Transitienota Zorg voor Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transitienota Zorg voor Jeugd"

Transcriptie

1 Transitienota Zorg voor Jeugd Voorbereidende nota Beleidsplan Zorg voor Jeugd 2015 t/m 2017 Te behandelen door de Walcherse gemeenteraden in februari 2014 januari 2014

2 INHOUD 1 Aanleiding p.3 2 Samenvatting p.4 3 De Jeugdwet p Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 3.2 Landelijke organisatie invoeringsproces 4 De aanpak op Walcheren p De Walcherse visie 4.2 De Zeeuwse afstemming 4.3 Het beleidsplan Zorg voor Jeugd 5 Walcheren in cijfers p Bevolkingsgegevens 5.2 Financiële gegevens en jeugdige cliënten in zorg 6 Taken Jeugdwet nader bezien p Welke nieuwe taken 6.2 Verplichte regionale samenwerking 6.3 Toegangsfunctie en inzet van jeugdhulp 6.4 Jeugd geestelijke gezondheidszorg en jeugdgehandicapten 6.5 Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) 6.6 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 6.7 Vertrouwenswerk 6.8 Voorwaardenscheppende zaken 7 Opdrachtgeverschap en bekostigingssystematiek p Terreinverkenning 8 Beleidsinformatie en informatievoorziening p Hoofdlijnen landelijke traject 8.2 Verkenning Walcherse visie op noodzakelijke informatie 9 Kwaliteit en toezicht p Certificering 9.2 Toezicht 9.3 Harmonisatie professionaliseringstrajecten 10 Medezeggenschap p Sectoren en organisaties 10.2 Cliëntenraden en belangenbehartigers 10.3 Wmo-adviesraden 10.4 Burgers/jeugd 11 Planning naar 2015 p.26 Bijlage met afkortingen 2

3 1 Aanleiding voor deze nota De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hechten aan een gezamenlijke integrale aanpak van alle transities in het sociale domein. In het kader van het project Walcheren voor Elkaar worden alle beleidsnota s ten aanzien van de nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs steeds in onderlinge afstemming en samenhang ontwikkeld. De voorliggende nota heeft betrekking op de toekomstige Jeugdwet die naar verwachting op 1 januari 2015 ingaat. Deze Jeugdwet verplicht gemeenten een Beleidsplan Jeugd op te stellen. Hierin dienen de gemeenten hun visie op preventie en hun nieuwe verantwoordelijkheden voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering vast te leggen. In het kader van Walcheren voor Elkaar hebben de drie gemeenten afgesproken gezamenlijk tot een regionaal Beleidsplan te komen. Hierbij worden 2 fasen gehanteerd: - deze transitienota vast te stellen in februari het wettelijke beleidsplan vast te stellen in oktober 2014 De fasering heeft de volgende reden. Het grote aantal te regelen onderwerpen bij de overdracht van de nieuwe taken vereist een gedegen voorbereiding. Echter tot ver in 2013 bestond onduidelijkheid rond bepaalde functies en uitgangspunten in de Jeugdwet en ontbrak het aan betrouwbare gegevens over budgetten en cliënten. Ook is de behandeling van het wetsvoorstel door de 1 e Kamer uitgesteld naar februari Hierdoor kan een uitgewerkt beleidsplan pas na dat tijdstip worden opgesteld. Ter voorbereiding op dit plan dient de transitienota. In deze nota wordt inzicht gegeven in de nieuwe opgaven die de Jeugdwet aan de gemeenten stelt. Daarnaast wordt een koppeling gelegd met de Walcherse uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de pentekening van het Walcherse klantproces in het sociaal domein. Tenslotte bevat de transitienota ook de kalender om te komen tot het uitgewerkte beleidsplan. De transitienota Zorg voor Jeugd vat samen: 1 de opgaven voor gemeenten vanwege de Jeugdwet 2 de kaders voor Walcheren 3 de planning 2014 Bedoeling is de transitienota voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 door de zittende gemeenteraden vast te laten stellen. Onder de nieuwe gemeenteraden zal daarna het feitelijke beleidsplan worden uitgewerkt in de periode tot oktober Ter voorkoming van begripsverwarring met het lokale jeugdbeleid dat zich behalve op het preventieen zorgdomein - ook richt op onderwijs, kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en verenigingen op het terrein van sport en cultuur, kiezen wij ervoor om in plaats van het Beleidsplan Jeugd te spreken van het Beleidsplan Zorg voor Jeugd. Een eerste concept van deze transitienota is eind oktober opgesteld en verspreid ten behoeve van de gezamenlijke raadsbijeenkomst van 18 november Hierna is deze aangepast ter vaststelling door de gemeenteraden in februari december

4 2 Samenvatting van deze nota Conclusie 1 De Jeugdwet Gemeenten worden met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel. Dit omvat, behalve de huidige preventieve taken, alle jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten dienen een beleidsplan op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij al deze taken organiseren. De transitie wordt begeleid door een uitgebreid landelijk ondersteuningsprogramma. Geruime tijd heeft onduidelijkheid bestaan over diverse details in het aanbod aan jeugdhulp dat onder de Jeugdwet komt te vallen en over het historische macrobudget dat overkomt naar gemeenten. Eind 2013 is het macrobudget 2015 gemiddeld 5% verhoogd. Definitieve invoering van de Jeugdwet is afhankelijk van besluitvorming in februari 2014 door de 1 e Kamer. Conclusie 2 De Wacherse aanpak De Walcherse visie op de decentralisatie jeugdzorg is onlosmakelijk verbonden met de visie die is neergelegd in het basisdocument Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein. Eigen kracht, ruimte voor de professional en adequate toegang tot ondersteuning en zorg staan hierin centraal. Tegelijkertijd is er oog voor kwetsbare zorggroepen en zorgmijders. Voor de toegang naar ondersteuning en zorg wordt Porthos 3.0 ontwikkeld. Dit omvat een beperkt aantal fysieke loketten en een dekkend aantal gebiedsgebonden teams. In de back-office worden de individuele arrangementen (waaronder jeugdhulp) adequaat verwerkt en beschikt. Preventieve voorzieningen vervullen een belangrijke rol bij reguliere opvoedings- en opgroeivraagstukken, het versterken van de pedagogische omgeving bij vindplaatsen en het toeleiden naar Porthos 3.0. Conclusie 3 De Zeeuwse afstemming De Zeeuwse gemeenten stemmen over de decentralisatie jeugdzorg af in het kader van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). Onder deze vlag is een Functioneel Ontwerp Zeeuwse Zorg voor Jeugd ontwikkeld en een daarvan afgeleide Zeeuwse Werkagenda. Het Functioneel Ontwerp geeft richting, maar is geen keurslijf. De Walcherse gemeenten hebben hiermee ingestemd met de aantekening dat zij het sociale domein integraal benaderen en niet kiezen voor een losstaand model voor jeugd. Bij de uitwerking van de Zeeuwse Werkagenda zullen onze drie gemeenten steeds het Walcherse model als vertrekpunt hanteren. De Zeeuwse gemeenten onder vlag van de TFJ vormen ook een samenwerkingsverband voor het regionale transitiearrangement ten behoeve van de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten in 2014 en de beperking van de frictiekosten bij de transitie per Het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd is moeizaam tot stand gekomen tussen gemeenten, provincie en de belangrijkste zorgaanbieders. Het bereiken van gedragen afspraken werd gehinderd door een fors verschil tussen het aangegeven macrobudget 2015 voor de Zeeuwse gemeenten en de omzetopgaven van aanbieders zelf. Na aanvulling van een addendum zijn meerjarige afspraken overeen gekomen èn zal in 2014 al worden gewerkt aan vernieuwing vanuit de bestaande zorgaanbieders. Alle afspraken dienen in 2014 met prioriteit uitgewerkt te worden. Conclusie 4 Over het Beleidsplan Zorg voor Jeugd De Walcherse gemeenten streven op termijn een integrale regeling voor het hele sociale domein na. Aparte nota s en beleidsplannen voor de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs worden in dit licht op elkaar afgestemd. Deze transitienota dient als voorbereiding op het wettelijk voorgeschreven beleidsplan. Het heeft de voorkeur om het Beleidsplan Zorg voor Jeugd vast te stellen voor een periode van 2015 tot en met 2017 teneinde dit parallel te laten lopen aan het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd. De mate van detaillering van een 3-jarig beleidsplan zal in de uitwerking in 2014 nader worden bepaald. Conclusie 5 Walcheren in cijfers Bij de financiële voorbereiding op de Jeugdwet staan twee vragen voor gemeenten centraal: - inzicht in het budget: duidelijkheid over hoogte en verdeling - inzicht in de vraag: het aantal jeugdigen en hun specifieke zorgbehoefte Na lange onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de opgave in de meicirculaire 2013 heeft het Rijk op basis van verbeterde inzichten in december 2013 het macrobudget % hoger bijgesteld. De opgaven van zorgaanbieders in het kader van het Zeeuws Transitiemanagement Jeugd zullen 4

5 begin 2014 nader worden geanalyseerd op onzuiverheden. Bij de uitwerking van het Beleidsplan Zorg voor Jeugd is ondermeer bijzondere aandacht nodig voor de zorgbehoefte van speciale doelgroepen, zoals jeugdgehandicapten en jeugd GGZ-cliënten en daarnaast het financiële aandeel van cliënten met een PGB. Conclusie 6 Nieuwe taken en verplichte regionale samenwerking Voor sommige nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet is regionale samenwerking tussen gemeenten verplicht. Door het Rijk is Zeeland benoemd als regionaal samenwerkingsverband voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, het instellen van een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), de inkoop van zeer specialistische vormen van zorg en gesloten jeugdhulp, alsook de opstelling van een regionaal transitiearrangement. Dit betekent dat de gemeenten deze taken gezamenlijk moeten organiseren en financieren. De verplichting tot Zeeuwse samenwerking sluit aan bij de bestaande samenwerking via de Task Force Jeugd Zeeland. Conclusie 7 De toegangsfunctie en de inzet van wettelijke jeugdhulp Met betrekking tot de toegang tot en de inzet van jeugdhulp is de uitwerking van het Walchers model leidend. Voor het bepalen van de noodzaak van jeugdhulp moeten professionals over specifieke deskundigheid beschikken. De Walcherse gemeenten moeten besluiten op welke wijze zij deze deskundigheid vanaf 2015 organiseren. Voor de rechtstreekse toegang via huisartsen, specialist of jeugdarts dienen afspraken te worden gemaakt met deze beroepsgroepen en de zorgverzekeraar. Met het onderwijs zal over de toegang afstemming plaats vinden in het kader van de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs. Voor de werkelijke inzet van jeugdhulp moeten aanbieders gecontracteerd. Afhankelijk van het type jeugdhulp worden contracten gemeentelijk, Walchers of op Zeeuws niveau aangegaan. Wanneer gekozen wordt voor aanbesteding is het tijdpad van de procedure belangrijk aandachtspunt. Om te bepalen wat onder gemeentelijke jeugdhulp wordt verstaan en onder welke voorwaarden deze wordt verstrekt dient een Verordening Jeugdhulp te worden opgesteld. De Walcherse gemeenten willen een gezamenlijke verordening opstellen. Conclusie 8 Jeugd GGZ en de zorg voor jeugdige gehandicapten Zoals al vermeld bij conclusie 5 zal voor deze specialistische jeugdhulp een verdere analyse plaats vinden ten aanzien van vraag en aanbod op Walcheren. Met huisartsen, jeugdartsen en specialisten moeten afspraken worden gemaakt over de toegangsfunctie naar gemeentelijke jeugdhulp en aanbieders moeten worden gecontracteerd. Vanwege de op onderdelen verplichte samenwerking en het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd is afstemming op Zeeuwse schaal noodzakelijk Conclusie 9 Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) De taken van het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling worden geïntegreerd met de taken van het huidige Zeeuws Steunpunt Huiselijk Geweld. Het realiseren van het nieuwe AMHK in 2015 is een apart project van de samenwerkende Zeeuwse gemeenten. De Walcherse gemeenten hechten aan het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken tussen de partijen en een goede koppeling aan het Veiligheidshuis. Conclusie 10 Jeugdbescherming en jeugdreclassering De uitvoering van jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) in Zeeland vindt nu plaats door verschillende instellingen. Met ingang van 2015 mogen deze taken alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd en deze certificering wordt landelijk bepaald. Het contracteren van de gecertificeerde instelling na 2015 is een aparte opdracht voor de samenwerkende Zeeuwse gemeenten. De Walcherse gemeenten pleiten voor een goede koppeling van de JB- en JR-taken aan het Veiligheidshuis. Daarnaast dienen voor een goede aansluiting op elkaars werkwijze gemeenten en de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) nadere afspraken te maken. Hiervoor kan het landelijke voorbeeld Samenwerkingsprotocol gemeenten RvdK een goed instrument zijn. Conclusie 11 Vertrouwenswerk Met de invoering van de Jeugdwet worden de gemeenten ervoor verantwoordelijk dat jeugdigen, ouders, pleegouders of netwerkpleegouders die jeugdzorg ontvangen, een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Naar waarschijnlijkheid wordt het vertrouwenswerk voorlopig landelijk georganiseerd maar zal de uitvoering dicht bij de cliënt plaats vinden. Het Rijk 5

6 komt met aanvullende regels. Conclusie 12 Afspraken overige voorwaardenscheppende zaken Namens gemeenten heeft de VNG met het Rijk afspraken gemaakt over enkele randvoorwaardelijke zaken die zijn gericht op kennisontwikkeling, het in stand houden van expertise op specifieke terreinen (adoptie e.d.) en het in stand houden van de Kindertelefoon. Rijk en VNG hebben in november 2013 afspraken gemaakt over de financiering hiervan. Ook de financiering van het vertrouwenswerk valt hier onder. Conclusie 13 Opdrachtgeverschap en bekostiging De transitie betekent een forse toename aan subsidie- en contractvormen tussen gemeenten en/of samenwerkingsverbanden van gemeenten met zorgaanbieders van lokaal tot landelijk niveau. De Walcherse gemeenten willen voor de nieuwe taken waar mogelijk als gezamenlijk opdrachtgever optreden. Uitgaande van het klantmodel is de insteek om hierbij een Walchers bestek te hanteren waarin de klant èn passend maatwerk per gemeente centraal staat. Hierbij moet flexibele toetreding van nieuwe aanbieders mogelijk zijn. Bij alle inkoop van jeugdhulp worden duidelijke outcome-criteria gehanteerd, waarbij niet alleen de output (aantallen cliënten), maar ook de effectiviteit en/of tevredenheid van cliënten wordt meegenomen. Voor een aanzienlijk deel van de nieuwe taken zal gezamenlijke inkoop in het kader van de Zeeuwse samenwerking plaats vinden. Naar aanleiding van landelijke afspraken zal de inkoop van jeugd GGZ vanaf 2015 waarschijnlijk nog 3 jaar via de zorgverzekeraars lopen. Tussen de gemeenten moeten aparte afspraken worden gemaakt over de formele vormgeving, bijvoorbeeld via een coördinerende gemeente of een gemeenschappelijke regeling. De tijdsdruk om het inkoopproces te organiseren is hoog. Vanaf de start van 2014 zal dit met prioriteit ter hand worden genomen. Conclusie 14 Beleidsinformatie en informatievoorziening. Met betrekking tot de nieuwe stelselverantwoordelijkheid van gemeenten worden een aantal voorzieningen en gegevensstandaarden ten behoeve van beleidsinformatie en informatievoorziening landelijk ontwikkeld en voorgeschreven. In 2014 zal ook de eenmalige gegevensoverdracht van bestaande cliënten aan gemeenten plaats vinden. Binnen de landelijke kaders zoeken de Walcherse gemeenten naar manieren van registratie en verslaglegging die enerzijds de noodzakelijke beleidsinformatie opleveren en anderzijds zo min mogelijk belastend zijn voor cliëntsystemen en werkers. Conclusie 15 Kwaliteit en toezicht Het Rijk houdt in de Jeugdwet verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en heeft hiervoor een certificeringsstelsel ontwikkeld. Voor het toezicht op de uitvoering Jeugdwet gaan 3 landelijke inspecties optreden als één rijksinspectie. Tenslotte wil het Rijk de professionalisering van de jeugdzorgsector borgen door een normenkader voor werktoedeling en een registratie van werkers en gedragsdeskundigen in een register. De VNG overlegt namens gemeenten over deze onderwerpen met het Rijk. Conclusie 16 Over medezeggenschap Voor de transitie jeugdzorg zijn verschillende belanghebbende groepen te onderscheiden. Dit loopt uiteen van institutionele partijen zoals scholen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en georganiseerde belangenbehartigers tot individuele cliënten en burgers. In aanvulling op de reguliere inspraakprocedures is extra inspanning gewenst om iedereen zijn visie over de zorg voor jeugd te kunnen laten geven. In deze nota zijn hiertoe eerste voorstellen opgenomen. Bedoeling is een definitief consultatietraject begin 2014 vast te leggen. 6

7 3 De Jeugdwet 3.1 Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Het gegroeide stelsel van jeugdzorg kent veel tekortkomingen, waaronder een versnippering van verantwoordelijkheden over verschillende actoren: rijk, provincies, zorgverzekeraar en gemeenten. Daarnaast lopen de kosten uit de hand. De rijksoverheid wil een omslag bewerkstellingen die leidt tot: - versterking van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk; - minder zware zorg: sterke preventie en 1 e lijn; minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren; - eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen; - integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen middels: één gezin, één plan, één regisseur; - eenvoudiger organisaties/structuren, meer ruimte voor jeugdprofessionals, vermindering van regeldruk. 1 Voor het nieuwe jeugdstelsel worden alleen gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk. Dit wordt vastgelegd in een nieuwe wet: de Jeugdwet. Deze wet spreekt niet meer van jeugdzorg maar hanteert het bredere begrip jeugdhulp. Dit omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het gaat om alle vormen: ambulant, intramuraal, verblijf bij pleegouders, jeugd geestelijk gezondheidszorg (vanaf hier jeugd GGZ) en zorg voor jeugdige gehandicapten. Naast jeugdhulp wordt de gemeente in het nieuwe stelsel ook verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tot slot bevestigt de wet ook de huidige verantwoordelijkheid van gemeenten: preventie. Hiermee kan instroom van basisvoorzieningen naar gespecialiseerde zorg worden verminderd. Samenvattend worden de gemeenten verantwoordelijk voor: - het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod; - het opstellen van een beleidsplan voor preventie, jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering; - het zo nodig treffen van een jeugdhulpvoorziening (jeugdhulpplicht); - de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; - het treffen van maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling; - regie over de hele jeugdketen en afstemming met andere domeinen zoals zorg, onderwijs, werk en inkomen, veiligheid enz.; - het voorzien in vertrouwenspersonen voor cliënten in hun relatie naar de hulpverleners. 3.2 Landelijke organisatie invoeringsproces Op grond van de bestuursafspraken hebben Rijk, VNG en IPO een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de decentralisatie van taken goed te laten verlopen. Hiertoe is tot eind 2014 een Transitieagenda Jeugdzorg opgesteld die de rolverdeling tussen de overheden, de invoering van de bestuurlijke en organisatorische herinrichting en het tijdpad van de transitieperiode beschrijft. Onderscheid wordt gemaakt tussen: - transitie: het proces rond de overheveling van verantwoordelijkheden; - transformatie: de zorginhoudelijke verbetering en vernieuwing. Met betrekking tot de transitie is een Transitiecommissie Jeugd ingesteld ter bewaking van de voortgang en Transitieteam ten behoeve van een breed ondersteuningsprogramma voor gemeenten. Alle belanghebbenden kunnen voor actuele informatie over de stelselwijziging terecht op de website en zich gratis abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Via dit kanaal is alle relevante informatie rond de invoering, alsmede diverse handreikingen op speciale thema s te vinden. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders, ambtenaren en eveneens raadsleden. 2 Ten behoeve van de betrokkenheid van het veld zijn 3 landelijke klankbordgroepen ingericht: één voor cliënten, één voor beroepsverenigingen en één voor brancheorganisaties, bestuurlijke partners en inspecties. 1 Factsheet hoofdlijnen wetsvoorstel Jeugdwet 2 Spoorboekje transitie jeugdzorg, juli

8 Wat betreft de transformatie worden aparte werkagenda s ontwikkeld om thema s nader uit te werken. Hierin wordt ook de samenhang met andere decentralisaties en passend onderwijs meegenomen. Belangrijke landelijke werkagenda s betreffen: toegang naar passende hulp, kwaliteit en toezicht, jeugd-ggz, en jeugdgehandicapten. Stand van zaken d.d. december 2013 Het kabinet wil de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 invoeren. Eind oktober ging de 2 e Kamer akkoord met het wetsvoorstel, maar de 1 e Kamer heeft de behandeling uitgesteld naar februari Een aantal onderwerpen wordt uitgewerkt in een AMvB of ministeriele regeling. De financiering van de toekomstige taken vindt plaats via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. In de meicirculaire 2013 is een eerste indicatie van het macrobudget 2015 gegeven, maar deze bleek achteraf te zijn gebaseerd op onvolledige gegevens. Ook aan cliëntgegevens per gemeente kleefden diverse tekortkomingen. Deze onzekerheden maakten een gedegen voorbereiding voor gemeenten extra lastig. In december 2013 heeft het kabinet het macrobudget gemiddeld 5% naar boven bijgesteld. Definitief uitsluitsel over het macrobudget 2015 komt met de meicirculaire van Conclusie 1 De Jeugdwet Gemeenten worden met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het gehele jeugdstelsel. Dit omvat, behalve de huidige preventieve taken, alle jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten dienen een beleidsplan op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij al deze taken organiseren. De transitie wordt begeleid door een uitgebreid landelijk ondersteuningsprogramma. Geruime tijd heeft onduidelijkheid bestaan over diverse details in het aanbod aan jeugdhulp dat onder de Jeugdwet komt te vallen en over het historische macrobudget dat overkomt naar gemeenten. Eind 2013 is het macrobudget 2015 gemiddeld 5% verhoogd. Definitieve invoering van de Jeugdwet is afhankelijk van besluitvorming in februari 2014 door de 1 e Kamer. 4 De aanpak op Walcheren 4.1. De Walcherse visie De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen werken in het project Walcheren voor elkaar samen aan een gezamenlijk koers ten aanzien van de veranderingen in het sociale domein. Als leidraad is het basisdocument Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein opgesteld. In dit document (hierna aangehaald als Walchers model ) worden de Walcherse uitgangspunten voor de toegang tot ondersteuning en zorg voor het hele sociale domein beschreven. De gemeenten op Walcheren zien deze uitgangspunten als inspiratiekader voor de lange termijn en willen deze ook hanteren voor de ondersteuning en zorg aan jeugd. De gemeenten willen hiermee niet alleen inspelen op de transitie (de feitelijke overheveling van de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken) maar ook op de noodzakelijke vernieuwing van het bestaande stelsel (transformatie). De volgende uitgangspunten staan aan de basis van het Walcherse model: - de burger staat centraal - ruimte voor de professional - ondersteuning waar nodig (uitgaande van eigen kracht èn universele rechten van mensen) - heldere toegang tot ondersteuning en zorg Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en doen wat zij zelf kunnen. Eigen kracht, zelfredzaamheid en participeren horen daarbij. Net als het opvoeden van kinderen. Mensen kunnen ook een beroep doen op familieleden, buren, vrienden en anderen uit hun sociale netwerk. Voor vraagstukken die in de eigen omgeving niet gelijk opgelost kunnen worden, is in de eerste plaats algemeen toegankelijke ondersteuning en zorg beschikbaar via collectieve voorzieningen zoals maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, opvoedsteunpunt enzovoorts. Deze voorzieningen zijn van groot belang gelet op hun preventieve en signalerende functie. Wanneer vraagstukken niet op deze wijze kunnen worden opgelost, is maatwerk nodig. Hierbij is ook weer het uitgangspunt om aan te sluiten op de eigen kracht van mensen, liefst in de buurt, kleinschalig en normaliserend. Bij maatwerk is altijd sprake van een individuele voorziening van de gemeente of een justitiële maatregel. Bij de bepaling welke ondersteuning nodig is, wordt veiligheid het belangrijkste criterium. Er vindt een risico-inschatting plaats (variërend van laag, middel en hoog) op 8

9 grond waarvan gekozen kan worden voor verschillende zorgpaden (vrijwillig, drang of dwang). Belangrijk instrument in de aanpak wordt het (familie)netwerkberaad. Toepassing elders heeft aangetoond dat inzet van dit beraad belangrijke winst oplevert. Het instrument werkt niet alleen voor cliënten en werkers zelf, maar levert als maatschappelijk resultaat minder zware zorg en recidive op, kortom ook bezuinigingen. 3 De keuze voor een zorgpad wordt gemaakt door een routeteam. Naargelang het risico hoger is, zal de samenwerking meer worden aangestuurd: bij voorkeur vrijwillig, anders drang en daarna dwang. Walcheren wil de vrijblijvendheid voorbij; sommige ernstige situaties blijven te lang bestaan zonder bevredigende oplossing. Voor zorgpaden met drang en dwang dienen goede afspraken te worden gemaakt met het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 4, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het openbaar ministerie. Wij willen deze instanties goed aan laten sluiten bij het Walchers model. Ondanks het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid is er ook oog voor kwetsbaarheid en onvermogen: mensen worden niet aan hun lot overgelaten. Ondermeer is aandacht voor kwetsbare zorggroepen èn ook zorgmijders van groot belang. Rode draad is dat wij zo veel als mogelijk inzetten op eigen kracht, preventie en snelle lichte ondersteuning om te voorkomen dat mensen op een later moment dure en specialistische zorg nodig hebben. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen. Dit uitgangspunt betekent dat onze algemeen toegankelijke preventievoorzieningen adequaat uitgerust moeten zijn. En wanneer zwaardere inzet toch vereist is, moet de toegang snel en goed geregeld zijn: Voor de toegang tot ondersteuning en zorg is de volgende loketstructuur te onderscheiden: - er is een fysiek loket voor alle burgers. Het fysiek loket is ook telefonisch en digitaal bereikbaar. In dit verband wordt voort gebouwd aan Porthos, het bestaande loket voor zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Aan Porthos worden in ieder geval het routeteam en back-offices voor Wmo en jeugdhulp gekoppeld; - er komen gebiedsteams waarin professionals uit de zorg, veiligheid en werk en inkomen samen werken. De essentie is om een gezinssysteem integraal op te pakken. - voor specifieke dienstverlening zijn gecontracteerde aanbieders rechtstreeks toegankelijk (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg enz.) - er is ook ingang bij algemene voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, jongerenwerk en huisartsen ( vindplaatsen ). - voor acute problemen is er een crisisteam en voor kindermishandeling en huiselijk geweld komt het AMHK. Om de bestaande structuur geleidelijk om te bouwen wordt ondermeer gedurende 2014 het traject Porthos 3.0 gelopen en vinden experimenten plaats met een gebiedsgebonden team (Oost Souburg voor Elkaar) en op het voortgezet onderwijs ( vindplaats ). Bedoeling is om vanaf 2015 het model voor heel Walcheren uit te gaan rollen. Conclusie 2 De Wacherse aanpak De Walcherse visie op de decentralisatie jeugdzorg is onlosmakelijk verbonden met de visie die is neergelegd in het basisdocument Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein. Eigen kracht, ruimte voor de professional en adequate toegang tot ondersteuning en zorg staan hierin centraal. Tegelijkertijd is er oog voor kwetsbare zorggroepen en zorgmijders. Voor de toegang naar ondersteuning en zorg wordt Porthos 3.0 ontwikkeld. Dit omvat een beperkt aantal fysieke loketten en een dekkend aantal gebiedsgebonden teams. In de back-office worden de individuele arrangementen (waaronder jeugdhulp) adequaat verwerkt en beschikt. Preventieve voorzieningen vervullen een belangrijke rol bij reguliere opvoedings- en opgroeivraagstukken, het versterken van de pedagogische omgeving bij vindplaatsen en het toeleiden naar Porthos Geverifieerde resultaten over een periode van 10 jaar uit Olmsted, Verenigde Staten. 4 Dit AMHK is een integratie van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en komt te vallen onder de nieuwe Wmo 2015, niet onder de Jeugdwet. 9

10 4.2 De Zeeuwse afstemming over de decentralisatie jeugdzorg Volgens de Jeugdwet is voor een aantal onderwerpen gemeentelijke samenwerking in regionaal verband verplicht. De wetgever ziet Zeeland als een dergelijk regionaal verband. De verplichte samenwerking omvat de jeugdbescherming en jeugdreclassering, het nieuw in te richten AMHK, de gesloten jeugdhulp, de continuïteit van zorg in 2015 voor bestaande cliënten 2014 en het reserveren van een zeker budget voor landelijke instellingen die een zeer specialistisch aanbod leveren. Task Force Jeugd Zeeland De Zeeuwse gemeenten, de Provincie en de zorgaanbieders in Zeeland stemmen sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg in 2004 via de zogenoemde Task Force Jeugd Zeeland (TFJ) af over preventie en zorg voor de jeugd. Voor de decentralisatie jeugdzorg is afgesproken ook zoveel mogelijk via de TFJ samen te werken. De fasering hierin is als volgt: fase 1: vaststelling gezamenlijke Uitgangspuntennota; fase 2: uitwerking Uitgangspuntennota tot Functioneel Ontwerp Zeeuwse Zorg voor Jeugd en het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd inzake de continuïteit van zorg na 2015; fase 3: uitwerking van een aantal proeftuinen en een Zeeuwse Werkagenda. Voor de begeleiding van het Zeeuwse proces hebben gemeenten en Provincie resp. een gemeentelijke en een provinciale transitiemanager aangesteld. Bij de gemeentelijke transitiemanager heeft in november 2013 een wisseling van de wacht plaats gevonden. Voor de inhoudelijk thema s is een inhoudelijk projectleider benoemd. Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen waarover in TFJ-verband afspraken zijn gemaakt. Het Functioneel ontwerp Zeeuwse Zorg voor Jeugd Als gevolg van voorbereiding door diverse Zeeuwse werkgroepen en twee bestuurlijke conferenties is in het voorjaar van 2013 een Functioneel Ontwerp Zeeuwse Zorg voor de Jeugd ontwikkeld. Dit ontwerp omvat voorstellen voor zowel de inhoudelijke omslag in de zorg voor jeugd - de transformatie - als de bestuurlijke aansturing van die zorg. Eveneens geeft het ontwerp een schets op hoofdlijnen van een integrale en samenhangende zorgstructuur waarin onderscheid wordt gemaakt in 5 soorten voorzieningen: - collectieve basisvoorzieningen (zoals jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk enz.) - jeugd- en gezinsteams (generalistische teams dicht bij eigen omgeving) - expertisepools (professionals met specialistische deskundigheid te consultatie) - flexibel aanbod (inzet specialistische begeleiding) - specialistische voorzieningen (gezinsvervangende voorzieningen voor complexe problematiek met hoge zorgintensiteit) Uitgaande van het Functioneel Ontwerp is een werkagenda met 35 onderwerpen opgesteld en worden verschillende thema s uit het ontwerp getest in proeftuinen. Het Walcherse gebiedsgebonden team Oost Souburg voor Elkaar is een van deze proeftuinen. Overigens benadrukt de TFJ dat het Zeeuwse model richtinggevend is, maar geen blauwdruk die in alle gemeenten op identieke wijze moet worden ingevuld. Immers hebben gemeenten hun eigen autonomie. De Walcherse gemeenten hebben daarom ingestemd met het Functioneel ontwerp Zeeuwse Zorg voor Jeugd met de aantekening dat zij het sociale domein integraal benaderen en niet kiezen voor een losstaand model voor de jeugd. Bij de uitwerking van zowel de wettelijk verplichte samenwerking als de Zeeuwse Werkagenda zullen de Walcherse gemeenten steeds het Walcherse model als vertrekpunt nemen. Zeeuws Transitiearrangement Jeugd 2015 Om bij de transitie aan cliënten continuïteit van zorg te bieden hebben Rijk, VNG en IPO bestuurlijk afgesproken dat gemeenten per gebiedsregio transitiearrangementen voor het jaar 2015 opstellen. Deze arrangementen zijn op 31 oktober 2013 ingediend bij de landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De doelen van het regionaal transitiearrangement zijn: - het realiseren van continuïteit van zorg voor bestaande cliënten 5 ; - het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur; - beperking van de frictiekosten per Naast zorgcontinuïteit voor cliënten geeft het transitiearrangement ook meer duidelijkheid aan uitvoerende organisaties en hun medewerkers. 5 Het betreft cliënten die op 31 december 2014 al in zorg zijn èn cliënten met een indicatiestelling per 31 december die op dat moment nog niet in zorg zijn. Pleegzorg mag langer doorlopen dan het jaar

11 Onder coördinatie van de TFJ is in de periode juli - oktober 2013 het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd tot stand gekomen. De belangrijkste bevinding gedurende dit proces was het vaststellen van een forse discrepantie tussen het in de meicirculaire 2013 aangegeven macrobudget voor de Zeeuwse gemeenten en de opgaven van aanbieders zelf (overigens een landelijk verschijnsel). Na instemming van alle Zeeuwse colleges van B&W (als gevolg van een deadline van 31 oktober onder voorbehoud van latere instemming door gemeenteraden) is het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd bij Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) ingediend. De belangrijkste afspraken zijn: - de grote aanbieders van specialistische zorg ontvangen in % van de omzet 2012; hierbij is sprake van onderverdeling in 58% bestemd voor bestaande en 30% voor nieuwe cliënten. - de grote aanbieders van ambulante zorg ontvangen 80% van de omzet 2012; hierbij is de onderverdeling in 50% bestemd voor bestaande en 30% voor nieuwe cliënten. - met betrekking tot de 30% nieuwe cliënten bij zowel de specialistische als ambulante zorg is de voorwaarde dat het budget wordt ingezet conform de visie en uitgangspunten die gemeenten zijn overeengekomen in het functioneel ontwerp Zeeuwse zorg om jeugd teneinde tot werkelijke transformatie van het stelsel te komen. - de kleinere aanbieders en specialistische voorzieningen buiten Zeeland ontvangen in 2015 volledige financiering op individuele trajectbasis. In haar eindrapportage van 12 november 2013 heeft TSJ geoordeeld dat het opgestelde Zeeuwse arrangement nog onvoldoende de continuïteit van zorg garandeert. De TSJ adviseerde de afspraken te concretiseren en meerjarig te maken. Naar aanleiding hiervan hebben de belangrijkste betrokken Zeeuwse partijen op 15 november 2013 in aanvulling op het opgestelde arrangement Jeugd nieuwe afspraken gemaakt en deze neergelegd in een addendum dat is gekoppeld aan het transitiearrangement. De aanvullende afspraken zijn, samengevat: 1. de inhoud van het eerder vastgestelde transitiearrangement blijft van kracht en de verdeling van de budgetten blijft binnen het (tot nu toe bekende) totale Zeeuwse macrobudget; 2. het arrangement wordt meerjarig en beslaat de jaren 2014 tot en met 2017; de provincie werkt mee om zorgaanbieders al vanaf 2014 aan vernieuwing te laten werken; 3. voor 2015 tot en met 2017 reserveren gemeenten het jeugdzorgbudget geheel voor de jeugdzorg; 4. de 13 gemeenten spreken af het budget 2015 op basis van solidariteit in te zetten; 5. de door Zeeuwse gemeenten vastgestelde visie en het Functioneel Ontwerp Zorg voor Jeugd in Zeeland zijn uitgangspunt. Hierbij is afgesproken dat zoveel mogelijk lokaal of regionaal (bij ons Walchers) wordt ontwikkeld en alleen voor specialistische zorg, alsmede de taken jeugdbescherming en jeugdreclassering Zeeuwse afspraken worden gemaakt. Om duidelijk te krijgen wat er verder Zeeuws wordt ontwikkeld wordt gewerkt aan een Zeeuwse Werkagenda; 6. er zijn inhoudelijke en procesafspraken gemaakt met betrokken partijen over de transitie en transformatie. Na goedkeuring door de Zeeuwse colleges (wederom onder voorbehoud van latere instemming door gemeenteraden) is het addendum positief ontvangen door de landelijke TSJ. Met deze afspraken hebben alle partijen meer vertrouwen om de zorg voor de jeugd te optimaliseren en de frictiekosten zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast geeft het addendum handvaten om al in 2014 te gaan werken aan vernieuwing. Werk aan de winkel Het proces rond de totstandkoming van het transitiearrangement heeft onder andere duidelijk gemaakt dat het ontbreken van betrouwbare gegevens niet bevorderlijk is om tot samenwerkingsafspraken te komen. Voor 2014 is er grote tijdsdruk om de gemaakte afspraken nader uit te werken. Conclusie 3 De Zeeuwse afstemming De Zeeuwse gemeenten stemmen over de decentralisatie jeugdzorg af in het kader van de Task Force Jeugd Zeeland (TFJ). Onder deze vlag is een Functioneel Ontwerp Zeeuwse Zorg voor Jeugd ontwikkeld en een daarvan afgeleide Zeeuwse Werkagenda. Het Functioneel Ontwerp geeft richting, maar is geen keurslijf. De Walcherse gemeenten hebben hiermee ingestemd met de aantekening dat zij het sociale domein integraal benaderen en niet kiezen voor een losstaand model voor jeugd. Bij de uitwerking van de Zeeuwse Werkagenda zullen onze drie gemeenten steeds het Walcherse model als vertrekpunt hanteren. 11

12 De Zeeuwse gemeenten onder vlag van de TFJ vormen ook een samenwerkingsverband voor het regionale transitiearrangement ten behoeve van de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten in 2014 en de beperking van de frictiekosten bij de transitie per Het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd is moeizaam tot stand gekomen tussen gemeenten, provincie en de belangrijkste zorgaanbieders. Het bereiken van gedragen afspraken werd gehinderd door een fors verschil tussen het aangegeven macrobudget 2015 voor de Zeeuwse gemeenten en de omzetopgaven van aanbieders zelf. Na aanvulling van een addendum zijn meerjarige afspraken overeen gekomen èn zal in 2014 al worden gewerkt aan vernieuwing vanuit de bestaande zorgaanbieders. Alle afspraken dienen in 2014 met prioriteit uitgewerkt te worden. 4.3 Het beleidsplan Zorg voor Jeugd Net als de Wmo, de Wet publieke gezondheid en de Participatiewet verplicht de Jeugdwet dat gemeenten een beleidsplan opstellen. Ook beleidsafstemming ten aanzien van het Passend Onderwijs is voorgeschreven. Om verder te ontkokeren streven we op Walcheren na om op termijn tot één overkoepelend kader voor het brede sociale domein te komen. Tot die tijd is de vraag hoe we met de wettelijke verplichting tot aparte beleidsplannen omgaan. Hiervoor zijn meer varianten denkbaar. Het heeft met betrekking tot de jeugd de voorkeur om het Beleidsplan Zorg voor Jeugd voor de duur van 3 jaar vast te stellen. Belangrijkste reden hiervoor is de aansluiting bij meerjarige afspraken tot en met 2017 in het kader van het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd. De mate van detaillering van een 3-jarig beleidsplan zal in de uitwerking nader worden bepaald. Conclusie 4 Over het Beleidsplan Zorg voor Jeugd De Walcherse gemeenten streven op termijn een integrale regeling voor het hele sociale domein na. Aparte nota s en beleidsplannen voor de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs worden in dit licht op elkaar afgestemd. Deze transitienota dient als voorbereiding op het wettelijk voorgeschreven beleidsplan. Het heeft de voorkeur om het Beleidsplan Zorg voor Jeugd vast te stellen voor een periode van 2015 tot en met 2017 teneinde dit parallel te laten lopen aan het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd. De mate van detaillering van een 3-jarig beleidsplan zal in de uitwerking in 2014 nader worden bepaald. 12

13 5 Walcheren in cijfers 5.1 Bevolkingsgegevens Onderstaand staatje geeft het aantal jeugdigen van de Walcherse gemeenten weer in relatie tot de bevolking per gemeente en in relatie tot het aantal Zeeuwse jeugdigen. CBS 2012 Bevolking Jeugdigen tot 18 % van gemeente % van Zeeland Middelburg ,8 12,8 Veere ,9 5,9 Vlissingen ,4 10,5 Walcheren ,9 29,1 Zeeland , Financiële gegevens en jeugdige cliënten in zorg Macrobudget De huidige financiering van jeugdzorg is een lappendeken van historische gegroeide instellingsbudgetten (gemeente en provincies), budgetafspraken, vrije tarieven, dagbezetting bedden, diagnose-behandel-combinaties (jeugd GGZ in ZVW, AWBZ), zorgzwaartepakketten (jeugd LVG in AWBZ) en trajectprijzen in jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de transitie worden al deze geldstromen ontschot en samengevoegd tot één decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Omdat wordt aangenomen dat hierdoor efficiënter kan worden gewerkt, voert het Rijk ook een bezuiniging door. Deze loopt stapsgewijs in 3 jaar op tot 15% van het huidige macrobudget: 120 miljoen in 2015, naar 300 miljoen in 2016, naar 450 miljoen in De toekomstige decentralisatie-uitkering wordt voor het jaar 2015 gebaseerd op het historische macrobudget van 2012 van uitgaven aan jeugdzorg op gemeenteniveau. Dit wordt berekend door SCP en Cebeon. Vanaf 2016 wordt uitgegaan van een objectief verdeelmodel dat landelijk wordt voorbereid. Op basis van de meicirculaire 2013 is eerder dit jaar een eerste inzicht in het macrobudget 2015 gegeven. Deze opgave bleek achteraf onzuiver vanwege de kwaliteit van de onderliggende gegevens ontleend aan verschillen in definities en meetmethodes in de thans versnipperde jeugdzorg, met name in de sectoren AWBZ en ZVW. Naar aanleiding van alle kritiek heeft het Rijk het macrobudget in december miljoen (5,5 %) hoger bijgesteld. De belangrijkste verhoging betreft 150 miljoen extra middelen voor de jeugd GGZ. Daarnaast is de verdeling tussen gemeente veranderd door verbeterde toepassing van het woonplaatsbeginsel. Hierbij vinden correcties plaats voor inschrijvingen die eerder op instelling stonden, bijv. kinderen onder voogdij bij bureau jeugdzorg. Dit laatste kan juist ook tot vermindering van budget leiden, zoals uit ondergaande tabel blijkt. historisch budget 2015 cf. meicirculaire 2013 aandeel Zeeland opgave december verschil met meicirculaire Middelburg % % Veere % % Vlissingen % % Walcheren % Zeeland % % Het definitieve budget 2015 zal worden vastgelegd in de meicirculaire Naar inschatting kan landelijk nog een verhoging met 2,5 % plaats vinden. Budget naar zorgproduct Een tweede inzicht biedt de verdeling van geldstromen naar zorgtaken. Deze verdeling is niet beschikbaar op gemeenteniveau maar wel provinciaal op basis van opgaven door zorgaanbieders bij de totstandkoming van het Zeeuws transitiearrangement. In dit proces is een discrepantie vastgesteld tussen deze opgaven en het beschikbare macrobudget. Dit speelt in heel Nederland en de oorzaken hiervan worden landelijk uitgezocht. Naar waarschijnlijkheid spelen definitie- en registratieproblemen een belangrijke rol. 6 Soortgelijke ontschotting van functies vindt plaats in de deeluitkeringen voor de Wmo en de Participatiewet in Hiermee beoogt het Rijk een bezuiniging van nog eens 3 miljard. 13

14 Inventarisatie huidige budgetten per zorgproduct (bedragen in ) Jeugd opvoedhulp aantallen Budget % van totaal AMK via BJZ % JB en JR via BJZ % Vrijwillig kader BJZ % Pleegzorg % Verblijf 24-uurszorg / residentieel % Voogdij % OTS % Jeugdzorgplus % Dagbehandeling % Ambulant % Overige % Totaal Jeugd opvoedhulp % Jeugd GGZ aantallen Budget % van totaal Verblijf 24-uur / residentieel % Ambulant % Dagbehandeling % Overige % Totaal Jeugd GGZ % Jeugd L(V)G aantallen Budget % van totaal Verblijf 24-uur / residentieel % Ambulant % Dagbehandeling % Overige % Totaal Jeugd L(V)G % Totaal alle zorgproducten % Met betrekking tot de aantallen springen cliënten in het vrijwillige kader van Bureau Jeugdzorg (BJZ), cliënten van ambulante jeugd opvoedhulp en cliënten ambulante jeugd GGZ er uit. Hierbij kan wel sprake zijn van enige dubbeltelling, omdat sommige cliënten in meer zorgproducten meetellen. Financieel gezien blijkt dat het verblijf van een jeugdige gehandicapte in residentiële zorg de hoogste gemiddelde prijs meebrengt ( per cliënt). Een volgend inzicht geeft de verdeling van geldstromen over zorgaanbieders. In heel Zeeland zijn 8 aanbieders verantwoordelijk voor bijna 65% van het totale jeugdhulpbudget. De eerste tabel betreft de grootste met omzetten boven 10 miljoen. Dit is uitgesplitst naar Walcheren. Aanbieders > 10 miljoen Juvent BJZ Emergis specialistisch Emergis Amares Emergis basis ggz Middelburg Veere Vlissingen Walcheren Zeeland Uit deze verdeling valt op dat Vlissingen relatief meer gebruik maakt van provinciale jeugdzorg dan Middelburg en Veere. 7 Aan deze tabel ontbreekt een bedrag voor landelijk verplichte inkoop (geschat op ) en een bedrag door niet geïnventariseerde (kleine) aanbieders (geschat op ). 14

15 Een ander beeld voor Walcheren geeft de verdeling van geldstromen over de, qua hoogte van de omzet jeugdhulp, eerstvolgende groep zorgaanbieders. Arduin Philadelphia Juzt t Gors Middelburg Veere Vlissingen Walcheren Zeeland We zien hier dat Middelburg en met name Veere relatief meer cliënten hebben die thans nog onder het regime van de AWBZ en de ZVW vallen. Dit beeld zet zich door bij andere aanbieders met nog lagere omzetten. Bij elkaar hebben die echter een behoorlijk marktaandeel geschat op 34% Voor de groep jeugd LVG en jeugd GGZ blijken op Walcheren ook een behoorlijk aantal vrijgevestigden actief. In dit marktsegment wordt meer gebruik gemaakt van PGB s, meestal voor de grondslag psychiatrie en licht verstandelijk beperkt. 8 Uit nieuwe gegevens blijkt dat het gebruik van PGB s nog groter is dan eerder aangenomen. PGB jeugd totaal w.v. psychiatrisch w.v LVG Middelburg Vlissingen Veere onbekend Met het oog op een ordentelijke transitie is van groot belang ook de groep kleinere aanbieders, waaronder de vrijgevestigden, alsmede de PGB s beter in beeld te krijgen. Deze analyse is niet af. Het is van groot belang zicht te hebben in de zorgbehoefte per gemeente wat betreft speciale doelgroepen, met name voor de jeugd die hoogspecialistische zorg nodig heeft zoals (meervoudig) gehandicapte kinderen en jeugdigen met psychiatrische stoornissen. Budgettair gezien loopt de gemeente hierbij de grootste risico s en hier is het aantal PGB s ook hoog. Daarnaast is van belang goed oog te hebben voor functionele groepen in termen van soort hulp, bijvoorbeeld aantal residentiële jongeren, aantal in pleegzorg, aantal OTS enz. Vanuit het beleid is immers de koers gezet op minder uithuisplaatsingen, minder residentiële zorg, liever eerst netwerkzorg en anders liever pleegzorg, minder OTS enz. Ten behoeve van de functie pleegzorg dient aandacht te zijn voor de positie van pleegouders. Opdracht voor het op te stellen Beleidsplan zorg om jeugd is om deze groepen goed te analyseren. Invoeringskosten en uitvoeringskosten Ten behoeve van de voorbereiding ontvangt elke gemeente invoeringskosten. In 2013 kregen alle gemeenten 40 miljoen, in 2014 slechts 7,75 miljoen. Dit bedrag is volstrekt te laag. Er moet in 2014 zeer veel meer gerealiseerd worden (experimenten, communicatiecampagnes, ICT, trainingen personeel, inkoop) en dit vereist aanzienlijk meer extra inzet. De VNG heeft december 2013 het Rijk een brandbrief gestuurd om in 2014 minimaal een zelfde bedrag als in 2013 te krijgen. Vanaf 2015 ontvangen gemeenten ook uitvoeringskosten die tot die tijd bestemd zijn voor provincie, bureau jeugdzorg, CIZ, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Voor heel Zeeland bedragen de uitvoeringskosten Het aandeel BJZ (voor indicatiestelling en casemanagement) bedraagt en is al opgenomen in het macrobudget van de meicirculaire. Conclusie 5 Walcheren in cijfers Bij de financiële voorbereiding op de Jeugdwet staan twee vragen voor gemeenten centraal: - inzicht in het budget: duidelijkheid over hoogte en verdeling - inzicht in de vraag: het aantal jeugdigen en hun specifieke zorgbehoefte Na lange onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de opgave in de meicirculaire 2013 heeft het 8 De overige PGB s jeugd zijn op de grondslagen lichamelijk handicap, zintuiglijke handicap en somatische aandoening. Voor Veere konden geen PGB-jeugdgegevens uit de Vektisbestanden worden afgeleid. 15

16 Rijk op basis van verbeterde inzichten in december 2013 het macrobudget % hoger bijgesteld. De opgaven van zorgaanbieders in het kader van het Zeeuws Transitiemanagement Jeugd zullen begin 2014 nader worden geanalyseerd op onzuiverheden. Bij de uitwerking van het Beleidsplan Zorg voor Jeugd is ondermeer bijzondere aandacht nodig voor de zorgbehoefte van speciale doelgroepen, zoals jeugdgehandicapten en jeugd GGZ-cliënten en daarnaast het financiële aandeel van cliënten met een PGB. 6 Taken Jeugdwet nader bezien 6.1 Welke nieuwe taken Gemeenten voeren al taken uit op het gebied van zorg voor jeugdigen: de jeugdgezondheidszorg (op grond van de Wet publieke gezondheid) en het preventieve jeugdbeleid (op grond van de Wmo, prestatieveld 2) waar taken als informatie en advies, signalering, licht ambulante hulpverlening (opvoed- en opgroeiondersteuning), toeleiding naar zorg, de coördinatie van zorg en monitoring en screening onder vallen. Daar komen vanaf 1 januari 2015 zorgtaken bij die nu nog onder andere bestuurslagen vallen. Het gaat het bij jeugdhulp om de volgende vormen: - ambulante en residentiële zorg - pleegzorg - gesloten jeugdzorg (24-uursverblijf, dagbehandeling en crisiszorg) - jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ) - zorg voor jeugdige gehandicapten (merendeels LVG) Daarnaast zijn de geïntegreerde bestrijding van kindermishandeling en huiselijk geweld, de uitvoering van maatregelen voor kinderbescherming en de jeugdreclassering nieuwe taken. Tenslotte moeten gemeenten faciliteren dat cliënten in jeugdhulp een beroep kunnen doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. 6.2 Verplichte regionale samenwerking Voor verschillende nieuwe taken moeten de gemeenten volgens de Jeugdwet samenwerken op bovenlokaal niveau, in de regel is dat provinciaal niveau. In het hoofdstuk over de Zeeuwse samenwerking is al aangegeven dat dit geldt voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en bepaalde specialistische vormen van zorg en gesloten jeugdhulp voor ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Eveneens geldt dit voor het instellen van een Advies- en Meldpunt Huiselijke geweld en Kindermishandeling (AMHK). Tenslotte is het eerder genoemde Transitiearrangement 2015 voorbeeld van verplichte regionale samenwerking. De Zeeuwse gemeenten organiseren de samenwerking vanuit Task Force Jeugd Zeeland. Sommige jeugdhulp is dermate specialistisch dat deze bovenprovinciaal plaats moet vinden. Dit gaat om een beperkt aantal cliënten. Op basis van landelijke voorschriften worden de Zeeuwse gemeenten verplicht deze zorg als een regionaal samenwerkingsverband in te kopen. Conclusie 6 Nieuwe taken en verplichte regionale samenwerking Voor sommige nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet is regionale samenwerking tussen gemeenten verplicht. Door het Rijk is Zeeland benoemd als regionaal samenwerkingsverband voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, het instellen van een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), de inkoop van zeer specialistische vormen van zorg en gesloten jeugdhulp, alsook de opstelling van een regionaal transitiearrangement. Dit betekent dat de gemeenten deze taken gezamenlijk moeten organiseren en financieren. De verplichting tot Zeeuwse samenwerking sluit aan bij de bestaande samenwerking via de Task Force Jeugd Zeeland. 6.3 Toegangsfunctie en inzet van jeugdhulp In hoofdstuk 4 is onze visie op de gemeentelijke toegang tot ondersteuning en zorg toegelicht (Walchers model: Porthos, gebiedsgebonden teams, bepaalde aanbieders, vindplaatsen). In geval van wettelijk jeugdhulp zal het Rijk middels AMvB voorwaarden stellen aan de deskundigheid om deze inzet te bepalen. De Walcherse gemeenten moeten afwegen op welke wijze zij deze deskundigheid in eigen huis halen dan wel inhuren bij een partij. Op dit moment vindt de wettelijke indicatiestelling voor 16

17 jeugdzorg plaats bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. 9 Daarnaast kunnen de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts ook rechtstreeks naar (de gemeentelijk gefinancierde) jeugdhulp doorverwijzen. Met deze beroepsgroepen en de zorgverzekeraars dienen afspraken te worden gemaakt over deze doorverwijzing. Tenslotte is in het kader van Passend Onderwijs nauwe afstemming vereist met het onderwijs rond de toegang tot jeugdhulp, doorverwijzing en terugkoppeling van leerlingen. Voor de inzet van de jeugdhulp dienen partijen te worden gecontracteerd. Om dit voor 2015 geregeld te hebben, moet dit met voorrang al vroeg in 2014 worden voorbereid. Hierbij moet duidelijk worden welke contractering gemeentelijk, samen met Walchers gemeenten of samen met Zeeuwse gemeenten plaatsvindt (zie verder hoofdstuk 8). Het is aan de gemeente om te bepalen welke jeugdhulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet toegankelijke vorm is een formeel besluit van het College van B&W nodig. Het gaat dan om een individuele verstrekking die middels een beschikking wordt toegekend en waartegen bezwaar en beroep mogelijk moet zijn, vergelijkbaar met een Wmo-verstrekking. Om die reden moeten de gemeenten een gemeentelijke verordening opstellen inzake de regels over hoe en wanneer individuele voorzieningen voor jeugdhulp worden toegekend. De VNG ontwikkelt een modelverordening die in april 2014 uitkomt. De Jeugdhulpverordening wordt gelijktijdig met het Beleidsplan Zorg voor Jeugd ontwikkeld en uiterlijk in oktober 2015 vastgesteld. Conclusie 7 Over de toegangsfunctie en de inzet van wettelijke jeugdhulp Met betrekking tot de toegang tot en de inzet van jeugdhulp is de uitwerking van het Walchers model leidend. Voor het bepalen van de noodzaak van jeugdhulp moeten professionals over specifieke deskundigheid beschikken. De Walcherse gemeenten moeten besluiten op welke wijze zij deze deskundigheid vanaf 2015 organiseren. Voor de rechtstreekse toegang via huisartsen, specialist of jeugdarts dienen afspraken te worden gemaakt met deze beroepsgroepen en de zorgverzekeraar. Met het onderwijs zal over de toegang afstemming plaats vinden in het kader van de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs. Voor de werkelijke inzet van jeugdhulp moeten aanbieders gecontracteerd. Afhankelijk van het type jeugdhulp worden contracten gemeentelijk, Walchers of op Zeeuws niveau aangegaan. Wanneer gekozen wordt voor aanbesteding is het tijdpad van de procedure belangrijk aandachtspunt. Om te bepalen wat onder gemeentelijke jeugdhulp wordt verstaan en onder welke voorwaarden deze wordt verstrekt dient een Verordening Jeugdhulp te worden opgesteld. De Walcherse gemeenten willen een gezamenlijke verordening opstellen. 6.4 Jeugd GGZ en jeugdgehandicapten Het onderbrengen van de jeugd GGZ bij gemeenten heeft de nodige discussie opgeleverd. De GGZsector heeft grote reserves ten aanzien van de garantie van het beroepsgeheim, de aansluiting op de psychiatrische zorg voor volwassen, de aansluiting op de niet psychiatrische medische zorg en de invloed van niet-professionals op medische beslissingen. Het palet van zorg is breed en hoog specialistisch en relatief onbekend voor gemeenten. Soms is sprake van samenhang met somatische zorg en de ZWV. Doorverwijzing vindt plaats door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Om te kunnen sturen volgens het principe een gezin, een plan, een regisseur zullen gemeenten tot afspraken met deze beroepsbeoefenaars moeten komen. Om te grote problemen te voorkomen is inmiddels landelijk een voorlopig akkoord gesloten om de inkoop van jeugd GGZ voor een periode van 3 jaar nog via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te laten lopen. Hiermee hoopt men op een zachte landing bij de transitie. Het akkoord wordt definitief als de VNG en ZN het begin 2014 eens worden over alle voorwaarden. Ook rond de overgang van de jeugd gehandicaptenzorg naar gemeenten zijn nog veel vragen. Vanuit de AWBZ wordt de extramurale zorg geheel overgeheveld naar de Jeugdwet. Veruit de grootste groep 9 Volgens de Wet op de Jeugdzorg krijgen cliënten met deze indicatiestelling een recht op jeugdzorg. In de Jeugdwet is dit recht van de cliënt vervangen door een plicht voor gemeenten om een voorziening te treffen wanneer bepaald is dat dit noodzakelijk is. 17

18 bestaat uit (licht) verstandelijk gehandicapten (hierbij is de IQ-grens losgelaten), echter ook lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten kunnen hieronder vallen. Alleen jeugdigen bij wie al voor hun 18 e jaar duidelijk is dat zij hun hele leven intensieve verblijfszorg nodig hebben, blijven onder de AWBZ vallen. 10 Bij de zorg die overkomt naar de gemeenten gaat het om extramurale begeleiding, extramurale dagbesteding, extramurale behandeling en behandeling groep 11, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging voor alle doelgroepen Voor de Walcherse gemeenten is in deze termijn vooral van belang zicht te krijgen in de opgave waarvoor we ons vanaf 2015 gesteld zien bij deze doelgroepen. Het gaat hierbij om zowel vraag als aanbod, dit laatste in verband met contractering vanaf 2015.Tevens dient ruim voor de transitiedatum over de toegang tot deze vormen van jeugdhulp afstemming plaats te vinden met huisartsen, jeugdartsen en specialisten op Walcheren. Deze verdiepingsanalyse past bij voorkeur in de verdere uitwerking van het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd, zodat er geen dubbel werk wordt verricht. Conclusie 8 Over jeugd GGZ en de zorg voor jeugdige gehandicapten Zoals al vermeld bij conclusie 5 zal voor deze specialistische jeugdhulp een verdere analyse plaats vinden ten aanzien van vraag en aanbod op Walcheren. Met huisartsen, jeugdartsen en specialisten moeten afspraken worden gemaakt over de toegangsfunctie naar gemeentelijke jeugdhulp en aanbieders moeten worden gecontracteerd. Vanwege de op onderdelen verplichte samenwerking en het Zeeuws Transitiearrangement Jeugd is afstemming op Zeeuwse schaal noodzakelijk. 6.5 Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Gemeenten worden verantwoordelijk om op bovenlokaal niveau een AMHK te organiseren. Dit is een integratie van het bestaande AMK en het steunpunt huiselijk geweld. Het nieuwe AMHK zal vanaf het in werking treden van de Jeugdwet onder het regime van de Wmo komen te vallen. Middels extra regelgeving zal het Rijk nog nadere eisen ten aanzien van deskundigheid en doorlooptijden stellen. Het AMHK heeft de volgende wettelijke taken: - advies over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling - een meldfunctie bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling - onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling - indien noodzakelijk zelfstandig de Raad voor de Kinderbescherming en de politie inschakelen of passende hulp regelen. Het huidige AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Zeeland. Het huidige Zeeuwse Steunpunt Huiselijk geweld is ondergebracht in de Oosterschelderegio en wordt aangestuurd vanuit het ondersteuningsbureau van het College van Zorg en Welzijn (CZW). 12 De vorming van het nieuwe AMHK alsmede het opstellen van een Zeeuwse visie huiselijk geweld en kindermishandeling wordt mede vanuit dit CZW-bureau gecoördineerd. Hierbij zal worden afgestemd hoe het nieuwe AMHK kan opgaan in de opvolger van BJZ als toekomstige gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 13 Landelijk wordt aangestuurd om op korte termijn goede afspraken te maken over de personeelsformatie van BJZ die overgaat naar het AMHK. Namens de regio Walcheren wordt aan de voorbereiding deelgenomen. Belangrijke aspecten naar onze mening zijn goede afspraken over de taakverdeling tussen de samenwerkende partijen, onder andere tussen het AMHK en de RvdK. Hierbij hoort ook goede koppeling aan het Veiligheidshuis. De indruk is dat in de huidige werkwijze te veel dubbelingen voorkomen. Conclusie 9 Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) De taken van het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling worden geïntegreerd met de taken van het huidige Zeeuws Steunpunt Huiselijk Geweld. Het realiseren van het nieuwe AMHK in 2015 is een apart project van de samenwerkende Zeeuwse gemeenten. De Walcherse gemeenten hechten aan het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken tussen de partijen en een goede koppeling aan het Veiligheidshuis. 10 Deze toekomstige AWBZ gaat waarschijnlijk Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) heten. 11 Over de AWBZ prestatie extramurale behandeling en behandeling groep is voor de doelgroepen LG en ZG nog geen besluit genomen. 12 Formeel valt het Steunpunt onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente voor Vrouwenopvang Vlissingen. De beleidsvoorbereiding is ondergebracht bij het CZW-bureau. 13 Uitwerking van dit scenario is door de TFJ op 12 december gevraagd aan de bestuurder van BJZ. 18

19 6.6 Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming (JB) is bedoeld om bedreigingen in de veilige ontwikkeling van een kind op te heffen. Jeugdreclassering (JR) is bedoeld om recidive te voorkomen en een gedragsverandering bij de jongere te realiseren. Met deze taken wordt dermate diep ingegrepen in privélevens van mensen dat deze moeten worden omgeven door grote zorgvuldigheid ten aanzien van rechtszekerheid, uniformiteit, willekeur, rechtsgelijkheid enz. Daarom mag alleen de kinderrechter besluiten tot een kinderbeschermingsmaatregel (na advies door de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) of op verzoek van een gezinsvoogd). Daarom mag de uitvoering van die maatregel alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde instelling die door de gemeenten moeten worden gecontracteerd. Landelijk wordt een certificeringskader ontwikkeld en vanaf 2014 zullen betrokken aanbieders deze certificering moeten krijgen. Met de verantwoordelijkheid voor JB en JR krijgen gemeenten regie op de hele keten van vroeghulp, gedwongen kader en nazorg. Het maakt het mogelijk om sneller casusgericht en integraal in te grijpen bij de jongere in zijn omgeving. De Walcherse gemeenten pleiten in dit verband er voor dat ook de functies JB en JR nog meer worden gekoppeld aan het samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis. Dit maak snelle schakeling tussen de partijen in het gedwongen kader mogelijk. Tenslotte is van groot belang dat gemeenten en de RvdK tot nadere afstemming en afspraken te komen. November 2013 is door het Rijk een voorbeeld Samenwerkingsprotocol gemeenten - RvdK aangereikt. Hierbinnen kunnen ook regionale wensen worden opgenomen. Conclusie 10 Jeugdbescherming en jeugdreclassering De uitvoering van jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) in Zeeland vindt nu plaats door verschillende instellingen. Met ingang van 2015 mogen deze taken alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd en deze certificering wordt landelijk bepaald. Het contracteren van de gecertificeerde instelling na 2015 is een aparte opdracht voor de samenwerkende Zeeuwse gemeenten. De Walcherse gemeenten pleiten voor een goede koppeling van de JB- en JR-taken aan het Veiligheidshuis. Daarnaast dienen voor een goede aansluiting op elkaars werkwijze gemeenten en de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) nadere afspraken te maken. Hiervoor kan het landelijke voorbeeld Samenwerkingsprotocol gemeenten RvdK een goed instrument zijn. 6.7 Vertrouwenswerk. Onafhankelijk vertrouwenswerk is verplicht gesteld in de Jeugdwet en gemeenten worden verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Het gaat om een randvoorwaardelijk functie, geen jeugdhulp. Uit BMC-onderzoek in opdracht van het landelijke Transitiebureau 14 blijkt dat de term onafhankelijk niet bij alle aanbieders hetzelfde betekent. Bovendien is er op dit moment sprake van verschillende wettelijke kaders en is onafhankelijk vertrouwenswerk nog niet verplicht in de gehandicaptensector. Daarom ook is er nog geen volledig zicht op de omvang van vertrouwenswerk. Uit het onderzoek van BMC valt op te maken dat de meeste gemeenten het vertrouwenswerk liefst op landelijk niveau willen organiseren en financieren, maar de uitvoering bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de cliënt willen hebben. De VNG heeft de leden hierover inmiddels geconsulteerd. Belangrijke opgaven om nader uit te werken zijn het harmoniseren van het vertrouwenswerk voor de gedwongen hulp aan jeugdigen èn het toewerken naar een onafhankelijk en professioneel gecertificeerd kader voor alle, nu nog, afzonderlijke sectoren. De wetgever zal bij Amvb nader regels stellen. Conclusie 11 Vertrouwenswerk Met de invoering van de Jeugdwet worden de gemeenten ervoor verantwoordelijk dat jeugdigen, ouders, pleegouders of netwerkpleegouders die jeugdzorg ontvangen, een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Naar waarschijnlijkheid wordt het vertrouwenswerk voorlopig landelijk georganiseerd maar zal de uitvoering dicht bij de cliënt plaats vinden. Het Rijk komt met aanvullende regels. 14 Een gezicht dichtbij, verkennend onderzoek naar de gewenste invulling van het vertrouwenswerk, BMC

20 6.8 Voorwaardenscheppende zaken Er zijn een aantal aanvullende onderwerpen waarover gemeenten en Rijk landelijke afspraken moeten maken. Deze betreffen een aantal randvoorwaardelijke zaken die niet gaan over zorginhoud maar zijn gericht op kennisontwikkeling, het in stand houden van expertise op specifieke terreinen (adoptie e.d.) en het in stand houden van de Kindertelefoon. Rijk en VNG hebben in november 2013 afspraken gemaakt over de financiering hiervan. Ook de financiering van het vertrouwenswerk valt hier onder. De middelen worden niet onttrokken aan gemeenten, maar extra toegevoegd aan het macrobudget. Conclusie 12 Afspraken overige voorwaardenscheppende zaken Namens gemeenten heeft de VNG met het Rijk afspraken gemaakt over enkele randvoorwaardelijke zaken die zijn gericht op kennisontwikkeling, het in stand houden van expertise op specifieke terreinen (adoptie e.d.) en het in stand houden van de Kindertelefoon. Rijk en VNG hebben in november 2013 afspraken gemaakt over de financiering hiervan. Ook de financiering van het vertrouwenswerk valt hier onder. 20

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet

Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Informatiebijeenkomst VGN Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen decentralisatie jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300291 Lbr. 13/020 bijlage(n) 1

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 43.979 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg regio Noordoost-Brabant Samenvatting: Door de decentralisatie van de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017 Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek Regiopodium, 5 oktober 2017 1 Agenda 1. Opening door Gerben Struik, voorzitter Stuurgroep 18-2. Opdracht vanuit de Jeugdwet 3. Aantallen en kosten + toelichting

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Arnhem. Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem. Zaaknummer: Kenmerk: Handreiking Transitie jeugdzorg

Arnhem. Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem. Zaaknummer: Kenmerk: Handreiking Transitie jeugdzorg Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem R e k e n k a m e r Arnhem Zaaknummer: 2013-11-01819 Kenmerk: 2013.0.119.898 Onderwerp: Handreiking Transitie jeugdzorg 27 november 2013 Geachte voorzitter

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

2 7 il. Agendapunt Zaaknummer Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar Onderwerp Besluit. 7. 10203 Wethouder Szarafinski

2 7 il. Agendapunt Zaaknummer Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar Onderwerp Besluit. 7. 10203 Wethouder Szarafinski Agenda vergadering College van B. en W d.d. 25 juni 2013 Agendapunt Zaaknummer Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar Onderwerp Besluit 7. 10203 Wethouder Szarafinski i Stedelijk Sociaal Beleid O. Recourt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant

Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Datum: 14-10-13 Onderwerp Vaststelling Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg regio Noordoost Brabant Status Besluitvormend Voorstel 1. Het regionaal transitiearrangement Jeugdzorg, een gezamenlijk voorstel

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 4 4 7 6 'f fä Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie