Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre"

Transcriptie

1 Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel van deze startnotitie Uitgangspunten gemeente Oost Gelre Inleiding Regionale afspraken Strategie gemeente Oost Gelre Themabijeenkomst raad van 23 april AWBZ/ Wmo Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomente en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Jeugdzorg Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomente en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Participatiewet Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomenten en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Visie gemeente Oost Gelre op hoofdlijnen Inleiding Sturingsmodel Toegang Persoonsgebonden budget (PGB) Regionale samenwerking Iets terug doen voor de samenleving in ruil voor een uitkering (wederkerigheid) Organisatie Programmateam 3 decentralisaties Oost Gelre Organisatie regionale samenwerking Tijdspad Financiën Communicatie Bijlage: Resultaten themabijeenkomst van de raad van 23 april

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De komende tijd staan gemeenten grote veranderingen te wachten. Taken die nu nog thuishoren bij het Rijk en de provincie komen vanaf 2015 naar de gemeenten. Deze overheveling noemen we: decentralisaties (of transities) in het sociale domein. Concreet gaat het om de AWBZ/ Wmo (begeleiding en persoonlijke verzorging), de Jeugdwet (jeugdzorg) en de Participatiewet (re-integratie en inkomen). AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) / Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) De gemeente krijgt vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de begeleiding van mensen met een psychiatrische ziekte of de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten. Ook de ouderenzorg verandert ingrijpend. Ouderen blijven straks zo lang mogelijk thuis wonen. Gemeenten krijgen daarbij de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging als taak. Jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp voor minderjarigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ), de licht verstandelijk beperkten (jeugd LVB), het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, de kindertelefoon, pleegzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. Participatiewet Het kabinet wil de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samenvoegen tot één nieuwe wet: de Participatiewet. De invoering is gepland op 1 januari Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Op dit moment zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de Wwb en Wsw (via Sociaal werkvoorziening (SW)-bedrijven zoals Hameland). De Wajong ligt bij het UWV. Met het overhevelen van deze taken kort het Rijk tegelijkertijd het beschikbare budget voor de gemeenten. Je kunt dit zien als een knelpunt, maar je kunt het ook zien als een kans om het anders in te regelen. Een belangrijk uitgangspunt voor ons hierbij is om de 3 decentralisaties zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken, omdat er heel veel samenhang te vinden is (zie ook het plaatje hieronder). Dus om de taken goed over te kunnen nemen, werken we aan een nieuwe, integrale aanpak. 1.2 Doel van deze startnotitie Het belangrijkste doel van de startnotitie is om te bepalen binnen welke kaders we als gemeente de nieuwe, integrale aanpak van de op ons afkomende werkzaamheden moeten vorm geven (visie op hoofdlijnen). Daarbij wordt in deze startnotitie ook de organisatiestructuur aangegeven, waarmee we deze visie kunnen uitvoeren. 2

4 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre 2.1 Inleiding De uitgangspunten komen voort uit regionale afspraken, de algemene strategie van de gemeente Oost Gelre voor de komende jaren en een themabijeenkomst van de raad over de decentralisaties. Per onderdeel worden de uitgangspunten op een rijtje gezet. 2.2 Regionale afspraken Regionale samenwerking werpt veel vruchten af. Logisch dus dat de gemeenten in de Achterhoek ook de enorme taakuitbreiding die de decentralisaties met zich meebrengt, samen oppakken. De Achterhoekse gemeenten hebben in de notitie De Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein hiervoor al de volgende gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. De burger in zijn omgeving als vertrekpunt. Versterken van de eigen kracht van mensen, het gezinssysteem en/of het sociaal netwerk. De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden. Preventie en laagdrempelige vormen van ondersteuning worden versterkt. De toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning is lokaal, integraal en laagdrempelig vormgegeven. Een enkelvoudige vraag krijgt een enkelvoudige aanpak, voor meervoudige vragen is uitgebreide vraagverheldering en zorgcoördinatie noodzakelijk. Inzet van generalisten om het beroep op specialisten terug te dringen. Het doel van de intergemeentelijke samenwerking is een win-winsituatie voor meerdere partijen. Het nieuwe systeem voor het maatschappelijk domein wordt gebouwd voor 90% van de gevallen. Uitwerking binnen de gegeven financiële kaders van nieuwe maatregelen in het maatschappelijk domein. Deze uitgangspunten zijn de afgelopen maanden door de gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vastgesteld. De gezamenlijk opgestelde visie is een richting gevend kader. Het Achterhoekse portefeuillehoudersoverleg Sociaal heeft 20 juni een werkbijeenkomst gehad, waarbij beleidskeuzes die op basis van deze visie gemaakt moeten worden verder zijn besproken. Een uitwerking van deze beleidskeuzes zal in het najaar aan de lokale colleges worden voorgelegd. 2.3 Strategie gemeente Oost Gelre Op 9 juli 2013 is de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden door de raad vastgesteld. Deze strategie is tot stand gekomen met behulp van input uit meerdere bijeenkomsten met bewoners en organisaties. Voor de 3 decentralisaties zijn uit deze strategie de volgende stukken van belang. Kernwaarden In de Toekomstvisie 2020 staan de onderstaande kernwaarden voor de gemeente Oost Gelre genoemd: Aandachtig, omdat we dienstverlenend zijn voor interne en externe klanten en hen willen helpen. Uitnodigend, omdat we open staan voor de samenleving en voor andere organisaties. Eerlijk, omdat we aangeven wat we wél en niet kunnen en werken vanuit onze professionaliteit. Deze kernwaarden zijn ook bij het vormgeven van de aanpak van de 3 decentralisaties van belang. Gemeente Oost Gelre behoudt de regie en weegt de belangen van de verschillende partijen We willen de regierol voeren waar dit kan en faciliteren daarin. We moeten steeds zoeken naar samenwerking en afstemming met elkaar, daar waar wij als gemeente nodig zijn. Zaken waarbij de gemeente niet nodig is, laten wij over aan de burger en volgen we op afstand. Wanneer burgers en groepen zich niet kunnen redden, moeten wij als overheid een helpende hand bieden. Zorgen voor elkaar als aanvulling van de professionele zorg We zien modern naoberschap en mantelzorg als een belangrijke aanvulling op de professionele zorg, maar niet als een vervanging of mogelijkheid om besparingen op de zorg door te voeren. We zetten ons in om samen met maatschappelijke organisaties vraag en aanbod van zorg optimaal op elkaar af te stemmen om zo de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. 3

5 Nieuwe vormen van samenwerking We werken nu al op een prima manier samen met onze buurgemeenten. Maar de overheid alleen is niet meer de oplosser van alle problemen in de samenleving. Steeds meer wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van ondernemers, onderwijs, zorginstellingen, dorpsbelangenorganisaties en corporaties. Voorstellen uit de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden De raad heeft op 9 juli 2013 naast de Strategie Oost Gelre ingestemd met een aantal voorstellen uit deze strategie. De voor de 3 decentralisaties belangrijkste voorstellen zijn: een zelfstandige gemeente te blijven met een eigen ambtelijke organisatie die goed samenwerkt met haar buurgemeenten, andere overheden en de regio; onze werkwijze om meer te doen aan overheidsparticipatie door te zetten; de drie decentralisaties te beschouwen als een onderdeel dat de komende tijd verder uitgewerkt wordt en hierbij uit te gaan van de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein. 2.4 Themabijeenkomst raad van 23 april 2013 Op 23 april is er een bijeenkomst voor de raad geweest, waarbij belangrijke keuzes met betrekking tot de decentralisatie centraal stonden. Hierbij waren ook leden van de Wmo-, Wsw- en Wwb-raad aanwezig. De avond was gesplitst in een informatief deel, waarbij de 3 decentralisaties werden toegelicht en een interactief deel. Dit interactieve gedeelte bestond uit het behandelen van een aantal stellingen. Eerst werden deze stellingen besproken in 4 groepen, waarna middels de activiteit Over de streep iedereen individueel aan kon geven of ze eens of oneens waren met de stelling. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies per stelling. Stelling 1: De gemeente draagt een deel van haar regierol over aan het burgerinitiatief (eigen kracht) Het merendeel geeft aan dat de gemeente de regierol moet houden. Onder voorwaarden kan deze deels door anderen worden ingevuld. Stelling 2: Inwoners mogen zelf al hun zorg inkopen (via persoonsgebonden budget (PGB)) Over het algemeen was iedereen zeer sceptisch over het PGB. Dat niet iedereen capabel genoeg is om de eigen regie over de zorg in eigen hand te houden en fraudegevoeligheid werden als belangrijkste redenen genoemd. Maar mocht het er toch komen (omdat de wet die keuze gewoon mogelijk maakt), dan daar individueel maatwerk van maken en een goede controle op verrichten. Stelling 3: De toegang tot de jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen gaat via één loket De één loketgedachte werd door vrijwel iedereen wenselijk geacht, mits het te organiseren is. Verder zag men nog problemen bij het behoud van privacy en de drempel van mensen om naar het loket te gaan. Echter de meesten hadden wel het vertrouwen dat daar goede oplossingen voor komen. Stelling 4: In ruil voor een uitkering doe je drie dagdelen iets terug voor de samenleving. Wat doen voor de uitkering werd door vrijwel iedereen ondersteund. Hierbij dient volgens de meesten wel maatwerk geleverd te worden en er moet worden gewaakt voor mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt. Een samenvatting van alle op- en aanmerkingen en uitkomsten per stelling staat in de bijlage bij deze startnotitie. 4

6 3. Informatie per decentralisatie 3.1 AWBZ/ Wmo Inleiding Vanaf 2015 verdwijnen de functies begeleiding en persoonlijke verzorging uit de Awbz. Daarnaast wordt de toegang tot de uit de Awbz betaalde intramurale zorg beperkt. Mensen met een zorgvraag blijven langer zelfstandig wonen. Begeleiding en persoonlijke verzorging gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe Wmo Doelstelling en resultaat De negen prestatievelden in de huidige wet worden vervangen door drie doelen: 1. het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld 2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving 3. het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder) De voor gemeenten nieuwe functies: begeleiding en persoonlijke verzorging maken onderdeel uit van de nieuwe Wmo. Zij komen dus niet meer als aparte functies terug Wettelijk kader De huidige Wmo wordt aangepast. Prestatievelden worden vervangen door de drie bovengenoemde doelen. De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en openbare ruimte, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten De herziene wet wordt naar verwachting begin 2014 aan de Eerste Kamer voorgelegd. Lokaal moet er een herziene verordening opgesteld worden. De verwachting is dat er vanuit de VNG in het najaar 2013, vooruitlopend op de totstandkoming van de nieuwe wet, een concept modelverordening beschikbaar is. De lokale nieuwe verordening kan pas na goedkeuring en publicatie van de wet aan B&W en raad worden voorgelegd. Vooruitlopende hierop moeten o.a. beleidskeuzes gemaakt worden met betrekking tot de rol van de gemeente, toegang, persoons gebonden budget (PGB) en inzet op versterking voorliggende veld/relatie tussen voorliggende algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. Risicofactoren De krappe tijd tussen goedkeuring van de wet en de invoering. Het principe van de kanteling moet toegepast worden op een nieuwe doelgroep en op een nieuwe vormen van ondersteuning: begeleiding en persoonlijke verzorging. Hier moet voldoende expertise voorhanden zijn binnen de gemeente en bij de uitvoerders. De financiële besparingsopdracht naast de onduidelijkheid over de huidige nieuwe vormen van ondersteuning en de kosten daarvan Financieel kader Invoeringsgelden Het kabinet heeft in 2012 een bedrag van 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van 32,0 miljoen voor alle gemeenten beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor 2014 wordt dit een bedrag van 37 miljoen. De middelen worden per gemeente verdeeld via een vast bedrag (25%) en een bedrag per inwoner (75%). Voor Oost Gelre komen de nu beschikbare invoeringsgelden met het oog op de ambtelijke voorbereidingen (b.v. voor ict faciliteiten) dan uit op ,- over een periode van 3 jaren. 5

7 Rijksvergoeding (voor de uitvoering) vanaf 2015 In de septembercirculaire Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (2013) wordt op historische basis inzicht geboden voor de nieuwe Wmo. Pas bij de volgende meicirculaire van 2014 wordt op basis van een objectieve verdeling voor beide taken een meer reële inschatting bekend gemaakt Regionale samenwerking Er is naast de algemene regionale samenwerking voor de 3 decentralisaties (nog) geen aparte samenwerking voor de decentralisatie van AWBZ/ Wmo. 3.2 Jeugdzorg Inleiding Het huidige jeugdstelsel heeft een aantal belangrijke tekortkomingen: financiële prikkels werken richting dure gespecialiseerde zorg tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd het kosten opdrijvend effect als afgeleide van deze knelpunten Er is dus een omslag (transformatie) nodig in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen naar: 1. preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 2. demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; 3. eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen; 4. integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur ; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen; 5. meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten Doelstelling en resultaat Decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten schept bestuurlijke en financiële randvoorwaarden om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Deze doelstelling komt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Jeugdwet van 1 juli Het beoogde resultaat wordt hieronder schematisch weergegeven. Huidige situatie: Nieuwe situatie: Jeugdgezondheidszorg Gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming\jeugdreclassering Jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) Jeugd-vb (verstandelijke beperking) Begeleiding persoonlijke verzorging 6

8 3.2.3 Wettelijk kader Het nieuwe jeugdstelsel wordt bekrachtigd in de Jeugdwet. Het wetsvoorstel is begin juli aangeboden aan de Tweede Kamer en de inwerkingtreding ervan is gepland op 1 januari Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten: Najaar 2013: - de behandeling wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer (landelijk) - het indienen van het regionaal transitiearrangement (regionaal, landelijke handreiking beschikbaar) - het opstellen van het plan van aanpak en het voorbereiden van de uitwerking (lokaal, landelijk spoorboekje beschikbaar) 2014: - vaststelling meerjarig beleidskader (lokaal) - het opstellen van een uitvoeringsplan (lokaal) - vaststelling verordeningen en beleidsregels (lokaal) Risicofactoren visie- en tempoverschillen tussen de samenwerkende gemeenten onzekerheid over de kosten en beschikbare budget voor de uitvoering van de Jeugdwet mogelijke vertraging in wetgevingsproces Financieel kader Invoeringsgelden Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is voor alle gemeenten in miljoen en in miljoen beschikbaar. Deze bedragen worden per gemeente verdeeld op basis van het aantal jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). Voor Oost Gelre komen de nu beschikbare invoeringsgelden dan uit op , gerekend over 2 jaren. Rijksvergoeding (voor de uitvoering) vanaf 2015 De verdeling van het beschikbare budget voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Voor Oost Gelre is hiervoor in de meicirculaire van 2013 een voorlopig budget geraamd van iets minder dan 6 miljoen. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd Regionale samenwerking In het wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten moeten samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om zeer gespecialiseerde zorg. Wij geven deze samenwerking vorm met de andere Achterhoekse gemeenten. Eén van de taken die regionaal opgepakt wordt, is het opstellen van een transitiearrangement. Het regionale transitiearrangement is met name een overzicht van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers en geeft inzicht in de wijze waarop iedere regio omgaat met de volgende punten: De continuïteit van zorg realiseren. De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren. De frictiekosten als gevolg van de transitie per beperken. 3.3 Participatiewet Inleiding Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van de wet wordt nog uitgewerkt Doelstelling en resultaat Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. 7

9 3.3.3 Wettelijk kader Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. Ter uitwerking daarvan heeft de staatssecretaris mevrouw Klijnsma, op 27 juni 2013 een brief naar de Tweede kamer gezonden. De nieuwe wet gaat vooral het volgende inhouden: Wajong De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken. Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben, worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie. Wsw Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden. In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer. Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk Werkgevers zijn bereid in totaal mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook is afgesproken dat de overheid mensen extra aan het werk helpt. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald, dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in het sociaal akkoord. Wet werk en bijstand Deze wet wordt ook opgenomen in de Participatiewet, maar de uitgangspunten als sluitstuk van de sociale zekerheid blijven daarbij in stand Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en goedkeuren. Het kabinet stelt dat de wet per 1 januari 2015 in werking moet treden. Risicofactoren De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en daarmee dragen zij ook de financiële risico s. Het daarbij behorende budget is niet duidelijk, maar zal wel minder zijn. Er wordt gestreefd naar ontschotting van de budgetten. Doordat slechts de contouren van de wet bekend zijn en deze al diverse keren zijn gewijzigd, stagneren voorbereidingen om de wet concreet te kunnen uitwerken, om verordening te maken en beleidsadviezen uit te brengen Financieel kader Invoeringsgelden Er is geen budget voor de decentralisatie Participatiewet beschikbaar. Rijksvergoeding vanaf 2015 Voor de rijksvergoeding voor de Participatiewet wordt gestreefd naar 1 ongedeeld budget, maar het is nog niet duidelijk hoe dit vraagstuk wordt opgelost. Om enig inzicht te geven in de bedragen waar over wij spreken bij de participatiewet treft u hieronder een overzicht aan van de werkelijke uitgaven over de jaren 2010 t/m 2012 en een raming voor de jaren 2013 en

10 OOST GELRE Saldo lasten en baten werkelijk werkelijk werkelijk raming raming WSW/beschutte arbeid (SZW) Re-integratie (SZW) Re-integratie (SZW) - inzet re-integratiepersoneel Volwasseneneducatie (OCW) Inburgering (BZK) WWB (SZW) IOAW/IOAZ (SZW) BBZ (SZW) bijzondere bijstand / minimabeleid ( - ) Wet Kinderopvang Regionale samenwerking Op het terrein van de Participatiewet wordt nauw samengewerkt met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en de Hameland. De projectleider Participatiewet is ook beleidsambtenaar bij de SDOA. 9

11 4. Visie gemeente Oost Gelre op hoofdlijnen 4.1 Inleiding Om op 1 januari 2015 klaar te staan voor de decentralisaties moeten we ons voorbereiden op een nieuwe, integrale aanpak. Als eerste stap om te komen tot deze aanpak moet bepaald worden binnen welke kaders dit moet plaatsvinden. Daarbij dienen de uitgangspunten uit de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden en de themabijeenkomst van de raad over de decentralisaties als basis voor deze kaders. Daarnaast wordt hierbij ook rekening gehouden met de regionale afspraken, die in een werkbijeenkomst voor alle portefeuillehouders van zorg en welzijn op 20 juni 2013 nog verder geconcretiseerd zijn. Hieronder worden voor de belangrijkste aspecten van de decentralisaties de keuzes voor Oost Gelre beschreven. 4.2 Sturingsmodel Er zijn verschillende sturingsbenaderingen voor het sociale domein. Welke benadering gekozen wordt, is afhankelijk van het type gemeente en de gemeentelijke wensen en uitgangspunten. Om er achter te komen welk model het meest geschikt is, is als onderdeel van de werkbijeenkomst op 20 juni 2013 een verkenning gemaakt van de verschillende sturingsmodellen voor het sociale domein. De vier sturingsmodellen die de portefeuillehouders met behulp van een casus hebben doorgenomen zijn (bijgevoegde tekeningen zijn gemaakt tijdens de werkbijeenkomst): Eigen beheer Gemeenten zelf zoveel mogelijk aan het stuur, bijvoorbeeld door de toegang (loketfunctie) en toeleiding naar ondersteuning in eigen beheer uit te voeren. Marktmeester Gemeente bepaalt het speelveld voor vraag en aanbod van ondersteuning. Een samenhangend geheel van checks en balances is de waarborg voor kwaliteit en kostenbeheersing. 10

12 Samenwerking Nauwe samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties. Uitvoering op basis van gemeenschappelijke doelstelling, afspraken en vertrouwen. Samenleving Verantwoordelijkheid en initiatief voor maatschappelijke ondersteuning ligt primair bij burgers en in de samenleving. Gemeente kan burgers facilitairen bij het uitvoeren van eigen oplossingen en initiatieven en borgt een vangnet voor burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren. Samenwerking is het sturingsmodel voor de gemeente Oost Gelre Op 20 juni bleek dat de voorkeur van de gemeenten gaat naar het Samenwerkingsmodel als primair sturingsmodel, met uitstapjes naar Samenleving en Marktmeester. Welke benadering per situatie het effectiefst is, hangt onder meer af van de inhoudelijke opgave. Ook gelet op de uitgangspunten van de gemeente Oost Gelre past dit sturingsmodel bij de visie van Oost Gelre. Hierbij dient wel vermeld te worden dat zowel bij de themabijeenkomst van de raad op 23 april als in de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden is uitgesproken dat de regierol dan in eerste instantie bij de gemeente moet liggen. Hoe de precieze uitwerking is van bijvoorbeeld de sturing op het budget en de verantwoordelijkheid van de gemeente, is dan nog onderwerp van nadere invulling. 4.3 Toegang Op de themabijeenkomst voor de raad bleek al dat één loket als toegang de voorkeur heeft. Maar dit gaf nog wel wat problemen bij het behoud van privacy en de drempel van mensen om naar het loket te gaan. Hiervoor werden echter ook al wat oplossingen aangedragen. Deze oplossingen zijn meegenomen in het onderstaande model. Bij dit model gelden nog wel wat randvoorwaarden, die ook al genoemd zijn op de themabijeenkomst en in de strategie gemeente Oost Gelre. De frontoffice bestaat uit goed gekwalificeerde generalisten die integraal kunnen denken en ook, waar nodig, de vraag achter de vraag achterhalen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden met de betrokken partijen over de wijze waarop de informatie gedeeld wordt. Er is ook een goed digitaal loket, waar burgers hun vraag/ melding kunnen doorgeven. Er wordt bij alle betrokken partijen gewerkt met 1 digitaal melding/ -registratiesysteem. Er is een mogelijkheid om op bezoek te gaan bij de burgers thuis. Als er meer dan één probleem (per gezin) is, dan wordt dit zoveel mogelijk integraal opgepakt. 11

13 Toegang bij de gemeente Oost Gelre Toelichting bij dit model: De vraag/ melding wordt bij de toegang (fysiek/ digitaal) direct en waar nodig integraal behandeld. Het loket bestaat uit 3 ingangen waar op dezelfde manier gewerkt wordt, maar die uiterlijk aangepast wordt op de doelgroep. De intake bij de ingangen vindt plaats met behulp van integrale intakeprocedures- en formulieren. Hierbij communiceren de baliemedewerkers goed met elkaar en vullen elkaar waar nodig aan. De back office kan eventueel ook regionaal opgepakt worden (zie ook paragraaf 4.5). 4.4 Persoonsgebonden budget (PGB) Voor een aantal cliënten zal de ondersteuning beter zijn als de cliënt zelf zijn ondersteuning kan inkopen en daarvoor kan beschikken over een PGB. In de wetsvoorstellen van de Wmo en de Jeugdwet is de mogelijkheid tot een PGB vastgelegd. De gemeente heeft ook de plicht om, nadat is vastgesteld dat iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, de betrokkene te informeren over deze mogelijkheid en over de gevolgen van die keuze. Wettelijke voorwaarden uit de wetsvoorstellen van de Wmo en de Jeugdwet De aanvrager moet de aan het budget verbonden taken en verplichtingen op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren (dit zal uit onderzoek moeten blijken). De aanvrager moet motiveren waarom hij/ zij geen gebruik wil/ kan maken van de geboden ondersteuning van de gemeente (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende flexibiliteit op arbeidsmarkt). De goede kwaliteit van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere diensten moeten gewaarborgd zijn. Daarnaast kan volgens het wetsvoorstel van de Jeugdwet geen PGB worden verstrekt als: er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering; de jeugdige opgenomen is met een machtiging gesloten jeugdhulp. 12

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie