Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde"

Transcriptie

1 Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde Versie 1.6 datum 5 januari 2014 Besproken in programmateamoverleg PTO dd. Opbouw In kleuren de verschillende onderwerpen: In licht rood Jeugd en passend onderwijs In groen de AWBZ In paars gebiedsgericht werken: hoe en wat doen we in steunstees s en CJGV? In donker rood de Participatiewet In blauw de breed ondersteunende thema s Per decentralisatie/thema wordt het als volgt uitgewerkt: - 1 A4 met belangrijkste issues, beslispunten, opgaven (inhoudelijk en planmatig) en hoe burgers en instellingen betrokken worden. - En meer op detailniveau per project op 1 A4 o o o /co creators o o (product; nota, PP, memo, etc.) o? - To do-lijstjes korte termijn per onderwerp Communicatie Na verdere uitwerking projecten communicatieplan maken. Afspraken zijn in elk geval: - In elke projectgroep hebben ook instellingen zitting of er wordt vanuit de projectgroep met instellingen gesproken. - Met instellingen, participatieraad etc. wordt over communicatie gesproken hoe dit vorm te geven 1

2 Jeugd (en Passend Onderwijs) Jaap vd Zwaag Project Project co werkers en product Project 1 Continuïteitsarrangementen Jeugd Afspraken maken met zorg aanbieders Jaap dienstverleners. Inclusief lokaal beleid en afspraken. Regio Groningen verband. In RTA is afgesproken dat wordt gewerkt met een overgangsperiode van 3 jaar. Dit is een financieel kader. Het inhoudelijk kader wordt uitgewerkt in een transformatieagenda, dat i.o.m. de instellingen wordt opgesteld. Er wordt immers ook een andere werkwijze van de instellingen verwacht. Project 2 Beleidskader Jeugd Beleidskader Jeugd moet worden vastgesteld voordat de inkoop kan plaatsvinden. Voor jeugd verplicht. Project 3 Passend Onderwijs Ondersteuningsplannen VO: Vlagtwedde Leo ingedeeld bij samenwerkingsverband Elly Drenthe. Ondersteuningsplan gereed. Koppeling samenwerkingsverband VO Groningen: via stuurgroep Jeugd koppeling met Regiovertegenwoordiger Stadskanaal. Ondersteuningsplannen PO: Vlagtwedde aan tafel met overige schoolbesturen. Nog niet gereed. Project 4 Besluit over provinciale uitvoeringsorganisatie en discussienota Solidariteit Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Voor de inkoop van Februari 2014 Raad februari 2014 Eind 2013/januari

3 specialistische zorg zal men waarschijnlijk kiezen voor inkoop via een GR (vt. De bestaande GR van de GGD). Voor de inkoop van de flexibele zorg is er veel discussie. Kunnen we en moeten we hierin ook nog een gezamenlijk (solidair) aanbod definiëren? Of is dit beleidsvrijheid van de gemeente? Hoe zit het dan met de gelijkheid van toegang voor de kinderen in de provincie? En als gemeenten dan besparen op de flexibele zorg, schieten de kinderen uit die gemeentes dan niet meteen van de basiszorg door naar de solidaire en dure specialistische zorg? Project 5 (Meerjaren)Beleidsplan Jeugd Na vaststelling van het beleidskader Jeugd (op hoofdlijnen) in februari 2014, is het verplicht en noodzakelijk om na de zomer 2014 een (meerjaren)beleidsplan door de raad te laten vaststellen. Na de zomer A4 met belangrijkste issues, beslispunten, opgaven (inhoudelijk en planmatig) Jeugd en Passend Onderwijs ( Aandachtspunten/acties korte termijn: - In november/december/januari bepalen wat de kavels zijn voor de inkoop. Hierbij worden eindgebruikers, beroepskrachten, jeugdzorg etc. betrokken. - Juridische mogelijkheden rond PGB s onderzoeken (CMO onderzoek wordt in januari opgeleverd). - Wethouder Kuipers is direct dan wel indirect in het proces betrokken (als vervanger van stuurgroeplid Johan Hamster van Stadskanaal) - December 2013: vaststelling RTA in gemeenteraad. 3

4 Project 1 Continuïteitsarrangementen Jeugd. Afspraken maken met zorg aanbieders dienstverleners. Inclusief lokaal beleid en afspraken. Regio Groningen verband. Jaap November t/m eind januari In februari 2014 moeten de gemeenteraden in Groningen het beleidskader Jeugd vaststellen, op basis waarvan de inkoop wordt gedaan. Moeilijkheid hierbij is dat dit de laatste raadsvergadering van de huidige raad is. 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: beleidsplan Jeugd opstellen Raadsvoorstel en concet-besluit voorbereiden. Inkoopkavels duidelijk krijgen. 4

5 Project 2 Beleidskader Jeugd Beleidskader Jeugd moet worden vastgesteld voordat de inkoop kan plaatsvinden. Voor jeugd verplicht. Jaap Vaststelling Raad februari 2014 In februari 2014 moet de Regio Groningen de kavels Jeugdzorg duidelijk hebben, waarop ze de inkoop wil doen. Hiertoe moet ze in februari de zgn. uitvraag aan de instellingen doen, waarop uiteindelijk een offerte zal volgen. Op weg daarnaartoe is het nu zaak om te bepalen: 1. Wat specialistische zorg is en waar de knip met flexibele zorg ligt; 2. Wat flexibele zorg is en waar de knip met specialistische zorg en de basiszorg is; 3. Wat tot de basiszorg behoort en hoe de toeleiding naar flexibele- en specialistische zorg plaatsvindt. 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: Besluit raad over regionale transitiearrangementen. Budgetten duidelijk zien te krijgen. Inkoopkavels duidelijk krijgen. 5

6 Project 3 Passend Onderwijs Afstemming zoeken met ondersteuningsplannen VO en PO Jaap November t/m eind januari In het voorjaar van 2014 moeten de ondersteuningsplannen voor VO en Po gereed zijn. De afstemming Passen Onderwijs en Jeugdzorg is belegd bij de Regiovertegenwoordiger in beide portefeuilles, wethouder Johan Hamster van Stadskanaal. Ondersteuningsplannen VO: Vlagtwedde ingedeeld bij samenwerkingsverband Drenthe. Ondersteuningsplan gereed. Koppeling samenwerkingsverband VO Groningen: via stuurgroep Jeugd koppeling met Regiovertegenwoordiger Stadskanaal. Ondersteuningsplannen PO: Vlagtwedde aan tafel met overige schoolbesturen. Nog niet gereed. 23 Groninger gemeenten Leo, Elly To do korte termijn: Inbreng Vlagtwedde in Ondersteuningsplannen VO (zowel Drenthe als Groningen) en ondersteuningsplannen PO, goed borgen. 6

7 Project 4 Besluit over provinciale uitvoeringsorganisatie en discussienota Solidariteit Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Jaap Eind 2013/januari 2014 Voor de inkoop van specialistische zorg zal men waarschijnlijk kiezen voor inkoop via een GR (vt. De bestaande GR van de GGD). Voor de inkoop van de flexibele zorg is er veel discussie. Kunnen we en moeten we hierin ook nog een gezamenlijk (solidair) aanbod definiëren? Of is dit beleidsvrijheid van de gemeente? Hoe zit het dan met de gelijkheid van toegang voor de kinderen in de provincie? En als gemeenten dan besparen op de flexibele zorg, schieten de kinderen uit die gemeentes dan niet meteen van de basiszorg door naar de solidaire en dure specialistische zorg? 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: Standpunt Vlagtwedde over inkoop/solidariteit bepalen Aansluiten/afstemmen met inkoop AWBZ? 7

8 Project 5 (Meerjaren)Beleidsplan Jeugd Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Jaap Maart 2014 voorbereiding. Vaststelling in de gemeenteraad na de zomer 2014 Na vaststelling van het beleidskader Jeugd (op hoofdlijnen) in februari 2014, is het verplicht en noodzakelijk om na de zomer 2014 een (meerjaren)beleidsplan door de raad te laten vaststellen. 23 Groninger gemeenten. 8

9 AWBZ Robrecht Lentink en Lusette Brouwer Project en product De 13 projecten van de 23 gemeenten waarin Vlagtwedde participeert Zie ook het programmaplan van de van de 23 gemeenten waarin Vlagtwedde participeert Project 1 Contractering/ inkoop/ bedrijfsvoering 2 e (specialistische) lijn Provinciaal: Gerhard van der Worp, Hoogezand- Sappemeer Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding subsidie/aanbesteding van diensten na 1 januari 2015 (zie ook Project Transitiearrangementen). Ook voor nieuw per , als die geen onderdeel kunnen worden van Transitiearrangementen. Deze werkgroep is een fusie van contractering en inkoop en bedrijfsvoering. De werkgroep werkt ook voor het domein Jeugd. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 2 Afstemming AWBZ/Wmo/Zorgverzekeringswet (samenwerking gemeenten en verzekeraars) Provinciaal: Patrick Boon, BMWE Vlagtwedde: Robrecht Deze werkgroep moet een model van een convenant met Menzis opleveren waarin vooral de samenwerking eerste lijns zorg ZKV en lokaal geboden ondersteuning Wmo zichtbaar wordt. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 3 Bijzondere groepen/specialistische voorzieningen /Functioneel model Wmo Provinciaal: Sacha Kraaijenga, DAL Vlagtwedde: Robrecht Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau. Deze werkgroep levert een visie op de aanpak van specialistische zorg (definities, afbakening en aanpak) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 4 Vervoer Provinciaal: Gerben de Boer, Haren Analyse vervoersstromen AWBZ in relatie huidig Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, bereik voorzieningen in krimpgebieden e.d. als basis Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 9

10 Vlagtwedde: Robrecht Project 5 Maatwerkvoorziening inkomenssteun Provinciaal: Margot IJst, Haren Vlagtwedde: Robrecht Project 6 Cliëntparticipatie Provinciaal: Harm Brouwer, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Project 7 Cijfers en interpretatie Provinciaal: Carin Tappel, Bellingwedde Vlagtwedde: Robrecht Project 8 Aanpassing huishoudelijke hulp Provinciaal: Annika van Holst, Groningen (tot 1 januari 2014) Vlagtwedde: Robrecht Project 9 Afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50% Provinciaal: Joyce van der Waal, Slochteren en Corry de Boer nieuwe contractering. Onderzoek en een plan hoe te komen tot nieuwe vervoersconcepten/ arrangementen. Voorbereidingen treffen voor uitvoering Maatwerkvoorziening inkomenssteun Cliëntenparticipatie bevorderen bij de transitie en transformatie. Doel is vooral om de cliënten/burgers te betrekken bij de planvorming. Kleinschalige discussiemomenten. Deze werkgroep is voortgekomen na de VECTIs cijfers en de bewerking hiervan. Voorlopige conclusie was des te meer gegevens des te meer onduidelijkheid waar we het precies over hebben. Doel is om de lijn hierin te ontdekken. Advisering op het gebied van Huishoudelijke Hulp voor de verschillende gemeenten gelet op de aangekondigde bezuiniging van 40%. Beoordelen van het voorstel maar vooral ook voorstellen ontwikkelen om huishoudelijke hulp op andere wijzen vorm te geven. (Vanuit Vlagtwedde zit Robrecht ook in de provinciale werkgroep) In beeld brengen consequenties afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50%. Voor Vlagtwedde: zie ook project 28 Wonen & Leven. 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) 10

11 (Westerkwartier) Vlagtwedde: Robrecht Project 10 Persoonlijke verzorging Sjoukje Heidema (gemeente Bedum) Vlagtwedde: Robrecht Project 11 Kwaliteitscriteria Provinciaal: Tinie Koops, Slochteren en Esther Knol (Zuidhorn) Vlagtwedde: Robrecht Project 12 Bedrijfsvoering Provinciaal: Ruud Groot, Delfzijl Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding overdracht persoonlijke verzorging (volgens de laatste plannen 5%, zijnde begeleiding) Opstellen kwaliteitscriteria -inventariseer welke knoppen we hebben om aan te draaien -bepaal aan welke knoppen we zullen gaan draaien -ontwikkel een kostprijsmiddel -bepaal hoe er geïndiceerd gaat worden -bepaal welke informatie hiervoor nodig is -bepaal welke informatie hieruit voortkomt -bepaal wie deze informatie moet kunnen raadplegen -ontwikkel een informatievoorziening die invulling geeft aan deze vraagstukken - ontwikkel een sturingsmethodiek die aansluit op alle niveaus; strategisch, tactisch en operationeel Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 13 (in het provinciaal overzicht is dit project 15) Transitiearrangementen Provinciaal: Gert Dekkers, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding van transitiearrangementen per 1 januari 2015 (met name voor lopende dienstverlening). Zie ook Project Contractering subsidie/aanbesteding. Stel een plan op om te komen tot Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten. In dat overzicht is dit project 15) 11

12 continuïteitsarrangementen begeleiding en verzorging Houd hierbij rekening met de volgende randvoorwaarden: - Het plan is de inhoudelijke basis voor de inkoop vanaf januari Ga voor de continuïteit uit van minimaal 1 jaar (2015) met mogelijke uitbreiding van een extra jaar (2016) (eventuele wettelijke overgangstermijn nog onbekend). - - Passend binnen beschikbare budget - - Een zo veel mogelijk vergelijkbaar dienstverleningsniveau - - Maak een planning van activiteiten. Projecten die (nog) niet provinciaal zijn opgepakt én projecten die voor Vlagtwedde (ook) apart genoemd moeten worden. Project 14 Mantelzorgcompliment Jaap In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Lopend proces. Afronding kan in de loop van 2015 Project 15 MEE Lusette en Robrecht Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen. getrapte overdracht vanaf Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 16 PGB s en trekkingsrecht Gerard Voorbereiding betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 17 Dagbesteding in Vlagtwedde Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Lopend proces, mijlpaal oktober

13 Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Project 18 Persoonlijke begeleiding in Vlagtwedde (inclusief 5% begeleiding bij lichamelijke verzorging) Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 19 Kortdurend verblijf in Vlagtwedde (en inwoners van Vlagtwedde buiten de gemeente). Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we kortdurend verblijf willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 20 Maatschappelijke Participatie van huidige AWBZ cliënten Lusette en Robrecht Maatschappelijke Participatie van huidige AWBZ cliënten wordt bevorderd. Lopend proces is geen einddatum. Project 21 Binnenkomen van vragen om ondersteuning in de volle breedte Lusette en Robrecht Het stroomlijnen van het binnenkomen van alle hulpvragen op het gebied van de AWBZ en Wmo in het bijzonder en de drie D s in het algemeen. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 22 De opschaling en intensivering van de samenwerking van de uitvoerende partijen op dit moment. Lusette en Robrecht De opschaling en intensivering van de samenwerking van de uitvoerende partijen bij het geven van voorlichting, verwijzing, bieden van hulp, verstrekken van voorzieningen e.d. op het gebied van de AWBZ en Wmo in het bijzonder en de drie D s in het algemeen. Huisartsen/ praktijkondersteuners/wijkverpleegkundigen betrekken bij dit proces. Lopend proces, mijlpaal oktober

14 Project 23 Project 24 Communicatie HH en AWBZ in Vlagtwedde Indiceren huidige AWBZ-aanvragen na overdracht Lusette en Robrecht Robrecht Communicatie over veranderingen op het gebied van de HH en de AWBZ met huidige en nieuwe cliënten. Indicatie per 1 januari Gaat het Rijk dit onderbrengen bij het CIZ, of kopen de gemeenten die deskundigheid in (zoals nu bij de Wmo al gebruikelijk is). Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Wijziging tekst beschikking HH november Communicatie met alle cliënten HH middels brief januari/februari 2014 plus TAC en website over komende veranderingen. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 25 Visiedocument Transitie AWBZ Robrecht Visiedocument Transitie AWBZ. Het document van de 23 gemeenten. De inhoud van dit document dat zich richt op de hoofdlijnen van de transitie, loopt synchroon met het overkoepelde Visiedocument voor Vlagtwedde. Project 26 Beleidsplan & Verordening, Besluit, Beleidsregels Robrecht, Lusette Beleidsplan & Verordening, Besluit, Beleidsregels moeten aangepast worden, na vaststelling nieuwe Wmo Addendum bij Wmo-Beleidsplan College januari 2014, Gemeenteraad aansluitend (vooralsnog ter vaststelling, al dan niet samen met het overkoepelde Visiedocument voor de drie D s). Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 ambtelijk, Gemeenteraad december Project 27 Raakvlak huidige WWB en toekomstige Participatiewet met de Wmo. Lusette Blijf onderzoeken waar beide wetten in elkaar over kunnen lopen, elkaar kunnen versterken, er sprake is van efficiency e.d. door betere dan wel innovatieve afstemming. Waarin kunnen we elkaar vinden? Lopend proces 14

15 Project 28 Wonen & Leven Lusette Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van Wonen & Leven ook blijven beschouwen in het licht van de decentralisatie van de AWBZ. Lopend proces 15

16 Project 1 AWBZ Contractering/ inkoop/ bedrijfsvoering 2 e (specialistische) lijn Voorbereiding subsidie/aanbesteding van diensten na 1 januari 2015 (zie ook Project Transitiearrangementen). Ook voor nieuw per , als die geen onderdeel kunnen worden van Transitiearrangementen. Deze werkgroep is een fusie van contractering en inkoop en bedrijfsvoering. De werkgroep werkt ook voor het domein Jeugd. Provinciaal: Gerhard van der Worp, Hoogezand- Sappemeer Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Dienstverlening per 1 januari voor oude en nieuwe cliënten beschikbaar tegen een acceptabele prijs gelet op het budget. Vlagtwedde: Robrecht, Meindert Teijken 16

17 Project 2 AWBZ Afstemming AWBZ/Wmo/Zorgverzekeringswet (samenwerking gemeenten en verzekeraars Afstemming, data uitwisseling, data analyse Provinciaal: Patrick Boon, BMWE Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Deze werkgroep moet een model van een convenant met Menzis opleveren waarin vooral de samenwerking eerste lijns zorg ZKV en lokaal geboden ondersteuning Wmo zichtbaar wordt. Vlagtwedde: Robrecht 17

18 Project 3 AWBZ Bijzondere groepen/specialistische voorzieningen /Functioneel model Wmo Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau Provinciaal: Sacha Kraaijenga, DAL Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De hulpverlening voor bijzondere groepen/specialistische voorzieningen wordt op provinciaal niveau geregeld en gefinancieerd. Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau. Deze werkgroep levert een visie op de aanpak van specialistische zorg (definities, afbakening en aanpak) Zie ook overlap met project 1 en 13. Vlagtwedde: Robrecht 18

19 Project 4 AWBZ Vervoer (dagbesteding) Analyse vervoersstromen AWBZ in relatie huidig Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, bereik voorzieningen in krimpgebieden e.d. als basis nieuwe contractering. Inzet is het vervoer naar dagbesteding, maar dat in samenhang bezien met overige vervoersstromen. Provinciaal: Gerben de Boer, Haren Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Uitgangspunt is: Dagbesteding zo dicht mogelijk bij de woonplaats (en voor bijzondere groepen wat verder, maar niet verder dan noodzakelijk is). In eerste instantie het vervoer naar de dagbesteding zo dicht mogelijk bij de woonplaats (en voor bijzondere groepen wat verder, maar niet verder dan noodzakelijk is). In tweede instantie de verschillende vervoersstromen op elkaar afstemmen waar mogelijk ( let op: leerlingenvervoer en Wmo-vervoer bleken in de afgelopen jaren moeilijk te combineren! Niet alle combinaties zijn succesvol.) Vlagtwedde: Robrecht 19

20 Project 5 AWBZ Maatwerkvoorziening inkomenssteun Voorbereidingen treffen voor uitvoering Maatwerkvoorziening inkomenssteun Provinciaal:Margot IJst, Haren Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Indien deze taak daadwerkelijk wordt overgeheveld (nu blijft al 400 van de 700 miljoen bij het Rijk volgens de laatste plannen), dient een burger in 2015 een dergelijke maatwerkvoorziening te kunnen aanvragen en op basis van nadere regelgeving te krijgen Uitvoering kan via de Wmo (is daar voor 2014 alvast in de begroting opgenomen), maar kan ook via Sociale Zaken. Die keuze dient gemaakt te worden. Vlagtwedde: Koos (?) en Robrecht 20

21 Project 6 AWBZ Cliëntparticipatie Cliëntenparticipatie bevorderen bij de transitie en transformatie Provinciaal:Harm Brouwer, Groningen Vlagtwedde: Robrecht voor onderdeel AWBZ Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Cliëntenparticipatie is gewaarborgd overeenkomstig bepalingen in huidige Wmo. Dit wordt nu al provinciaal opgepakt met allerleis sessies. In Vlagtwedde hebben al werkbezoeken plaatsgevonden. Bij die presentaties waren cliënten aanwezig. Voor 2014 is de rol van de nieuwe Wmoadviesraad ook van belang. Doel is vooral om de cliënten/burgers te betrekken bij de planvorming. Op provinciaal niveau vinden ook kleinschalige discussiemomenten plaats waarvoor bestuurders worden uitgenodigd. Vlagtwedde: Arno voor Participatieraad, Lusette en Robrecht voor onderdeel AWBZ 21

22 Project 7 AWBZ Cijfers en interpretatie Deze werkgroep is voortgekomen na de VECTIs cijfers en de bewerking hiervan. Voorlopige conclusie was des te meer gegevens des te meer onduidelijkheid waar we het precies over hebben. Doel is om de lijn hierin te ontdekken. Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De gemeenten beschikken over de juiste informatie: aantallen cliënten per soort en bedragen, en kunnen de data adequaat interpreteren. Provinciaal: Carin Tappel, Bellingwedde Vlagtwedde: Robrecht 22

23 Project 8 AWBZ Aanpassing huishoudelijke hulp Advisering op het gebied van Huishoudelijke Hulp voor de verschillende gemeenten gelet op de aangekondigde bezuiniging van 40%. (Vanuit Vlagtwedde zit Robrecht ook in de provinciale werkgroep) Annika van Holst, Groningen (tot 1 januari 2014) Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Gemeenten beschikken over informatie om op lokaal niveau de bezuiniging van 40% te realiseren per Vlagtwedde: Robrecht 23

24 Project 9 AWBZ Afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50% In beeld brengen consequenties afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50%. Voor Vlagtwedde: zie ook project 28: Wonen & Leven. Provinciaal: Joyce van der Waal, Slochteren en Corry de Boer (Westerkwartier) Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. 1. De consequenties zijn in beeld. 2. Daar kan het verstrekkingenbeleid op worden afgestemd nu mensen langer thuiswonen. Vlagtwedde: Robrecht 24

25 Project 10 AWBZ Persoonlijke verzorging Voorbereiding overdracht persoonlijke verzorging (volgens de laatste plannen 5%, zijnde begeleiding) Provinciaal: Sjoukje Heidema, gemeente Bedum Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal 2014 Ook deze taak kan worden uitgevoerd per 1 januari Wordt waarschijnlijk uitgevoerd samen met algemene begeleiding. Vlagtwedde: Robrecht 25

26 Project 11 AWBZ Kwaliteitscriteria Opstellen kwaliteitscriteria Provinciaal: Tinie Koops, Slochteren en Esther Knol (Zuidhorn). Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Kwaliteitscriteria in de brede zin zijn opgesteld voor de gemeente nieuwe vormen van dienstverlening (nauwe samenwerking met decentralisatie Jeugd) Vlagtwedde: Robrecht, Jaap (i.v.m. afstemming kwaliteitseisen Jeugd) 26

27 Project 12 AWBZ Bedrijfsvoering -inventariseer welke knoppen we hebben om aan te draaien -bepaal aan welke knoppen we zullen gaan draaien -ontwikkel een kostprijsmiddel -bepaal hoe er geïndiceerd gaat worden -bepaal welke informatie hiervoor nodig is -bepaal welke informatie hieruit voortkomt -bepaal wie deze informatie moet kunnen raadplegen -ontwikkel een informatievoorziening die invulling geeft aan deze vraagstukken - ontwikkel een sturingsmethodiek die aansluit op alle niveaus; strategisch, tactisch en operationeel Provinciaal: Ruud Groot, Delfzijl Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De bedrijfsvoering is per 1 januari 2015 voor de nieuwe processen op orde Vlagtwedde: Richard, Gerard, Robrecht 27

28 Project 13 AWBZ Transitiearrangementen Voorbereiding van transitiearrangementen per 1 januari 2015 (met name voor lopende dienstverlening). Zie ook Project Contractering subsidie/aanbesteding. Subsidie/aanbesteding. Stel een plan op om te komen tot continuïteitsarrangementen begeleiding en verzorging Houd hierbij rekening met de volgende randvoorwaarden: - Het plan is de inhoudelijke basis voor de inkoop vanaf januari Ga voor de continuïteit uit van minimaal 1 jaar (2015) met mogelijke uitbreiding van een extra jaar (2016) (eventuele wettelijke overgangstermijn nog onbekend). - Passend binnen beschikbare budget - Een zo veel mogelijk vergelijkbaar dienstverleningsniveau - Maak een planning van activiteiten. Provinciaal: Gert Dekkers, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Dienstverlening per 1 januari voor oude cliënten (d.w.z. recht AWBZ per ) beschikbaar tegen een acceptabele prijs gelet op het budget. Wellicht ook voor nieuwe, als dit binnen transitiearrangementen geregeld kan worden. Lukt het om overgangsarrangementen te maken, met name voor de huidige cliënten, dan hoeft er waarschijnlijk niet aanbesteed te worden per 1 januari Het is nog niet duidelijk welke varianten na 1 januari 2015 interessant worden (bestuurlijk aanbesteden, open aanbesteding e.d.). Bij het maken van overgangsarrangementen dient ook uitdrukkelijk gekeken te worden naar de PGB s. Dit is een bijzonder grote groep. Zowel cliënten als zorgverleners. Veel kleinschalige hoogwaardige vormen van dienstverlening, maar ook kaf tussen het koren. Vlagtwedde: Robrecht, Meindert Teijken 28

29 Project 14 AWBZ Mantelzorgcompliment In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Jaap Lopend proces. Afronding kan waarschijnlijk wel in de loop van 2015 In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Jaap, Lusette en Robrecht 29

30 Project 15 AWBZ MEE Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen. getrapte overdracht vanaf Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen verloopt goed. getrapte overdracht vanaf Vlagtwedde: Lusette en Robrecht MEE 30

31 Project 16 AWBZ PGB s en trekkingsrecht Voorbereiding betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Gerard Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank is mogelijk (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Vlagtwedde: Gerard, Lina, Robrecht SVB. 31

32 Project 17 AWBZ Dagbesteding in Vlagtwedde Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Dagbesteding in de gemeente Vlagtwedde op basis beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht Verder alle grote zorgpartijen: NOVO, Trans, Humanitas, Noorderbrug, Trans, Meander (dementerenden?) en de kleine die nu met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 32

33 Project 18 AWBZ Persoonlijke begeleiding in Vlagtwedde (inclusief 5% begeleiding bij lichamelijke verzorging) Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we persoonlijke begeleiding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Persoonlijke begeleiding is mogelijk per 1 januari 2015 op basis van het beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht Verder alle grote zorgpartijen: NOVO, Trans, Humanitas, Noorderbrug, Trans, Meander (dementerenden? ook relatie met thuiszorg/wijkverpleging) en de kleine die nu met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 33

34 Project 19 AWBZ Kortdurend verblijf in Vlagtwedde (en inwoners van Vlagtwedde buiten de gemeente). Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we kortdurend verblijf willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Kortdurend verblijf is mogelijk per 1 januari 2015 op basis van het beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht De organisaties waar kortdurend verblijf mogelijk is. Grote zorgorganisaties en de kleine die vooral met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 34

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 *ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30738/DV.14-404, afdeling Samenleving. Sellingen, 20 november2014 Onderwerp: Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota Augustus 2014 Geregeld vragen onze samenwerkingspartners om hen bij te praten over onze vorderingen op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein in onze regio. In deze nieuwsbrief die periodiek

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Oplegnotitie Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 26 mei 2014 Van : Agendacommissie Agendapunt : 6 Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Doel behandeling Debat en besluitvorming

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 18 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063. ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 RAAD : 4 december 2014 AGENDAPUNT : 7 RV NUMMER : 063 ONDERWERP : Jeugd en Wmo 2015 GEMEENTE BEDUM VOORGESTELD BESLUIT : De raad besluit: - het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp

Nadere informatie

Stand van zaken uitbreiding Wmo

Stand van zaken uitbreiding Wmo 1. Inleiding De Wmo 2015 is vastgesteld, de budgetten voor de nieuwe taken zijn bekend en we krijgen steeds actuelere gegevens over inwoners die gebruik maken van de taken die naar de gemeente over komen.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van:

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van: MEMO Aan De commissie Samenlevingszaken (2 september 2015) Van wethouder mw. E. Deutekom-Muntjewerff Kopie aan Datum 25 augustus 2015 Betreft Inkoop 2016/2017 Wmo en Jeugdhulp: stand van zaken Inleiding

Nadere informatie

zelf samen - gemeente

zelf samen - gemeente zelf samen - gemeente 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer), persoonlijke verzorging ParticipatieWet jeugdigen & ouders positief opgroeien

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Voortgangsrapportage september 2015

Voortgangsrapportage september 2015 Voortgangsrapportage september 2015 Transitie AWBZ-Wmo gemeenten Tytsjerksteradiel stuknr : S2015-18148 versie : 2 datum : 25 augustus 2015 auteur : Quintus Sirag afdeling : Mienskip Mienskip Quintus Sirag

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Raad van : 17 april 2014 Agendapunt : 8 Volgnr. : 2014-027 Reg. nr. : Z-14-07011/ INT-14-02550 Adviesnota Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Raadsvoorstel: 2014-1250 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp Gorinchem 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2015 Datum: 23 september 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie