Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek"

Transcriptie

1 Hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek PLANNING DJWM Besluitvormingsproces aanleveren stuurgroep 18 Stuurgroep DJZ WM 26 vastgesteld Sittard-Geleen pho 21 aanleveren voor college 5 collegebehandeling 12 inspraak inspraak aanleveren pho 2 pho 6 reacties inspraak college aanleveren 7 collegebehandeling 14 commissie 6+13 raad 25 Schinnen collegebehandeling 12 inspraak reacties inspraak college aanleveren 7 collegebehandeling 14 behandeling in raad x Stein collegebehandeling 12 inspraak reacties inspraak college aanleveren 7 collegebehandeling 14 behandeling in raad x Beek collegebehandeling 12 inspraak reacties inspraak college aanleveren 7 collegebehandeling 14 behandeling in raad x Versie: Concept college Datum: januari 2014 Van: Projectgroep decentralisatie jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Status: Vastgesteld door stuurgroep d.d , Voor inspraak vastgesteld door college Concept voor college na inspraak d.d

2 Inhoudsopgave: 0. Leeswijzer en beslispunten bladzijde 3 1. Toelichting op het beleidskader bladzijde 6 2. De situatie in Zuid Limburg en de Westelijke Mijnstreek bladzijde Wat willen we bereiken? bladzijde De aanpak bladzijde Samenwerking bladzijde De positie van jeugdigen en ouders en de kwaliteit van de zorg bladzijde Financiële middelen bladzijde Monitoring en verantwoording bladzijde Vervolgstappen bladzijde 42 Bijlagen bladzijde 43 2

3 0. Leeswijzer en beslispunten In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Om de bestuurskracht voor de decentralisatie jeugd te versterken hebben de colleges van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg ingezet op een flexibele samenwerking op (sub)regionaal en bovenregionaal niveau. Dit samenwerkingsverband is in 2012 gestart. De samenwerking in Zuid-Limburg willen de gemeenten vastleggen door de kadernota Samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp vast te stellen. Dit regionale beleidskader geeft aan hoe en welke wettelijk verplichte taken van de jeugdwet wij gemeenschappelijk in Zuid-Limburg willen gaan uitvoeren. Deze taken focussen zich vooral op de zwaardere specialistische jeugdhulp. Het beleidskader sluit aan op het Transitiearrangement Zuid-Limburg. Het jeugdbeleid, dat wij dicht bij huis willen organiseren en uitvoeren, ontwikkelen we op de schaal van onze subregio, de Westelijke Mijnstreek. De hoofdlijnen voor dit beleid treft u aan in deze hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek. Dit kader wordt ter vaststelling aangeboden aan de vier gemeenteraden in de Westelijke Mijnstreek. Met het vaststellen van de hoofdlijnen is de richting van de uitvoering van de jeugdhulp en de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bepaald. Daarvoor was het jaar 2013 nodig. Wij starten nu met het inrichten van de uitvoering, waarvan wij in 2014 de vorm bepalen zodat wij vanaf 2015 klaar zijn om te gaan verrichten. Deze hoofdlijnennotitie gaat in op de Jeugdwet en geeft achtergrondinformatie over de jeugdzorg. De notitie bevat een beschrijving van de decentralisatie (hoofdstuk 1), een 0-meting (hoofdstuk 2), deelt de visie met die van Zuid-Limburg (hoofdstuk 3), bevat uitgangspunten voor de inrichting van de uitvoering, die wij in 2014 vorm geven (hoofdstuk 4), beschrijft met welke andere organisaties wij willen samenwerken om de jeugdzorg vorm te geven (hoofdstuk 5), gaat in op de positie van jeugdigen en ouders en de kwaliteit van zorg (hoofdstuk 6), de financiering (hoofdstuk 7), de monitoring en verantwoording (hoofdstuk 8) en de vervolgstappen (hoofdstuk 9). Beslispunten in de nota: Beslispunt 1: De hoofdlijnennotitie vast te stellen (richting), in het voorjaar 2014 een verordening (inrichting) en in het najaar van 2014 een definitieve kadernota tegemoet te zien. Beslispunt 2: Als missie vast te stellen: Gezond opgroeien, talent benutten en meedoen Goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats belangrijk voor het kind. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond opgroeien. Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, actief participeren in school en samenleving. Door hierin te investeren, brengen we een fundament aan voor welzijn, economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. 3

4 Als uitgangspunten vast te stellen: 1. de jeugdige staat centraal 2. we gaan uit van eigen verantwoordelijkheid 3. veiligheid staat voorop 4. er is een transformatie nodig van de jeugdhulp 5. het zorgstelsel moet eenvoudig, uitvoerbaar en betaalbaar zijn 6. hulp is nabij en hulp is maatwerk Beslispunt 3: Als doelen voor de uitvoering van de Jeugdwet vast te stellen: 1. Investeren in preventie: a) bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders b) ontzorgen en normaliseren door het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, buurten, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen c) Investeren in vroege signalering 2. Het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp met een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod dat: 1. het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving (eigen kracht) inschakelt, herstelt en versterkt 2. via een laagdrempelige en herkenbare toegang bereikbaar is 3. uitgaat van jeugdhulpplicht: Van waar bestaat recht op, naar wat is nodig 4. demedicaliseert, ondersteunt, helpt en zorgt bij opgroei- en opvoedingsproblemen psychische problemen en stoornissen verstandelijke beperkingen 5. integrale hulp aan gezinnen biedt volgens het uitgangspunt Eén gezin, één plan, één regisseur 3. Het voorzien in uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling en het waarborgen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit. 4. Het voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders of netwerkpleegouders die te maken hebben met hulpverleners 5. Afstemmen van de regie over de gehele jeugdketen met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid Beslispunt 4: Bij de organisatie van de jeugdhulp: 1. gaan we uit van meer samenleving, minder bureaucratie. De uitvoering moet zich kenmerken door snelheid van handelen, doorpakken en financiële beheersbaarheid. onderscheiden we 4 dimensies: ontplooien, versterken, ondersteunen en overnemen 2. gaan we uit van ontzorgen en normaliseren 3. is vindplaats: actieplaats 4. gaan we uit van een team van jeugd- en gezinsgeneralisten 5. gaan we uit van ontschotte, integrale gespecialiseerde hulp 4

5 Beslispunt 5 1. Op de schaal van de Westelijke Mijnstreek organiseren we de ambulante hulp (AWBZ, GGZ en jeugd en opvoedhulp). 2. Op de schaal van Zuid Limburg organiseren we - daghulp, pleegzorg en residentiële hulp (AWBZ, GGZ, jeugd en opvoedhulp, gesloten jeugdzorg) - jeugdbescherming en jeugdreclassering - AMHK - Crisishulp - Vertrouwenspersoon Beslispunt 6 De gemeenten werken bij de het bepalen van de richting, de inrichting en de uitvoering intensief samen met andere partijen. Het college werkt de samenwerking in het uitvoeringsplan nader uit. Beslispunt 7: Het college werkt in het uitvoeringsplan uit: 1. Subsidiëren of aanbesteden 2. Bekostigingsmodel 3. De bestuurlijke inrichtingsvorm 4. Afspraken over beschikbaarheid, kwaliteit en risicodeling 5

6 1. Toelichting op het beleidskader 1.1 De decentralisatie jeugdzorg: De Jeugdwet Transitie Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren., zo opent het wetsvoorstel voor de Jeugdwet. De evaluatie van de Wet op de jeugdzorg en de analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg laten belangrijke tekortkomingen van het huidige jeugdstelsel zien: - financiële prikkels werken richting dure gespecialiseerde zorg; - tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen; - afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd; - het kosten opdrijvend effect als afgeleide van deze knelpunten. De regering heeft daarom besloten tot het indienen van het wetsvoorstel Jeugdwet. De nieuwe wet moet het jeugdstelsel vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever maken. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving. De decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten, waarin de Jeugdwet voorziet, schept hiertoe de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. De gemeenten voeren reeds op diverse leefgebieden beleid voor de Jeugd. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: - Jeugd en vrije tijd (Jeugd en jongerenwerk, maatschappelijke stage, spelen, veilige woon- en leefomgeving) - Jeugd en onderwijs ((voor)schoolse loopbaan (peuterspeelzaal, VVE, OAB), doorlopende leerlijnen, aansluiting onderwijs arbeidsmarkt) en - Jeugd en Zorg (Jeugdgezondheidszorg, Preventief jeugdbeleid, licht pedagogische hulp (Centrum Jeugd en gezin, Zorg adviesteam) leerplicht, RMC, VSV). Door de transitie van de jeugdzorg wordt de gemeente verantwoordelijk voor de volgende voorzieningen: 1. de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, 2. de gesloten jeugdzorg, 3. de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), 4. de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, 5. de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, 6. kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen, 7. ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg) en 8. de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering. Transformatie Naast de transitie is eveneens een verandering (transformatie) nodig van de jeugdhulp. Met de verschuiving van alle jeugdhulp naar gemeenten wil het kabinet er onder meer voor zorgen dat het jeugdstelsel eenvoudiger wordt en beter aansluit op de eigen kracht en sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Door versterking van preventie en andere lichtere vormen van hulp is het de bedoeling dat het beroep op zwaardere specialistische jeugdzorg wordt teruggedrongen. Het nieuwe stelsel biedt kansen voor regeldrukvermindering en het tegengaan van onnodige bureaucratie. 6

7 Financiering en verantwoording in één hand Het huidige jeugdstelsel kent verschillende sectoren met elk een eigen financiering- en verantwoordingssysteem. Dit levert perverse financiële prikkels op waardoor instroombeperking in de ene deelsector kan leiden tot toestroom in een andere deelsector ( waterbedeffect ). Decentralisatie is dus geen doel, maar een middel om de financiële prikkels te richten op preventie en integrale hulp. Met de decentralisatie van het jeugdstelsel komt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor het jeugdterrein te liggen bij de gemeente. Waar taken en verantwoordelijkheden nu nog verspreid zijn over Rijk, provincies en gemeenten, krijgt één bestuurslaag de regie over het gehele stelsel met een bijzondere positie voor justitiële jeugdzorg. Het nieuwe stelsel kent één wettelijk kader en één integraal financieringssysteem, wat de werking ervan eenvoudiger en doelmatiger zal maken. Integrale hulp Ontschotting van geldstromen biedt gemeenten meer mogelijkheden voor integrale en daarmee effectievere hulp aan jeugdigen en gezinnen. Gemeenten zijn door de decentralisatie beter in staat om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders. In handen van de gemeente kan de jeugdhulp beter aansluiten op de problematiek zoals die zich concreet voordoet. De verschillende vormen en instrumenten van ondersteuning, hulp en zorg kunnen naar bevind van zaken worden ingezet, wat de kwaliteit en de doeltreffendheid van zorg ten goede komt. Hulp en ondersteuning kunnen laagdrempelig, vroegtijdig en integraal aangeboden worden, met veel ruimte voor de professional om casusgericht te werken: één gezin, één plan, één regisseur. Door deze manier van organiseren en interveniëren kan het beroep op specialistische en gedwongen hulp worden verminderd. In deze opzet ligt een prikkel besloten voor de gemeente om extra te investeren in preventie en gebruik van eigen kracht van jeugdigen en hun opvoeders. De verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg komt bij gemeenten te liggen. Daardoor wordt het makkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, lokaal gezondheidsbeleid, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid en andere gemeentelijke taakvelden. Versterken van de eigen kracht Het uiteindelijke doel van het wetsvoorstel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en van anderen in de sociale omgeving. Niet alleen moet voorkomen worden dat overheidsbemoeienis leidt tot zorgafhankelijkheid, maar die bemoeienis moet actief en maximaal bijdragen aan de eigen kracht van jongere, gezin en samenleving. Transformatie In dit licht is decentralisatie een randvoorwaarde voor de transformatie. Het beoogde resultaat zal pas gerealiseerd worden als alle actoren in het jeugdstelsel hun werkwijzen vernieuwen in het licht van de transformatiedoelen van de stelselwijziging. Hier ligt een eerste verantwoordelijkheid van gemeenten en het veld om aan de transformatie inhoud te geven. Het Rijk vervult daarbij vanuit haar systeemverantwoordelijkheid een kaderstellende, stimulerende en ondersteunende rol. Op het moment van schrijven van deze notitie is het wetsvoorstel vastgesteld door de Tweede Kamer en aangeboden aan de Eerste Kamer. De planning is erop gericht dat het parlement de behandeling van het wetsvoorstel in februari 2014 afrondt zodat de wet per 1 januari 2015 inwerking treedt. De gemeenten hebben dan het jaar 2014 om de implementatie van de wet voor te bereiden. 7

8 Het standpunt van de gemeenten over de de Jeugdwet Gemeenten willen de verantwoordelijk voor de jeugdzorg graag nemen, maar niet zonder bijbehorend budget en beleidsruimte. In het wetsvoorstel is goed vertaald dat de decentralisatie onlosmakelijk verbonden moet zijn met ruimte voor gemeenten én werkers in de jeugdzorg. Zodat zij samen met burgers kunnen vaststellen wat de meest passende hulp is. De regering gaat ervan uit dat de gemeenten de jeugdzorg met minder middelen kunnen uivoeren. Op basis hiervan boekt het Rijk tot 2018 reeds minimaal een ombuiging in van 15% van het budget. Voor de gemeente brengt dit een derde taakstelling met zich mee. Naast de uitvoering van de jeugdzorg en de transformatie daarvan moet de gemeente deze taken uitvoeren met minder middelen. 1.2 De samenhang in de drie decentralisaties Een pleidooi voor ruimte Nederland staat met de drie decentralisaties aan de vooravond van een ongekende transformatie van de verzorgingsstaat. Op basis van het Regeerakkoord 2012 krijgen we te maken met drie decentralisaties: Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. Daar komt het nieuwe Stelsel van Passend Onderwijs nog bij. De decentralisaties kennen dezelfde principes en moeten ertoe bijdragen dat de eigen kracht en het sociaal netwerk eerst worden aangesproken voordat een beroep wordt gedaan op publiek gefinancierde voorzieningen. Het accent ligt op participatie in de samenleving en het voorkomen in plaats van genezen, c.q. versterken van preventie. Voorkomen moet worden dat hulpverleners langs elkaar heen werken: één gezin- één plan-één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het hele sociale domein. Het is een ontwikkeling die niet uit de lucht komt vallen. De manier waarop we sociale zekerheid en zorg hebben vormgegeven is aan vervanging toe. Niet omdat er geen vraag meer naar zou zijn, integendeel. We kunnen de toenemende vraag in de toekomst niet meer betalen. Dat komt omdat de vraag naar zorg en sociale zekerheid autonoom groeit, maar ook omdat overheid en samenleving te ver uiteen zijn gegroeid. De overheid is steeds centralistischer en bureaucratischer geworden, en de samenleving steeds meer individualistisch en claimgericht. Die twee ontwikkelingen hebben elkaar versterkt. Een onhoudbare, want niet duurzame spiraal. Het idee achter de decentralisaties is dat gemeenten die neerwaartse spiraal kunnen doorbreken. Gemeenten staan dichter bij hun burgers dan het Rijk. Iedere burger staat in de gemeentelijke basisadministratie. Kinderen gaan in de gemeente naar school. Wie een uitkering nodig heeft, of bijzondere bijstand, meldt zich bij de gemeente. Met de decentralisaties komen nog meer van die leefgebieden richting de gemeente. Dat betekent dat gemeenten een meer integrale afweging kunnen maken als het gaat om hulp, zorg en dienstverlening. Compensatiebeginsel en maatwerk Het compensatiebeginsel, in de Jeugdwet jeugdhulplicht genoemd, komt centraal te staan in de transformatie. Dat betekent dat de gemeente de plicht heeft om mensen zodanig te compenseren dat zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving mogelijk is. In tegenstelling tot het recht op zorg, hoeft de gemeente niet iedereen op exact dezelfde wijze te compenseren. In andere woorden: in tegenstelling tot het recht op zorg, maakt het compensatiebeginsel het mogelijk om maatwerk te leveren. De decentralisaties vragen er dus om het beleid niet zozeer te richten op rechten, aanspraken en uniforme voorzieningen. Het nu vast te stellen beleid moet het mogelijk maken om ongelijke gevallen, te behandelen naarmate ze verschillen. De voorziening wordt primair een middel om een specifiek probleem van een burger te verhelpen. En dat kan dus van burger tot burger verschillen. 8

9 Ruimte Om de verzorgingsstaat van de toekomst te ontwikkelen hebben gemeenten ruimte nodig. Ruimte om te ontwikkelen en te leren. Ruimte geven we doorgaans aan met de term 3d, van drie dimensionaal en inderdaad, van de drie decentralisaties. Natuurlijk staat drie dimensionaal voor ruimte in tijd en plaats. Als we willen dat burgers meer verantwoordelijkheid nemen, dan hebben professionals ruimte nodig om maatwerk te leveren. En als we vinden dat professionals maatwerk moeten leveren en integraal moeten werken, dan moeten gemeenten ze die ruimte geven. Zonder maatwerk gieten we de burger feitelijk in beton. 1.3 Interactief proces Zowel bij de invoering als bij de uitvoering van de Jeugdwet is samenwerken met alle partijen die voor de zorg voor de jeugd relevant zijn van groot belang. Afstemming met en verbinden van beleid, doelen, belangen en activiteiten van deze partners is essentieel om onderling draagvlak te realiseren en om de slaagkans van de transitieopgave te vergroten. Daarbij gaat het ook om de vraag wat jeugden opvoedhulp kan bijdragen aan de doelen van andere maatschappelijke sectoren, zoals educatie en maatschappelijke participatie, van veiligheid en welzijn en van een veilige en gezonde leef- en woonomgeving. Om dit te realiseren hebben we een interactief beleidsproces gevoerd, dat zich kenmerkt door de principes: Van buiten naar binnen en niet over ons praten, maar met ons. Hiermee hebben we belanghebbenden zelf aan het woord gelaten, hen vanaf het begin mee laten denken en laten adviseren. Er zijn ronde tafelgesprekken gevoerd en interviews gehouden met diverse stakeholders. Ook zijn zij vaak deelnemer van werkgroepen in de projectmatige aanpak die we volgen om de decentralisatie te realiseren. Daarnaast zijn verschillende initiatieven ondernomen om belanghebbenden bij de voorbereidingen te betrekken. Zo is de provincie als adviseur betrokken in de stuurgroep Decentralisatie Jeugdzorg Zuid-Limburg. Met de overige financiers, zoals zorgkantoren wordt afgestemd in de werkgroep Opdrachtgeverschap van het project Djz. Er zijn kennismakingsbezoeken gebracht aan de meerdere zorgaanbieders en er is een bijeenkomst georganiseerd voor cliënten, ouders en aanbieders. In de Westelijke Mijnsteek zijn gesprekken gevoerd met instellingen en vertegenwoordigers van jongeren en hun ouders zoals ouderraden van scholen. Ook zijn in elk van de 3 subregio s zogenaamde klankbordbijeenkomsten georganiseerd. De Jeugdwet vraagt expliciet dat dit plan afgestemd wordt met het (passend) onderwijs. Daarvoor is met de besturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) opgestart. 1.4 De functie van de hoofdlijnennotitie. De wet kent een lange voorgeschiedenis met brede politieke instemming. Op het moment van het schrijven van dit stuk is het conceptwetsvoorstel ter behandeling aangeboden bij de Tweede Kamer. Voordat de wet is vastgesteld kan de inhoud dus nog van moties en amendementen worden voorzien. Ze staat dus nog niet vast. Het wetsvoorstel biedt wel voldoende houvast om de raad nu een hoofdlijnennotitie aan te bieden. Deze hoofdlijnennotitie bevat voldoende uitgangspunten om door de nieuwe raad in het voorjaar 2014 een uitvoeringsplan vast te laten stellen. Tevens kan het college op basis van de hoofdlijnennotitie met de voorbereiding van de inrichting van de uitvoering, zoals het inkopen van jeugdhulp, starten. In het najaar van 2014 kan de raad een definitief beleidsplan voor een langere periode vaststellen, waarin ze alle actuele ontwikkelingen mee neemt. De financiële contouren zijn dan ook helder. Deze planning doet recht aan het feit dat in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn en er een nieuwe raad komt. 9

10 Beslispunt 1: De hoofdlijnennotitie vast te stellen (richting), in het voorjaar 2014 een uitvoeringsplan tegemoet te zien (inrichting) en in het najaar van 2014 een definitieve kadernota tegemoet te zien. 10

11 2. De situatie in Zuid Limburg en de Westelijke Mijnstreek 2.1 De jeugd in de Westelijke Mijnstreek Met het overgrote deel van de jeugd in Nederland en onze regio gaat het goed. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hoort de Nederlandse jeugd tot de gelukkigste van de wereld. Onze jeugd is tevreden met de thuissituatie en op school. Nederlandse jongeren eten steeds minder ongezond en drinken steeds minder alcohol. Er is sprake van afnemende jeugdcriminaliteit. Uit Een Gezonde Kijk op Sittard-Geleen; GGD (2010) blijkt dat de jeugd in Sittard-Geleen het op veel fronten goed doet. Deze groep heeft minder ernstig overgewicht, rookt minder, ontbijt vaker, drinkt minder alcohol, binge drinkt minder, is minder vaak dronken en vaker lid van een sportclub in relatie tot het gemiddelde in Zuid-Limburg. Voldoende fruit eten en veilig vrijen laat nog geen positieve trend zien bij de jeugd. Overgewicht lijkt bij de jeugd te stabiliseren maar neemt nog toe bij meisjes (5 tot 6 jaar en 13 tot 14 jaar). Ook de leefstijl van veel jeugd in Beek ontwikkelt zich de laatste jaren redelijk gunstig: het algemeen alcoholgebruik en zwaar drinken zijn afgenomen. Jongeren in Beek zijn de laatste jaren vaker gaan ontbijten en zijn vaker lid van een sportvereniging. Ook het roken en softdruggebruik is afgenomen en aanzienlijk lager dan in de rest van de regio. Er zijn in Beek geen kinderen in achterstandswijken en een laag percentage van de kinderen in Beek woont in een uitkeringsgezin. Beek heeft het hoogste percentage hoogopgeleiden in de regio en er zijn minder werkloze jongeren ten opzichte van Zuid-Limburg en Nederland. Het percentage jongeren dat aangeeft gepest te worden of psychosociale problemen heeft is lager ten opzichte van de regio. Verder is de jeugdcriminaliteit in Beek beneden het landelijk gemiddelde. Daarnaast is er een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. Uit Een gezonde kijk op Schinnen; GGD (2010) blijkt, dat de jeugd in Schinnen het redelijk goed doet. De Schinnense jeugd rookt minder, gebruikt minder softdrugs, is vaker lid van een sportvereniging en heeft minder vaak (ernstige) overgewicht in relatie tot het gemiddelde in Zuid Limburg. Onder bij de jongeren in Schinnen is het alcoholgebruik en het binge-drinken afgenomen, maar zijn de percentages desondanks omvangrijk (69% van de 15- en 16-jarige ten opzichte van 66% regionaal). Een positieve ontwikkeling is dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Schinnen beginnen met drinken ten opzichte van het vorige onderzoek in 2005 gestegen is van ±11 naar ±12. Ook in Stein tenslotte is een gunstige trend in leefstijl van jongeren te zien: Ten opzichte van het onderzoek in 2005 is het (overmatig) alcoholgebruik en roken gedaald en men is vaker lid van een sportclub. Ook is er daling van overgewicht bij de jeugd tot 14 jaar. Steeds meer jongeren (en volwassenen) in Stein ontbijten dagelijks. Desondanks drinken de jongeren wel nog altijd meer dan leeftijdsgenoten in de regio en ze eten steeds minder groente en fruit. Er wordt daarentegen beduidend minder gerookt door jongeren in Stein dan in de rest van Zuid Limburg. Ontwikkeling regio, invloed krimp. Uit onderzoek van E`til blijkt dat Limburg ontgroent en vergrijst. Het aantal inwoners jonger dan 20 jaar daalt in de prognoseperiode van in 2012 naar in 2030 en in In de periode daalt het aantal inwoners tussen 20 en 65 jaar van bijna in 2012 naar circa in In dezelfde periode neemt het aantal 65-plussers toe van naar De jeugd die nu opgroeit neemt dus in aantal af en moet het inkomen verdienen voor een steeds groter wordende groep niet-werkenden. In de volgende tabel is de ontwikkeling voor de eerste 10 jaar na inwerkingtreding van de Jeugdwet opgenomen. 11

12 Aantal inwoners in Zuid Limburg 0 t/m 19 jaar Bron: Etil; Progneff, 2012 jaar aantal index , , , , , , , , , , ,9 In de tabel is het cijfer van 2011 niet opgenomen. De aantallen die het rijk verstrekt over gebruik van jeugdhulp en de voorlopige indicatie over budgetten zijn gebaseerd op De bevolking onder de 20 jaar omvatte toen in Zuid-Limburg inwoners. Op 1 januari 2015 is dat aantal volgens de prognose van E til gedaald met 5%. Vanaf 2015 tot 2020 daalt het aantal jeugdigen met nog eens 6,7%. N.B. De Jeugdwet geldt in beginsel voor jongeren tot 18 jaar. De instellingen die bevolkingsprognoses afgeven hanteren in hun cijfers schijven van 5 jaar. Vandaar dat in deze cijfers is uitgegaan van de jongeren tot 20 jaar. 2.2 Het huidige gebruik van Jeugdhulp Helaas gaat het niet met alle jeugd goed. Bij circa 12 % van de jeugd in Zuid-Limburg is ondersteuning nodig bij opgroeien en ontplooien. Bij 3-5% is deze ondersteuning structureel van aard en zijn er vaak problemen op meerdere leefgebieden. Er is dan inzet van gespecialiseerde hulp nodig. De cijfers over gebruik en budgetten zijn opgenomen in de bijlagen. 12

13 De gespecialiseerde jeugdhulp die onder de Jeugdwet gaat vallen: Overzicht huidige jeugdzorg: jeugd met beperkingen (nu AWBZ): - verstandelijk - lichamelijk - psychisch/ psychiatrisch langer dan 1 jaar Huidige instellingen Gastenhof, RIBW, Radar, Orbis etc. Indicatiestelling door CIZ, Zorgkantooren Bureau Jeugdzorg WM 990 verstrekkingen (ca. 20 % van de kinderen in zorg) 11,4 mio (34 % budget) Soorten hulp - ambulante hulp - dagvoorziening - 24 uurshulp - begeleiding - persoonlijke verzorging - vervoer - kortdurend verblijf jeugd GGZ (nu ZVW): - psychische problemen - psychiatrische problemen - verslaving Huidige instellingen Orbis, Mondriaan, Virenze, Amacura, 1e lijnspsychologen etc Indicatiestelling Zorgkantoor en Bureau Jeugdzorg, huisarts WM verstrekkingen (ca. 60 % van de kinderen in zorg) 7,8 mio (23 % van het budget) Soorten hulp - ambulante hulp - dagvoorziening - 24 uurshulp jeugd en opvoedhulp (nu Provincie): - opvoedproblemen verhelpen - veiligheid jongere herstellen Huidige instellingen Xonar, Rubicon, Mutsaerts, William Schrikker Indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg WM 545 kinderen (ca. 11% van de kinderen in zorg ) 8 mio (24 % budget) Soorten hulp - ambulante hulp - dagvoorziening - pleegzorg - 24 uurshulp Verplichte Jeugdzorg - veiligheid voor jeugdige of omgeving - dreiging gezond opgroeien Huidige instellingen Xonar, Rubicon, Mutasaerts, Raad voor de Kinderbescherming Bureau Jeugdzorg, Willem Schrikker, AMK Stichting Sint Joseph etc. Indicatiestelling door rechter WM kinderen jeugdbescherming kinderen in jeugdreclassering samen ca 3 mio (9 % budget) - 25 kinderen in gesloten jeugdzorg (0,5% kinderen in zorg); 2,7 mio (8 % van het budget Soorten - jeugdbescherming - jeugdreclassering - gesloten jeugdzorg Hulp voor jeugdigen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) De AWBZ financiert nu hulp voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen, ggz- hulp die langer duur dan 1 jaar en begeleiding en persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf buiten het gezin van jeugdigen. Deze vallen van vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Jeugdigen met verstandelijke beperking Kinderen en jongeren met een Verstandelijke Beperking (VB) hebben een lagere intelligentie met een IQ-score tussen de 50 en 85. Zij hebben daarnaast vaak een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, 13

14 waardoor hun sociale redzaamheid laag is. Bij kinderen met VB kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, en problemen in het gezin en de sociale context. Jeugdigen met VB komen vaak in andere vormen van zorg terecht, zo zijn 40 procent van de jongeren in de gesloten jeugdzorg, jeugdigen met VB. De begeleiding en de persoonlijke verzorging De begeleiding en de persoonlijke verzorging is voor jeugdigen die niet zelfredzaam zijn door een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of door somatische of psychiatrische problemen. Persoonlijke verzorging bij jeugdigen tot 18 jaar is gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. Het omvat hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als wassen, aankleden, verplaatsen in zit- of lighouding, eten en drinken, het toedienen van medicatie en naar het toilet gaan. Ook omvat het hulp die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerig kind en het stimuleren van zijn zelfredzaamheid. Jeugdhulp kan ook nodig zijn op school voor leerlingen die in de klas begeleiding of persoonlijke verzorging nodig hebben. Dit wordt onderdeel van het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In dat kader kan ook aan de orde komen hoe leerlingen te begeleiden die structureel maar een deel van de lesweek in de klas aanwezig kunnen zijn. Vervoer en kortdurend verblijf Het vervoer van jongeren en kortdurend verblijf buiten het gezin om de opvoeders te ontlasten die nu onder de AWBZ vallen, worden eveneens gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het gebruik van AWBZ hulp is in Zuid-Limburg 1,3 % hoger dan in Nederland. In de Westelijke Mijnstreek is dit vergelijkbaar. De kosten van AWBZ hulp zonder verblijf zijn in vergelijking met die van jeugd- en opvoedhulp en GGZ relatief hoog. Dit komt doordat het vaak gaat om kosten van begeleiding en verzorging om te voorkomen dat een jeugdige uit huis wordt geplaatst. Deze keert het zorgkantoor vaak uit in de vorm van persoonlijk gebonden budgetten (pgb s). Psychische problemen en stoornissen Eerstelijns psychologische zorg is kortdurende behandeling van lichte, niet complexe psychologische problemen, zoals gedragsklachten, klachten over het leggen van contacten, schoolleer- en concentratieklachten, stemmingsklachten, angst, depressie en opvoedproblemen. Professionals die eerstelijns psychologische zorg aanbieden zijn beroeps geregistreerde psychologen en orthopedagogen. Sommige huisartsen worden ondersteund door een praktijkondersteuner ggz die kortdurende hulp biedt bij psychische stoornissen (een POH-GGZ), dit zijn vaak sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. In de tweedelijns zorg worden jongeren behandeld met zware, complexe psychische klachten. Deze behandelingen worden nu betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). In Zuid-Limburg is in ,2 % meer GGZ- hulp ingezet dan het Nederlands gemiddelde. In de Westelijke Mijnstreek is dit percentage hoger en in Sittard-Geleen zelfs 4% meer (11%). Een verklaring hiervoor is niet voorhanden. In de gemeenten Schinnen, Beek en Stein is de GGZ-hulp nagenoeg gelijk aan het cijfer van Zuid-Limburg. In de Westelijke Mijnstreek omvat de huidige GGZhulp 60% van alle hulp die aan jongeren wordt verleend (in aantallen, niet in budget). In verhouding is de problematiek in de Westelijke Mijnstreek eveneens zwaarder dan gemiddeld of er wordt vaker dan gemiddeld de zwaardere 2 e lijnshulp ingezet waar mogelijk 1 e lijnshulp volstaat. Ook hiervoor is geen verklaring gevonden. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om de basispsychologie in te zetten voor zwaardere problematiek. Dit moet leiden tot een afname van de 2 e lijns zorg. 14

15 Ook voor de GGZ gelden de opmerkingen over ambulante en residentiële zorg die bij jeugd- en opvoedhulp zijn gemaakt. Jeugd en opvoedhulp Het doel van de gespecialiseerde of geïndiceerde jeugd- en opvoedhulp is opvoedproblemen te verhelpen of hanteerbaar te maken, maar ook de veiligheid van de jeugdige en/of van de samenleving te herstellen. Om deze doelen te behalen voert de gespecialiseerde zorg verschillende taken uit zoals het analyseren van problematiek door middel van verdere analyse en diagnostiek, het begeleiden en ondersteunen van (beroeps)opvoeders en professionals in het basisaanbod door middel van consultatie, het bieden van gespecialiseerde zorg, het organiseren van integrale zorg en het herstellen van de veiligheid van de jeugdige en de veiligheid van de samenleving. De provincie financiert nu de jeugd- en opvoedhulp. In de cijfers valt op dat het gebruik van jeugd en opvoedhulp in Zuid Limburg hoger is dan het Nederlands gemiddelde. In de Westelijk Mijnstreek is de jeugd- en opvoedhulp nagenoeg gelijk aan het Nederlands gemiddelde. In Beek en Stein is de inzet van opvoedhulp minder dan gemiddeld in Nederland en in Schinnen en Sittard-Geleen nagenoeg gelijk aan het Zuid-Limburgs gemiddelde. Bezien vanuit de inhoud, die voor de gemeenten voorop staat, is het voor een jeugdige het beste als hij opgroeit in zijn eigen gezin. Pas als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als zijn veiligheid in gevaar is, komt uithuisplaatsing aan de orde. Een pleeggezin heeft dan de voorkeur boven plaatsing in een instelling. Behalve dat deze volgorde voor de jeugdige heel belangrijk is, is het zo dat de kosten voor ambulante hulp fors lager zijn dan de kosten van verblijf buiten het eigen gezin. De kosten voor pleegzorg zijn eveneens lager dan de kosten van deel- of voltijd verblijf in een instelling. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering zijn twee bijzondere taken. Het doel van een kinderbeschermingsmaatregel is het opheffen van een bedreiging voor de veilige ontwikkeling van het kind. Het opleggen daarvan betekent dat wordt ingegrepen in het privéleven van de jeugdige en zijn ouders. Dit ingrijpen dient met waarborgen omkleed te zijn. Die waarborgen zijn: proportionaliteit en subsidiariteit, rechtsgelijkheid, verbod van willekeur, rechtszekerheid en uniformiteit. Alleen de kinderrechter kan besluiten tot een kinderbeschermingsmaatregel, na zorgvuldig onderzoek en advisering door de Raad voor de Kinderbescherming. Het doel van begeleiding door de jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en het realiseren van een gedragsverandering bij de jongere. Het jeugdstrafrecht houdt daarbij rekening met de eigen aard en ontwikkeling van de jeugdige. De waarborgen voor de jeugdbescherming gelden ook voor de uitvoering van de jeugdreclassering. De jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen nu onder financiering van de provincie. De inzet van jeugdbescherming is in Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek hoger dan het gemiddelde in Nederland. De inzet van jeugdreclassering is in Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek eveneens hoger dan het gemiddelde in Nederland. Gesloten jeugdzorg Wanneer de jeugdige zich aan de jeugdhulp die hij nodig heeft, onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken, kan gesloten jeugdhulp ingezet worden (gesloten jeugdzorg). Dit is een zeer zware en intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij de vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt, om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt of onttrokken wordt aan de hulp 15

16 die hij nodig heeft. Gesloten jeugdhulp heeft als doel jeugdigen met ernstige gedragsproblemen te behandelen en een dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat deze jeugdigen weer kunnen participeren in de maatschappij. De jeugdige wordt daartoe opgenomen in een gesloten accommodatie. Het regime van de gesloten jeugdzorg wordt nagenoeg ongewijzigd overgenomen in de Jeugdwet. De beoordeling of sprake is van dusdanig ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid dusdanig ernstig belemmeren dat gesloten jeugdhulp noodzakelijk is, is uiteindelijk aan de kinderrechter die een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging kan afgeven. De financiering van de gesloten jeugdzorg valt nu onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De jeugdzorgplus stelt bijzondere eisen aan professionals en de fysieke omgeving. Het is daardoor een dure vorm van hulpverlening. De inzet van jeugdzorgplus is in Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek hoger dan het gemiddelde in Nederland. Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Gemeenten worden verantwoordelijk om op bovenlokaal niveau een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) te organiseren. In het AMHK worden het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) geïntegreerd. Het doel van de integratie is een betere samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het AMHK wordt wettelijk verankerd in de Wmo. Het AMHK kent de wettelijke functies van: 1. advies over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 2. een meldfunctie bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 3. onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling Daarnaast heeft het AMHK de taak om indien nodig de raad voor de kinderbescherming en/of de politie in te schakelen en indien gewenst passende hulp te regelen. De meldingen bij het AMK zijn in Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek lager dan het gemiddelde in Nederland. 2.3 De specifieke ondersteuningsvragen in onze regio De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeente in haar beleidsplan opneemt op welke wijze zij zich heeft vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen. Hierbij moet gedacht worden aan kleine groepen jeugdigen die hoog specialistische zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld doofblinde jeugdigen en de groep ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. De beschikbare cijfers geven geen inzicht in de hoogte van deze specialistische zorg. Per gemeente in onze regio zullen deze aantallen niet bijzonder hoog zijn. Dit neemt echter niet weg dat de gemeente wel verantwoordelijk is voor de benodigde jeugdhulp (vaak landelijk) ten behoeve van deze jeugdigen. In het uitvoeringsplan zullen wij hier nader op ingaan. 16

17 3. Wat willen we bereiken? 3.1 De opgave Opgave voor de gemeente In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (dus inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb en gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De verantwoordelijkheid van gemeenten omvat: 1. het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 2. het vergroten van preventie door het versterken van de pedagogische infrastructuur 3. het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod; 4. het treffen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht, vergelijkbaar met de compensatieplicht Wmo), als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden; 5. de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 6. het voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling; 7. de regie over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid; 8. het voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders of netwerkpleegouders die te maken hebben met hulpverleners. Leeftijdsgrens In het wetsvoorstel voor de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing geldt op basis van de Jeugdwet geen leeftijdsgrens. 3.2 Visie op de jeugdhulp in Zuid Limburg en de Westelijke Mijnstreek De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben samen een gemeenschappelijke conceptvisie uitgewerkt die is getoetst aan de visie van jongeren, ouders, deskundigen, professionals en instellingen. Voor de hoofdlijnennotitie kiezen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek ervoor aan te sluiten bij de visie van Zuid-Limburg. De conceptmissie luidt (juli 2013): Gezond opgroeien, talent benutten en meedoen Goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats belangrijk voor het kind. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond opgroeien. Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, actief participeren in school en samenleving. Door hierin te investeren, brengen we een fundament aan voor welzijn, economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. 17

18 Kind centraal Het kind en de jongere staan in onze visie centraal. Bij de zorg voor de jeugd is de leefwereld van jeugdigen en hun opvoeders ons vertrekpunt. Hierbij realiseren we een eenduidige en eenvoudige uitvoering. Eigen verantwoordelijkheid Vanuit de eigen verantwoordelijkheid worden ouders en jongeren altijd, actief en van het begin af aan betrokken bij de hulp en steun die zij nodig hebben en ze houden hierbij de regie. Verschillende domeinen dragen hieraan bij: onderwijs, economie, arbeidsmarkt, gezondheid, vrije tijd, wonen, veiligheid en jeugdhulp. Veiligheid voorop Als de veiligheid van kinderen of de omgeving in het geding is, wordt opgetreden om de veiligheid te herstellen (leerplicht, jeugdbeschermingsmaatregelen, strafrecht). Want boven alles geldt dat de veiligheid van het kind gewaarborgd moet zijn. Cultuuromslag Om deze visie, samen met de forse bezuinigingen (15%) en de herverdeeloperatie (waar Zuid Limburg naar verwachting nadeelregio is), te realiseren zal ook de cultuur en de werkwijze van de professionals, opleidingsinstituten voor de zorg, ambtenaren en het gemeentebestuur van oriëntatie moeten veranderen. Heldere politieke keuzes en voldoende draagvlak zijn essentieel bij de herinrichting van het gewone opvoeden en de zorg voor de jeugd. Eenvoudig, uitvoerbaar en betaalbaar Het nieuwe duurzame zorgstelsel moet eenvoudig, uitvoerbaar en betaalbaar worden en vraaggericht. Het stelsel is niet gericht op het beheersen en vermijden van elk risico. Dit past in de vernieuwingswens van jongeren en ouders die echt willen meesturen op de inrichting en kwaliteit van hun eigen leven. Nabij en maatwerk De nieuwe professionaliteit gaat uit van nabijheid van zorg, gericht op wat zelf kan en wat daarnaast de jongere/ouders nodig hebben (maatwerk). Die samenkracht (eigen regie en nabijheid) betekent vertrouwen geven en loslaten waar het kan. Dit betekent een nieuw evenwicht tussen overheid en samenleving. Beslispunt 2: Als missie vast te stellen: Gezond opgroeien, talent benutten en meedoen Goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats belangrijk voor het kind. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond opgroeien. Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, actief participeren in school en samenleving. Door hierin te investeren, brengen we een fundament aan voor welzijn, economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. Als uitgangspunten vast te stellen 1. de jeugdige staat centraal 2. we gaan uit van eigen verantwoordelijkheid 3. veiligheid staat voorop 4. er is een transformatie nodig van de jeugdhulp 5. het zorgstelsel moet eenvoudig, uitvoerbaar en betaalbaar zijn 6. hulp is nabij en hulp is maatwerk 18

19 3.2 Welke rol neemt de gemeente in? Zelfredzaamheid en participatie De verzorgingsstaat kan in zijn huidige vorm niet voortbestaan. Het aantal werkenden dat de verzorgingsstaat betaalt neemt verder af en het aantal niet werkenden dat zorg nodig heeft groeit. Een cultuur die in meer dan een halve eeuw is gegroeid, moet een omslag krijgen naar een nieuwe cultuur. Wat die nieuwe cultuur is, is alleen in abstracte begrippen duidelijk en een nieuwe cultuur ontstaat niet door deze te beschrijven en gaat niet in door een knop om te draaien. Er is een cultuuromslag nodig bij burgers die zich niet meer kunnen opstellen als klant richting de overheid voor een zorgaanbod waar zij recht op hebben. Burgers moeten investeren in het realiseren van hun zelfredzaamheid. Compensatie door de overheid is gericht op en begrensd door wat nodig is om zelfredzaam te zijn en te participeren. Er is een cultuuromslag nodig bij de gemeente, die niet meer automatisch de rol heeft om de burger de zorg te geven waar deze om vraagt. De rol van de gemeente is primair om ondersteuning te geven in het proces dat er toe leidt dat burgers deze zorg zelf organiseren met andere burgers en maatschappelijke instellingen. Opdrachtgever Om leefdomeinen te integreren, budgetten te ontschotten en te werken volgens de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is een belangrijke randvoorwaarde dat de gemeente de 3 d s en aanpalende regelingen uitvoert vanuit één stelsel en één werkwijze. Hoe deze uitvoering er precies gaat uitzien, is op het moment dat dit stuk wordt geschreven in de ontwerpfase. In het uitvoeringsplan dat in het voorjaar van 2014 wordt aangeboden, werken we de uitvoering uit. Partner in samenwerking Gemeenten krijgen met voor hen nieuwe partners (zorgverzekeraars, diverse zorgaanbieders) en onbekende en gespecialiseerde terreinen van doen. Deze onbekende terreinen worden beter betreden als gemeenten hierin samenwerken. Bij de bepaling van de hoofdlijnen vindt de samenwerking plaats op de schaal van de 18 Zuid Limburgse gemeenten. Bij de uitvoering vindt de samenwerking vooral plaats op de schaal van de Westelijke Mijnstreek. De samenwerking richt zich op de volgende onderwerpen: - de bepaling van de criteria voor het verlenen van zorg - inhoudelijke expertise en administratieve organisatie - herbestemming maatschappelijk vastgoed. - samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders - opdrachtgeverschap gemeenten naar zorgaanbieders Efficiënt en financieel stabiel overheidsbedrijf De gemeenten willen uitkomen met het budget dat het rijk beschikbaar stelt voor de decentralisatie en daarmee een efficiënt en financieel stabiel overheidsbedrijf zijn. 19

20 3.3 Doelstellingen. De gemeenten formuleren de volgende doelen voor de uitvoering van de Jeugdwet: 1 Investeren in preventie: Met het merendeel (80%) van de kinderen en jongeren (0-18 jaar) in Zuid-Limburg gaat het goed. Dat wil niet zeggen dat er geen opvoed- of opgroeivragen zijn. Maar het betekent wel dat ouders en kinderen deze problemen zelf (met steun van omgeving) oplossen. Om zich te ontplooien hebben kinderen onder andere stimulans, verzorging, veiligheid en bescherming nodig. Ouders dragen hiervoor zelf verantwoording, samen met hun sociale netwerk. a) Bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders Soms is opgroeien kwetsbaar en gaat opvoeden niet vanzelf. Dan zijn er vragen of is lichte (opvoedings) ondersteuning nodig. Gezinnen hebben dan behoefte aan adequate informatie en/of kortdurende ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving (thuis, op school, in de buurt). De vraag en mate van zelfredzaamheid en kansen van de jongeren en de ouders zijn leidend. Informatie moet laagdrempelig, betrouwbaar en eenvoudig bereikbaar zijn. Opvoed- en opgroeivragen kunnen online gesteld worden en er zijn natuurlijke plekken in de buurt waar ouders en kinderen komen waar mensen hen met raad en daad kunnen bijstaan (jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, integraal kindcentrum, jongerenwerkers, huisarts, etc.). b) ontzorgen en normaliseren door het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, buurten, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen We ondersteunen jongeren en ouders door het versterken van de directe leefomgeving van het kind (o.a. leefbare veilige wijken, kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, etc.). Deze ondersteuning is aanvullend op het opvoeden. c) Investeren in vroege signalering Opgroeien en opvoeden kan stagneren. Dit hoeft niet altijd meteen zichtbaar te zijn. Dan lijkt er niet veel aan de hand. Daarom is alertheid, signaleren en aanpakken vanuit alle leefgebieden een must bij kwetsbare gezinnen. Het doel bij het opvoeden versterken is om de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving rond jongeren te versterken. Indien nodig worden informele steun en/of sociale netwerken verstevigd. 2 Het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp met een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod dat: a) het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving (eigen kracht) inschakelt, herstelt en versterkt Het is belangrijk dat jeugdigen centraal staan bij hun eigen hulpverleningsproces en dat wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en die van hun ouders om regie te voeren over hun eigen leven. Bij het centraal stellen van de cliënt en het versterken van zijn positie kan het niet anders dan dat jongeren en ouders actief worden betrokken bij het inventariseren van en de keuze voor de gewenste vormen van hulp die passend zijn bij hun vragen en wensen in hun directe omgeving. Een belangrijk aspect is dat niet over ouders en de jeugdige wordt gesproken, maar met hen: de betrokkenheid van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving bij de aanpak is cruciaal. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind en het gezin geboden. b) via een laagdrempelige en herkenbare toegang bereikbaar is De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek organiseren de toegang zo dat - deze een herkenbare en laagdrempelige toegang tot jeugdhulp biedt - passende hulp tijdig wordt ingezet en dat de juiste expertise beschikbaar is; - deze voorziet in een consultatiefunctie voor professionals die werken met jeugdigen; - directe interventie in crisissituaties mogelijk maakt 20

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek PLANNING DJWM 2013 2014 9 10 11 12 1 2 Besluitvormingsproces aanleveren stuurgroep 18 Stuurgroep DJZ WM 26 vastgesteld Sittard-Geleen

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016

Concept Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 Concept Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 Inspraakversie Sittard-Geleen, 15 juli 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Beslispunten 6 1. Inleiding 7 1.1 Samenhang 3 decentralisaties 8 1.2 Jeugdwet

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Verordening Jeugdhulp Opsterland 2015 De raad van de gemeente Opsterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op de artikelen 2.2, 2.9, 2.10,

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Voor de jeugd; nieuw jeugdstelsel Eijsden-Margraten 2014-2017.

Voor de jeugd; nieuw jeugdstelsel Eijsden-Margraten 2014-2017. Voor de jeugd; nieuw jeugdstelsel Eijsden-Margraten 2014-2017. Position Paper Het totale stelsel van zorg voor de jeugd verandert de komende jaren fundamenteel. Op dit moment zijn het ministerie van VWS,

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD

KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD KANSRIJK OPGROEIEN IN LELYSTAD Samenvatting Kadernota Jeugdhulp Onze ambitie Als gemeente Lelystad willen we kansen geven aan kinderen. Ons beleid is erop gericht dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Inhoudsopgave. 1. Hoofdlijnen stelselwijziging jeugd. 2. Probleemanalyse

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL. Inhoudsopgave. 1. Hoofdlijnen stelselwijziging jeugd. 2. Probleemanalyse MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen stelselwijziging jeugd 2. Probleemanalyse 3. De verantwoordelijkheid van de gemeente 4. De toegang tot jeugdhulp 5. Jeugdbescherming en

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Offerte aanvragen voor 1. Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, 2. Jeugd- en Opvoedhulp en 3. Jeugdzorgplus (gesloten jeugdhulp).

NOTULEN / VOLGNR.: Offerte aanvragen voor 1. Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, 2. Jeugd- en Opvoedhulp en 3. Jeugdzorgplus (gesloten jeugdhulp). ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Offerte aanvragen voor 1. Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, 2. Jeugd- en Opvoedhulp en 3. Jeugdzorgplus (gesloten jeugdhulp). Voorgesteld besluit: - in te stemmen met

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt:

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt: TOELICHTING OP DE VERORDENING JEUGDHULP STICHTSE VECHT WEESP, WIJDEMEREN 2015 ALGEMENE TOELICHTING Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet

Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Aan Van Commissie VWS Marijke Vos, voorzitter MOgroep Datum 3 september 2013 Position paper MOgroep, Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Betreft Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 Burgemeester en Wethouders van Eemnes gelet op de artikel 2, derde lid, artikel 4, en artikel 6, derde en vierde lid van de Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten

Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten 14 februari 2013 Geschreven door Christine Flaten en Will Hessels Opdrachtgevers: wethouders Maret Rombout, Jeroen Gebben en Henk Dokter Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

2 7 JAN.2015 Gemeente Delft

2 7 JAN.2015 Gemeente Delft K/1 Qescand archief 2 7 JAN.2015 Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 14-10-2014 A.H. Hekker,

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Themasessie Jeugdzorg. Achtergrondinformatie

Themasessie Jeugdzorg. Achtergrondinformatie Themasessie Jeugdzorg Achtergrondinformatie Themasessie Jeugdzorg Belangrijke kengetallen Landelijk De overgang van het huidige naar het nieuwe jeugdzorgstelsel moet op 1 januari 2015 zijn afgerond. Bij

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Routekaart transitie Jeugdzorg. Deel 1: Inhoud. 1. Waarom decentralisaties?

Routekaart transitie Jeugdzorg. Deel 1: Inhoud. 1. Waarom decentralisaties? Routekaart transitie Jeugdzorg De komende jaren zal het lokaal bestuur in belangrijke mate in het teken staan van de op handen zijnde decentralisaties. Gemeenten krijgen er een omvangrijk takenpakket bij

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie