Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES"

Transcriptie

1 Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES

2 Gemeente Veenendaal t.a.v. de leden van de Gemeenteraad Veenendaal, 17 oktober 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeenten krijgen de komende jaren, via drie omvangrijke decentralisaties, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein: a. Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt daarmee de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong) samen. De streefdatum voor inwerkingtreding van deze Participatiewet was tot voor kort 1 januari 2014, maar is in verband met het sociaal akkoord van april 2013 uitgesteld tot 1 januari b. Daarnaast hevelt het kabinet delen van de Awbz (de functiebegeleiding en persoonlijke verzorging) per 2015 over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). c. Tot slot zijn gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor alle onderdelen van de jeugdzorg. 1 Ofwel, de gemeente Veenendaal wordt verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun kwetsbare inwoners. Vanuit het Rijk wordt beoogd daarmee een einde te maken aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Eén gezin, één plan en één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties op het sociale domein. Het Rijk is van mening dat vanuit gemeenten meer maatwerk mogelijk is en de betrokkenheid van burgers wordt vergroot. Bovendien kunnen gemeenten de uitvoering van taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld, is de gedachte. De decentralisaties op het sociale domein stellen gemeenten echter voor een complexe inhoudelijke opgave en dienen gerealiseerd te worden in een economisch tijdsgewricht waarin bezuinigingen de boventoon voeren. Gegeven de ontwikkeling met grote impact voor de gemeente Veenendaal, heeft de Rekenkamercommissie Veenendaal besloten tot een onderzoek naar de stand van zaken in Veenendaal van de voorbereiding op de decentralisaties op het sociale domein en de kaderstellende rol van de gemeenteraad van deze gemeente daaromtrent. De resultaten van dat onderzoek zijn in navolgende notitie uiteengezet aan de hand van feitelijke bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen. De notitie geeft de stand van zaken per juni juli 2013 weer. Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie gebruik gemaakt van de inzet van het bureau SeinstravandeLaar B.V. De onderzoekers hebben dit onderzoek in een soortgelijke opzet gelijktijdig uitgevoerd voor zes andere Rekenkamercommissies in het land. De onderzoeksresultaten van de gemeente Veenendaal zijn vergeleken met de uitkomsten van deze andere gemeenten. De uitkomsten van deze vergelijking zijn, in het kader van het opdoen van best practices, vastgelegd in een separaat document dat u als bijlage C bij deze notitie wordt aangeboden. 1 Passend onderwijs valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek, omdat de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs bij scholen is neergelegd, dit in tegenstelling tot de andere decentralisaties waarbij taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten worden overgedragen. 1

3 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet en aanpak uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de reikwijdte en impact van de decentralisaties op het sociale domein. Het geeft antwoord op de vraag: Wat gaat er wanneer gebeuren en wat betekent dat voor gemeenten en haar inwoners? In hoofdstuk 3 komt de kaderstellende rol van de gemeenteraad aan bod. Beschreven wordt in hoeverre de gemeenteraad van Veenendaal kaders heeft gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de huidige stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in de gemeente Veenendaal belicht. In hoofdstuk 5 wordt de informatievoorziening behandeld: Op welke wijze wordt de gemeenteraad van Veenendaal door het college ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties geïnformeerd? Hoofdstuk 6 bevat de conclusies op grond van de bevindingen uit de hoofdstukken 2 tot en met 5, gevolgd door praktisch toepasbare aanbevelingen, opgenomen in hoofdstuk 7. Met vriendelijke groet, Namens Rekenkamercommissie Veenendaal, Ir. G.L. Tjerkstra Voorzitter rekenkamercommissie Veenendaal Bijlagen: Bijlage A: Overzicht geraadpleegde documenten Bijlage B: Overzicht geïnterviewde personen Bijlage C: Rapportage: Vergelijk en leer Bijlage D: Aanzet sturingskader Bijlage E: Bestuurlijke reactie op rapportage 2

4 1 ONDERZOEKSOPZET EN AANPAK In dit eerste hoofdstuk wordt de doel- en vraagstelling van het onderzoek uiteengezet, het normenkader waar de onderzoeksbevindingen aan zijn getoetst gepresenteerd en is de gehanteerde aanpak verwoord. 1.1 DOEL- EN VRAAGSTELLING Doel van het onderzoek is inzicht geven in wijze waarop de gemeente Veenendaal zich voorbereidt op de decentralisaties op het sociale domein en in welke mate en op welke wijze de gemeenteraad invulling geeft aan zijn kaderstellende en controlerende rol. Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd: a. Heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? En zo ja, welke kaders zijn gesteld? b. Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? c. Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraad in 2011, 2012 en 2013 informatie verstrekt ten aanzien van de voortgang in de voorbereidingen op de decentralisaties? d. Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of (financiële) scenario s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad gewogen keuzes heeft kunnen maken? 1.2 NORMENKADER ALS MEETLAT De deelvragen zijn vertaald naar een normenkader, welke tijdens het onderzoek als meetlat heeft gefungeerd, waarlangs de onderzoeksresultaten zijn gelegd. De normen geven de door de Rekenkamercommissie Veenendaal de gewenste situatie weer. De Rekenkamercommissie is zich er terdege van bewust dat de toets aan de bevindingen heeft plaatsgevonden in een onderzoeksperiode waarin de voorbereidingen voortdurend in ontwikkeling zijn. Bovendien is de kaderstelling vanuit het Rijk nog niet voltooid (wetten zijn nog niet vastgesteld en onduidelijkheden rondom budgetten). In geval van een negatieve score, betekent dit derhalve niet dat bepaalde onderwerpen alsnog een plaats (kunnen) krijgen. Deelvraag Normen 1. Kaderstelling a. De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld ten aanzien van de voorbereiding op de decentralisaties. b. De kaderstelling omvat tenminste een inhoudelijk component (inhoudelijke doelstelling/gewenst maatschappelijk effect), procedureel component (wijze waarop beleids- en besluitvorming moet plaatsvinden) en een financieel component (financiële en personele middelen voor uitwerking beleid). 2. Stand van zaken a. Er is een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties ingericht. 3

5 Deelvraag Normen b. Er is een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten en planning) voor de decentralisaties opgesteld. 3. Informatievoorziening a. Het college en de gemeenteraad hebben met elkaar afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van de informatievoorziening vanuit het college aan de gemeenteraad. b. De gemeenteraad neemt een kritische houding aan ten aanzien van de door het college verstrekte informatie. c. Er worden periodiek voortgangsrapportages opgesteld, waaruit de stand van zaken, risico s en beheersmaatregelen blijken. d. Door het college zijn aan de gemeenteraad verschillende varianten en/of scenario s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad is gevraagd om keuzes te maken. 1.3 AANPAK: ANALYSES VAN PAPIER AANGESCHERPT MET GESPREKKEN Het onderzoek is gestart met een analyse van landelijke en lokale documenten betreffende de decentralisaties op het sociale domein. 2 Ter aanscherping en nadere invulling van het beeld dat uit deze documentenanalyse is ontstaan zijn in juni 2013 enkele interviews gehouden met sleutelpersonen rondom het thema decentralisaties. 3 Op basis van deze analyses is een notitie van feitelijke bevindingen opgesteld, welke is voorgelegd voor ambtelijk wederhoor. De Rekenkamercommissie heeft op grond van deze bevindingen haar conclusies en aanbevelingen verwoord. De integrale rapportage is voor bestuurlijk wederhoor voorgelegd aan het college van Veenendaal. De reactie is opgenomen als bijlage E van deze notitie. 2 Zie bijlage A voor de geraadpleegde documenten. 3 Zie bijlage B voor de geïnterviewde personen. 4

6 2 DRIE DECENTRALISATIES OP HET SOCIALE DOMEIN: REIKWIJDTE EN IMPACT Gemeenten krijgen de komende jaren bevoegdheden, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein, verpakt in drie decentralisaties: decentralisatie jeugdzorg, decentralisatie begeleiding en persoonlijke verzorging (AWBZ) en de invoering van de Participatiewet. De materie is zeer complex en binnen gemeenten, zo ook binnen de gemeente Veenendaal, bestaat behoefte aan overzicht; wat gaat er wanneer gebeuren en wat betekent dat voor gemeenten en voor haar burgers? In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte en impact van de decentralisaties op een compacte wijze gepresenteerd. 2.1 JEUGDZORG PER 1 JANUARI 2015 VOLLEDIGE GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De gemeente Veenendaal is thans op grond van de Wmo verantwoordelijk voor preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en voor ouders met problemen met opvoeden. Deze preventie gerichte ondersteuning vindt grotendeels plaats vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Met de decentralisatie jeugdzorg krijgen gemeenten per 1 januari 2015 de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg. De gemeente Veenendaal wordt daarmee verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdzorgplus, jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-lvb). Hieronder wordt per type jeugdzorg toegelicht waar de verantwoordelijkheden thans zijn belegd en hoe de financiering is georganiseerd. a. Provinciale jeugdzorg Het recht op jeugdzorg voor jongeren tot en met 18 jaar en hun ouders/verzorgers, met ernstige opgroei- en opvoedproblemen die niet kunnen worden geholpen via algemene voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs, JGZ of maatschappelijk werk). De provincie is conform de huidige Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende zorg bij aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp. Daarnaast is de provincie, door het in stand houden van een Bureau Jeugdzorg, belast met de toegang tot de jeugdzorg (ook wel indicatiestelling genoemd), de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en het instellen van een advies- en meldpunt kindermishandeling. De provincie ontvangt hiervoor een doeluitkering van het Rijk. - Jeugdbescherming Onvrijwillige hulpverlening op grond van een door de kinderrechter (civielrecht) uitgesproken maatregel, waardoor het ouderlijk gezag wordt beperkt of ontnomen. Dit omdat er sprake is van een ernstige bedreiging voor het kind vanwege mishandeling of verwaarlozing, van een ernstige wetsovertreding door minderjarigen of als het ouderlijk gezag ontbreekt. - Jeugdreclassering Toezicht, begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit (strafrecht). Dit wordt uitgevoerd door de Bureaus Jeugdzorg in opdracht van de raad voor de kinderbescherming, de officier van justitie of de kinderrechter. - JeugdzorgPlus Gedwongen opname, (gesloten) verblijf en gedwongen behandeling voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, maar zonder strafrechtelijke veroordeling. JeugdzorgPlus instellingen bieden een intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdzorg die start met een rechterlijke machtiging tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. 5

7 b. Jeugd-GGZ Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 0 tot 18 jaar (soms tot 23). De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen angststoornissen, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen). Indicatiestelling wordt uitgevoerd door Bureaus Jeugdzorg, CIZ (voor jeugd-ggz langdurig verblijf) en huisarts. Jeugd-GGZ wordt uitgevoerd door Jeugd-GGZ organisaties en wordt betaald via de zorgverzekeringswet. c. Jeugd-LVB Biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid en aan zwakbegaafde jeugdigen (IQ van 70 tot 85) met ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen. Jeugd-LVB betreft AWBZ-zorg en indicatiestelling wordt uitgevoerd door het CIZ. AWBZ-zorg wordt betaald via de AWBZ. Ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn nog twee belangrijke aspecten te benoemen: samenwerking en financiën, we gaan daar hieronder nader op in: a. Samenwerking Voor de goede uitvoering van een aantal taken wordt door het Rijk noodzakelijk geacht dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken. Zie ook paragraaf 2.4. Het gaat dan om de taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp en het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenwerking voor deze taken is dan ook neergelegd in de concept Jeugdwet. De noodzaak om voor deze taken de bovenlokale samenwerking bij wet te regelen vloeit voort uit het feit dat alleen via bovenlokale samenwerking gewaarborgd kan worden dat er overal en altijd capaciteit voorhanden is om kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp te kunnen uitvoeren. Bovendien is bovenlokale samenwerking noodzakelijk om een voldoende geografische dekking van het stelsel van meldpunten te kunnen waarborgen. b. Financiën Op het moment dat de budgetten overgaan, zal er een besparing worden ingeboekt. Het huidige regeerakkoord spreekt over een extra korting van 150 miljoen (met een ingroei in 2015 en 2016), bovenop de door het vorige kabinet aangekondigde korting van 300 miljoen. De totale korting komt daarmee op circa 15% van het totale budget. Op dit moment ontvangen provincies volgens een verdeelsleutel budgetten van het Rijk voor de provinciale jeugdzorg. De provincies financieren hiermee de Bureaus Jeugdzorg (welke belast zijn met de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering) en aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp. Het ministerie heeft aan het SCP en onderzoeksbureau Cebeon opdracht gegeven om tot een nieuw verdeelmodel te komen. Voor 2015 wordt de verdeling gebaseerd op het daadwerkelijke historische gebruik in 2011 en De gegevens over aantallen cliënten per zorgvorm worden ontsloten via de jeugdzorgmonitor/lokale jeugdspiegel van het CBS. Vanaf 2016 is een objectief model mogelijk, waarbij de verdeling is gebaseerd op objectieve factoren van gemeenten. In de meicirculaire is per gemeente het toekomstige jeugdzorgbudget opgenomen. Er is beoogd om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven, maar in de meicirculaire van 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend op basis van de meest recente gegevens en de nog te nemen besluiten. Bij het te verdelen bedrag is in de circulaire voorzichtigheidshalve uitgegaan van het laagste scenario (met de hoogste kortingsbedragen en de laagste groeipercentages). Het budget van Veenendaal is geraamd op ,- 6

8 2.2 DELEN VAN DE AWBZ MET INGANG VAN 2015 HERVORMD ONDER WMO Met ingang van 2015 zal de AWBZ ingrijpend worden hervormd. Met de decentralisatie van de AWBZ worden extramurale begeleiding en extramurale persoonlijke verzorging 4 geschrapt uit de AWBZ en in een andere vorm bij de Wmo ingevoegd. We lichten beide vormen hieronder kort toe: Extramurale begeleiding valt uiteen in ambulante begeleiding, dagbesteding en kort verblijf. a. Ambulante begeleiding: Het gaat hier om de ondersteuning (praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer) van een diverse groep mensen. Mensen met een verstandelijk, lichamelijke en zintuigelijke handicap, dementerende ouderen en mensen met ggzproblematiek. Doel van deze begeleiding is om zelfredzaamheid te bevorderen en zo opname of verwaarlozing te voorkomen. Voorbeelden van begeleiding zijn: woonbegeleiding, gezinsondersteuning, dagbesteding voor verstandelijk beperkten, logeerhuizen, sport voor verstandelijk beperkten, vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten. b. Dagbesteding: Dit gaat over de activiteiten voor mensen met een ernstige beperking en welke nu vergoed worden via de AWBZ. Dit kan van alles zijn, waaronder het maken van schilderijen, in- en uitpakwerk, werken in een tuinderij, koken, etc. Ook het vervoer, waarmee de cliënt wordt vervoerd naar de dagbestedingslocatie, wordt overgeheveld naar de Wmo. c. Kort verblijf: Het logeren in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingstehuis voor maximaal drie etmalen per week. Het verblijf is te karakteriseren als logeren ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling voor het grootste deel van de week. Tijdens het kortdurend verblijf kan er geen sprake zijn van behandeling. Bij extramurale persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voorbeelden van persoonlijke verzorging zijn hulp bij het wassen of douchen, hulp bij uiterlijke verzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken, hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen), hulp bij medicijngebruik of kathetergebruik, etc. De inzet van de Wmo is om mensen zolang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving. Voor diegene die niet mee kunnen doen biedt de Wmo maatschappelijke ondersteuning. Kenmerkend voor de Wmo en de ondersteuning die geleverd wordt, is het compensatiebeginsel. Dit beginsel houdt in dat mensen zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van knelpunten in het meedoen. Burgers hebben binnen het compensatiebeginsel, in tegenstelling tot in de AWBZ, geen recht op zorg. Gemeenten hebben conform de Wmo de plicht om burgers te compenseren bij beperkingen die zij ervaren om mee te doen. De verwachting is dat de begeleiding en persoonlijke verzorging onder het compensatiebeginsel van de Wmo zullen vallen. Versobering AWBZ en huidige WMO Naast het directe effect dat de decentralisatie op het takenpakket van de gemeente Veenendaal heeft, hebben de versoberingen in de AWBZ en van de huidige Wmo een effect op de (financiële) opgave van de gemeente Veenendaal. Binnen de AWBZ zullen de intramurale 5 zorgzwaartepakketten worden afgebouwd. De verwachting is dat door de afbouw van de intramurale zorgzwaartepakketten een groter beroep op de extramurale zorg zal worden gedaan. Daarnaast wordt er op de huidige Wmo bezui- 4 Op 11 september 2013 is echter duidelijk geworden dat de staatssecretaris van Volksgezondheid overweegt de persoonlijke verzorging per 2015 onder te brengen bij zorgverzekeraars. Dit betekent dat persoonlijke verzorging mogelijk toch niet naar gemeenten wordt overgedragen. 5 Zorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 7

9 nigd, met name ten aanzien van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp wordt alleen toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. De korting bedraagt 40% op het huidige budget. Financiën Er bestaat een aantal factoren dat het voor nu lastig maakt om in te schatten wat de financiële kaders zijn voor gemeenten bij de uitvoering van de decentralisatie AWBZ. Op dit moment werken SCP en Cebeon aan een nieuw verdeelmodel voor de Wmo gelden. Daarnaast is het nog onduidelijk welk moment (peiljaar) het Rijk zal hanteren bij het berekenen van de budgetten voor de nieuwe taken. Tot slot zal de zorgvraag toenemen (zie hierboven). Het is thans onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze groei in zorgvraag en of gemeenten daarvoor gecompenseerd worden. 2.3 PARTICIPATIEWET PER 2015 GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De streefdatum voor inwerkingtreding was 1 januari 2014, maar is met het sluiten van het sociaal akkoord uitgesteld tot 1 januari Het kabinet wil mensen zo veel mogelijk laten participeren, bij voorkeur via een reguliere baan. Met de invoering van één regeling via de Participatiewet wordt beoogd mensen die nu aan de kant staan meer kansen te bieden. Meer kansen op regulier werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie. De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in. Een Wajong-uitkering is per 1 januari 2015 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt, wordt herkeurd. Als uit de herkeuring blijkt dat de persoon over arbeidsvermogen beschikt, kan hij een beroep doen op de gemeente voor re-integratieondersteuning en/of een uitkering. Daarnaast veranderen per 1 januari 2015 de voorwaarden voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf beschutte werkplekken (werken onder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid. Op zo n werkplek kan iemand het wettelijke minimumloon verdienen. Tot slot geldt voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) het instrument loonkostensubsidie. Bij loonkostensubsidie compenseert de overheid de werkgever, die iemand in dienst neemt met een productiviteit van minder dan 80% van het minimumloon, voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Financiën Met de samenvoeging van de doelgroepen van de Wwb, de Wsw en de Wajong (met arbeidspotentieel) in de nieuwe Participatiewet neemt de gemeentelijke doelgroep in omvang toe. Mensen die momenteel nog klant zouden worden bij het UWV, zullen met de invoering van de Participatiewet immers door de gemeente worden opgepakt. Re-integratie- en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd en geleidelijk verminderd. Er wordt een 'efficiencykorting' toegepast op het participatiebudget, waardoor het subsidiebedrag per plek in de SW daalt naar ,- (dat was ,- per plek). 2.4 VOORZIENINGEN GEBRUIK IN VEENENDAAL Gemeente Veenendaal heeft laten onderzoeken hoeveel burgers er van welke voorzieningen gebruik maken. In de periode van het onderzoek (zomer 2011) waren er in Veenendaal unieke gebruikers van voorzieningen van 29 instellingen. Deze personen zijn verdeeld over huishoudens. De meeste voorzieningen bevinden zich in de sectoren Wmo (huishoudelijk hulp), Werk en Inkomen (bijstand, participatietraject), welzijn en werkvoorziening (WSW). Gemiddeld maken per huishouden 1,3 personen van één of meer voorzieningen gebruik. Voor personen en huishoudens die van meerdere 8

10 voorzieningen gebruik maken, geldt dat de combinatie bijstand en participatietraject veruit de meest voorkomende is RIJK WENST CONGRUENTE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP DRIE DECENTRALISATIES De decentralisaties stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om de taken adequaat uit te voeren en deze integraal aan te bieden. Het kabinet is van oordeel dat de uitvoeringskracht van gemeenten in eerste instantie door middel van samenwerking dient te worden versterkt. De VNG heeft opgeroepen om vóór 31 mei met voorstellen te komen voor vormen van samenwerking op het sociale domein. 7 De VNG toetst de te vormen samenwerkingsverbanden aan de volgende criteria: a. de gekozen samenwerking heeft een schaal die efficiënt is en een samenhangend verzorgingsgebied kent (met het oog op de omvang van het aantal cliënten dan wel het aantal aanbieders); b. de gekozen samenwerking biedt voldoende basis voor goed toezicht op eventuele risico s; c. het voorkomen van witte vlekken, zodat een gemeente geen toegang zou hebben tot een samenwerkingsverband; d. een goede en stevige regie in de richting van en een goede relatie met grote maatschappelijke- en zorginstellingen; e. voldoende voortgang in de gekozen schaal en samenwerking. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat gestreefd wordt naar congruentie. Onder congruentie wordt verstaan dat gemeenten met dezelfde bestuurlijke partners samenwerken om de decentralisaties uit te voeren. Congruentie is onder meer van groot belang voor het leggen van dwarsverbanden tussen de afzonderlijke decentralisaties. Op 21 mei 2013 heeft het college van B&W van Veenendaal besloten om de intentie uit te spreken dat Veenendaal zich zal richten op de samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renswoude. Daarnaast zal Veenendaal, afhankelijk van het beleidsterrein of vraagstuk, bezien met welke (andere) gemeenten het beste kan worden samengewerkt, vanuit de optiek dat Veenendaal een scharnierfunctie heeft in de regio. Dit kan, vanuit deze scharnierfunctie, ook voor de Gelderse gemeenten in de regio Food Valley gelden. Tot slot, als het gaat om samenwerking, kiest het college voor een netwerkbenadering. De intentie van het college is voorgelegd aan de gemeenteraad en in zijn vergadering van 30 mei 2013 is deze intentie onderschreven. De Food Valley gemeenten 8 hebben per brief (d.d. 22 mei 2013) een gezamenlijke reactie ingediend bij de VNG waarin de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ wordt verduidelijkt. De gemeenten hebben een lijst opgesteld van vormen van begeleiding, ondersteuning en zorg, die is ingedeeld naar het niveau van uitvoeren (waar de zorg zal worden verleend). De uitvoering van onder meer de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, intensieve gezinsondersteuning en ambulante jeugdzorg zullen op gemeenteniveau worden belegd. De uitvoering van onder meer de jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, residentiele zorg en jeugdzorgplus zullen op regionaal, dan wel bovenregionaal niveau worden belegd. Ten aanzien van de organisatie (waaronder de inkoop), moet nog worden bezien op welk niveau dit zal plaatsvinden. 6 Voorzieningengebruik in Veenendaal. Een verkenning van de overlap en samenhang in gebruik. Panteia, juni De uitvraag van het VNG had slechts betrekking op de decentralisatie jeugd en AWBZ, omdat de VNG door haar betrokkenheid bij het vormen en functioneren van de 35 arbeidsmarktregio s reeds over voldoende informatie beschikte om een inventarisatie te maken van de stand van zaken van de samenwerkingsvormen op dat terrein. 8 Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 9

11 Ten aanzien van de decentralisatie AWBZ geldt dat beoogd wordt taken waar mogelijk op gemeenteniveau uit te voeren, dan wel te organiseren. De regionale samenwerking (met uitzondering van de gemeente Nijkerk) betreft ambtelijke samenwerking en omvat informatie- en kennisuitwisseling. Daarnaast wordt bekeken of gezamenlijke afspraken met aanbieders van gespecialiseerde vormen van ondersteuning voor kleine cliëntengroepen gewenst zijn (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop). 10

12 3 KADERSTELLING GEMEENTERAAD VEENENDAAL: DE BEVINDINGEN Door middel van kaderstelling door de gemeenteraad worden de normen en kaders vastgesteld voor het lokaal beleid en daarmee wordt het speelveld waarbinnen het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent, afgebakend. Onderzocht is of de gemeenteraad van Veenendaal kaders heeft gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk per norm (paragraaf) gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan. 3.1 DE GEMEENTERAAD HEEFT KADERS VASTGESTELD VOOR DE DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Tot juni 2013 zijn er vier stukken ter besluitvorming in de gemeenteraad van Veenendaal ingebracht, die kaders meegeven waarbinnen het college de voorbereidingen op de decentralisaties ter hand moet nemen. Allereerst is er op 20 december 2012 het Model Veenendaal vastgesteld. Model Veenendaal is een inhoudelijk model voor de inrichting van het sociale domein in Veenendaal, waarbinnen de afzonderlijke decentralisaties dienen te worden ingericht. Daarnaast is op 28 februari 2013 het Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief vastgesteld, dat betrekking heeft op de Participatiewet. Ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg zijn op 27 maart 2013 de visienotities Zorg voor jeugd in Veenendaal en Zorg voor jeugd in Food Valley vastgesteld. Tot slot is in het kader van de decentralisatie AWBZ door het college het beleidskader Begeleiding dichtbij vastgesteld. Door de val van kabinet Rutte I en het controversieel verklaren van de nieuwe Wmo, is dit beleidskader echter aangehouden en niet voor behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Met het kabinet Rutte II is de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging weer in gang gezet en is er een beleidskader Begeleiding en verzorging dichtbij opgesteld, welke in december 2013 voor behandeling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 3.2 KADERSTELLING OMVAT INHOUDELIJKE, PROCEDURELE EN FINANCIËLE COMPONENT a. Model Veenendaal In 2011 is een startnotitie Model Veenendaal opgesteld en vastgesteld door het college (8 november 2011). De startnotitie is daarna ter consultatie voorgelegd aan verschillende betrokkenen in Veenendaal, waaronder aanbieders en gebruikers van ondersteuning op de Wmo-beleidsconferentie, de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, het Wmo-forum, cliëntenraad W&I, bewonerscommissies en de diversiteitsraad. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het Model Veenendaal Het model is een richtinggevend model voor het sociale domein in Veenendaal, dat beoogt de ondersteuning van inwoners bij hun participatie effectief en financieel beheersbaar te maken en te houden. Het model geeft aan welke uitgangspunten en op welke wijze de gemeente het sociaal domein beoogt in te richten. Het benoemt de gewenste cultuurveranderingen en structuurwijzigingen. Model Veenendaal richt zich op de ondersteuning op de leefgebieden opgroeien en opvoeden, arbeidsparticipatie en inkomen, zelfredzaamheid thuis, en sociale participatie. De beoogde ondersteuning is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 9 a. Iedereen is naar vermogen maatschappelijk actief (van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij). b. We bieden ondersteuning aan inwoners waar nodig: licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet. Kortom, we zijn scherp aan de poort. c. Ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Dit vraagt om maatwerk ondersteuning, waarbij de inwoner centraal staat. 9 Deze uitgangspunten zijn niet nieuw, maar al benoemd in de programmaplannen jeugd en wijkzaken, het Wmo beleid , de notitie Iedereen actief over invulling van de Wet Werken naar Vermogen, de notitie Begeleiding dichtbij over invulling van de decentralisatie begeleiding, en het plan van aanpak Zorg voor Jeugd in FoodValley over een regionale aanpak van de transitie van jeugdzorg. 11

13 d. Ondersteuning wordt integraal op alle leefgebieden van de inwoner geboden. e. We voeren regie op de resultaten van ondersteuning. In de cirkel van ondersteuning is weergegeven welke vormen van ondersteuning de gemeente zal bieden en hoe deze toegankelijk zal worden gemaakt voor inwoners met ondersteuningsvragen. In de cirkel van ondersteuning staat de burger met zijn of haar eigen kracht centraal. Naarmate de hulpvraag uitgebreider en gespecialiseerder wordt, kan er achtereenvolgens een beroep worden gedaan op het sociale netwerk, maatschappelijke organisaties, algemene ondersteuning, het gemeentelijk loket en uiteindelijk gespecialiseerde hulp. Figuur 2: Cirkel van ondersteuning (Model Veenendaal, 2012) In de bijlage bij het Model Veenendaal worden de procedurele aspecten voor het realiseren van het Model in de praktijk geschetst. Tot slot bevat het raadsvoorstel zelf de financiële aspecten. Voor de realisering van het Model is geen apart uitvoeringsbudget. Uitvoering van de drie decentralisatieprojecten gebeurt vanuit de invoeringsbudgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. b. Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief Het concept Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief is door het college op 9 februari 2012 vastgesteld en op 23 februari 2012 ter consultatie aan de raadscommissie aangeboden. Na het controversieel verklaren van de wet Werken naar Vermogen en de ontwikkelingen nadien, is het beleidskader aangepast. Op 28 februari 2013 is de herziende versie goedgekeurd door de gemeenteraad. Het beleidskader omvat de strategische visie en ambitie van de gemeente Veenendaal op het gebied van re-integratie, arbeidsmarktbeleid, volwasseneneducatie en inburgering. Het geeft tevens richting aan de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van de afdeling Publieksdiensten. In het beleidskader is de volgende visie geformuleerd: Iedereen werkt, leert of is maatschappelijk actief. De burger toont eerst zijn eigen verantwoordelijkheid voordat hij een overheidsvoorziening aanvraagt. Werk gaat boven een inkomensvoorziening. Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Samengevat: iedereen actief en mensen die min- 12

14 der kunnen, werken naar vermogen. Voor de uitwerking van de visie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Ondersteuning waar nodig (licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet). b. Iedereen is naar vermogen actief (van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij). c. We werken binnen de beschikbare financiële ruimte van het Participatiebudget. d. Ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. e. Ondersteuning wordt integraal op alle leefgebieden van de inwoner geboden. f. We voeren regie op de resultaten van ondersteuning. g. We gaan zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur van IW4. c. Visienotities Zorg voor jeugd Op 27 maart 2013 heeft de gemeenteraad een lokale- en een regionale visie zorg voor jeugd vastgesteld. - Visienotitie Zorg voor jeugd in Veenendaal (1 februari 2013) In deze notitie is uitgewerkt vanuit welke visie de gemeente Veenendaal de zorg voor haar jeugd vanaf 2015 vorm geeft. De gemeente Veenendaal hanteert in de notitie de volgende visie op jeugdzorg: Kinderen en jongeren waarbij sprake is van tijdelijke of chronische problematiek ontwikkelen zich tot volwassenen die naar hun mogelijkheden maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze visie is vertaald in de volgende zeven ankerpunten: a. Thuis! De jongeren die gebruiken maken van zorg, moeten zoveel mogelijk thuis blijven wonen. b. Mogelijkheden! In een gezin waar zorg voor jeugd nodig is, wordt gezocht naar de aanwezige of te ontwikkelen eigen krachten die oplossingen bieden voor knelpunten. c. Toegankelijk! Het kind of gezin dat ondersteuning nodig heeft, moet kunnen rekenen op een snelle inzet van die ondersteuning. d. Veilig! In het belang van jeugdigen worden ouders die geen begeleiding willen, gemotiveerd, aangespoord en eventueel gedwongen om mee te werken. e. Samen! Samenwerking voor een goede zorg op jeugd vindt plaats op verschillende niveaus en tussen verschillende betrokkenen. f. Kwaliteit! Daar waar begeleiding, ondersteuning en zorg door professionals geboden wordt, moeten jeugdigen en ouders kunnen rekenen op kwaliteit. g. Financieel beheersbaar! Kosten van de zorg moeten zoveel mogelijk in de hand worden gehouden. Budgettaire kaders dienen van tevoren duidelijk te zijn. In de notitie wordt voorts aandacht besteed aan de vervolgstappen die door de gemeente Veenendaal moeten worden genomen. Deze vervolgstappen zijn verdeeld in fasen. Elke fase wordt afgerond met een product, waarbij is aangegeven wanneer dit product dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. - Visie op zorg voor jeugd in FoodValley De regionale visie is in samenwerking met de overige zeven FoodValley gemeenten opgesteld ten aanzien van de gedeelde visie op de zorg voor jeugd en de verwachtingen met betrekking tot de regionale samenwerking. De regionale visie kan worden beschouwd als een uitwerking van het ankerpunt Samen! in de lokale visie. Daarbij wordt, op basis van de tijdens het opstellen van de visie beschikbare informatie, een overzicht gegeven van voorzieningen die de gemeenten lokaal, regionaal of bovenregionaal beogen uit te voeren (zie ook paragraaf 2.5). Als uitgangspunt voor samenwerking geldt dat de regionale samenwerking in dienst staat van de lokale situatie. De beoogde samenwerking kan zowel inhoudelijk, beleidsmatig alsook organisatorisch van aard zijn. 13

15 De gemeenschappelijke visie op de zorg voor jeugd luidt als volgt: Wij gaan de uitdaging aan om de zorg zo vroeg en dichtbij mogelijk, zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Daarbij staat het gezin (de opvoedsituatie) centraal. Het is onze ambitie dit als uitgangspunt te nemen en te houden. Met andere woorden: gezinnen zijn verantwoordelijk en worden door ons in staat gesteld deze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. 3.3 NORMEN KADERSTELLING GETOETST AAN DE BEVINDINGEN Bovenstaande bevindingen worden in onderstaand schema afgezet tegen het normenkader. Wordt aan een norm voldaan, dan is het oordeel een +, wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan, dan is het oordeel een +-, en wordt niet aan een norm voldaan, dan is het oordeel een -. In geval van een negatieve score, betekent dit niet dat bepaalde onderwerpen alsnog een plaats (kunnen) krijgen. Normen Bevindingen Oordeel a. De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld ten aanzien van de voorbereiding op de decentralisaties. Er zijn vier stukken ter besluitvorming ingebracht en vastgesteld door de gemeenteraad van Veenendaal, namelijk Model Veenendaal, Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie, en een lokale en regionale visienotitie Zorg voor jeugd. Deze stukken vormen kaders voor het brede sociale domein (Model Veenendaal), alsmede specifieke kaders voor de decentralisatie jeugdzorg en Participatiewet. Voor de decentralisatie AWBZ is (nog) geen stuk ter besluitvorming bij de gemeenteraad ingebracht, in verband met de val van kabinet Rutte I en het controversieel verklaren van de nieuwe Wmo. +- b. De kaderstelling omvat tenminste een inhoudelijk component (inhoudelijke doelstelling/gewenst maatschappelijk effect), procedureel component (wijze waarop beleidsen besluitvorming moet plaatsvinden) en een financieel component (financiële en personele middelen voor uitwerking beleid). Met de vaststelling van de nota s heeft de gemeenteraad richting gegeven aan de gewenste inrichting van het brede sociale domein, de toekomstige zorg aan jeugdigen en visie en ambitie op het gebied van re-integratie, arbeidsmarktbeleid, volwasseneneducatie en inburgering (inhoudelijk component). Daarnaast wordt in de raadsvoorstellen ook aandacht besteed aan de aanpak/uitvoering. In het raadsvoorstel Model Veenendaal wordt expliciet benoemd dat in het geval met betrekking tot de projecten kaderstellend beleid wordt ontwikkeld, dan wel sprake is van nieuwe budgetten/wijziging van de inzet van bestaande budgetten, de gemeenteraad wordt gevraagd om hierover een besluit te nemen. In het raadsvoorstel visienotitie Zorg voor Jeugd wordt dit in een planning geconcretiseerd door aan te geven wanneer de gemeenteraad gevraagd wordt om een besluit te nemen. In het raadsvoorstel beleidskader Werk, Inkomen en Participatie wordt niet geëxpliciteerd wanneer de gemeenteraad aan zet is (procedureel component). In het +- 14

16 Normen Bevindingen Oordeel raadsvoorstel wordt aangegeven dat dit terugkomt wanneer de beleidsvoornemens van het kabinet nader zijn uitgewerkt (inclusief het totale budget). Tot slot worden de eventuele kosten gemoeid met de uitvoering uiteengezet. Dit is bij het beleidskader Werk, Inkomen en Participatie niet het geval (financieel component). 15

17 4 STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIES IN VEENENDAAL; DE BEVINDINGEN Hoewel de juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisaties nog niet duidelijk zijn bereiden gemeenten zich voor op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Onderzocht is wat de stand van zaken is in de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan. 4.1 ER IS EEN BESTUURLIJKE- EN AMBTELIJKE PROJECTORGANISATIE INGERICHT a. Decentralisatie jeugdzorg De wethouders sociaal domein van de Regio FoodValley hebben besloten de voorbereiding van de decentralisatie jeugdzorg gezamenlijk ter hand te nemen. De samenwerking tussen de gemeente Veenendaal en de andere FoodValley gemeenten is gebaseerd op het principe "lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet". De FoodValley gemeenten hebben met het vaststellen van het Plan van Aanpak 'Zorg voor jeugd in FoodValley' formeel ervoor gekozen om in het proces naar 1 januari 2015 met elkaar samen te werken. De regionale projectorganisatie kan schematisch als volgt worden weergegeven: De projectstructuur bestaat uit de volgende spelers: - De Bestuurlijke Stuurgroep is de bestuurlijk opdrachtgever van het project. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders van de FoodValley gemeenten en bewaakt de bestuurlijke integraliteit van het project en adviseert colleges van de deelnemende gemeenten. De portefeuillehouder van Ede is de coördinerend bestuurlijk opdrachtgever. - De Ambtelijke Regiegroep is de ambtelijk opdrachtgever voor het project. De ambtelijke regiegroep bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De ambtelijke regiegroep bewaakt de integraliteit van het project binnen de kaders van de opdracht van de deelnemende gemeenten. De gemeentesecretaris van Veenendaal is coördinerend ambtelijk opdrachtgever. - De Projectgroep Transitie Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, sturing en uitvoering van de opdracht. De projectleiding en de projectgroep leden zijn aangewezen door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De projectleiding wordt verzorgd door de gemeenten Ede en Veenendaal. 16

18 Daarnaast kent de decentralisatie jeugdzorg ook een lokale projectorganisatie. Deze projectorganisatie is op dezelfde wijze vormgegeven als de lokale projectorganisatie van de decentralisatie AWBZ (zie hieronder). Decentralisatie AWBZ Na het controversieel verklaren van de decentralisatie begeleiding is de projectorganisatie on hold gezet. Na het bekend worden van de decentralisatieplannen van kabinet Rutte II is het project herstart. De projectopdracht en het projectplan is herzien en vastgesteld door het college van B&W (zie hierna), waarin de volgende lokale projectorganisatie is uitgelijnd: Daarnaast vindt regionale samenwerking (met uitzondering van de gemeente Nijkerk) plaats rondom de decentralisatie AWBZ. De samenwerking betreft ambtelijke samenwerking en omvat informatie- en kennisuitwisseling. Daarnaast wordt bekeken of gezamenlijke afspraken met aanbieders van gespecialiseerde vormen van ondersteuning voor kleine cliëntengroepen gewenst zijn (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop) (zie ook paragraaf 2.5). Decentralisatie Participatiewet De voorbereidingen op de Participatiewet bereidt de gemeente Veenendaal voor samen met gemeenten Renswoude, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug; gemeenschappelijke regeling IW4 en IW4 Beheer NV. 17

19 De intergemeentelijke stuurgroep fungeert als schakel tussen het bestuurlijke en ambtelijke domein. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de samenstelling van de stuurgroep (wethouders, afdelingsmanager, adjunct-directeur, projectleider en directeur gemeenschappelijke regeling IW4). De stuurgroep heeft tot taak om beleidsoverwegingen die de aard en het doel van het project bepalen synchroon en afgestemd plaats te laten vinden. De verbinding tussen de intergemeentelijke stuurgroep en de stuurgroep gemeenschappelijke regeling IW4 wordt gelegd door de wethouders i.c. bestuursleden van de gemeenschappelijke regeling en de algemeen directeur IW4. In fase 1 en 2 (zie paragraaf 4.2, onderdeel c) zal de Intergemeentelijke Stuurgroep meer direct sturing geven aan het proces en de Stuurgroep GR IW4 zal iets meer op afstand opereren. De werkgroepen worden geleid door de projectleider. De projectleider bewaakt het proces (planning), integraliteit en onderlinge samenhang van de op te leveren producten. De werkgroep ontwikkelt, op basis van door de colleges van de deelnemende gemeenten en de stuurgroep vastgestelde visie en uitgangspunten een nieuw beleid als voorbereiding op een nieuwe decentralisatie op sociale zekerheidsgebied. 4.2 ER IS EEN HELDER EN CONCREET PROJECTPLAN VOOR DE DECENTRALISATIES INGERICHT a. Decentralisatie jeugdzorg De FoodValley gemeenten hebben een plan van aanpak Zorg voor jeugd in FoodValley opgesteld. Op 6 mei 2012 hebben de wethouders van de FoodValley gemeenten het plan van aanpak vastgesteld. Het beoogde doel is als volgt omschreven. De transformatie van de zorg voor jeugd heeft finaal als doel om de ondersteuning van jongeren en gezinnen die dit nodig hebben te verbeteren. Daarvoor is het nodig dat het stelsel van voorzieningen voor de zorg voor jeugd beter gaat functioneren. Daarnaast wordt als belangrijkste maatschappelijk effect benoemd. De zelfredzaamheid van jongeren en ouders versterken en daarmee de groei van de vraag om (zware) zorg terug te dringen. In het stappenplan is opgenomen op welke momenten het college en de gemeenteraad besluiten nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de visievorming en de organisatie van de zorg voor jeugd. Daarnaast heeft de gemeente Veenendaal ook een lokaal plan van aanpak voor de decentralisatie jeugdzorg opgesteld. In dit projectplan komen zowel de lokale als de regionale activiteiten terug. In dit plan worden de verschillende fases uiteengezet die worden doorlopen, de beoogde resultaten en een planning. Het lokale plan van aanpak sluit aan bij de fases, beoogde resultaten en planning zoals in 18

20 het Plan van Aanpak Zorg voor Jeugd in FoodValley bepaald is. Op dit moment bevindt gemeente Veenendaal zich in fase 2: ontwerp en voorbereiding op de stelselwijziging. Fase Initiatieffase: formuleren projectopdracht (juli 2012) Fase 1: visievorming op inhoud en samenwerking (juli december 2012) Fase 2: ontwerp en voorbereiding op stelselwijziging (januari december 2013) Fase 3: implementatie (januari december 2014) Fase 4: realisatiefase (juli 2014 januari 2015) Afrondingsfase (januari juni 2015) Op te leveren producten (resultaten) *Nulbeeld *Plan van aanpak (FoodValley) *Projectopdracht en plan (Veenendaal) *Regionaal en lokaal visiedocument *Participatie- en communicatieplan *Verkenning/risicoanalyse *Vierjarig beleidskader *Concept organisatie nieuwe stelsel *Implementatieplan *Herontwerp de Twyn *Definitief ontwerp van het nieuwe stelsel *Financiële kaders zijn door de gemeenteraad bepaald *Startdocument subsidierelaties/aanbesteden/contractfinanciering Transformatieplan *Subsidieverordening/aanbestedingsprocedure *Monitorplan *Evaluatierapport *Controle procedures b. Decentralisatie AWBZ In Veenendaal was het project Begeleiding van AWBZ naar Wmo gestart om deze decentralisatie voor te bereiden. Ook was er een beleidskader Begeleiding dichtbij 10 vastgesteld door het college. Door het nieuwe kabinet is de decentralisatie uitgebreid met de functie verzorging, is de bezuinigingstaakstelling verzwaard en is de invoeringsdatum verschoven. Hierdoor was aanpassing van de oorspronkelijke projectopdracht en plan van aanpak nodig. Inmiddels is er een nieuwe projectopdracht Begeleiding en verzorging van AWBZ naar Wmo en plan van aanpak vastgesteld door het college van B&W (juli 2013) en ter kennisname toegestuurd aan de gemeenteraad. De beoogde doelstellingen zijn als volgt omschreven: 1. Inwoners met matige tot ernstige beperkingen worden per 2015 zodanig bediend vanuit de Wmo dat zij meer participeren in de samenleving. De ingezette ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving. 2. De groei van de vraag naar begeleiding en verzorging wordt verminderd, doordat eerder en steviger wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. 3. Inwoners met matige tot ernstige beperkingen weten wat zij zelf kunnen doen ter compensatie van hun beperking, maar weten ook de weg naar gemeentelijke ondersteuning te vinden. Daar worden zij goed en efficiënt geholpen. Het project Begeleiding en verzorging van AWBZ naar Wmo kent drie fases: een beleidsvormende fase, een implementatiefase en een uitvoerings- en nazorgfase. Per fase zijn de te behalen resultaten en een planning opgenomen. Conform onderstaande planning zou gemeente Veenendaal zich thans in fase 2 bevinden: uitwerking en implementatie, maar door de val van het kabinet Rutte I heeft het 10 Een notitie waarin na overleg met het Wmo-forum en aanbieders een visie is ontwikkeld op de gewenste structuur en aanbod voor ondersteuning van kwetsbare burgers. 19

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Gemeente De Bilt t.a.v. de leden van de Gemeenteraad. Culemborg, 19 juli 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN

Gemeente De Bilt t.a.v. de leden van de Gemeenteraad. Culemborg, 19 juli 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Gemeente De Bilt t.a.v. de leden van de Gemeenteraad Culemborg, 19 juli 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeenten krijgen de komende

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Decentralisaties op het sociale domein. Een stand van zaken rond voorbereiding en sturing door de gemeenteraad van Heerhugowaard

Decentralisaties op het sociale domein. Een stand van zaken rond voorbereiding en sturing door de gemeenteraad van Heerhugowaard Decentralisaties op het sociale domein Een stand van zaken rond voorbereiding en sturing door de gemeenteraad van Heerhugowaard Augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Decentralisaties. Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad

Decentralisaties. Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad Decentralisaties Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2013 Decentralisaties Mogelijkheden voor sturing door de gemeenteraad Rekenkamercommissie gemeente

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg

Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg Onderzoeksplan decentralisatie Jeugdzorg 23 januari 2014 1. Aanleiding, probleemschets In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende decentralisaties worden doorgevoerd in het sociale domein.

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Klaar voor de Decentralisatie Jeugdzorg?

Klaar voor de Decentralisatie Jeugdzorg? Klaar voor de Decentralisatie Jeugdzorg? Voorbereiding op de Decentralisatie van de Jeugdzorg Onderzoeksopzet Bijlage bij 2014/117346 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg

Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/003998 Raadsvergadering : 17 juni 2013 Agendapunt : Onderwerp : Vaststelling visiedocument transitie jeugdzorg Samenvatting voorstel De transitie jeugdzorg wordt

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties

A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties A2 Bestuursopdracht drie decentralisaties 2560815 - Bestuursopdracht A2 decentralisaties (versie 1) (3) 1 INHOUDSOPGAVE Aanleiding...3 Doelstelling...4 Projectresultaat...5 Projectaanpak...6 Projectbeheersing...8

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Kadernotitie Participatiewet Peelregio Registratienummer: 517454 Op voorstel van het college d.d.: 18 februari 2014 Datum vergadering: 11 maart 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie