KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN"

Transcriptie

1 KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN HANDBOEK FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het doel van dit handboek is om clubs te helpen bij het vinden van financiering bij gemeente, provincie en fondsen. Stichting Meer dan Voetbal probeert inzicht te geven in de wijze waarop de overheid werkt en wat er op dit moment in het publieke domein gebeurt. Op deze manier weten clubs wat er speelt aan die kant van de tafel. Zij vergroten daarmee de kans om subsidie binnen te halen. Publicatiedatum: december 2012 Meer informatie Stichting Meer dan Voetbal

2 HANDBOEK FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS December 2012 Theo Hermsen 1

3 INLEIDING 5 juni 2012 was de deadline voor de eerste aanvraag van Sportimpuls, onderdeel van het programma Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Na het verstrijken van de deadline bleek de regeling sterk te zijn overvraagd. Er werden 899 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro, terwijl er 10 miljoen euro beschikbaar was. Het vinden van financiële middelen voor maatschappelijke activiteiten is voor veel voetbalclubs een grote opgave. Het is niet eenvoudig om overzicht te krijgen over de veelheid aan lokale regelingen en subsidiepotten, laat staan om inzicht te hebben in alle regionale en landelijk subsidies die er voorhanden zijn. Stichting Meer dan Voetbal wil de clubs daarbij ondersteunen door een inventarisatie te maken van lokale en regionale financieringsmogelijkheden. Wat speelt er bij gemeenten? Hoe kun je daar als club het beste bij aansluiten? Zijn er goede voorbeelden bij andere voetbalclubs? En wat is de rol van de club? En wat is de rol van de lokale partners? Je hoort in het nieuws veel over veranderingen bij de overheid: decentralisatie van de Jeugdzorg, Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen), overhevelingen van taken van de AWBZ naar de Wmo, maar hoe werkt dit in praktijk? Het doel van dit document is om clubs te helpen bij het vinden van financiering bij gemeente, provincie en fondsen. We proberen inzicht te geven in de wijze waarop de overheid werkt en wat er op dit moment in het publieke domein gebeurt, zodat jullie weten wat er speelt aan die kant van de tafel om zo een grotere kans te maken om subsidie binnen te halen. Bij het schrijven van dit document is heel bewust gekozen voor de invalshoek van de overheid. Het is een naslagwerk voor alle clubs, doordat de opgenomen teksten soms saai of minder toegankelijk kunnen zijn. Iedere hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting met tips en adviezen. Wil je snel door het document heen, lees dan alle groene vakken. Waar dat mogelijk was, is een link gelegd naar jullie projecten en werkelijkheid. We sluiten het document af met een aantal concrete tips voor jullie. LEESWIJZER: Dit document bestaat uit 7 onderdelen: 1. Wat zijn de trends in het publieke domein? 2. Welke inhoudelijke thema s spelen bij de overheid? 3. Wat zijn kansrijke gemeentelijke beleidsterreinen voor voetbalclubs? 4. Wat zijn de kansen voor clubs bij de provincie? 5. Hoe werken fondsen? 6. Wat is de stand van zaken op dit moment bij de clubs? 7. Advies: waar liggen kansen en hoe pak je dat aan? 2

4 1. WAT ZIJN DE TRENDS IN HET PUBLIEKE DOMEIN? Alvorens in te zoemen op de relevante thema s voor voetbalclubs, staan we eerst stil bij de trends die op dit moment in het publieke domein te zien zijn. Deze trends komen terug in een groot aantal koers- en wetswijzigingen van de overheid. Zij zijn ook terug te zien in het regeerakkoord Bruggen slaan van het kabinet Rutte II. 1. Zelfredzaamheid en meer verantwoordelijkheid bij burgers Voorheen kwamen de risico s op het gebied van zorg, ziekte, welzijn, werk en inkomen voor rekening van de staat, de overheid. Door een toenemend beroep op gezondheidszorg, jeugdzorg en arbeidsmarkt is er een andere type overheid nodig, dat vraagt om een nieuw samenspel tussen burgers en overheid. Mensen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en capaciteiten. Dit vergt een andere rol van de overheid en de wijze waarop zij omgaat met burgers en particuliere initiatieven. De basisgedachte is dat mensen zelf verantwoordelijk worden voor het oplossen van hun problemen en op eigen kracht, met ondersteuning van hun omgeving naar oplossingen zoeken.. Een beroep doen op de overheid is dan niet meer vanzelfsprekend. Er blijft natuurlijk een vangnet bestaan voor burgers die dat echt nodig hebben. Tegelijkertijd ontstaat vanuit de burgers de behoefte om iets samen op te pakken, opnieuw te organiseren vanuit de eigen kracht. In de energiemarkt zie je dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak plaatsen of samen een windmolen kopen om zo minder afhankelijk te worden van grote energieleveranciers. 1 We maken onze eigen stroom en onze woonwijk wordt een energiemaatschappij. Als we de energiemarkt kunnen decentraliseren, zou je dan ook niet hetzelfde kunnen doen met verzekeringen en zorg? Uit het regeerakkoord Rutte II: De decentralisatie (Jeugdzorg, TH) moet ertoe bijdragen dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in een gemeente beter worden benut. Het accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is voor onze samenleving en onze burgers om ruimte te maken voor initiatief en ondernemerschap. 2. Kleinschaligheid/ maatwerk/ terugtredende overheid/ decentraliseren Om effectieve voorzieningen te kunnen hebben is het belangrijk dat deze dicht bij de burger georganiseerd zijn. Schaal wordt steeds belangrijker als je het persoonlijke perspectief en de kracht van mensen als uitgangspunt neemt. Voorbeelden hiervan zijn: klantgericht, gezinsgericht, gebiedsgericht en wijkgericht werken. Je ziet het ook terug bij de Triodos Bank, die in een recente reclame de slogan klein, is het nieuwe groot introduceerde. Dicht bij de burger heeft ook tot gevolg dat de landelijke overheid steeds meer taken overdraagt aan de lokale overheid. De gedachte daarbij is dat een gemeente beter de kosten in de hand kan houden dan de landelijke overheid, omdat zij de lokale situatie beter kent. Uit het regeerakkoord Rutte II: Dure, complexe en acute zorg willen we concentreren; minder complexe zorg organiseren we dichter bij de mensen. 3. Preventie Om te voorkomen dat burgers een beroep doen op ondersteuning, zet de overheid steeds meer in op preventie door bijvoorbeeld het stimuleren van gezond gedrag, het inzetten op een leefbare wijk, het 1 to- the- people.html 3

5 bieden van goed onderwijs. Zo krijgen mensen op eigen kracht zaken voor elkaar en is ondersteuning door de overheid niet meer nodig. Uit het regeerakkoord Rutte II: Goede zorg en, nog belangrijker, goede gezondheid is niet alleen een zaak van de overheid. Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij preventie en een gezonde levensstijl. 4. Integrale aanpak De situatie waarbij 42 instanties zich bezig houden met één man, ligt achter ons. 2 Je ziet dat steeds minder gedacht wordt vanuit hokjes en afzonderlijke beleidsterreinen. Niet meer zorg, jeugdzorg en werkloosheid apart aanpakken, met aparte functionarissen en aparte financiële stromen. Een huishouden moet binnen de eigen context, met de eigen historie benaderd worden: één gezin, één plan, één coördinator. Uit het regeerakkoord Rutte II: Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Clubs en de trends in het publieke domein De overheid trekt zich terug. Burgers moeten meer zelf doen. De eigen sociale omgeving (netwerk) krijgt een grotere rol. Eerst de burger zelf, dan de eigen sociale omgeving en dan komen professionals pas in beeld. De rijksoverheid hevelt steeds meer taken (, AWBZ, Jeugdzorg etc.), over naar gemeenten (daarover in het volgende hoofdstuk meer). De gemeente weet meer van haar burgers, kan beter inspelen op de lokale situatie, waardoor taken efficiënter en effectiever (en dus goedkoper) worden uitgevoerd. De gemeente werkt steeds meer wijk- en gebiedsgericht. De vraag van burgers staat centraal, en niet meer het aanbod (voorzieningen). Willen clubs kans maken op subsidie, dan is het raadzaam om op deze trends in te spelen: in gesprekken met gemeenten, in subsidieaanvragen en bij het bedenken van nieuwe projecten en de uitvoering van de huidige projecten. Voorbeeld: Wil het project Scoren door Scholing in aanmerking komen voor subsidie, dan is het raadzaam om de rol van de projectleider te verkleinen. De focus moet komen te liggen op de eigen kracht van jongeren en het activeren van hun sociale netwerk. Het gaat erom dat de projectleider niet in de lead is, maar de jongere zelf. De jongere kiest personen uit zijn eigen omgeving (ouders, werkgevers, buren, vrienden etc.) en vraagt hen mee te denken over een oplossing. Niet de projectleider, maar de jongere is, met hulp van zijn eigen omgeving, zelf aan zet om de weg terug te vinden naar werk of school. 3 2 Bron: De rotonde van Hamed, maatwerk voor mensen met meerdere problemen, NICIS insitute, Voor meer informatie: kracht.nl/nl 4

6 2. WELKE INHOUDELIJKE THEMA S SPELEN BIJ DE OVERHEID? De trends geven in grote lijnen weer wat de huidige politieke visie op de samenleving is. Dat gaat met name over welke rol de overheid aanneemt in de samenleving. Daar liggen kansen voor clubs, omdat de overheid minder zelf wil doen en meer aan de samenleving wil overlaten. Het zegt echter nog niks over de inhoudelijke thema s die op dit moment hoog op de politieke agenda staan. Binnen de overheid geldt namelijk de stelregel: des te groter het maatschappelijke probleem, des te meer subsidie is er beschikbaar! 1. Vergrijzing/ ouderen Op 1 januari 2011 telde Nederland 2,6 miljoen ouderen, personen van 65 jaar en ouder. Daarmee was 16% van de bevolking 65-plusser 4. Volgens prognoses zijn er in ,4 miljoen 65-plussers en is dan 25% van de totale bevolking ouder dan 65 jaar. Over het algemeen is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen, zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen. Er zijn meerdere oorzaken voor het stijgende aandeel ouderen in de bevolking. We krijgen minder kinderen, we worden ouder en de babyboom-generatie gaat nu met pensioen. Het stijgende aantal ouderen in de bevolking heeft voor verschillende beleidsterreinen grote gevolgen. De vraag naar zorg neemt toe. We moeten langer doorwerken. 5 Uit regeerakkoord Rutte II: Alle regelingen worden zo ingericht, dat ze houdbaar en toegankelijk blijven nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt. 4 Bron: RIVM, Vergrijzing samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid, december Bron: CBS, NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/cijfers/extra/piramide- fx.htm 5

7 Wij richten ons beleid met betrekking tot de AOW en de aanvullende pensioenen er op deze voorzieningen ook voor de jonge generaties veilig te stellen. Dat houdt in dat wij de noodzakelijke maatregelen nemen om nu het aantal ouderen snel groeit en de beroepsbevolking licht zal gaan krimpen- de betaalbaarheid oftewel de houdbaarheid van de AOW en de aanvullende pensioenen te kunnen garanderen. 2. Betaalbaarheid gezondheidszorg Al jaren is de betaalbaarheid van de gezondheidszorg een belangrijk politiek issue in ons land. We geven 67 miljard euro per jaar uit aan (collectief verzekerde) zorg. 6 Om dit in perspectief te plaatsen: Van wat we in een jaar uitgeven aan basisonderwijs, kunnen we nog geen twee maanden zorg betalen. Van wat we in een jaar uitgeven aan politie, kunnen we een maand zorg betalen. Van wat we in een jaar uitgeven aan cultuur kunnen we nog geen week zorg betalen. Hoe rijker een land, hoe meer het uitgeeft aan gezondheidszorg. De afgelopen 10 jaar stegen de zorgkosten met 4,4 procent per jaar. Blijven de zorgkosten de komende 10 jaar net zo hard stijgen, dan betaalt een doorsnee gezin in % van zijn inkomen aan zorg. Eén van de verklaringen waar het betaald voetbal een bijdrage aan kan leveren is het feit dat de primaire functie van onze huidige gezondheidszorgbeleid is gericht op nazorg. Het grootste deel van het gezondheidszorgbudget gaat naar ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen. Je hebt pas toegang tot het stelsel als je ziek bent verklaard. Dat medicaliseert het systeem, doordat de focus op zorg ligt en niet op gezondheid. De laatste ontwikkelingen richten zich met name op het gezond worden. Wij zouden ons veel meer moeten richten op het ondersteunen van mensen om zich zo gezond mogelijk te voelen. Via preventie werken aan het voorkomen van ziekte. Een goed voorbeeld is obesitas. Het is bekend dat obesitas de aanloop is naar allerlei chronische ziekten. De overheid gaat zich steeds meer concentreren op de voorkant, daarmee kunnen we de kosten van gezondheidszorg terug gaan dringen. Sport en voeding spelen daarin een belangrijke rol (o.a. Scoren voor Gezondheid). Uit regeerakkoord Rutte II: Goede zorg en, nog belangrijker, goede gezondheid is niet alleen een zaak van de overheid. Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij preventie en een gezonde levensstijl. Natuurlijk zijn mensen hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar wij willen dit ondersteunen. Met verzekeraars sluiten we een convenant over preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl" 3. Arbeidsmarkt, de kortste route van werk naar werk Ondanks het feit dat het aantal ouderen in relatie tot het aantal werkenden de komende periode toeneemt, hebben vooral oudere werknemers en arbeidsgehandicapten moeite hun banen te behouden, laat staan een nieuwe baan te vinden. Desondanks is de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende periode een steeds groter probleem gaat worden. Kortom: iedereen die kan werken is nodig op de arbeidsmarkt. De overheid doet er alles aan om werklozen, met name ouderen en arbeidsgehandicapten aan het werk te houden en aan het werk te krijgen. Zo is er een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of 6 Bron: Ministerie VWS, De zorg: hoeveel extra is het ons waard?, VWS, juni

8 ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van 7000 per jaar. In 2012 is deze premiekorting 6500 per jaar. Daarnaast verschuiven ook hier taken en verantwoordelijkheid van de overheid naar de samenleving, in dit geval het bedrijfsleven. Het kabinet Rutte II heeft deze verantwoordelijkheid ook expliciet gemaakt door een quotumregeling van 5 procent in te stellen. Bedrijven groter dan 25 werknemers dienen 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet, volgt een boete van 5.000,-. Eén van de grootste problemen is dat er wel banen zijn, maar dat daarvoor geen passende arbeidskrachten te vinden zijn. Er bestaan grote tekorten aan vakbekwaam personeel in bèta- en technische beroepen. Ook is er een tekort aan laaggeschoold personeel. Dit zorgt ervoor dat er én veel werklozen zijn (met name ouderen en arbeidsgehandicapten) en dat de banen die er zijn niet worden ingevuld. Uit regeerakkoord Rutte II: De werking van de arbeidsmarkt zal voor alle werknemers verder moeten verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers verdienen betere bescherming. Een snelle doorstroming van baan naar baan, met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering, is voor iedereen wenselijk. 4. Afnemen sociale samenhang De overheid ziet een steeds grotere en belangrijke rol voor de samenleving. Burgers moeten meer zelf doen. In hun eigen omgeving en in eigen sociale netwerken. Het paradoxale is juist dat de sociale samenhang de afgelopen jaren eerder afgenomen is. We doen steeds minder voor de samenleving, voor onze eigen buurt en zijn steeds minder bereid om vrijwilligerswerk te doen. Dit zie je ook sterk terug bij sportverenigingen. De overheid verwacht een steeds grotere rol van sportverenigingen en stimuleert de maatschappelijke rol van sportclubs. Sport verbroedert, zorgt voor sociale samenhang. Sportverenigingen gaan zich met hulp van de gemeente op meer dan sport alleen richten. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg tot resultaten leiden, de sociale samenhang in de wijken versterken en de onderwijsprestaties van jongeren verbeteren. Kortom: sport als maatschappelijk vliegwiel in de samenleving. Maar: de overheid verwacht een grotere rol van de verenigingen, terwijl de kracht van verenigingen de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Steeds meer verenigingen zitten in de problemen: weinig vrijwilligers, teruglopende ledenaantallen, jongeren tussen 12 en 16 jaar die massaal stoppen met sporten, de kwaliteit van het kader dat te wensen over laat, en problemen rond sportiviteit en respect. 7 Uit regeerakkoord Rutte II: Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang. Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten. We bevorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen. 7 Bron: Modern verenigingsbesturen: Back to Basics, KNVB, mei 2011, 7

9 Clubs en de inhoudelijke thema s van de overheid Niet jongerenprojecten, maar juist projecten voor ouderen maken een grote kans op subsidie. De focus op gezondheid (sporten, bewegen, gezonde voeding) en niet op zorg, om zo de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Een project als Scoren voor Gezondheid blijft onverminderd relevant en dus subsidiabel. Iedereen is op de arbeidsmarkt nodig, er vindt zo langzamerhand een verandering plaats van recht op inkomen naar het recht op werk. Projecten als Dutch Career Cup en de Ajax Campus blijven relevant. Om in aanmerking te komen voor subsidie lijkt het raadzaam om niet alleen op jongeren te focussen, maar ook 55-plussers en arbeidsgehandicapten hierin mee te nemen. De overheid verwacht steeds meer van de samenleving en ook van het verenigingsleven, terwijl steeds meer verenigingen in de problemen komen. Projecten die inzetten om sportverenigingen te versterken, maken een goede kans op subsidie. 8

10 3. WAT ZIJN KANSRIJKE GEMEENTELIJKE BELEIDSTERREINEN VOOR CLUBS? De meest voor de hand liggende partner voor een club om financiering binnen te halen is de eigen gemeente. Dit heeft te maken met de tendens dat de rijksoverheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden is gaan decentraliseren naar gemeenten vanuit de gedachte dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren omdat zij meer weten van hun burgers en beter in kunnen spelen op de lokale situatie. De decentralisatiegolf is al in 2007 begonnen, toen de Wet Maatschappelijke ondersteuning werd overgeheveld naar de gemeenten. Ook het nieuwe kabinet zet de tendens van vorige kabinetten voort en decentraliseert een flink aantal taken naar gemeenten: de Jeugdzorg, Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen) en de begeleidings- en dagbestedingsstaken AWBZ. Juist de decentralisaties brengen meer verantwoordelijkheid en veel extra werk voor gemeenten met zich mee. Ondanks dat de decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen, wordt er veel budget overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Kortom: volop kansen om daar als clubs op in te spelen. 1. Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 8 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat sinds 1 januari Het doel van de Wmo is meedoen. Het idee achter deze wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren, waarbij ze zoveel mogelijk geholpen worden door vrienden, familie of bekenden. Pas als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Dit vergt een andere rol van de overheid, van de gemeente dit geval. De gemeente laat het aan de samenleving. Ze ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo is in iedere gemeente anders georganiseerd. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente sterk kan verschillen. De wet beoogt dat gemeenten via de Wmo de zorg flexibel kunnen verstrekken en een grotere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers kunnen realiseren. De Wmo kent negen prestatievelden: 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. 8 Bron: 9

11 Clubs en de Wmo Kijkend naar de prestatievelden van de Wmo, dan zijn er een aantal projecten van clubs die op dit moment door de Wmo gefinancierd zouden kunnen worden. 9 Boodschappenvervoerdienst (FC Twente, NAC) FC Kicks United (FC Utrecht) Dutch Homeless Cup (o.a. Ajax, Sparta, MVV, NAC, Willem II) G-voetbaltoernooi (o.a. Cambuur, Heracles, NAC, Vitesse, PSV), Clinic De Beele (Go Ahead Eagles) De Heideschool (Heracles), Street League (PSV, Willem II, NEC, Go Ahead Eagles, FC Zwolle) Binnen de Wmo zouden veel projecten in aanmerking komen voor subsidie. Sport inzetten als middel. Om bijvoorbeeld de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten te vergroten, of de PR-kracht van de club gebruiken om mantelzorgers en vrijwilligers te werven. Er zijn binnen de prestatievelden voldoende aanknopingspunten om daar met een maatschappelijk project op in te spelen. Van belang is wel dat projecten ook aansluiten bij trends zoals deze genoemd zijn in hoofdstuk 1: eigen kracht, zelfredzaamheid en het versterken van de eigen sociale netwerk van kwetsbare mensen. 2. Decentralisatie Jeugdzorg De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie (Bron: coalitieakkoord Rutte II). Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg wordt de gemeente verantwoordelijk voor de gehele zorg voor jeugd en gezin. Dit behelst zowel de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en de jonge licht verstandelijke gehandicapten. Dit kan gaan om preventieve zorg (voorkomen), intensieve en/of gespecialiseerde zorg en zorg die wordt opgelegd door een kinderrechter. Dit kan gaan om opname in een gesloten zorginstelling, uit huis plaatsing, crisisopvang en jeugdreclassering. Van belang is dat er op tijd en adequaat wordt ingesprongen op problemen van jongeren, of dat nou ontwikkel-,gedrag- of opvoedproblemen zijn. Gewone vragen moeten niet uitgroeien tot problemen of zelfs onbeheersbare situaties. Ook hier is inzetten op preventie noodzakelijk. Dat kan alleen door goed aanwezig te zijn in de alledaagse leefomgeving van jeugd, jongeren en gezin. Ondersteuning richt zich ook op het herstellen van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren, gezinnen en het sociale netwerk daaromheen (buren, oom en tante etc.). Iedere jongere moet zoveel mogelijk in staat zijn om zo normaal mogelijk te kunnen functioneren. Het liefst in de eigen omgeving, op eigen kracht, met behulp van het eigen netwerk. Pas als de veiligheid van de kinderen en jongeren in het geding is komt de gemeente om de hoek kijken. Juist in jeugdzorg is het zeer wel mogelijk dat er bij een probleemkind of een probleemgezin sprake kan zijn van stapeling van zorgen. Het gevaar bestaat dat voor iedere probleem een andere instantie moet worden ingeschakeld. Een integrale benadering is nodig om een gezin en jongeren niet te overspoelen met instanties en professionals. Daarom is het van belang om niet het aanbod (inzet/ interventie), maar de vraag centraal staat. Dat niet het probleem, maar het perspectief centraal staat. Dat niet de professional, maar het gezin en het kind of de jongere centraal staat. Kortom: één kind, één plan, één coördinator. 9 Let op: gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven, waardoor de uitvoering per gemeente sterk kan verschillen. 10

12 Clubs en de decentralisatie Jeugdzorg Kijkend naar de decentralisatie Jeugdzorg, dan zijn er een aantal projecten van clubs die op dit moment binnen de doelstellingen vallen: Scoren door Scholing De Graafschap helpt scoren Get Started (NAC) Ik doe het!/jeugd voor de maatschappij (NAC) Het gaat hier met name om de repressieve vorm van Jeugdzorg (tehuizen en instellingen waar jongeren geplaatst kunnen worden e.d.). Clubs zouden een goede kans op subsidie maken door met een preventieve aanpak te komen. Preventie zorgt ervoor dat de overheid middelen bespaart. Het huidige beeld van de jeugdzorg is toch vaak dat de problemen van jongeren centraal staan en jongeren zelf ook niet een positief wereldbeeld hebben. Clubs zouden succesvol kunnen zijn door in hun projecten niet van de problemen van de jongeren uit te gaan, maar juist van hun talenten en het ontwikkelen en benutten daarvan. En daarbij ook de sport als middel te gebruiken om jongeren in beweging te krijgen. 3. Participatiewet/ Wet Werken naar Vermogen (WWnV) Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014 (bron: coalitieakkoord Rutte II). Gemeenten krijgen met de komst van de participatiewet/ Wet Werken naar Vermogen de verantwoording over een grote groep mensen die een uitkering krijgen en ondersteund moeten worden bij zoeken naar werk. De wet is een samenvoeging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicatpen (WAJONG) en Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Ondanks de toename van deze groep met een derde, krijgen de gemeenten minder middelen te besteden voor een uitkering en voor het aan het werk helpen. Het beschikbare budget neemt met de helft af. Dit betekent dat er door gemeenten fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Waar zijn de schaarse middelen het hardst nodig en het meest effectief. De kern van de Wet Werken naar Vermogen is het streven dat iedereen in de samenleving participeert naar vermogen. Werken is meer dan een middel om de kost te verdienen. Economische zelfstandigheid, emancipatie, trots en eigenwaarde. Elke zelfverdiende euro is zowel winst voor de burger als winst voor de overheid. Wie kan werken, wordt geacht zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud te voorzien. Als je maximaal 20 uur kunt werken van de 40 uur, werk je 20 uur en krijg je loondispensatie van de overheid voor de overige 20 uur. Er komt een verplicht quotum voor middelgrote en grote werkgevers voor het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking. De gemeenten worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de wet. 11

13 Clubs en de Participatiewet Kijkend naar de participatiewet, dan zijn er een aantal projecten van clubs die op dit moment binnen de doelstellingen vallen: Niemand Buitenspel (ADO Den Haag, FC Groningen, SC Heerenveen, FC Dordrecht) Scoren door Scholing (Vitesse) Ajax Campus (Ajax) Banenmatch (FC Emmen) Scholing en stage (FC Twente) Training Cambuur Werkt Net als in de Jeugdzorg, staat ook bij het naar werk helpen van mensen met name de problemen van deze mensen centraal en niet wat ze wel kunnen. Clubs zouden succesvol kunnen opereren door in hun projecten 1) te focussen op 55-plussers en arbeidsgehandicapten en 2) niet van de problemen van de werklozen uit te gaan, maar juist van hun talenten en het ontwikkelen en benutten daarvan en 3) werklozen te begeleiden naar sectoren waar wel veel banen zijn. Een sterk punt van een club is ook dat zij hun businessclub als middel in kunnen zetten. Daarbij kan de sport als middel gebruikt worden om werklozen in beweging te krijgen. Zoals in het vorige hoofdstuk betoogd, lijkt het raadzaam niet alleen op jongeren in te zetten, maar ook op ouderen en werklozen met een arbeidshandicap. 4. Overheveling begeleidings- en dagbestedingsstaken AWBZ naar de Wmo De huidige functie Begeleiding&Dagbesteding van de AWBZ is een vorm van ondersteuning van mensen met matige of ernstige beperkingen en is erop gericht om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden en opname in een intramurale instelling te voorkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, een dagopvang voor ouderen en de woonbegeleiding of thuisbegeleiding van mensen met een (verstandelijke) handicap. Deze functie wordt gedecentraliseerd en ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het welbevinden van vooral kwetsbare burgers, en naast ouderen en gehandicapten behoren daar ook de duizenden burgers met ernstige psychische en verslavingsproblemen toe. Bijkomende opdracht is dat de zorg, begeleiding en ondersteuning van al deze groepen met minder geld dan voorheen moet gebeuren. Preventie speelt een belangrijke rol. Hier draait het niet om het voorkomen van problemen of het tegengegaan van verergering. Preventie betekent in dit beleidsveld dat problemen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en dat daar adequaat op wordt ingespeeld. Dit voorkomt het beroep op zwaardere voorzieningen. Daarbij de speelt de wijk en het eigen sociale netwerk een belangrijke rol. Op eigen kracht heeft hier een andere betekenis. Mensen met een beperking kunnen soms meer dan ze zelf denken. Is het mogelijk om mensen zo lang mogelijk extramuraal, in hun eigen huis en in hun eigen omgeving en zoveel mogelijk door hun eigen naasten te laten bijstaan? Zo lang opname in een intramurale instelling (bejaardenhuis, verzorgingshuis, ziekenhuis) kan worden voorkomen, scheelt dit de samenleving veel geld en het is voor de betrokkenen zelf ook prettiger. Ook hier speelt mee dat mensen met een beperking zich zo lang mogelijk op eigen kracht moet kunnen redden, eventueel met hulp uit de eigen omgeving. De essentie is het gevoel dat mensen zelf de regie over hun zorg hebben, zelf kunnen bepalen hoe zij verzorgd wensen te worden en ze daarbij ook vooral hun eigen netwerk in kunnen zetten. Als mensen het op eigen kracht en met hulp van hun omgeving niet kunnen redden, dan is goede professionele ondersteuning nodig. 12

14 Clubs en de AWBZ Kijkend naar de prestatievelden van de AWBZ, dan zijn er nog weinig projecten van clubs die op dit moment door de AWBZ (straks Wmo) gefinancierd zouden kunnen worden. Wellicht dat de Boodschappenvervoerdienst (FC Twente, NAC) nog het meest in de buurt komt. Clubs en de decentralisaties Clubs hebben op dit moment ook projecten, die binnen de doelstelling vallen, maar nog niet gefinancierd worden door gemeenten. Als gevolg van de decentralisaties wordt er een grote hoeveelheid budget naar de gemeente overgeheveld en de gemeente weten vaak nog niet tot in detail hoe zij deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden gaan uitvoeren. De decentralisaties gaan gepaard met flinke bezuinigingen. De overheid kan de hulp en denkkracht van de clubs goed gebruiken. Van belang is dat clubs er aan de voorkant bij zitten. Bij de ontwikkelingsfase van deze stelselherzieningen wat de aanpak wordt en hoe de middelen verdeeld gaan worden. De gemeenten krijgen de beleidsvrijheid om de decentralisaties naar eigen inzicht vorm te geven. De aanpak en uitvoering van de decentralisaties verschillen daardoor per gemeente. Wat in de ene gemeente wel subsidiabel is, is dat niet in de andere gemeente. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze middelen, is dat de projecten van clubs passen binnen de uitgangspunten, die door de gemeente zijn gesteld. Voorbeeld: Wil de Street League, de Buurt Battle of de Boodschappenvervoerdienst in aanmerking komen voor subsidie uit de Wmo, dan moet het project aansluiten bij de kerngedachte: minder overheid, maar meer: de burger zelf, de vrijwilliger, de mantelzorger of het sociale netwerk. Het is daarom raadzaam om het mobiliseren van vrijwilligers en het uitvoeren door vrijwilligers mee te nemen in de aanvraag. 13

15 4. HOE WERKT DE PROVINCIE? De provincie is een bestuurslaag die voor veel clubs nog een onontgonnen gebied is. Veel clubs hebben nauwe banden met de gemeente, waarin het stadion gevestigd is. Echter, de uitstraling van voetbalclubs gaat veel verder dan de eigen gemeentegrenzen. Voetbalclubs hebben een regionale functie, fans komen vanuit de hele regio naar een wedstrijd van hun favoriete club. Wat speelt er bij de provincie? De politiek is de afgelopen jaren steeds meer de taken van de provincie gaan inperken. Er hebben zich veel discussies afgespeeld, waarin de vraag centraal stond: wat zijn de kerntaken van de provincie? Provincies zijn zich steeds meer terug gaan trekken uit het sociale domein. Dat domein hebben provincies overgelaten aan gemeenten. De focus van de provincie is steeds meer komen te liggen op de harde terreinen als ruimte, mobiliteit en economie, van oudsher al de belangrijkste taken van de provincie. In algemeen kan gezegd worden dat de kansen voor clubs groter zijn in Limburg en Friesland, dan in de Randstad. Wat zijn kansrijke gebieden voor clubs? Ondanks de terugtrekking zijn er nog steeds beleidsgebieden waar betaald voetbalorganisaties een rol in zouden kunnen spelen. 1. Krimp Een belangrijk terrein waarop de provincie een prominente rol zal blijven spelen is die van de aanpak van de demografische ontwikkelingen, of krimp. Sommige provincies willen bij een teruglopende en overal vergrijzende bevolking de leefbaarheid in stad en platteland behouden en liefst versterken. 2. Decentralisatie Jeugdzorg Zoals in het vorige hoofdstuk al besproken, wordt de jeugdzorg overgedragen van de provincie aan de gemeenten. Toch zien veel provincies het als hun verantwoordelijkheid om de jeugdzorg op een adequate wijze over te dragen aan de gemeenten. Het gaat hier met name om de repressieve vorm van Jeugdzorg (tehuizen en instellingen waar jongeren geplaatst kunnen worden e.d.). Clubs zouden hier met hun preventieve aanpak een kans kunnen maken. Het huidige beeld van de jeugdzorg is toch vaak dat het om jongeren gaat, die zichzelf zien als mislukkingen. Clubs zouden succesvol hier succesvol op in kunnen spelen door niet van de problemen van de jongeren uit te gaan, maar juist van hun talenten en het ontwikkelen en benutten daarvan. En sport als middel om jongeren in beweging te krijgen, is ook op dit beleidsterrein van toepassing. 3. Steunfunctie Wmo Provincies hebben een wettelijk taak in het kader van ondersteuningsfunctie Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Provincies maken hiervoor in regionaal verband afspraken. De wijze waarop provincies hun steunfunctie Wmo hebben ingevuld, zou een aanknopingspunt kunnen zijn voor clubs om daar met de provincie over in gesprek te gaan. 14

16 Clubs en de provincie Als je als club in gesprek wil komen met de provincie kan je dat het beste als volgt aanpakken: Doe het samen met andere clubs en of grote amateurverenigingen, die ook maatschappelijk betrokken zijn. Doe de provincie een aanbod, waarin: - De maatschappelijke functie van betaald voetbalorganisaties benadrukt - De regionale functie van voetbalclubs benadrukt - Het wetenschappelijke effect van de activiteiten van sport in het algemeen en clubs in het bijzonder benoemt Kom met een aantal concrete voorstellen over waar de clubs een bijdrage willen leveren aan de regionale (!) samenleving (krimp, vergrijzing, sociale cohesie, jeugdzorg, steunfunctie Wmo). Vraag het college van Gedeputeerde Staten 10 specifiek naar de visie op de maatschappelijke inzet van betaald voetbalorganisaties. Stuur deze brief ook in kopie naar de desbetreffende Statencommissie (wat een onderdeel is van de Provinciale Staten 11 ). Ga als voorzitter van één van de clubs in gesprek met de gedeputeerde hierover. Noemde grote hoeveelheid mensen die clubs kunnen mobiliseren als argument om de provincie over de streep te trekken. Een speech voor supporters als aftrap van een gezamenlijk project, is ook voor een gedeputeerde een hoogtepunt in zijn of haar loopbaan. Voetbalclubs kunnen meer mensen mobiliseren dan een politieke partij. 10 Gedeputeerde Staten zijn vergelijkbaar met het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente. De commissaris van de Koningin is de burgemeester van de provincie en de gedeputeerden zijn te vergelijken met wethouders. 11 De Provinciale Staten zijn te vergelijken met de gemeenteraad op provinciaal niveau. De Provinciale Staten kennen ook afzonderlijke commissies. 15

17 5. HOE WERKEN FONDSEN? Veel clubs hebben wel eens te maken gehad met fondsen. Er zijn een heleboel fondsen waar je als club met je projecten aanspraak op kunt maken. De vraag is waar begin je en hoe pak je dat aan? In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven welke fondsen er zijn, hoe fondsen in elkaar steken en hoe je dat als club het beste aan kunt pakken. Een overzicht van (een deel van) de fondsen: Oranje Fonds Jantje Beton Stichting DOEN Fonds 1818 (Den Haag en omstreken) Nationaal Revalidatie Fonds Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Kinderpostzegels Nederland Skanfonds Stichting Het R.C. Maagdenhuis Madurodam Steunfonds Stichting Zonnige Jeugd Alert Fonds Mama Cash Ana Maria-Fonds Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds Start Foundation Delta Zeeland Fonds Johanna Kinderfonds Fonds Psychische Gezondheid Fonds Sluyterman van Loo RCOAK Haëlla Stichting Stichting Instituut Gak BankGiro Loterij Lotto Postcode Loterij Vrienden Loterij Stichting Doen Werkwijze Kijkend naar de belangrijkste thema s die op dit moment in de samenleving spelen, dan kom je bij de volgende fondsen terecht: Thema s Fondsen Gezondheid Jantje Beton, Fonds 1818, VSBfonds, Vrienden Loterij Volkskracht Vergrijzing Oranje Fonds, Skanfonds, Stichting Doen, VSBfonds Oranje Fonds, Fonds 1818, Skanfonds, VSBfonds, Nationaal Ouderenfonds Iedereen aan de slag! Instituut Gak, Start Foundation In de keuze voor het fonds is het zaak om goed te kijken of jouw project past bij de doelstellingen van het fonds. Het heeft geen zin om een project voor ouderen aan te vragen bij Jantje Beton. Zij richten zich alleen op kinderen. 1. Verdiep je in de achtergronden van het fonds Ieder fonds heeft zijn eigen missie en visie. Als je een aanvraag doet bij een fonds is het belangrijk om je te verdiepen in de wensen, doelstellingen en achtergronden van dit fonds. Juist de ontstaansgeschiedenis van een fonds levert veel aanknopingspunten op voor je aanvraag. Het Skanfonds, Stichting Katholieke Noden, is opgericht door de KRO. Doel was de 'leniging van de noden in de katholieke geloofsgemeenschap'. Inmiddels is de doelstelling breder en staat het fonds ook open voor organisaties met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Daarnaast valt op dat het 16

18 Skanfonds een nauwe band heeft met loterijen als BankGiroLoterij, de Nationale Postcode Loterij en Lotto Sluit met je plan nauwkeurig aan op de doelstellingen van het fonds Niet je eigen doelstellingen, maar de doelstellingen van het fonds moeten leidend zijn. Ieder fonds heeft zijn eigen concrete doelstelling. Bovendien vinden veel fondsen het belangrijk dat de projectaanvraag harde, meetbare doelstellingen bevat. Het schrijven van een goed plan is een vak apart. 3. Bouw een goede relatie op met het fonds Fondsen kunnen vaak overkomen als gesloten instituties. Om de slagingskans van je aanvraag te vergroten is het opbouwen van een goede relatie met vertegenwoordigers van het fonds belangrijk. Wanneer je eenmaal een project uitvoert met geld van een fonds, heb je bij uitstek de mogelijkheid een goede relatie met het fonds op te bouwen. Wat een grotere slagingskans betekent voor toekomstige aanvragen. 4. Laat zien wat je met het geld hebt gedaan Fondsen moeten laten zien waar hun geld naartoe is gegaan. Dit betekent dat als je een project uitvoert met geld van een fonds, dat jij hun ook moet laten zien wat er gedurende het project gebeurt. Welke mijlpalen worden bereikt? Laat ook zien wat er in de praktijk gebeurt met kinderen, jongeren of ouderen. Een goede foto of film van het project kunnen de fondsen gebruiken in hun eigen PR-campagne. Door middel van een leuk evenement kun je laten zien wat je met het geld van het fonds hebt gedaan en welke resultaten er concreet zijn geboekt. Overige fondsen: Vaak zijn er in gemeenten ook particuliere fondsen. Als deze fondsen anoniem willen blijven, treedt de gemeente op als intermediair. Clubs en de fondsen Er is een veelheid aan fondsen. Voor clubs is het aan te raden om gezamenlijk op te trekken en bijvoorbeeld samen een fondsenwerver in dienst te nemen. Zij zijn specialisten. Zij kennen de fondsen, de achtergronden en weten hoe je een goede aanvraag schrijft Als je als club zelf besluit om een aanvraag te doen, dan kun je dat als volgt het beste aanpakken: Verdiep je in de achtergrond van het fonds. Sluit met je plan nauwkeurig aan op de doelstellingen van het fonds. Bouw een goede relatie op met het fonds. Laat zien wat je met het geld hebt gedaan

19 6. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN BIJ DE CLUBS? Om de huidige situatie bij clubs te onderzoeken over de wijze waarop zij op dit moment subsidie binnenhalen en de relatie met de gemeente hebben georganiseerd, is met de volgende clubs gesproken: Vitesse RKC NEC Roda JC FC Twente FC Utrecht VVV Venlo ADO Den Haag De gesprekken met de clubs hebben het volgende beeld opgeleverd over subsidies en de relatie met de gemeente: 1. Veel losse activiteiten Als je kijkt naar de lijst van clubs in de database van Meer dan Voetbal, dan valt op dat clubs zeer veel en zeer uiteenlopende activiteiten en projecten organiseren. Bezoek aan ziekenhuizen, voorleesdagen, een bijdrage aan het schoolvoetbalprogramma s, ondersteunen van organisaties als Right to Play, Ronald McDonald, KIKA, Spieren voor Spieren, SOS Kinderdorpen en CliniClowns. Het is niet altijd duidelijk of deze activiteiten vallen onder maatschappelijke projecten of onder de PR-activiteiten van de club. Veel clubs zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om succesvol projecten uit te voeren. Wat opvalt, is dat veel projecten nog niet aansluiten op de huidige trends en op beschikbare subsidiepotten. Voor het binnenhalen van subsidie is het belangrijk keuzes te maken. Je kunt beter kiezen voor een bepaald beleidsterrein (gezondheid, vergrijzing, volkskracht) en daar je partners en subsidiemogelijkheden bij te zoeken, dan veel activiteiten en projecten op uiteenlopende beleidsterreinen te doen. 2. Veel focus op sport Veel projecten van clubs liggen op het grensvlak van sport. De meeste clubs hebben goede connecties met de afdeling Sport van de gemeente en met de wethouder Sport. De connecties met de afdeling Welzijn (Wmo) Jeugd (Jeugdzorg), gezondheid (gezondheidszorg) zijn veel minder intensief, terwijl juist hier de meeste financiële mogelijkheden binnen de gemeente liggen. 3. Subsidie voor een concreet project is vaak lastig te vinden Bij de meeste clubs ligt de focus op het uitvoeren van projecten. Daarbij maken clubs dankbaar gebruik van concepten als Scoren voor Gezondheid, Street League/ Buurt Battle en Scoren door Scholing. Clubs zijn op zoek naar financiering voor deze projecten, zodat de kosten van de projectleider gedekt kunnen worden. Voor het succesvol binnenhalen van subsidie is het vaak kansrijker om niet met concrete projecten aan te komen, maar een goed idee en de kracht van het voetbal en de club (beeldmerk, spelers, PR-kracht, businessclub) aan te bieden. Wat kunnen deze unieke kwaliteiten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Eerst een goed idee, dan een goede relatie, dan een goed project en dan pas de financiering. 4. Clubs niet op de hoogte van trends en hoofdpijndossiers gemeenten De meeste clubs zijn niet op de hoogte van de trends in het publieke domein (zelfredzaamheid, kleinschaligheid, preventie, integrale aanpak). Ze zijn ook niet op de hoogte van de hoofdpijndossiers van de gemeente, als de Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ. De focus ligt op sport. 18

20 Er ligt voor clubs een grotere kans bij andere dossiers dan sport, waar sport slechts een middel is. Om meer kans te maken op subsidie, zouden clubs meer in moeten spelen op de maatschappelijke trends en de hoofdpijndossiers. Op het moment dat Wijken een actueel maatschappelijke thema is, dan is de Street League een competitie tussen wijken. Op het moment dat leefbaarheid een belangrijk thema is, kan de Street League bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Staat volkskracht, sociale samenhang en eigen netwerk hoog op de politieke agenda, dan is het raadzaam de Street League te organiseren met veel vrijwilligers. Zijn voor de wethouder normen en waarden belangrijk en hoe jongeren met elkaar omgaan, dan is het doel van de Street League om vervagend normbesef tegen te gaan. Met andere woorden: om in aanmerking te komen voor subsidie is het verstandig de projecten aan te passen aan de politieke en maatschappelijke actualiteit. 5. De relatie gemeente club wordt niet systematisch vormgegeven De relatie met gemeente wordt door iedere club anders vormgegeven: maatschappelijk plein, skybox, als lid van het bestuur, de combinatiefunctionaris etc. Toch geven de clubs aan dat de relatie met de gemeente beter kan. De clubs geven aan dat de relatie met de gemeente (wethouder, Raad, ambtenaren) niet systematisch wordt vorm gegeven. Daarbij wordt tijdgebrek als voornaamste reden genoemd. Toch is een goede relatie met de verantwoordelijk ambtenaar een belangrijke voorwaarde voor het binnenhalen van subsidie. Niet alleen de kwaliteit van het project, maar ook de betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger ( Ze moeten je kennen ) van de stichting speelt een belangrijke rol. 6. Hoe laat je de meerwaarde van de clubs tot uiting komen in subsidies? Veel clubs worstelen met de vraag: hoe kunnen wij onze maatschappelijke bijdrage en onze meerwaarde in de samenleving financieel tot uiting laten komen. In het bijzonder in deze tijd van bezuinigingen staan subsidies onder druk. De gemeenten zijn er inmiddels van overtuigd dat clubs een meerwaarde hebben voor de samenleving, maar ze lijken er niet altijd voor te willen betalen. Veel clubs hebben last van politieke erfenis. De gemeente heeft de club van de ondergang gered. In ruil voor deze financiële steun, hebben de gemeenten afgedwongen dat de club haar maatschappelijke rol invult. Op sommige plekken is er nog steeds sprake van oud zeer. Het is voor veel clubs moeilijk om vanuit deze context subsidie aan te vragen voor maatschappelijke projecten. De clubs weten dat zij unieke kwaliteiten hebben: 1) zij bereiken bewoners die de gemeente niet kan bereiken (welke brief maak je eerder open, die van je favoriete club of van UWV?), 2) zij kunnen mensen raken, aansporen (gedragsverandering bij kinderen realiseren door de inzet van spelers), 3) het bereik van de club is groter. Als de club een activiteit in een wijk organiseert, dan komen daar meer mensen op af dan als de gemeente dat doet. Maar ondanks deze unieke kwaliteiten blijkt de weerbarstige voorgeschiedenis toch in veel gevallen een grote rol te spelen. 19

HANDBOEK FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS. December 2012. Theo Hermsen

HANDBOEK FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS. December 2012. Theo Hermsen HANDBOEK FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS December 2012 Theo Hermsen 1 INLEIDING 5 juni 2012 was de deadline voor de eerste aanvraag van Sportimpuls, onderdeel van het programma Sport en Bewegen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN S2ch2ng Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie Eredivisie Vrijdag 29-8-2008 1135 Vitesse - FC Groningen Zaterdag 30-8-2008 1031 N.E.C. - De Graafschap 1126 Willem II - Ajax 1141 FC Utrecht - PSV 1294 Roda JC - FC Twente Zondag 31-8-2008 1038 AZ - NAC

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN Stichting Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein.

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Mijn naam is Vera Pfundt. Ik ben in de Regio Alkmaar programmamanager Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Één verzoek om clementie aan de oudgediende

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013

Workshop transitiekompas sociaal domein. 21 november 2013 Workshop transitiekompas sociaal domein Drs. F. (Frits) van Oosten adviespartner Stimulansz Drs. J. (Joost) Leemans, strategisch beleidsadviseur Gemeente Dordrecht 21 november 2013 Inhoud Stimulansz en

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Speelronde 1. Speelronde 2. Speelronde 3. Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente

Speelronde 1. Speelronde 2. Speelronde 3. Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente Speelronde 1 Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente Zaterdag 7 augustus 2010 Heracles Almelo Willem II NEC - VVV Venlo SC Heerenveen - PSV De Graafschap - Excelsior Zondag 8 augustus 2010 Vitesse ADO

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Een doodgewone jongen

Een doodgewone jongen Bijspringen en meelopen Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley dinsdag 6 november 2012 Een doodgewone jongen 2 1 Wat gaan we doen 1. Omgevingsanalyse/Regeerakkoord 2. Als jeugd en toekomst tellen De zeven

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

VERVOLG PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

VERVOLG PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 KNVB BEKER ACHTSTE FINALES 18 vrijdag 21 december 2012 AZ FC Twente 20:00 18 vrijdag 21 december 2012 SC Veendam Sparta Rotterdam 20:00 18 zaterdag 22 december 2012 sc Heerenveen Vitesse 18:45 18 vrijdag

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2013/'14 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE. Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, pagina 1 van 14

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2013/'14 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE. Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, pagina 1 van 14 vr donderdag 18 + 25 juli 2013 FC Utrecht JCS zaterdag 27 juli 2013 AZ Ajax vr CL vr din. 30 / woe. 31 juli 2013 PSV donderdag 1 augustus 2013 Vitesse, FC Utrecht 1 vrijdag 2 augustus 2013 Ajax Roda JC

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00 vr vr CL vr donderdag 17 + 24 juli 2014 FC Groningen vrijdag 18 juli 2014 loting Q3 CL + dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein Gemeente Geldermalsen Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein 1 Coalitie-akkoord juni 2012 1 Inleiding De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13 vr EL vr EL vr CL vr EL donderdag 5 + 12 juli 2012 FC Twente donderdag 19 + 26 juli 2012 Vitesse, FC Twente din. 31 juli / woe. 1 aug. 2012 Feyenoord donderdag 2 augustus 2012 sc Heerenveen, FC Twente,

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie