Drie Decentralisaties. Zomercursus raadsleden Astrid Jansen Projectleider Jeugdhulp 22 juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drie Decentralisaties. Zomercursus raadsleden Astrid Jansen Projectleider Jeugdhulp 22 juli 2014"

Transcriptie

1 Drie Decentralisaties Zomercursus raadsleden Astrid Jansen Projectleider Jeugdhulp 22 juli 2014

2 Inhoud 1. Basisprincipes 3D s 2. Korte toelichting per decentralisatie 3. Middelen 4. Wetgevingstraject 5. Samenhang 6. Regionale samenwerking 7. Rol van de raad

3 Basisprincipes 3D s Kanteling Eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal Van ik heb er recht op naar wat kan ik zelf? Van aanbodgericht naar vraaggericht Meer ruimte voor/vertrouwen in professionals

4 Basisprincipes 3D s

5 Basisprincipes 3D s Succesfactor: ontschotting Uitvoering enerzijds dichtbij, anderzijds in regionaal verband (vanwege schaal en expertise) Vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk Budget van 15,5 miljard naar +/- 11 miljard

6 Inhoudelijke info 3D s: specifiek

7 Jeugdzorg Overzicht huidige producten en financieringsstromen

8 Infographic meicirculaire

9 Jeugdzorg Proces: wet en regio Wet aangenomen 31 oktober 2013 regionale transitiearrangementen ingediend: 11 regio s goed, 28 voldoende, 2 onvoldoende Vóór 28 februari per regio afspraken met Bureau Jeugdzorg over continuïteit functies en taken (zo niet 80% budgetgarantie voor BJZ) Vóór 1 juli per regio contracten met Bureau Jeugdzorg Transitie Autoriteit Jeugd houdt vinger aan de pols bij jeugdzorginstellingen die in problemen dreigen te komen

10 Jeugdzorg Proces: lokaal Eind 2013/begin 2014 vaststellen beleidsplan per gemeente Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 (min. 95% van budget Decembercirculaire 2013) NB: budgetkorting van 450 miljoen in 2017, 60 miljoen in 2015 November 2014 afronden inkoop Transitiecommissie Jeugd houdt vinger aan de pols bij gemeenten, 3 e rapportage 3/3: Rol van de raad moet scherper worden ingevuld

11 Jeugdzorg Transitiecommissie Jeugd (Leonard Geluk) Spoorboekje: focuspunten 2014 (www.voordejeugd.nl) Basisscenario: Garanderen van adequaat functionerend toegangssysteem Garanderen van zorgcontinuïteit en passend en dekkend aanbod van jeugdhulp Garanderen van aansluiting bij jeugdbeschermingskader Garanderen van de AMHK-functie Interne organisatie en besluitvorming op orde

12 Wmo Wat wordt nieuw? Begeleiding en ondersteuning Persoonlijke verzorging: 5 % gemeenten 95% blijft bij zorgverzekeraars Beschermd wonen (centrum gemeenten)

13 Wmo: Wat verandert er? Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht Geen compensatiedomeinen meer Versterking positie cliënt in de toegangsprocedure Onderscheid tussen melding en aanvraag Verplicht informatie verstrekken over de mogelijkheid om cliëntondersteuning in te zetten en zelf met ondersteuningsplan te komen Eigen bijdrage maatwerkvoorziening volgens de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Duur eigen bijdrage tot maximaal de kostprijs is betaald (woningaanpassingen en hulpmiddelen Bijdragen algemene voorziening: kostprijs en voor minima compensatie via de BB

14 Wmo Proces: wet en regio Behandeling door Eerste Kamer Concept VNG Modelverordening 1 april 2014 Aandachtspunten Relatie met Wet langdurige zorg (Wlz) (= nieuwe kern Awbz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) Overgangsrecht 2015 voor zorgontvangers

15 Wmo Proces: lokaal Voorjaar 2014: beleidsplannen per gemeente Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 November 2014 afronden inkoop Onderwerpen beleidsplannen: Bevorderen sociale samenhang Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers Preventie Algemene en maatwerkvoorzieningen Continuïteit ondersteuning jeugd na 18 of 23 jaar. Dagbesteding in relatie tot langer thuis blijven wonen Etc.

16 Participatiewet Wat wordt nieuw? Samenvoeging Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) Aantal beschutte banen SW van naar Sociaal akkoord banen voor mensen met een arbeidsbeperking (quotumregeling als back-up) = bedrijfsleven overheid 35 Arbeidsmarktregio s Nationaal overleg in Werkkamer Budgetkorting van minimaal 790 miljoen

17 Participatiewet: Wat verandert er? Geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening, afbouw door (natuurlijke) uitstroom Beschut werk ( plekken) banen mensen arbeidsbeperking (en quotumregeling als back-up) Ontschot budget voor re-integratie

18 Participatiewet: Welke keuzes kun je maken? Participatiebudget Inkomensdeel Begeleiding en ondersteuning, o.a. Jobcoach Werkplek aanpassing No risk polis training/scholing Loonkostensubsidie Wwb uitkeringen WSW

19 Participatiewet Proces: wet en regio Wet aangenomen Aandachtspunten Taakstellende bezuiniging Consequenties Sociaal Akkoord en rol sociale partners

20 Participatiewet Proces: lokaal Voorjaar 2014: beleidsplannen per gemeente Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 November 2014 afronden contractering

21 Passend onderwijs Geen decentralisatie maar stelselwijziging Rugzakje verdwijnt: Geld voor zorgleerlingen via 76 regionale samenwerkingsverbanden van scholen. Scholen hebben zorgplicht. De besturen van de samenwerkingsverbanden moeten ondersteuningsplannen opstellen waarin ze het geld verdelen over de scholen. Over deze ondersteuningsplannen moeten ze met het college een op overeenstemming gericht overleg voeren (OOGO). Daarom is passend onderwijs van belang voor het sociaal domein.

22 Middelen Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt ontschot budget via sociaal deelfonds Bedragen zijn nog dagkoersen! Sociaal domein wordt substantieel onderdeel gemeentebegroting Budget is vrij te besteden in sociaal domein (maar nog onderwerp van landelijk politiek debat!) College legt verantwoording over besteding af aan gemeenteraad, niet langer aan Rijk. Wel zal Rijk vragen om informatie over resultaten (Rijksmonitoring)

23 Financiële vormgeving Sociaal Deelfonds vanaf 2015

24 Middelen Tegelijk met decentralisaties bezuinigingen: WMO: Budget +/- 7,2 miljard Korting: BG -25%, HH -40% ( 1,2 miljard) Werk: budget nu 3 miljard. Korting: oplopend tot ca 1,8 miljard in 2050 Jeugdzorg: budget 3,3 miljard. korting: 450 mln in 2017

25 Wetgevingstraject Wet Mijlpalen Participatie Wet nu in Eerste Kamer Invoering wet 2015 Jeugd Wet aangenomen VNG Modelverordening 15 april 2014 Invoering wet 2015 Wmo Passend Onderwijs Wet 23 en 24 april in Tweede Kamer Concept VNG Modelverordening 15 april 2014 Invoering wet 2015 Invoering wet 1 augustus 2014 Ondersteuningsplan naar Inspectie van het Onderwijs: 1 mei 2014

26 Mogelijkheden voor realiseren taakstelling: Schaalvoordelen van samenwerking gemeenten benutten. Eigen inbreng / inzet (netwerk, financieel) Efficiënter inkoop / sturing / bekostiging Toegang beperken Ind. voorzieningen beperken: meer algemeen en collectief. Voorzieningen anders uitvoeren (vb. strijkhulp, boodschappendienst, eigen kracht conferentie). Op maat (niet meer en niet minder)

27 Samenhang tussen 3 D s - Verhouding burger en overheid verandert: eerst eigen kracht en netwerk, dan pas maatwerk van de overheid. - Vormgeven integrale toegang/intake tot zorg, werk en jeugd. - Integrale sturing en bekostiging: instellingen voeren geen specifieke regelingen uit, maar dragen bij aan realiseren van doelen.

28 Samenhang 3D: thema s Enkele voorbeelden: 1. Wet Passend Onderwijs in relatie tot jeugd 2. Samenhang arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk Wsw 3. Doelgroepen vervoer 4. Cumulatie van maatregelen bij multiprobleem huishoudens 5. Organisatie bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap 6. Regionalisering: samenwerken in een regio

29 Wel praktisch blijven - Veel burgers hebben enkelvoudige hulpvraag die zij zelf niet kunnen oplossen: en willen snel en effectief geholpen worden. - Samenhang moet niet het zicht op complexiteit afzonderlijke decentralisaties wegnemen (in jeugdzorg alleen al vier financieringsstromen die worden geïntegreerd).

30 Regionale samenwerking Aandachtspunten Wat is de juridische status van de samenwerking (GR?) De wethouder handelt binnen kaders. Afspraken maken over procedure (vooraf en achteraf) Opereer ook als gemeenteraden regionaal: regel een formeel of informeel afstemmingsoverleg met uw collega s en raden Samenwerking vraagt een gemeenschappelijk doel en wederkerigheid Denk nu na hoe om te gaan met problemen.

31 De rol van de raad Kaderstellend Controlerend volksvertegenwoordigend

32 Beleidscyclus

33 Kaderstelling Kadernota Sociaal Domein Welke kaders stelt de gemeenteraad? Waar gaat de raad over? Regionale samenwerking: met wie werken we samen? Vaststellen hoogte budget: het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Wordt de P&C cyclus zo ingericht dat de (nieuwe) inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein zichtbaar zijn? Keuzes met betrekking tot de doelgroepen: wie zijn kwetsbare inwoners? Hoe wordt de toegang tot zorg geregeld? Bijvoorbeeld loketgericht of sociaal wijkteam? Maar ook: hoe wordt communicatie rondom 3D s ingericht? Werken met een raadswerkgroep? NB: wat is de planning?!

34 Voorbeeld Kaderstelling Jeugdzorg in Waalre Gemeenteraad Waalre heeft op 20 november 2012 inhoudelijke kaders vastgesteld op gebied van: Kwaliteit: vraag centraal, vroegtijdige ondersteuning, samenwerken vanuit één aanspreekpunt en één plan Financiën: ontschotting, eigen bijdrage, PGB Organisatie: zo min mogelijk regels, professionele ruimte, inrichten regionaal participatieteam, verbinding met bestaande zorgstructuren en decentralisaties

35 Voorbeeld Kaderstelling Jeugdzorg in Waalre Financieel kader: De huidige middelen en de over te hevelen budgetten gaan we inzetten als één budget voor het totale systeem. Voordat een keuze wordt gemaakt in het al dan niet toepassen van een eigen bijdrage, zal onderzoek worden gedaan naar het effect en de inbaarheid daarvan. Uitgangspunt is zorg in natura geleverd door gekwalificeerde jeugdzorgaanbieders. Als wordt aangetoond dat er geen passend maatwerkgericht aanbod beschikbaar is, kan onder voorwaarden een PGB worden verstrekt voor de inkoop van jeugdzorg.

36 Voorbeeld Heerlen: iedereen doet mee! Uitbreiding gesubsidieerde collectieve voorzieningen Meer gebruik maken van eigen kracht en netwerk Intensiveren (inzet/ondersteuning) mantelzorg en vrijwilligerswerk Dienstverlening zo integraal en decentraal mogelijk Sociale wijkteams per stadsdeel Aparte aanpak Multiprobleemhuishoudens samen met Veiligheidshuis Professionals krijgen meer verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden: geen bureaucratische indicatieprocedures Burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren Samenwerking en kanteling zorgaanbieders faciliteren Communicatie: verwachtingenmanagement naar alle betrokkenen

37 Controlerend in theorie Wat zijn de controle-instrumenten van de gemeenteraad? Informatierecht: opvragen van relevante info over de 3D s Vragenrecht: stellen van vragen aan het college van B&W Budgetrecht: de Planning & Control cyclus Onderzoeksrecht: de rekenkamercommissie, eigen onderzoek Aandacht voor controlemogelijkheden al tijdens kaderstelling: Welke indicatoren zijn van belang? Hoe stel ik heldere doelen (SMART)?

38 Controlerend in de praktijk Hoorn: controle door onderzoek Onderzoek Rekenkamercommissie sturingsmogelijkheden/bevoegdheden bij 3D s in hoeverre daaraan voldaan door college en raad onderzoeksvragen Heeft de raad kaders gesteld voor de 3D s? Hoe is het gesteld met de informatievoorziening van de raad? Kan de gemeenteraad keuzes maken (scenario s)?

39 Vertegenwoordigen - Wat is belangrijk voor burgers? - Hoe worden mensen betrokken bij beleidsplan en uitvoering? - Er gaan dingen veranderen en verdwijnen: dit vraagt om een goede communicatie. - Verschillen tussen (buur)gemeenten?

40 Vertegenwoordigen van inwoners Het raadslidmaatschap is en blijft politiek, maar brengt tegelijkertijd ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid met zich mee Voorkom dat individuele gevallen de boventoon gaan voeren Benut wel uw rol als volksvertegenwoordiger om de signalen over tekortkomingen in de uitvoering op te pikken Communicatie is het toverwoord! Gun het college bewegingsruimte om individuele gevallen op te lossen Informeer u ook bij cliëntorganisaties, zorgaanbieders, andere gemeenten.

41 Meer informatie over 3D s: praktijkvoorbeelden.vng.nl Tot 2015 nog veel bijeenkomsten, publicaties, handleidingen enz. enz.

42 Activiteiten VNG voor (kandidaat-)raadsleden VNG Raadsledenprogramma: voor én na gemeenteraadsverkiezingen Interessante informatie voor raadsleden op vng.nl, VNG Raadgevers, VNG publicaties en overzicht van bijeenkomsten VNG Raadgevers Beknopte factsheets over actuele beleidsonderwerpen Nieuw: Raadgevers over financiële onderwerpen en decentralisatie jeugdzorg Filmpjes Aan de slag als raadslid In maart 2014 verschijnt een reeks korte, informatieve filmpjes voor raadsleden; o.a. basisinformatie over raadsinstrumenten en gemeentefinanciën, maar ook de decentralisaties Raad op Zaterdag en regiobijeenkomsten Voor raadsleden over actuele beleidsonderwerpen; met workshops over o.a. de decentralisaties, samenwerken en financiën

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie