Programmaplan. Decentralisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan. Decentralisaties"

Transcriptie

1 Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties 1.1 Participatiewet 1.2 Decentralisatie AWBZ 1.3 Decentralisatie Jeugdzorg 1.4 Passend Onderwijs 1.5 Financiën 1.6 Planning 2. Doelstelling en opdracht 2.1 Integrale benadering van het sociale domein 2.2 Transformatie van het sociale domein in relatie tot het gemeentelijk domein 2.3 Intergemeentelijke samenwerking 3. Afbakening 4. Op te leveren resultaat 4.1 Integrale visie op het sociale domein en procesbeschrijving per thema (resultaat 1/2) Eigen kracht en zelfredzaamheid Maatschappelijke participatie Maatschappelijke inzet Toegang en verwijzing Organisatie Algemeen 4.2 Intergemeentelijke samenwerking (resultaat 4) 5. Projectstructuur 6. Activiteiten en planning 7. Financiële consequenties 8. Risico s 3

4 4

5 Inleiding De gemeente Oirschot is ambitieus. De in de afgelopen jaren sterk veranderde omstandigheden (forse bezuinigingen, economische terugval en een in hoog tempo veranderende samenleving) maken het besturen niet eenvoudiger. Het in gesprek blijven met elkaar (burger, bestuur en ambtelijke organisatie) om onze ambities vast te houden en te realiseren vraagt aanpassing en verandering van bestaande werkwijzen en strategieën in de breedste zin van het woord. In de Koersnotitie hebben we aangegeven hoe we hiermee om willen gaan en wat we willen bereiken. We willen komen tot een organisatie die er klaar voor is om als regiegemeente en als onderdeel van een netwerkorganisatie te acteren in de samenleving 1 en in staat is om als kleine zelfstandige gemeente op een zelfbewuste en kwalitatief volwaardige manier haar rol te vervullen in de samenwerking met de gemeenten in onze omgeving. Om dit te bereiken hebben we in de Koersnotitie vier programma s benoemd: het programma samenwerking, het programma dienstverlening, het programma organisatieontwikkeling en het programma decentralisaties. Onderliggend programmaplan gaat in op de inhoud en afbakening van het programma decentralisaties. We hebben ervoor gekozen de decentralisaties als apart programma neer te zetten. Reden hiervoor is de enorme omvang en impact van de decentralisaties als het gaat om de samenleving en onze inwoners maar ook als het onze eigen organisatie en de in- en externe samenwerking betreft. Door deze decentralisatie van taken kan zorg en ondersteuning dichter bij de burger, op lokaal niveau, aan inwoners worden geboden. Knelpunten in het huidige sociale systeem, zoals bureaucratie en fragmentatie van zorg moeten hierdoor verbeterd worden zodat de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan burgers toeneemt. In het programma decentralisaties brengen we de afzonderlijke decentralisaties samen en bewaken we de integraliteit tussen de verschillende onderdelen met uiteindelijk doel om de zorg en ondersteuning aan onze inwoners zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven. In onderliggend programmaplan geven we eerst een korte inhoudelijke schets van de verschillende decentralisaties. We gaan vervolgens in op de doelstellingen, opdracht, afbakening en resultaten van het programma. In de laatste paragrafen geven we de projectstructuur, planning en activiteiten, financiën en risico s weer. 1. Decentralisaties De komende jaren vinden omvangrijke taakverschuivingen in het sociale domein plaats. Taken die nu door het Rijk en provincies worden vervuld, worden overgeheveld naar gemeenten. De gemeente wordt hiermee verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en niet-medische hulp aan 1 die zowel in- als extern samenwerkt en afstemt met daarbij oog hebbende voor mogelijke verbindingen met inwoners en partners en die op zoek gaat naar de gemeenschappelijkheid van zaken. 5

6 haar inwoners. Samen worden deze nieuwe verantwoordelijkheden de drie decentralisaties genoemd. Daarnaast treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. In deze paragraaf geven we een korte inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke decentralisaties. We geven daarnaast de huidige lokale stand van zaken weer per onderwerp. Programma decentralisaties Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie AWBZ Participatiewet Passend Onderwijs 1.1 Participatiewet Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De wet wordt de komende maanden verder uitgewerkt en gaat, na het bereiken van het sociaal akkoord, waarschijnlijk in per 1 januari Het wetsvoorstel Participatiewet is onlang, d.d. 2 december 2013, ingediend bij de Tweede Kamer. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De Wajong blijft alleen bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De instroom in de Wsw in zijn huidige vorm stopt per 1 januari Gemeenten krijgen wel de ruimte om beschut werk zelf te organiseren. Er is straks één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet voorkomen dat mensen met arbeidsmogelijkheden in dit vangnet blijven. We zijn als gemeente Oirschot onderdeel van ISD De Kempen. Beleid en uitvoering op het gebied van werk en inkomen ligt bij de ISD. De invoering van de Participatiewet zou daarom logischerwijs ingevuld moeten worden door de ISD. Op dit moment worden de voorbereidingen voor de invoering van de Participatiewet dan ook uitgevoerd door ISD De Kempen. Deze voorbereidingen zijn echter beperkt omdat de gemeenteraad van Oirschot heeft aangegeven voor het sociale domein de samenwerking met name te willen zoeken buiten de Kempen. Daarnaast bestaat er vanuit het Rijk nog veel onduidelijkheid over de invoering van de Participatiewet. Onze positie in deze kunnen we daarom op dit moment bestempelen als afwachtend. 1.2 Decentralisatie AWBZ Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de AWBZ activiteiten op het gebied van extramurale ondersteuning en begeleiding en beschermd wonen. De dienstverlening wordt meer gericht op daar waar ze het hardst nodig is en niet op een andere manier geboden kan worden en gaat vallen onder de WMO. Gemeenten hebben een compensatieplicht. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt. 6

7 De extramurale AWBZ (alle zorg die buiten ziekenhuizen en instellingen wordt geboden zoals thuiszorg) vervalt in Gemeenten worden dan helemaal verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Extramurale dagbesteding en persoonlijke verzorging (ondersteuning bij dagelijkse verzorging zoals douchen, aankleden) gaat over naar gemeenten. Daarnaast vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot hulp bij het huishouden. Voor mensen die de zorg en ondersteuning echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen vindt een maatwerkvoorziening via de WMO plaats. De decentralisatie AWBZ bestaat uit drie fasen. Fase 1 betreft het ontwikkelen van een visie op de inrichting van de functie Begeleiding en Persoonlijke verzorging en de samenwerking tussen gemeenten. Dit is door een adviesbureau (Q-consult) voor Oirschot reeds uitgewerkt. Fase 2 betreft het definiëren van de uitgangspositie per , voorbereiding van de samenwerking en de organisatorische inrichting. Daarnaast betreft deze fase het uitwerken van een stappenplan en detailplanning voor de activiteiten die nog in 2013 en in 2014 uitgevoerd moeten worden. Ook moet de projectorganisatie ingericht worden. Deze fase was reeds ver uitgewerkt voor de Kempengemeenten. Gezien de nieuwe situatie op het gebied van intergemeentelijke samenwerking moeten we hier nog stappen in zetten. Fase 3 bestaat uit het inrichten van een front-office, backoffice, ondersteunende instrumenten, voorzieningen en het inrichten van de daadwerkelijke zorg. Ook moet in deze fase het beleidskader vastgelegd worden (opstellen verordening, beleidsregels en beleidsplan korte en lange termijn). Op dit moment bevinden we ons in fase Transitie Jeugdzorg Alle kinderen moeten veilig en gezond opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Er moet eerder ondersteuning en zorg op maat plaatsvinden en de samenwerking rondom gezinnen moet beter. Om dit te bereiken wordt een nieuw stelsel van zorg voor jeugdigen ingericht; decentralisatie Jeugdzorg. Gemeenten worden per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg (provinciale jeugdzorg, alle taken die onder Bureau Jeugdzorg vallen, taken van jeugdzorginstellingen, gesloten jeugdzorg, jeugd geestelijke gezondheidszorg en jeugd lichtverstandelijke beperking). Taken die nu versnipperd door verschillende partijen worden uitgevoerd worden overgedragen aan gemeenten. Deze nieuwe taken moeten worden ingebed in de (boven)lokale structuren (zoals CJG, onderwijs) en verbonden worden met de eigen dienstverlening van onder andere werk en inkomen en de WMO. Dit wordt vastgelegd in de Jeugdwet. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg. De gemeenteraad heeft in april 2013 een kaderstellende notitie De basis voor andere Jeugdzorg vastgesteld. In juli 2013 heeft het College van B&W besloten in te stemmen met de beslispunten die in de SRE Nota 21 voor de jeugd zijn opgenomen. Naar aanleiding deze nota zijn er in de SRE regio werkgroepen geformeerd die uitvoering geven aan de doelstellingen zoals neergelegd in de notitie. 7

8 Deze werkgroepen zijn gericht op het maken van regionale afspraken voor onderdelen van de transitie jeugdzorg. Tot februari 2013 hebben we in de voorbereidingen met de Kempengemeenten opgetrokken. Na het besluit door de gemeenteraad over intergemeentelijke samenwerking is deze samenwerking geminimaliseerd. We werken nu verder aan de voorbereidingen voor de decentralisatie op basis van de genoemde nota, waarbij we voor een aantal onderdelen (pragmatisch) samenwerken met de gemeenten Best en Veldhoven. De colleges van burgemeester en wethouders van alle 21 SRE gemeenten hebben in oktober 2013 ingestemd met de inhoud van een Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Vóór 1 maart 2014 moeten ook de gemeenteraden hun akkoord geven over dat RTA. Dat arrangement heeft betrekking op het overgangsjaar Doel van het RTA is continuïteit van zorg voor zittende en wachtlijstcliënten per , het realiseren van de daarvoor benodigde infrastructuur en het beperken van de frictiekosten (bij betrokken zorgaanbieders) als gevolg van de transitie. Daarnaast voeren de 21 SRE gemeenten een versnelde transformatie van de enkelvoudige ambulante jeugdzorg van de Provincie naar de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant uit. Ook in dat kader is subregionale samenwerking van belang. Ook over dit specifieke onderdeel zijn we in gesprek met Best en Veldhoven. 1.4 Passend Onderwijs De Wet Passend Onderwijs gaat in per 1 augustus 2014 in en is erop gericht voor álle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Onderdeel van de wet is de invoering van de zorgplicht voor scholen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het primair onderwijs in Oirschot valt binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs Veldhoven, Eersel, Bladel, Valkenswaard, Reusel De Mierden, Bergeijk, Cranendonck, Waalre, Oirschot, Heeze-Leende. Het samenwerkingsverband is verplicht een ondersteuningsplan 2 voor de regio en ondersteuningsprofielen 3 voor de scholen op te stellen en hierover afstemming met gemeenten te zoeken. 2 In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt (o.a.) aangegeven welke vorm van ondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband tenminste kunnen bieden. 3 In het ondersteuningsprofiel van de scholen geeft elke school specifiek aan welke vorm van ondersteuning zij wel en welke vorm zij niet kan bieden. 8

9 Op dit moment worden zowel het ondersteuningsplan als de -profielen opgesteld. Begin 2014 vindt hierover OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) plaats met de betrokken gemeenten, met name door de directe link met de decentralisatie jeugdzorg. Tijdens dit overleg komen de onderwerpen aan bod waarbij een overlap bestaat tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (jeugdzorg, onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer). Het voortgezet onderwijs bevindt zich momenteel in dezelfde fase als het primair onderwijs (opstellen ondersteuningsplannen en profielen). Ook het samenwerkingsverband komt grotendeels overeen met dat van het primair onderwijs, met het verschil dat ook Eindhoven, Son en Breugel, Best en Nuenen hiertoe behoren. De gemeente Cranendonck valt ten aanzien van het voortgezet onderwijs juist buiten het betreffende samenwerkingsverband. 1.5 Financiën De overheveling van taken gaat gepaard met een overheveling van budgetten vanuit het Rijk naar gemeenten. De financiële omvang hiervan is groot: naar verwachting vormen de nieuwe taken van de gemeente straks ongeveer 50 tot 60 procent van de huidige gemeentelijke begroting. Tussen de budgetten voor de afzonderlijke decentralisaties vindt een ontschotting plaats. Op basis van de huidige informatie komen alle budgetten (jeugdzorg, AWBZ, participatiewet, volwasseneneducatie en andere gerelateerde budgetten) als één deelfonds naar gemeenten. De decentralisaties gaan gepaard met grote kortingen door het Rijk. Op het macrobudget voor jeugdzorg wordt een korting toegepast van 14% (4 % in 2015, 5 % in 2016 en 5 % in 2017). De efficiencykorting op de overdracht van AWBZ-functies naar de WMO betreft 25%. Ook de invoering van de Participatiewet moet een forse bezuiniging opleveren. 1.6 Planning De afzonderlijke decentralisaties kennen elk hun eigen (voorlopige) planning. Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven: 9

10 Tijdpad decentralisaties Werk 1-1: invoering Participatiewet Instroom in Wsw in huidige vorm stopt Jeugd Uiterlijk 1-11: gemeentelijk meerjarig beleidsplan jeugdzorg gereed 1-1: streefdatum overheveling jeugdzorg 1-1: decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg (ook AWBZ, jeugd-ggz, justitiële jeugdzorg) gerealiseerd AWBZ 1-7 Wettekst in Staatscourant 1-1 gemeenten verantwoordelijk voor AWBZ Begeleiding en beschermd wonen. (indicatie nieuwe aanvragen volgens nieuwe indicatiestelling) 1-1: Voor bestaande aanvragen voor begeleiding en beschermd wonen heeft her-indicering plaatsgevonden. Onderwijs 1-8: zorgplicht scholen in werking 2. Doelstelling en opdracht De doelstelling van het programma decentralisaties is drieledig: 1. Bereiken van optimale ondersteuning van en zorg voor onze burgers door het samenbrengen van de afzonderlijke processen van de drie decentralisaties en te komen tot één integrale benadering van de transformatie van het sociale domein (één gezin, één plan, één regisseur). 2. De integrale visie op het sociale domein borgen in de andere taakvelden van de gemeente. 3. Bepalen van de meest optimale vorm van intergemeentelijke samenwerking gericht op (rand)stedelijke gemeenten om te komen tot een voor Oirschot zo goed mogelijke transformatie van het sociale domein. Vanuit de doelstelling van het programma kunnen we vervolgens de volgende opdracht formuleren: Het borgen van de integraliteit tussen de drie decentralisaties (en passend onderwijs) door te werken vanuit een nog op te stellen visie op het gehele maatschappelijke domein (a). Deze visie uit te rollen binnen alle andere taakvelden van de gemeente (b) en daarbij zoeken naar samenwerkingsverbanden om deze decentralisaties vorm te geven (beleid), te regisseren (regie op de uitvoering) en uit te voeren (c). 4 Medio april zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over het sociaal akkoord. De gevolgen van dit sociaal akkoord zijn bij het opstellen van dit programmaplan nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting gaat de Participatiewet, door dit sociaal akkoord, in per 1 januari

11 Bovenstaand kunnen we weergeven in onderstaand schema: Regionaal domein (c) Gemeentelijk domein (b) Sociaal domein (a) AWBZ Jeugdzorg Participatiewet Onderwijs We geven hierna per doelstelling een toelichting. 2.1 Integrale benadering van het sociale domein Om onze inwoners optimale zorg en ondersteuning te kunnen bieden kunnen we de verschillende decentralisaties niet los van elkaar zien. We staan voor de uitdaging om de samenhang tussen de verschillende decentralisaties te bezien en deze vanuit een integrale visie op het sociale domein uit te voeren. Deze integrale benadering van de verschillende decentralisaties is van belang om een aantal redenen: 1. De visie en uitgangspunten van de verschillende decentralisaties komen grotendeels overeen. Zelfredzaamheid, eigen kracht en het meer inzetten van sociale netwerken zijn begrippen die in elk van de decentralisaties centraal staan. Ook uitgangspunten als zorg en ondersteuning dichtbij huis, inzetten op preventie om zwaardere zorg te voorkomen en participatie komen bij elke decentralisatie terug. Deze visie en uitgangspunten vragen om een nieuwe benadering, ook wel transformatie, van het sociale domein. Deze transformatie leidt onder andere tot een beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld. Hiervoor is een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en de overheid noodzakelijk. 11

12 Transformatie 2. van het sociale domein 3. - Van vangnet naar springplank: nadruk op eigen kracht en verantwoordelijkheid van de 4. burgers. Focus op participeren in de samenleving en gebruikmaken van sociale 5. netwerken. 6. Eigen kracht Sociaal netwerk Algemene voorzieningen 9. - Van recht hebben op zorg naar het compenseren van beperkingen (compensatiebeginsel) Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger. Organisatie vindt zoveel 11. mogelijk op lokaal niveau plaats Voorkomen in plaats van genezen: focus op preventie Integrale zorg en ondersteuning: één gezin, één plan, één regisseur Maatwerk voorzieningen 2. Er bestaat een overlap van doelgroepen en leefgebieden tussen de afzonderlijke decentralisaties. Binnen één gezin kan zorg en ondersteuning vanuit verschillende decentralisaties nodig zijn. Ook individuen kunnen te maken hebben met zorg en ondersteuning vanuit meer dan één transitie. Om het principe één gezin, één plan, één regisseur te kunnen realiseren en bureaucratie, verkokering en fragmentatie in zorg en ondersteuning aan burgers voorkomen, is het integraal afstemmen van zorg en ondersteuning essentieel. 3. Een integrale benadering van de decentralisaties is van belang om kosten en middelen te kunnen beheersen. Dit is van essentieel belang gezien de grote omvang van het totale budget en de financiële ontschotting tussen de afzonderlijke decentralisaties. 2.2 Transformatie van het sociale domein in relatie tot het gemeentelijk domein Door de decentralisaties wordt het regelen van het sociale domein één van de, zo niet dé belangrijkste taak van gemeenten. Het nieuwe takenpakket is enorm en heeft consequenties voor de gehele gemeentelijke organisatie. De decentralisaties raken alle leefgebieden van burgers en daarmee ook alle gemeentelijke taakgebieden. 12

13 Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers. Om alle taken te kunnen vervullen zal de gemeente steeds meer een regierol 5 vervullen. Dit geldt niet alleen voor het sociale domein maar voor alle werkgebieden. Ook financieel gezien hebben de decentralisaties een enorme impact op de gemeente. De in de voorgaande paragraaf bestaande integrale visie richt zich op het sociale domein. Deze visie moet echter uitgerold en ingebed worden in de andere taakvelden van de gemeente. Dit betekent tevens een andere manier van werken, een andere rol als gemeente en een veranderende houding en gedrag van medewerkers. 2.3 Intergemeentelijke samenwerking Gemeenten kunnen de verantwoordelijkheden die zij per 2015 krijgen niet alleen organiseren. Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk om voldoende kwaliteit en kwantiteit te kunnen bieden. Door samenwerking met andere gemeenten kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening versterken, kunnen middelen efficiënter worden ingezet (kan financieel voordeel worden behaald), kan de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd worden en kunnen we efficiënter werken. Ook vanuit het Rijk worden gemeenten opgeroepen samenwerkingsverbanden te vormen voor de uitvoering van de taken die overgeheveld worden: In de concept Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten voor een beperkt Jeugdzorg aantal onderdelen van de decentralisatie jeugdzorg moeten komen tot verplichte bovenlokale samenwerking. Het gaat dan om taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg 6, meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindertelefoon. In de Nota 21 voor de jeugd die de 21 SRE gemeenten onderschrijven hebben we afgesproken op regionaal niveau samen te werken op deze zorgvormen. De 21 gemeenten hanteren daarbij de volgende indeling en niveau van samenwerking: 5 De gemeente kent een diversiteit aan partijen, werkzaam binnen haar gemeentegrenzen. De gemeente is onderdeel geworden van een netwerk van actoren die gezamenlijk vormgeven aan de lokale samenleving. Vaak treedt de gemeente dan op als regisseur. Ook als het netwerk een niet-verplichtend karakter heeft. Wij onderscheiden de volgende vormen: regie over uitbestede taken, regie over instellingen en activiteiten waaraan de gemeente financieel bijdraagt, regie over publiek private samenwerking (PPS), regie over activiteitenprogramma s van gemeente en derden, regie op uitvoering van beleid, regie op integraliteit van beleid, ketens, netwerken en processen. 6 Het is op dit moment nog niet duidelijk of de rijksoverheid de gesloten intramurale voorzieningen afstoot naar gemeenten. 13

14 Zorgvorm Voorstel niveau van regionale samenwerking Ambulante zorg aan kind en gezin Dagbehandeling Dag en nachtbehandeling Maken van product- en prijsafspraken met grote instellingen, waarbij lokaal bepaald wordt welke en hoeveel zorg al dan niet wordt ingekocht. Wordt in regionaal verband aangepakt en uitgewerkt Gezamenlijke inkoop met risicospreiding Toezicht en rechterlijke macht Jeugdbescherming/Jeugdreclassering Gezamenlijke inkoop, waarbij de regie van de gemeente deze zorgvorm eigenlijk nihil is. Rechterlijke vonnissen moet namelijk uitgevoerd worden en daarmee bepaald de rechters de aanpak en behandeling. Gemeenten kunnen dat niet beïnvloeden. Speciale producten Crisishulp en Advies- en Meldpunt Gezamenlijke inkoop Huiselijk geweld en kindermishandeling Kindertelefoon Landelijke besluitvorming afwachten 7 Het rijk stimuleert en adviseert gemeenten om bovenlokale samenwerking te AWBZ zoeken en regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan. In eerste instantie werd vanuit het Rijk gesproken over samenwerking om te komen tot verbanden. Hier liggen echter (nog) geen wettelijke verplichtingen aan ten grondslag. Participatiewet De precieze regelgeving rondom de Participatiewet en de intergemeentelijke samenwerking hierin is op dit moment nog onduidelijk. Wel is vastgelegd dat er een regionaal arbeidsmarktbeleid geschreven moet worden voor alle deelnemende gemeenten van een Werkplein. In de voorbereidingen voor de drie decentralisaties hebben we tot het voorjaar 2013 samengewerkt met de vier Kempengemeenten. De gemeenteraad heeft in februari 2013 besloten om de decentralisatieopgave in het sociale domein niet langer in Kempenverband maar in samenwerking met gemeenten binnen het stedelijk gebied en/of in SRE-verband op te pakken. Een belangrijk aandachtspunt hierin is dat we als gemeente Oirschot onderdeel uit maken van ISD De Kempen. Met dit besluit als uitgangspunt moeten we nu op korte termijn op zoek naar de meest optimale samenwerkingspartners waarbij onze blik met name gericht is op Best, Veldhoven en Eindhoven. 7 Het is op dit moment nog onduidelijk of er een landelijke kindertelefoon komt onder verantwoordelijkheid vanuit het Rijk, of dat deze zorgvorm toch naar gemeenten overgeheveld wordt. 14

15 3. Afbakening Het is niet de bedoeling om de verschillende decentralisaties inhoudelijk uit te werken. Dit gebeurt door de afzonderlijke projectleiders. We kijken uitsluitend naar de inhoudelijke samenhang tussen de afzonderlijke decentralisaties, de samenhang met het sociaal beleid, de samenhang met de overige gemeentelijke beleidsvelden en de samenwerkingsverbanden die daarvoor nodig zijn. Hierbij ligt vanzelfsprekend een directe relatie met het programma samenwerking. Het transformatieproces leidt tot verschuivende verhoudingen tussen overheid en burgers. Dit vraagt om een andere houding en gedrag van medewerkers. Dit onderwerp wordt opgepakt vanuit het programmaplan organisatieontwikkeling en valt daarom buiten dit programma. Ook heeft de invoering van de decentralisaties effect op de dienstverlening. Niet alleen als het gaat om de ondersteunende administratieve en financiële systemen, maar ook als het gaat om de andere positie en verwachtingen tussen overheid en burgers. Deze zaken pakken we samen op met de programma s dienstverlening en organisatieontwikkeling. De invoering van de drie decentralisaties heeft effect op alle taakvelden van de gemeente. Binnen dit programma dragen we zorg voor een tijdige communicatie hierover en zorgen we voor een beleidsmatige inbedding in de structuurvisie/ toekomstvisie. Het inbedden van de gevolgen van de decentralisaties in de werkprocessen van de afzonderlijke taakvelden valt buiten dit project. 4. Op te leveren resultaten Het programma decentralisaties kent de volgende resultaten: 1. Een integrale Oirschotse visie/ perspectief op de transformatie in het sociale domein. 2. Een integrale procesbeschrijving per thema (eigen kracht en zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, toegang en verwijzing en organisatie). Per benoemd thema (zie paragraaf 4.1) stellen we een procesbeschrijving op waaruit tenminste blijkt op welke manier en hoe we de inhoudelijke samenhang én de samenhang in proces tussen de decentralisaties borgen. We hebben bij elk thema tenminste aandacht voor de inhoudelijke samenhang, de samenhang ten aanzien van proces, de mogelijke samenwerkingsvormen (intern en extern), communicatie, financiën, burgerparticipatie, planning en eventuele gevolgen voor de organisatie(ontwikkeling) en dienstverlening. 3. Een vertaling/ borging van de visie op het sociale domein naar de andere taakvelden in de gemeente, indien mogelijk in de nog op te stellen Agenda van Oirschot. 4. Advies ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking voor de transformatie van het maatschappelijke domein voor wat betreft beleid, regie op de uitvoering en uitvoering. 15

16 5. Integrale transformatie van het sociaal domein in Oirschot. Het uiteindelijke resultaat van het programma decentralisaties is de verwezenlijking van de integrale transformatie van het sociale domein om zo te komen tot optimale zorg en ondersteuning aan onze inwoners. De drie decentralisaties en passend onderwijs zijn ingebed, we voldoen aan onze wettelijke taken en we werken op basis van de integrale visie op het sociale domein waardoor de dienstverlening aan onze burgers efficiënter en minder bureaucratisch is. We geven hieronder een toelichting op een aantal geformuleerde resultaten. 4.1 Integrale visie op het sociale domein en procesbeschrijving per thema (resultaat 1 en 2) In paragraaf 2.1 hebben we beschreven waarom het in samenhang bekijken van de decentralisaties vanuit een integrale visie op het gehele maatschappelijke domein van belang is. We zien, als het gaat om deze visie vijf thema s centraal staan die elk alle decentralisaties raken: 1. Eigen kracht en zelfredzaamheid 2. Maatschappelijke participatie 3. Maatschappelijke inzet 4. Toegang en verwijzing 5. Organisatie van de uitvoering In de visie werken we elk van deze thema s verder uit. We gaan daarbij vanzelfsprekend zoveel mogelijk uit van bestaande beleidstukken zoals het WMO beleidsplan en de jeugdvisie. Daarnaast zijn een aantal inzichten landelijk bepaald of worden door wetgeving ingevuld. Naast deze reeds bekende kaders moeten we per thema een aantal vragen beantwoorden die van belang zijn voor de integrale visie. Deze vragen (op dit moment nog niet uitputtend) komen hieronder aan bod Eigen kracht en zelfredzaamheid Eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers staat centraal (zoals beschreven in het WMO beleidsplan en de jeugdvisie). We kijken eerst naar de eigen kracht en eigen mogelijkheden van burgers en sluiten aan bij wat inwoners wel kunnen en de mogelijkheden in hun eigen omgeving (sociale netwerken). We zetten in op preventie en zoeken samen met burgers naar oplossingen. Het inschakelen van professionele hulp is de laatste stap. 16

17 Vragen die we hierbij nog moeten beantwoorden zijn: - Wat doen we om de eigen kracht van burgers te versterken? - Hoe versterken we sociale netwerken? - Hoe versterken we de leefbaarheid in buurten en wijken? - Welke informele (zorg)structuren kunnen ons hierbij helpen? Maatschappelijke participatie Alle inwoners moeten kunnen participeren in de samenleving, op zijn of haar eigen niveau en mogelijkheden. Dit betreft zowel het verrichten van betaalde of onbetaalde arbeid als deelname aan vrijetijdsbesteding. Voor wat betreft onbetaalde arbeid betreft het hier het zelf mee kunnen doen. Het helpen van anderen (vrijwilligerswerk) komt bij het thema maatschappelijke inzet aan bod. Vragen die we hierbij nog moeten beantwoorden zijn: - Welke algemene voorzieningen zijn tenminste beschikbaar? - Hoe geven we invulling aan het compensatiebeginsel? - Hoe gaan we om met het principe van een inclusieve samenleving? - Hoe bevorderen we de maatschappelijke participatie en hoe ver gaan we daarin? - Welke informele (zorg)structuren kunnen ons hierbij helpen? Maatschappelijke inzet Met maatschappelijke inzet bedoelen we dat mensen zich actief en onbetaald inzetten voor zorg aan anderen en/of de sociale omgeving. Dit betreft mantelzorgers en vrijwilligers. Deze groepen vormen een onmisbaar onderdeel van de samenleving, met name na de transformatie van het sociale domein. Vrijwilligerswerk kan ook een middel zijn om te participeren in de samenleving en kan bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan. Naast de vrijwillige inzet is het steeds gebruikelijker om, als inwoners vragen om ondersteuning of hulp, enige vorm van een tegenprestatie te verwachten (wederkerigheid). Vragen die we bij dit thema nog moeten beantwoorden zijn: - Hoe gaan we het principe van tegenprestatie 8 invullen? - Hoe ondersteunen en versterken we mantelzorgers en vrijwilligers? - Hoe kunnen we vrijwilligers werven en hoe behouden we ze? - Welke informele (zorg)structuren kunnen ons hierbij helpen? 8 In het wetsvoorstel WWB 2014 is vooralsnog opgenomen dat het principe van een tegenprestatie verplicht wordt. 17

18 Toegang en verwijzing Voor elk van de decentralisaties geldt het principe één plan, éen gezin, één regisseur. Voor elk van de decentralisaties geldt dat er sprake is van het binnenkomen van een ondersteuningsvraag (toegang), het analyseren van de vraag (analyse), het samen met de burger zoeken naar een oplossing en het eventueel doorverwijzen (indicatie en verwijzing). Het proces is grotendeels gelijk, de inhoud verschilt. Door de processen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen kunnen we de ondersteuning aan de burger verbeteren (minder bureaucratie) en zetten we onze middelen en capaciteit efficiënter in. Vragen die we hierbij nog moeten beantwoorden zijn: - Hoe ver gaan we in het principe één plan, éen gezin, één regisseur? Willen we bijvoorbeeld werken met één soort generalist voor alle ondersteuning op het maatschappelijk domein of maken we daarin nog het onderscheid tussen de decentralisaties? - Welke plaats vervult het CJG hierin? - Welke professionele organisaties kunnen ons hierbij helpen? - Hoe lopen informatiestromen en hoe organiseren we dit (i.s.m. programma dienstverlening)? - Welke informele (zorg)structuren kunnen ons hierbij helpen? Organisatie De organisatie van de uitvoering van de verschillende decentralisaties stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af. Bij elke decentralisatie denken we na over de invulling van een front- en backoffice en zaken als inkoop- en aanbesteding. Er zit daarnaast een overlap in organisaties waarmee we gaan samenwerken. Naar verwachting kunnen we ook bij de organisatie veel zaken integraal oppakken. Vragen die we hierbij nog moeten beantwoorden zijn: - Hoe ziet ons frontoffice eruit? Willen we één frontoffice voor alle decentralisaties? - Hoe geven we invulling aan de backoffice? - Hoe organiseren we de inkoop- en aanbesteding? - Hoe organiseren we het gesprek met onze partners, welke adviesstructuur hanteren we? - Hoe lopen informatiestromen en hoe organiseren we dit (i.s.m. programma dienstverlening)? - Welke informele (zorg)structuren kunnen ons hierbij helpen? Algemeen Naast de reeds geformuleerde vragen (die overigens tijdens het proces nog aangevuld kunnen worden), zijn er een aantal onderwerpen die we voor elk thema uit moeten werken. Zo moeten we per thema bekijken met wie we samenwerken en op welk niveau. Sommige zaken willen we wellicht lokaal oppakken, andere zaken kunnen bijvoorbeeld (sub)regionaal. 18

19 Dit geldt zowel voor de samenwerking met andere gemeenten maar ook voor de samenwerking met andere maatschappelijke partners (bv. zorgaanbieders). Daarnaast is het van belang om per thema integraal te kijken naar tenminste communicatie, financiën, burgerparticipatie, planning, gevolgen voor de organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatievoorziening. Bovenstaand kunnen we als volgt schematisch weergeven: Inhoud Proces Jeugd WMO Participatie Onderwijs Per thema: Samenwerking Integrale thema s * intern ( a - ambtelijk - college - raad) Front office Back office Eigen kracht en zelfredzaamheid Maatschappelijke participatie Maatschappelijke inzet Toegang en verwijzing * extern - intergemeentelijk - brede klankbordgroep - organisaties Organisatie van de uitvoering Uitgangspunt Eigen kracht Communicatie Financiën Burgerparticipatie 1. Eigen kracht Stimuleren/ faciliteren Planning 2. Sociaal netwerk 3. Algemene voorzieningen 4. Maatwerk voorzieningen Regisseren Regelen/ organiseren Gevolgen voor organisatieontwikkeling Dienstverlening Informatievoorziening 4.2 Intergemeentelijke samenwerking (resultaat 4) We kunnen de transformatie van het sociaal domein niet alleen. Zowel inhoudelijk als financieel gezien is samenwerking met partners noodzakelijk. Vanzelfsprekend werken we samen met burgers en maatschappelijke organisaties. Met samenwerking en het zoeken naar optimale vormen van intergemeentelijke samenwerking bedoelen we in dit geval echter partnergemeenten. Voor de diverse afzonderlijke decentralisaties hebben we een start gemaakt met de Kempengemeenten en in SREverband. 19

20 Voor elk van de decentralisaties zijn vanuit deze samenwerkingsverbanden visies en uitgangspunten vastgesteld. De raad heeft in februari 2013 besloten om de decentralisatieopgave in het sociale domein in samenwerking met gemeenten binnen het stedelijk gebied en/of in SRE-verband op te pakken. Met dit besluit als uitgangspunt zoeken we de meest optimale samenwerkingspartners waarbij onze blik primair gericht is op Best, Veldhoven en Eindhoven. We gaan daarbij vooralsnog niet uit van één formeel samenwerkingsverband voor de gehele decentralisatieopgave per 1 januari 2015 maar bekijken per onderdeel 9 meer pragmatisch welke samenwerkingsvormen meerwaarde hebben. We zien daarbij de onderstaande samenwerkingsvormen als meest voor de hand liggend: Lokaal (geen/ nauwelijks intergemeentelijke samenwerking) Samenwerking met Best en Veldhoven Samenwerking met Eindhoven (eventueel in combinatie met Best en Veldhoven) Samenwerking met Best, Veldhoven en de Kempengemeenten Samenwerking in SRE verband Gezien het raadsbesluit van februari 2013 richten we ons in eerste instantie primair op samenwerking met Best en Veldhoven. Als op specifieke onderdelen blijkt dat deze optie niet haalbaar is of geen meerwaarde heeft voor elk van de gemeenten kijken we naar een mogelijke opschaling in een groter samenwerkingsverband (Eindhoven of SRE verband). Voor een aantal onderdelen, zoals integrale toegang en het inrichten van een frontoffice lijkt het vooralsnog voor de hand liggend om dit lokaal op te pakken. Voor de afweging per onderdeel zijn een aantal afwegingscriteria van belang: Beoordelingscriteria intergemeentelijke samenwerking sociale domein 1 1. Kwaliteit dienstverlening aan burgers 2. Dienstverlening dicht bij huis 3. Kwetsbaarheid eigen organisatie 4. Waarborgen inhoudelijke kennis 5. Borging gemeentelijk beleid 6. Beperken ambtelijke inzet 7. Mogelijkheid tot samenwerking met lokale partners 8. Financiële consequenties 9. Mogelijkheid en omvang van burgerparticipatie 9 Onderdelen die we benoemd hebben zijn bijvoorbeeld het inrichten van een frontoffice, inrichten van een backoffice, inkoop- en aanbesteding, vervoer, informatievoorziening en automatisering, integrale toegang en verwijzing, voorzieningenmatrix, cliëntprofielen, arrangementen etc. 20

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 23 april 2013 Kaderstellende notitie.doc\

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Concept. Kaderstellende KOERSNOTITIE OIRSCHOT 2013

Concept. Kaderstellende KOERSNOTITIE OIRSCHOT 2013 Concept Kaderstellende KOERSNOTITIE OIRSCHOT 2013 1. Probleemschets: Aanleiding De gemeente Oirschot is ambitieus. De in de afgelopen jaren sterk veranderde omstandigheden (forse bezuinigingen, economische

Nadere informatie

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Colofon De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen Teksten en samenstelling: S. Kuijpers, gemeente Bergeijk M. Jacobs

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd. 9 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Transitie en Transformatie Jeugd 9 oktober 2013 Welkom Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via: transitie@reuseldemierden.nl Programma Welkom Stand van zaken Jeugdwet Plan van

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties 2560815 - Bestuursopdracht A2 decentralisaties (versie 1) (3) 1 INHOUDSOPGAVE Aanleiding...3 Doelstelling...4 Projectresultaat...5 Projectaanpak...6 Projectbeheersing...8

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad, Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 01-005 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Martine Zweers Informatie op te vragen bij : M. Zweers Portefeuillehouders : Wethouder Mesu Registratienummer

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad, Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Martine Zweers Informatie op te vragen bij : M. Zweers Portefeuillehouders : Wethouder Mesu Registratienummer : RAAD130217

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr.

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen van bestuurlijke kaders uit de notitie 21 voor de jeugd 2.0 Soort: Kaderstellend Opsteller: E.J.M. Toonen-van den Berg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten Zuidoost- Brabant en MEE Zuidoost-Brabant Registratienummer: 00524401 Datum: 23 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller:

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie