Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1"

Transcriptie

1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De opgave De aanpak De rol van de gemeente in het sociaal domein Kern van de bestuursopdracht De schaal van de ontwikkeling 4 2. Context van de herstructurering sociaal domein Drie decentralisaties Rode draad in de decentralisaties Wijkgerichte uitvoering 5 3. Inhoudelijk kader Bestaand beleid Te bereiken doelen per decentralisatie Uitgangspunten voor herstructurering sociaal domein 8 4. Aanzet tot de stip op de horizon 9 5. Inrichting proces Procesmatige uitgangspunten "Van buiten naar binnen" Kaderstelling gemeenteraad Planning: wat gebeurt wanneer Programmaorganisatie 12 Voorstel aan de directie: 14 Bijlage 1: Projectdocumenten Projectdocument WWNV Projectdocument decentralisatie Jeugdzorg Projectdocument Begeleidingsfunctie Wmo 24 Bijlage 2: Factsheets drie decentralisaties 28 Bijlage 3: Uit te nodigen organisaties tbv werkconferentie 30 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 2

3 1. Inleiding 1.1 De opgave De gemeente Ede krijgt de komende jaren door de rijksoverheid enkele omvangrijke nieuwe taken toebedeeld in het sociaal domein. Met de overdracht van taken komen ook substantiële middelen mee, zij het met de nodige bezuinigingen daarop. Voor de Edese begroting heeft de optelsom van de drie decentralisaties in geld een omvang van maar liefst circa 75 miljoen structureel! Tegelijkertijd zijn het taken waarvan het gebruik door burgers afgelopen jaren enorm is gestegen. En de verwachting is dat die stijging zich nog verder voortzet. Kortom, de gemeente ziet zich gesteld voor een enorme opgave om meer te doen met minder geld. Nu is dit niet nieuw voor de gemeente, want in eerdere decentralisatieoperaties was dat niet anders. Wat deze opgave wél extra lastig maakt is dat het bij de nieuwe taken overwegend gaat om kwetsbare tot zeer kwetsbare doelgroepen en individuen. Dit hebben Nicis en Ecorys ook vastgesteld in hun onderzoeksrapport dat op 23 november jl. is opgeleverd in opdracht van de G32-gemeenten, getiteld Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein. In dat rapport is aangegeven dat voor bepaalde huishoudens extra risico s ontstaan door een cumulatie van effecten als gevolg van de diverse ingrepen in het sociale domein. De gemeente zal dus alles op alles moeten zetten om passende ondersteuning te kunnen blijven bieden aan deze (groepen) burgers. 1.2 De aanpak De geschetste opgave is complex, vooral vanwege de schaarste aan middelen die ermee gepaard gaat. Toch zijn er kansen. De nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties vertonen namelijk grote raakvlakken, zowel onderling als met een aantal bestaande taken in het sociaal domein. Door de nieuwe taken op een slimme en vernieuwende manier te verbinden met bestaande taken ontstaat synergie. Die synergie kent vele vormen. In deze bestuursopdracht worden meerdere aspecten daarvan toegelicht en omgezet in een programma-aanpak. Overkoepelend doel van de bestuursopdracht is daarmee om het totale sociale netwerk in Ede, binnen de beschikbare middelen, effectief aan te laten sluiten op de actuele behoeften in de samenleving. In deze notitie wordt beschreven vanuit welke visie en in welke richting concrete veranderingen in het sociaal domein worden ingezet. 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein De gemeente biedt in het sociale domein met name ondersteuning aan burgers (eventueel ook ongevraagd) die op eigen kracht niet in staat zijn voldoende zelfredzaam te participeren in de samenleving. Nieuwe wetten en nieuw beleid gaan veel meer uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Om dit ook écht waar te maken is een mentaliteitsverandering nodig bij de burger zelf, diens directe omgeving en bij alle organisaties die tot nu toe een ondersteunende rol vervullen, in welke vorm dan ook. Overigens geldt die mentaliteitsverandering ook voor de gemeente zelf. De gemeente neemt hierin het voortouw en stuurt en faciliteert vervolgens het ontwikkelproces. Dit kan overigens wel betekenen dat burgers met een andere pakket aan ondersteuning te maken krijgen en dat zal soms teleurstellingen opleveren. Ook kunnen soms bestaande subsidierelaties anders worden ingevuld of beëindigd. Beide groepen (getroffen burgers en instellingen) zullen de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk hierop aanspreken. 1.4 Kern van de bestuursopdracht Wij kiezen in deze bestuursopdracht voor een interactief ontwikkelproces, waarbij burgers en hun vertegenwoordigers vooraan staan, maar waarbij ook de professionals en hun organisaties actief participeren in de planvorming. De gemeente initieert daarbij de totstandkoming van een visie, die zo breed mogelijk wordt gedragen. Deze visie is vervolgens richtinggevend voor de concrete vertaling in doelen, te behalen resultaten en daartoe leidende concrete plannen en activiteiten. Vanwege de breedte van het totale sociaal domein wordt gekozen voor een integrale programma-aanpak. Daarnaast wordt binnen het programma voor elk van de decentralisaties een afzonderlijke projectopdracht vastgesteld. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 3

4 1.5 De schaal van de ontwikkeling Het sociaal domein is aanwezig op meerdere schaalniveaus. Op inhoud heeft het sociaal domein o.a. te maken met het individu, diens gezin en diens directe omgeving. Daarnaast is het sociaal domein herkenbaar op wijk- en dorpniveau, op lokaal niveau en op regionaal niveau. Qua organisatie en sturing geven wij de voorkeur aan een ontwikkeling op Foodvalley-niveau, overigens met behoud van lokaal maatwerk in de uitvoering. De opschaling tot Foodvalleyniveau verloopt echter gefaseerd. Voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv) vindt nl. eerst de ontwikkeling plaats op het niveau van de Gemeenschappelijke Regeling Permar (Ede, Wageningen, Renkum, Barneveld, Scherpenzeel). De andere 2 decentralisaties worden wel al direct - deels - op het niveau van de Foodvalley-regio ontwikkeld. Een regionale insteek is belangrijk omdat: a. veel betrokken organisaties al regionaal werken en georganiseerd zijn; b. voor de Wwnv een effectieve werkgeversbenadering een regionale aanpak vergt; c. door het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van beleid efficiencywinst valt te behalen Deze bestuursopdracht geeft Ede een goede basis om het Edese standpunt in de regio uit te dragen. Overigens is van wezenlijk belang dat snel duidelijkheid ontstaat over de bestuurlijke schaal waarop t.z.t. besluitvorming zal plaats vinden. Op die schaal worden namelijk dan ook de decentralisaties ontwikkeld en qua besluitvorming voorbereid. Ook moet op voorhand in de regio consensus bestaan over de aanpak, de planning, fasering en reikwijdte van de opdracht. Tenslotte is het van belang om vooraf een gezamenlijk gedragen visie en ambitie vast te stellen en mee te geven. 2. Context van de herstructurering sociaal domein 2.1. Drie decentralisaties Directe aanleiding voor deze bestuursopdracht vormen de onderstaande drie decentralisaties in het sociaal domein, waarvan het kabinet heeft aangegeven dat die taken naar de gemeenten moeten worden verschoven. Heel beknopt weergegeven houden de decentralisaties het volgende in. 1. Decentralisatie Awbz, functie Begeleiding Inhoud. de functie Begeleiding wordt als recht geschrapt in de Awbz. Gelijktijdig wordt de Wmo uitgebreid met deze functie en wordt deze daarmee ondergebracht in het zgn. compensatiebeginsel, net als de huidige gemeentelijke Wmo-taken huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen. Situatie Ede. Momenteel maken in Ede 1500 tot 2000 inwoners gebruik van de functie Begeleiding. Zij behoren tot diverse doelgroepen, meest met een psychiatrische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook de aard van de voorzieningen en de uitvoerende organisaties zijn divers. Voor Ede is met de functie Begeleiding een substantieel bedrag gemoeid van circa 24 miljoenl. 2. Decentralisatie Jeugdzorg Inhoud. In fasen wordt tussen 2014 en 2016 alle jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht om zo de zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen in één hand te leggen. Het recht op jeugdzorg vervalt en wordt ook hier omgevormd tot compensatie, in aansluiting op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders en hun sociale omgeving. Situatie Ede. Op basis van kengetallen komen in Ede momenteel zo n 750 tot 1300 inwoners met Jeugdzorg in aanraking. Ook in dit werkveld is de diversiteit van voorzieningen en organisaties groot. Het meeste aanbod aan jeugdzorg is regionaal georganiseerd. Om die reden wordt voor deze decentralisatie een regionale aanpak ontwikkeld in Foodvalley-verband. Hoewel er nog beperkte informatie beschikbaar is, is voor Ede met de Jeugdzorg een bedrag gemoeid van ca. 25 miljoen. N.B. Het is nog onzeker op welke manier de overheveling van de jeugdzorg zal plaatsvinden. Dit kan gefaseerde invoering of in één keer. Tot nu toe wordt ingezet op een gefaseerde invoering die zal plaatsvinden in het tijdvak Wet werken naar vermogen (Wwnv) Inhoud. Er komt met de invoering van de Wwnv (door het kabinet al voorzien per ) één wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ten opzichte van nu worden daarbij enkele gelijktijdige verschuivingen in gang gezet. De werkvoorziening (in Ede e.o. Permar) wordt ingeperkt tot beschut werken, waardoor de instroom vermindert tot ongeveer eenderde van nu. Een deel van de inwoners met een Wajonguitkering worden samen met de bestaande regelingen Wwb en WIJ omgevormd tot één generieke regeling. Gemeenten moeten deze doelgroepen vooral m.b.v. het instrument loondispensatie i.s.m. werkgevers aan regulier werk - op maat helpen. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 4

5 Situatie Ede. Naast de bestaande ca uitkeringsgerechtigden Wwb en WIJ in Ede komen daar naar verwachting circa 300 Wajongers en 300 Wsw-ers bij. Hoewel de Wwnv gaat om heel veel geld (ca. 25 miljoen, incl. Wwb en Wsw, m.n. voor uitkeringen), is de financiële ruimte voor schakeling naar regulier werk drastisch ingeperkt. Het Participatiebudget is teruggeschroefd van 6,5 naar 3,2 miljoen. 2.2 Rode draad in de decentralisaties Allereerst lopen de decentralisaties komende jaren parallel aan elkaar. De planning van het rijk is: Decentralisatie Ingangsdatum Invoering Wet Werken naar Vermogen 1 januari 2013 Decentralisatie AWBZ-functie Begeleiding 1 januari nieuwe situaties 1 januari idem en bestaande situaties Jeugdzorg 1 januari 2014 (start gefaseerde invoering) Voorts hebben de drie decentralisaties een aantal gemeenschappelijke kenmerken: er wordt een groter appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, de gemeente moet meer burgers bedienen, maar moet dit met minder geld doen de nieuwe regelingen veranderen van "recht op" naar "compensatie van" de gemeente komt in aanraking met veel nieuwe aanbieders en specialismen de gemeente heeft een kernverantwoordelijkheid in de toewijzing van middelen veel van de nieuwe aanbieders zijn georganiseerd op regionaal niveau. de nieuwe taken raken sterk aan bestaande taken; dit biedt kansen voor meer integraliteit het herijken van nieuwe en bestaande taken biedt kansen op wijkniveau (zie 2.3) 2.3 Wijkgerichte uitvoering Bij alle drie decentralisaties gaat het om de ondersteuning van burgers in hun sociale context. Veelal gaat het daarbij primair om ondersteuning achter de voordeur. Van daaruit gaat het echter ook erom verbindingen te leggen in de directe leefomgeving en op wijkniveau aansluiting te zoeken op de (collectieve) voorzieningen en werksoorten die daar actief zijn. Komende jaren sturen wij geleidelijk aan op meer wisselwerking tussen de individugerichte ondersteuning en de groepsgerichte participatie op wijkniveau. Daarbij sluiten wij ook aan bij de samenwerking die door Wijkwerk is opgebouwd met (netwerk-)partners. Wijkwerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het mee ontwikkelen, opzetten en faciliteren van collectieve arrangementen op het niveau van de wijk/buurt. Wijkwerk kan ook bewoners ondersteunen en faciliteren bij zelforganisatie. Wijkwerk stimuleert bewoners zich in te zetten voor elkaar en werkt nauw samen met vrijwilligersorganisaties. Omtrent de ontwikkelingen van Wijkwerk verschijnt begin 2012 een afzonderlijke notitie. Daarin zal ook worden aangesloten op deze bestuuropdracht. Visueel kan de parallelle ontwikkeling als volgt worden weergegeven: Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 5

6 Onderstaande figuur geeft de inhoudelijke samenhang tussen de decentralisaties en het wijkwerk schematisch weer: compensatie. Multidisciplinair Team met regie wijkzorgteam Doorontwikkeling Wijkwerk Verbinding sociaal en fysiek lichte ondersteuning - ankerorganisaties eigen initiatief verenigingen, clubs, bedrijven etc. preventie Appèl op eigen kracht 3. Inhoudelijk kader 3.1. Bestaand beleid De drie decentralisaties betreffen het sociale domein, waarvoor de gemeente Ede in de afgelopen jaren al het nodige beleid heeft vastgesteld. Te beginnen bij het convenant voor de bestuursperiode (raad april 2010), dat het volgende kader geeft: Ede: voor iedereen een goede samenleving, gebaseerd op ontmoeting en verbinding. De gemeenteraad heeft dit kader uitgewerkt in Kiezen en delen, de nota sociaal maatschappelijk domein (raad 27 mei 2010). De kern hiervan richt zich op participatie, preventie en compensatie: De gemeente Ede staat voor een samenleving waarin burgers meedoen. Een samenleving met zelfstandige en zelfredzame burgers, waar niemand aan de kant hoeft te staan,waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor anderen en voor hun leefomgeving. Deze doelstelling vraagt om actief burgerschap. Ontmoeting en sociale samenhang, samen met zelforganisaties, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit wil in de praktijk zeggen dat de burger in eerste instantie zelf aan zet is. Voor wie niet in staat is op eigen kracht mee te doen, zal de overheid belemmeringen voor participatie in alle redelijkheid compenseren. De kern van de koers van de gemeente Ede is dan ook participatie. Alle plannen en activiteiten van de gemeente moeten bijdragen aan dit doel. Compensatie en preventie zijn wegen om dit doel te bereiken. Samenvatting bestaande kaders Eigen verantwoordelijkheid burger staat voorop; uitgaan van diens kracht en diens behoefte/vraag. Voorkomen is beter dan genezen: dit vraagt goed functionerende basisvoorzieningen. Bij complexe situatie inzetten op 1 gezin/adres, 1 plan Wat enkelvoudig kan, enkelvoudig laten Geen bureaucratie; minimale overhead (bundelen en waar mogelijk samenvoegen) Directe stuurkracht Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 6

7 Tenslotte hebben wij onlangs een Wmo-beleidskader vastgesteld, waarin de volgende ambities staan: o verhogen van de participatie van alle burgers o burgers in eigen kracht zetten o op de juiste schaal maatschappelijke ondersteuning organiseren (regio,wijk/buurt) o maatschappelijke ondersteuning integraal en in samenhang bieden o maatschappelijke ondersteuning duurzaam financieel beheersbaar houden Deze ambities willen we langs de volgende wegen bereiken: o Wmo in de wijk Wijkwerk o Wonen, welzijn en zorg beleid verbinden in samenhang met werk en inkomen o Innovatie van dienstverlening en organisatie 3.2. Te bereiken doelen per decentralisatie Wet Werken naar Vermogen klant-perspectief Mensen werken naar vermogen aan een zelfstandig bestaan Wat mensen zelf nog kunnen staat voorop Jeugdzorg Eén plan, één gezin; minder hulpverleners in één gezin Vraaggericht aanbod vanuit het primaat en de plicht tot opvoeden door de ouders en de directe omgeving Begeleiding AWBZ Effectief en sluitend aanbod van ondersteuning en begeleiding. Niet beperking maar competentie staat voorop. Eigen kracht versterken Eigen kracht versterken Vraaggericht organisatieperspectief Netwerkorganisatie in de regio, met allen die bijdragen aan de realisatie van het doel dat iedereen naar vermogen mee doet. Beschut werken en dagbesteding voor de groep die niet kan werken Strategische en innovatieve allianties met werkgevers in de Food Valley Preventief: zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijk Integrale aanpak: context/ andere problemen meenemen in de aanpak Minder versnippering / reductie aantal aanbieders Samenhangend stelsel zonder schotten Centrale toegang / indicatie Reductie van het aantal aanbieders Vanuit het organisatieperspectief is het uiteindelijk te bereiken resultaat de realisatie van een regionale uitvoeringsorganisatie voor werkzoekenden én werkgevers De drie decentralisaties hebben onderlinge overlap op ondermeer de volgende onderdelen: doelgroep - jongeren (bijv. 18+ met jeugdzorg en instroom WWNV) - multiprobleemgezinnen (ondersteuning vanuit alle drie decentralisaties) preventie - tijdige jeugdzorg voorkomt instroom in bijstand (Jeugdzorg - WWNV) - goede begeleiding maakt iemand geschikt voor werk (AWBZ - WWNV) organisatie-inrichting - indicatiestelling (m.n. Jeugdzorg en AWBZ) - aanbesteding (expertise-uitwisseling) - inzet in de wijk - afspraken in regionaal verband Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 7

8 3.3. Uitgangspunten voor herstructurering sociaal domein a. De eigen kracht van de burger staat centraal; de professional ondersteunt alleen waar nodig b. Op een enkelvoudig probleem past een enkelvoudige voorziening c. Bij een complex probleem wordt ingezet op één professional per huishouden die zorgt voor integrale indicatiestelling en klantregie: hij schakelt aanvullende specialismen alleen in waar nodig d. Burgers, professionals en de gemeente worden partners met onderscheiden en gedeelde verantwoordelijkheden. De rolverdeling tussen burgers, professionals en gemeente is als volgt: - Burgers/doelgroepen formuleren de vraag van ondersteuning (samen met de gemeente) - Professionals ontwikkelen voor complexe zaken een integrale, vraaggerichte aanpak met minimale regels en overhead (samen met de gemeente) - Bestuurders van zorg/welzijnsorganisaties herijken hun organisatie, systemen, processen en middelen in aansluiting op de vraag van burgers en professionals (samen met de gemeente) e. Maatschappelijke organisaties worden vroegtijdig betrokken in het veranderproces. Over de mogelijke consequenties van alle veranderingen gaan we open met elkaar in dialoog. 3.4 Enkele aanvullende vragen rond de decentralisatie van de Jeugdzorg De onder 3.3. aangegeven uitgangspunten gelden ook voor de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, vooral voor die taken die zich richten op de (pedagogische) ondersteuning van ouders bij de opvoeding, kerntaak van de huidige Centra voor Jeugd en Gezin. De decentralisatie van de Jeugdzorg gaat echter ook over taken waar de opvoeding om bepaalde redenen wordt overgenomen. Vooral die taken roepen de vraag op welke rol de gemeentelijke overheid daarin kan en moet nemen. De gemeente krijgt een zorgplicht en wordt daarmee verantwoordelijk voor een adequate aanpak. Maar hoe geeft de gemeente die verantwoordelijkheid vorm? Is de gemeente daarbij alleen opdrachtgever of wil de gemeente ook over een eigen doorzettingsmacht beschikken als een problematiek daarom vraagt? Hoe kan je als gemeente effectief sturen op de (ook bestuurlijke) risico s? En hoe voorkom je aan de andere kant een nieuwe bureaucratie? En welke rol gaat de rechterlijke macht in dit soort zaken spelen als dit tot bezwaar- en beroepsprocedures leidt? Dit soort vragen gaan steeds sterker spelen naarmate de gefaseerde decentralisatie van de Jeugdzorg verder gaat. De gemeente krijgt namelijk steeds meer verantwoordelijkheid voor steeds complexere problemen. Problemen die ook breder gaan dan de jeugdzorg zelf. Daarbij bestaan ook dwarsverbanden met o.a. de justitiële organisaties (het Veiligheidshuis) en de gemeentelijke taken op gebied van openbare orde en veiligheid, Maar ook andere domeinen, zoals wijkbeleid en woonbeleid raken aan deze materie. Deze complexiteit krijgt in het ontwikkelproces nog verder vorm bij de uitwerking van de Bestuursopdracht. Om voorgaande hoofdstukken wat meer tot leven te brengen, schetsen wij in hoofdstuk 4 een toekomstbeeld voor 2015 dat ons voor ogen staat. Daarin stellen wij ons de vraag wat er in de praktijk in 2015 anders moet zijn om de herstructurering van het sociaal domein in Ede e.o. als succesvol aan te merken..als Aanzet tot de stip op de horizon. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 8

9 4. Aanzet tot de stip op de horizon Ede De drie grote decentralisaties in het sociale domein zijn achter de rug. Deze decentralisaties zijn in Ede aangegrepen om het totaal aan - door de gemeente geregelde - producten, diensten en voorzieningen fundamenteel anders te regelen. Wat is de opbrengst voor de burger in 2020? 1. De burger heeft samen met andere burgers en hun belangenorganisaties nu in 2020 weer écht de regie over zijn leven, ook als daar belemmeringen in optreden waar anderen bij nodig zijn. 2. Nu in 2020 is de dienstverlening voor iedereen eenvoudig en overzichtelijk geregeld. De meeste burgers hebben nog steeds geen hulp nodig. Maar wie wél hulp nodig heeft kan nu centraal via internet aan de hand van een paar eenvoudige vragen snelle ondersteuning op maat regelen. Wie nog steeds niet met internet kan omgaan kan één centraal contactpunt benaderen. Daarbij hoeft hij zelf niet meer uit te zoeken welke hulp nodig is, bij wie die hulp te verkrijgen is en hoe de aanmelding verloopt. Daar is gelukkig in Ede nu allemaal centraal in voorzien. 3. In 2020 is er een vrijwel sluitende signalering van burgers die ondersteuning nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. Alle burgernetwerken op wijk- en dorpsniveau en de daar werkzame vrijwilligersorganisaties (buurtverenigingen,sportverenigingen, kerken etc.)hebben zich gecommitteerd aan de probleemsignalering en ondersteuning van hun medeburgers. 4. Als vrijwilligers rond een hulpbehoevende burger (of een burger die problemen veroorzaakt) zelf onvoldoende hulp kunnen bieden, roepen zij de ondersteuning in van professionals. Dat gebeurt via hetzelfde centrale internetadres (punt 2) en aan de hand van dezelfde eenvoudige vragen over de situatie van de betreffende burger. 5. In huishoudens waar meerdere problemen tegelijk spelen (bijv. psychiatrische problemen, schulden, werkloosheid, schoolverzuim) is er nu nog maar één aanspreekpunt die alles regelt. 6. Inwoners tonen zich verantwoordelijk voor hun eigen situatie, die van hun directe leefomgeving en voor de lokale samenleving als totaal. Iedereen levert een bijdrage en participeert op zijn eigen wijze in de samenleving. Wie bijv. geen betaald regulier werk kan doen, levert naar draagkracht zijn bijdrage aan het werk in de wijk of breder. Bijv. vooronderhoud of voor hulp in een buurtcentrum, verzorgingshuis of school. En daar worden zij ook gewaardeerd! 7. Voor inwoners die teveel beperkingen hebben om werk in de wijk te doen zijn er goede collectieve voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, participatie en dagbesteding. In tegenstelling tot vroeger vinden die activiteiten veel meer in de algemene ontmoetingscentra in wijken en dorpen plaats. Daar vinden ook de gezamenlijke activiteiten van inwoners zonder belemmeringen plaats. Zo zijn deze gemeenschappelijke ontmoetings- en ontwikkelruimten nu een levendig geheel geworden. Wat betekent dit voor de professional in 2020? Professionals hebben nu in 2020 weer de ruimte en krijgen het vertrouwen om naar eigen inzicht te handelen. Ze kijken breed en praktisch naar problemen en hebben geen last meer van onnodige bureaucatie. En ze beginnen nu ook altijd met de vraag wat een burger zélf, in zijn gezin of met hulp van zijn directe omgeving kan oplossen. Professionals schakelen nu aanvullend op hun eigen steun alleen nog maar díe specialistische collega s in die écht nodig zijn om heel specifieke problemen op een adres op te lossen. Wat heeft de omslag betekend voor de organisaties van zorg en welzijn anno 2020? Doordat de herstructurering van het sociaal domein heeft gezorgd voor échte vraagsturing vanuit de burger, hebben organisaties én de gemeente drastisch gesneden in de werkwijze en organisatie van het werk. Het aantal zelfstandige organisaties is drastisch verminderd, maar ieders specifieke expertise en kwaliteiten is gehandhaafd. De integratie en samenwerking heeft geleid tot synergie. Op inhoud heeft dit geleid tot een efficiënte en succesvolle integrale, multidisciplinaire aanpak. Door de stroomlijning van alle regels, indicaties en protocollen tot één kernproces is enorm veel bespaard op de kosten van bureaucratie en coördinatie. Ook de gemeente heeft daar met een forse deregulering een grote bijdrage aan geleverd. Tenslotte is het alle organisaties gelukt om door middel van een (boven-)regionale opschaling de overhead van hun organisaties substantieel terug te brengen. En welke rol heeft de gemeente nu in 2020? Dankzij de omslag in het sociale domein naar echte vraagsturing lukt het de gemeente om in 2020, ondanks een nog steeds groeiende ondersteuningsvraag vanuit burgers, iedereen toch voldoende hulp te garanderen. Dit ondanks de opeenvolgende drastische bezuinigingen van afgelopen jaren. Sterker nog, door de omslag is het zelfs nog gelukt om middelen vrij te spelen voor het versterken van de preventie. Op termijn levert dit opnieuw een bijdrage aan de schaarste in de hulpverlening. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 9

10 5. Inrichting proces 5.1 Procesmatige uitgangspunten In de vorige hoofdstukken hebben wij inhoudelijk weergegeven wat we gaan doen en waar we ons op richten vanuit Ede. Deze inhoudelijke uitgangspunten stellen ook eisen aan het ontwikkelproces om te komen tot een herstructurering van het sociaal domein in Ede e.o. Belangrijkste aspecten daarbij zijn: a. Er wordt gekozen voor een brede, programmatische aanpak, omdat veel bestaande en nieuwe taken in het sociaal domein nauw met elkaar samenhangen. De herstructurering vindt op alle onderdelen zoveel mogelijk vanuit één gedragen visie en gezamenlijke doelstellingen plaats. b. Vraaggerichtheid is voor ons richtingbepalend bij de herstructurering van het sociaal domein. Dit betekent dat het ontwikkelproces sterk van buiten naar binnen vorm moet krijgen. In het proces is veel ruimte voor interactie met burgers, doelgroepen, professionals en organisaties. Ondanks de beperkte doorlooptijden zetten we in het proces uitnodigende en inspirerende werkvormen in. c. De keuze om de sturing en de organisatie van het sociaal domein waar mogelijk regionaal, en bij voorkeur op het niveau van Foodvalley te beleggen, betekent dat ook de programma- en projectorganisatie zoveel mogelijk op regionaal niveau wordt neergelegd, voor zover dit kan. d. Mede vanwege de vorige punten behoeft de kaderstellende rol van de gemeenteraad extra aandacht. Met deze bestuursopdracht wordt de gemeenteraad uitgenodigd om kaderstellend akkoord te geven op de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten. Tegelijkertijd betekent dit dat de gemeenteraad van Ede daarmee veel ruimte geeft aan burgers en organisaties, alsmede aan de regiogemeenten om in voorbereidende zin - invulling te geven aan de herstructurering. e. Vanwege de nog vele onduidelijkheden bij het rijk over de inhoud, het proces en de randvoorwaarden van de decentralisaties naar de gemeenten is de programma- en projectplanning in dit document op dit moment nog op meerdere punten indicatief. Ook bestaat nu nog onvoldoende beeld over de mate van commitment in de regio om in de planvorming samen op te trekken. Naarmate over dit alles meer bekend wordt worden ook exactere mijlpalen bepaald "Van buiten naar binnen" Werkconferentie januari 2012 De opgaven die voortvloeien uit de decentralisaties zijn bekend. In hoofdstuk 4 is een aanzet gegeven tot een toekomstbeeld dat richtsnoer zou kunnen zijn voor de vervolgaanpak. Om de opgaven nu te vertalen in oplossingsrichtingen en concrete vervolgacties is kennisdeling en samenwerking nodig tussen alle betrokkenen: gemeente, uitvoerende organisaties, bedrijven en burgers. In januari 2012 wordt daarom lokaal in Ede een brede werkconferentie georganiseerd, als eerste stap voor een interactief proces. In die werkconferentie zetten we er op in om gezamenlijk richting te geven aan een succesvolle implementatie van de decentralisaties in Ede e.o. In de werkconferentie wordt o.a. aan de hand van deze bestuursopdracht een algemeen beeld met elkaar gedeeld. Verder gaan we per decentralisatie met elkaar in gesprek over de mogelijke uitwerking. De resultaten daarvan worden verwerkt in een plan van aanpak en kunnen nog leiden tot een bijstelling van de visie, uitgangspunten en doelstellingen. Vervolgens gaan we daar verder mee aan de slag, waar mogelijk ook zoveel mogelijk interactief. Wél hebben we te maken met een krappe ontwikkeltijd, dus we moeten het interactieve proces wel vrij snel leiden tot besluitvorming. Bij de besluitvorming bestaan uiteraard dan nog wel de gebruikelijke inspraakmogelijkheden. Voorstel is om minimaal jaarlijks zo n brede werkconferentie te beleggen om zo het totale ontwikkelproces van het sociaal domein tot een cyclisch, interactief proces te maken. Tijdens de werkconferentie is veel ruimte voor burgers (en hun vertegenwoordigers) en professionals. Centraal staan de te bereiken maatschappelijke effecten (voor 1 e lijst van deelnemers zie bijlage 3) Externe reflectie Naast participatie van alle direct betrokkenen zoeken wij ook externe reflectie op ons ontwikkelproces. Daartoe stellen wij voor om een gezaghebbende deskundige te betrekken bij ons ontwikkelproces. We denken aan iemand die kennis van zaken heeft en die kennis en ervaring van elders plaatst tegenover de ontwikkelingen en plannen in Ede (en de regio) en vertaalt in adviezen. Bij voorkeur verbindt deze deskundige zich voor langere tijd aan deze ontwikkelingen. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 10

11 werkvormen Met de maatschappelijke instellingen en klantorganisaties zullen enkele experimentele werkvormen worden bedacht om op een andere manier te werken en processen te versnellen. De gemeente Ede gaat de uitdaging aan om voor de conferentie hiertoe twee voorbeelden te ontwikkelen. Ook wordt bezien of bestaande initiatieven (zoals plannen voor een multidisciplinair team ) kunnen worden benut als pilot om praktijkgerichte ervaring op te doen met een nieuwe vraaggerichte werkwijze Kaderstelling gemeenteraad Het interactieve proces met de samenleving vraagt om een heldere rol van de gemeenteraad. De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend. De kaderstellende rol blijkt o.a. uit de uitgangspunten van deze bestuursopdracht. Deze zijn namelijk gebaseerd op de bestaande beleidskaders, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (hoofdstuk 3). Gebaseerd op deze kaders is de bestuursopdracht een opdracht van het college aan de ambtelijke organisatie. Bestuursopdracht ter bespreking in commissie MZ 25 januari 2012 Daarmee houdt de kaderstelling niet op. De veranderende wetgeving en het interactieve proces vereisen aanpassingen of nieuwe kaders. Om deze reden wordt de bestuursopdracht in de raadscommissie MZ van 25 januari a.s. ter bespreking geagendeerd. Het college vraagt het advies van de commissie of de bestaande kaders goed zijn vertaald en of het voorziene proces voldoende garanties geeft voor inbreng door de gemeenteraad. Daarnaast wordt de gemeenteraad ook als toehoorder uitgenodigd voor de te organiseren brede werkconferentie in januari Startnotitie ter vaststelling in de raadsvergadering van 22 maart 2012 Na bespreking in de commissie MZ en gehoord de uitkomsten van de werkconferentie wordt de bestuursopdracht vertaald in een startnotitie voor de gemeenteraad. Deze notitie wordt dan ter vaststelling voorgelegd aan de raadsvergadering van 22 maart In onderstaande planning (5.3.) zijn meerdere besluitvormingsmomenten voorzien. De momenten betreffen zowel besluiten op visieniveau als regelgeving in de vorm van verordeningen. Daarmee krijgt de kaderstellende rol van de gemeenteraad nader inhoud Planning: wat gebeurt wanneer In onderstaande planning zijn de belangrijkste producten/activiteiten op een rij gezet, gebaseerd op de huidige inzichten. Echter, de planning is afhankelijk van de daadwerkelijke invoering van de decentralisaties en kan daardoor veranderen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal WWNV * herstructureringsfaciliteit SW-bedrijf * raadsinfobijeenkomst * beleidsplan (raad) * Plannen van aanpak - samenwerking - werkgevers - WMO/AWBZ * verordeningen (raad) AWBZ * visie op begeleiding (raad -> 2e kwart.) * gesprekken met middenveld * verwerken van de gesprekken in een implementatieplan * aanbesteden starten * verordening (raad) * aanbesteden afronden met contractafspraken * vervolg contractafspraken Jeugdzorg Allen * startnotitie regionaal (PHO en raden FV) * PvA experiment ambulante jeugdzorg * nulbeeld (huidige vraag & aanbod inventariseren) * gemeenschappelijke werkconferentie (raad) toehoorder * startnotitie (raad) * start experiment ambulante jeugdzorg * visie-nota (PHO en raden FoodValley) * analyse nulbeeld * uitwerken obv werkconferentie * uitwerkingsnotitie (college; info raad) * start inventarisatie financiering/subsidie/ aanbesteding * positionering CJG (college en raad) * idem * idem * afronding inventarisatie financieringsmogelijkheden c.a. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 11

12 2013 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal WWNV doorontwikkeling in regionaal verband AWBZ Jeugdzorg Allen [Uit AWBZ komt deel jeugdzorg over voor bestaande situaties] * voorstel mbt financiering/aanbesteding/ subsidiëring * evaluatie experiment ambulante jeugdzorg * verordening amb. jeugdzorg (raad) * contracten ambulante jeugdzorg * organisatie- en toeleidingsstructuur * implementatieplan deel I (ambulante jeugdzorg) - college * budgetafspraken provinciale jeugdzorg e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal WWNV AWBZ Jeugdzorg Allen [Gemeente verantwoordelijk voor de ambulante jeugdzorg] * PvA specialistische jeugdzorg/ggz/lvg * verordening mbt specialistische jeugdzorg (raad) * contract specialistische jeugdzorg c.a. * implementatieplan deel II (specialistische jeugdzorg/ GGZ/LVG) e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal WWNV AWBZ Jeugdzorg Allen [Gemeente verantw. voor jeugd-ggz en jeugd LVG] *samenwerkingsplan jeugdbescherming en jeugdreclassering * implementatieplan deel III (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 5.5. Programmaorganisatie Programma-aanpak Om de komende jaren gecoördineerd sturing te geven aan de herstructurering van het sociaal domein in Ede (e.o.) wordt een tijdelijke Programmaorganisatie in het leven geroepen voor 3 jaar. Een programma is een uniek, tijdelijk, samenhangend geheel van doelen, inspanningen en middelen lijnactiviteiten en projecten - waarmee een beoogd maatschappelijk doel wordt nagestreefd. In een programma ligt niet alles op voorhand vast. Er is een visie, een doel en een richting. Vervolgens gaat het vooral om het in gang zetten en houden van een veranderproces waarbij alle veranderingen steeds worden gestroomlijnd binnen de afgesproken kaders en gericht op de te behalen doelen. De regio In deze bestuursopdracht beschrijven wij de programmaorganisatie voor zover wij die op dit moment kunnen vaststellen. Belangrijkste onbekende factor daarbij is het schaalniveau waarop de decentralisaties worden uitgewerkt en vertaald in beleidskeuzen, beoogde organisatie e.d. Onze inzet is om dit zoveel mogelijk op regionaal niveau vorm te geven. Daarover moeten op onderdelen echter nog nadere afspraken worden gemaakt op regionaal niveau. Hetzelfde geldt voor de reikwijdte van de gezamenlijke regionale ontwikkeling. Niet alles kan immers regionaal worden geregeld. Ongeacht de schaal van de projectontwikkeling geldt in elk geval voor de totale herstructurering van het sociaal domein dat de gemeente Ede ook altijd zelf inhoudelijke standpunten moet innemen. Daartoe is deze bestuursopdracht op inhoud een eerste aanzet. De programmaorganisatie zal komende maanden geleidelijk zijn definitieve vorm krijgen, afhankelijk van de regionale afstemming. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 12

13 Bestuurlijk opdrachtgeverschap De bestuursopdracht wordt via de concerndirectie opgedragen aan de programmadirecteur. Die formeert een programmaorganisatie, waaronder de drie decentralisaties als afzonderlijke projecten worden uitgevoerd (zie bijgevoegde projectdocumenten). Namens het college van B&W coördineert de wethouder Sociaal domein op programmaniveau. Die coördinatie wordt vorm gegeven door een periodiek Afstemmingsoverleg van de wethouder Zorg met de wethouder Jeugd. Daarnaast zijn per project ad hoc ook de verantwoordelijk portefeuillehouders betrokken. Bestuurlijk opdrachtgever College van B&W/coördinerend wethouder Zorg Bestuurlijk opdrachtnemer/ambtelijk opdrachtgever Concerndirecteur Ambtelijk opdrachtnemer Programmadirecteur Bestuurlijk periodiek overleg Tussen coördinerend wethouder (resp. het Afstemmingsoverleg) en de programmadirecteur vindt een periodiek overleg plaats over de voortgang van de bestuursopdracht. Afhankelijk van de agenda schuiven daarbij ook de verantwoordelijk concerndirecteur en/of projectleiders e.a. aan. Programmateam Voor de inhoudelijke sturing van het ontwikkelproces is er een Programmateam, bestaande uit: Programmadirecteur sociaal domein (voorzitter) Projectleiders Wwnv, Awbz/Wmo en Jeugdzorg Twee representanten burgers/doelgroepen in Ede (via Adviesraden Wmo, Wwb en Jeugdzorg) Een vertegenwoordiger van de Medewerker (vrijwilligerswerk en mantelzorg) Een extern deskundige Ad hoc deelnemers, afhankelijk van de agenda: bijv. professionals uit het veld. N.B. Externe leden hebben op persoonlijke titel zitting in het Programmateam. Het Programmateam leidt het ontwikkelproces. Het Programmateam is niet besluitvormend, maar adviserend aan B&W. Programmakernteam Een Programmakernteam zorgt voor de processturing en de voorbereiding van de besluitvorming: Programmadirecteur sociaal domein (voorzitter) Projectleiders Wwnv, Awbz/Wmo en Jeugdzorg Financieel adviseur ) Deze medewerkers leveren Communicatieadviseur ) tevens de ondersteuning Programmasecretaris ) aan de 3 projectorganisaties Ad hoc deelnemers, afhankelijk van de agenda Ambtelijk opdrachtgever Programmadirecteur Ambtelijk opdrachtnemer Projectleider (3X) voor resp. Wwnv; Jeugdzorg en Wmo-begeleiding Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 13

14 Benodigde formatiecapaciteit Met de kennis van nu is voor het totale Programma herstructurering sociaal domein indicatief de volgende formatiecapaciteit nodig (uren per week, vooralsnog voor heel 2012): Programmadirecteur 24 uur Projectleiders Wwnv, Jeugdzorg en Begeleiding Wmo: elk 32 uur = 96 uur Financieel adviseur (voor programma + 3 projecten) 20 uur Adviseur communicatie+interactieve processen (programma + 3 projecten 20 uur Programmasecretariaat (programma + 3 projecten) 32 uur Deelname medewerkers aan werkgroepen in de 3 projecten: PM Aanvullende externe expertise op specialistische klussen: PM Projectteam Voor elk van de drie decentralisaties wordt een apart Projectteam geformeerd. Voor de samenstelling van deze teams: zie bijgevoegde Projectdocumenten. Financiën Per decentralisatie worden substantiële middelen overgeheveld van het rijk resp. de provincie naar de gemeente. Vooruitlopend daarop ontvangen gemeenten rijksbijdragen voor de voorbereiding en invoering van de nieuwe taak in de eigen gemeente. Voor de transitie van de Begeleidingsfunctie ontvangt de gemeente Ede een bedrag van voor 2012 en voor Voor de Wwnv is dit bedrag nog niet bekend. Voor Jeugdzorg ontvangt de gemeente Ede voor 2012 een bedrag van ca Wij spreken voor de Jeugdzorg de voorkeur uit de transitiemiddelen van alle gemeenten in de Food Valley-regio (in totaal ca ) te bundelen en collectief te besteden aan een op Food Valley-niveau in te stellen Transitiebureau. Voorstel aan het college van B&W 1. de bestuursopdracht Herstructurering Sociaal Domein vast te stellen; 2. de concerndirectie opdracht te geven hieraan uitvoering te geven; 3. de extra rijksmiddelen voor de voorbereiding van de transities in de 3 decentralisaties te reserveren als dekking voor de kosten binnen het programma herstructurering sociaal beleid; 4. de portefeuillehouder Sociaal domein namens het college aan te wijzen als coördinerend wethouder voor de Bestuursopdracht; 5. minimaal 2x per jaar een voortgangsrapportage tegemoet te zien 6. de Adviesraad Wmo en de Wwb-raad om advies te vragen en actief te betrekken bij de uitwerking van de Bestuursopdracht 7. de Agendacommissie te verzoeken de Bestuursopdracht met de overgelegde memo te bespreken in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 14

15 Bijlage 1: Projectdocumenten 1. Projectdocument WWNV Inleiding De inrichting van de projectorganisatie voor de invoering van de WWNV speelt zich af op twee niveaus van de gemeente Ede en de regiogemeenten die participeren in de GR van het SW-bedrijf de Permar. De lokale projectorganisatie bereidt de invoering van de WWNV in de gemeente Ede voor en is schakelpunt voor de regionale aanpak. In de regio is tijdelijk een Portefeuillehoudersoverleg (PHO) van wethouders Sociale Zaken in het leven geroepen die ondersteund wordt door de intergemeentelijke werkgroep projectleiders WWNV. In het project wordt veel waarde gehecht aan interactie met het veld. Gedurende het project zullen partijen en klantengroepen betrokken worden. Dit in de vorm van werkateliers, werkgroepen en klankbordgroepen. Op deze manier wordt de invoering van de WWNV een interactief proces. Ook de gemeenteraad als kaderstellend orgaan is op dit proces aangesloten door eens per kwartaal een informatieve raadsbijeenkomst te organiseren. Beschrijving van de opgave Uitgangspunt van de wet is om meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en daarmee kosten te besparen. De wet doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun SW-bedrijven. Om het transitieproces te ondersteunen wordt een herstructureringsfaciliteit gecreëerd. Deze is bedoeld om een efficiëntere bedrijfsvoering in de sector te ondersteunen. Doel is dat iedereen, ook mensen met een arbeidshandicap, werkt naar vermogen en dat bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Dit is gekoppeld aan het doel dat werk boven inkomen gaat, dat zich laat vertalen in beperken van de instroom in de uitkering en bevorderen van de uitstroom. Een ander doel is dat werkgevers geprikkeld worden mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een baan te bieden. Beide doelen, gericht op werkzoekenden en werkgevers, moeten gerealiseerd worden in de context van afnemende budgetten. Daarom is een derde doel de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten en voldoende financiële prikkels in te bouwen om van de wet werken naar vermogen een succes te maken. De doelen zijn concreet te vertalen in de volgende resultaten: - herijking van het huidige re-integratiebeleid met een nieuw dienstverleningsconcept voor werkzoekenden en werkgevers - herstructurering van de uitvoering van werk en inkomen in het sociale domein in de regio - inrichting van een vraaggerichte en regionale werkgeversbenadering - ontwerp van een loonwaardesystematiek met voldoende prikkels voor werkzoekenden en werkgevers om naar vermogen te (laten) werken - samenwerking met strategische partners en bieden van infrastructuur zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal matchen De planning is dat de WWNV op 1 januari 2013 ingevoerd moet zijn. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit is vooralsnog gepland op 1 april Deze datum is nog niet door het ministerie bevestigd. Procesbeschrijving In de gemeente Ede komt een projectorganisatie voor de invoering van de WWNV. Daarvoor is een projectleider WWNV aangesteld, te weten Ina Roelfsema. In de regio functioneert een intergemeentelijke werkgroep van projectleiders WWNV van de GR gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen). Aan deze werkgroep is een externe projectleider toegevoegd, te weten Maurits Depla (BMC). Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 15

16 gemeente Ede Projectleiding: projectleider Ina Roelfsema (32 uur) projectgroep: Projectleider WWNV Manager Werkplein Ede Financieel adviseur Werkgroepen: 1. dienstverlening re-integratie werkt het dienstverleningsconcept werkzoekende uit voor de onderdelen diagnose, leerwerkbanen en begeleiding naar regulier werk 2. dienstverlening werkgevers werkt het dienstverleningsconcept werkgevers uit voor werkgeversbenadering (werving banen en ontwikkelen loonwaardesystematiek) 3. governance werkt in een businessplan de uitvoeringsorganisatie uit zodat op efficiënte en effectieve wijze de uitkomsten van werkgroep 1 en 2 gerealiseerd worden en het integraal budget zo effectief mogelijk wordt ingezet 4. dienstverlening participatie werkt het dienstverleningsconcept participatie uit voor activering en dagbesteding en legt de verbinding met Wmo en welzijn (inclusief wijkwerk). GR-regio Projectleiding: Projectleider Maurits Depla (BMC) intergemeentelijke werkgroep: Projectleiders WWNV gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen Deze intergemeentelijke werkgroep werkt in opdracht van het PHO gefaseerd aan: tot april 2012: - onderzoeken mogelijke samenwerking in de GR regio voor de invoering van de WWNV en de rol die het SW-bedrijf kan hebben in de uitvoering van de WWNV - opstellen en aanvragen herstructureringsfaciliteit SW-bedrijf (ws. voor 1 april 2012) na april 2012: - nieuwe opdracht naar aanleiding van gemaakte keuzes over regionale samenwerking - uitwerking werkgeversbenadering in Food Valley - afstemming met de andere decentralisaties 5. verordeningen en aanbesteding (vanaf aug. 2012)Ontwikkelt de benodigde verordeningen (bij voorkeur regionaal) en past daarop de bestaande beleidsregels en werkinstructies aan. 6. Communicatie organiseert interactieve bijeenkomsten met de organisaties in het veld, de klantengroepen en de gemeenteraad. Draagt tevens zorg voor een adequate communicatie naar betrokkenen De werkgroepen bestaan uit maximaal drie personen die desgewenst ad hoc extra capaciteit uit de organisatie kunnen betrekken. Deze keuze is gemaakt om slagvaardig en flexibel te kunnen inspelen op wat nodig is. Inschatting is dat de vaste deelnemers 4 uur per week op dit project schrijven. In de werkgroepen nemen op afroep deel: beleidsmedewerkers, juridisch en financieel adviseurs en mensen van de uitvoering. De intergemeentelijke werkgroep bestaat uit genoemde projectleiders. Indien nodig schakelen de projectleiders capaciteit uit de eigen organisatie in om de regionale werkzaamheden voor te bereiden (zowel op strategisch als uitvoerend niveau). Voor de aanvraag herstructureringsfaciliteit is vooral financiële capaciteit nodig gedurende een korte periode. Voor werkgroep 3 is externe capaciteit nodig, omdat actuele kennis over bedrijfsvoering op het gewenste niveau niet aanwezig is in de organisatie.bijkomend voordeel is dat een extern deskundige op regionaal niveau een meer Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 16

17 neutrale functie kan vervullen. N.B. Vooralsnog wordt uitgegaan van lokale werkgroepen. Indien en zodra op onderdelen echter commitment in de regio bestaat voor een regionale aanpak, zal het zwaartepunt van de werkgroepen verschuiven naar regionaal niveau. Mijlpalenplanning Wwnv Invoering Wet Werken naar vermogen (2012) 1 ste kwartaal - Informatieve raadsbijeenkomst - Kadernotitie Wet Werken naar vermogen - Adviesaanvraag - Uitkomsten regionale verkenning samenwerking in de regio - Aanvraag Herstructureringsfaciliteit SW-bedrijf - Raad - Raad - Wwb-raad - College - College 2 e kwartaal - Informatieve raadsbijeenkomst - Voorstel Ontvlechting Voorwerk (w.o. wijkwerk) - Beleidsplan Wet Werken naar vermogen - Adviesaanvraag - Businessplan Uitvoering Wet Werken naar vermogen - Raad - College - Raad - Wwb-raad - College 3 e kwartaal - Informatieve raadsbijeenkomst - Uitvoeringsplannen Wet Werken naar vermogen - Communicatieplan - Raad - College - College 4 e kwartaal - Informatieve raadsbijeenkomst - Verordeningen Wet Werken naar vermogen - Adviesaanvraag - Beleidsregels Wet Werken naar vermogen - (evt) Aanbesteding inkoop trajecten - Raad - Raad - Wwb-raad - College - College Inzet middelen Capaciteitsplanning: Projectleider WWNV Deelnemers projectgroep Deelnemers werkgroepen Flexibele inzet Financiële capaciteit Externe inzet businessplan 32 uur per week 2 uur per week x 3 deelnemers 4 uur per week x 3 deelnemers x 6 werkgroepen? uur per week x? deelnemers 2/3 weken aaneengesloten tbv herstructureringsfaciliteit 2 maanden à 3 dagen per week Financiën Voor de invoeringskosten van de WWNV wordt van rijkswege een budget beschikbaar gesteld. De hoogte van dit budget is nog niet vastgesteld. Voor de herstructureringsfaciliteit is landelijk een budget beschikbaar voor de periode van 400 miljoen. Trekkingsrecht is gebaseerd op fulltime aantal werkplekken SW per gemeente. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 17

18 Detailplanning WWNV e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Product 1. Informatieve 1. Informatieve 1. Informatieve 1. Informatieve raadsbijeenkomst raadsbijeenkomst raadsbijeenkomst raadsbijeenkomst 2. Kadernotitie WWNV gemeente Ede 3. Herstructureringsaanvraag SW-bedrijf deelnemende gemeenten GR 4. zicht op en keuze gezamenlijke uitvoering WWNV in de regio (GR gemeenten) 5. zicht op en keuze vraaggerichte werkgeversbenadering (Food Valley) 6. zicht op en keuze verbinding Wmo/AWBZ dagbesteding 2. Businessplan en beleidsplan WWNV 3. Zicht op en keuze regionale uitvoeringsorganisatie WWNV 4. start implementatie: - herstructurering SW - PvA gezamenlijke uitvoering WWNV - PvA vraaggerichte werkgeversbenaderi ng - PvA verbinding Wmo/AWBZ dagbesteding 2. Start opbouw regionale uitvoeringsorganis atie WWNV - ontvlechting WIZ 3. Uitvoering plannen van aanpak: - SLA dienstverlening werkzoeken-de en werkgevers - werkmetho-diek loondispen-satie, detache-ring, begeleiding - aanbod dagbesteding voor onderkant 2. Regionale uitvoeringsorganisatie WWNV overheveling functies en personeel 3. Verordeningen en beleidsregels, inkoop en contracten, aanbesteding en inbesteding 4. Communicatie doelgroepen en externen 5. Instructie en werkafspraken Beslisser 2. Raad Ede 3. Colleges GR 4. PHO 5. bestuur Food Valley 6. College Ede 2. College Ede 3. College/PHO 4. College/PHO/- bestuur Food Valley 2. College/PHO/- bestuur Food Valley 2. Colleges 4. Raad Ede Innovatieve processtap Klankbordgroepbijeenk omsten: klantengroepen, UWV, ROC, werkgevers, bestuurders, directeuren SWbedrijven, aanbieders zorg Werkateliers: met stakeholders en direct betrokkenen Werkgroepen: multidisciplinair samengesteld met deelnemers van binnen en buiten Werkgroepen Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 18

19 2. Projectdocument decentralisatie Jeugdzorg Aanleiding Het kabinetsbeleid is er op gericht dat in 2016 alle jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Aanleiding is dat het huidige jeugdzorgstelsel niet goed functioneert. Er is sprake van een onoverzichtelijk veld van partijen, die zich bezighouden met (professionele) opvoeding en ondersteuning. Hierdoor ontstaan op casusniveau vaak problemen met de uitvoering en de afstemming. Ook is er de afgelopen jaren sprake van een explosieve groei van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg. In plaats van een recht op jeugdzorg, wordt geredeneerd vanuit de plicht en de verantwoordelijkheid van primair de ouders en vervolgens de sociale gemeenschap om voor een kind een veilige en stimulerende opvoedcontext te realiseren. De decentralisatie van de jeugdzorg richting gemeenten, betekent dat: Gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten de AWBZ en de ZvW valt. Er één financieringssysteem komt voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd-lvg (licht verstandelijke gehandicapten) en jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg). De Centra voor Jeugd en Gezin bij de overheveling gaan dienen als front office Regionale aanpak De gemeenten van het samenwerkingsverband regio FoodValley, hebben gezamenlijk een strategische agenda opgesteld. Op het gebied van jeugd is in de strategische agenda opgenomen dat de FoodValley gemeenten samen een regionale aanpak ontwikkelen voor de jeugdzorg om een antwoord te bieden op de nieuwe taken. 1 Er is ook een noodzaak tot regionale samenwerking. Het grootste gedeelte van het jeugdzorg aanbod overstijgt de gemeentegrenzen. Bovendien is de decentralisatie van dermate grote omvang en complexiteit, dat deze voor individuele gemeenten moeilijk te overzien is. De mate waarin de regionale samenwerking plaats zal vinden en op welke onderdelen, is nog onderwerp van besluitvorming. In dit projectdocument wordt er vanuit gegaan dat de transitie primair een regionaal project is, waarbij op bepaalde punten lokaal maatwerk wordt geboden. Doel Het doel van dit project is om een innovatieve, effectieve en bij de vraag aansluitende jeugdzorg te organiseren, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, in goede aansluiting met regiopartners. Planning Het is nog onzeker op welke manier de overheveling van de jeugdzorg zal plaatsvinden. Er wordt zowel gesproken over een gefaseerde invoering als over een overheveling in één keer. Tot nu toe wordt ingezet op een gefaseerde invoering die zal plaatsvinden in het tijdvak Als eerste komt dan de provinciale jeugdzorg naar gemeenten (2014), vervolgens de jeugd-ggz en de jeugd-lvg (2015) en als laatste de jeugdbescherming en reclassering (2016). In de projectplanning is uitgegaan van een gefaseerde invoering Samenhang met andere projecten Er is samenhang met andere maatregelen of decentralisaties zoals Passend Onderwijs, de Wet Werken naar Vermogen en de decentralisatie van begeleiding uit de AWBZ naar de WMO. Dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties worden op programmaniveau gelegd. Kritische succesfactoren De mate waarin regionale samenwerking tot stand komt. De mate waarin regio FoodValley in staat is om te gaan met de verschillen in de indeling van de Veiligheids- en Gezondheidsregio s, verschillen in de opzet van de Centra voor Jeugd en Gezin en twee provincies. De mate waarin samenwerking met het veld tot stand komt en de basis vormt voor inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelsel. De aansluiting bij al bestaande ontwikkelingen zoals die van het Veiligheidshuis, CJG en het (passend) onderwijs. 1 Regio FoodValley, Strategische Agenda , blz. 9 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 19

20 Kennis over de aard en omvang van de problematiek en de mate waarin wij in staat zijn deze te vertalen naar een passend aanbod. De mate waarin de eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop staat en wordt uitgegaan van diens kracht en behoefte/vraag. Vraaggericht boven aanbodgericht. De mate waarin het maatschappelijk middenveld zich vernieuwend opstelt De mate waarin de besluitvorming op landelijk niveau verloopt volgens de tijdsplanning. De mate waarin wettelijke kaders ruimte geven voor gemeentelijke beleidsvrijheid. Budgettaire kaders. Projectorganisatie decentralisatie Jeugdzorg De inrichting van de projectorganisatie is afhankelijk van het besluit over wat er op lokaal en wat op regionaal niveau wordt georganiseerd. In onderstaande beschrijving wordt uitgegaan van een intensieve regionale samenwerking, waarbij het zwaartepunt van de transitie op FoodValley niveau komt te liggen. De projectstructuur is dus nog onderwerp van gesprek. Hieronder wordt indicatief de voor de gemeente Ede benodigde capaciteit voor dit project aangegeven. Afhankelijk van de omvang en reikwijdte van de regionale projectorganisatie wordt een deel van die capaciteit te zijner tijd naar de regio verschoven Projectgroep incl. ureninzet per week (indicatief) Projectleider 32 uur Beleidsadviseur Jeugd 8 uur Beleidsadviseur Passend Onderwijs 4 uur Financieel adviseur 4 uur Beleidsadviseur risicojeugd 4 uur (vanaf 2014 minimaal 8 uur) Beleidsadviseur PM Vertegenwoordiger klankbordgroep (adviserende bevoegdheid) Vanuit de projectgroep worden werkgroepen gevormd die verantwoordelijk zijn voor deelprojecten. Klankbord/adviesgroep Gebruikers, zorginstellingen, Bureau Jeugdzorg. Kan wisselen van samenstelling. In het project wordt veel waarde gehecht aan interactie met het veld. Gedurende het gehele project zullen partijen en gebruikers betrokken worden, zowel tijdens ad hoc te organiseren werkbijeenkomsten, als in een meer geformaliseerde klankbordgroep. Projectorganisatie transitie Jeugdzorg op FoodValley niveau Hieronder staat een projectorganisatie zoals die vanuit de FoodValley-gemeenten gestalte krijgt. Nog nader bepaald moet worden op welke manier deze projectorganisatie aansluit op de in Ede programmatisch uit te voeren herstructurering van het sociaal domein. Regionale Stuurgroep Bestuurlijk trekker (wethouder v/d Pol) Wethouders Jeugd FoodValley Optioneel: gedeputeerden Provincie Gelderland en Utrecht Opdrachtnemer Secretaris/directeur Regio FV Ambtelijk opdrachtgever Programmadirecteur drie decentralisatie Sociaal Domein (n.t.b.) Ambtelijk opdrachtnemer Projectleider Projectgroep incl. ureninzet per week (indicatief) Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 20 Transitiebureau

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Van organiseren naar. in het sociaal domein

Van organiseren naar. in het sociaal domein Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen

Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen Gemeente Barneveld Januari 2013 1 Inleiding Voor u ligt het plan van aanpak Arbeidsparticipatie naar vermogen. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties 2560815 - Bestuursopdracht A2 decentralisaties (versie 1) (3) 1 INHOUDSOPGAVE Aanleiding...3 Doelstelling...4 Projectresultaat...5 Projectaanpak...6 Projectbeheersing...8

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO A. Aanleiding en context Naar aanleiding van de informatienotitie WMO die op 28 september 2004 aan uw college is voorgelegd heeft u de

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie