Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre"

Transcriptie

1 Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doel van deze startnotitie Uitgangspunten gemeente Oost Gelre Inleiding Regionale afspraken Strategie gemeente Oost Gelre Themabijeenkomst raad van 23 april AWBZ/ Wmo Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomente en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Jeugdzorg Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomente en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Participatiewet Inleiding Doelstelling en resultaat Wettelijk kader Beslismomenten en risicofactoren Financieel kader Regionale samenwerking Visie gemeente Oost Gelre op hoofdlijnen Inleiding Sturingsmodel Toegang Persoonsgebonden budget (PGB) Regionale samenwerking Iets terug doen voor de samenleving in ruil voor een uitkering (wederkerigheid) Organisatie Programmateam 3 decentralisaties Oost Gelre Organisatie regionale samenwerking Tijdspad Financiën Communicatie Bijlage: Resultaten themabijeenkomst van de raad van 23 april

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De komende tijd staan gemeenten grote veranderingen te wachten. Taken die nu nog thuishoren bij het Rijk en de provincie komen vanaf 2015 naar de gemeenten. Deze overheveling noemen we: decentralisaties (of transities) in het sociale domein. Concreet gaat het om de AWBZ/ Wmo (begeleiding en persoonlijke verzorging), de Jeugdwet (jeugdzorg) en de Participatiewet (re-integratie en inkomen). AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) / Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) De gemeente krijgt vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de begeleiding van mensen met een psychiatrische ziekte of de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten. Ook de ouderenzorg verandert ingrijpend. Ouderen blijven straks zo lang mogelijk thuis wonen. Gemeenten krijgen daarbij de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging als taak. Jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp voor minderjarigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ), de licht verstandelijk beperkten (jeugd LVB), het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, de kindertelefoon, pleegzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. Participatiewet Het kabinet wil de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samenvoegen tot één nieuwe wet: de Participatiewet. De invoering is gepland op 1 januari Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Op dit moment zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de Wwb en Wsw (via Sociaal werkvoorziening (SW)-bedrijven zoals Hameland). De Wajong ligt bij het UWV. Met het overhevelen van deze taken kort het Rijk tegelijkertijd het beschikbare budget voor de gemeenten. Je kunt dit zien als een knelpunt, maar je kunt het ook zien als een kans om het anders in te regelen. Een belangrijk uitgangspunt voor ons hierbij is om de 3 decentralisaties zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken, omdat er heel veel samenhang te vinden is (zie ook het plaatje hieronder). Dus om de taken goed over te kunnen nemen, werken we aan een nieuwe, integrale aanpak. 1.2 Doel van deze startnotitie Het belangrijkste doel van de startnotitie is om te bepalen binnen welke kaders we als gemeente de nieuwe, integrale aanpak van de op ons afkomende werkzaamheden moeten vorm geven (visie op hoofdlijnen). Daarbij wordt in deze startnotitie ook de organisatiestructuur aangegeven, waarmee we deze visie kunnen uitvoeren. 2

4 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre 2.1 Inleiding De uitgangspunten komen voort uit regionale afspraken, de algemene strategie van de gemeente Oost Gelre voor de komende jaren en een themabijeenkomst van de raad over de decentralisaties. Per onderdeel worden de uitgangspunten op een rijtje gezet. 2.2 Regionale afspraken Regionale samenwerking werpt veel vruchten af. Logisch dus dat de gemeenten in de Achterhoek ook de enorme taakuitbreiding die de decentralisaties met zich meebrengt, samen oppakken. De Achterhoekse gemeenten hebben in de notitie De Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein hiervoor al de volgende gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. De burger in zijn omgeving als vertrekpunt. Versterken van de eigen kracht van mensen, het gezinssysteem en/of het sociaal netwerk. De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden. Preventie en laagdrempelige vormen van ondersteuning worden versterkt. De toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning is lokaal, integraal en laagdrempelig vormgegeven. Een enkelvoudige vraag krijgt een enkelvoudige aanpak, voor meervoudige vragen is uitgebreide vraagverheldering en zorgcoördinatie noodzakelijk. Inzet van generalisten om het beroep op specialisten terug te dringen. Het doel van de intergemeentelijke samenwerking is een win-winsituatie voor meerdere partijen. Het nieuwe systeem voor het maatschappelijk domein wordt gebouwd voor 90% van de gevallen. Uitwerking binnen de gegeven financiële kaders van nieuwe maatregelen in het maatschappelijk domein. Deze uitgangspunten zijn de afgelopen maanden door de gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vastgesteld. De gezamenlijk opgestelde visie is een richting gevend kader. Het Achterhoekse portefeuillehoudersoverleg Sociaal heeft 20 juni een werkbijeenkomst gehad, waarbij beleidskeuzes die op basis van deze visie gemaakt moeten worden verder zijn besproken. Een uitwerking van deze beleidskeuzes zal in het najaar aan de lokale colleges worden voorgelegd. 2.3 Strategie gemeente Oost Gelre Op 9 juli 2013 is de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden door de raad vastgesteld. Deze strategie is tot stand gekomen met behulp van input uit meerdere bijeenkomsten met bewoners en organisaties. Voor de 3 decentralisaties zijn uit deze strategie de volgende stukken van belang. Kernwaarden In de Toekomstvisie 2020 staan de onderstaande kernwaarden voor de gemeente Oost Gelre genoemd: Aandachtig, omdat we dienstverlenend zijn voor interne en externe klanten en hen willen helpen. Uitnodigend, omdat we open staan voor de samenleving en voor andere organisaties. Eerlijk, omdat we aangeven wat we wél en niet kunnen en werken vanuit onze professionaliteit. Deze kernwaarden zijn ook bij het vormgeven van de aanpak van de 3 decentralisaties van belang. Gemeente Oost Gelre behoudt de regie en weegt de belangen van de verschillende partijen We willen de regierol voeren waar dit kan en faciliteren daarin. We moeten steeds zoeken naar samenwerking en afstemming met elkaar, daar waar wij als gemeente nodig zijn. Zaken waarbij de gemeente niet nodig is, laten wij over aan de burger en volgen we op afstand. Wanneer burgers en groepen zich niet kunnen redden, moeten wij als overheid een helpende hand bieden. Zorgen voor elkaar als aanvulling van de professionele zorg We zien modern naoberschap en mantelzorg als een belangrijke aanvulling op de professionele zorg, maar niet als een vervanging of mogelijkheid om besparingen op de zorg door te voeren. We zetten ons in om samen met maatschappelijke organisaties vraag en aanbod van zorg optimaal op elkaar af te stemmen om zo de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. 3

5 Nieuwe vormen van samenwerking We werken nu al op een prima manier samen met onze buurgemeenten. Maar de overheid alleen is niet meer de oplosser van alle problemen in de samenleving. Steeds meer wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van ondernemers, onderwijs, zorginstellingen, dorpsbelangenorganisaties en corporaties. Voorstellen uit de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden De raad heeft op 9 juli 2013 naast de Strategie Oost Gelre ingestemd met een aantal voorstellen uit deze strategie. De voor de 3 decentralisaties belangrijkste voorstellen zijn: een zelfstandige gemeente te blijven met een eigen ambtelijke organisatie die goed samenwerkt met haar buurgemeenten, andere overheden en de regio; onze werkwijze om meer te doen aan overheidsparticipatie door te zetten; de drie decentralisaties te beschouwen als een onderdeel dat de komende tijd verder uitgewerkt wordt en hierbij uit te gaan van de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein. 2.4 Themabijeenkomst raad van 23 april 2013 Op 23 april is er een bijeenkomst voor de raad geweest, waarbij belangrijke keuzes met betrekking tot de decentralisatie centraal stonden. Hierbij waren ook leden van de Wmo-, Wsw- en Wwb-raad aanwezig. De avond was gesplitst in een informatief deel, waarbij de 3 decentralisaties werden toegelicht en een interactief deel. Dit interactieve gedeelte bestond uit het behandelen van een aantal stellingen. Eerst werden deze stellingen besproken in 4 groepen, waarna middels de activiteit Over de streep iedereen individueel aan kon geven of ze eens of oneens waren met de stelling. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies per stelling. Stelling 1: De gemeente draagt een deel van haar regierol over aan het burgerinitiatief (eigen kracht) Het merendeel geeft aan dat de gemeente de regierol moet houden. Onder voorwaarden kan deze deels door anderen worden ingevuld. Stelling 2: Inwoners mogen zelf al hun zorg inkopen (via persoonsgebonden budget (PGB)) Over het algemeen was iedereen zeer sceptisch over het PGB. Dat niet iedereen capabel genoeg is om de eigen regie over de zorg in eigen hand te houden en fraudegevoeligheid werden als belangrijkste redenen genoemd. Maar mocht het er toch komen (omdat de wet die keuze gewoon mogelijk maakt), dan daar individueel maatwerk van maken en een goede controle op verrichten. Stelling 3: De toegang tot de jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen gaat via één loket De één loketgedachte werd door vrijwel iedereen wenselijk geacht, mits het te organiseren is. Verder zag men nog problemen bij het behoud van privacy en de drempel van mensen om naar het loket te gaan. Echter de meesten hadden wel het vertrouwen dat daar goede oplossingen voor komen. Stelling 4: In ruil voor een uitkering doe je drie dagdelen iets terug voor de samenleving. Wat doen voor de uitkering werd door vrijwel iedereen ondersteund. Hierbij dient volgens de meesten wel maatwerk geleverd te worden en er moet worden gewaakt voor mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt. Een samenvatting van alle op- en aanmerkingen en uitkomsten per stelling staat in de bijlage bij deze startnotitie. 4

6 3. Informatie per decentralisatie 3.1 AWBZ/ Wmo Inleiding Vanaf 2015 verdwijnen de functies begeleiding en persoonlijke verzorging uit de Awbz. Daarnaast wordt de toegang tot de uit de Awbz betaalde intramurale zorg beperkt. Mensen met een zorgvraag blijven langer zelfstandig wonen. Begeleiding en persoonlijke verzorging gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe Wmo Doelstelling en resultaat De negen prestatievelden in de huidige wet worden vervangen door drie doelen: 1. het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld 2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving 3. het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder) De voor gemeenten nieuwe functies: begeleiding en persoonlijke verzorging maken onderdeel uit van de nieuwe Wmo. Zij komen dus niet meer als aparte functies terug Wettelijk kader De huidige Wmo wordt aangepast. Prestatievelden worden vervangen door de drie bovengenoemde doelen. De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en openbare ruimte, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten De herziene wet wordt naar verwachting begin 2014 aan de Eerste Kamer voorgelegd. Lokaal moet er een herziene verordening opgesteld worden. De verwachting is dat er vanuit de VNG in het najaar 2013, vooruitlopend op de totstandkoming van de nieuwe wet, een concept modelverordening beschikbaar is. De lokale nieuwe verordening kan pas na goedkeuring en publicatie van de wet aan B&W en raad worden voorgelegd. Vooruitlopende hierop moeten o.a. beleidskeuzes gemaakt worden met betrekking tot de rol van de gemeente, toegang, persoons gebonden budget (PGB) en inzet op versterking voorliggende veld/relatie tussen voorliggende algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. Risicofactoren De krappe tijd tussen goedkeuring van de wet en de invoering. Het principe van de kanteling moet toegepast worden op een nieuwe doelgroep en op een nieuwe vormen van ondersteuning: begeleiding en persoonlijke verzorging. Hier moet voldoende expertise voorhanden zijn binnen de gemeente en bij de uitvoerders. De financiële besparingsopdracht naast de onduidelijkheid over de huidige nieuwe vormen van ondersteuning en de kosten daarvan Financieel kader Invoeringsgelden Het kabinet heeft in 2012 een bedrag van 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van 32,0 miljoen voor alle gemeenten beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor 2014 wordt dit een bedrag van 37 miljoen. De middelen worden per gemeente verdeeld via een vast bedrag (25%) en een bedrag per inwoner (75%). Voor Oost Gelre komen de nu beschikbare invoeringsgelden met het oog op de ambtelijke voorbereidingen (b.v. voor ict faciliteiten) dan uit op ,- over een periode van 3 jaren. 5

7 Rijksvergoeding (voor de uitvoering) vanaf 2015 In de septembercirculaire Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (2013) wordt op historische basis inzicht geboden voor de nieuwe Wmo. Pas bij de volgende meicirculaire van 2014 wordt op basis van een objectieve verdeling voor beide taken een meer reële inschatting bekend gemaakt Regionale samenwerking Er is naast de algemene regionale samenwerking voor de 3 decentralisaties (nog) geen aparte samenwerking voor de decentralisatie van AWBZ/ Wmo. 3.2 Jeugdzorg Inleiding Het huidige jeugdstelsel heeft een aantal belangrijke tekortkomingen: financiële prikkels werken richting dure gespecialiseerde zorg tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd het kosten opdrijvend effect als afgeleide van deze knelpunten Er is dus een omslag (transformatie) nodig in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen naar: 1. preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 2. demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen; 3. eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen; 4. integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur ; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen; 5. meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten Doelstelling en resultaat Decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten schept bestuurlijke en financiële randvoorwaarden om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Deze doelstelling komt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Jeugdwet van 1 juli Het beoogde resultaat wordt hieronder schematisch weergegeven. Huidige situatie: Nieuwe situatie: Jeugdgezondheidszorg Gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming\jeugdreclassering Jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) Jeugd-vb (verstandelijke beperking) Begeleiding persoonlijke verzorging 6

8 3.2.3 Wettelijk kader Het nieuwe jeugdstelsel wordt bekrachtigd in de Jeugdwet. Het wetsvoorstel is begin juli aangeboden aan de Tweede Kamer en de inwerkingtreding ervan is gepland op 1 januari Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten: Najaar 2013: - de behandeling wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer (landelijk) - het indienen van het regionaal transitiearrangement (regionaal, landelijke handreiking beschikbaar) - het opstellen van het plan van aanpak en het voorbereiden van de uitwerking (lokaal, landelijk spoorboekje beschikbaar) 2014: - vaststelling meerjarig beleidskader (lokaal) - het opstellen van een uitvoeringsplan (lokaal) - vaststelling verordeningen en beleidsregels (lokaal) Risicofactoren visie- en tempoverschillen tussen de samenwerkende gemeenten onzekerheid over de kosten en beschikbare budget voor de uitvoering van de Jeugdwet mogelijke vertraging in wetgevingsproces Financieel kader Invoeringsgelden Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is voor alle gemeenten in miljoen en in miljoen beschikbaar. Deze bedragen worden per gemeente verdeeld op basis van het aantal jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). Voor Oost Gelre komen de nu beschikbare invoeringsgelden dan uit op , gerekend over 2 jaren. Rijksvergoeding (voor de uitvoering) vanaf 2015 De verdeling van het beschikbare budget voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Voor Oost Gelre is hiervoor in de meicirculaire van 2013 een voorlopig budget geraamd van iets minder dan 6 miljoen. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd Regionale samenwerking In het wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten moeten samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om zeer gespecialiseerde zorg. Wij geven deze samenwerking vorm met de andere Achterhoekse gemeenten. Eén van de taken die regionaal opgepakt wordt, is het opstellen van een transitiearrangement. Het regionale transitiearrangement is met name een overzicht van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers en geeft inzicht in de wijze waarop iedere regio omgaat met de volgende punten: De continuïteit van zorg realiseren. De hiervoor benodigde infrastructuur realiseren. De frictiekosten als gevolg van de transitie per beperken. 3.3 Participatiewet Inleiding Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van de wet wordt nog uitgewerkt Doelstelling en resultaat Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. 7

9 3.3.3 Wettelijk kader Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. Ter uitwerking daarvan heeft de staatssecretaris mevrouw Klijnsma, op 27 juni 2013 een brief naar de Tweede kamer gezonden. De nieuwe wet gaat vooral het volgende inhouden: Wajong De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken. Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben, worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie. Wsw Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden. In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer. Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk Werkgevers zijn bereid in totaal mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook is afgesproken dat de overheid mensen extra aan het werk helpt. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald, dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in het sociaal akkoord. Wet werk en bijstand Deze wet wordt ook opgenomen in de Participatiewet, maar de uitgangspunten als sluitstuk van de sociale zekerheid blijven daarbij in stand Beslismomenten en risicofactoren Beslismomenten Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en goedkeuren. Het kabinet stelt dat de wet per 1 januari 2015 in werking moet treden. Risicofactoren De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en daarmee dragen zij ook de financiële risico s. Het daarbij behorende budget is niet duidelijk, maar zal wel minder zijn. Er wordt gestreefd naar ontschotting van de budgetten. Doordat slechts de contouren van de wet bekend zijn en deze al diverse keren zijn gewijzigd, stagneren voorbereidingen om de wet concreet te kunnen uitwerken, om verordening te maken en beleidsadviezen uit te brengen Financieel kader Invoeringsgelden Er is geen budget voor de decentralisatie Participatiewet beschikbaar. Rijksvergoeding vanaf 2015 Voor de rijksvergoeding voor de Participatiewet wordt gestreefd naar 1 ongedeeld budget, maar het is nog niet duidelijk hoe dit vraagstuk wordt opgelost. Om enig inzicht te geven in de bedragen waar over wij spreken bij de participatiewet treft u hieronder een overzicht aan van de werkelijke uitgaven over de jaren 2010 t/m 2012 en een raming voor de jaren 2013 en

10 OOST GELRE Saldo lasten en baten werkelijk werkelijk werkelijk raming raming WSW/beschutte arbeid (SZW) Re-integratie (SZW) Re-integratie (SZW) - inzet re-integratiepersoneel Volwasseneneducatie (OCW) Inburgering (BZK) WWB (SZW) IOAW/IOAZ (SZW) BBZ (SZW) bijzondere bijstand / minimabeleid ( - ) Wet Kinderopvang Regionale samenwerking Op het terrein van de Participatiewet wordt nauw samengewerkt met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en de Hameland. De projectleider Participatiewet is ook beleidsambtenaar bij de SDOA. 9

11 4. Visie gemeente Oost Gelre op hoofdlijnen 4.1 Inleiding Om op 1 januari 2015 klaar te staan voor de decentralisaties moeten we ons voorbereiden op een nieuwe, integrale aanpak. Als eerste stap om te komen tot deze aanpak moet bepaald worden binnen welke kaders dit moet plaatsvinden. Daarbij dienen de uitgangspunten uit de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden en de themabijeenkomst van de raad over de decentralisaties als basis voor deze kaders. Daarnaast wordt hierbij ook rekening gehouden met de regionale afspraken, die in een werkbijeenkomst voor alle portefeuillehouders van zorg en welzijn op 20 juni 2013 nog verder geconcretiseerd zijn. Hieronder worden voor de belangrijkste aspecten van de decentralisaties de keuzes voor Oost Gelre beschreven. 4.2 Sturingsmodel Er zijn verschillende sturingsbenaderingen voor het sociale domein. Welke benadering gekozen wordt, is afhankelijk van het type gemeente en de gemeentelijke wensen en uitgangspunten. Om er achter te komen welk model het meest geschikt is, is als onderdeel van de werkbijeenkomst op 20 juni 2013 een verkenning gemaakt van de verschillende sturingsmodellen voor het sociale domein. De vier sturingsmodellen die de portefeuillehouders met behulp van een casus hebben doorgenomen zijn (bijgevoegde tekeningen zijn gemaakt tijdens de werkbijeenkomst): Eigen beheer Gemeenten zelf zoveel mogelijk aan het stuur, bijvoorbeeld door de toegang (loketfunctie) en toeleiding naar ondersteuning in eigen beheer uit te voeren. Marktmeester Gemeente bepaalt het speelveld voor vraag en aanbod van ondersteuning. Een samenhangend geheel van checks en balances is de waarborg voor kwaliteit en kostenbeheersing. 10

12 Samenwerking Nauwe samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties. Uitvoering op basis van gemeenschappelijke doelstelling, afspraken en vertrouwen. Samenleving Verantwoordelijkheid en initiatief voor maatschappelijke ondersteuning ligt primair bij burgers en in de samenleving. Gemeente kan burgers facilitairen bij het uitvoeren van eigen oplossingen en initiatieven en borgt een vangnet voor burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren. Samenwerking is het sturingsmodel voor de gemeente Oost Gelre Op 20 juni bleek dat de voorkeur van de gemeenten gaat naar het Samenwerkingsmodel als primair sturingsmodel, met uitstapjes naar Samenleving en Marktmeester. Welke benadering per situatie het effectiefst is, hangt onder meer af van de inhoudelijke opgave. Ook gelet op de uitgangspunten van de gemeente Oost Gelre past dit sturingsmodel bij de visie van Oost Gelre. Hierbij dient wel vermeld te worden dat zowel bij de themabijeenkomst van de raad op 23 april als in de Strategie gemeente Oost Gelre, samen aan de slag in andere tijden is uitgesproken dat de regierol dan in eerste instantie bij de gemeente moet liggen. Hoe de precieze uitwerking is van bijvoorbeeld de sturing op het budget en de verantwoordelijkheid van de gemeente, is dan nog onderwerp van nadere invulling. 4.3 Toegang Op de themabijeenkomst voor de raad bleek al dat één loket als toegang de voorkeur heeft. Maar dit gaf nog wel wat problemen bij het behoud van privacy en de drempel van mensen om naar het loket te gaan. Hiervoor werden echter ook al wat oplossingen aangedragen. Deze oplossingen zijn meegenomen in het onderstaande model. Bij dit model gelden nog wel wat randvoorwaarden, die ook al genoemd zijn op de themabijeenkomst en in de strategie gemeente Oost Gelre. De frontoffice bestaat uit goed gekwalificeerde generalisten die integraal kunnen denken en ook, waar nodig, de vraag achter de vraag achterhalen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden met de betrokken partijen over de wijze waarop de informatie gedeeld wordt. Er is ook een goed digitaal loket, waar burgers hun vraag/ melding kunnen doorgeven. Er wordt bij alle betrokken partijen gewerkt met 1 digitaal melding/ -registratiesysteem. Er is een mogelijkheid om op bezoek te gaan bij de burgers thuis. Als er meer dan één probleem (per gezin) is, dan wordt dit zoveel mogelijk integraal opgepakt. 11

13 Toegang bij de gemeente Oost Gelre Toelichting bij dit model: De vraag/ melding wordt bij de toegang (fysiek/ digitaal) direct en waar nodig integraal behandeld. Het loket bestaat uit 3 ingangen waar op dezelfde manier gewerkt wordt, maar die uiterlijk aangepast wordt op de doelgroep. De intake bij de ingangen vindt plaats met behulp van integrale intakeprocedures- en formulieren. Hierbij communiceren de baliemedewerkers goed met elkaar en vullen elkaar waar nodig aan. De back office kan eventueel ook regionaal opgepakt worden (zie ook paragraaf 4.5). 4.4 Persoonsgebonden budget (PGB) Voor een aantal cliënten zal de ondersteuning beter zijn als de cliënt zelf zijn ondersteuning kan inkopen en daarvoor kan beschikken over een PGB. In de wetsvoorstellen van de Wmo en de Jeugdwet is de mogelijkheid tot een PGB vastgelegd. De gemeente heeft ook de plicht om, nadat is vastgesteld dat iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, de betrokkene te informeren over deze mogelijkheid en over de gevolgen van die keuze. Wettelijke voorwaarden uit de wetsvoorstellen van de Wmo en de Jeugdwet De aanvrager moet de aan het budget verbonden taken en verplichtingen op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren (dit zal uit onderzoek moeten blijken). De aanvrager moet motiveren waarom hij/ zij geen gebruik wil/ kan maken van de geboden ondersteuning van de gemeente (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende flexibiliteit op arbeidsmarkt). De goede kwaliteit van de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere diensten moeten gewaarborgd zijn. Daarnaast kan volgens het wetsvoorstel van de Jeugdwet geen PGB worden verstrekt als: er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering; de jeugdige opgenomen is met een machtiging gesloten jeugdhulp. 12

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014

Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein. Commissie sociaal domein 9 september 2014 Toelichting stand van zaken decentralisaties sociaal domein Commissie sociaal domein 9 september 2014 Doelstelling bijeenkomst: informeren over inhoud decentralisaties sociaal domein stand van zaken van

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 5. Voorstel tot vaststelling beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) 2015-2018 en Verordening Wmo gemeente Aalten 2015 AAN DE RAAD Samenvatting De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 26 februari 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Masterplan gemeenten "Participeren naar Vermogen"

Raadsvergadering : 26 februari 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Masterplan gemeenten Participeren naar Vermogen Raadsvergadering : 26 februari 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Masterplan gemeenten "Participeren naar Vermogen" Collegevergadering : 22 januari 2013 Agendapunt : 22 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas Agenda Opiniërende Raadsvergadering Leeswijzer verordeningen De agendapunten 6 tot en met 14 zijn geplaatst in volgorde van de knoppennotitie, die als leidraad kan worden gebruikt bij het behandelen van

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie