Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan en -beschrijving decentralisatieopgaven Noordoost Fryslân, 2014 Versie 19 februari

2 1. Inleiding Eind 2013 is de kadernotitie Samen leven, zorg voor elkaar aan de gemeenteraden in Noordoost Fryslân aangeboden. In deze kadernotitie is de aanpak beschreven van de drie decentralisaties, te weten AWBZ/Wmo, de Participatiewet en Zorg voor Jeugd. Met het vaststellen van de kaders door de gemeenteraden start een volgende fase. De concrete uitvoering van de nieuwe wetten moet worden uitgewerkt en voorbereid. De gevolgen van de nieuwe aanpak, maar ook de taken, rollen en posities van alle betrokkenen zoals de gemeenten, uitvoerende organisaties en de burgers zullen in kaart gebracht moeten worden. Er zullen andere samenwerkingsvormen ontstaan, maar ook zullen onder andere uitdagingen ontstaan op het gebied van financiële beheersing, de informatievoorziening en beveiliging, en competentieontwikkeling. Ingegeven door de complexiteit van een veelheid samenhangende projecten is gekozen voor de inrichting van een programma-organisatie. In deze notitie wordt beschreven hoe de organisatie is opgebouwd, en vervolgens worden de verschillende programmaonderdelen uitgewerkt. Binnen het programma is veel aandacht voor afstemming en advies vanuit verschillende achterbanvertegenwoordigingen zoals lokale en regionale cliëntvertegenwoordiging, de gemeenten en ondernemingsraden. In de toekomst zullen er nieuwe, vaak publiek-private samenwerkingsvormen ontstaan. Gemeenten, vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, re-integratiebedrijven, jeugdzorg, burgerinitiatieven enzovoorts, zullen anders gaan (samen)werken dan wat zij tot nu toe gewend zijn. Daarvoor is een breed draagvlak nodig. Daarom wordt de nieuwe aanpak met elkaar ontwikkeld. Het doel van de programma-aanpak is om de werkzaamheden te kunnen sturen, doelgericht en met een beheerst risico. Dat begint met een goede opdrachtbeschrijving, het benoemen van de beoogde resultaten, de planning en de benodigde middelen en mensen. 2

3 2. Doelstelling en tijdpad 2.1. Doelstelling en perspectief: De decentralisaties worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Dat betekent dat de gemeenten in Noordoost Fryslân dan gereed moeten zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Naast de opgave om de nieuwe taken over te nemen ligt er tegelijkertijd de opgave om een nieuwe toekomstbestendige aanpak te ontwikkelen. Het beeld dat we in de kadernota hebben beschreven, als stip op de horizon, ziet er als volgt uit: Er is een goede gebiedsanalyse; daaraan gekoppeld zijn de maatschappelijke doelstellingen en indicatoren geformuleerd. De doelstellingen zijn vertaald naar het budget en er is een sterke participatie van bewoners. De toegang tot ondersteuning, zorg en hulp is georganiseerd via lokale gemeentelijke gebiedsteams. De gebiedsteams realiseren arrangementen, die aansluiten bij de doelstellingen, gericht op het benutten van het zelforganiserend vermogen. Er is een gebiedsgerichte bekostiging (stip op de horizon). Op basis van gerichte monitoring zijn de effecten van de aanpak in beeld bij gemeenten. In de gemeentelijke sturing is een aanpak ingevuld, waarin burgerinitiatieven centraal staan. Er is een sturingsmodel ingevoerd, dat uitgaat van samenwerking met aanbieders en bewoners, maar dat ook voorziet in de effectieve prikkels voor alle partijen. We schatten in dat de ambities om de gebiedsgerichte aanpak uit te werken in ieder geval een inspanning tot 2017 zullen vragen. De opgave voor 2014 is om de feitelijke decentralisaties per 2015 voor te bereiden en te implementeren. Daarin is het eerste doel een zorgvuldige transitie te regelen. Tegelijkertijd is het zaak alle noodzakelijke stappen te zetten in het kader van de vernieuwingsopgaven, (de transformatie) en zo toe te werken naar het eindbeeld per De doelstellingen voor 2015 zijn: Zorg op maat voor de inwoners die dat nodig hebben; Een passende en operationele uitvoeringsstructuur in de vorm van operationele gebiedsteams, die per gemeente werken, ondersteund door experts waar nodig om dat te realiseren; Een aan de gebiedsteams ondersteunende back office; Vernieuwende integrale arrangementen; Een voorziening voor de monitoring van effecten en resultaten; Zorgvuldige overgang/transitiearrangementen en invulling overgangsrecht; Verankering beleid in plannen, doelstellingen sturing en vertaling naar regelingen en (verordeningen); Een passende bedrijfsvoering met een operationeel informatie- en financieel beheer. In dit programma werken we uit langs welke aanpak we die doelstellingen in 2014 kunnen realiseren. In dit programma wordt geprobeerd om zaken zo goed mogelijk te plannen. Er zijn echter veel onzekerheden. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat de planning en inzet gedurende het jaar in overleg met de stuurgroep kan worden aangepast met de kennis en informatie die beschikbaar is. 2.2 Fasering: Het kritieke tijdpad, parallelle processen Bij de opstelling van dit programma wordt uitgegaan van effectuering van de decentralisaties per 1 januari Dat betekent dat er een jaar is om de implementatie voor te bereiden. Die tijd is kort als er onder andere met veel partijen in het veld nieuwe contracten moeten worden gesloten. Dat vraagt immers een zorgvuldige procedurele aanpak. Om binnen de beschikbare tijd niet alleen de technische voorbereiding te treffen, maar ook de aanzet voor een nieuwe aanpak voor te bereiden betekent dit dat niet alle stappen volgordelijk kunnen worden gezet. Parallel werken we aan de opbouw van gebiedsteams in de praktijk en werken we een definitieve aanpak uit. We werken aan 3

4 het formuleren van resultaten voor de decentralisaties, maar bereiden tegelijkertijd de aanbestedingsprocedures voor. In het tijdpad zullen we tenminste de volgende resultaten en planning aanhouden: Uiterlijk 1 april 2014: Uitgewerkte kadernota: Indicatieve budgetten; Inventariseren doelgroepen per D en 3D; Inventariseren bestaande voorzieningen/ aanbod per D en 3D; Inventarisatie financiën (budget/gebruik/kosten/wijze van financieren); Bezuinigingsaanpak Ontwerpen arrangementen Verdeling lokaal, regionaal (NOF) en bovenregionaal Vormgeving proces contractering Uiterlijk 1 mei 2014 Beleidsplan 2015 gereed Aanbieders informeren over de globale richting van de korting Kader gebiedsteams (werkwijze, bekostiging, relatie nulde- en tweede lijn) Kader sturing (aanpak contractering, bekostiging) Invulling bezuinigingsopgave Start contractering Uiterlijk 1 september Uitvoeringsplan met definitief budget en resultaten aanbesteding Collegebesluit per 1 juli Wmo-raden juli - augustus Besluitvorming raad 1 oktober Vertalen naar Verordeningen Invoegen in begroting 2015 Uiterlijk 1 november: Contracten gereed Aanbieders hebben een contract Communicatieplan naar burgers gereed Nieuwe aanpak per 1 januari

5 3. Invulling programma Opbouw van het programma sociaal domein Het programma sociaal domein is opgebouwd uit 7 projecten. 1) Transitieproject Nieuwe Wmo 2) Transitieproject Jeugdhulp 3) Transitieproject Participatiewet 4) Project Frontoffice Front-office 5) Project Backoffice 5) Project Financiën, Inkoop en Bekostiging 6) Project Interne Organisatie 7) Project Communicatie en Participatie Backoffice Transities Financiën, inkoop, bekostiging Interne organisat ie Communicatie en participatie De afzonderlijke decentralisaties worden in de vorm van een project uitgevoerd. Per decentralisatie is een projectleider aangesteld, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, het overleg met de deelnemende partners in de uitvoering en de planning. De programmamanager is verantwoordelijk voor de opdracht om samenhang te organiseren op het niveau van de regio. 4.1 Transitie Participatiewet (wettelijke verplichtingen) Opdracht Met de Participatiewet en de afspraken uit het sociaal akkoord krijgen gemeenten vanaf 2015 de opdracht om ook mensen met een arbeidsbeperking toe te leiden naar werk. Vanaf dat moment is instroom in de WSW niet meer mogelijk. Mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen, kunnen alleen nog Wajong krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben, en nooit meer kunnen werken. Het zal niet eenvoudig worden om deze nieuwe doelgroep met een arbeidsbeperking toe te leiden naar (regulier) werk. In de komende jaren willen we blijven werken aan de ambitie van NOF als vitale regio waar zoveel mogelijk mensen kunnen werken naar vermogen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Op hoofdlijnen kan het meeste worden bereikt als we de komende jaren inzetten op een driedelige veranderstrategie, waarbij we inzetten op: - het versterken van de bedrijvigheid; - het scheppen van kansen voor mensen om te werken naar vermogen; - een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Planning Voorbereiding tot 15 februari, uitvoering januari tot december Organisatie Erwin Broos (projectleider) Rudy Cuperus Hotsche Kikkert Douwe Plantinga Geraamde inzet is 6 uur per week (projectmedewerkers)en 1 x 12 uur per week (projectleider). 5

6 4.2 Transitie AWBZ/Wmo (wettelijke verplichtingen) Opdracht Het wetsvoorstel vervangt de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met het wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid voor een deel van de langdurige (zorg)ondersteuning die nu nog valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gedecentraliseerd naar gemeenten. Met het wetsvoorstel beoogt de regering een omslag in denken en doen te bewerkstelligen bij zowel de overheid als de burger. Deze omslag betekent dat een burger alleen dan voor een specifieke (maatwerk)voorziening in aanmerking komt als de burger niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, in staat is tot participatie en zelfredzaamheid. Om de doelstellingen van het wetsvoorstel te realiseren, voorziet het wetsvoorstel in hoofdzaak in het overhevelen van een deel van de langdurige zorg, vanuit de AWBZ naar de Wmo Anders dan aanvankelijk was voorzien, is in het wetsvoorstel niet gekozen voor een integrale overgang van de extramurale langdurige zorg naar gemeenten. De persoonlijke verzorging wordt namelijk, samen met de thuisverpleging, overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De overheveling van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo 2015 wordt in hoofdzaak beperkt tot begeleiding. Verder wordt de huidige plicht voor gemeenten om beperkingen in zelfredzaamheid weg te nemen of te compenseren en deelname aan het maatschappelijke verkeer mogelijk te maken (ook: compensatieplicht), vervangen door een stelsel van algemene en maatwerkvoorzieningen. Ten slotte wordt een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd, zowel voor die onderdelen die van de AWBZ worden overgeheveld naar de nieuwe Wmo, als voor de huishoudelijke verzorging die nu al in de Wmo is opgenomen. Het gaat om een korting van 925 miljoen waardoor een bedrag van ruim 3,3 miljard overblijft voor die onderdelen die vanuit de AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten. Bij de huishoudelijke verzorging wordt een korting van 465 miljoen doorgevoerd waardoor op dat terrein een bedrag van 935 miljoen overblijft. De werkgroep krijgt de opdracht bovenstaande wettelijke verplichtingen te verankeren in beleid en dit te vertalen naar regelingen en verordeningen. Ook heeft deze werkgroep de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige overgang in transitiearrangementen en invulling van het overgangsrecht Wmo. Planning Voorbereiding tot 15 februari, uitvoering januari tot december Organisatie Johan Visser (projectleider) Margo Kouwenhoven Reinder Meekma Wence Wassink Geraamde inzet is 6 uur per week (projectmedewerkers) en 1 x 12 uur per week (projectleider). 4.3 Transitie Jeugd (wettelijke verplichtingen) Opdracht In de concept Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat gemeenten in 2015 lopende zorgtrajecten voortzetten. Om die continuïteit van zorg te garanderen hebben de 27 Friese gemeenten een regionaal transitie arrangement (RTA) vastgesteld. De basisuitgangspunten uit het RTA worden uitgewerkt in Plan van Aanpak, het Omvormingsplan. Hierin wordt de geleidelijke invoering van de veranderingen in de loop van 2014 alsmede de financiering hiervan uitgewerkt. Werkende weg wordt zo vanaf 1 januari 2014 de jeugd- en opvoedhulp conform het Kompas beter afgestemd op de 6

7 lokale dan wel regionale situatie en de behoefte en vraag van de jeugdigen en/in hun sociale context. In het Plan van Aanpak worden de bestuurlijke, inhoudelijke, juridische en financiële uitgangspunten uit het RTA nader uitgewerkt. Deze uitgewerkte afbakening wordt uiterlijk 31 januari 2014 door de gemeenten vastgesteld. Aan de hand hiervan presenteren de gezamenlijke aanbieders uiterlijk in april 2014 hun aandeel in de (conform het Kompas en RTA) beoogde opzet van de infrastructuur. Zodra het Omvormingsplan vastgesteld is, wordt dit door gemeenten getoetst aan de voor het Kompas, RTA en Plan van Aanpak opgestelde toetsingscriteria. Bij de uitwerking van het Omvormingsplan worden nadrukkelijk ook vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen alsmede de werkers in de toekomstige gebiedsgericht werkstructuur betrokken. Net zoals overigens de aanbieders in de nulde en de eerste lijn. Na 1 april 2014 krijgt, op basis van de uitwerking van het Plan van Aanpak de omvorming, waaronder de samenwerking tussen de 0 de, 1 ste en 2 de lijn, daadwerkelijk zijn vorm. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van dan wel aangesloten op de van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2014 van de provincie. Bij de monitoring op de voortgang en uitvoering gelden de criteria die door gemeenten in het Kompas, RTA en Plan van Aanpak zijn vastgelegd als toetsstenen. De werkgroep krijgt de opdracht vanuit NOF input te leveren zodat de gemeenten het Plan van Aanpak vast kunnen stellen. Bij de opdracht vormen de provinciale afspraken uit het Transitiearrangement de basis en wordt nadrukkelijk gekeken naar de integraliteit met de Transitie Wmo. Planning De werkgroep volgt de planning zoals gesteld in het Omvormingsplan Transitie Jeugdzorg Regio Fryslân. Organisatie Bert Deuling (projectleider) Sytske Raap Yteke Kuipers Margreet van Deelen Pieter Tamsma Heleen Rijpma Tinie Koldenhof Akkie Visser Geraamde inzet is 6 uur per week (projectmedewerkers) en 1 x 12 uur per week (projectleider). 4.4 Project Frontoffice Leden van het project (nog onder te verdelen naar de respectievelijke opdrachten) Reinder Meekma (projectleider) Raymond Goelabdien Durkje Boersma Johan Visser Tinie Koldenhof Wence Wassink Bert Deuling Margo Kouwenhoven Yteke Kuipers Pieter Tamsma 7

8 Marion van Everdink Gerdien Tiesinga Ymie Brinksma Opdracht 1: Organiseer Frontoffice (van concept naar beleidsvoering) De frontoffice gaat een centrale rol vervullen in de nieuwe aanpak. De frontoffice wordt georganiseerd in een gebiedsteam per gemeente. Het gebiedsteam organiseert de toegang naar arrangementen, levert basisondersteuning, vormt de ogen en oren in de dorpen en wijken, werkt preventief en sluit aan op burgerinitiatieven. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke taken waar en door wie worden uitgevoerd. Hoewel de individuele gemeente verantwoordelijk is voor de lokale aansturing, uitvoering en bekostiging van de frontoffice, wordt zoveel als mogelijk een gezamenlijke aanpak en inzet ontwikkeld. Het betreft in ieder geval de werkwijze (w.o. vraaganalyse, doorverwijzingsmethodiek), de inrichting van de werkprocessen en verslaglegging. Bij de ontwikkeling van de frontoffice wordt daarnaast rekening gehouden met de mogelijkheden om een centrale backoffice voor de regio in te richten. Inhoudelijke uitwerking van de opdracht: Werk huidige kaders uit naar concreet voorstel voor de invulling van de gebiedsteams: positionering, opdracht, taken, rol, werkprocessen (vraagverheldering, doorverwijzing, invulling indicatiestelling) en domein. Werk een voorstel uit voor de sturing en bekostiging: Uitwerking van de rol van de gemeenten (leiding van gebiedsteam of op afstand) en partners, financiering, welke taken regionaal en welke lokaal (menu en maatwerk), aansluiting bij gemeentelijke voorzieningen en positie in arrangementen. Planning Het uitvoeringsplan voor de inrichting en werkwijze van de Toegang, de gebiedsteams is uiterlijk 1 mei 2014 gereed voor besluitvorming. De werkwijze (aansluiting bij de pilots, aansluiten bij maatschappelijke consultatie in het kader van het aanbesteden gebeurt in de periode tot oktober 2014). Organisatie De opdracht wordt georganiseerd in de vorm van een project, onder leiding van een projectleider. De inschatting is dat hiervoor een inzet nodig is van 8 uur per week; uitvoering door een projectgroep, waarin vertegenwoordigers ambtelijke projectgroepen transities groep en de projectleider Sociaal team (voor hen gaan we uit van 4 uur per week). Optioneel is de aanvulling van de projectgroep met externe adviseurs/experts (b.v. vanuit strategische partners ). Opdracht 2 Begeleiding en inpassing gemeentelijke pilots Begeleid pilots en gebruik leerervaring voor invulling voorstel gebiedsteams. De verschillende pilots worden per gemeente voorbereid en uitgevoerd. Ze zijn allemaal gericht op de start van gebiedsteams, aansluitend bij kansrijke lokale werkvormen. De evaluaties worden in juni en in november 2014 geleverd. Op dat moment is ook een voorstel voor de definitieve invoering van de nieuwe werkwijze voorbereid. In dat voorstel worden de leerervaringen uit de pilots verwerkt. Dan wordt ook gekeken hoe de lokale pilots kunnen worden doorontwikkeld naar de gebiedsteams. Planning Voorbereiding tot 31 maart 2014, uitvoering april tot december 2014 (eindadvies november 2014, integratie lokale gebiedsteams december 2014) 8

9 Organisatie De pilots worden uitgevoerd in de vorm van een project onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Per pilot is gemeentelijk een projectleider en/of procesbegeleider aangesteld, die verantwoordelijk is voor uitvoering, het overleg met de deelnemende partners in de uitvoering, het overleg en afstemming met de andere pilots, de evaluatie en de planning. De programmamanager is verantwoordelijk voor de opdracht om samenhang te organiseren op het niveau van de regio. Per projectleider schatten wij de inzet in op 4 uur per week. 4.5 Project Backoffice De backoffice voert voor de regio uitkering- en voorzieningenadministraties, bedrijfsvoeringstaken zoals informatievoorziening en automatisering, financial control, de uitvoering van inkoop en contractering en heeft juridische- en beleidstaken. Hiermee is de backoffice de verbindende schakel tussen tal van partijen. De opdracht van de projectgroep is dan ook te adviseren of de Dienst SoZaWe DanDon kan transformeren tot een effectieve en efficiënte backoffice-organisatie voor de zes NOF gemeenten voor de taken die voortvloeien uit de decentralisaties en de gemaakte strategische keuzes. Opdracht Transformeer de Dienst SoZaWe Dan/Don tot een effectieve en efficiënte backoffice-organisatie voor de regio NOF voor de taken die voortvloeien uit de decentralisaties en de gemaakte strategische keuzes. Opdracht 1: Faciliteer en ondersteun pilots frontoffice in 2014 De regie op de pilots ligt bij de gemeenten. De backofficeprocessen worden voor een belangrijk deel belegd bij de backoffice. Een vlotte aansluiting is gewenst. Inventariseer functionele raakvlakken Dienst/backoffice en pilots; organiseer een overlegvorm, waarin inrichting, samenwerking en evaluatie afgestemd wordt; definieer werkprocessen en zorg voor inbedding in Dienst Opdracht 2: Definieer een dienstencatalogus backoffice Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de decentralisatieopgaven. Het is cruciaal dat wordt afgestemd waar en door wie welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Sommige taken kunnen zowel door frontoffice, backoffice of externe aanbieders worden uitgevoerd. De inrichting en omvang van de backoffice volgt de gekozen strategie. Daarom moet in een zo vroeg mogelijk stadium gekozen worden wat valt onder backoffice. Opdracht 3: Organiseer de bedrijfsvoering van de backoffice Wanneer duidelijk is welke taken belegd worden bij de backoffice is er zicht op de bijbehorende personele bezetting, zowel in aantallen fte s als in benodigde competenties. Er zal een inventarisatie, belangstellingsregistratie, plaatsingsprocedure, werving en eventueel afvloeiing worden georganiseerd met inachtneming van het sociaal statuut en in nauwe afstemming met de gemeenten, OR en GO. Opdracht 4: Richt de backoffice in naar juiste taken en schaalgrootte en aansturing, passend bij nieuwe taken per 2015 Vaststellen welke functionaliteiten hier bij passen, schaalgrootte, benodigde huisvesting. Backoffice integreren in regio en gemeentelijke organisaties door de juiste overlegorganen in te stellen. Organisatiestructuur bepalen en besturing 9

10 Planning Voorbereiding januari - februari 2014, uitwerking geheel 2014, werkende weg in afstemming met verschillende pilots. Deelnemers projectgroep: Bauke de Bruin (projectleider) Houdrie Slofstra Erwin Broos Raymond Goelabdien Organisatie De Dienst SoZaWe is vertegenwoordigd in de interne projectgroep nieuwe Wmo en in verschillende werkgroepen. Uitvoering gebeurt vanuit de bestaande organisatie. De inschatting is dat hiervoor een inzet nodig is van 8 uur per lid van de projectgroep uur per week. 4.6 Project Financiën, inkoop en bekostiging Werkgroep financiën 3D's: Erwin Broos (projectleider), Michiel Delsman, Grietje Veenstra-Van Kammen, Harry Pilat, Anton Buwalda, Jelte Sinnema en Hein Krottje. Werkgroep Inkoop, aanbesteding en sturing: Erwin Broos (projectleider), Jitske Prins, Jaap Boskma, aangevuld met de inkoper vanuit Dongeradeel en een juridisch adviseur vanuit Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. Deze werkgroep zal op enig moment opgaan in de financiële werkgroep. Opdracht 1 uitbouw analyse Werk de inhoudelijke visie/analyse uit naar zo concreet mogelijke opgave en aanpak: Breng zo precies mogelijk en per kern of wijk de cliënten in beeld, die overkomen vanwege de drie decentralisaties; breng in beeld welke budgetten daar nu aan zijn gekoppeld; maak een inschatting van de ontwikkeling en zwaarte van de vraag per gebied; breng de aanbieders in beeld; koppel daaraan een beeld van de huidige dienstverlening. Planning; rapportage per 31 maart. Uitvoering: inzet externe expertise; analysegroep vormen uit ambtelijke projectgroep (4x 4 uur per week). Opdracht 2 vertaling naar budgetten Breng in beeld op welke terreinen welke bezuinigingen noodzakelijk zijn: Gemiddeld over het sociale domein Per decentralisatie Adviseer over omvang en de toerekening met algemene korting als uitgangspunt en vertaal dit naar een opgave die bruikbaar is voor aanbesteding. Formuleer kaders voor de werkgroep bedrijfsvoering om de decentralisatie te implementeren in de P+C cyclus. Planning: rapportage op 31 maart; vervolgopdracht aan werkgroep bedrijfsvoering. Uitvoering: Dienst, deelnemer(s) ambtelijke projectgroep samen met werkgroep bedrijfsvoering (6x4 uur per week). 10

11 Opdracht 3: Ontwikkelen van en een beschrijving van effecten en resultaten een voorstel voor monitoring Voorstel wordt ingevuld door een werkgroep, bestaande uit leden ambtelijke projectgroep en een lid werkgroep Financiën en Bedrijfsvoering. In de uitwerking wordt aangesloten bij Frieslab voor de pilots Partoer, voor de metingen van doelgroepen en kosten en eventueel bij de kennisontwikkeling vanuit de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Voorstellen voor de uitwerking in 2015 (in perspectief naar 2017) worden aangeleverd uiterlijk in mei 2014, zodat ze in het uitvoeringsplan kunnen worden opgenomen. Geraamde inzet is 3 x 4 uur gedurende 12 weken (eerste half jaar). Opdracht 4 Advies inkoop en contracteren Opdracht: bereid advies voor over de wijze waarop afspraken worden gemaakt met de uitvoerende partners (subsidiëren, aanbesteden, of mogelijke tussenvormen). Betrek in het advies de wijzen van werken in andere regio s. Advies wordt uiterlijk 1 maart aangeleverd. Inzet 3x 4 uur per week; inhoudelijk, juridisch en financieel expert uit de gemeente, werkgroep inkoop en contractering. 4.7 Projectgroep Interne organisatie In dit project worden twee fasen onderscheiden. Fase 1 is het vertalen van de kaders naar gevolgen voor de gemeentelijke organisaties. Fase 2 is de daadwerkelijke uitvoering richting 1 januari 2015 en verder. A. Personeel Wanneer duidelijk is welke taken belegd worden bij de gemeente is er zicht op de bijbehorende personele bezetting, zowel in aantallen fte s als in benodigde competenties. Er zal een inventarisatie, belangstellingsregistratie, plaatsingsprocedure, werving en eventueel afvloeiing worden georganiseerd met inachtneming van het sociaal statuut en in nauwe afstemming met de gemeenten, OR. B. ICT, informatieplanning en informatiebeveiliging Nieuwe werkprocessen hebben invloed op ondersteunende ICT. Daar waar verschillende partijen cliëntdossiers vullen en muteren dienen ook privacy- en autorisatiewaarborgen georganiseerd te worden, passend binnen de regionale ICT strategie. Vanuit functioneel ontwerp vertaling naar applicatielandschap en systeemkoppelingen Systeem- en applicatie-inrichting Juridische aspecten informatiedeling en verslaglegging C. Beleid en Juridische zaken Beleidsvrijheid: Situationeel handelen zal leiden tot maatwerk aan de burger. Verschillende behandeling zal leiden tot een grotere claim bezwaar en beroep. Tegelijk zal de nieuwe beleidsruimte waar nodig in uitvoeringskaders worden vastgelegd; verschillende beleidsvelden zullen meer in onderlinge samenhang worden uitgewerkt. Planning Heel Organisatie Nynke Kloosterman (projectleider) Harm Jonker Raymond Goelabdien Margo Kouwenhoven Mariska Pietersma 11

12 Hans ten Have Geraamde inzet is ongeveer 4 uur per week per lid van het projectteam. 4.8 Programmateam Het programma Decentralisaties Sociaal Domein staat onder regie van het programmateam. Opdracht van het programmateam is om goed en zorgvuldig de 3D s te implementeren. Opdracht 1: Aansturen verandertraject Volg verandertraject en de voortgang. Monitor op tempo en kwaliteit en adviseer over interventies als dat noodzakelijk of wenselijk is. Planning is continu. Uitvoering door programmamanager. Opdracht 2: Afstemming regisseurs over aanpak Draag zorg voor tijdig overleg met andere regisseurs in het veld van welzijn en zorg (zorgverzekeraar, burgerinitiatieven, aanbieders op strategische posities, gemeenten in andere regio s). Organisatie: Raymond Goelabdien (projectleider) Margo Kouwenhoven (plv projectleider) Reinder Meekma Erwin Broos Johan Visser Bert Deuling Het programmabureau wordt geleid door een procesmanager. De geraamde inzet van deze procesmanager wordt geschat op gemiddeld 24 uur per week. De inzet van de leden van het programmabureau schatten wij in 8 uur per week, die van de plaatsvervangend projectleider op 12 uur per week. 12

13 Bijlage 1 Uitwerking planning implementatieprogramma: De drie Transitie-werkgroepen en de werkgroep Interne organisatie stellen een eigen planning 2014 op. Deze worden dus niet in onderstaand implementatieprogramma opgenomen. Hierin staan de overkoepelende speerpunten voor de 3 D s. Periode December 2013 Januari 2014 Februari 2014 Omschrijving Ambtelijke Projectgroep- Opzeggen subsidies per 1 januari 2015 (voor zover nog niet gebeurd) Programmabureau: Projectgroep en Stuurgroep Starten projectgroepen Bijeenkomst klankbordgroep partners Bijeenkomst cliëntenraden Project Frontoffice: Concreet voorstel invulling gebiedsteams Kennisdelen: uitwerken samenwerking met Frieslab, NHL-programma en Partoer Werkgroep Financiën, Inkoop en Bekostiging: Uitwerken analyse: budgetten, klanten, aanbieders en aanbod Maart 2014 Programmabureau: Bijeenkomst alle aanbieders Werkgroep Financiën, Inkoop en Bekostiging Advies contractering (maatschappelijk aanbesteden) Advies: bezuinigingen: raming bezuiniging en toerekening Project Frontoffice: Uitgewerkt plan sturing inrichting en bekostiging April 2014 Mei 2014 Programmabureau: Projectgroep en Stuurgroep Bijeenkomst klankbordgroep partners Bijeenkomst cliëntenraden Project Front-office Tussenevaluatie pilots Werkgroep Backoffice: Aanpak ICT, informatieplanning en informatiebeveiliging gereed. Uitvoeringsplan en voorstel inrichting organisatie Backoffice gereed Werkgroep Financiën, Inkoop en Bekostiging: Advies transitiearrangementen Exacte opgave cliënten en budgetten Project Frontoffice: 13

14 Uitvoeringsplan gebiedsteams gereed om te betrekken bij aanbesteding Juni 2014 Werkgroep Backoffice: Programmabureau: Projectgroep en Stuurgroep Bijeenkomst klankbordgroep partners Bijeenkomst cliëntenraden Ambtelijke Projectgroep: Collegebesluit uitvoeringsplan (vorming gebiedsteams) Programmabureau: Projectgroep/Stuurgroep Juli 2014 Augustus 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Projectgroep: Advies Wmo-raden over uitvoeringsplan (vorming gebiedsteams) Project Frontoffice Evaluatie pilots Programmabureau: Projectgroep/Stuurgroep Bijeenkomst adviesraad Bijeenkomst cliëntenraden Projectgroep: Uitvoeringsplan in gemeenteraden (1 oktober) Werkgroep backoffice: Contracten sluiten met aanbieders besluitvorming Uitvoeringsbeleid en vertaling naar verordeningen Interne organisatie backoffice gereed Werkgroep frontoffice: Invoegen leerervaring uit pilots in aanpak gebiedsteams December 2014 Januari 2015 Programmabureau: Projectgroep/Stuurgroep Bijeenkomst adviesgroep partners Bijeenkomst cliëntenraden (door-)start nieuwe aanpak op basis van nieuwe contracten 14

15 15

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen Uitvoeringsagenda 3 D 2014, herinrichting sociaal domein, BOCE samenwerking 18 november 2013 Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting 1. Analyse doelgroepen /in Ambtelijke 3D projectmedewerker,

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Curriculum Vitae Personalia Naam: Sies Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Profiel Brecht is een ervaren interim- en programma manager in het gemeentelijk Sociaal domein. Hij is als programmamanager

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking.

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking. En nu verder. Wat staat ons nog te doen? Ondersteuningsstructuur Informatisering Toegang en werkprocessen Regionale Samenwerking scholing Kwaliteit en verantwoording Vormen van ondersteuning Bekostiging

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Hofstede Lenette, Margo, Houdrie en Metty. Guus, Lenette, Houdrie, Margo, Durkje, Margreet en Metty

Hofstede Lenette, Margo, Houdrie en Metty. Guus, Lenette, Houdrie, Margo, Durkje, Margreet en Metty Betreft : Actielijst Invlechting/Ontvlechting Ferwerderadiel >> ISD Franeker/DanDon Versie : 18 februari 2014 Opsteller : Metty Franssens, tel. 0518 418818/06 10875013 = Activiteit uitgevoerd NR ONDERWERP

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo. Raad van : 17 april 2014 Agendapunt : 8 Volgnr. : 2014-027 Reg. nr. : Z-14-07011/ INT-14-02550 Adviesnota Onderwerp Nota Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ / Wmo.

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Drechtraad 2 april 2013 Wat kunt u verwachten? Grootse opgaven van het rijk. Cijfers. Eigen kracht? Relatie tussen de transities

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas Agenda Opiniërende Raadsvergadering Leeswijzer verordeningen De agendapunten 6 tot en met 14 zijn geplaatst in volgorde van de knoppennotitie, die als leidraad kan worden gebruikt bij het behandelen van

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Naam van het project Inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Voortgangsrapportage september 2015

Voortgangsrapportage september 2015 Voortgangsrapportage september 2015 Transitie AWBZ-Wmo gemeenten Tytsjerksteradiel stuknr : S2015-18148 versie : 2 datum : 25 augustus 2015 auteur : Quintus Sirag afdeling : Mienskip Mienskip Quintus Sirag

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota

Augustus 2014 Programmateam Teamleden Uitgangspuntennota Augustus 2014 Geregeld vragen onze samenwerkingspartners om hen bij te praten over onze vorderingen op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein in onze regio. In deze nieuwsbrief die periodiek

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015

Oplegnotitie. Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Oplegnotitie Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 26 mei 2014 Van : Agendacommissie Agendapunt : 6 Betreft: Sturing: Regionale afspraken Wmo en jeugdhulp 2015 Doel behandeling Debat en besluitvorming

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Transitie jeugdzorg Besluiten functioneel ontwerp Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Proces transitie jeugdzorg 1 januari 2013 start de versnelling Transitie jeugdzorg. Voor de zomer

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie Achtergrond en aanleiding De gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuidhebben de intentie uitgesprokenin gezamenlijkheid werk te gaan maken van de inbedding

Nadere informatie

Voorlopig voorstel inkoop Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel inkoop Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel inkoop Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe producten,

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie