Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken"

Transcriptie

1 P a g i n a 1 Per 1 januari 2015 zal decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsvinden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten dan primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor: * Algemene bevorderingstaken, zoals de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde; * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a); * Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5); * Infectieziektebestrijding (artikel 6). Op grond van de WPG als belangrijkste wettelijke kader hebben gemeenten en Rijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een gezondheidsbeleid te voeren, dat niet alleen bepaald wordt door wettelijke kaders. Ook de financiële kant is belangrijk, het moet betaalbaar blijven. Er zijn overigens raakvlakken tussen WPG en WMO. Decentralisatie overheidstaken In de jeugdzorg, de langdurige zorg, op het gebied van werk en inkomen en onderwijs zijn decentralisaties en inhoudelijke veranderingen gaande. Gemeenten krijgen er de komende jaren verschillende taken bij in het kader van: * Jeugdwet (vanaf 2015); * AWBZ begeleiding naar de WMO (vanaf 2015); * Participatiewet (vanaf 2014 voor nieuwe aanvragers); * Wet Passend Onderwijs. Het doel van de decentralisaties naar gemeenten is dat zoveel mogelijk mensen actief participeren in de samenleving, werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, de regie over hun eigen leven voeren en bijdragen aan het welbevinden van hun sociale omgeving. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de WMO/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Kernwoorden bij de samenhang tussen de drie decentralisaties zijn: eigen kracht, zelfredzaamheid, sociale samenhang, participatie en integraliteit. Hierbij zijn ook (zeker voor de doelgroepen jeugd, ouderen en doelgroepen met gezondheidsachterstanden) verbindingen te leggen met preventie en gezondheid. Hoe gemeenten aan de slag moeten gegaan met de decentralisaties, het stellen van nieuwe taken in het sociale domein en het ontwikkelen van een strategische visie met een plan voor een regionale aanpak is te vinden in Diversiteit in transities sociaal domein (VNG.nl) en geeft voorbeelden van het combineren van verschillende taken in het sociaal domein, en Samen werken aan een nieuw sociaal domein (VN). Eigen kracht Wat mensen wél kunnen i.p.v. vraaggestuurd wat zij niet kunnen. Gemeenten hebben primair de taak om te zorgen voor een lokale samenleving waarin zoveel mogelijk burgers op eigen kracht kunnen meedoen. Waar nodig zal daarbij gericht worden geïnvesteerd in het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Civil society De Nederlandse samenleving is een zorgzame samenleving. Meeste mensen met beperkingen weten hun leven vorm te geven zónder dat zij daarbij door de overheid worden ondersteund.

2 P a g i n a 2 De WMO beoogt om de zorgzame samenleving de civil society volop de ruimte te geven en waar nodig en mogelijk te ondersteunen en te versterken. Publieke gezondheidszorg betekent gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of groepen. Preventie en het vroegtijdig opsporen van ziekten horen hier bij. Het bevorderen van de algemene gezondheid en het voorkomen van ziekten bij risicogroepen, zoals ouderen, staan centraal. Voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg zullen gemeenten een gemeentelijk gezondheidsdienst GGD in stand houden. De GGD voert deze taken niet alleen uit. Het College B & W draagt zorg voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Hiervoor wordt advies aan de GGD gevraagd. VNG heeft de Toekomstvisie Publieke Gezondheid uitgebracht. Beleidsvrijheid en preventiecyclus De beleidsvrijheid die gemeenten binnen de WPG hebben, verschilt per taak. De algemene bevorderingstaken en de ouderengezondheidszorg zijn enige kaders voor deze taken. De invulling van de algemene bevorderingstaken leggen gemeenten elke vier jaar vast in de Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid. Aanknopingspunten hiervoor biedt de Landelijk Nota Gezondheidsbeleid, als onderdeel van de zogenaamde preventiecyclus. De preventiecyclus is de vierjarige beleidscyclus, die wordt gebruikt als basis voor het Nederlandse gezondheidsbeleid. Het versterken van de preventiecyclus en de bevordering van de implementatie van de Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid is één van de drie thema s in de WPG (deel 2). Op basis van landelijk beschikbare epidemiologische gegevens brengt het RIVM elke vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) uit. Deze VTV, waarvan de 6 e uitgave in de loop van 2014 verschijnt, geeft een beeld van de staat van de volksgezondheid. Belangrijke thema s zijn maatschappelijke participatie, preventie in de zorg, kosten en baten van gezondheid en de rol van de burger. Het themarapport Gezondheid en maatschappelijk participatie (RIVM 2013) koppelt gezondheid aan participatie en geeft aanbevelingen voor het bevorderen van die participatie. Het themarapport Preventie in de zorg (RIVM 2013) gaat over effecten, kosten en succesfactoren van preventie in de zorg. De minister van VWS stelt een Landelijke Nota Gezondheidsbeleid vast, met de landelijke prioriteiten op het gebied van de publieke gezondheid. In 2011 is de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid Dichtbij verschenen, met als kernpunten verwijzingen naar informatie, tips en voorbeelden in de Handreiking Gezonde Gemeente. Alles is Gezondheid is het nationale programma waarin overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland op school en in de wijk, Speerpunten zijn roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes. De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid dat wordt verwoord in een Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, na advies van de GGD, op basis van lokale epidemiologische gegevens. Gemeenten zelf welke ambities en prioriteiten zij in hun nota willen formuleren.

3 P a g i n a 3 VNG heeft voorbeelden van gemeentelijk nota's gezondheidsbeleid. Van 190 gemeenten scande GGD Nederland de 3 e Nota Gezondheidsbeleid (Zorgatlas.nl 2013). De Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ houdt toezicht op het raamwerk van het gezondheidsbeleid en publiceert de Staat van de Openbare Gezondheidszorg. Sinds 2013 legt men echter de nadruk op toezicht op de zorg waar de risico s voor de patiënt/cliënt het grootst zijn. Voor de publieke gezondheidszorg stopt de inspectie het risico indicatorentoezicht en rond het lopend thematoezicht onderzoek af. Zie ook het Kwartaalbericht Indicatoren Publieke Gezondheid (GGD kennisnet.nl 2013) en het Rapport van het Nationaal Programma Preventie (Rijksoverheid.nl). De praktische uitwerking van de decentralisaties moet worden vorm gegeven door de inrichting van sociale wijkteams en jeugd- en gezinteams. Wijkbewoners moeten worden geactiveerd te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Voor jeugd zal de opdracht veelal zijn de pedagogische basisvoorzieningen (opvang, school) te versterken. MOVISIE heeft met het participatiewiel de verschillende vormen van participatiebevordering in gemeenten inzichtelijk gemaakt met de relatie tussen de relevante wettelijke kaders. Alle decentralisaties benadrukken zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De basis daarvoor zijn gezonde burgers. Ook hiervoor hebben de gemeenten wettelijke taken. Naast het verbinden van de drie decentralisaties onderling, is het ook wenselijk om de nieuwe taken te verbinden met bestaande taken zoals de publieke gezondheid, jeugd, langdurige zorg en participatie. Gezondheid vraagt aandacht in decentralisaties (Movisie.nl 2014) met voorbeelden van het verbinden van gezondheid met het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie; Meedoen is gezond, publieke gezondheid in het sociaal domein (PGV Nederland (voorheen GGD Nederland) 2013) over de verbinding tussen publieke gezondheid en het sociale domein; Website VNG met informatie en praktijkvoorbeelden over de samenhang tussen Decentralisaties (VNG 2012); MOVISIE: Schets van inhoud en tijdspad van de drie decentralisaties en recente Ontwikkelingen. Samenhang in aanpak is voorwaarde voor duurzame maatschappelijke ondersteuning: analyse samenhang decentralisaties (MOVISIE 2012); Divosa: samenhang decentralisaties vanuit het perspectief van de sociale dienst, met uitleg en praktijkvoorbeelden. Samenwerken aan gezondheid: met o.a. materialen en instrumenten voor samenwerken in het sociale domein, samenwerken met huisartsen (eerstelijnszorg) en met zorgverzekeraars. Gemeenten moeten bij de decentralisatie van begeleiding een aantal kansen zien: Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie van mensen met matige en ernstige beperkingen. Enerzijds door meer aandacht voor sociale redzaamheid, anderzijds door meer participatiemogelijkheden, waar mogelijk in de inclusieve samenleving, waar nodig in beschutte settings, die zijn ingebed in de inclusieve samenleving. Het verminderen van (de groei van de) vraag naar begeleiding, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van burgers en hun omgeving vergroten. Het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. Enerzijds door hen direct te ondersteunen en door hen soms een adempauze te bieden. Anderzijds door bestaande sociale systemen rondom mensen te ontlasten en te versterken door inzet van vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

4 P a g i n a 4 Het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door deze niet alleen te richten op de mensen met een zorgvraag, maar ook diens sociale omgeving als object van ondersteuning te beschouwen. Het benutten van de bestaande begeleidingsinfrastructuur voor mensen die géén gebruik maken van begeleiding, maar daarbij wel gebaat zouden zijn. Door verbindingen te leggen met welzijn, sociale werkvoorziening, maatschappelijke opvang en jeugdzorg kan een ondersteuningscontinuüm ontstaan waarvan mensen met participatiebelemmeringen van licht tot zeer zwaar kunnen profiteren. Het behouden van de rol van begeleiding als onderdeel van integrale zorg. Regelmatig vormt begeleiding vooral in de GGZ - een onderdeel van een totaalpakket van zorg, dat gericht is op het stabiliseren en kunnen functioneren van mensen met beperkingen. Waar begeleiding deze functie vervult moet worden gewaakt voor een onwenselijke knip tussen het medische en het ondersteuningsdomein. Het verhogen van de doelmatigheid van ondersteuning door deze te ontbureaucratiseren, professionals meer ruimte te geven en te zorgen voor productieve prikkels. Voor realisatie zijn geen revoluties nodig. Inhoudelijke innovaties realiseren door aan te sluiten bij voorlopers in de AWBZ, die nu al begeleiding WMO-style vormgeven. Door van wat nu uitzondering is straks regel te maken, kunnen de gewenste (forse) hervormingen worden gerealiseerd. Benodigde besparingen door afschaffing van contraproductieve elementen uit de AWBZ-regelgeving en door het leggen van verbindingen met de bestaande gemeentelijke welzijns- en participatie-infrastructuur. Om deze kansen te verwezenlijken willen gemeenten inzetten op de volgende resultaten. Begeleiding als participatie-instrument Meer participatie (niet alleen zelfredzaamheid) Meer eigen regie (minder afhankelijkheid) Meer betekenisvolle contacten (zelfde kwaliteit van zorg) Meer zinvolle activiteiten (minder bezighouden) Meer samenleving (andere overheid) De verbinding van begeleiding Verbinding met welzijn Verbinding met zorg Verbinding met inclusief beleid Verbinding met Werken naar Vermogen Verbinding met Jeugdzorg Verbinding met wijken en buurten De Kanteling van begeleiding Meer burger (minder cliënt) Meer maatwerk (minder kadertjes) Meer compensatie (minder voorzieningen) Meer (ruimte voor) informele zorg (andere professionals) Meer algemeen aanbod (minder geïndiceerde begeleiding) De bevrijding van begeleiding Meer eenvoud (minder kastjes en muren) Meer basisaanbod (minder indicatie)

5 P a g i n a 5 Meer vertrouwen (minder controle) Meer rendement (minder kosten) Meer mee-ademen met de behoefte (minder in beton gegoten arrangementen). Gezondheid Dichtbij De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid Gezondheid Dichtbij (Rijksoverheid.nl) uit 2011 geeft de landelijke prioriteiten op het gebied van de publieke gezondheid en beschrijft aandachtspunten voor gezondheidsbeleid. De Handreiking Gezonde Gemeente inclusief Gezonde Wijk geeft informatie, verwijzingen, tips of voorbeelden. Checklist Beleid en welke punten verdienen (extra) aandacht. Wettelijke kaders voor gezondheidsbeleid helder, raakvlakken en mogelijkheden voor versterking De kaders bepalen de taken en beleidsvrijheid van gemeenten. De preventieve aanpak van verschillende gezondheidsproblemen vindt plaats binnen de Wet Publieke Gezondheid. Hierbij zijn raakvlakken met de WMO en de decentralisatie van overheidstaken. Evaluatie vorige beleidsperiode Het opstellen van een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid begint met een terugblik op de vorige beleidsperiode. Beleid moet men evalueren. Gezondheidssituatie in kaart brengen Op grond van de gezondheidssituatie in de regio, gemeenten en/of op wijkniveau, kan de gemeente keuzes maken in beleid en uitvoering. Er moet zicht zijn op de belangrijkste gezondheidsproblemen en doelgroepen, met een omschrijving van wat nodig is om zicht te krijgen in de gezondheidssituatie van burgers in de gemeente en in de wijk. Ook informatie over de landelijke cijfers en feiten per thema en mogelijkheden om de lokale situatie in kaart te brengen voor drugs, sport en bewegen, roken, overgewicht, depressie, alcohol, seksuele gezondheid en letsel. Daarnaast is ook een Wijkgezondheidsprofiel aan te bevelen. Specifieke doelgroepen extra aandacht verlenen Het kan nodig zijn om extra aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen, zoals ouderen, maar ook bepaalde risicogroepen. Mogelijkheden voor een integrale aanpak in beeld brengen Waar liggen de grootste kansen voor lokaal beleid? Een integrale aanpak is een aanpak die rekening houdt met meerdere factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheidsproblemen. De vijf pijlers in de aanpak helpen daarbij. Integraal beleid: met uitleg, tools en voorbeelden van integraal werken. Uitleg over een integrale aanpak (werken met de vijf pijlers) van drugs, sport en bewegen, roken, overgewicht, depressie, alcohol, seksuele gezondheid en letsel. Voldoende (politiek) draagvlak en betrokkenheid Het creëren van draagvlak voor beleid is een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie en het succes ervan. Draagvlak creëren en behouden is nodig in meerdere fasen van de beleidscyclus en bij meerdere betrokkenen, zoals de politiek, burgers en samenwerkingspartners (bestuurlijk draagvlak). Andere beleidsterreinen betrekken Een belangrijke voorwaarde voor integraal beleid is intersectorale samenwerking en afstemming.

6 P a g i n a 6 Hoe en met wie gaat u op welk moment aan de slag? Intersectorale samenwerking: met tips voor intersectorale samenwerking en voorbeelden van relevante sectoren voor gezondheidsbeleid. Leefomgeving: met uitleg over de relatie leefomgeving en gezondheid en verwijzingen naar voorbeelden. Externe partners betrekken en de rol van de gemeente hierbij Vaak zijn meerdere partijen betrokken, die al dan niet in samenwerking een bijdragen van zowel publieke- als private partijen gaan leveren. Samenwerken aan gezondheid met o.a. een overzicht van mogelijke partijen om te betrekken bij gezondheidsbeleid. Verkennen van samenwerkingspartners bij gezondheidsbeleid. Over het algemeen gaat de gemeente over de beleidsdoelstellingen ( wat ) en wordt de vertaalslag naar een aanpak met interventies ( hoe ) vooral met en door partners gemaakt. Burgers betrekken bij beleid Door burgers of doelgroepen te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gezondheidsbeleid, krijgen gemeenten zicht op de beleving van gezondheidsproblemen. Dat maakt het mogelijk om beter aan te sluiten bij hun vragen en ervaringen (burgerparticipatie in de gemeente en in de wijk). Prioriteiten voor het beleid vaststellen Een beperkt aantal prioriteiten bevordert dat er intensief aan de doelstellingen van het gezondheidsbeleid kan worden gewerkt. Bij het stellen van prioriteiten kunnen externe partners, andere sectoren en burgers betrokken worden. Meetbare doelstellingen formuleren Het formuleren van meetbare doelstellingen maakt het mogelijk om het beleid te evalueren, zowel tussentijds als aan het einde van een beleidsperiode. De doelstellingen van gezondheidsbeleid met uitleg over het stellen van reële doelen en werken met een doelenboom. Informatie over het stellen van doelen en voorbeelddoelen voor de aanpak van drugs, sport en bewegen, roken, overgewicht, depressie, alcohol, seksuele gezondheid en letselpreventie. Capaciteit en budget Naast menskracht en tijd is ook voldoende budget nodig om gezondheidsbeleid uit te voeren. Voldoende capaciteit en budget met uitleg, tips en verwijzing naar mogelijkheden voor voldoende capaciteit en budget. Informatie over capaciteit en budget voor drugs, sport en bewegen, roken, overgewicht, depressie, alcohol, seksuele gezondheid en letselpreventie. Gezondheidsproblemen in beeld Om gezondheidsbeleid in te richten is het nodig om te inventariseren welke gezondheidsproblemen er zijn in de gemeente of wijk. Op grond daarvan formuleert u aandachtspunten voor nieuw beleid. Welke gezondheidsproblemen komen veel voor in de gemeente? Welke gezondheidsproblemen hebben grote gevolgen (op individueel vlak maar ook maatschappelijk en sociaal)? Welke gezondheidsproblemen spelen bij specifieke groepen of wijken? En hoe worden die problemen ervaren door de burgers zelf? Voor welke gezondheidsproblemen bestaat er draagvlak om aandacht aan te besteden? Regionale en gemeentelijke cijfers Een belangrijke bron van gegevens over gezondheid en leefstijl is de gezondheidsmonitor. GGD-en verzamelen voor de gemeenten door middel van vragenlijsten gegevens over de bevolking. In het kader van de Wet Publieke Gezondheid worden minstens één keer in de vier jaar gegevens verzameld voor verschillende leeftijdsgroepen.

7 P a g i n a 7 Met alle GGD-en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM zijn in 2012 gegevens onder ongeveer 400 duizend volwassenen en ouderen verzameld. Naast gezondheidsmonitors zijn ook andere bronnen van belang, bijvoorbeeld de WMOcijfers. Ook gegevens uit onder andere geluidskaarten, luchtkwaliteitrapportages, informatie over inkomen, zorggebruik, sociale participatie, zijn bruikbaar. Adviseurs van de afdeling Medische milieukunde van de GGD vertalen informatie over milieufactoren naar effecten op de gezondheid. Minstens zo belangrijk zijn de ervaringen en signalen van verschillende lokale organisaties en burgers. Een Wijkgezondheidsprofiel maakt inzichtelijk in welke wijken of gebieden (meer) gezondheidsproblemen spelen. Het wijkgezondheidsprofiel geeft input om met partners en bewoners in gesprek te gaan over wat er speelt in de wijk, prioriteiten en mogelijke oplossingen (Handreiking Gezonde Wijk en Factsheet Op weg naar één gezondheidsmonitor voor lokaal en landelijk beleid (GGD Nederland 2012). Integraal beleid sluit ook goed aan bij de aanpak van problematiek van kwetsbare groepen. Juist hierbij is de betrokkenheid van meerdere beleidsterreinen noodzakelijk voor een effectieve aanpak. Zo hangen bijvoorbeeld gezondheidsachterstanden nauw samen met een laag inkomen, werkloosheid, laag opleidingsniveau en ongunstige woon- en werkomstandigheden. Recept voor integraal beleid Op gemeentelijk niveau is integraal beleid volop in ontwikkeling en is niet eenvoudig. Er bestaat geen vast recept of 'optimale werkvorm'. De juiste aanpak hangt af van de lokale situatie en mogelijkheden. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals de mate waarin een gemeente nu al integraal werkt, hoe een gemeente georganiseerd is (er zijn samenwerkingsverbanden), de prioriteiten en thema s die zijn gekozen, de schaalgrootte en samenwerkingspartners. Voor integraal beleid is in ieder geval draagvlak nodig en zicht op de mogelijkheden. Wat zijn de gevolgen en de oorzaken van de gezondheidsproblemen in gemeenten? Wat kan gezondheidsbevordering aan meerwaarde bieden voor bijvoorbeeld het seniorenbeleid, de armoedebestrijding, participatie etc.? Waar gebeurt dit al? Welke beleidsterreinen (zoals WMO, sport-, veiligheids-, mobiliteits- of jeugdbeleid) kunnen gezond gedrag stimuleren middels hun beleid? Hoe is het draagvlak voor gezondheid bij de andere beleidsterreinen? Welke bevorderende of belemmerende factoren voor integraal beleid spelen in de gemeenten? Factoren die integraal beleid bevorderen Bestuurlijke aspecten Werk aan politiek en bestuurlijk draagvlak voor integraal beleid voor relevante gezondheidsproblemen. Sectoroverstijgende doelen die vastgesteld worden door de gemeenteraad en onderdeel worden van het collegeprogramma, kunnen hierbij helpen. Hierdoor ontstaat overeenstemming over de urgentie van het gezondheidsprobleem, de noodzaak om dit aan te pakken en de wijze waarop verschillende sectoren kunnen bijdragen aan deze aanpak. Hierbij horen ook afspraken over hoe de beleidsterreinen de gezondheidseffecten van hun beleidskeuzen beoordelen. In het geval van preventie en gezondheidsbevordering is ook draagvlak nodig voor het investeren in gezondheid op de langere termijn.

8 P a g i n a 8 Organisatorische aspecten Investeer in een goede relatie met verschillende sectoren. Zet in op het leggen van verbindingen tussen sectoren rond gezondheid en het bespreken en maken van afspraken over de bijdrage van verschillende beleidsterreinen. Een trekker om dit in gang te zetten en te onderhouden is onmisbaar. Stel hiervoor menskracht beschikbaar. Zorg voor steun van het management voor integraal werken en wat dit aan inzet van betrokkenen vraagt. Veranker en stimuleer integraal beleid in de organisatie: bijvoorbeeld via structureel overleg en samenwerking tussen sectoren en afstemming van beleidsprocessen en het bundelen van financiële middelen. Inhoudelijke aspecten Sluit aan met gezondheid op overkoepelende gemeentelijke thema s als zelfredzaamheid, decentralisaties of participatie. Zet in op wederzijdse winst voor betrokken beleidsterreinen. Gezondheid kan bijdragen aan doelstellingen van andere beleidssectoren: gezondheid is van invloed op schoolprestaties, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie. Instrumenten voor integraal beleid * Determinantenbeleidsscreening (DBS): hiermee kan worden nagegaan welke sectoren, naast volksgezondheid, in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van gezondheidsproblemen in de gemeente en om welke aanpak dat vraagt. * Quick scan facetbeleid (GGD Kennisnet): geeft inzicht in hoe kansrijk de verschillende beleidssectoren zijn voor integraal beleid en wie u binnen de sectoren nodig hebt om de intersectorale samenwerking mee op te bouwen. * De gezondheidseffectschatting (GES), waarmee men de gezondheidseffecten van voorgenomen beleid van een andere sector kan analyseren. Aan de hand daarvan worden sectoren geadviseerd over het tegengaan van gezondheidsschade en/of het bevorderen van gezondheid. Beleidsmaatregelen om integraal beleid te voeren Ondanks dat er steeds meer kennis is over effectiviteit van integrale maatregelen, ontbreekt er een overzicht van effecten van nationale en lokale maatregelen op gezondheid. Wel zijn er verschillende beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein bekend. Enkele voorbeelden: * Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid (RIVM); * Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010; * RIVM Briefrapport met onder andere beleidsmaatregelen voor integraal beleid en achterstanden; * Leefomgeving en gezondheid: met beleidsmaatregelen vanuit fysieke sectoren; * Nationaal Kompas Volksgezondheid: Relatie participatie, gezondheid en zorg; * Argumenten voor gezondheids-, vitaliteits- of duurzame inzetbaarheidsbeleid op het werk (Gezond Werk); * Website Divosa: Armoede en sociale uitsluiting. Integrale aanpak Inzetten op meerdere pijlers De uitwerking van integraal beleid is een integrale aanpak. Dit is een mix van interventies en activiteiten in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg) voor verschillende doelgroepen in samenwerking met meerdere partners binnen en buiten het gemeentehuis. Interventies moeten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

9 P a g i n a 9 Dat is efficiënter dan losstaande en mogelijk overlappende interventies uitvoeren. Hierbij de volgende pijlers: Pijler 1: Fysieke- en sociale omgeving: maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert. Bijvoorbeeld geen alcoholreclame plaatsen, veilige speelruimte in de wijk, gezonde voeding in schoolkantines etc.; Pijler 2: Regelgeving- en handhaving: regels, reglementen, wetten, beleidsmaatregelen, protocollen en de handhaving daarvan. Een belangrijke pijler bij alcoholmatiging. Ook bij het bevorderen van seksuele gezondheid zijn er wettelijke taken om bij aan te sluiten; Pijler 3: voorlichting en educatie via bijvoorbeeld programma's en lessen op school, campagnes, websites of folders met informatie. Deze pijler gaat ook over voorlichting ten behoeve van draagvlak voor beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld rond alcohol); Pijler 4: Signalering en advies: vroegtijdig signaleren van risicofactoren, screening, kortdurend advies en doorverwijzing naar ondersteuning of behandeling; Pijler 5: Ondersteuning: intensievere begeleiding en aandacht voor vaardigheden. Bijvoorbeeld een cursus rond overgewicht en stoppen met roken. Integrale aanpak gezondheidsthema's De pijlers zijn voor alle gezondheidsthema's van toepassing: overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en letsel. De nadruk en de concrete uitwerking kan per thema verschillen. De uitwerking is uiteraard ook afhankelijk van de gestelde doelen, doelgroepen en lokale mogelijkheden. Leefomgeving en gezondheid Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, die bewoners uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Een integrale aanpak van gezondheidsproblemen richt zich zowel op gedragsverandering als op het verbeteren van de leefomgeving. De leefomgeving is een aangrijpingspunt om mensen tot een gezonde(re) leefstijl te verleiden of om een gezond leefklimaat te creëren. De inrichting van de leefomgeving kan de gezondheid bevorderen. Hierbij zijn diverse beleidsterreinen en partners in de gemeente betrokken. Een wijkgerichte aanpak biedt bij uitstek mogelijkheden om aandacht te besteden aan de fysieke- en sociale leefomgeving. In de wijk zijn verschillende partijen actief met de focus op de leefomgeving zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, wijkbeheer, wijkmanagers, sociale wijkteams, politie en sportbuurtwerk. Een voorbeeld van gezond inrichten is Gageldonk-West in Bergen op Zoom (ZonMw.nl). In 2010 en 2011 werd hier een stedenbouwkundig advies uitgebracht over hoe een gezonde en beweegvriendelijke omgeving eruit kan zien, daarbij heeft een aantal bewoners ideeën ontwikkeld over bewegen, veiligheid en ontmoeting in de wijk. Omgevingswet: veilige en gezonde leefomgeving Sinds 2012 is er de Omgevingswet, waarin meerdere wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, met het doel een veilige en gezonde leefomgeving op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, te beheren, te gebruiken en te ontwikkelen.

10 P a g i n a 10 Duurzaamheid wordt in de Omgevingswet bevorderd door de integrale besluitvorming, door alle relevante aspecten, waaronder gezondheid, in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. GGD-en kunnen een (integraal) advies geven over gezondheid en omgevingsplannen. Het is te adviseren om bijvoorbeeld adviseurs van de afdeling Medische Milieukunde en gezondheidsbevorderaars van de GGD vroegtijdig bij ruimtelijke plannen die (mogelijk) invloed hebben op de gezondheid, te betrekken. Ook kunnen GGD-en samenwerkingsafspraken maken met hun Omgevingsdienst/Regionale Uitvoeringsdienst. Gezonde sociale leefomgeving Sociale factoren die van invloed zijn op de leefomgeving zijn bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling, sociale veiligheid (criminaliteit) en sociale samenhang in wijk en gemeente. Maar ook opleiding, arbeidssituatie en inkomen van de bewoners zijn sociale factoren. In een gezonde sociale leefomgeving: * Wonen mensen veilig en wordt een goede sfeer ervaren. * Is de sociale cohesie groot en mensen krijgen sociale steun van buurtbewoners. * Is bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met de behoeften van de (toekomstige) bewoners en specifieke bewonersgroepen, zoals kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten of lagere inkomensgroepen. Gemeentelijke regie Niet alleen bij de uitvoering, maar ook al bij het maken van beleid is gemeentelijke regie nodig. Interne regie richt zich op het maken en evalueren van gezondheidsbeleid binnen de gemeente. Externe regie richt zich op de bijdragen van partners. Welke scenario's zijn er mogelijk voor de invulling van de gemeentelijke regierol? Regie voeren op beleid en uitvoering De gemeente voert regie over het opstellen van het gezondheidsbeleid en de uitvoering ervan. Hierbij gaat het niet alleen over de inhoud, maar ook om het proces. Onderscheiden worden twee soorten regie: intern en extern. Interne regie Interne regie gericht op het maken en evalueren van gezondheidsbeleid. De gemeente stuurt daarbij zoveel mogelijk aan op bijdragen van verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Er is inzet nodig om te sturen op de bijdrage aan de gezondheidsdoelstellingen vanuit verschillende gemeentelijke sectoren. Hiervoor is het vaak nodig bestaand beleid meer met elkaar te verbinden en overlap/tegenstellingen tussen verschillende beleidssectoren te inventariseren. Deze interne regie vraagt tijd en ruimte. Steun en betrokkenheid van afdelingsmanagers en portefeuillehouders zijn daarbij van groot belang. Voor afstemming tussen verschillende sectoren is ondersteuning nodig op managementniveau om het proces van samenwerking binnen een organisatie te faciliteren en te ondersteunen. Juist een manager heeft doorzettingsmacht en kan daarmee stimuleren dat gezondheid onderdeel wordt van de verschillende gemeentelijke beleidsdoelstellingen en opgenomen wordt in relevante beleidsdocumenten. Ook kan een manager bewust stimuleren dat er contact wordt gelegd met collega s van andere beleidsterreinen.

11 P a g i n a 11 Externe regie Externe regie gericht op de bijdragen van partners die advies leveren, het beleid vertalen naar concrete activiteiten en deze uitvoeren. De gemeente zorgt voor afstemming tussen betrokken partijen en stuurt op hun bijdragen. De interne regie ligt bij gemeenten, maar de externe regie tijdens de uitvoering kan de gemeente ook een andere partij laten doen. De gemeente blijft ook dan controleren of er wordt uitgevoerd wat is beloofd. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf concrete resultaten met elke uitvoerende partij vast te leggen (prestatie-indicatoren) en af te spreken wanneer en hoe de gemeente daarover een terugkoppeling krijgt. Externe regie heeft betrekking op diverse acties, variërend van sturen tot faciliteren: * Bekende partners en nieuwe partijen mobiliseren (binnen en buiten volksgezondheid); * Relevante partners en partijen bijeenbrengen; * De inzet en inbreng van partners en de resultaten van de samenwerking monitoren en waarnodig tussentijds aanpassen; * De resultaten en het verloop terugkoppelen naar partners en bestuurders. Zorg voor een heldere opdracht Wanneer de externe regie bij een andere partij ligt dan de gemeente, is een heldere projectopdracht nodig die onder andere het resultaat en de rolverdeling duidelijk omschrijft. Belangrijke succesfactoren bij deze aanpak zijn een goed overleg en een goede relatie met de partij die de opdracht krijgt. Invulling regie hangt af van visie gemeente Hoe de regie rol wordt ingevuld is afhankelijk van de mogelijkheden lokaal en de visie van de gemeente op haar rol rond gezondheidsbeleid. Belangrijke vraag is wat voor een gemeente willen we zijn? Er zijn verschillende scenario s denkbaar. Bij elke scenario speelt de gemeente een andere rol en geeft een andere invulling aan het voeren van regie. Bijvoorbeeld bij het scenario Uitbesteden zal de gemeente meer een regisserende rol (focus op externe regie) op zich nemen in de vorm van goed opdrachtgever opdrachtnemerschap. Dit om in overeenstemming met partijen de gemeentelijke doelstellingen zo goed mogelijk te behartigen en visa versa. Bij het scenario Zelf doen zal de gemeente meer gefocust zijn op interne regie. Overlaten aan de samenleving Overlaten aan de samenleving: taken worden overgelaten aan het zelforganiserende vermogen van de samenleving. De gemeente is niet meer belast met de uitvoering, maar vervult een coördinerende en faciliterende rol ten opzichte van de samenleving en zorgt ervoor dat de samenleving deze taak zelf kan uitvoeren. Zwolle heeft een programma Samen maken we de Stad ontwikkeld om initiatieven en ideeën van burgers, organisaties en gemeente bij elkaar te brengen. Bij Uitbesteden voert de gemeente taken niet zelf uit, maar zet haar taken uit bij publieke en private organisaties waarmee deze bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Er is nog wel sturing en controle vanuit de gemeente om erop toe te zien dat de externe partijen optimaal bijdragen. Uitvoeren door samenwerking Uitvoering door samenwerking met als uitgangspunt dat iedereen afhankelijk is van elkaar en elkaar nodig heeft om maatschappelijke problemen op te lossen. De gemeente is slechts één van de spelers in het veld, alle partijen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en dat drijft hen tot optimale invulling van de maatschappelijke coalitie.

12 P a g i n a 12 Door de transitie van begeleiding zullen gemeenten de rol van inkoper hebben en niet langer de zorgkantoren. Dan wel aandacht voor een realistische prijsstelling van ondersteuning. Minstens zo belangrijk is dat gemeenten samen met partijen moeten optrekken die de inhoudelijke expertise hebben. Gemeenten zijn gehouden aan Europese regels met betrekking tot aanbesteding, maar zullen daarbinnen moeten zoeken naar mogelijkheden om in partnerschap te werken. De decentralisatie maakt dat straks meer dan 400 gemeenten verantwoordelijk zijn voor WMO-begeleiding. Voor passende ondersteuning aan sommige kleine doelgroepen zal het lokale niveau te kleinschalig zijn en ook voor grotere doelgroepen kan op bovenlokaal niveau een grotere diversiteit in het aanbod en daarmee in (keuze)mogelijkheden voor de klant worden bewerkstelligd. Regionale samenwerking tussen gemeenten biedt mogelijkheden om te komen tot een zo optimaal mogelijk aanbod. Gemeenten hebben als regisseurs een natuurlijke focus op professionele partners. Zorgaanbieders hebben vanuit de AWBZ een focus op hun financier. Hierdoor zou een spanningsveld ontstaan. Dat is niet gewenst: in de WMO-benadering van begeleiding is de hoofdrol weggelegd voor mensen met een beperking en hun informele systemen. De belangrijkste bijrol is die van de zorgzame, inclusieve maatschappij.

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten!

Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! Zonder procesgerichte aanpak geen duurzame resultaten! WORKSHOP VOOR GEMEENTEN 11 DECEMBER 2014 Waarom een procesgerichte aanpak? Aanpak gezondheidsachterstanden is geen project maar een langdurig proces..

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument Nota gezondheidsbeleid gemeente Aa en Hunze

CONCEPT. Startdocument Nota gezondheidsbeleid gemeente Aa en Hunze CONCEPT Startdocument Nota gezondheidsbeleid 2013-2017 gemeente Aa en Hunze Inhoud Inleiding 3 1 PROCES TOTSTANDKOMING NOTA GEZONDHEIDSBELEID 4 1.1 Opzet van de nota gezondheidsbeleid Aa en Hunze 4 1.2

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: adres:

naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: adres: Kader lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 voor beeldvormende raad naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: 377 3 19 e-mailadres: I.vanleeuwe@doetinchem.n1 Voorstel: Het kader lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 f r -,*;! gemeente Montfoorl Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 RAADSVOORSTEL ter besluitvorrning in de raad Datum Forum vergadering 9 juni 2015 Zaaknummer :154279 Datum Raadsvergadering 22ju*rZ0l5 jwu

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Regionale VTV 2011 Gezondheidsbeleid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Auteurs: Drs. J. Piek, GGD Hart voor Brabant, Drs. Th.J.M. Kuunders,

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams 9/14/2016 Inhoud deelsessie De gezondheid van mensen beïnvloedt hun deelname aan het maatschappelijk leven en andersom.

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Monica van Berkum, directeur Pharos Daphne Ketelaars, programmaleider Gezond in... Edith Smulders, strategisch adviseur Gezond in... NETWERK

Nadere informatie

Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid. Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016

Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid. Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016 Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016 Joyce Nellissen Frits van den Berg GGD GHOR Nederland GGD Amsterdam Programma workshop Wie zijn wij?

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016

Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016 Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016 Nieuw, ervaren of expert? - Wie zitten er in de zaal? - Welke vragen leven er? In het kort - GIDS gelden - Gezondheidsverschillen - Integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 59172 Datum : 10 juni 2014 Programma : Welzijn Volksgezondheid Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw.

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten

Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 juni 2014 tot vaststelling van de Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid. Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten 2014-2015 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

GGD en preventie overgewicht

GGD en preventie overgewicht GGD en preventie overgewicht Seminar Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen Esther Hendriks Zeddam 2 april Kennismaking met de GGD Gemeentelijke dienst -29 gemeenten -ca. 1miljoen inwoners Wettelijke basis

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen Vergadering 31 mei 2011 Gemeenteraad Onderwerp : Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen B&W vergadering : 5 april 2011 Dienst / afdeling : SE/ MOED Aan de gemeenteraad, In oktober 2005

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn:

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn: Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2017 Inleiding Voor u ligt de startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid van de gemeente Westvoorne. De startnotitie is bedoeld als richtinggevend kader voor de komende

Nadere informatie

CHECKLIST. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak?

CHECKLIST. Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? CHECKLIST Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak? Vele factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen met lagere inkomens en een lage opleiding,

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Gezonde Opgave

Gezonde Opgave 2014-2018 mei 2014 14 0187 2014-2018 mei 2014 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken 4 Voorwoord De titel staat voor de verbinding die deze nota beoogt inwoners, het handelt tevens over het wonen in een

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden Prof.dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Trends: Nederland, participatiesamenleving? Lange

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

gelezen de kamerbrief d.d. 4 december 2015 inzake Landelijke nota gezondheidsbeleid ;

gelezen de kamerbrief d.d. 4 december 2015 inzake Landelijke nota gezondheidsbeleid ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 179580 21 december 2016 Gezond en actief Zeeuws-Vlaanderen Regionaal Gezondheidsbeleid 2017-2020 De raad van de gemeente Hulst; gelet op de Wet publieke

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie