Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand"

Transcriptie

1 Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart

2 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo B. Decentralisatie van de Jeugdzorg C. Participatiewet: Invoering IJmond Werkt! Hoe nu verder 9 Lokale en regionale samenhang in de drie decentralisaties Samenwerking met partners 5. Planning en termijnen

3 1. Aanleiding Samenhang in de aanpak van de drie decentralisaties is een voorwaarde voor een effectievere en meer duurzame maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare mensen. Wat de drie decentralisaties gemeen hebben is het tegengaan van fragmentatie van het ondersteuningsaanbod, een forse reductie van de kosten en er moet een bijdrage worden geleverd aan de participatiesamenleving. Om dit te bereiken dient de aanpak van de drie decentralisaties gericht te zijn op: - Aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van burgers; Effectievere en efficiëntere ondersteuning; Toename van maatschappelijke deelname. De realisatie van deze doelen wordt binnen de drie decentralisaties voor een groot deel in dezelfde richting gezocht. Namelijk: Je moet je probleem eerst zelf oplossen, waar nodig met familie en kennissen (De kanteling, Mantelzorg); als dat niet lukt zoek je het bij vrijwilligers en collectieve voorzieningen (Welzijn Nieuwe Stijl, Vrijwilligerswerkbeleid). Als dat allemaal echt niet lukt dan kom je in aanmerking voor bijvoorbeeld het minimabeleid, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en individuele Wmovoorzieningen. Via één centraal voorportaal wordt de burger naar de juiste voorzieningen geleid (Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning). Om dit mogelijk te maken is niet alleen een andere houding van cliënten en burgers nodig, maar ook van professionals, van vrijwilligers, van ondersteunende (zorg)organisaties en van gemeenten (strategische communicatie). Dit alles betekent dat er verdere samenhang in de aanpak wordt gerealiseerd door de afstemming en samenwerking tussen de drie decentralisaties in eerste instantie te richten op de volgende onderwerpen: - het in beeld krijgen van de (nieuwe) doelgroep en (zorg)aanbieders; het ontwikkelen van het voorportaal; de (verdere) ontschotting van middelen; het afstemmen (en waar mogelijk) ontwikkelen van een integraal inkoopbeleid voor aanbod en zorg; een strategisch communicatieplan voor de decentralisaties. Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de invoering van de drie decentralisaties in de gemeente Velsen, de lokale en regionale acties om de samenhang tussen de decentralisaties te bevorderen en de relevante gezamenlijke onderwerpen die nader uitgewerkt dienen te worden. 3

4 2. Inleiding De invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning gold in 2007 als de eerste grote decentralisatie in de maatschappelijke ondersteuning. Het werkterrein van het sociale domein zal in de komende jaren verder uitgebreid worden met drie grote decentralisaties. Het betreft hier de overheveling van taken naar gemeenten op het gebied van werk, zorg en jeugd. Daarmee hevelt het Rijk vrijwel alle taken in het sociale domein over naar het gemeentelijk niveau. Daarbij wordt een forse bezuiniging ingeboekt. Gemeenten staan dus voor de uitdaging de hulp aan de burger met minder middelen te organiseren. Het onderbrengen van het gehele sociale domein bij één bestuurslaag die bovendien het dichtst bij de burger staat biedt echter ook kansen om deze hulp beter te organiseren. De gemeente Velsen heeft besloten om de invoering van de drie decentralisaties integraal op te pakken. Op deze manier is er overzicht en meer inzicht in de samenhang tussen de drie decentralisaties. Daarom is, met het raadsbesluit van 1 december 2011 over de Wmovisie, gekozen voor een programmatische aanpak van de drie decentralisaties. Dit houdt in dat gewerkt wordt via een overkoepelend uitvoeringsprogramma 1 waarin verschillende projecten zijn opgenomen. Het projectmatig werken geeft tevens invulling aan de wenselijke effectieve en efficiënte werkwijze van de ambtelijke organisatie. Het uitvoeringsprogramma behelst niet alleen de drie decentralisaties maar ook andere taakvelden uit het sociale domein, die gerelateerd zijn aan de drie decentralisaties. Deze aanpak maakt het mogelijk steeds expliciet te maken waar een ieder mee bezig is en zodoende de gelegenheid te creëren voor bestuur en management om op relevante momenten relevante besluiten te nemen. 1 Het betreft hier het ambtelijke uitvoeringsprogramma transities in het sociale domein. 4

5 3. Stand van zaken invoering decentralisaties Decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gedeeltelijk gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten worden per 2015 geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding (inclusief vervoer) en persoonlijke verzorging. Aan de gemeenten wordt, met betrekking tot de concrete invulling van de gedecentraliseerde voorzieningen, een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven. De aanspraken worden echter beperkt en de dienstverlening versoberd. De budgetoverheveling vanuit het rijk vindt plaats met een korting van 25%. Gefaseerd zullen de eerste gevolgen hiervan in 2014 en 2015 zichtbaar zijn in de gemeenten. De IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest & Velsen) hebben er voor gekozen om het traject van de decentralisatie gezamenlijk in te gaan. Vanuit de provincie is subsidie verleend aan de IJmondgemeenten voor het project Van Zorg naar Participatie om de overheveling van de AWBZonderdelen in te passen in de Wmo. De IJmondgemeenten werken middels een IJmondiale projectgroep waarin beleidsmedewerkers zitting hebben vanuit zowel collectieve als individuele voorzieningen. De projectgroep wordt aangestuurd door een regionale projectleider en wordt ondersteund door een regionale projectsecretaris. Inmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor (externe) partijen en de gemeenteraden van de 4 IJmondgemeenten. De kadernota Van Zorg naar Participatie is in juni 2012 door de verschillende gemeenteraden vastgesteld. De IJmondgemeenten hebben zich tot doel gesteld dat de burger goed geholpen blijft worden en de ondersteuning krijgt die nodig is wanneer de voorzieningen gedecentraliseerd zijn. Deze ondersteuning moet niet langer gezien worden als zorg, maar als middel om te kunnen participeren. In de kadernota zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 5 de burger is het vertrekpunt, niet het (bestaande) aanbod; kijken naar wat mensen wel kunnen; niet alleen naar hun beperking; begeleiding richten op maat schappelijke participatie; begeleiding door het sociale steunsysteem waar dat kan, begeleiding door professionals waar nodig; laagdrempelige, algemene (wijk) voorzieningen waar dat kan, individuele geïndiceerde voorzieningen waar dat moet; meer vertrouwen, minder controle; ontzorgen wordt beloond;

6 de keuze valt op de goedkoopst compenserende oplossing; preventie draagt bij aan de houdbaarheid van het systeem. Deze uitgangspunten zijn geconcretiseerd in de volgende vier doelen: Er wordt meer ondersteuning geboden vanuit het sociale steunsysteem. De oplossing voor ervaren belemmeringen wordt vaker dichtbij gevonden in lokale wijkvoorzieningen. Het aanbod van begeleiding is kwalitatief goed. Efficiëntere inzet van financiële middelen. De projectgroepleden werken in kleinere samenstelling in werkgroepen de verschillende onderdelen van de decentralisatie uit. De werkgroepen gaan over: 1. Inkoop: Het ontwikkelen van beleid en visie t.a.v. gemeentelijk opdrachtgeverschap, inkoop en kwaliteit; 2. Vernieuwing: Met Provinciale subsidie zullen twee pilots worden gedraaid rondom het versterken van de eigen kracht / het eigen netwerk en rondom een collectief inloopaanbod 3. Toegang: Het organiseren van de toegang tot begeleiding die dichtbij de burger is en makkelijk te vinden. Decentralisatie van jeugdzorg De jeugdzorg bestaat uit een groot aantal zorg en hulpverleningsinstanties die onder de verantwoordelijkheid van diverse overheden vallen. In de praktijk leidt dit tot versnippering en onvoldoende samenwerking waardoor de jeugdzorg soms tekort schiet. Gemeenten worden daarom per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Er komt daarmee veel op de gemeente af en tegelijkertijd is het een uitdaging om de zorg voor jeugd anders en beter te organiseren. Er is sprake van veel nieuwe taken (o.a. arrangeren zware jeugdzorg, inkoop van zorg), er zijn veel nieuwe samenwerkingsrelaties nodig (regionaal en bovenregionaal) en er is sprake van het verleggen van grote geldstromen. Het gaat dus niet alleen om een transitie (overdracht) maar tegelijkertijd ook om een transformatie (het opnieuw vormgeven) van de jeugdzorg, waarbij preventie en eigen verantwoordelijkheid voorop komen te staan. De vier IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) hebben afgesproken deze decentralisatie gezamenlijk te willen voorbereiden en vormgeven. Waar nodig en wenselijk kan in een groter verband worden samengewerkt. De IJmondgemeenten werken ook hier middels een IJmondiale projectgroep waarin beleidsmedewerkers zitting hebben vanuit de verschillende gemeenten. De projectgroep wordt aangestuurd door een regionale projectleider. Inmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor externe partners en de gemeenteraden van de vier IJmondgemeenten. Qua aanpak is gekozen om te werken middels een ontwikkelaanpak: stap voor stap worden streefbeelden gerealiseerd langs vijf ontwikkellijnen. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de gemeenten, maar ook met het onderwijs, de organisaties die zorg voor jeugd aanbieden en cliëntorganisaties belangrijk. Ook burgers worden betrokken bij de veranderingen. De vijf ontwikkellijnen betreffen: 6

7 1) Ontwikkelen van CJGIJmond tot voorportaal van alle Zorg voor Jeugd. 2) 3) 4) 5) Samenwerking Zorg voor Jeugd met Passend Onderwijs en andere transities. Versterken wijkgericht werken vanuit de Eigen Kracht. Ontschotten. Inkoop, zorg en hulpaanbod. Het projectteam zal de vijf ontwikkellijnen in verschillende werkgroepen gaan uitwerken. In februari 2013 heeft het college een startnotitie en een visiedocument vastgesteld. In april 2013 wordt er een kadernota over de transitie jeugdzorg aan de raad aangeboden. Participatiewet: Invoering IJmond Werkt! Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe wet: de Participatiewet, in te voeren op 1 januari De contouren van dit wetsvoorstel zijn bekend, maar de wet moet door het kabinet nog nader worden uitgewerkt. Het kabinet is voornemens het wetvoorstel voor het zomerreces van 2013 naar de Tweede Kamer te sturen. Vooralsnog gelden de volgende uitgangspunten: Het huidige kabinet wil dat alle mensen, met of zonder beperking, als volwaardige mensen meedoen aan de samenleving. Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben vaak een grote afstond tot de arbeidsmarkt. Via de participatiewet moeten mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen krijgen om mee te doen en zelf in hun levensonderhoud te voorzien. In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. 7

8 Een Wajonguitkering is per 1 januari 2014 alleen mogelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajonguitkering ontvangt, wordt niet herkeurd. De uitkering wordt niet verlaagd. Per 1 januari 2014 veranderen de voorwaarden voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 zelf beschutte werkplekken scheppen. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid. Op zo n werkplek kan iemand het wettelijke minimumloon verdienen. Voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) geldt het systeem van de zogeheten loondispensatie. Dit betekent dat iemand onder voorwaarden onder het minimumloon aan de slag kan. Dat is altijd tijdelijk. Uiteindelijk moeten loon plus aanvullende uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon. Ook op dit punt moet de nieuwe wet nog verder worden uitgewerkt. Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers moet in de toekomst 5% van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Dit wordt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs ingevoerd. Werkgevers kunnen een boete krijgen als zij zich hier niet aan houden. Deze regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Hoe deze regeling in de praktijk zal uitwerken, valt nog te bezien. De gemeenteraad heeft in juli 2012 de kadernota Naar één organisatie voor werk vastgesteld, op basis van het oude wetsvoorstel. In februari heeft het college een voorstel rondom de uitvoering vastgesteld. In het tweede kwartaal volgt een businessplan. Velsen werkt bij het invoeren van de Participatiewet samen met Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en de Meergroep in het samenwerkingsverband IJmond Werkt! 4. Hoe nu verder? 8

9 Lokale en regionale samenhang drie decentralisaties Zoals gezegd heeft de gemeente Velsen reeds eerder een start gemaakt met het neerzetten van de integrale kaders voor de verschillende decentralisaties. De val van het kabinet Rutte I en de daarop volgende controversieel verklaring van twee van de drie decentralisaties heeft de voortgang enigszins belemmerd, omdat veel onduidelijk was. Nu het kabinet Rutte II is aangetreden, weten we steeds beter waar we aan toe zijn, en kan de voorbereiding van de decentralisaties weer op volle kracht doorgaan. Voor de gemeente Velsen staat het jaar 2013 in het teken van het aanbrengen van verdere samenhang tussen de drie decentralisaties in lokaal maar vooral ook in regionaal verband. Om die samenhang te versterken zijn inmiddels de volgende stappen gezet: Het uitvoeringsprogramma transities in het sociale domein benoemt voor de gemeente Velsen concreet, in projectformats, de wenselijke resultaten van de drie decentralisaties en de onderlinge samenhang. De projecten de Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, Integrale Informatie, Advies & Cliëntondersteuning en Communicatie zijn hierbij faciliterend voor de drie decentralisaties. Binnen de gemeente Velsen bestaat al een overleg tussen de projecten Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling, Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning en communicatie. Dit overleg wordt ook in het leven geroepen voor de interne projectleiders van de drie decentralisaties van Velsen. Dit om de interne afstemming binnen de eigen organisatie te vergroten. De regionale projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de decentralisaties en de transitiemanagers komen regelmatig bijeen om de afstemming en samenwerking tussen de decentralisaties te versterken. Het programmateam blijft de plek waar alle projectleiders elke zes weken informatie uitwisselen, ook binnen dit overleg zal de focus op de 3 decentralisaties toenemen. De stappen zoals hierboven genoemd versterken de samenhang (afstemming en samenwerking) tussen de drie decentralisaties en zijn, zoals eerder vermeld gericht om het gezamenlijk oppakken van de volgende onderwerpen: - het in beeld krijgen van de (nieuwe) doelgroep en (zorg)aanbieders); het ontwikkelen van het voorportaal; de (verdere) ontschotting van middelen; het afstemmen (en waar mogelijk) ontwikkelen van een integraal inkoopbeleid voor aanbod en zorg; een strategisch communicatieplan voor de decentralisaties (bijv. gezamenlijke bijeenkomsten organiseren, dezelfde definities hanteren, voorkomen van tegenstrijdige informatie aan burger). Samenwerking met partners Bij de invoering van de decentralisaties is de gemeente afhankelijk van een groot aantal maatschappelijke organisaties. Momenteel vindt er samenwerking plaats in de uitvoering, op ketenniveau, op beleidsmatig en op bestuurlijk niveau. Qua partners valt te denken aan professionele organisaties, belangenbehartigers van burgers, bedrijven en inspraakorganen. Voorbeelden van partners zijn de welzijnsinstellingen, de Wmoraad, de cliëntenraad, de lokaal samenwerkende bonden van ouderen in Velsen, vrijwilligersorganisaties, de politie, stichting MEE, het transitiebureau van de VNG, woningbouwcoöperaties en het zorgkantoor. 9

10 Samenwerkingsverbanden en afspraken worden nader omschreven in de verschillende deelnotities per kamer. Inmiddels hebben enkele belangrijke uitvoerende regionale en lokale partners een strategische alliantie gevormd. Maandelijks komen zij, met betrokken beleidsmedewerkers van de IJmondgemeenten, bijeen om de decentralisaties mede vorm en inhoud te geven. 5. Planning & Termijnen Participatiewet Vooralsnog wordt uitgegaan van invoering per 1 januari Het kabinet werkt momenteel het wetsvoorstel uit. Planning Collegevoorstel rondom uitvoering: februari 2013 Businessplan IJmond Werkt: tweede kwartaal 2013 Herontwerp Gemeenschappelijke Regeling (GR): 4e kwartaal 2013 AWBZ Het kabinet wil de AWBZ met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft binnen de AWBZ. Zorgverzekeraars nemen de medische zorg uit de AWBZ over. De gemeente voert vanaf 2015 de ondersteunende zorg aan huis uit: begeleiding en persoonlijke verzorging. Planning Draaien pilots eigen kracht/eigen netwerk en collectief inloopaanbod: 2013&2014 Conceptplan toegang: 2e kwartaal 2014 Inkoop en kwaliteitskader: 3e kwartaal 2014 Programma van eisen en bestek: 3e kwartaal 2014 Contracten: 4e kwartaal 2014 Jeugdzorg Het kabinet heeft 1 januari 2015 als ingangsdatum gesteld voor een de gedecentraliseerde Jeugdzorg. Planning Afronden pilot thuiszitters: 2013 Draaien pilot CJG IJmond: Stapsgewijze overname van Provinciale taken: 2014 Startnotitie en Visiedocument Transitie Jeugdzorg: collegevoorstel februari 2013 Kadernotitie Transitie Jeugdzorg: raadsvoorstel april 2013 Voor de drie transities geldt dat er op 31 mei 2013 duidelijkheid moet zijn over welke samenwerkingsverbanden worden aangegaan om de uitvoering van de transities te organiseren. 10

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie