Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1"

Transcriptie

1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De opgave De aanpak De rol van de gemeente in het sociaal domein Kern van de bestuursopdracht De schaal van de ontwikkeling 4 2. Context van de herstructurering sociaal domein Drie decentralisaties Rode draad in de decentralisaties Wijkgerichte uitvoering 5 3. Inhoudelijk kader Bestaand beleid Te bereiken doelen per decentralisatie Uitgangspunten voor herstructurering sociaal domein 8 4. Aanzet tot de stip op de horizon 9 5. Inrichting proces Procesmatige uitgangspunten "Van buiten naar binnen" Kaderstelling gemeenteraad Planning: wat gebeurt wanneer Programmaorganisatie 12 Voorstel aan de directie: 14 Bijlage 1: Projectdocumenten Projectdocument WWNV Projectdocument decentralisatie Jeugdzorg Projectdocument Begeleidingsfunctie Wmo 24 Bijlage 2: Factsheets drie decentralisaties 28 Bijlage 3: Uit te nodigen organisaties tbv werkconferentie 30 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 2

3 1. Inleiding 1.1 De opgave De gemeente Ede krijgt de komende jaren door de rijksoverheid enkele omvangrijke nieuwe taken toebedeeld in het sociaal domein. Met de overdracht van taken komen ook substantiële middelen mee, zij het met de nodige bezuinigingen daarop. Voor de Edese begroting heeft de optelsom van de drie decentralisaties in geld een omvang van maar liefst circa 75 miljoen structureel! Tegelijkertijd zijn het taken waarvan het gebruik door burgers afgelopen jaren enorm is gestegen. En de verwachting is dat die stijging zich nog verder voortzet. Kortom, de gemeente ziet zich gesteld voor een enorme opgave om meer te doen met minder geld. Nu is dit niet nieuw voor de gemeente, want in eerdere decentralisatieoperaties was dat niet anders. Wat deze opgave wél extra lastig maakt is dat het bij de nieuwe taken overwegend gaat om kwetsbare tot zeer kwetsbare doelgroepen en individuen. Dit hebben Nicis en Ecorys ook vastgesteld in hun onderzoeksrapport dat op 23 november jl. is opgeleverd in opdracht van de G32-gemeenten, getiteld Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein. In dat rapport is aangegeven dat voor bepaalde huishoudens extra risico s ontstaan door een cumulatie van effecten als gevolg van de diverse ingrepen in het sociale domein. De gemeente zal dus alles op alles moeten zetten om passende ondersteuning te kunnen blijven bieden aan deze (groepen) burgers. 1.2 De aanpak De geschetste opgave is complex, vooral vanwege de schaarste aan middelen die ermee gepaard gaat. Toch zijn er kansen. De nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties vertonen namelijk grote raakvlakken, zowel onderling als met een aantal bestaande taken in het sociaal domein. Door de nieuwe taken op een slimme en vernieuwende manier te verbinden met bestaande taken ontstaat synergie. Die synergie kent vele vormen. In deze bestuursopdracht worden meerdere aspecten daarvan toegelicht en omgezet in een programma-aanpak. Overkoepelend doel van de bestuursopdracht is daarmee om het totale sociale netwerk in Ede, binnen de beschikbare middelen, effectief aan te laten sluiten op de actuele behoeften in de samenleving. In deze notitie wordt beschreven vanuit welke visie en in welke richting concrete veranderingen in het sociaal domein worden ingezet. 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein De gemeente biedt in het sociale domein met name ondersteuning aan burgers (eventueel ook ongevraagd) die op eigen kracht niet in staat zijn voldoende zelfredzaam te participeren in de samenleving. Nieuwe wetten en nieuw beleid gaan veel meer uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Om dit ook écht waar te maken is een mentaliteitsverandering nodig bij de burger zelf, diens directe omgeving en bij alle organisaties die tot nu toe een ondersteunende rol vervullen, in welke vorm dan ook. Overigens geldt die mentaliteitsverandering ook voor de gemeente zelf. De gemeente neemt hierin het voortouw en stuurt en faciliteert vervolgens het ontwikkelproces. Dit kan overigens wel betekenen dat burgers met een andere pakket aan ondersteuning te maken krijgen en dat zal soms teleurstellingen opleveren. Ook kunnen soms bestaande subsidierelaties anders worden ingevuld of beëindigd. Beide groepen (getroffen burgers en instellingen) zullen de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk hierop aanspreken. 1.4 Kern van de bestuursopdracht Wij kiezen in deze bestuursopdracht voor een interactief ontwikkelproces, waarbij burgers en hun vertegenwoordigers vooraan staan, maar waarbij ook de professionals en hun organisaties actief participeren in de planvorming. De gemeente initieert daarbij de totstandkoming van een visie, die zo breed mogelijk wordt gedragen. Deze visie is vervolgens richtinggevend voor de concrete vertaling in doelen, te behalen resultaten en daartoe leidende concrete plannen en activiteiten. Vanwege de breedte van het totale sociaal domein wordt gekozen voor een integrale programma-aanpak. Daarnaast wordt binnen het programma voor elk van de decentralisaties een afzonderlijke projectopdracht vastgesteld. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 3

4 1.5 De schaal van de ontwikkeling Het sociaal domein is aanwezig op meerdere schaalniveaus. Op inhoud heeft het sociaal domein o.a. te maken met het individu, diens gezin en diens directe omgeving. Daarnaast is het sociaal domein herkenbaar op wijk- en dorpniveau, op lokaal niveau en op regionaal niveau. Qua organisatie en sturing geven wij de voorkeur aan een ontwikkeling op Foodvalley-niveau, overigens met behoud van lokaal maatwerk in de uitvoering. De opschaling tot Foodvalleyniveau verloopt echter gefaseerd. Voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv) vindt nl. eerst de ontwikkeling plaats op het niveau van de Gemeenschappelijke Regeling Permar (Ede, Wageningen, Renkum, Barneveld, Scherpenzeel). De andere 2 decentralisaties worden wel al direct - deels - op het niveau van de Foodvalley-regio ontwikkeld. Een regionale insteek is belangrijk omdat: a. veel betrokken organisaties al regionaal werken en georganiseerd zijn; b. voor de Wwnv een effectieve werkgeversbenadering een regionale aanpak vergt; c. door het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van beleid efficiencywinst valt te behalen Deze bestuursopdracht geeft Ede een goede basis om het Edese standpunt in de regio uit te dragen. Overigens is van wezenlijk belang dat snel duidelijkheid ontstaat over de bestuurlijke schaal waarop t.z.t. besluitvorming zal plaats vinden. Op die schaal worden namelijk dan ook de decentralisaties ontwikkeld en qua besluitvorming voorbereid. Ook moet op voorhand in de regio consensus bestaan over de aanpak, de planning, fasering en reikwijdte van de opdracht. Tenslotte is het van belang om vooraf een gezamenlijk gedragen visie en ambitie vast te stellen en mee te geven. 2. Context van de herstructurering sociaal domein 2.1. Drie decentralisaties Directe aanleiding voor deze bestuursopdracht vormen de onderstaande drie decentralisaties in het sociaal domein, waarvan het kabinet heeft aangegeven dat die taken naar de gemeenten moeten worden verschoven. Heel beknopt weergegeven houden de decentralisaties het volgende in. 1. Decentralisatie Awbz, functie Begeleiding Inhoud. de functie Begeleiding wordt als recht geschrapt in de Awbz. Gelijktijdig wordt de Wmo uitgebreid met deze functie en wordt deze daarmee ondergebracht in het zgn. compensatiebeginsel, net als de huidige gemeentelijke Wmo-taken huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen. Situatie Ede. Momenteel maken in Ede 1500 tot 2000 inwoners gebruik van de functie Begeleiding. Zij behoren tot diverse doelgroepen, meest met een psychiatrische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook de aard van de voorzieningen en de uitvoerende organisaties zijn divers. Voor Ede is met de functie Begeleiding een substantieel bedrag gemoeid van circa 24 miljoenl. 2. Decentralisatie Jeugdzorg Inhoud. In fasen wordt tussen 2014 en 2016 alle jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht om zo de zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen in één hand te leggen. Het recht op jeugdzorg vervalt en wordt ook hier omgevormd tot compensatie, in aansluiting op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders en hun sociale omgeving. Situatie Ede. Op basis van kengetallen komen in Ede momenteel zo n 750 tot 1300 inwoners met Jeugdzorg in aanraking. Ook in dit werkveld is de diversiteit van voorzieningen en organisaties groot. Het meeste aanbod aan jeugdzorg is regionaal georganiseerd. Om die reden wordt voor deze decentralisatie een regionale aanpak ontwikkeld in Foodvalley-verband. Hoewel er nog beperkte informatie beschikbaar is, is voor Ede met de Jeugdzorg een bedrag gemoeid van ca. 25 miljoen. N.B. Het is nog onzeker op welke manier de overheveling van de jeugdzorg zal plaatsvinden. Dit kan gefaseerde invoering of in één keer. Tot nu toe wordt ingezet op een gefaseerde invoering die zal plaatsvinden in het tijdvak Wet werken naar vermogen (Wwnv) Inhoud. Er komt met de invoering van de Wwnv (door het kabinet al voorzien per ) één wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ten opzichte van nu worden daarbij enkele gelijktijdige verschuivingen in gang gezet. De werkvoorziening (in Ede e.o. Permar) wordt ingeperkt tot beschut werken, waardoor de instroom vermindert tot ongeveer eenderde van nu. Een deel van de inwoners met een Wajonguitkering worden samen met de bestaande regelingen Wwb en WIJ omgevormd tot één generieke regeling. Gemeenten moeten deze doelgroepen vooral m.b.v. het instrument loondispensatie i.s.m. werkgevers aan regulier werk - op maat helpen. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 4

5 Situatie Ede. Naast de bestaande ca uitkeringsgerechtigden Wwb en WIJ in Ede komen daar naar verwachting circa 300 Wajongers en 300 Wsw-ers bij. Hoewel de Wwnv gaat om heel veel geld (ca. 25 miljoen, incl. Wwb en Wsw, m.n. voor uitkeringen), is de financiële ruimte voor schakeling naar regulier werk drastisch ingeperkt. Het Participatiebudget is teruggeschroefd van 6,5 naar 3,2 miljoen. 2.2 Rode draad in de decentralisaties Allereerst lopen de decentralisaties komende jaren parallel aan elkaar. De planning van het rijk is: Decentralisatie Ingangsdatum Invoering Wet Werken naar Vermogen 1 januari 2013 Decentralisatie AWBZ-functie Begeleiding 1 januari nieuwe situaties 1 januari idem en bestaande situaties Jeugdzorg 1 januari 2014 (start gefaseerde invoering) Voorts hebben de drie decentralisaties een aantal gemeenschappelijke kenmerken: er wordt een groter appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, de gemeente moet meer burgers bedienen, maar moet dit met minder geld doen de nieuwe regelingen veranderen van "recht op" naar "compensatie van" de gemeente komt in aanraking met veel nieuwe aanbieders en specialismen de gemeente heeft een kernverantwoordelijkheid in de toewijzing van middelen veel van de nieuwe aanbieders zijn georganiseerd op regionaal niveau. de nieuwe taken raken sterk aan bestaande taken; dit biedt kansen voor meer integraliteit het herijken van nieuwe en bestaande taken biedt kansen op wijkniveau (zie 2.3) 2.3 Wijkgerichte uitvoering Bij alle drie decentralisaties gaat het om de ondersteuning van burgers in hun sociale context. Veelal gaat het daarbij primair om ondersteuning achter de voordeur. Van daaruit gaat het echter ook erom verbindingen te leggen in de directe leefomgeving en op wijkniveau aansluiting te zoeken op de (collectieve) voorzieningen en werksoorten die daar actief zijn. Komende jaren sturen wij geleidelijk aan op meer wisselwerking tussen de individugerichte ondersteuning en de groepsgerichte participatie op wijkniveau. Daarbij sluiten wij ook aan bij de samenwerking die door Wijkwerk is opgebouwd met (netwerk-)partners. Wijkwerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het mee ontwikkelen, opzetten en faciliteren van collectieve arrangementen op het niveau van de wijk/buurt. Wijkwerk kan ook bewoners ondersteunen en faciliteren bij zelforganisatie. Wijkwerk stimuleert bewoners zich in te zetten voor elkaar en werkt nauw samen met vrijwilligersorganisaties. Omtrent de ontwikkelingen van Wijkwerk verschijnt begin 2012 een afzonderlijke notitie. Daarin zal ook worden aangesloten op deze bestuuropdracht. Visueel kan de parallelle ontwikkeling als volgt worden weergegeven: Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 5

6 Onderstaande figuur geeft de inhoudelijke samenhang tussen de decentralisaties en het wijkwerk schematisch weer: compensatie. Multidisciplinair Team met regie wijkzorgteam Doorontwikkeling Wijkwerk Verbinding sociaal en fysiek lichte ondersteuning - ankerorganisaties eigen initiatief verenigingen, clubs, bedrijven etc. preventie Appèl op eigen kracht 3. Inhoudelijk kader 3.1. Bestaand beleid De drie decentralisaties betreffen het sociale domein, waarvoor de gemeente Ede in de afgelopen jaren al het nodige beleid heeft vastgesteld. Te beginnen bij het convenant voor de bestuursperiode (raad april 2010), dat het volgende kader geeft: Ede: voor iedereen een goede samenleving, gebaseerd op ontmoeting en verbinding. De gemeenteraad heeft dit kader uitgewerkt in Kiezen en delen, de nota sociaal maatschappelijk domein (raad 27 mei 2010). De kern hiervan richt zich op participatie, preventie en compensatie: De gemeente Ede staat voor een samenleving waarin burgers meedoen. Een samenleving met zelfstandige en zelfredzame burgers, waar niemand aan de kant hoeft te staan,waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor anderen en voor hun leefomgeving. Deze doelstelling vraagt om actief burgerschap. Ontmoeting en sociale samenhang, samen met zelforganisaties, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit wil in de praktijk zeggen dat de burger in eerste instantie zelf aan zet is. Voor wie niet in staat is op eigen kracht mee te doen, zal de overheid belemmeringen voor participatie in alle redelijkheid compenseren. De kern van de koers van de gemeente Ede is dan ook participatie. Alle plannen en activiteiten van de gemeente moeten bijdragen aan dit doel. Compensatie en preventie zijn wegen om dit doel te bereiken. Samenvatting bestaande kaders Eigen verantwoordelijkheid burger staat voorop; uitgaan van diens kracht en diens behoefte/vraag. Voorkomen is beter dan genezen: dit vraagt goed functionerende basisvoorzieningen. Bij complexe situatie inzetten op 1 gezin/adres, 1 plan Wat enkelvoudig kan, enkelvoudig laten Geen bureaucratie; minimale overhead (bundelen en waar mogelijk samenvoegen) Directe stuurkracht Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 6

7 Tenslotte hebben wij onlangs een Wmo-beleidskader vastgesteld, waarin de volgende ambities staan: o verhogen van de participatie van alle burgers o burgers in eigen kracht zetten o op de juiste schaal maatschappelijke ondersteuning organiseren (regio,wijk/buurt) o maatschappelijke ondersteuning integraal en in samenhang bieden o maatschappelijke ondersteuning duurzaam financieel beheersbaar houden Deze ambities willen we langs de volgende wegen bereiken: o Wmo in de wijk Wijkwerk o Wonen, welzijn en zorg beleid verbinden in samenhang met werk en inkomen o Innovatie van dienstverlening en organisatie 3.2. Te bereiken doelen per decentralisatie Wet Werken naar Vermogen klant-perspectief Mensen werken naar vermogen aan een zelfstandig bestaan Wat mensen zelf nog kunnen staat voorop Jeugdzorg Eén plan, één gezin; minder hulpverleners in één gezin Vraaggericht aanbod vanuit het primaat en de plicht tot opvoeden door de ouders en de directe omgeving Begeleiding AWBZ Effectief en sluitend aanbod van ondersteuning en begeleiding. Niet beperking maar competentie staat voorop. Eigen kracht versterken Eigen kracht versterken Vraaggericht organisatieperspectief Netwerkorganisatie in de regio, met allen die bijdragen aan de realisatie van het doel dat iedereen naar vermogen mee doet. Beschut werken en dagbesteding voor de groep die niet kan werken Strategische en innovatieve allianties met werkgevers in de Food Valley Preventief: zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijk Integrale aanpak: context/ andere problemen meenemen in de aanpak Minder versnippering / reductie aantal aanbieders Samenhangend stelsel zonder schotten Centrale toegang / indicatie Reductie van het aantal aanbieders Vanuit het organisatieperspectief is het uiteindelijk te bereiken resultaat de realisatie van een regionale uitvoeringsorganisatie voor werkzoekenden én werkgevers De drie decentralisaties hebben onderlinge overlap op ondermeer de volgende onderdelen: doelgroep - jongeren (bijv. 18+ met jeugdzorg en instroom WWNV) - multiprobleemgezinnen (ondersteuning vanuit alle drie decentralisaties) preventie - tijdige jeugdzorg voorkomt instroom in bijstand (Jeugdzorg - WWNV) - goede begeleiding maakt iemand geschikt voor werk (AWBZ - WWNV) organisatie-inrichting - indicatiestelling (m.n. Jeugdzorg en AWBZ) - aanbesteding (expertise-uitwisseling) - inzet in de wijk - afspraken in regionaal verband Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 7

8 3.3. Uitgangspunten voor herstructurering sociaal domein a. De eigen kracht van de burger staat centraal; de professional ondersteunt alleen waar nodig b. Op een enkelvoudig probleem past een enkelvoudige voorziening c. Bij een complex probleem wordt ingezet op één professional per huishouden die zorgt voor integrale indicatiestelling en klantregie: hij schakelt aanvullende specialismen alleen in waar nodig d. Burgers, professionals en de gemeente worden partners met onderscheiden en gedeelde verantwoordelijkheden. De rolverdeling tussen burgers, professionals en gemeente is als volgt: - Burgers/doelgroepen formuleren de vraag van ondersteuning (samen met de gemeente) - Professionals ontwikkelen voor complexe zaken een integrale, vraaggerichte aanpak met minimale regels en overhead (samen met de gemeente) - Bestuurders van zorg/welzijnsorganisaties herijken hun organisatie, systemen, processen en middelen in aansluiting op de vraag van burgers en professionals (samen met de gemeente) e. Maatschappelijke organisaties worden vroegtijdig betrokken in het veranderproces. Over de mogelijke consequenties van alle veranderingen gaan we open met elkaar in dialoog. 3.4 Enkele aanvullende vragen rond de decentralisatie van de Jeugdzorg De onder 3.3. aangegeven uitgangspunten gelden ook voor de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, vooral voor die taken die zich richten op de (pedagogische) ondersteuning van ouders bij de opvoeding, kerntaak van de huidige Centra voor Jeugd en Gezin. De decentralisatie van de Jeugdzorg gaat echter ook over taken waar de opvoeding om bepaalde redenen wordt overgenomen. Vooral die taken roepen de vraag op welke rol de gemeentelijke overheid daarin kan en moet nemen. De gemeente krijgt een zorgplicht en wordt daarmee verantwoordelijk voor een adequate aanpak. Maar hoe geeft de gemeente die verantwoordelijkheid vorm? Is de gemeente daarbij alleen opdrachtgever of wil de gemeente ook over een eigen doorzettingsmacht beschikken als een problematiek daarom vraagt? Hoe kan je als gemeente effectief sturen op de (ook bestuurlijke) risico s? En hoe voorkom je aan de andere kant een nieuwe bureaucratie? En welke rol gaat de rechterlijke macht in dit soort zaken spelen als dit tot bezwaar- en beroepsprocedures leidt? Dit soort vragen gaan steeds sterker spelen naarmate de gefaseerde decentralisatie van de Jeugdzorg verder gaat. De gemeente krijgt namelijk steeds meer verantwoordelijkheid voor steeds complexere problemen. Problemen die ook breder gaan dan de jeugdzorg zelf. Daarbij bestaan ook dwarsverbanden met o.a. de justitiële organisaties (het Veiligheidshuis) en de gemeentelijke taken op gebied van openbare orde en veiligheid, Maar ook andere domeinen, zoals wijkbeleid en woonbeleid raken aan deze materie. Deze complexiteit krijgt in het ontwikkelproces nog verder vorm bij de uitwerking van de Bestuursopdracht. Om voorgaande hoofdstukken wat meer tot leven te brengen, schetsen wij in hoofdstuk 4 een toekomstbeeld voor 2015 dat ons voor ogen staat. Daarin stellen wij ons de vraag wat er in de praktijk in 2015 anders moet zijn om de herstructurering van het sociaal domein in Ede e.o. als succesvol aan te merken..als Aanzet tot de stip op de horizon. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 8

9 4. Aanzet tot de stip op de horizon Ede De drie grote decentralisaties in het sociale domein zijn achter de rug. Deze decentralisaties zijn in Ede aangegrepen om het totaal aan - door de gemeente geregelde - producten, diensten en voorzieningen fundamenteel anders te regelen. Wat is de opbrengst voor de burger in 2020? 1. De burger heeft samen met andere burgers en hun belangenorganisaties nu in 2020 weer écht de regie over zijn leven, ook als daar belemmeringen in optreden waar anderen bij nodig zijn. 2. Nu in 2020 is de dienstverlening voor iedereen eenvoudig en overzichtelijk geregeld. De meeste burgers hebben nog steeds geen hulp nodig. Maar wie wél hulp nodig heeft kan nu centraal via internet aan de hand van een paar eenvoudige vragen snelle ondersteuning op maat regelen. Wie nog steeds niet met internet kan omgaan kan één centraal contactpunt benaderen. Daarbij hoeft hij zelf niet meer uit te zoeken welke hulp nodig is, bij wie die hulp te verkrijgen is en hoe de aanmelding verloopt. Daar is gelukkig in Ede nu allemaal centraal in voorzien. 3. In 2020 is er een vrijwel sluitende signalering van burgers die ondersteuning nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. Alle burgernetwerken op wijk- en dorpsniveau en de daar werkzame vrijwilligersorganisaties (buurtverenigingen,sportverenigingen, kerken etc.)hebben zich gecommitteerd aan de probleemsignalering en ondersteuning van hun medeburgers. 4. Als vrijwilligers rond een hulpbehoevende burger (of een burger die problemen veroorzaakt) zelf onvoldoende hulp kunnen bieden, roepen zij de ondersteuning in van professionals. Dat gebeurt via hetzelfde centrale internetadres (punt 2) en aan de hand van dezelfde eenvoudige vragen over de situatie van de betreffende burger. 5. In huishoudens waar meerdere problemen tegelijk spelen (bijv. psychiatrische problemen, schulden, werkloosheid, schoolverzuim) is er nu nog maar één aanspreekpunt die alles regelt. 6. Inwoners tonen zich verantwoordelijk voor hun eigen situatie, die van hun directe leefomgeving en voor de lokale samenleving als totaal. Iedereen levert een bijdrage en participeert op zijn eigen wijze in de samenleving. Wie bijv. geen betaald regulier werk kan doen, levert naar draagkracht zijn bijdrage aan het werk in de wijk of breder. Bijv. vooronderhoud of voor hulp in een buurtcentrum, verzorgingshuis of school. En daar worden zij ook gewaardeerd! 7. Voor inwoners die teveel beperkingen hebben om werk in de wijk te doen zijn er goede collectieve voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, participatie en dagbesteding. In tegenstelling tot vroeger vinden die activiteiten veel meer in de algemene ontmoetingscentra in wijken en dorpen plaats. Daar vinden ook de gezamenlijke activiteiten van inwoners zonder belemmeringen plaats. Zo zijn deze gemeenschappelijke ontmoetings- en ontwikkelruimten nu een levendig geheel geworden. Wat betekent dit voor de professional in 2020? Professionals hebben nu in 2020 weer de ruimte en krijgen het vertrouwen om naar eigen inzicht te handelen. Ze kijken breed en praktisch naar problemen en hebben geen last meer van onnodige bureaucatie. En ze beginnen nu ook altijd met de vraag wat een burger zélf, in zijn gezin of met hulp van zijn directe omgeving kan oplossen. Professionals schakelen nu aanvullend op hun eigen steun alleen nog maar díe specialistische collega s in die écht nodig zijn om heel specifieke problemen op een adres op te lossen. Wat heeft de omslag betekend voor de organisaties van zorg en welzijn anno 2020? Doordat de herstructurering van het sociaal domein heeft gezorgd voor échte vraagsturing vanuit de burger, hebben organisaties én de gemeente drastisch gesneden in de werkwijze en organisatie van het werk. Het aantal zelfstandige organisaties is drastisch verminderd, maar ieders specifieke expertise en kwaliteiten is gehandhaafd. De integratie en samenwerking heeft geleid tot synergie. Op inhoud heeft dit geleid tot een efficiënte en succesvolle integrale, multidisciplinaire aanpak. Door de stroomlijning van alle regels, indicaties en protocollen tot één kernproces is enorm veel bespaard op de kosten van bureaucratie en coördinatie. Ook de gemeente heeft daar met een forse deregulering een grote bijdrage aan geleverd. Tenslotte is het alle organisaties gelukt om door middel van een (boven-)regionale opschaling de overhead van hun organisaties substantieel terug te brengen. En welke rol heeft de gemeente nu in 2020? Dankzij de omslag in het sociale domein naar echte vraagsturing lukt het de gemeente om in 2020, ondanks een nog steeds groeiende ondersteuningsvraag vanuit burgers, iedereen toch voldoende hulp te garanderen. Dit ondanks de opeenvolgende drastische bezuinigingen van afgelopen jaren. Sterker nog, door de omslag is het zelfs nog gelukt om middelen vrij te spelen voor het versterken van de preventie. Op termijn levert dit opnieuw een bijdrage aan de schaarste in de hulpverlening. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 9

10 5. Inrichting proces 5.1 Procesmatige uitgangspunten In de vorige hoofdstukken hebben wij inhoudelijk weergegeven wat we gaan doen en waar we ons op richten vanuit Ede. Deze inhoudelijke uitgangspunten stellen ook eisen aan het ontwikkelproces om te komen tot een herstructurering van het sociaal domein in Ede e.o. Belangrijkste aspecten daarbij zijn: a. Er wordt gekozen voor een brede, programmatische aanpak, omdat veel bestaande en nieuwe taken in het sociaal domein nauw met elkaar samenhangen. De herstructurering vindt op alle onderdelen zoveel mogelijk vanuit één gedragen visie en gezamenlijke doelstellingen plaats. b. Vraaggerichtheid is voor ons richtingbepalend bij de herstructurering van het sociaal domein. Dit betekent dat het ontwikkelproces sterk van buiten naar binnen vorm moet krijgen. In het proces is veel ruimte voor interactie met burgers, doelgroepen, professionals en organisaties. Ondanks de beperkte doorlooptijden zetten we in het proces uitnodigende en inspirerende werkvormen in. c. De keuze om de sturing en de organisatie van het sociaal domein waar mogelijk regionaal, en bij voorkeur op het niveau van Foodvalley te beleggen, betekent dat ook de programma- en projectorganisatie zoveel mogelijk op regionaal niveau wordt neergelegd, voor zover dit kan. d. Mede vanwege de vorige punten behoeft de kaderstellende rol van de gemeenteraad extra aandacht. Met deze bestuursopdracht wordt de gemeenteraad uitgenodigd om kaderstellend akkoord te geven op de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten. Tegelijkertijd betekent dit dat de gemeenteraad van Ede daarmee veel ruimte geeft aan burgers en organisaties, alsmede aan de regiogemeenten om in voorbereidende zin - invulling te geven aan de herstructurering. e. Vanwege de nog vele onduidelijkheden bij het rijk over de inhoud, het proces en de randvoorwaarden van de decentralisaties naar de gemeenten is de programma- en projectplanning in dit document op dit moment nog op meerdere punten indicatief. Ook bestaat nu nog onvoldoende beeld over de mate van commitment in de regio om in de planvorming samen op te trekken. Naarmate over dit alles meer bekend wordt worden ook exactere mijlpalen bepaald "Van buiten naar binnen" Werkconferentie januari 2012 De opgaven die voortvloeien uit de decentralisaties zijn bekend. In hoofdstuk 4 is een aanzet gegeven tot een toekomstbeeld dat richtsnoer zou kunnen zijn voor de vervolgaanpak. Om de opgaven nu te vertalen in oplossingsrichtingen en concrete vervolgacties is kennisdeling en samenwerking nodig tussen alle betrokkenen: gemeente, uitvoerende organisaties, bedrijven en burgers. In januari 2012 wordt daarom lokaal in Ede een brede werkconferentie georganiseerd, als eerste stap voor een interactief proces. In die werkconferentie zetten we er op in om gezamenlijk richting te geven aan een succesvolle implementatie van de decentralisaties in Ede e.o. In de werkconferentie wordt o.a. aan de hand van deze bestuursopdracht een algemeen beeld met elkaar gedeeld. Verder gaan we per decentralisatie met elkaar in gesprek over de mogelijke uitwerking. De resultaten daarvan worden verwerkt in een plan van aanpak en kunnen nog leiden tot een bijstelling van de visie, uitgangspunten en doelstellingen. Vervolgens gaan we daar verder mee aan de slag, waar mogelijk ook zoveel mogelijk interactief. Wél hebben we te maken met een krappe ontwikkeltijd, dus we moeten het interactieve proces wel vrij snel leiden tot besluitvorming. Bij de besluitvorming bestaan uiteraard dan nog wel de gebruikelijke inspraakmogelijkheden. Voorstel is om minimaal jaarlijks zo n brede werkconferentie te beleggen om zo het totale ontwikkelproces van het sociaal domein tot een cyclisch, interactief proces te maken. Tijdens de werkconferentie is veel ruimte voor burgers (en hun vertegenwoordigers) en professionals. Centraal staan de te bereiken maatschappelijke effecten (voor 1 e lijst van deelnemers zie bijlage 3) Externe reflectie Naast participatie van alle direct betrokkenen zoeken wij ook externe reflectie op ons ontwikkelproces. Daartoe stellen wij voor om een gezaghebbende deskundige te betrekken bij ons ontwikkelproces. We denken aan iemand die kennis van zaken heeft en die kennis en ervaring van elders plaatst tegenover de ontwikkelingen en plannen in Ede (en de regio) en vertaalt in adviezen. Bij voorkeur verbindt deze deskundige zich voor langere tijd aan deze ontwikkelingen. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 10

11 werkvormen Met de maatschappelijke instellingen en klantorganisaties zullen enkele experimentele werkvormen worden bedacht om op een andere manier te werken en processen te versnellen. De gemeente Ede gaat de uitdaging aan om voor de conferentie hiertoe twee voorbeelden te ontwikkelen. Ook wordt bezien of bestaande initiatieven (zoals plannen voor een multidisciplinair team ) kunnen worden benut als pilot om praktijkgerichte ervaring op te doen met een nieuwe vraaggerichte werkwijze Kaderstelling gemeenteraad Het interactieve proces met de samenleving vraagt om een heldere rol van de gemeenteraad. De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend. De kaderstellende rol blijkt o.a. uit de uitgangspunten van deze bestuursopdracht. Deze zijn namelijk gebaseerd op de bestaande beleidskaders, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld (hoofdstuk 3). Gebaseerd op deze kaders is de bestuursopdracht een opdracht van het college aan de ambtelijke organisatie. Bestuursopdracht ter bespreking in commissie MZ 25 januari 2012 Daarmee houdt de kaderstelling niet op. De veranderende wetgeving en het interactieve proces vereisen aanpassingen of nieuwe kaders. Om deze reden wordt de bestuursopdracht in de raadscommissie MZ van 25 januari a.s. ter bespreking geagendeerd. Het college vraagt het advies van de commissie of de bestaande kaders goed zijn vertaald en of het voorziene proces voldoende garanties geeft voor inbreng door de gemeenteraad. Daarnaast wordt de gemeenteraad ook als toehoorder uitgenodigd voor de te organiseren brede werkconferentie in januari Startnotitie ter vaststelling in de raadsvergadering van 22 maart 2012 Na bespreking in de commissie MZ en gehoord de uitkomsten van de werkconferentie wordt de bestuursopdracht vertaald in een startnotitie voor de gemeenteraad. Deze notitie wordt dan ter vaststelling voorgelegd aan de raadsvergadering van 22 maart In onderstaande planning (5.3.) zijn meerdere besluitvormingsmomenten voorzien. De momenten betreffen zowel besluiten op visieniveau als regelgeving in de vorm van verordeningen. Daarmee krijgt de kaderstellende rol van de gemeenteraad nader inhoud Planning: wat gebeurt wanneer In onderstaande planning zijn de belangrijkste producten/activiteiten op een rij gezet, gebaseerd op de huidige inzichten. Echter, de planning is afhankelijk van de daadwerkelijke invoering van de decentralisaties en kan daardoor veranderen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal WWNV * herstructureringsfaciliteit SW-bedrijf * raadsinfobijeenkomst * beleidsplan (raad) * Plannen van aanpak - samenwerking - werkgevers - WMO/AWBZ * verordeningen (raad) AWBZ * visie op begeleiding (raad -> 2e kwart.) * gesprekken met middenveld * verwerken van de gesprekken in een implementatieplan * aanbesteden starten * verordening (raad) * aanbesteden afronden met contractafspraken * vervolg contractafspraken Jeugdzorg Allen * startnotitie regionaal (PHO en raden FV) * PvA experiment ambulante jeugdzorg * nulbeeld (huidige vraag & aanbod inventariseren) * gemeenschappelijke werkconferentie (raad) toehoorder * startnotitie (raad) * start experiment ambulante jeugdzorg * visie-nota (PHO en raden FoodValley) * analyse nulbeeld * uitwerken obv werkconferentie * uitwerkingsnotitie (college; info raad) * start inventarisatie financiering/subsidie/ aanbesteding * positionering CJG (college en raad) * idem * idem * afronding inventarisatie financieringsmogelijkheden c.a. Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 11

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie