Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg"

Transcriptie

1 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg Nieuwsbrief oktober 2013 Van inhoudelijke verkenning naar beleidsvoorbereiding In februari van dit jaar ontving u de laatste nieuwsbrief van het project Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg. In deze nieuwsbrief was er aandacht voor het regeerakkoord Bruggen slaan en de wijzigingen in de opdracht voor het Zuid Limburgse project die dit akkoord met zich meebracht. De decentralisatieopgave hield niet langer alleen de decentralisatie van de begeleiding in. De decentralisatie van persoonlijke verzorging, bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en extramuralisering van zorgzwaartepakketten werden toegevoegd. Op dit moment staat de decentralisatie van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten overigens weer op losse schroeven. De Zuid Limburgse gemeenten stonden bij het verschijnen van de vorige nieuwsbrief aan de start van fase 2 van het project, waarin verkenning van een aantal thema s centraal stond, zoals: hoe organiseren wij de ondersteuning van bijzondere doelgroepen; hoe realiseren wij de toegang tot de voorzieningen; hoe geven we invulling aan het opdrachtgeverschap, wat doen we met het vervoer van en naar dagbestedinglocaties en hoe richten wij de administratie in. Inmiddels is het oktober Het in april gesloten zorgakkoord heeft opnieuw een aantal veranderingen met zich meegebracht, waar in het eerste artikel van deze nieuwsbrief verder op wordt ingegaan. De Zuid Limburgse gemeenten zijn van start gegaan met fase 3, waarin zij daadwerkelijk beleidskeuzes zullen maken. Daarna start de invoering van de nieuwe wet, die op 1 januari 2015 gereed moet zijn. 1

2 De hervorming van de langdurige zorg in een notendop Het Kabinet stuurt dit najaar een wetsvoorstel voor een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer, een wet die op 1 januari 2015 ingaat. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers met een beperking. Dagbesteding met het bijbehorend vervoer en individuele begeleiding gaan uit de AWBZ en worden de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De nieuwe Wmo 2015 is een stelselherziening. Uitgangspunt is dat de burger zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. De gemeente zal eerst de mogelijkheden van de cliënt en van zijn omgeving bij de beoordeling van een vraag om ondersteuning betrekken. De gemeente onderzoekt samen met de cliënt zijn eigen mogelijkheden en de vraag of mantelzorgers of vrijwilligers een rol kunnen spelen. Daarna bekijken de cliënt en de gemeente of algemene voorzieningen ingezet kunnen worden. Ten slotte wordt gekeken naar de inzet van individuele voorzieningen. Voor alle betrokken partijen, burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten, betekent dit een grootschalige cultuurverandering. Een transformatie die tijd en ruimte nodig zal hebben. Het budget gaat van het Rijk naar de gemeenten, echter met een korting van 25%. Hetzelfde gebeurt met kortdurend verblijf, ook met een korting van 25% en met persoonlijke verzorging, waar een korting van 15% op van toepassing is. Wellicht gaat de persoonlijke verzorging over naar de zorgverzekeringswet, samen met de wijkverpleging. Tenslotte worden de gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen voor mensen met psychische problemen. Tegenover deze bezuinigingen staat dat het Kabinet investeert in sociale wijkteams en versteviging van de positie van de wijkverpleegkundige. De hulp bij het huishouden, vanaf 2007 een voorziening in de Wmo, krijgt in 2015 te maken met een korting van het Rijk van 40%. Ook moeten de gemeenten besparen op de uitgaven voor hulpmiddelen zoals vervoer, scootmobielen en trapliften. Deze maatregelen van het Rijk hebben grote gevolgen voor de cliënten, maar ook voor de werkgelegenheid. Het Ministerie wil via mobiliteit, om, her en bijscholing medewerkers zoveel mogelijk aan de slag houden. Het Kabinet schaft drie inkomensondersteunende maatregelen af: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatie eigen risico (CER) en de fiscale aftrek specifieke zorgkosten. De helft van de opbrengst daarvan gaat naar de gemeenten. De gemeenten kunnen dit budget besteden aan de inzet van voorzieningen in de Wmo of directe inkomenssteun bieden via de bijzondere bijstand. Het recht op een persoonsgebonden budget blijft onder voorwaarden behouden. De gemeente moet onderzoeken of de budgethouder de regie over het pgb kan voeren. De gemeente moet bovendien borgen dat goede kwaliteit wordt geleverd. De cliënt krijgt geen geld in handen maar het recht om een bedrag te besteden bij een zorgaanbieder, het zogeheten trekkingsrecht. 2

3 Een terugblik op fase 2 van het project In december 2012 ging de tweede fase van het project van start. Daarin werd een vervolg gegeven aan de eerste fase waarin de achttien gemeenten in Zuid Limburg waren gestart met een inventarisatie van de opgave die de decentralisatie met zich meebrengt. Fase 2 moest nadrukkelijk ruimte bieden aan individuele gemeenten om een eigen visie en eigen ambities te kunnen ontwikkelen, zonder daarmee de voordelen van samenwerking los te laten. Tijdens deze fase heeft het projectbureau verschillende themabijeenkomsten georganiseerd, met een inhoudelijke verkenning van de volgende thema s: Bijzondere doelgroepen: welke bijzondere doelgroepen komen er naar de gemeenten en welke ondersteuningsvragen hebben zij? Wijkteams: hoe functioneren sociale wijkteams en hoe kunnen deze een bijdrage leveren aan een integrale benadering en maatwerk? Toegang: hoe gaan de gemeenten de toegang tot ondersteuning organiseren? Opdrachtgeverschap: hoe gaan de gemeenten afspraken met zorgaanbieders vormgeven? Vervoer: kan er efficiencywinst behaald worden door het organiseren van vervoer van en naar dagbesteding op regionale schaal? Administratieve backbone: hoe richten gemeenten hun administratie in ter ondersteuning van de nieuwe taken? Bij de themabijeenkomsten zijn zorgaanbieders, het CIZ, het Zorgkantoor, organisaties betrokken bij vervoer en landelijke kennisinstituten uitgenodigd. De verschillende beleidskeuzes en de consequenties van die keuzes zijn in beeld gebracht: wat betekenen de verschillende keuzes voor de rol die je als gemeente inneemt, hoe geef je daarbij de relatie met aanbieders vorm en wat verwacht je van burgers? De meerwaarde van samenwerking op (sub)regionale schaal is hierbij steeds een aandachtspunt geweest. Fase 2 heeft gemeenten geholpen om hun visie verder vorm te geven en beleidskeuzes verder voor te bereiden. Met een aantal thema s zijn gemeenten al volop aan de slag. Gemeenten zijn klaar om de stap te maken van verkenning naar het daadwerkelijk maken en uitvoeren van beleidskeuzes. Het proces van samenwerking werd en wordt nog steeds sterk beïnvloed door factoren van buitenaf. De onzekerheid over de wetgeving en de precieze opdracht, de feiten en cijfers van de doelgroep en de budgetten die daarbij horen, maakt het lastig om besluiten te nemen. Start fase 3 van het project De gemeenten zetten in fase 3 stappen naar de invoering van de decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten. Voor een groot aantal thema s kunnen keuzes voor de implementatie het beste op subregionale schaal gemaakt worden. De subregio s zijn Maastricht Heuvelland, Parkstad en de 3

4 Westelijke Mijnstreek. Op die schaal kan voldoende invloed op inhoud en tempo uitgeoefend worden en dus ook verantwoordelijkheid voor het resultaat worden genomen. Op subregionale schaal kunnen de relaties met betrokken maatschappelijke organisaties effectief worden opgepakt. De behoefte om op Zuid Limburgs schaal kennis uit te wisselen en bij te praten verdwijnt niet door de focus op het subregionale niveau. Voor de thema s die subregionaal worden opgepakt, blijft kennisdeling een pluspunt. De verbinding tussen wat er in de subregio s gebeurt en het Zuid Limburgse niveau blijft behouden. Ook is er een aantal thema s gebaat bij een verdere kennisuitwisseling en aanpak op de schaal van Zuid Limburg. De 18 gemeenten hebben zich nadrukkelijk uitgesproken om de thema s Bijzondere doelgroepen en Administratieve backbone verder uit te werken op Zuid Limburgse schaal. Ook voor thema s zoals Vervoer en Communicatie vinden de gemeenten het belangrijk om elkaar te blijven opzoeken. Het project en de stuurgroep zijn dus nog niet klaar er zijn nog heel wat stappen te maken om op 1 januari 2015 tot een succesvolle afronding van het voortraject te komen en de implementatie van de decentralisatie voorspoedig te laten verlopen. Ontwikkelingen in de regio Gemeenten constateren dat zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners absoluut niet hebben stilgezeten. Initiatieven in het veld van welzijn en zorg ontstaan, waarbij maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan bij de zoektocht naar innovatieve en effectieve oplossingen. Deze ontwikkelingen geven gemeenten vertrouwen in een succesvolle, gezamenlijk gedragen aanpak van de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de transformatie van het sociale domein. Het geeft aan dat betrokkenen de opgaven in partnerschap oppakken. Uiteraard kunnen we in deze nieuwsbrief niet uitputtend alle goede initiatieven die ontstaan belichten. Om u mee te nemen in de ontwikkelingen volgen hierbij enkele aansprekende voorbeelden uit de verschillende subregio s. WM pak samen anders aan! In de Westelijke Mijnstreek hebben huisartsen, de tweedelijnszorg, het welzijnswerk en de gemeenten de handen ineen geslagen. De zorg voor ouderen in een kwetsbare positie neemt steeds meer in omvang toe. Tegelijk wordt meer verwacht van de eerste lijn en van gemeenten. Ook wordt het aanbod van organisaties steeds complexer, meer gedifferentieerd en minder overzichtelijk. 4

5 In het project: WM pak samen anders aan! wordt de zorg en ondersteuning op wijk en buurtniveau in kaart gebracht, beter op elkaar afgestemd en anders ingezet. Doelen daarbij zijn: zoveel mogelijk de eigen kracht van de oudere en zijn naaste omgeving aan te spreken; de inzet van informele zorg en ondersteuning mogelijk te maken, dan wel zinniger en zuiniger zorg en ondersteuning te bieden. Deze doelen sluiten aan op het beleid van de landelijke overheid (decentralisatie en bezuiniging), de gemeentelijke overheid (kanteling, leefbaarheid en sociale activering), de zorg ( ontzorging ; voor meer mensen het juiste doen met minder mensen) en de wensen van ouderen (autonomie, eigen regie, langer zelfstandig wonen). De andere inzet van zorg, ondersteuning en begeleiding wordt in twee pilots in de gemeenten Sittard Geleen en Schinnen ingevoerd. Via een business case wordt de waarde van de gekozen aanpak onderzocht op samenwerking, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de ouderen. Ook in Beek en Stein wordt samenwerking met huisartsen opgezocht middels de sociale wijkteams. Maastricht Heuvelland Proeftuin Caberg Malpertuis In Maastricht wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van werken in de proeftuin Caberg Malpertuis. Dat doet de gemeente met burgers en maatschappelijke partners. Veel maatschappelijke organisaties zijn betrokken: Groenekruis Domicura, MEE, Leger des Heils, Mondriaan, SGL, Radar, Mosae Zorggroep, Trajektzorg, RIBW, Wijk2kracht en de gemeente Maastricht. Maastricht op 1 januari 2013 gestart met een Sociaal Wijkteam in Caberg Malpertuis. De ambitie is om door de inzet van sociale wijkteams de professionele ondersteuning in de stad op welzijn, zorg, inkomen en veiligheid, efficiënter én effectiever te maken. Het sociale wijkteam richt zich op zowel individuele als collectieve vragen en tracht daarbij zoveel mogelijk zonder indicatie een oplossing te bieden. Van de aanwezige organisaties vraagt dat vraaggericht en gebiedsgericht werken. Versterking van de redzaamheid van burger en buurt is het gezamenlijke doel, de burger krijgt (weer) meer grip op zijn eigen leven. Parkstad Pilot Gewoon doen! Door de decentralisaties krijgen gemeenten een grotere rol, en door scherpere financiële kaders moeten zij met minder middelen meer resultaten bereiken. Dit alles vraagt om een heroverweging van de gemeentelijke dienstverlening op het sociale domein. Er moet een verschuiving plaatsvinden van individuele naar meer collectieve voorzieningen en van professionele inzet naar een grotere bijdrage van informele ondersteuning. Daarbij dienen de betreffende cliënten, vaak burgers in een kwetsbare positie, zorgvuldig ondersteund te worden. Deze functie wordt nu door MEE Zuid Limburg uitgevoerd, maar komt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 5

6 Ter voorbereiding op deze veranderingen, hebben de acht gemeenten in Parkstad en MEE de handen ineen geslagen en een gezamenlijk ontwikkeltraject opgezet. In dit traject worden zelfredzaamheidsprofielen ontwikkeld waarmee de ondersteuningsbehoefte van burgers in kaart wordt gebracht. Ook worden nieuwe ondersteuningsarrangementen ontwikkeld, waarbij een verschuiving moet worden gerealiseerd van individueel naar meer collectief en van professioneel naar meer informeel. De overige doelen zijn: het ontwikkelen van een sociale kaart die hierbij aansluit en het ontwikkelen van handvatten voor toegangsbepaling. Het project is voor mensen met meervoudige en complexe hulpvragen. Om de slagingskans van het project te verhogen zijn de welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor en het jongerenloket bij de uitvoering betrokken. Samen met MEE en de gemeenten zoeken zij naar nieuwe arrangementen. Wilt u meer informatie ontvangen over bovenstaande projecten? Of bent u zelf bezig met een interessant en vernieuwend project in het kader van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo, dat u graag wilt delen met de Zuid Limburgse gemeenten? Neem dan contact op met het Zuid Limburgse projectbureau via geleen.nl. Wilt u meer weten over de voortgang van het project Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg? Neem dan een kijkje op de website Heeft u vragen of wilt u iets inbrengen, of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Neem dan contact op met het projectsecretariaat via geleen.nl. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust naar andere geïnteresseerden. Namens de regionale stuurgroep Decentralisatie AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg, Berry van Rijswijk, Voorzitter regionale stuurgroep Decentralisatie AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg, Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Sittard Geleen. 6

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie