W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen"

Transcriptie

1 W H I T E P A P E R Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

2 In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten. Deze transitie gaat gepaard met een inhoudelijke vernieuwing en dus een andere manier van werken: een transformatie van de jeugdhulp met meer nadruk op preventie, participatie van de cliënt en snelle inzet van bij voorkeur lichtere jeugdhulp. Dat zijn grote veranderingen die impact hebben op alle aspecten van de jeugdhulp, in bestuurlijke, financiële en vakinhoudelijke zin. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de uitvoering. Bovendien is er vanaf 2015 minder geld beschikbaar voor jeugdhulp. Zowel gemeenten als jeugdhulporganisaties staan voor een complexe en belangrijke opdracht. De transitie en transformatie vragen om een integrale, transparante en efficiënte manier van organiseren, werken en registreren. Winvision heeft in nauwe samenwerking met jeugdhulporganisaties op basis van samen één plan WinCare ontwikkeld, een centraal ICT-platform dat processen in het sociale domein op het gebied van zorg en ondersteuning faciliteert, van verwijzing tot nazorg, voor de burgers, gezinnen, professionals, ketenpartners en gemeenten. WinCare helpt om de jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning waarvoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn, veel meer op maat, met regie bij de burgers en in samenhang met andere hulp en het netwerk aan te bieden. Decentralisatie, transformatie en kanteling Op weg naar 2015 Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De cliënt aan het stuur Samen werken aan één plan Integraal platform WinCare WinCare in de praktijk Decentralisatie, transformatie en kanteling De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer en op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. De Jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015 en dat betekent dat gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg. De stelselwijziging is vooral bedoeld om een transformatie in de jeugdhulp te realiseren. De doelen van deze transformatie: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, betere benutting van de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders; kinderen en jongeren naar vermogen laten participeren. Wel ontzorgen, niet onnodig medicaliseren; sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, ook om het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen; betere samenwerking rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur samen één plan; aanzienlijk minder regeldruk voor professionals. In de decentralisatiebeweging komen ook de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO2015), de Participatiewet en de wet op het Passend Onderwijs bij de gemeenten terecht. Gemeenten zijn dus vanaf 2015 de spil voor de zorg, brede maatschappelijke ondersteuning en onderwijs. Die bundeling van verantwoordelijkheden bij de lagere overheid is ingezet om zorg en ondersteuning dicht bij de burgers en in samenhang te organiseren. Er vindt ook een kanteling plaats. De beschikbare hulp, voorzieningen en organisaties zijn niet het uitgangspunt. De inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en hun omgeving zijn het startpunt om zo zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Die kanteling is alleen maar mogelijk als burgers en cliënten de instrumenten hebben om de zorgvraag beantwoord te krijgen en zelf de regie kunnen houden over het inroepen van professionele hulpverleners en andere betrokkenen. Dat betekent dat ook de digitale ondersteuning moet kantelen. Het is niet handig als elke zorginstelling een eigen gescheiden volg- en registratiesysteem heeft. Slimmer en efficiënter is het als informatie gekoppeld en gedeeld kan worden met alle spelers in het traject en, uiteraard onder strenge veiligheidswaarborgen en afhankelijk van ieders rol en machtigingen, vanaf elke plek toegankelijk en te bewerken is. Een centraal systeem dat het gezin of de burger als startpunt heeft. 2

3 Op weg naar januari 2015 komt snel dichterbij. Hoewel de decentralisatie zich al lang geleden aankondigde, zijn vele gemeenten en zorgorganisaties nog volop bezig zich terdege voor te bereiden. Voor de gemeenten heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een focuslijst opgesteld voor het overgangsjaar Die lijst geeft 10 kritische punten. Die zijn, in het kort: 1. Zorgcontinuïteit is geregeld en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is ingekocht; er zijn afspraken met bovenregionale aanbieders. 2. Toegang is op orde: gemeenten hebben een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor de jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en verzoeken om hulp snel worden geboden of worden doorverwezen. 3. De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door a) afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming, b) afspraken met gecertificeerde instellingen en c) de koppeling met CORV. 4. Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over regionale samenwerking en de regionale inkooporganisatie staat en functioneert. 5. Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis beschikbaar. 6. Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners. 7. De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente. 8. De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-awbz, en specifiek het deel PGB daarin. 9. Het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) is ingericht. 10. Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014 goedgekeurd door de raad. Bron: Klaar voor 2015, Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de Jeugdwet VNG 2014 Jeugdhulporganisaties moeten zich ook voorbereiden op de transitie. Enerzijds krijgen ze met andere en meer opdrachtgevers te maken die andere eisen stellen aan het gunnen van opdrachten, aan de wijze van samenwerking en de wijze van financiering. Die opdrachtgevers willen ook gerichtere verantwoordingsinformatie. Ze krijgen daarbij naar verwachting meer concurrentie van collega-aanbieders. Anderzijds maakt de transformatie uit de nieuwe Jeugdwet meer nadruk op preventie, participatie van de cliënt, inzet van het netwerk van de cliënt, de regie aan de cliënt verandering van processen en werkwijzen bij veel jeugdhulporganisaties noodzakelijk. Er was hoe dan ook voldoende aanleiding voor verbetering. Organisaties zelf signaleren dat de huidige systemen niet meer aansluiten op de huidige complexiteit van de zorg. Er zijn veel verbeterpunten: samenwerking met ketenpartners, de toegang voor cliënten en het inzicht in hun eigen dossier, flexibiliteit/aanpasbaarheid, gebruiksgemak, ondersteuning van nieuwe financieringsvormen, mobiel werken en het verminderen van administratieve rompslomp. Mede gedwongen door budgettaire druk en concurrentie, maar vooral vanuit de behoefte aan meer kwaliteit, is het van cruciaal belang efficiënter, effectiever en marktgerichter te werken. De productiviteit van medewerkers moet meetbaar omhoog. Die noodzaak was er al, maar gezien de aanstaande transitie en transformatie (en de bijbehorende bezuiniging) is die noodzaak des te urgenter. 3

4 Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Gemeenten krijgen volgend jaar nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein: in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en onderwijs. Het gaat niet alleen om de volledige jeugdhulp, maar ook om uitvoering van de andere gedecentraliseerde wetten. Volgend jaar gaat de AWBZ over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bovendien ligt vanaf 2015 de uitvoering van de Participatiewet (waarin Wet Werk en Bijstand, voormalig Wajong en Wsw) bij de gemeenten. Gefaseerd vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in, die scholen een zorgplicht geeft om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen gaan daarvoor samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden als gesprekspartners van gemeenten. Voor uitvoering van Participatiewet, WMO2015 en Jeugdwet is vanaf 2015 in vergelijking met de oude situatie aanzienlijk minder geld beschikbaar. Toch is de decentralisatie geen platte bezuinigingsmaatregel. De gedachte is dat de decentralisatie het clusteren van voorzieningen mogelijk maakt en dat de zorg en ondersteuning zo gerichter, effectiever en kostenefficiënter kunnen. Veel gemeenten verwachten dat ze dankzij de nieuwe WMO, Participatiewet en Jeugdwet echt integraal kunnen gaan werken en burgers, gezinnen en cliënten daadwerkelijk centraal kunnen stellen. Het biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en integrale zorg aan gezinnen en individuele inwoners die maatschappelijke ondersteuning, op welk vlak dan ook, nodig hebben. Het is voor het eerst dat vrijwel het hele sociale domein op één plek belegd wordt. Dat maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen ondersteuning van burgers bij wonen, werken, leven, onderwijs en zorg. Dat biedt kansen om mogelijke complicaties voor te zijn, integraal te werken, overlap én hiaten in de ondersteuning te voorkomen, het (sociale) netwerk rondom het gezin in te zetten en gezinnen daadwerkelijk de regie te geven over het totaal aan zorg en ondersteuning. Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De transitie zorgt ervoor dat jeugdhulpinstellingen straks te maken hebben met verschillende opdrachtgevers die zoals gezegd allemaal eigen eisen stellen. De concurrentie op gemeenteniveau zal ook groter zijn, omdat meer spelers de taakstellingen aan (zeggen te) kunnen. De financiering wordt diffuser omdat er meer opdrachtgevers zijn die mogelijk verschillende bekostigingsregelingen wensen. De eisen ten aanzien van verantwoording zullen tevens diverser gaan worden. En de gemeenten zullen met meer organisaties dan nu het geval is contracten aangaan. Ook zij willen overzicht houden. De transformatie meer nadruk op preventie, vroege interventie, zorg en hulp zo licht mogelijk, het versterken van de sociale netwerken van kind en gezin vereist een integrale oplossing om één digitaal gezinsplan, waar meerdere hulpverleners voor de verschillende gezinsleden bij betrokken zijn, waar te maken. De wijk- en gebiedsteams zijn straks verantwoordelijk voor de verwijzing naar gespecialiseerde zorg en dat gaat zorgen voor een heel andere dynamiek. Jeugdhulpprofessionals gaan nog meer in de wijk en bij de gezinnen op locatie werken, er zullen meer resultaatverantwoordelijke of wellicht zelfsturende/zelforganiserende teams ontstaan die op een andere manier gefaciliteerd moeten worden: digitaal werken met actuele informatie is hierbij een must. Nieuwe technologie wordt ingezet om de uitvoering verregaand te verbeteren en te vereenvoudigen. Diverse instellingen in de jeugdhulp grijpen de transitie en transformatie aan om in samenwerking met gemeenten de jeugdhulp slimmer, effectiever en transparanter te maken. Zij kiezen voor de inrichting van een integraal ICT-platform; een centraal cliëntregistratie- en volgsysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen en beheerd. De informatie is, afhankelijk van ieders rol, op basis van strenge veiligheidsvoorschriften, beschikbaar voor drie doelgroepen: burgers en gezinnen; professionals in zorg en ondersteuning; en opdrachtgevers (gemeenten/wijk- & gebiedsteams/verzekeraars). Mobiele toepassingen zijn bij uitstek geschikt om op ieder moment de actuele dossiergegevens voorhanden te hebben, om handelingen, overdrachtgegevens en mutaties te registreren. Bovendien heeft de cliënt 24/7 toegang tot haar gegevens. Bij het verregaand digitaliseren van de jeugdhulpprocessen, is het dan ook van belang om de toepassingen eenvoudig, attractief, veilig, robuust en gebruiksvriendelijk te maken. 4

5 De cliënt aan het stuur Gezinnen, jongeren en hun ouders worden meer de regisseur van de hulp en ondersteuning die het gezin of de jongere nodig heeft. Met passende steun van de professional worden de eigen kracht en zelfstandigheid versterkt door het betrekken van het sociaal netwerk. Dat is de insteek van het gemeentelijk beleid in de komende jaren. Om de burger als er in het kader van de Jeugdwet, WMO2015 of Participatiewet ondersteuning nodig is - adequaat te ondersteunen in het benutten van zijn sociaal netwerk en de professionals, zal er digitaal samengewerkt moeten kunnen worden aan het centrale gezinsplan. Niet alleen door de professionals, maar juist ook door de betrokkenen uit het netwerk. Gezinnen met ondersteuningsbehoefte moeten meer eigen regie gaan voeren en moeten hierin gefaciliteerd worden op een veilige en eenvoudige wijze. Nieuwe digitale toepassingen bieden burgers ook nieuwe mogelijkheden om direct in contact te treden met hulpverleners of lotgenoten/soortgenoten en hun eigen zorg in te plannen en te regisseren. Samen werken aan één plan Het doel van de decentralisaties en de transformatie is onder meer om een samen één plan -aanpak mogelijk te maken. De verschillende instellingen en professionals die het gezin helpen met opvoedingsondersteuning, zorgverlening, jeugdzorg, onderwijs en werkgerelateerde ondersteuning werken samen met het gezin aan en vanuit een centraal plan. Dat voorkomt hiaten in de zorg, onbekendheid van betrokkenheid van anderen en nodeloos dubbel werk. Professionals weten van elkaar wat ze doen en wat de status is van de hulpverlening, gezinnen hoeven niet continu hun situatie opnieuw uit te leggen en de hulp vanuit verschillende disciplines kan nauw op elkaar afgestemd worden. Het gezin en de professionals bepalen binnen het gezinsplan samen het te volgen traject. Het is de bedoeling dat in het plan is afgesproken wie (gezin, netwerk, professionals), wat wanneer doet. Dit draagt ertoe bij dat de hulp en ondersteuning aan een gezin in samenhang wordt geboden, zonder dat problemen buiten beeld raken. Dat vraagt wel om een centraal en integraal platform om samen te werken; een overkoepelende ICT-oplossing die het voor alle betrokken partijen mogelijk en makkelijk maakt om actuele informatie en relevante toepassingen te benaderen, te bewerken en te delen. Het platform moet het nieuwe werken in de zorg (tijd- en locatieonafhankelijker) ondersteunen en nieuwe digitale innovaties bieden die professionals de mogelijkheid geven eenvoudiger gebruik te maken van video- en fotomateriaal en om digitaal contact te onderhouden met cliënten. Integraal platform WinCare Diverse jeugdhulporganisaties grijpen de aanstaande transitie en transformatie aan om in samenwerking met gemeenten de jeugdhulp slimmer en effectiever te maken. Zij kiezen voor WinCare, het integrale ICT-platform dat alle processen ondersteunt, van verwijzing tot nazorg voor zowel gezinnen, zorgprofessionals, ketenpartners als opdrachtgevers. Deze centrale oplossing is in samenwerking met de uitvoerenden van zorginstellingen en gemeentelijke beleidsmakers ontwikkeld door ICT-dienstverlener Winvision. WinCare is het platform dat integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, onderwijs, vrijwilligers en de zorgvrager zelf heel concreet vormgeeft, waarbij de burger of het gezin centraal staat en de regie heeft. WinCare maakt het mogelijk dat de betrokkenen direct met elkaar communiceren, dat iedereen met dezelfde actuele gegevens werkt, dat medewerkers van het gemeenteteam (offline) mobiel kunnen werken bij het gezin aan de keukentafel, dat privacy van alle betrokkenen geborgd is en dat de uitvoering en uitgaven voor de gemeente transparant en inzichtelijk zijn. WinCare geeft de regie aan de cliënt en maakt het mogelijk om digitaal samen te werken aan het opgestelde plan WinCare is opgebouwd rondom het Microsoft CRM Online platform. Met een reeds jarenlang werkende oplossing voor relatiebeheer is de basis gelegd voor het centrale cliëntregistratie- en volgsysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen en beheerd. De informatie is, afhankelijk van ieders rol, beschikbaar voor de drie belangrijkste doelgroepen: burgers en gezinnen; professionals in zorg en ondersteuning; en opdrachtgevers (gemeenten/wijk- & gebiedsteams/ verzekeraars). Het Microsoft CRM Online platform biedt bovendien standaard veel praktische functionaliteiten. Zoals integratie met Microsoft Outlook waardoor afspraken, contactpersonen, s en taken automatisch gesynchroniseerd worden met het dossier, en standaardintegratie met Microsoft Office, Lync, Skype en Office 365 met SharePoint Online. Dit voorkomt knippen en plakken en geeft bijvoorbeeld direct inzicht in besteding van (cliëntgebonden) uren en verreden kilometers. 5

6 De belangrijkste componenten in één platform WinCare brengt in een centraal platform de belangrijkste componenten samen: Cliëntregistratie- en -volgsysteem Het fundament van de oplossing is Microsoft CRM Online in combinatie met Office 365/ SharePoint Online voor documentopslag en -beheer. Portaal Het online portaal voor gezinnen, opdrachtgevers en ketenpartners is gebaseerd op Office 365 en Microsoft Azure. In Microsoft Azure wordt tevens de integratielaag gehost waarmee WinCare aan andere systemen wordt gekoppeld. Mobiele tablet app Deze mobiele app biedt hulpverleners en gemeenteteams de mogelijkheid om zowel online als offline onderweg en bij de burgers op een veilige manier alle relevante informatie te raadplegen en muteren. Koppelingen Koppelingen met de meest gebruikte systemen (GBA, CORV, zorgregistratiesystemen, verwijsindex, etc.) Privacy en gegevensveiligheid Privacy en gegevensveiligheid zijn sleutelelementen in het systeem. Hosting, back-ups, beheer en versleuteling van gegevens bij gebruik buiten het platform voldoen volledig aan de strengste eisen voor gegevensveiligheid (ISO 27001). De burger bepaalt (mede) wie en in hoeverre zijn gegevens mogen worden ingezien en heeft zicht op wie welke machtiging heeft in zijn burgerportaal. WinCare voor gemeenten Gemeenten krijgen met WinCare de gelegenheid om de kanteling (verder) vorm te geven, de participatie van de burger in de eigen situatie te stimuleren en de betrokken professionals integraal samen te laten werken aan het (gezins)plan dat met de burger is opgesteld. In het centrale systeem komen de hulpvragen in het sociale domein met alle geboden ondersteuning uit de diverse disciplines samen. Dat maakt het mogelijk om zorg en ondersteuning op maat aan te bieden en tegelijkertijd om de gezins- of wijkproblematiek in een breder perspectief te zien. Het integrale platform kan bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van hiaten in de ondersteuning of in het langs elkaar heen werken van zorgorganisaties. Gemeenten hebben daarbij inzage in de problematiek in bepaalde wijken of gebieden en beschikken over actuele en betrouwbare verantwoordings- en stuurinformatie. De relevante financiële gegevens zijn bovendien beschikbaar voor iedereen die daar vanuit zijn of haar rol recht op heeft. Daarmee ondersteunt WinCare gemeenten heel gericht in hun nieuwe taken. voor burgers en cliënten Burgers kunnen dankzij WinCare meer dan ooit óók digitaal de regie voeren over de aanpak voor hun situatie. WinCare biedt hen de mogelijkheid om integraal samen te werken met de betrokken professionals en laat het eigen netwerk via dit centrale platform participeren. Nieuwe digitale toepassingen bieden alle mogelijkheden voor directe en sociale communicatie met mensen uit het (sociale) netwerk, vrijwilligers, medewerkers van gemeenteteams, hulpverleners, huisartsen, lotgenoten en andere betrokkenen, bijvoorbeeld via chat, foto en video. Verder is het ook mogelijk om bestanden met elkaar te delen in het eigen portaal. Doordat Winvision in WinCare vanaf de opbouw rekening heeft gehouden met de wetgeving rondom privacy is het mogelijk voor de burger om gericht aan te geven aan wie en hoe hij toestemming geeft in het delen van informatie. en voor zorgorganisaties en betrokken organisaties Professionals in zorg en ondersteuning kunnen dankzij het centrale WinCare-platform in de wijk en bij de burgers aan tafel werken, via webbrowser, smartphone, tablet, mobiele app of Outlook. Door slimme toepassingen kunnen er resultaatverantwoordelijke of zelfsturende teams ontstaan die op elke plek en op elk tijdstip digitaal werken met actuele informatie. Het is zelfs mogelijk om offline met deze informatie bij de burger thuis aan de slag te gaan. Dit voorkomt de frustratie van uit het systeem te worden gegooid, slechte verbindingen, etc.. Naast alle efficiencyvoordelen van deze manier van werken, maakt het platform inzet, belasting en kosten van de ondersteuning direct inzichtelijk. Dat is wezenlijke informatie voor de organisaties, maar ook voor hun opdrachtgevers als de gemeente en eventueel verzekeraars. 6

7 WinCare in de praktijk Parlan, de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland noord, heeft aan de wieg gestaan van WinCare. Ron Ploeg, IT & Facility Manager van Parlan: De jeugdhulp in zijn geheel en wij als jeugdhulporganisatie willen de eigen kracht van kinderen, opvoeders en hun omgeving nadrukkelijk vergroten. Daar is in ICT-opzicht een stap voorwaarts voor nodig. We willen ons werk dichter bij het gezin organiseren, slimmer werken met digitale toepassingen en we streven naar minder overhead, meer kostenefficiëntie en transparantie. Dat zijn procesmatige beslissingen, maar het betekent ook heel praktisch dat hulpverleners in de wijk en thuis bij het gezin aan tafel moeten kunnen werken en over actuele informatie moeten kunnen beschikken. We willen dat we de afspraken die we met cliënten maken ter plaatse kunnen vastleggen in het systeem. Niet eerst op kantoor alles moeten (laten) uitwerken, maar direct een vervolgafspraak maken. Zo worden processen korter en inzichtelijker, maar je kunt op deze manier vooral veel beter met cliënten en het gezin samenwerken. Zij hebben altijd inzicht in hun eigen gegevens en kunnen anderen toegang geven, als ze dat prettig en zinvol vinden. We kunnen dan echt gezamenlijk aan de slag en daar draait het om. Ron Ploeg: Dus kiezen we voor veilig mobiel werken met toegang via tablet en smartphone tot het Microsoft-platform. Mobiel werken scheelt ook enorm in het gebruik van kantoorruimte en zeker ook in reistijd en kosten. Daar kunnen we dus een belangrijke efficiencyslag en kostenbesparing realiseren. Meer maatwerk, minder budget Een van de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdzorg is Samen werken aan één plan. Dat pleit voor een centraal platform voor cliënten, organisaties, onderwijs en gemeenten. Dat maakt het namelijk mogelijk om gemeenschappelijk en samen met het gezin te werken aan de uitvoering van het gezinsplan, ook als verschillende hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. Dat voorkomt extra administratie en het zorgt ervoor dat er geen gaten vallen in het hulptraject. Of het nu gaat om heel lichte ondersteuning of om Jeugdzorg Plus. De gemeente is vanaf 2015 opdrachtgever, financier en partner tegelijk. Voor Parlan is de overdracht naar de gemeenten logisch: een gemeente heeft namelijk goed zicht op het hele maatschappelijke veld dat zich om de jeugd heen beweegt. Tegelijkertijd ligt er een uitdagende doelstelling: gemeenten moeten betere jeugdhulp verlenen met vijftien procent minder budget. De helft van de gemeenten zegt te betwijfelen of ze met het budget dat het Rijk vanaf 2015 beschikbaar stelt de jeugdzorg wel goed kunnen uitvoeren. Dat betekent dat die budgettaire druk uiteindelijk op de jeugdhulpinstellingen rust. Het zal dus belangrijk zijn om de kosten onder controle te houden en in ieder geval inzichtelijk te maken. Ron Ploeg: Dankzij WinCare kan de gemeente zien hoeveel burgers op kern- of wijkniveau welke vorm van jeugdhulp ontvangen. Geen rapport achteraf, maar onmiddellijk actuele informatie. Voor ons helpt het bij de verantwoording. Dat is handig nu we niet langer één financier en opdrachtgever hebben, maar in ons geval 19. Jeugdhulp structureel beter Parlan en andere jeugdhulporganisaties verwachten dankzij WinCare kostenefficiënter en effectiever te kunnen werken. Ron Ploeg: Daarbij zal de kwaliteit van de jeugdhulp ook verbeteren. Een gezamenlijke keuze voor het platform biedt bovendien de kans om als jeugdhulp in het algemeen beter samen te werken, beter elkaars taal te spreken en de geboden hulp objectief meetbaar te maken. We staan met gemeenten en organisaties inderdaad voor een grote uitdaging. Maar het is tegelijkertijd een mooie kans om de jeugdhulp structureel te verbeteren. 7

8 Medewerkers en cliënten aan de slag met WinCare Inmiddels zijn medewerkers en cliënten van Parlan gestart met het werken met WinCare. Na een interne training wordt nu in de praktijk samengewerkt via het centrale platform. Zorgprofessionals en cliënten zijn enthousiast over de eerste ervaringen. Annet Heijne, jeugdhulpverlener Wijk & Gebiedsteam, werkt op kantoor van Parlan met de desktopversie en onderweg en bij cliënten thuis met de app op de tablet. Dankzij WinCare kun je nu met het hele netwerk rondom het gezin centraal aan de doelen werken. Je kunt die doelen gezamenlijk vaststellen, je kunt heel eenvoudig de netwerken inschakelen en met elkaar aan de slag gaan om die doelen te verwezenlijken. Voorheen werkten we met een papieren uitdraai van het gezinsplan. Dat was op z n minst onhandig en omslachtig. Maar het risico bestond ook dat er niet met actuele informatie gewerkt werd. Bovendien, zegt Annet, kunnen de werkplannen van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij een bepaald gezin, gekoppeld worden in WinCare. Die verschillende plannen vormen dan het centrale werkplan en zo weet je veel beter van elkaar wat je doet en kun je de doelen en invalshoeken van de betrokken hulpverleners en het gezin op elkaar af te stemmen. Zo voorkom je dat hulpverleners langs elkaar heen werken, dingen dubbel doen of steeds dezelfde vragen stellen aan gezinnen. Jeugdhulpverlener Wijk & Gebiedsteam Jacqueline Feller is bezig haar cliënten in te voeren in het systeem. Hoewel zij vanwege haar drukke dagelijkse werkzaamheden nog niet volledig over is, ziet zij veel praktische voordelen van het nieuwe systeem. Ik heb altijd de beschikking over de laatste gegevens. Mijn cliënten kunnen ook zelf aan de slag en direct bijvoorbeeld ervaringen of ontwikkelingen delen. Het is prettig en handig om samen met mijn cliënten bij hen thuis afspraken vast te kunnen leggen. Ik ben niet echt een digitaal wonder, maar het werken op de tablet gaat heel makkelijk. Het wordt ook steeds gewoner om geen notitieblok bij je te hebben maar een tablet. Anderzijds waren we ook al best digitaal. We werkten al veel met Whatsapp bijvoorbeeld. Maar het is goed om al die verschillende (communicatie)manieren in één platform onder te brengen. Sharon is lid van de cliëntenraad van Parlan en zij begint inmiddels ook haar weg te vinden in WinCare. Voor haar is het bijvoorbeeld handig dat ze afspraken goed kan plannen. Ik zet niet alleen de Parlan afspraken er in, maar ook de andere afspraken van mijn zoon. Zo weet Jacqueline wanneer we wel en niet beschikbaar zijn. Het is handig om anderen op bepaalde gebieden te kunnen betrekken bij de ondersteuning. Je kunt zelf bepalen wie wat ziet, dus het is niet zo dat je gegevens op straat liggen. Het lijkt me ook goed om niet alleen documenten te kunnen delen, maar ook foto s en filmpjes. Die kunnen heel behulpzaam zijn bij het vertellen wat je doet of bezighoudt. Ik had altijd al heel veel en prettig contact met Jacqueline. Dat zal niet veranderen, maar dit nieuwe systeem geeft extra mogelijkheden en maakt het allemaal wat handiger en makkelijker. Je hoeft niet te wachten op een nieuwe afspraak om iets te delen wat je kwijt wilt. 8

9 Winvision bv Marconibaan MS Nieuwegein

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein

Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Actualiteiten decentralisaties in het sociaal domein Raad op zaterdag s Hertogenbosch, 22 november 2014 Hugo ter Steege Programmamanager Jeugd en Wmo gemeente s Hertogenbosch Dorrit de Jong VNG en plv

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd bijeenkomst Transitiemanagers jeugd 20 juni 2014 De Observant in Amersfoort Voortgang transitie Marion Smit & Astrid Jansen Juni 2014 Inhoud Wettelijk kader Financieel kader Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 839 Jeugdzorg Nr. 466 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Implementatie decentralisaties

Implementatie decentralisaties Implementatie decentralisaties Terugblik Vooruitblik Themabijeenkomst MO 16 december 2014 Implementatie 3D TERUGBLIK Implementatie Implementatie langs 4 lijnen Sociale Wijkteams Jeugdteams Participatie

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie