W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen"

Transcriptie

1 W H I T E P A P E R Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

2 In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten. Deze transitie gaat gepaard met een inhoudelijke vernieuwing en dus een andere manier van werken: een transformatie van de jeugdhulp met meer nadruk op preventie, participatie van de cliënt en snelle inzet van bij voorkeur lichtere jeugdhulp. Dat zijn grote veranderingen die impact hebben op alle aspecten van de jeugdhulp, in bestuurlijke, financiële en vakinhoudelijke zin. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de uitvoering. Bovendien is er vanaf 2015 minder geld beschikbaar voor jeugdhulp. Zowel gemeenten als jeugdhulporganisaties staan voor een complexe en belangrijke opdracht. De transitie en transformatie vragen om een integrale, transparante en efficiënte manier van organiseren, werken en registreren. Winvision heeft in nauwe samenwerking met jeugdhulporganisaties op basis van samen één plan WinCare ontwikkeld, een centraal ICT-platform dat processen in het sociale domein op het gebied van zorg en ondersteuning faciliteert, van verwijzing tot nazorg, voor de burgers, gezinnen, professionals, ketenpartners en gemeenten. WinCare helpt om de jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning waarvoor gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn, veel meer op maat, met regie bij de burgers en in samenhang met andere hulp en het netwerk aan te bieden. Decentralisatie, transformatie en kanteling Op weg naar 2015 Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De cliënt aan het stuur Samen werken aan één plan Integraal platform WinCare WinCare in de praktijk Decentralisatie, transformatie en kanteling De Jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de Tweede Kamer en op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. De Jeugdwet treedt in werking op 1 januari 2015 en dat betekent dat gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg. De stelselwijziging is vooral bedoeld om een transformatie in de jeugdhulp te realiseren. De doelen van deze transformatie: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, betere benutting van de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders; kinderen en jongeren naar vermogen laten participeren. Wel ontzorgen, niet onnodig medicaliseren; sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, ook om het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen; betere samenwerking rond gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur samen één plan; aanzienlijk minder regeldruk voor professionals. In de decentralisatiebeweging komen ook de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO2015), de Participatiewet en de wet op het Passend Onderwijs bij de gemeenten terecht. Gemeenten zijn dus vanaf 2015 de spil voor de zorg, brede maatschappelijke ondersteuning en onderwijs. Die bundeling van verantwoordelijkheden bij de lagere overheid is ingezet om zorg en ondersteuning dicht bij de burgers en in samenhang te organiseren. Er vindt ook een kanteling plaats. De beschikbare hulp, voorzieningen en organisaties zijn niet het uitgangspunt. De inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en hun omgeving zijn het startpunt om zo zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Die kanteling is alleen maar mogelijk als burgers en cliënten de instrumenten hebben om de zorgvraag beantwoord te krijgen en zelf de regie kunnen houden over het inroepen van professionele hulpverleners en andere betrokkenen. Dat betekent dat ook de digitale ondersteuning moet kantelen. Het is niet handig als elke zorginstelling een eigen gescheiden volg- en registratiesysteem heeft. Slimmer en efficiënter is het als informatie gekoppeld en gedeeld kan worden met alle spelers in het traject en, uiteraard onder strenge veiligheidswaarborgen en afhankelijk van ieders rol en machtigingen, vanaf elke plek toegankelijk en te bewerken is. Een centraal systeem dat het gezin of de burger als startpunt heeft. 2

3 Op weg naar januari 2015 komt snel dichterbij. Hoewel de decentralisatie zich al lang geleden aankondigde, zijn vele gemeenten en zorgorganisaties nog volop bezig zich terdege voor te bereiden. Voor de gemeenten heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een focuslijst opgesteld voor het overgangsjaar Die lijst geeft 10 kritische punten. Die zijn, in het kort: 1. Zorgcontinuïteit is geregeld en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is ingekocht; er zijn afspraken met bovenregionale aanbieders. 2. Toegang is op orde: gemeenten hebben een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor de jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en verzoeken om hulp snel worden geboden of worden doorverwezen. 3. De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door a) afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming, b) afspraken met gecertificeerde instellingen en c) de koppeling met CORV. 4. Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over regionale samenwerking en de regionale inkooporganisatie staat en functioneert. 5. Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis beschikbaar. 6. Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners. 7. De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente. 8. De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-awbz, en specifiek het deel PGB daarin. 9. Het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) is ingericht. 10. Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014 goedgekeurd door de raad. Bron: Klaar voor 2015, Focuslijst 2014 als hulpmiddel voor gemeenten bij implementatie van de Jeugdwet VNG 2014 Jeugdhulporganisaties moeten zich ook voorbereiden op de transitie. Enerzijds krijgen ze met andere en meer opdrachtgevers te maken die andere eisen stellen aan het gunnen van opdrachten, aan de wijze van samenwerking en de wijze van financiering. Die opdrachtgevers willen ook gerichtere verantwoordingsinformatie. Ze krijgen daarbij naar verwachting meer concurrentie van collega-aanbieders. Anderzijds maakt de transformatie uit de nieuwe Jeugdwet meer nadruk op preventie, participatie van de cliënt, inzet van het netwerk van de cliënt, de regie aan de cliënt verandering van processen en werkwijzen bij veel jeugdhulporganisaties noodzakelijk. Er was hoe dan ook voldoende aanleiding voor verbetering. Organisaties zelf signaleren dat de huidige systemen niet meer aansluiten op de huidige complexiteit van de zorg. Er zijn veel verbeterpunten: samenwerking met ketenpartners, de toegang voor cliënten en het inzicht in hun eigen dossier, flexibiliteit/aanpasbaarheid, gebruiksgemak, ondersteuning van nieuwe financieringsvormen, mobiel werken en het verminderen van administratieve rompslomp. Mede gedwongen door budgettaire druk en concurrentie, maar vooral vanuit de behoefte aan meer kwaliteit, is het van cruciaal belang efficiënter, effectiever en marktgerichter te werken. De productiviteit van medewerkers moet meetbaar omhoog. Die noodzaak was er al, maar gezien de aanstaande transitie en transformatie (en de bijbehorende bezuiniging) is die noodzaak des te urgenter. 3

4 Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten Gemeenten krijgen volgend jaar nieuwe en omvangrijke taken in het sociaal domein: in maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en onderwijs. Het gaat niet alleen om de volledige jeugdhulp, maar ook om uitvoering van de andere gedecentraliseerde wetten. Volgend jaar gaat de AWBZ over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bovendien ligt vanaf 2015 de uitvoering van de Participatiewet (waarin Wet Werk en Bijstand, voormalig Wajong en Wsw) bij de gemeenten. Gefaseerd vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in, die scholen een zorgplicht geeft om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen gaan daarvoor samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden als gesprekspartners van gemeenten. Voor uitvoering van Participatiewet, WMO2015 en Jeugdwet is vanaf 2015 in vergelijking met de oude situatie aanzienlijk minder geld beschikbaar. Toch is de decentralisatie geen platte bezuinigingsmaatregel. De gedachte is dat de decentralisatie het clusteren van voorzieningen mogelijk maakt en dat de zorg en ondersteuning zo gerichter, effectiever en kostenefficiënter kunnen. Veel gemeenten verwachten dat ze dankzij de nieuwe WMO, Participatiewet en Jeugdwet echt integraal kunnen gaan werken en burgers, gezinnen en cliënten daadwerkelijk centraal kunnen stellen. Het biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en integrale zorg aan gezinnen en individuele inwoners die maatschappelijke ondersteuning, op welk vlak dan ook, nodig hebben. Het is voor het eerst dat vrijwel het hele sociale domein op één plek belegd wordt. Dat maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen ondersteuning van burgers bij wonen, werken, leven, onderwijs en zorg. Dat biedt kansen om mogelijke complicaties voor te zijn, integraal te werken, overlap én hiaten in de ondersteuning te voorkomen, het (sociale) netwerk rondom het gezin in te zetten en gezinnen daadwerkelijk de regie te geven over het totaal aan zorg en ondersteuning. Nieuw perspectief voor jeugdhulporganisaties De transitie zorgt ervoor dat jeugdhulpinstellingen straks te maken hebben met verschillende opdrachtgevers die zoals gezegd allemaal eigen eisen stellen. De concurrentie op gemeenteniveau zal ook groter zijn, omdat meer spelers de taakstellingen aan (zeggen te) kunnen. De financiering wordt diffuser omdat er meer opdrachtgevers zijn die mogelijk verschillende bekostigingsregelingen wensen. De eisen ten aanzien van verantwoording zullen tevens diverser gaan worden. En de gemeenten zullen met meer organisaties dan nu het geval is contracten aangaan. Ook zij willen overzicht houden. De transformatie meer nadruk op preventie, vroege interventie, zorg en hulp zo licht mogelijk, het versterken van de sociale netwerken van kind en gezin vereist een integrale oplossing om één digitaal gezinsplan, waar meerdere hulpverleners voor de verschillende gezinsleden bij betrokken zijn, waar te maken. De wijk- en gebiedsteams zijn straks verantwoordelijk voor de verwijzing naar gespecialiseerde zorg en dat gaat zorgen voor een heel andere dynamiek. Jeugdhulpprofessionals gaan nog meer in de wijk en bij de gezinnen op locatie werken, er zullen meer resultaatverantwoordelijke of wellicht zelfsturende/zelforganiserende teams ontstaan die op een andere manier gefaciliteerd moeten worden: digitaal werken met actuele informatie is hierbij een must. Nieuwe technologie wordt ingezet om de uitvoering verregaand te verbeteren en te vereenvoudigen. Diverse instellingen in de jeugdhulp grijpen de transitie en transformatie aan om in samenwerking met gemeenten de jeugdhulp slimmer, effectiever en transparanter te maken. Zij kiezen voor de inrichting van een integraal ICT-platform; een centraal cliëntregistratie- en volgsysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen en beheerd. De informatie is, afhankelijk van ieders rol, op basis van strenge veiligheidsvoorschriften, beschikbaar voor drie doelgroepen: burgers en gezinnen; professionals in zorg en ondersteuning; en opdrachtgevers (gemeenten/wijk- & gebiedsteams/verzekeraars). Mobiele toepassingen zijn bij uitstek geschikt om op ieder moment de actuele dossiergegevens voorhanden te hebben, om handelingen, overdrachtgegevens en mutaties te registreren. Bovendien heeft de cliënt 24/7 toegang tot haar gegevens. Bij het verregaand digitaliseren van de jeugdhulpprocessen, is het dan ook van belang om de toepassingen eenvoudig, attractief, veilig, robuust en gebruiksvriendelijk te maken. 4

5 De cliënt aan het stuur Gezinnen, jongeren en hun ouders worden meer de regisseur van de hulp en ondersteuning die het gezin of de jongere nodig heeft. Met passende steun van de professional worden de eigen kracht en zelfstandigheid versterkt door het betrekken van het sociaal netwerk. Dat is de insteek van het gemeentelijk beleid in de komende jaren. Om de burger als er in het kader van de Jeugdwet, WMO2015 of Participatiewet ondersteuning nodig is - adequaat te ondersteunen in het benutten van zijn sociaal netwerk en de professionals, zal er digitaal samengewerkt moeten kunnen worden aan het centrale gezinsplan. Niet alleen door de professionals, maar juist ook door de betrokkenen uit het netwerk. Gezinnen met ondersteuningsbehoefte moeten meer eigen regie gaan voeren en moeten hierin gefaciliteerd worden op een veilige en eenvoudige wijze. Nieuwe digitale toepassingen bieden burgers ook nieuwe mogelijkheden om direct in contact te treden met hulpverleners of lotgenoten/soortgenoten en hun eigen zorg in te plannen en te regisseren. Samen werken aan één plan Het doel van de decentralisaties en de transformatie is onder meer om een samen één plan -aanpak mogelijk te maken. De verschillende instellingen en professionals die het gezin helpen met opvoedingsondersteuning, zorgverlening, jeugdzorg, onderwijs en werkgerelateerde ondersteuning werken samen met het gezin aan en vanuit een centraal plan. Dat voorkomt hiaten in de zorg, onbekendheid van betrokkenheid van anderen en nodeloos dubbel werk. Professionals weten van elkaar wat ze doen en wat de status is van de hulpverlening, gezinnen hoeven niet continu hun situatie opnieuw uit te leggen en de hulp vanuit verschillende disciplines kan nauw op elkaar afgestemd worden. Het gezin en de professionals bepalen binnen het gezinsplan samen het te volgen traject. Het is de bedoeling dat in het plan is afgesproken wie (gezin, netwerk, professionals), wat wanneer doet. Dit draagt ertoe bij dat de hulp en ondersteuning aan een gezin in samenhang wordt geboden, zonder dat problemen buiten beeld raken. Dat vraagt wel om een centraal en integraal platform om samen te werken; een overkoepelende ICT-oplossing die het voor alle betrokken partijen mogelijk en makkelijk maakt om actuele informatie en relevante toepassingen te benaderen, te bewerken en te delen. Het platform moet het nieuwe werken in de zorg (tijd- en locatieonafhankelijker) ondersteunen en nieuwe digitale innovaties bieden die professionals de mogelijkheid geven eenvoudiger gebruik te maken van video- en fotomateriaal en om digitaal contact te onderhouden met cliënten. Integraal platform WinCare Diverse jeugdhulporganisaties grijpen de aanstaande transitie en transformatie aan om in samenwerking met gemeenten de jeugdhulp slimmer en effectiever te maken. Zij kiezen voor WinCare, het integrale ICT-platform dat alle processen ondersteunt, van verwijzing tot nazorg voor zowel gezinnen, zorgprofessionals, ketenpartners als opdrachtgevers. Deze centrale oplossing is in samenwerking met de uitvoerenden van zorginstellingen en gemeentelijke beleidsmakers ontwikkeld door ICT-dienstverlener Winvision. WinCare is het platform dat integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, onderwijs, vrijwilligers en de zorgvrager zelf heel concreet vormgeeft, waarbij de burger of het gezin centraal staat en de regie heeft. WinCare maakt het mogelijk dat de betrokkenen direct met elkaar communiceren, dat iedereen met dezelfde actuele gegevens werkt, dat medewerkers van het gemeenteteam (offline) mobiel kunnen werken bij het gezin aan de keukentafel, dat privacy van alle betrokkenen geborgd is en dat de uitvoering en uitgaven voor de gemeente transparant en inzichtelijk zijn. WinCare geeft de regie aan de cliënt en maakt het mogelijk om digitaal samen te werken aan het opgestelde plan WinCare is opgebouwd rondom het Microsoft CRM Online platform. Met een reeds jarenlang werkende oplossing voor relatiebeheer is de basis gelegd voor het centrale cliëntregistratie- en volgsysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen en beheerd. De informatie is, afhankelijk van ieders rol, beschikbaar voor de drie belangrijkste doelgroepen: burgers en gezinnen; professionals in zorg en ondersteuning; en opdrachtgevers (gemeenten/wijk- & gebiedsteams/ verzekeraars). Het Microsoft CRM Online platform biedt bovendien standaard veel praktische functionaliteiten. Zoals integratie met Microsoft Outlook waardoor afspraken, contactpersonen, s en taken automatisch gesynchroniseerd worden met het dossier, en standaardintegratie met Microsoft Office, Lync, Skype en Office 365 met SharePoint Online. Dit voorkomt knippen en plakken en geeft bijvoorbeeld direct inzicht in besteding van (cliëntgebonden) uren en verreden kilometers. 5

6 De belangrijkste componenten in één platform WinCare brengt in een centraal platform de belangrijkste componenten samen: Cliëntregistratie- en -volgsysteem Het fundament van de oplossing is Microsoft CRM Online in combinatie met Office 365/ SharePoint Online voor documentopslag en -beheer. Portaal Het online portaal voor gezinnen, opdrachtgevers en ketenpartners is gebaseerd op Office 365 en Microsoft Azure. In Microsoft Azure wordt tevens de integratielaag gehost waarmee WinCare aan andere systemen wordt gekoppeld. Mobiele tablet app Deze mobiele app biedt hulpverleners en gemeenteteams de mogelijkheid om zowel online als offline onderweg en bij de burgers op een veilige manier alle relevante informatie te raadplegen en muteren. Koppelingen Koppelingen met de meest gebruikte systemen (GBA, CORV, zorgregistratiesystemen, verwijsindex, etc.) Privacy en gegevensveiligheid Privacy en gegevensveiligheid zijn sleutelelementen in het systeem. Hosting, back-ups, beheer en versleuteling van gegevens bij gebruik buiten het platform voldoen volledig aan de strengste eisen voor gegevensveiligheid (ISO 27001). De burger bepaalt (mede) wie en in hoeverre zijn gegevens mogen worden ingezien en heeft zicht op wie welke machtiging heeft in zijn burgerportaal. WinCare voor gemeenten Gemeenten krijgen met WinCare de gelegenheid om de kanteling (verder) vorm te geven, de participatie van de burger in de eigen situatie te stimuleren en de betrokken professionals integraal samen te laten werken aan het (gezins)plan dat met de burger is opgesteld. In het centrale systeem komen de hulpvragen in het sociale domein met alle geboden ondersteuning uit de diverse disciplines samen. Dat maakt het mogelijk om zorg en ondersteuning op maat aan te bieden en tegelijkertijd om de gezins- of wijkproblematiek in een breder perspectief te zien. Het integrale platform kan bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van hiaten in de ondersteuning of in het langs elkaar heen werken van zorgorganisaties. Gemeenten hebben daarbij inzage in de problematiek in bepaalde wijken of gebieden en beschikken over actuele en betrouwbare verantwoordings- en stuurinformatie. De relevante financiële gegevens zijn bovendien beschikbaar voor iedereen die daar vanuit zijn of haar rol recht op heeft. Daarmee ondersteunt WinCare gemeenten heel gericht in hun nieuwe taken. voor burgers en cliënten Burgers kunnen dankzij WinCare meer dan ooit óók digitaal de regie voeren over de aanpak voor hun situatie. WinCare biedt hen de mogelijkheid om integraal samen te werken met de betrokken professionals en laat het eigen netwerk via dit centrale platform participeren. Nieuwe digitale toepassingen bieden alle mogelijkheden voor directe en sociale communicatie met mensen uit het (sociale) netwerk, vrijwilligers, medewerkers van gemeenteteams, hulpverleners, huisartsen, lotgenoten en andere betrokkenen, bijvoorbeeld via chat, foto en video. Verder is het ook mogelijk om bestanden met elkaar te delen in het eigen portaal. Doordat Winvision in WinCare vanaf de opbouw rekening heeft gehouden met de wetgeving rondom privacy is het mogelijk voor de burger om gericht aan te geven aan wie en hoe hij toestemming geeft in het delen van informatie. en voor zorgorganisaties en betrokken organisaties Professionals in zorg en ondersteuning kunnen dankzij het centrale WinCare-platform in de wijk en bij de burgers aan tafel werken, via webbrowser, smartphone, tablet, mobiele app of Outlook. Door slimme toepassingen kunnen er resultaatverantwoordelijke of zelfsturende teams ontstaan die op elke plek en op elk tijdstip digitaal werken met actuele informatie. Het is zelfs mogelijk om offline met deze informatie bij de burger thuis aan de slag te gaan. Dit voorkomt de frustratie van uit het systeem te worden gegooid, slechte verbindingen, etc.. Naast alle efficiencyvoordelen van deze manier van werken, maakt het platform inzet, belasting en kosten van de ondersteuning direct inzichtelijk. Dat is wezenlijke informatie voor de organisaties, maar ook voor hun opdrachtgevers als de gemeente en eventueel verzekeraars. 6

7 WinCare in de praktijk Parlan, de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland noord, heeft aan de wieg gestaan van WinCare. Ron Ploeg, IT & Facility Manager van Parlan: De jeugdhulp in zijn geheel en wij als jeugdhulporganisatie willen de eigen kracht van kinderen, opvoeders en hun omgeving nadrukkelijk vergroten. Daar is in ICT-opzicht een stap voorwaarts voor nodig. We willen ons werk dichter bij het gezin organiseren, slimmer werken met digitale toepassingen en we streven naar minder overhead, meer kostenefficiëntie en transparantie. Dat zijn procesmatige beslissingen, maar het betekent ook heel praktisch dat hulpverleners in de wijk en thuis bij het gezin aan tafel moeten kunnen werken en over actuele informatie moeten kunnen beschikken. We willen dat we de afspraken die we met cliënten maken ter plaatse kunnen vastleggen in het systeem. Niet eerst op kantoor alles moeten (laten) uitwerken, maar direct een vervolgafspraak maken. Zo worden processen korter en inzichtelijker, maar je kunt op deze manier vooral veel beter met cliënten en het gezin samenwerken. Zij hebben altijd inzicht in hun eigen gegevens en kunnen anderen toegang geven, als ze dat prettig en zinvol vinden. We kunnen dan echt gezamenlijk aan de slag en daar draait het om. Ron Ploeg: Dus kiezen we voor veilig mobiel werken met toegang via tablet en smartphone tot het Microsoft-platform. Mobiel werken scheelt ook enorm in het gebruik van kantoorruimte en zeker ook in reistijd en kosten. Daar kunnen we dus een belangrijke efficiencyslag en kostenbesparing realiseren. Meer maatwerk, minder budget Een van de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdzorg is Samen werken aan één plan. Dat pleit voor een centraal platform voor cliënten, organisaties, onderwijs en gemeenten. Dat maakt het namelijk mogelijk om gemeenschappelijk en samen met het gezin te werken aan de uitvoering van het gezinsplan, ook als verschillende hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. Dat voorkomt extra administratie en het zorgt ervoor dat er geen gaten vallen in het hulptraject. Of het nu gaat om heel lichte ondersteuning of om Jeugdzorg Plus. De gemeente is vanaf 2015 opdrachtgever, financier en partner tegelijk. Voor Parlan is de overdracht naar de gemeenten logisch: een gemeente heeft namelijk goed zicht op het hele maatschappelijke veld dat zich om de jeugd heen beweegt. Tegelijkertijd ligt er een uitdagende doelstelling: gemeenten moeten betere jeugdhulp verlenen met vijftien procent minder budget. De helft van de gemeenten zegt te betwijfelen of ze met het budget dat het Rijk vanaf 2015 beschikbaar stelt de jeugdzorg wel goed kunnen uitvoeren. Dat betekent dat die budgettaire druk uiteindelijk op de jeugdhulpinstellingen rust. Het zal dus belangrijk zijn om de kosten onder controle te houden en in ieder geval inzichtelijk te maken. Ron Ploeg: Dankzij WinCare kan de gemeente zien hoeveel burgers op kern- of wijkniveau welke vorm van jeugdhulp ontvangen. Geen rapport achteraf, maar onmiddellijk actuele informatie. Voor ons helpt het bij de verantwoording. Dat is handig nu we niet langer één financier en opdrachtgever hebben, maar in ons geval 19. Jeugdhulp structureel beter Parlan en andere jeugdhulporganisaties verwachten dankzij WinCare kostenefficiënter en effectiever te kunnen werken. Ron Ploeg: Daarbij zal de kwaliteit van de jeugdhulp ook verbeteren. Een gezamenlijke keuze voor het platform biedt bovendien de kans om als jeugdhulp in het algemeen beter samen te werken, beter elkaars taal te spreken en de geboden hulp objectief meetbaar te maken. We staan met gemeenten en organisaties inderdaad voor een grote uitdaging. Maar het is tegelijkertijd een mooie kans om de jeugdhulp structureel te verbeteren. 7

8 Medewerkers en cliënten aan de slag met WinCare Inmiddels zijn medewerkers en cliënten van Parlan gestart met het werken met WinCare. Na een interne training wordt nu in de praktijk samengewerkt via het centrale platform. Zorgprofessionals en cliënten zijn enthousiast over de eerste ervaringen. Annet Heijne, jeugdhulpverlener Wijk & Gebiedsteam, werkt op kantoor van Parlan met de desktopversie en onderweg en bij cliënten thuis met de app op de tablet. Dankzij WinCare kun je nu met het hele netwerk rondom het gezin centraal aan de doelen werken. Je kunt die doelen gezamenlijk vaststellen, je kunt heel eenvoudig de netwerken inschakelen en met elkaar aan de slag gaan om die doelen te verwezenlijken. Voorheen werkten we met een papieren uitdraai van het gezinsplan. Dat was op z n minst onhandig en omslachtig. Maar het risico bestond ook dat er niet met actuele informatie gewerkt werd. Bovendien, zegt Annet, kunnen de werkplannen van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij een bepaald gezin, gekoppeld worden in WinCare. Die verschillende plannen vormen dan het centrale werkplan en zo weet je veel beter van elkaar wat je doet en kun je de doelen en invalshoeken van de betrokken hulpverleners en het gezin op elkaar af te stemmen. Zo voorkom je dat hulpverleners langs elkaar heen werken, dingen dubbel doen of steeds dezelfde vragen stellen aan gezinnen. Jeugdhulpverlener Wijk & Gebiedsteam Jacqueline Feller is bezig haar cliënten in te voeren in het systeem. Hoewel zij vanwege haar drukke dagelijkse werkzaamheden nog niet volledig over is, ziet zij veel praktische voordelen van het nieuwe systeem. Ik heb altijd de beschikking over de laatste gegevens. Mijn cliënten kunnen ook zelf aan de slag en direct bijvoorbeeld ervaringen of ontwikkelingen delen. Het is prettig en handig om samen met mijn cliënten bij hen thuis afspraken vast te kunnen leggen. Ik ben niet echt een digitaal wonder, maar het werken op de tablet gaat heel makkelijk. Het wordt ook steeds gewoner om geen notitieblok bij je te hebben maar een tablet. Anderzijds waren we ook al best digitaal. We werkten al veel met Whatsapp bijvoorbeeld. Maar het is goed om al die verschillende (communicatie)manieren in één platform onder te brengen. Sharon is lid van de cliëntenraad van Parlan en zij begint inmiddels ook haar weg te vinden in WinCare. Voor haar is het bijvoorbeeld handig dat ze afspraken goed kan plannen. Ik zet niet alleen de Parlan afspraken er in, maar ook de andere afspraken van mijn zoon. Zo weet Jacqueline wanneer we wel en niet beschikbaar zijn. Het is handig om anderen op bepaalde gebieden te kunnen betrekken bij de ondersteuning. Je kunt zelf bepalen wie wat ziet, dus het is niet zo dat je gegevens op straat liggen. Het lijkt me ook goed om niet alleen documenten te kunnen delen, maar ook foto s en filmpjes. Die kunnen heel behulpzaam zijn bij het vertellen wat je doet of bezighoudt. Ik had altijd al heel veel en prettig contact met Jacqueline. Dat zal niet veranderen, maar dit nieuwe systeem geeft extra mogelijkheden en maakt het allemaal wat handiger en makkelijker. Je hoeft niet te wachten op een nieuwe afspraak om iets te delen wat je kwijt wilt. 8

9 Winvision bv Marconibaan MS Nieuwegein

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties

Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties Beleidsvisie zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van de decentralisaties 1 Inhoud: Managementsamenvatting 3 Inleiding/probleemstelling 6 Hoofdstuk 1 De maatschappelijke opgave

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie