Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, ten dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet,, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, M. Buijs, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015, hierna te noemen: gemeente Boxtel; en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren, ten dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, J. Zwijnenburg Van der Vliet, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015, hierna te noemen: Gemeente Haaren; hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen; Overwegende dat: partijen op 6 mei 2006 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van zorg, werk, en inkomen voor de gemeente Haaren door de gemeente Boxtel; deze uitvoering naar tevredenheid verloopt; als gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein, waaronder de decentralisaties jeugdzorg, WMO en Participatiewet de behoefte is ontstaan bij de gemeente Haaren om deze werkzaamheden eveneens door derden te laten uitvoeren; deze werkzaamheden aansluiten bij de werkzaamheden die reeds door gemeente Boxtel voor gemeente Haaren worden uitgevoerd; gemeente Haaren, met het oog op een doelmatige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening gemeente Boxtel gevraagd heeft deze uitvoeringstaken eveneens voor de gemeente Haaren uit te voeren; de gemeente Boxtel bereid en in staat is om deze werkzaamheden voor de gemeente Haaren uit te voeren; het college van de gemeente Haaren op 16 december 2014 besloten heeft om taken op gebied van Werk, Zorg en Inkomen en vanuit de zogenaamde Decentralisaties binnen het Sociaal Domein uit te besteden aan de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel en de intentie heeft uitgesproken om een overeenkomst aan te willen gaan voor minimaal vier jaar met een opzegtermijn van 2 jaar; Het college van de gemeente Haaren een samenwerkingsovereenkomst Basisteam Jeugd & Gezin 2015 heeft afgesloten met de gemeente Sint Michielsgestel; De wens is uitgesproken te komen tot uniformering van werkwijze van de uitvoering van de wet op de Jeugdzorg; partijen de afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden wensen vast te leggen; partijen daartoe de samenwerkingsovereenkomst van 17 juni 2008 dienen te wijzigen: Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: als volgt overeengekomen: ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1. partijen: de gemeenten Boxtel en Haaren; 2. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

2 3. de overeenkomst: deze "Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein), gemeenten Boxtel en Haaren" Artikel 2 status overeenkomst Deze overeenkomst treedt in plaats van de overeenkomst van 17 juni BELANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Artikel 3 Doel van de overeenkomst De overeenkomst heeft tot doel het bewerkstelligen van effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de door het Rijk opgedragen taken op het gebied van Werk, Zorg, Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) door de gemeente Boxtel voor de gemeente Haaren. Artikel 4 Taken 1. De Gemeente Haaren draagt de gemeente Boxtel op alle taken uit te voeren op het gebied van Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein), voor zover deze niet al dan niet met toepassing van de wet aan derden zijn overgedragen en voorzover de werkzaamheden hun grondslag vinden in ieder geval de volgende wetten en verordeningen: De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Participatiewet 2015 Wet op de Jeugdzorg 2015 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Verordening WMO Haaren 2015 Verordening Jeugdzorg gemeente Haaren 2015 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Advisering over bezwaarschriften gericht tegen in mandaat namens het college van burgemeester en wethouders van Haaren genomen besluiten op grond van de in lid 1 genoemde wetten en verordeningen geschiedt door de commissie bezwaarschriften van de gemeente Boxtel. De beslissing op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten die in mandaat namens het college van burgemeester en wethouders van Haaren zijn genomen door de gemeente Boxtel, worden op grond van een voorstel en advies van de gemeente Boxtel genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren. Artikel 5 Bevoegdheidsverdeling tussen partijen. 1. De verordenende dan wel beleidsbepalende bevoegdheid omtrent de in deze overeenkomst in artikel 4 genoemde gemeentelijke taken blijft berusten bij de bevoegde bestuursorganen van de afzonderlijke gemeenten. Bij het gebruik maken deze bevoegdheid streven zij naar harmonisatie en uniformiteit. 2. De bestuursorganen van de gemeente Haaren verlenen de mandaten en volmachten die nodig zijn voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van de opgedragen taken. Ondermandatering door gemandateerde(n) is toegestaan tenzij dit uitdrukkelijk is voorbehouden. Er wordt een register bijgehouden van de gemandateerde bevoegdheden en volmachten. Over in mandaat genomen beslissingen wordt achteraf periodiek verantwoording aan de bevoegde bestuursorganen afgelegd overeenkomstig het hierna bepaalde. 3. De gemeente Boxtel draagt zorg voor het voorbereiden en opstellen van en het bieden van overige (beleids)ondersteuning bij behandeling van College en raads(commissie)voorstellen, alsmede in bezwaar- en beroepsprocedures. 4. De budgetverantwoordelijkheid wordt overgedragen aan het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel op basis van de geldende regeling voor budgetbeheer en verantwoordelijkheid van de gemeente Haaren. 5. De inkomsten en uitgaven en de in mandaat genomen besluiten worden per kwartaal verantwoord;

3 6. Het verantwoordingsdocument als in lid 5 van dit artikel bedoeld, wordt binnen 2 maanden na het verstrijken van een kwartaal aan partijen aangeboden. Na het verstrijken van het 4e kwartaal wordt door de uitvoeringsorganisatie een jaarrapportage opgesteld, die binnen 2 maanden na afloop van het jaar aan partijen wordt aangeboden; 7. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3, zijn de afspraken, respectievelijk de planning met betrekking tot de P&C-cyclus van de gemeente Haaren bepalend voor de inhoud en de tijdstippen waarop de uitvoeringsorganisatie ten behoeve van onder meer gemeentelijke bestuurs- c.q. managementrapportages, kadernota, begroting en jaarrekening informatie dient te verstrekken aan partijen; BEDRIJFSVOERING Artikel 6 Uitvoeringsverantwoordelijkheden / Dienstverlening 1. Voor de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie is de gemeente Boxtel verantwoordelijk. De uitvoeringsorganisatie wordt ambtelijk geleid door het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel. Deze functionaris is ook ambtelijk eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de opgedragen taken. 2. Onderdeel van de bedrijfsvoering is een Wegwijsloket dat in de gemeente Haaren is gevestigd Artikel 7 Beheerskosten (=apparaatskosten) 1. De hoogte van de totale uitvoeringskosten van de uitvoeringsorganisatie wordt jaarlijks, op basis van een prognose, voorafgaand aan het dienstjaar vastgesteld. De beheerskosten bestaan uit de personele kosten en materiële kosten en toe te rekenen overheadkosten. Voor berekening van overheadkosten wordt uitgegaan van de verdeling op basis van werkplekken zoals die door concern Gemeente Boxtel wordt vastgesteld. 2. Uitgangspunt voor de hoogte van de totale beheerskosten voor een volgend jaar is het begrote bedrag van het lopende jaar, eventueel gecorrigeerd met bedragen op grond van inflatie- of bezuinigingspercentages, zoals vastgesteld in de jaarlijkse begrotingsbrief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; 3. Op basis van de berekende totale beheerskosten, als onder voorgaand lid bedoeld, wordt een opslagpercentage van 1% gehanteerd om daaruit de normale uitvoeringsrisico's te dekken; 4. In het geval sprake is van buitengewone aanpassing van de totale beheerskosten bij een percentage, hoger dan genoemd in het vorige lid, stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel daartoe vooraf een separaat voorstel op, dat ter besluitvorming aan de beide colleges wordt voorgelegd; 5. De bijdrage van partijen in de totale beheerskosten inclusief frictiekosten en exclusief kosten van eventuele aanvullende taken, is gebaseerd op drie verdeelsleutels, namelijk: - directe uren; kostenverdeling vindt plaats op basis van aantal werkprocessen; - indirecte uren; kostenverdeling op basis van aantal inwoners; - loket wegwijs; op basis van aantal uren openstelling; 6. Doeluitkeringen respectievelijk uitkeringen uit het gemeentefonds die ten principale verband houden met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Werk, Zorg en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) komen, nadat de daartoe bevoegde bestuursorganen van partijen daarover een besluit hebben genomen, ten gunste van de uitvoeringsorganisatie, zonder dat deze organisatie zich daarover vooraf en/of achteraf expliciet moet verantwoorden, maar wel met in achtneming van de afspraken die de daartoe bevoegde bestuursorganen maken. Artikel 8 Uitvoeringskosten Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein). 1. Betaling van een vergoeding voor uitvoeringskosten door gemeente Haaren aan gemeente Boxtel vindt plaats door een maandelijkse bevoorschotting, op basis van de vastgestelde begroting van het samenwerkingsverband. 2. Betaling van een vergoeding voor de uitgaven van de uitgevoerde wetten voor gemeente Haaren door gemeente Boxtel vindt plaats door een maandelijkse bevoorschotting,op basis van de verwachte uitgaven voor deze wetten in begroting van gemeente Haaren;

4 3. De gemeente Boxtel stelt per kwartaal een overzicht op van de verantwoorde uren en gedane uitgaven voor van de uit te voeren wetten. Als de uitkomst van dit overzicht meer dan 5% afwijkt van de bevoorschotting, dan wordt deze aangepast aan de werkelijkheid; 4. De budgetten voor de taken, genoemd in art. 4 van deze overeenkomst worden voor de partijen gescheiden inzichtelijk gemaakt en bewaakt; 5. Over de resultaten per partij worden de partijen voor het opmaken van de jaarrekening enverslag geïnformeerd, alsmede wordt per partij een voorstel voorgelegd over de besteding (bij een overschot) respectievelijk de dekking van het tekort; 6. Indien de bestuursorganen van één der gemeenten besluiten af te wijken van het uniforme beleid, dan worden de programmakosten van daaruit voortvloeiend meer- c.q. minder werk apart verrekend, tenzij anders wordt overeengekomen. Artikel 9 Externe controle 1. De externe controle van de uitvoering van de regelingen als door partijen is overeengekomen vindt plaats door de externe accountant van de gemeente Boxtel; 2. De eventuele extra kosten van door de externe accountant uit te voeren aanvullende onderzoeken of audits, worden apart in rekening gebracht en verdeeld op basis van de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze overeenkomst. Artikel 10 Informatievoorziening 1. Partijen wisselen alle informatie uit die relevant kan zijn voor (de uitvoering van) de samenwerkingsovereenkomst en eventuele nader gemaakte afspraken in het kader van deze overeenkomst; 2. De gemeente Haaren informeert de gemeente Boxtel pro-actief over beslissingen / ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Artikel 11 Overlegstructuur 1. Ambtelijk aanspreekpunt voor partijen bij de uitvoeringsorganisatie is het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel. 2. Het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Boxtel heeft elke week overleg met de portefeuillehouders van de gemeente Haaren op het terrein van Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Artikel 12 Aanvang en duur van deze overeenkomst. 1. Deze overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari Partijen gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, doch voor tenminste 4 jaar, derhalve in ieder geval tot 1 januari Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst 1. De overeenkomst kan worden gewijzigd. 2. Redenen voor wijziging kunnen zijn: wijziging van uit te voeren wetgeving en onvoorziene en bijzondere omstandigheden; 3. Een wijziging van deze overeenkomst dient schriftelijk tot stand te komen. Partijen bepalen daarbij in ieder geval wanneer de wijziging in werking treedt. Artikel 14 Opzegging en einde van de overeenkomst 1. De overeenkomst kan worden opgezegd: a. in onderling overleg op ieder door partijen overeengekomen moment; b. per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden op grond van tekortkoming in de nakoming van overeengekomen verplichtingen, nadat de opzeggende partij de andere partij eerst uitgebreid in de gelegenheid heeft gesteld haar verplichtingen na te komen; c. per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van twee jaren op andere gronden dan gesteld in het eerste lid, onder b., met dien verstande dat een opzegging als in dit lid bedoeld niet voor 1 januari 2019 in kan gaan. d. indien op grond van de Wet algemene regels herindeling een partij ophoudt te bestaan. 2. Bij opzegging dienen alle gevolgen te worden geregeld, die met het einde van de overeenkomst samenhangen. De gevolgen worden in gezamenlijkheid vastgesteld door de accountants van partijen én een door beide partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige.

5 Artikel 15 Geschillen 1. Een geschil bestaat indien een der partijen constateert dat een geschil aanwezig is en daarvan bij aangetekende brief mededeling doet aan de andere partij. 2. Partijen zijn gehouden zich tot het uiterste in te spannen, hun onderlinge geschillen in der minne op te lossen. 3. Indien partijen in onderling overleg hun geschil niet kunnen oplossen is op dit geschil uitsluitend de procedure ex artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing, zoals deze luidt op het moment van aangaan van deze overeenkomst, met dien verstande dat de uitspraak van Gedeputeerde Staten van Brabant bindend is, bij uitsluiting van verdere procedures. 4. De schadeloosstelling die aan een der partijen wordt toegekend als gevolg van de geconstateerde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de andere partij bedraagt maximaal het jaarlijkse uitvoeringsbudget. 5. Partijen bieden elkaar over en weer bijstand in geschillen die ontstaan als gevolg van besluiten die partijen of een der partijen raken, zoals bijvoorbeeld de toekenning van budgetten. Artikel 16 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als de 'Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein), gemeenten Boxtel en Haaren Aldus overeengekomen en vastgelegd in twee originelen, en getekend te Boxtel op 13 januari 2015 en te Haaren op 13 januari Gemeente Boxtel, namens deze, gemeente Haaren, namens deze, Burgemeester Burgemeester

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet.

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet. 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland. 20 oktober 2014

Dienstverleningshandvest behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland. 20 oktober 2014 Dienstverleningshandvest behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland 20 oktober 2014 De ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad,

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie