleiding en dagbesteding - Het is belangrijk mantelzorgers en familieleden te betrekken bij het keukentafelgesprek in het kader van de Wmo. In bijlage 2 van deze informatiebrief treft u een samenvatting van het rapport aan. Jeugdwet De nieuwe jeugdwet is ook door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd en gaat dus per 1 januari 2015 van kracht. De wet houdt in dat ook de gehele jeugd-ggz, inclusief de geneeskundige zorg, onder gemeenten zal vallen. In een latere informatiebrief zullen we u hierover verder informeren. 5

6 Participatiewet De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 de participatiewet goedgekeurd. Daarmee is zeker dat deze wet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Meer hierover in een volgende informatiebrief. Op dit moment willen we alleen wijzen op de gevolgen voor een Wajong-uitkering. In de participatiewet worden mensen met een bijstandsuitkering, een indicatie voor een sociale werkvoorziening of een Wajong-uitkering samengevoegd. Voor de Wajong en de sociale werkvoorziening betekent dit een versobering. Als er mensen zijn die nu een bijstandsuitkering hebben, maar eigenlijk in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering is het belangrijk om die Wajong nog voor 20 september 2014 aan te vragen. Dat levert een aantal voordelen op, zowel financieel als voor begeleiding bij toeleiding naar werk of op de werkplek. Voorwaarde voor een Wajong is dat men wel aan moet kunnen tonen dat er al voor het 18 e jaar sprake is geweest van psychiatrische problematiek. Ratificatie VN Verdrag Het kabinet wil volgend jaar het VN Verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking Convention of the Rights of People with Disabilities) ratificeren. Er zijn twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer, die in het najaar zullen worden besproken. De Wet Gelijke Behandeling zal dan worden uitgebreid, zodat ook alle dienstverlening onder de wet komt te vallen. Bovendien zal het een stimulans geven aan de activiteiten die nu aan de gang zijn vanuit de wet gelijke behandeling, bv in het onderwijs en rondom werk. De bedoeling is dat de samenleving toegankelijk is voor en kansen biedt aan iedereen. Naast de landelijke overheid zullen ook gemeenten zich realiseren dat zij beleid moeten hebben dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Daarnaast zijn er tal van sectoren, denk aan onderwijs, werk, wonen, dienstensector, die aan de slag moeten met het VN Verdrag zodat knelpunten in de participatie van mensen met een beperking worden opgeheven. In de aanloop denkt het Landelijk Platform GGz momenteel na over manieren om hierover in gesprek te gaan met haar lidorganisaties en de brede achterban. Allereerst willen wij iedereen zo goed mogelijk informeren over wat het VN Verdrag betekent voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om welke rechten gaat het dan? Daarnaast willen we ook graag horen wat er nodig is om op regionaal en lokaal niveau cliënten en familieorganisaties te versterken zodat zij zelf aan de slag kunnen met het VN Verdrag. Gesprekken wordt momenteel gevoerd met het ministerie van VWS. Regionale LPGGz-conferentie ED in 3D d.d. 24 september 2014 In de LPGGz-Regiokamer werkt een breed scala aan regionale en lokale ggz-cliënten- /familieorganisaties, cliëntgestuurde initiateven, ggz-steunpunten, familie-initiatieven, zelfregiecentra en ongebonden schilvoorzieningen samen met als doel om de sociale en maatschappelijke positie van burgers met een psychische kwetsbaarheid in de regio te versterken. Herstel, empowerment, eigen regie, ervaringskennis, burgerschap zijn daarbij centrale begrippen. 6

7 De Regiokamer organiseert voor woensdag 24 september a.s. een conferentie waarin de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij de 3 decentralisaties centraal staat. Een keur aan onderwerpen en best-practises zullen aan de orde komen: Jeugd bij de RCO hoe doe je dat en wat doe je? Ervaringsdeskundigheid in de wijk en/of sociale wijkteams RCO s, Zelfregiecentra - perspectieven m.b.t. lokale samenwerking en financiering Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid het belang ervan en de wijze waarop Cliëntondersteuning praktijk/strategie/nieuwe uitdagingen Werk & reïntegratietrajecten Belangenbehartiging/advies bij regionale overlegtafels strategisch/tactisch/operationeel Zelfregieversterkende werkwijzen en methodieken (Herstelwerkgroepen, cursussen, Crisiskaart, WRAP) Ontwikkeling/Inzet/Borging Opleidingen voor ervaringswerker/ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigheid en diversiteit Meedenken vanuit het cliënten-/familieperspectief over de mogelijkheden van een adequate decentralisatie? Meld je dan nu aan via De conferentie is voor alle betrokkenen bij lokale, regionale en/of landelijke ggz-cliënten- /familieorganisaties. Van uur bij de Colour Kitchen te Utrecht. 7

8 Bijlage 1: Client- en familieparticipatie in regionaal overleg In alle regio s vinden transitie overleggen plaats voor de hervorming langdurende zorg. Bij die regionale overleggen zijn gemeenten, zorgverzekeraars, cliënt- en familieorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties betrokken. In elke WMO-regio zijn secretarissen aangesteld die dit proces moeten begeleiden. Een lijst van deze secretarissen staat zeer binnenkort op de website van de hervorming langdurende zorg. De overleggen over de transitie langdurende ggz vinden plaats op het niveau van centrumgemeenten. Dit is landelijk zo afgesproken, omdat de centrumgemeenten ook het beschermd wonen gaan uitvoeren. De indeling van centrumgemeenten is deels gelijk maar ook deels weer anders als die van Wmo-regio s. Voor deze en nog veel meer soorten regio-indelingen, zie Elke centrumgemeente moet een regionaal beleidsplan beschermd wonen opstellen. De centrumgemeente betrekt daarbij de regiogemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, woningcorporaties en cliënt- en familievertegenwoordigers. Al die partijen zijn nodig omdat de plannen ook betrekking moeten hebben op zaken als ambulantisering en extramurale zorg. Landelijk is afgesproken dat deze overleggen ook de komende jaren zullen blijven plaatsvinden; het gaat er dus niet alleen om een vlotte overgang op 1 januari 2015 te regelen, maar om voor langere termijn regionaal beleid af te stemmen. Er zijn ook contactpersonen voor de regionale beleidsplannen beschermd wonen, maar die lijst is niet openbaar. Als u als cliënt- of familievertegenwoordiger contact zoekt, kunt u het best bij uw centrumgemeente informeren naar de coördinerend ambtenaar beschermd wonen. Het LPGGz bereidt een project voor om tot in 2017 cliënt- en familievertegenwoordigers in regionale ggz-overleggen te versterken en te ondersteunen. Hierover informeren wij u later. Op dit moment geven we alvast enkele aandachtspunten voor participatie in regionale overleggen. Daarbij concentreren we ons vooral op de overleggen binnen centrumgemeenten. Participeren in regionaal overleg - Bundel krachten. Probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen wie er in een regio actief zijn: cliënten- en familieraden (vooral beschermd wonen), regionale cliëntenorganisaties (RCO s), cliënteninitiatieven, afdelingen van lidorganisaties LPGGz, enzovoort. En maak afspraken voor afstemming en samenwerking. Denk daarbij ook aan afstemming met WMO-raden. Het LPGGz en de adviseurs van Aandacht voor Iedereen kunnen ondersteuning bieden bij het maken vaneen sociale kaart en het versterken van het regionale netwerk. - Zorg tijdig in beeld te zijn. Veel centrumgemeenten geven aan dat zij de transitie beschermd wonen in eerste instantie beleidsarm willen regelen, ofwel: eerst zorgen dat de overgang netjes verloopt en pas later inhoudelijk beleid maken en hervormen. Het tempo van centrumgemeenten zal echter verschillen en het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn als je echt mee wil praten. - Maak afspraken over transparantie en communicatie. Laat de gemeente duidelijk maken wat de planning is, zorg dat stukken (agenda s, besluitenlijsten) openbaar zijn en snel verspreid worden. Ook als je niet direct mee kunt doen in regionaal overleg, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. NB: Het LPGGz heeft dit punt landelijk sterk bepleit; het is ook een aandachtspunt in de landelijke ondersteuning. 8

9 - Stel in een vroeg stadium een eigen agenda op. Maak voor overlegpartners en voor je achterban duidelijk op welke punten je invloed wilt uitoefenen. Dat kan ook betekenen dat je onderwerpen agendeert waar een gemeente of zorgverzekeraar zelf niet aan gedacht heeft. Inhoudelijke onderwerpen Een eerste overzicht van onderwerpen die vanuit cliënt- en familieperspectief in regionaal overleg / bij centrumgemeenten kunnen worden ingebracht: In de landelijke werkafspraken zijn zeven onderwerpen benoemd die aandacht moeten krijgen in de transitie langdurende ggz. Deze onderwerpen hebben onder meer betrekking op continuïteit van zorg, kwaliteit van zorg, innovatie en de (rechts)positie van de cliënt. Ook VNG en Zorgverzekeraars Nederland hebben deze onderwerpen erkend als basis voor regionale overleggen. Zie: Continuïteit beschermd wonen. Een belangrijke basis voor continuïteit is het overgangsrecht van maximaal vijf jaar. De meeste centrumgemeenten geven bovendien aan dat zij in eerste instantie de bestaande zorg zoveel mogelijk willen continueren. De overheveling van beschermd wonen vindt ook zonder korting plaats. Het LPGGz en Per Saldo pleiten voor aandacht voor mensen die straks buiten het overgangsrecht vallen, als hun indicatietermijn verloopt. Vooral jongeren en pgb-houders hebben vaak korte indicaties die eerder verlopen. Zij zouden hetzelfde behandeld moeten worden als mensen met een overgangsrecht, in ieder geval tot het moment dat zij getoetst kunnen worden voor de Wet langdurige zorg. Kleinschalige wooninitiatieven: zijn wooninitiatieven voor beschermd wonen voldoende in beeld en is continuïteit van zorg en wonen voor de bewoners goed geregeld? Toegang beschermd wonen: centrumgemeenten worden straks verantwoordelijk voor de toegang en de uitstroom van beschermd wonen. Goede afspraken tussen centrumgemeente en regiogemeenten zijn noodzakelijk voor een goede overgang van begeleiding thuis naar beschermd wonen en andersom. Het mag niet gebeuren dat mensen straks heen en weer geschoven worden tussen regiogemeente en centrumgemeente. Op landelijk niveau wordt een screeningsinstrument ontwikkeld om binnen de Wmo onderscheid te kunnen maken tussen beschermd wonen en extramurale zorg. Later wordt dat instrument uitgebreid zodat het ook geschikt wordt om te bepalen welke cliënten doorgeleid moeten worden naar de Wlz. Ambulantisering: In het bestuurlijk akkoord ggz is afgesproken dat een derde van de bedden in de ggz wordt afgebouwd en dat regionaal het precieze tempo en de inhoud van de ambulantisering wordt bepaald. Afbouw van bedden kan alleen als parallel goede ambulante zorg wordt opgebouwd. Is er een visie op welke bedden moeten worden afgebouwd? Komt er goede ambulante zorg voor in de plaats en zijn er afspraken over nazorg als iemand de instelling verlaat? Hoe is de aansluiting tussen zorg uit de zorgverzekeringswet en vanuit de Wmo? Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting van Fact-teams op wijkteams. Huisvesting: door de ambulantisering zal een toenemend aantal mensen straks in de wijk wonen in plaats van op het terrein van een instelling. Er is echter een tekort aan betaalbare huurwoningen. 9

10 Bovendien staan woningen niet altijd in wijken waar mensen met een psychiatrische of psychosociale problemen welkom zijn en zich veilig kunnen voelen. Vanwege dit onderwerp is expliciet vastgelegd dat woningcorporaties partij zijn in het overleg bij centrumgemeenten. Begeleiding en dagbesteding: individuele begeleiding en/of dagbesteding zijn vaak noodzakelijk voor mensen om hun hoofd boven water te houden en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zie de samenvatting van een recent onderzoek van Aandacht voor Iedereen in bijlage 2. Wanneer begeleiding en dagbesteding tekort schieten zal dit ook nadelige gevolgen hebben voor de ambulantisering en voor het beroep op medische zorg vanuit de Zvw. Om deze reden zijn dit ook belangrijke onderwerpen voor afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Inloop ggz: de overgang van de inloopvoorzieningen ggz dreigt in het grote transitiegeweld bijna vergeten te worden. Het gaat om AWBZ-voorzieningen voor inloop, ontmoeting, lotgenotencontact en dergelijke waarvoor geen indicatie nodig is. Met de overgang naar gemeenten is 51 miljoen gemoeid. Helaas zijn de bedragen voor afzonderlijke gemeenten niet bekend, maar het gaat om gemiddeld drie euro per inwoner. De meeste voorzieningen bevinden zich in een centrumgemeente en hebben een regionale functie. De nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen van augustus 2014 besteedt uitgebreid aandacht aan de ggz-inloopvoorzieningen. Crisiszorg, crisiskaart: Ambulantisering en bezuinigingen in de reguliere zorg kunnen gevolgen hebben voor de vraag naar crisiszorg. Zijn er voldoende crisisplaatsen en time-outvoorzieningen in de regio? Hoe is de samenwerking rond de crisiszorg en wordt de crisiskaart in de regio aangeboden? Dit zijn opnieuw onderwerpen waarbij clienten en familie afhankelijk zijn van goede afstemming tussen gemeenten en verzekeraars. Clientondersteuning: in de WMO 2015 is clientondersteuning steviger verankerd dan nu. Bovendien gaan de MEE-gelden voor clientondersteuning volgend jaar over naar de gemeenten. De borging van onafhankelijke clientondersteuning is belangrijk. Die ondersteuning moet ook voldoende aanwezig zijn voor de doelgroep (o)ggz, waar mogelijk met combinaties van professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid. MEE-organisaties maken zich hard voor behoud van onafhankelijke clientondersteuning, maar claimen daarbij soms onterecht een monopoliepositie. De positie van steunpunten ggz, zelfregiecentra e.d. bij gemeenten varieert sterk. Op verzoek van het LPGGz heeft het transitiebureau een aparte factsheet over clientondersteuning ggz ontwikkeld, zie: f. Aandacht voor Iedereen heeft een algemeen factsheet clientondersteuning, zie: Ondersteuning mantelzorgers: Door ambulantisering en meer nadruk op het eigen netwerk van cliënten zal de druk op mantelzorgers toenemen. Goede ondersteuning is essentieel. Mantelzorgers in de ggz hebben vaak specifieke vaardigheden en dus ook ondersteuning nodig. Cliënt- en familieinitiatieven: Binnen de vernieuwing die de overheid met de hervorming langdurende zorg nastreeft zijn zelfinitiatieven een onmisbare schakel. Vanuit cliënt- en familieorganisaties zijn tal van dit soort initiatieven ontwikkeld. Veel gemeenten maken daar nog onvoldoende gebruik van; hetzelfde geldt voor zorgverzekeraars die in het kader van zelfmanagement ook belang hebben bij zelfinitiatieven. 10

11 Het LPGGz wil bovenstaande en andere onderwerpen in de toekomst nader uitwerken, in samenwerking met cliënten en familieleden die lokaal of regionaal actief zijn. Door uitwisseling en kennisverspreiding kunnen lokale en regionale belangenbehartigers veel van elkaar leren. Daarom doen wij hierbij al een oproep om uw ervaringen te delen. Vragen, reacties naar aanleiding van deze bijlage zijn dan ook van harte welkom. 11

12 Bijlage 2: Rapport Verdiepend onderzoek Cliëntenmonitor Aandacht voor iedereen Wat voor onderzoek is het? Aan het onderzoek hebben 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers uit twaalf gemeenten meegedaan. Het gaat om de gemeenten: Almere, Coevorden, Doetinchem, Eindhoven, Haren, Harlingen, Overbetuwe, Nederweert, Utrecht, Vlissingen, Zaanstad en Zwolle. In het onderzoek zijn cliënten, familie en mantelzorgers betrokken die te maken krijgen met de decentralisatie van de AWBZ. Mensen dus, die momenteel uit de AWBZ begeleiding (individueel of dagbesteding), kortdurend verblijf of beschermd wonen ggz hebben. Over wie gaat het onderzoek? Het onderzoek is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) en betreft mensen uit alle groepen: allerlei mensen van verschillende leeftijdsgroepen hebben deelgenomen: mensen met psychische/psychiatrische aandoeningen, mensen met somatische aandoeningen en mensen met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen. Mensen van verschillende leeftijden, maar in ieder geval 18 jaar of ouder in herhaald in 2014 en Voor wie is het interessant? Hoewel het geen representatieve steekproef is, zijn de uitkomsten zeker informatief voor andere gemeenten. De belangrijkste punten ut de interviews zijn uiteraard anoniem- besproken in de 12 gemeenten met de Wmo-raden, de lokale belangenbehartigers en de lokale stakeholders (zorginstellingen, zorgverzekeraars/zorgkantoren, welzijnsorganisaties, ggz steunpunten, mantelzorgorganisaties, MEE en Zorgbelang). En in het rapport zijn aandachtspunten voor lokaal en landelijk beleid opgenomen. De acht meest opvallende waarnemingen In de interviews vallen een aantal punten op; vooral de zorgen die mensen hebben over hun toekomst. De acht meest in het oog springende uitkomsten zijn de volgende: 1. De meest opvallende bevinding is wel, dat veel van de geïnterviewden niet goed weten wat de decentralisatie van de AWBZ inhoudt en wat dit concreet voor hen gaat betekenen. Kortom, er is veel onzekerheid bij cliënten over veranderingen in de zorg. 2. Iedereen, ook mensen die goed op de hoogte zijn, maakt zich grote zorgen over de continuïteit van deskundige zorg en zij hebben er weinig vertrouwen in dat hun gemeente kan bieden wat zij nodig hebben. 3. Deelnemers aan het onderzoekgeven duidelijk aan dat zij de zorg die zij momenteel vanuit uit de AWBZ krijgen over het algemeen als positief waarderen. Zij zien de professionele en vertrouwde individuele begeleiding als onmisbaar. Dit stelt hen in staat om zo zelfstandig mogelijk als persoon te functioneren. Zij vrezen dat ze individuele begeleiding zullen verliezen en dat dagbesteding niet meer afgestemd wordt op hun specifieke behoeften (en doelgroep). 4. Voor cliënten uit het onderzoek draagt de dagbesteding er in belangrijke mate aan bij om hun vaardigheden te behouden en te ontwikkelen. Méér nog zien zij hun dagbesteding als een veilige basis voor contact met lotgenoten in een respectvolle sfeer en als kans op maatschappelijke participatie. Voor familieleden en mantelzorgers is de dagbesteding waardevol omdat zij de zorg voor hun naaste zonder dat, niet meer kunnen bolwerken. Voor mensen met onherstelbare of 12

13 voortschrijdende aandoeningen is de dagbesteding hun enige contact met de werkelijkheid en dé omgeving waarin zij hun beperkingen kunnen accepteren. 5. De doelstelling van de decentralisatie AWBZ dat burgers in een inclusieve samenleving bereid zijn om iets voor elkaar over te hebben, zien velen als een illusie. Bovendien lijkt dit aan veel burgers voorbij te gaan. Het erkennen dat je het niet meer alleen kunt is moeilijk voor mensen, maar het daadwerkelijk inroepen van hulp is voor velen een torenhoge drempel. En wanneer er dan een vaak- lang bevochten oplossing met professionele zorg is bereikt, dan is die broos: men wil niet meer terugvallen in de uitzichtloze situatie van voorheen of afhankelijk worden van de welwillendheid van anderen. Nog afgezien van vooroordelen en stigma s, vindt men dit niet realistisch. Zeker voor mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn, is dit een probleem. 6. Een beperkte bijdrage van vrijwilligers aan welzijn noemen de geïnterviewden zinvol, maar onder voorwaarden en met duidelijke grenzen. Ook betwijfelt men of professionele begeleiding wel kan worden overgenomen door vrijwilligers zonder dat er sprake is van ernstig kwaliteitsverlies. Een beperkte bijdrage van vrijwilligers acht men zinvol, maar onder voorwaarden en met duidelijke grenzen. 7. Deelnemers aan het onderzoek worden geconfronteerd met veel veranderingen die onrust veroorzaken. En of die veranderingen wel of niet te maken hebben met de decentralisatie van de AWBZ is voor hen minder interessant. Zij willen weten hoe ze hun leven moeten inrichten na En dat lijkt geen gemakkelijke opgave, want zij zien hun toekomst op het gebied van gezondheid, werk en inkomen bepaald niet rooskleurig tegemoet. 8. Een groter beroep op mantelzorg is niet realistisch. Veel ondervraagden geven aan dat de ondersteuning die ze nu krijgen een wankel evenwicht is van professionele zorg, mantelzorg en hulp van vrijwilligers. Ze zijn bang dat dit evenwicht door de decentralisatie wordt verstoord. Bijvoorbeeld doordat er een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt gedaan. Veel mantelzorgers zijn al zwaar belast. Aanbevelingen De cliëntenorganisaties geven op grond van de uitkomsten ook een aantal aandachtpunten. - Cliënten moeten zo snel mogelijk concrete informatie krijgen over wat de decentralisatie voor hen betekent en welke procedures zullen worden gebruikt bij het beoordelen van de zorgvraag en het toekennen van zorg. - Bij dagbesteding moet steeds individueel worden bepaald of doelgroepspecifieke dagbesteding nodig is. - Ook moet ambulante professionele, individuele begeleiding mogelijk blijven naast de groepsgewijze dagbesteding. - Verder vinden de organisaties dat de mogelijkheden moeten worden verruimd voor begeleid wonen in de eigen omgeving. - Bij het vaststellen van de zorgvraag (in het keukentafelgesprek) moeten familie en mantelzorgers worden betrokken. Bovendien moet ook aan hen worden gevraagd, wat zij nodig hebben. In het rapport staan nog veel meer aanbevelingen op allerlei levensgebieden. Hoe ziet het vervolg er uit? Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de decentralisatie en hen te adviseren over hun rol daarbij. De negen betrokken organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 13

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden Beschermd wonen naar de Wmo Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden AVI-toolkit 12 april 2014 Inhoudsopgave 1. Hoe is het nu geregeld?... 3 2. Wat gaat er veranderen?... 3 3. Wat

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail AVI-nieuwsbrief 33 14 augustus 2014 Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail Laatste nieuws Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer De huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? AVI-nieuwsbrief 30 27 mei 2014 Inhoud Opinie Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? Reacties op blog We kunnen het zelf toch veel beter? Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd AVI-producten Nieuw! Handreiking

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden

Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden AVI-toolkit 13 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Wat zijn de nieuwe taken van gemeenten?... 3 2.

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid 31 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16-a Januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 16 december 2013 Betreft: Algemeen-overleg HLZ 18 december 2013 Geachte leden van

Nadere informatie

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor AVI-cliëntenmonitor November 2014 COLOFON AVI cliëntenmonitor De AVI-cliëntenmonitor maakt

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 13

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder,

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder, > Retouradres Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij mr. drs. A.T. van

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Klantonderzoek WMO 2015 Landerd

Klantonderzoek WMO 2015 Landerd Klantonderzoek WMO 2015 Landerd De gemeente Landerd werkt op open wijze. Burgers/cliënten kunnen op verschillende formele (klachtenprocedure, bezwaar) en informele manieren (gesprek wethouder, ondanks

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente?

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 3 oktober 2014 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo en Jeugdwet Het proces van aanvraag

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz Herstel en Burgerschap Wat vinden cliënten belangrijk? Elske ten Vergert, LPGGz 17 november 2010 t.b.v. de vergadering Platform Herstel en Burgerschap 5 regionale conferenties Juni-sep 2010 280 bezoekers

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context

Inhoud. 1. Wmo in de HLZ context Wmo 2015 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Waarborgen Ondersteuningsaanbod Kwaliteit Overgangsrecht 3. Financiële kaders Hervorming

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

WELKOM. Studiedag Beschermd Wonen. 15 april 2014

WELKOM. Studiedag Beschermd Wonen. 15 april 2014 WELKOM Studiedag Beschermd Wonen 15 april 2014 Positionering langdurige ggz Decentralisatie beschermd wonen 2 Elly van Kooten directeur maatschappelijke ondersteuning, VWS Inhoud Visie Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws

AVI-nieuwsbrief 15. Nieuws. Inhoud. 18 april 2013. Nieuws AVI-nieuwsbrief 15 18 april 2013 Inhoud Nieuws Nieuws over decentralisaties a. Uitstelbrief Van Rijn b. Gehandicapten met zzp 3 en 4 mogen in instelling blijven c. Antwoorden op Kamervragen over overheveling

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 427 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie