Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde"

Transcriptie

1 Programmaplan decentralisaties Vlagtwedde en Bellingwedde Versie 1.6 datum 5 januari 2014 Besproken in programmateamoverleg PTO dd. Opbouw In kleuren de verschillende onderwerpen: In licht rood Jeugd en passend onderwijs In groen de AWBZ In paars gebiedsgericht werken: hoe en wat doen we in steunstees s en CJGV? In donker rood de Participatiewet In blauw de breed ondersteunende thema s Per decentralisatie/thema wordt het als volgt uitgewerkt: - 1 A4 met belangrijkste issues, beslispunten, opgaven (inhoudelijk en planmatig) en hoe burgers en instellingen betrokken worden. - En meer op detailniveau per project op 1 A4 o o o /co creators o o (product; nota, PP, memo, etc.) o? - To do-lijstjes korte termijn per onderwerp Communicatie Na verdere uitwerking projecten communicatieplan maken. Afspraken zijn in elk geval: - In elke projectgroep hebben ook instellingen zitting of er wordt vanuit de projectgroep met instellingen gesproken. - Met instellingen, participatieraad etc. wordt over communicatie gesproken hoe dit vorm te geven 1

2 Jeugd (en Passend Onderwijs) Jaap vd Zwaag Project Project co werkers en product Project 1 Continuïteitsarrangementen Jeugd Afspraken maken met zorg aanbieders Jaap dienstverleners. Inclusief lokaal beleid en afspraken. Regio Groningen verband. In RTA is afgesproken dat wordt gewerkt met een overgangsperiode van 3 jaar. Dit is een financieel kader. Het inhoudelijk kader wordt uitgewerkt in een transformatieagenda, dat i.o.m. de instellingen wordt opgesteld. Er wordt immers ook een andere werkwijze van de instellingen verwacht. Project 2 Beleidskader Jeugd Beleidskader Jeugd moet worden vastgesteld voordat de inkoop kan plaatsvinden. Voor jeugd verplicht. Project 3 Passend Onderwijs Ondersteuningsplannen VO: Vlagtwedde Leo ingedeeld bij samenwerkingsverband Elly Drenthe. Ondersteuningsplan gereed. Koppeling samenwerkingsverband VO Groningen: via stuurgroep Jeugd koppeling met Regiovertegenwoordiger Stadskanaal. Ondersteuningsplannen PO: Vlagtwedde aan tafel met overige schoolbesturen. Nog niet gereed. Project 4 Besluit over provinciale uitvoeringsorganisatie en discussienota Solidariteit Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Voor de inkoop van Februari 2014 Raad februari 2014 Eind 2013/januari

3 specialistische zorg zal men waarschijnlijk kiezen voor inkoop via een GR (vt. De bestaande GR van de GGD). Voor de inkoop van de flexibele zorg is er veel discussie. Kunnen we en moeten we hierin ook nog een gezamenlijk (solidair) aanbod definiëren? Of is dit beleidsvrijheid van de gemeente? Hoe zit het dan met de gelijkheid van toegang voor de kinderen in de provincie? En als gemeenten dan besparen op de flexibele zorg, schieten de kinderen uit die gemeentes dan niet meteen van de basiszorg door naar de solidaire en dure specialistische zorg? Project 5 (Meerjaren)Beleidsplan Jeugd Na vaststelling van het beleidskader Jeugd (op hoofdlijnen) in februari 2014, is het verplicht en noodzakelijk om na de zomer 2014 een (meerjaren)beleidsplan door de raad te laten vaststellen. Na de zomer A4 met belangrijkste issues, beslispunten, opgaven (inhoudelijk en planmatig) Jeugd en Passend Onderwijs ( Aandachtspunten/acties korte termijn: - In november/december/januari bepalen wat de kavels zijn voor de inkoop. Hierbij worden eindgebruikers, beroepskrachten, jeugdzorg etc. betrokken. - Juridische mogelijkheden rond PGB s onderzoeken (CMO onderzoek wordt in januari opgeleverd). - Wethouder Kuipers is direct dan wel indirect in het proces betrokken (als vervanger van stuurgroeplid Johan Hamster van Stadskanaal) - December 2013: vaststelling RTA in gemeenteraad. 3

4 Project 1 Continuïteitsarrangementen Jeugd. Afspraken maken met zorg aanbieders dienstverleners. Inclusief lokaal beleid en afspraken. Regio Groningen verband. Jaap November t/m eind januari In februari 2014 moeten de gemeenteraden in Groningen het beleidskader Jeugd vaststellen, op basis waarvan de inkoop wordt gedaan. Moeilijkheid hierbij is dat dit de laatste raadsvergadering van de huidige raad is. 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: beleidsplan Jeugd opstellen Raadsvoorstel en concet-besluit voorbereiden. Inkoopkavels duidelijk krijgen. 4

5 Project 2 Beleidskader Jeugd Beleidskader Jeugd moet worden vastgesteld voordat de inkoop kan plaatsvinden. Voor jeugd verplicht. Jaap Vaststelling Raad februari 2014 In februari 2014 moet de Regio Groningen de kavels Jeugdzorg duidelijk hebben, waarop ze de inkoop wil doen. Hiertoe moet ze in februari de zgn. uitvraag aan de instellingen doen, waarop uiteindelijk een offerte zal volgen. Op weg daarnaartoe is het nu zaak om te bepalen: 1. Wat specialistische zorg is en waar de knip met flexibele zorg ligt; 2. Wat flexibele zorg is en waar de knip met specialistische zorg en de basiszorg is; 3. Wat tot de basiszorg behoort en hoe de toeleiding naar flexibele- en specialistische zorg plaatsvindt. 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: Besluit raad over regionale transitiearrangementen. Budgetten duidelijk zien te krijgen. Inkoopkavels duidelijk krijgen. 5

6 Project 3 Passend Onderwijs Afstemming zoeken met ondersteuningsplannen VO en PO Jaap November t/m eind januari In het voorjaar van 2014 moeten de ondersteuningsplannen voor VO en Po gereed zijn. De afstemming Passen Onderwijs en Jeugdzorg is belegd bij de Regiovertegenwoordiger in beide portefeuilles, wethouder Johan Hamster van Stadskanaal. Ondersteuningsplannen VO: Vlagtwedde ingedeeld bij samenwerkingsverband Drenthe. Ondersteuningsplan gereed. Koppeling samenwerkingsverband VO Groningen: via stuurgroep Jeugd koppeling met Regiovertegenwoordiger Stadskanaal. Ondersteuningsplannen PO: Vlagtwedde aan tafel met overige schoolbesturen. Nog niet gereed. 23 Groninger gemeenten Leo, Elly To do korte termijn: Inbreng Vlagtwedde in Ondersteuningsplannen VO (zowel Drenthe als Groningen) en ondersteuningsplannen PO, goed borgen. 6

7 Project 4 Besluit over provinciale uitvoeringsorganisatie en discussienota Solidariteit Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Jaap Eind 2013/januari 2014 Voor de inkoop van specialistische zorg zal men waarschijnlijk kiezen voor inkoop via een GR (vt. De bestaande GR van de GGD). Voor de inkoop van de flexibele zorg is er veel discussie. Kunnen we en moeten we hierin ook nog een gezamenlijk (solidair) aanbod definiëren? Of is dit beleidsvrijheid van de gemeente? Hoe zit het dan met de gelijkheid van toegang voor de kinderen in de provincie? En als gemeenten dan besparen op de flexibele zorg, schieten de kinderen uit die gemeentes dan niet meteen van de basiszorg door naar de solidaire en dure specialistische zorg? 23 Groninger gemeenten. To do korte termijn: Standpunt Vlagtwedde over inkoop/solidariteit bepalen Aansluiten/afstemmen met inkoop AWBZ? 7

8 Project 5 (Meerjaren)Beleidsplan Jeugd Stuurgroep Jeugd bespreekt discussienota s over de vorm van inkoop en Solidariteit. Uiteraard ook lokale besluitvorming noodzakelijk. Jaap Maart 2014 voorbereiding. Vaststelling in de gemeenteraad na de zomer 2014 Na vaststelling van het beleidskader Jeugd (op hoofdlijnen) in februari 2014, is het verplicht en noodzakelijk om na de zomer 2014 een (meerjaren)beleidsplan door de raad te laten vaststellen. 23 Groninger gemeenten. 8

9 AWBZ Robrecht Lentink en Lusette Brouwer Project en product De 13 projecten van de 23 gemeenten waarin Vlagtwedde participeert Zie ook het programmaplan van de van de 23 gemeenten waarin Vlagtwedde participeert Project 1 Contractering/ inkoop/ bedrijfsvoering 2 e (specialistische) lijn Provinciaal: Gerhard van der Worp, Hoogezand- Sappemeer Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding subsidie/aanbesteding van diensten na 1 januari 2015 (zie ook Project Transitiearrangementen). Ook voor nieuw per , als die geen onderdeel kunnen worden van Transitiearrangementen. Deze werkgroep is een fusie van contractering en inkoop en bedrijfsvoering. De werkgroep werkt ook voor het domein Jeugd. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 2 Afstemming AWBZ/Wmo/Zorgverzekeringswet (samenwerking gemeenten en verzekeraars) Provinciaal: Patrick Boon, BMWE Vlagtwedde: Robrecht Deze werkgroep moet een model van een convenant met Menzis opleveren waarin vooral de samenwerking eerste lijns zorg ZKV en lokaal geboden ondersteuning Wmo zichtbaar wordt. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 3 Bijzondere groepen/specialistische voorzieningen /Functioneel model Wmo Provinciaal: Sacha Kraaijenga, DAL Vlagtwedde: Robrecht Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau. Deze werkgroep levert een visie op de aanpak van specialistische zorg (definities, afbakening en aanpak) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 4 Vervoer Provinciaal: Gerben de Boer, Haren Analyse vervoersstromen AWBZ in relatie huidig Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, bereik voorzieningen in krimpgebieden e.d. als basis Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 9

10 Vlagtwedde: Robrecht Project 5 Maatwerkvoorziening inkomenssteun Provinciaal: Margot IJst, Haren Vlagtwedde: Robrecht Project 6 Cliëntparticipatie Provinciaal: Harm Brouwer, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Project 7 Cijfers en interpretatie Provinciaal: Carin Tappel, Bellingwedde Vlagtwedde: Robrecht Project 8 Aanpassing huishoudelijke hulp Provinciaal: Annika van Holst, Groningen (tot 1 januari 2014) Vlagtwedde: Robrecht Project 9 Afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50% Provinciaal: Joyce van der Waal, Slochteren en Corry de Boer nieuwe contractering. Onderzoek en een plan hoe te komen tot nieuwe vervoersconcepten/ arrangementen. Voorbereidingen treffen voor uitvoering Maatwerkvoorziening inkomenssteun Cliëntenparticipatie bevorderen bij de transitie en transformatie. Doel is vooral om de cliënten/burgers te betrekken bij de planvorming. Kleinschalige discussiemomenten. Deze werkgroep is voortgekomen na de VECTIs cijfers en de bewerking hiervan. Voorlopige conclusie was des te meer gegevens des te meer onduidelijkheid waar we het precies over hebben. Doel is om de lijn hierin te ontdekken. Advisering op het gebied van Huishoudelijke Hulp voor de verschillende gemeenten gelet op de aangekondigde bezuiniging van 40%. Beoordelen van het voorstel maar vooral ook voorstellen ontwikkelen om huishoudelijke hulp op andere wijzen vorm te geven. (Vanuit Vlagtwedde zit Robrecht ook in de provinciale werkgroep) In beeld brengen consequenties afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50%. Voor Vlagtwedde: zie ook project 28 Wonen & Leven. 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) 10

11 (Westerkwartier) Vlagtwedde: Robrecht Project 10 Persoonlijke verzorging Sjoukje Heidema (gemeente Bedum) Vlagtwedde: Robrecht Project 11 Kwaliteitscriteria Provinciaal: Tinie Koops, Slochteren en Esther Knol (Zuidhorn) Vlagtwedde: Robrecht Project 12 Bedrijfsvoering Provinciaal: Ruud Groot, Delfzijl Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding overdracht persoonlijke verzorging (volgens de laatste plannen 5%, zijnde begeleiding) Opstellen kwaliteitscriteria -inventariseer welke knoppen we hebben om aan te draaien -bepaal aan welke knoppen we zullen gaan draaien -ontwikkel een kostprijsmiddel -bepaal hoe er geïndiceerd gaat worden -bepaal welke informatie hiervoor nodig is -bepaal welke informatie hieruit voortkomt -bepaal wie deze informatie moet kunnen raadplegen -ontwikkel een informatievoorziening die invulling geeft aan deze vraagstukken - ontwikkel een sturingsmethodiek die aansluit op alle niveaus; strategisch, tactisch en operationeel Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten) Project 13 (in het provinciaal overzicht is dit project 15) Transitiearrangementen Provinciaal: Gert Dekkers, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Voorbereiding van transitiearrangementen per 1 januari 2015 (met name voor lopende dienstverlening). Zie ook Project Contractering subsidie/aanbesteding. Stel een plan op om te komen tot Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 (zie ook Programmaplan 23 gemeenten. In dat overzicht is dit project 15) 11

12 continuïteitsarrangementen begeleiding en verzorging Houd hierbij rekening met de volgende randvoorwaarden: - Het plan is de inhoudelijke basis voor de inkoop vanaf januari Ga voor de continuïteit uit van minimaal 1 jaar (2015) met mogelijke uitbreiding van een extra jaar (2016) (eventuele wettelijke overgangstermijn nog onbekend). - - Passend binnen beschikbare budget - - Een zo veel mogelijk vergelijkbaar dienstverleningsniveau - - Maak een planning van activiteiten. Projecten die (nog) niet provinciaal zijn opgepakt én projecten die voor Vlagtwedde (ook) apart genoemd moeten worden. Project 14 Mantelzorgcompliment Jaap In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Lopend proces. Afronding kan in de loop van 2015 Project 15 MEE Lusette en Robrecht Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen. getrapte overdracht vanaf Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 16 PGB s en trekkingsrecht Gerard Voorbereiding betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 17 Dagbesteding in Vlagtwedde Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Lopend proces, mijlpaal oktober

13 Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Project 18 Persoonlijke begeleiding in Vlagtwedde (inclusief 5% begeleiding bij lichamelijke verzorging) Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 19 Kortdurend verblijf in Vlagtwedde (en inwoners van Vlagtwedde buiten de gemeente). Lusette en Robrecht Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we kortdurend verblijf willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 20 Maatschappelijke Participatie van huidige AWBZ cliënten Lusette en Robrecht Maatschappelijke Participatie van huidige AWBZ cliënten wordt bevorderd. Lopend proces is geen einddatum. Project 21 Binnenkomen van vragen om ondersteuning in de volle breedte Lusette en Robrecht Het stroomlijnen van het binnenkomen van alle hulpvragen op het gebied van de AWBZ en Wmo in het bijzonder en de drie D s in het algemeen. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 22 De opschaling en intensivering van de samenwerking van de uitvoerende partijen op dit moment. Lusette en Robrecht De opschaling en intensivering van de samenwerking van de uitvoerende partijen bij het geven van voorlichting, verwijzing, bieden van hulp, verstrekken van voorzieningen e.d. op het gebied van de AWBZ en Wmo in het bijzonder en de drie D s in het algemeen. Huisartsen/ praktijkondersteuners/wijkverpleegkundigen betrekken bij dit proces. Lopend proces, mijlpaal oktober

14 Project 23 Project 24 Communicatie HH en AWBZ in Vlagtwedde Indiceren huidige AWBZ-aanvragen na overdracht Lusette en Robrecht Robrecht Communicatie over veranderingen op het gebied van de HH en de AWBZ met huidige en nieuwe cliënten. Indicatie per 1 januari Gaat het Rijk dit onderbrengen bij het CIZ, of kopen de gemeenten die deskundigheid in (zoals nu bij de Wmo al gebruikelijk is). Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Wijziging tekst beschikking HH november Communicatie met alle cliënten HH middels brief januari/februari 2014 plus TAC en website over komende veranderingen. Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Project 25 Visiedocument Transitie AWBZ Robrecht Visiedocument Transitie AWBZ. Het document van de 23 gemeenten. De inhoud van dit document dat zich richt op de hoofdlijnen van de transitie, loopt synchroon met het overkoepelde Visiedocument voor Vlagtwedde. Project 26 Beleidsplan & Verordening, Besluit, Beleidsregels Robrecht, Lusette Beleidsplan & Verordening, Besluit, Beleidsregels moeten aangepast worden, na vaststelling nieuwe Wmo Addendum bij Wmo-Beleidsplan College januari 2014, Gemeenteraad aansluitend (vooralsnog ter vaststelling, al dan niet samen met het overkoepelde Visiedocument voor de drie D s). Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 ambtelijk, Gemeenteraad december Project 27 Raakvlak huidige WWB en toekomstige Participatiewet met de Wmo. Lusette Blijf onderzoeken waar beide wetten in elkaar over kunnen lopen, elkaar kunnen versterken, er sprake is van efficiency e.d. door betere dan wel innovatieve afstemming. Waarin kunnen we elkaar vinden? Lopend proces 14

15 Project 28 Wonen & Leven Lusette Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van Wonen & Leven ook blijven beschouwen in het licht van de decentralisatie van de AWBZ. Lopend proces 15

16 Project 1 AWBZ Contractering/ inkoop/ bedrijfsvoering 2 e (specialistische) lijn Voorbereiding subsidie/aanbesteding van diensten na 1 januari 2015 (zie ook Project Transitiearrangementen). Ook voor nieuw per , als die geen onderdeel kunnen worden van Transitiearrangementen. Deze werkgroep is een fusie van contractering en inkoop en bedrijfsvoering. De werkgroep werkt ook voor het domein Jeugd. Provinciaal: Gerhard van der Worp, Hoogezand- Sappemeer Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Dienstverlening per 1 januari voor oude en nieuwe cliënten beschikbaar tegen een acceptabele prijs gelet op het budget. Vlagtwedde: Robrecht, Meindert Teijken 16

17 Project 2 AWBZ Afstemming AWBZ/Wmo/Zorgverzekeringswet (samenwerking gemeenten en verzekeraars Afstemming, data uitwisseling, data analyse Provinciaal: Patrick Boon, BMWE Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Deze werkgroep moet een model van een convenant met Menzis opleveren waarin vooral de samenwerking eerste lijns zorg ZKV en lokaal geboden ondersteuning Wmo zichtbaar wordt. Vlagtwedde: Robrecht 17

18 Project 3 AWBZ Bijzondere groepen/specialistische voorzieningen /Functioneel model Wmo Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau Provinciaal: Sacha Kraaijenga, DAL Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De hulpverlening voor bijzondere groepen/specialistische voorzieningen wordt op provinciaal niveau geregeld en gefinancieerd. Inventariseren bijzondere groepen en voorbereiding voorzieningen op provinciaal niveau. Deze werkgroep levert een visie op de aanpak van specialistische zorg (definities, afbakening en aanpak) Zie ook overlap met project 1 en 13. Vlagtwedde: Robrecht 18

19 Project 4 AWBZ Vervoer (dagbesteding) Analyse vervoersstromen AWBZ in relatie huidig Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, bereik voorzieningen in krimpgebieden e.d. als basis nieuwe contractering. Inzet is het vervoer naar dagbesteding, maar dat in samenhang bezien met overige vervoersstromen. Provinciaal: Gerben de Boer, Haren Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Uitgangspunt is: Dagbesteding zo dicht mogelijk bij de woonplaats (en voor bijzondere groepen wat verder, maar niet verder dan noodzakelijk is). In eerste instantie het vervoer naar de dagbesteding zo dicht mogelijk bij de woonplaats (en voor bijzondere groepen wat verder, maar niet verder dan noodzakelijk is). In tweede instantie de verschillende vervoersstromen op elkaar afstemmen waar mogelijk ( let op: leerlingenvervoer en Wmo-vervoer bleken in de afgelopen jaren moeilijk te combineren! Niet alle combinaties zijn succesvol.) Vlagtwedde: Robrecht 19

20 Project 5 AWBZ Maatwerkvoorziening inkomenssteun Voorbereidingen treffen voor uitvoering Maatwerkvoorziening inkomenssteun Provinciaal:Margot IJst, Haren Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Indien deze taak daadwerkelijk wordt overgeheveld (nu blijft al 400 van de 700 miljoen bij het Rijk volgens de laatste plannen), dient een burger in 2015 een dergelijke maatwerkvoorziening te kunnen aanvragen en op basis van nadere regelgeving te krijgen Uitvoering kan via de Wmo (is daar voor 2014 alvast in de begroting opgenomen), maar kan ook via Sociale Zaken. Die keuze dient gemaakt te worden. Vlagtwedde: Koos (?) en Robrecht 20

21 Project 6 AWBZ Cliëntparticipatie Cliëntenparticipatie bevorderen bij de transitie en transformatie Provinciaal:Harm Brouwer, Groningen Vlagtwedde: Robrecht voor onderdeel AWBZ Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Cliëntenparticipatie is gewaarborgd overeenkomstig bepalingen in huidige Wmo. Dit wordt nu al provinciaal opgepakt met allerleis sessies. In Vlagtwedde hebben al werkbezoeken plaatsgevonden. Bij die presentaties waren cliënten aanwezig. Voor 2014 is de rol van de nieuwe Wmoadviesraad ook van belang. Doel is vooral om de cliënten/burgers te betrekken bij de planvorming. Op provinciaal niveau vinden ook kleinschalige discussiemomenten plaats waarvoor bestuurders worden uitgenodigd. Vlagtwedde: Arno voor Participatieraad, Lusette en Robrecht voor onderdeel AWBZ 21

22 Project 7 AWBZ Cijfers en interpretatie Deze werkgroep is voortgekomen na de VECTIs cijfers en de bewerking hiervan. Voorlopige conclusie was des te meer gegevens des te meer onduidelijkheid waar we het precies over hebben. Doel is om de lijn hierin te ontdekken. Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De gemeenten beschikken over de juiste informatie: aantallen cliënten per soort en bedragen, en kunnen de data adequaat interpreteren. Provinciaal: Carin Tappel, Bellingwedde Vlagtwedde: Robrecht 22

23 Project 8 AWBZ Aanpassing huishoudelijke hulp Advisering op het gebied van Huishoudelijke Hulp voor de verschillende gemeenten gelet op de aangekondigde bezuiniging van 40%. (Vanuit Vlagtwedde zit Robrecht ook in de provinciale werkgroep) Annika van Holst, Groningen (tot 1 januari 2014) Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Gemeenten beschikken over informatie om op lokaal niveau de bezuiniging van 40% te realiseren per Vlagtwedde: Robrecht 23

24 Project 9 AWBZ Afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50% In beeld brengen consequenties afschaffen ZZP 1 t/m 4 voor 50%. Voor Vlagtwedde: zie ook project 28: Wonen & Leven. Provinciaal: Joyce van der Waal, Slochteren en Corry de Boer (Westerkwartier) Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. 1. De consequenties zijn in beeld. 2. Daar kan het verstrekkingenbeleid op worden afgestemd nu mensen langer thuiswonen. Vlagtwedde: Robrecht 24

25 Project 10 AWBZ Persoonlijke verzorging Voorbereiding overdracht persoonlijke verzorging (volgens de laatste plannen 5%, zijnde begeleiding) Provinciaal: Sjoukje Heidema, gemeente Bedum Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal 2014 Ook deze taak kan worden uitgevoerd per 1 januari Wordt waarschijnlijk uitgevoerd samen met algemene begeleiding. Vlagtwedde: Robrecht 25

26 Project 11 AWBZ Kwaliteitscriteria Opstellen kwaliteitscriteria Provinciaal: Tinie Koops, Slochteren en Esther Knol (Zuidhorn). Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Kwaliteitscriteria in de brede zin zijn opgesteld voor de gemeente nieuwe vormen van dienstverlening (nauwe samenwerking met decentralisatie Jeugd) Vlagtwedde: Robrecht, Jaap (i.v.m. afstemming kwaliteitseisen Jeugd) 26

27 Project 12 AWBZ Bedrijfsvoering -inventariseer welke knoppen we hebben om aan te draaien -bepaal aan welke knoppen we zullen gaan draaien -ontwikkel een kostprijsmiddel -bepaal hoe er geïndiceerd gaat worden -bepaal welke informatie hiervoor nodig is -bepaal welke informatie hieruit voortkomt -bepaal wie deze informatie moet kunnen raadplegen -ontwikkel een informatievoorziening die invulling geeft aan deze vraagstukken - ontwikkel een sturingsmethodiek die aansluit op alle niveaus; strategisch, tactisch en operationeel Provinciaal: Ruud Groot, Delfzijl Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. De bedrijfsvoering is per 1 januari 2015 voor de nieuwe processen op orde Vlagtwedde: Richard, Gerard, Robrecht 27

28 Project 13 AWBZ Transitiearrangementen Voorbereiding van transitiearrangementen per 1 januari 2015 (met name voor lopende dienstverlening). Zie ook Project Contractering subsidie/aanbesteding. Subsidie/aanbesteding. Stel een plan op om te komen tot continuïteitsarrangementen begeleiding en verzorging Houd hierbij rekening met de volgende randvoorwaarden: - Het plan is de inhoudelijke basis voor de inkoop vanaf januari Ga voor de continuïteit uit van minimaal 1 jaar (2015) met mogelijke uitbreiding van een extra jaar (2016) (eventuele wettelijke overgangstermijn nog onbekend). - Passend binnen beschikbare budget - Een zo veel mogelijk vergelijkbaar dienstverleningsniveau - Maak een planning van activiteiten. Provinciaal: Gert Dekkers, Groningen Vlagtwedde: Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober Voor meer details: zie het Programmaplan van de 23 gemeenten in Groningen. Dienstverlening per 1 januari voor oude cliënten (d.w.z. recht AWBZ per ) beschikbaar tegen een acceptabele prijs gelet op het budget. Wellicht ook voor nieuwe, als dit binnen transitiearrangementen geregeld kan worden. Lukt het om overgangsarrangementen te maken, met name voor de huidige cliënten, dan hoeft er waarschijnlijk niet aanbesteed te worden per 1 januari Het is nog niet duidelijk welke varianten na 1 januari 2015 interessant worden (bestuurlijk aanbesteden, open aanbesteding e.d.). Bij het maken van overgangsarrangementen dient ook uitdrukkelijk gekeken te worden naar de PGB s. Dit is een bijzonder grote groep. Zowel cliënten als zorgverleners. Veel kleinschalige hoogwaardige vormen van dienstverlening, maar ook kaf tussen het koren. Vlagtwedde: Robrecht, Meindert Teijken 28

29 Project 14 AWBZ Mantelzorgcompliment In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Jaap Lopend proces. Afronding kan waarschijnlijk wel in de loop van 2015 In 2015 verstrekt de gemeente een eigen mantelzorgcompliment Jaap, Lusette en Robrecht 29

30 Project 15 AWBZ MEE Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen. getrapte overdracht vanaf Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Uitvoering van taken die van MEE naar de gemeente worden overgedragen verloopt goed. getrapte overdracht vanaf Vlagtwedde: Lusette en Robrecht MEE 30

31 Project 16 AWBZ PGB s en trekkingsrecht Voorbereiding betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Gerard Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Betaling PGB s via de Sociale Verzekeringsbank is mogelijk (kijken of PGB s voor HH ook op die manier kunnen t.z.t.) Vlagtwedde: Gerard, Lina, Robrecht SVB. 31

32 Project 17 AWBZ Dagbesteding in Vlagtwedde Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we dagbesteding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Dagbesteding in de gemeente Vlagtwedde op basis beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht Verder alle grote zorgpartijen: NOVO, Trans, Humanitas, Noorderbrug, Trans, Meander (dementerenden?) en de kleine die nu met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 32

33 Project 18 AWBZ Persoonlijke begeleiding in Vlagtwedde (inclusief 5% begeleiding bij lichamelijke verzorging) Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we persoonlijke begeleiding willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Persoonlijke begeleiding is mogelijk per 1 januari 2015 op basis van het beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht Verder alle grote zorgpartijen: NOVO, Trans, Humanitas, Noorderbrug, Trans, Meander (dementerenden? ook relatie met thuiszorg/wijkverpleging) en de kleine die nu met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 33

34 Project 19 AWBZ Kortdurend verblijf in Vlagtwedde (en inwoners van Vlagtwedde buiten de gemeente). Bestaat uit onderzoek naar wat er al is en hoe we kortdurend verblijf willen blijven organiseren. Zowel zorg in natura door de grote organisaties als ingekochte zorg via PGB s. Lusette en Robrecht Lopend proces, mijlpaal oktober 2014 Kortdurend verblijf is mogelijk per 1 januari 2015 op basis van het beschikbare budget. Vlagtwedde: Lusette en Robrecht De organisaties waar kortdurend verblijf mogelijk is. Grote zorgorganisaties en de kleine die vooral met PGB s werken. Overleg en input stuurgroep Koersdocument en WWZ-Vlagtwedde. 34

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE Z O M E R N O T A 2 0 1 5 GEMEENTE VLAGTWEDDE Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13 programma 3 Ruimte 15 programma

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie