CONCEPT. Privacy in 3D. van 3 april Een verfrissende kijk op informatievoorziening in het sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Privacy in 3D. van 3 april 2014. Een verfrissende kijk op informatievoorziening in het sociaal domein"

Transcriptie

1 Privacy in 3D Een verfrissende kijk op informatievoorziening in het sociaal domein Gemeenten zien zich momenteel geplaatst voor een stevige uitdaging. Zij moeten een aantal taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen overnemen van het Rijk en met elkaar integreren en dat met een forse korting op de beschikbare budgetten. Het idee achter de drie decentralisaties is dat van de participatiesamenleving: burgers zullen meer voor en met elkaar moeten zorgen, zodat de overheid een stap terug kan doen. Tegelijkertijd moeten gemeenten juist meer regie gaan voeren (of organiseren) waar dat de burger zelf niet lukt, met name het geval in multiprobleemgezinnen: 1-gezin, 1- plan, 1-regisseur. Informatievoorzieningen en privacy Deze nieuwe manier van werken vraagt om een herijking van de informatievoorzieningen. De implicaties zijn daarom in kaart gebracht in de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). 1 De hoofdconclusie is dat ICT en informatievoorziening weliswaar niet alles oplossen, maar wel onmisbaar zijn voor succes. Stevige regievoering en goede informatievoorzieningen zijn randvoorwaardelijk. En het moet allemaal niet te bureaucratisch worden. Herijking van de informatievoorziening roept privacyvragen op. De problematiek is verkend in het VISD-deelrapport Startnotitie gegevensuitwisseling & privacybescherming 1-gezin, 1-plan, 1- regisseur. 2 In de startnotitie zijn zowel privacybescherming als het bereiken van de beleidsdoelen uitgangspunten. Dat leidt tot de conclusie dat er voor multiproblematiek meer informatieverwerking nodig is, terwijl de overige situaties juist om terughoudendheid op dat vlak vragen. Vervolgens worden aan de hand van een aantal scenario s de juridische mogelijkheden verkend voor het regelen van de noodzakelijke gegevensuitwisselingen. In de startnotitie worden zowel de gemeentelijke als de persoonlijke belangen dus onderkend, en er wordt gezocht naar een goede balans. Dat is een belangrijke eerste stap. Tegelijkertijd is het jammer dat de opstellers van de startnotitie het thema privacy juridisch benaderen en het idee versterken dat privacywetgeving een struikelblok zou zijn. De belangrijkste privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), is er óók om kernprocessen mogelijk te maken en innovatie te bevorderen. De wet helpt om zowel het primaire proces als vernieuwingen in goede banen te leiden. De Commissie Brouwer-Korf kwam al in 2009 tot de slotsom dat juridische oplossingen contraproductief zijn. Privacy is een kwestie van Gewoon Doen, zoals de titel luidde van het evaluatierapport dat tot stand kwam in opdracht van de ministeries van VenJ en BZK. Gebalanceerde aanpak De WBP is bedoeld om praktisch te blijven. Deze wet stelt bestuurders tot taak om actief te sturen op het thema privacy en goed in verbinding te blijven met uitvoerders om vervolgens verantwoording te kunnen afleggen over beleid en maatregelen. Bij ketensamenwerking zullen eindverantwoordelijke bestuurders 1 eindadvies_visd_totaal_versie_1 0_ n.pdf bijlage-9-4-startnotitie-privacybescherming.pdf 1

2 afspraken moeten maken over gezamenlijke regievoering. Bij de landelijke decentralisaties is het zaak om het voorgaande scherp in de gaten te houden. Op gebrekkig privacy management worden momenteel boetes gesteld tot per overtreding. Dat bedrag staat nog los van overige afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico s bij incidenten of discussie. Zo heeft iedere burger bij fouten recht op schadevergoeding. Hou ook in de gaten dat EU vergevorderd is met een nieuwe superwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 2018 kunnen de bestuurlijke boetes voor gebrekkig privacy management verder oplopen tot 100 miljoen Euro, afgaand op de aanpassingen die het Europees Parlement in oktober 2013 voorstelde aan de Raad en de Europese Commissie. Zowel de WBP als de AVG beschrijft verplichte aandachtspunten zoals legitimiteitchecks, kwaliteitszorg, informatiebeveiliging en toezicht. Doelbinding is één van die aandachtspunten, maar wordt vaak verkeerd begrepen. Het is meer een ijkpunt dan een knelpunt. Privacywetgeving biedt juist flexibiliteit voor hergebruik van informatie, mits met waarborgen omkleed. Juridische oplossingen kunnen onderdeel zijn van de aanpak, maar zijn een middel in plaats van een doel. Goed privacy management is in de WBP gekoppeld aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Wanneer oplossingen goed op elkaar zijn afgestemd, ontstaat een situatie waarin de gedecentraliseerde aanpak en de privacybelangen van burgers met elkaar in evenwicht zijn gebracht. Er is dan geen sprake meer van een inbreuk maar juist van een privacyvriendelijke aanpak in de woorden van de wetgever: behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Win-win Bij de decentralisaties is het de kunst om dat optimum te bereiken en vast te houden. Bij passende privacywaarborgen profiteren burgers van gemeentelijke dienstverlening in de zekerheid dat gemeenten hen beschermen tegen de risico s van onbehoorlijke of onzorgvuldige informatieverwerking. En dat levert gemeenten belangrijke voordelen op (win-win), want ook een gemeente wil niet onbehoorlijk of onzorgvuldig opereren. Hieronder bespreken we acht zulke voordelen. 1. Legitimiteit Ook al worden taken bij wet aan gemeenten opgedragen, de uitvoering ervan is nooit legitiem zolang niet wordt voldaan aan de WBP en straks de AVG. Dat heeft alles te maken met de bijzondere positie van privacywetgeving ten opzichte van de Grondwet en internationale verdragen. Met praktisch privacy management zetten gemeenten echter de schakelaar om van rood naar groen licht, en geven de WBP en AVG ruim baan voor innovatie wat weer alles te maken heeft met de digitale ambities van de Europese Unie. 2. Rekenschap De license to operate die gemeenten verdienen met praktisch privacy management moet vrij letterlijk worden Privacy management matrix Privacywetgeving verplicht tot een praktische aanpak en passende waarborgen. Andere benaderingen zijn suboptimaal en onnodig nadelig voor gemeenten en/of burgers. 2

3 genomen: de aantoonbaarheid (bewijs) van passend beleid en maatregelen is als het ware de vergunning voor uitvoering van taken. Eindverantwoordelijken (burgemeesters, directeuren van uitvoeringsinstellingen en de minister van SZW) zijn gehouden om dat bewijs onmiddellijk te kunnen produceren. Wie dat niet kan, loopt maatschappelijke, politieke en juridische afbreukrisico s. Want overzicht is de lakmoesproef voor deugdelijk privacy management. Omgekeerd geldt daarmee ook dat wie dat wél kan, meteen op voorsprong staat zéker wanneer de aanpak wordt onderschreven door een deskundige onafhankelijke kwaliteitsbewaker, de privacy officer. 3. Geen kramp rond privacy Wie op een praktische manier omgaat met privacy ontstijgt de ingewikkelde discussies van een meer formalistische aanpak. Privacyrechtelijk is dat alleen maar goed, omdat een praktische aanpak betekent dat eindverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid nemen, en dat is de essentie. Privacy is geen juridisch mijnenveld meer waarin organisaties afhankelijk zijn van regels, procedures en autoriteiten en door de bomen het bos niet meer zien. Ook bij de decentralisaties kan verkramping een faalfactor blijken. Privacy praktisch benaderen is daarentegen een succesfactor. 4. Minder complexiteit Praktisch privacy management is gericht op het bereiken van effectieve en efficiënte oplossingen. Zaken die de aanpak ingewikkeld maken (en daarmee vaak onnodig kostbaar of tijdrovend) horen daar niet in thuis of kunnen op een andere manier worden opgelost. Zo is het probleem op pagina 13 van de VISD-startnotitie over privacy de opstellers hebben het over een informatiedilemma, bij een praktische aanpak een non-issue. Het probleem wordt opgeworpen in verband met het herkennen en begeleiden van multiprobleemgezinnen door gemeentelijke regisseurs. Aan de hand van doelbinding en noodzaak wordt aangegeven dat uitwisseling van persoonsgegevens niet zou zijn toegestaan. Iets verderop vragen de opstellers: Ziet u een uitweg uit het informatiedilemma? Wie de praktische aanpak hanteert, zit echter niet in een dilemma omdat met aspecten als doelbinding en noodzaak in de opzet van de informatievoorzieningen al lang rekening is gehouden. Dan is het herkennen van multiprobleemsituaties met waarborgen omkleed, kan de regisseur prima functioneren en is er adequate hulp in multiprobleemsituaties. De praktische aanpak wordt op dit meer operationele niveau in de WBP/AVG erkend onder het label Privacy by Design. 5. Klantgerichtheid Het voorbeeld van de multiprobleemgezinnen illustreert dat privacy geen obstakel hoeft te zijn voor gemeentelijke dienstverlening. Sterker nog: privacy bevordert de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening, doordat wordt voorzien in waarborgen voor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van informatievoorzieningen. Op deze manier worden omissies en fouten tegengegaan, zodat burgers beter behandeld worden, ofwel: de overheid klantgerichter werkt. De WBP zegt niet dat een gemeente zo weinig mogelijk van een burger mag weten. Wel dat de informatie toereikend, terzake dienend en tegelijkertijd ook weer niet overdadig moet zijn. In een praktisch aanpak is ook hierin de juiste balans gevonden. Waarbij ambtenaren en beleidsmakers mogen vertrouwen op de juistheid en de nauwkeurigheid van bestuurlijke informatie. Dat wil niet zeggen dat informatie altijd 100% correct is. Maar tot de klantgerichtheid van een praktische aanpak behoort ook de service om 3

4 inzage- en correctiemogelijkheden te faciliteren (eveneens een wettelijke plicht), zodat burgers kunnen meehelpen bij de kwaliteitsbewaking. 6. Kostenbeheersing Praktisch privacy management is nadenken over effectieve en efficiënte oplossingen. Een bestaande aanpak kan prima blijken. Maar ook kan blijken waar informatievoorzieningen risico s met zich meebrengen vanuit bestuurlijk en/of persoonlijk perspectief. Vaak heeft dat te maken met inefficiënties zoals verouderde voorzieningen en wildgroei, en blijken er kosten te kunnen worden bespaard door modernisering en stroomlijning. Een praktische aanpak betekent daarnaast ook dat kosten door fouten en het herstel daarvan worden tegengegaan, net zoals de kosten die worden veroorzaakt door onnodige regeldruk en andere formaliteiten. Last but not least bespaart een praktische aanpak op negatieve energie, eindeloze discussies, onzekerheid, onduidelijkheid, reputatieschade, eventuele verplichtingen tot het betalen van schadevergoeding aan burgers, bestuurlijke afbreukrisico s en bestuurlijke boetes. 7. Bestendigheid Een praktische aanpak is een transparante aanpak, waarbij de dialoog met de burger wordt gezocht. Niet alleen waar het gaat om kwaliteitsbewaking (zie boven) maar ook bij het maken van keuzes. Dat is bevorderlijk voor begrip en draagvlak. Tegelijkertijd resulteert praktisch privacy management in evenwichtige kwaliteitsoplossingen die meebewegen met technische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen omdat de aanpak steeds wordt bijgesteld wanneer dat, om welke reden dan ook, nodig blijkt dat maakt de aanpak toekomstbestendig. Praktisch privacy management is daarnaast ook toekomstbestendig omdat de Europese AVG, die al een aantal keren aan bod kwam, verduidelijkt dat privacywetgeving, dus ook de huidige WBP, altijd bedoeld is geweest zoals in deze white paper beschreven. Het ligt dan ook voor de hand om van het begin af aan voor de praktische aanpak te kiezen, aangezien die over een paar jaar sowieso verplicht wordt gesteld. 8. Relatiemanagement CBP Het College Bescherming Persoonsgegevens is de toezichthouder die van staatswege toezicht houdt op de naleving van de WBP/AVG. Het is belangrijk om het CBP goed mee te nemen in de verdere vormgeving van de decentralisaties zónder in de valkuil te stappen van formalisme. Met de publicatie Richtsnoeren Beveiliging Persoonsgegevens in 2013, heeft het CBP laten zien evenzeer belang te hechten aan praktisch privacy management. Met de AVG op komst kan dat ook niet anders. Het is niet de rol of de taak van het CBP om keuzes te maken voor gebalanceerde oplossingen. Die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de eindverantwoordelijke bestuurders. Het vertrouwen van het CBP wordt gewonnen door beleidstransparantie en consultatie waarbij het met name belangrijk is om te laten zien dat bij de vormgeving eigen privacytoezichthouders betrokken zijn, die hiervoor al even aan bod kwamen: de privacy officers (of de wettelijke term: functionarissen voor de gegevensbescherming ). Het voert te ver om hier uit te wijden over een slimme privacy officer-aanpak, maar ook daarbij moet de privacy management matrix goed in de gaten worden gehouden. Goede privacy officers zijn een belangrijke ingrediënt bij het tegengaan van privacydebacles zoals het elektronisch patiëntendossier en het rekeningrijden. 4

5 Besluit In deze white paper hebben wij laten zien dat de rijksoverheid en gemeenten het zelf in de hand hebben om van de decentralisaties een succes te maken. Dat succes begint bij het scheppen van de randvoorwaarden voor een behoorlijke en zorgvuldige aanpak volgens de wet. Dat is een bestuurlijk vraagstuk. Van daaruit kan worden toegewerkt naar een duurzame aanpak op uitvoeringsniveau, zodat privacy integraal ge(waar)borgd wordt. Niet voor niets spreekt de wetgever in de WBP de bestuurlijk eindverantwoordelijken aan. En niet voor niets wordt in de AVG een heel hoofdstuk aan die bestuurlijke eindverantwoordelijkheid gewijd. Privacywetgeving is wetgeving over behoorlijk bestuur en goede besturing. Vanaf 2014 riskeren bestuurders bijzonder hoge boetes bij verzuim in het scheppen van praktische waarborgen. Terugkerend naar de VISD-notities met name de startnotitie over privacy, zijn wij er dan ook hogelijk over verbaasd dat in de slotparagraaf ( Uitgangspunten om de privacy te borgen ) die borging volledig is weggelaten.! Het belangrijkste uitgangspunt, dat nu ontbreekt, is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en het vermogen om steeds rekenschap af te kunnen leggen over privacybeleid en - maatregelen.! Een ander uitgangspunt zou moeten zijn dat gemeenten geholpen worden bij het vinden van gezamenlijke oplossingen organisatorisch, technisch en juridisch. Voor het ministerie van SZW, VNG en KING is hier een belangrijke rol weggelegd.! Ook is van groot belang om bij de verdere vormgeving steeds goed privacy officers te betrekken zowel bij de landelijke als de gemeentelijke aanpak. Hun kennisprofiel is wettelijk vastgelegd. Ook bij de overige uitgangspunten in de VISD-notitie kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Om er enkele te noemen: het is privacyrechtelijk onjuist dat een burger mede-eigenaar zou zijn van zijn gegevens. Hooguit komen hem medebeheerrechten toe. Ook over de rol van toestemming moet beter worden nagedacht. Wettelijk is er juist géén noodzaak om toestemming te vragen, al kan toestemming in bepaalde gevallen wellicht bevorderlijk zijn voor succes. Probleem is wel dat bij toestemming continuïteitsvragen gaan spelen. En een recht om vergeten te worden, bestaat vooralsnog niet. 3 Wel dient er beleid ontwikkeld te worden voor de verwijdering / archivering van informatie wat overigens een mooi voorbeeld is van gemeenschappelijk te ontwikkelen beleid. Over Privacy Management Partners Met Privacy Management Partners staat u sterker. Wij zijn Data Protection Officers met een bewezen staat van dienst. Onze betrokkenheid kan u wettelijke erkenning opleveren. Wij helpen bij het realiseren van privacybestendige oplossingen: behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet, en tegelijkertijd praktisch en pragmatisch. T M I 3 Ook bij de behandeling van de AVG stuit een recht op vergetelheid nog steeds op grote praktische bezwaren. 5

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties 1 Inhoud: Managementsamenvatting 3 Inleiding/probleemstelling 6 Hoofdstuk 1 De maatschappelijke opgave

Nadere informatie

Privacy sociaal domein

Privacy sociaal domein Privacy sociaal domein December 2014 Intern Advies Juridisch Advies en Control Jacco Beks Gwen Paling 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen de gemeenten er een fors aantal taken

Nadere informatie

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 Ontwikkelingen in het sociaal domein... 4 2.1 KrimpenWijzer en Krimpen Sociaal Team... 4 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Privacycompliance: afwachten of voorsorteren?

Privacycompliance: afwachten of voorsorteren? Privacycompliance: afwachten of voorsorteren? Zero-tolerancewetgeving in aantocht Mr. S.H. Katus 1 Organisaties in de publieke en private sector realiseren zich steeds meer dat informatieverwerking noodzaakt

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens.

ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens. Jaarverslag 2001 - inhoud ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens. samenstelling college en raad van advies pagina 4 De maatschappelijke

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Verplichtende Zelfregulering. Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten

Verplichtende Zelfregulering. Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten Verplichtende Zelfregulering Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten April 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom aandacht voor informatieveiligheid? 3 3 Waarom Verplichtende Zelfregulering?

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd?

Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd? Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd? Mei 2014 I. Privacy als risico voor uw organisatie Veel bedrijven verwerken persoonsgegevens om bepaalde

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie