Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES"

Transcriptie

1 Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES

2 Gemeente Veenendaal t.a.v. de leden van de Gemeenteraad Veenendaal, 17 oktober 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeenten krijgen de komende jaren, via drie omvangrijke decentralisaties, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein: a. Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt daarmee de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong) samen. De streefdatum voor inwerkingtreding van deze Participatiewet was tot voor kort 1 januari 2014, maar is in verband met het sociaal akkoord van april 2013 uitgesteld tot 1 januari b. Daarnaast hevelt het kabinet delen van de Awbz (de functiebegeleiding en persoonlijke verzorging) per 2015 over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). c. Tot slot zijn gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor alle onderdelen van de jeugdzorg. 1 Ofwel, de gemeente Veenendaal wordt verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun kwetsbare inwoners. Vanuit het Rijk wordt beoogd daarmee een einde te maken aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Eén gezin, één plan en één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties op het sociale domein. Het Rijk is van mening dat vanuit gemeenten meer maatwerk mogelijk is en de betrokkenheid van burgers wordt vergroot. Bovendien kunnen gemeenten de uitvoering van taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld, is de gedachte. De decentralisaties op het sociale domein stellen gemeenten echter voor een complexe inhoudelijke opgave en dienen gerealiseerd te worden in een economisch tijdsgewricht waarin bezuinigingen de boventoon voeren. Gegeven de ontwikkeling met grote impact voor de gemeente Veenendaal, heeft de Rekenkamercommissie Veenendaal besloten tot een onderzoek naar de stand van zaken in Veenendaal van de voorbereiding op de decentralisaties op het sociale domein en de kaderstellende rol van de gemeenteraad van deze gemeente daaromtrent. De resultaten van dat onderzoek zijn in navolgende notitie uiteengezet aan de hand van feitelijke bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen. De notitie geeft de stand van zaken per juni juli 2013 weer. Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie gebruik gemaakt van de inzet van het bureau SeinstravandeLaar B.V. De onderzoekers hebben dit onderzoek in een soortgelijke opzet gelijktijdig uitgevoerd voor zes andere Rekenkamercommissies in het land. De onderzoeksresultaten van de gemeente Veenendaal zijn vergeleken met de uitkomsten van deze andere gemeenten. De uitkomsten van deze vergelijking zijn, in het kader van het opdoen van best practices, vastgelegd in een separaat document dat u als bijlage C bij deze notitie wordt aangeboden. 1 Passend onderwijs valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek, omdat de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs bij scholen is neergelegd, dit in tegenstelling tot de andere decentralisaties waarbij taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten worden overgedragen. 1

3 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet en aanpak uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de reikwijdte en impact van de decentralisaties op het sociale domein. Het geeft antwoord op de vraag: Wat gaat er wanneer gebeuren en wat betekent dat voor gemeenten en haar inwoners? In hoofdstuk 3 komt de kaderstellende rol van de gemeenteraad aan bod. Beschreven wordt in hoeverre de gemeenteraad van Veenendaal kaders heeft gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de huidige stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in de gemeente Veenendaal belicht. In hoofdstuk 5 wordt de informatievoorziening behandeld: Op welke wijze wordt de gemeenteraad van Veenendaal door het college ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties geïnformeerd? Hoofdstuk 6 bevat de conclusies op grond van de bevindingen uit de hoofdstukken 2 tot en met 5, gevolgd door praktisch toepasbare aanbevelingen, opgenomen in hoofdstuk 7. Met vriendelijke groet, Namens Rekenkamercommissie Veenendaal, Ir. G.L. Tjerkstra Voorzitter rekenkamercommissie Veenendaal Bijlagen: Bijlage A: Overzicht geraadpleegde documenten Bijlage B: Overzicht geïnterviewde personen Bijlage C: Rapportage: Vergelijk en leer Bijlage D: Aanzet sturingskader Bijlage E: Bestuurlijke reactie op rapportage 2

4 1 ONDERZOEKSOPZET EN AANPAK In dit eerste hoofdstuk wordt de doel- en vraagstelling van het onderzoek uiteengezet, het normenkader waar de onderzoeksbevindingen aan zijn getoetst gepresenteerd en is de gehanteerde aanpak verwoord. 1.1 DOEL- EN VRAAGSTELLING Doel van het onderzoek is inzicht geven in wijze waarop de gemeente Veenendaal zich voorbereidt op de decentralisaties op het sociale domein en in welke mate en op welke wijze de gemeenteraad invulling geeft aan zijn kaderstellende en controlerende rol. Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd: a. Heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? En zo ja, welke kaders zijn gesteld? b. Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? c. Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraad in 2011, 2012 en 2013 informatie verstrekt ten aanzien van de voortgang in de voorbereidingen op de decentralisaties? d. Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of (financiële) scenario s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad gewogen keuzes heeft kunnen maken? 1.2 NORMENKADER ALS MEETLAT De deelvragen zijn vertaald naar een normenkader, welke tijdens het onderzoek als meetlat heeft gefungeerd, waarlangs de onderzoeksresultaten zijn gelegd. De normen geven de door de Rekenkamercommissie Veenendaal de gewenste situatie weer. De Rekenkamercommissie is zich er terdege van bewust dat de toets aan de bevindingen heeft plaatsgevonden in een onderzoeksperiode waarin de voorbereidingen voortdurend in ontwikkeling zijn. Bovendien is de kaderstelling vanuit het Rijk nog niet voltooid (wetten zijn nog niet vastgesteld en onduidelijkheden rondom budgetten). In geval van een negatieve score, betekent dit derhalve niet dat bepaalde onderwerpen alsnog een plaats (kunnen) krijgen. Deelvraag Normen 1. Kaderstelling a. De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld ten aanzien van de voorbereiding op de decentralisaties. b. De kaderstelling omvat tenminste een inhoudelijk component (inhoudelijke doelstelling/gewenst maatschappelijk effect), procedureel component (wijze waarop beleids- en besluitvorming moet plaatsvinden) en een financieel component (financiële en personele middelen voor uitwerking beleid). 2. Stand van zaken a. Er is een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie voor de decentralisaties ingericht. 3

5 Deelvraag Normen b. Er is een helder en concreet projectplan (inclusief doelen, resultaten en planning) voor de decentralisaties opgesteld. 3. Informatievoorziening a. Het college en de gemeenteraad hebben met elkaar afspraken vastgelegd over frequentie en vorm van de informatievoorziening vanuit het college aan de gemeenteraad. b. De gemeenteraad neemt een kritische houding aan ten aanzien van de door het college verstrekte informatie. c. Er worden periodiek voortgangsrapportages opgesteld, waaruit de stand van zaken, risico s en beheersmaatregelen blijken. d. Door het college zijn aan de gemeenteraad verschillende varianten en/of scenario s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad is gevraagd om keuzes te maken. 1.3 AANPAK: ANALYSES VAN PAPIER AANGESCHERPT MET GESPREKKEN Het onderzoek is gestart met een analyse van landelijke en lokale documenten betreffende de decentralisaties op het sociale domein. 2 Ter aanscherping en nadere invulling van het beeld dat uit deze documentenanalyse is ontstaan zijn in juni 2013 enkele interviews gehouden met sleutelpersonen rondom het thema decentralisaties. 3 Op basis van deze analyses is een notitie van feitelijke bevindingen opgesteld, welke is voorgelegd voor ambtelijk wederhoor. De Rekenkamercommissie heeft op grond van deze bevindingen haar conclusies en aanbevelingen verwoord. De integrale rapportage is voor bestuurlijk wederhoor voorgelegd aan het college van Veenendaal. De reactie is opgenomen als bijlage E van deze notitie. 2 Zie bijlage A voor de geraadpleegde documenten. 3 Zie bijlage B voor de geïnterviewde personen. 4

6 2 DRIE DECENTRALISATIES OP HET SOCIALE DOMEIN: REIKWIJDTE EN IMPACT Gemeenten krijgen de komende jaren bevoegdheden, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein, verpakt in drie decentralisaties: decentralisatie jeugdzorg, decentralisatie begeleiding en persoonlijke verzorging (AWBZ) en de invoering van de Participatiewet. De materie is zeer complex en binnen gemeenten, zo ook binnen de gemeente Veenendaal, bestaat behoefte aan overzicht; wat gaat er wanneer gebeuren en wat betekent dat voor gemeenten en voor haar burgers? In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte en impact van de decentralisaties op een compacte wijze gepresenteerd. 2.1 JEUGDZORG PER 1 JANUARI 2015 VOLLEDIGE GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De gemeente Veenendaal is thans op grond van de Wmo verantwoordelijk voor preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en voor ouders met problemen met opvoeden. Deze preventie gerichte ondersteuning vindt grotendeels plaats vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Met de decentralisatie jeugdzorg krijgen gemeenten per 1 januari 2015 de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg. De gemeente Veenendaal wordt daarmee verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdzorgplus, jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-lvb). Hieronder wordt per type jeugdzorg toegelicht waar de verantwoordelijkheden thans zijn belegd en hoe de financiering is georganiseerd. a. Provinciale jeugdzorg Het recht op jeugdzorg voor jongeren tot en met 18 jaar en hun ouders/verzorgers, met ernstige opgroei- en opvoedproblemen die niet kunnen worden geholpen via algemene voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs, JGZ of maatschappelijk werk). De provincie is conform de huidige Wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende zorg bij aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp. Daarnaast is de provincie, door het in stand houden van een Bureau Jeugdzorg, belast met de toegang tot de jeugdzorg (ook wel indicatiestelling genoemd), de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en het instellen van een advies- en meldpunt kindermishandeling. De provincie ontvangt hiervoor een doeluitkering van het Rijk. - Jeugdbescherming Onvrijwillige hulpverlening op grond van een door de kinderrechter (civielrecht) uitgesproken maatregel, waardoor het ouderlijk gezag wordt beperkt of ontnomen. Dit omdat er sprake is van een ernstige bedreiging voor het kind vanwege mishandeling of verwaarlozing, van een ernstige wetsovertreding door minderjarigen of als het ouderlijk gezag ontbreekt. - Jeugdreclassering Toezicht, begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit (strafrecht). Dit wordt uitgevoerd door de Bureaus Jeugdzorg in opdracht van de raad voor de kinderbescherming, de officier van justitie of de kinderrechter. - JeugdzorgPlus Gedwongen opname, (gesloten) verblijf en gedwongen behandeling voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, maar zonder strafrechtelijke veroordeling. JeugdzorgPlus instellingen bieden een intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdzorg die start met een rechterlijke machtiging tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. 5

7 b. Jeugd-GGZ Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 0 tot 18 jaar (soms tot 23). De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen angststoornissen, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen). Indicatiestelling wordt uitgevoerd door Bureaus Jeugdzorg, CIZ (voor jeugd-ggz langdurig verblijf) en huisarts. Jeugd-GGZ wordt uitgevoerd door Jeugd-GGZ organisaties en wordt betaald via de zorgverzekeringswet. c. Jeugd-LVB Biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking, met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid en aan zwakbegaafde jeugdigen (IQ van 70 tot 85) met ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen. Jeugd-LVB betreft AWBZ-zorg en indicatiestelling wordt uitgevoerd door het CIZ. AWBZ-zorg wordt betaald via de AWBZ. Ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn nog twee belangrijke aspecten te benoemen: samenwerking en financiën, we gaan daar hieronder nader op in: a. Samenwerking Voor de goede uitvoering van een aantal taken wordt door het Rijk noodzakelijk geacht dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken. Zie ook paragraaf 2.4. Het gaat dan om de taken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp en het organiseren van een meldpunt voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenwerking voor deze taken is dan ook neergelegd in de concept Jeugdwet. De noodzaak om voor deze taken de bovenlokale samenwerking bij wet te regelen vloeit voort uit het feit dat alleen via bovenlokale samenwerking gewaarborgd kan worden dat er overal en altijd capaciteit voorhanden is om kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp te kunnen uitvoeren. Bovendien is bovenlokale samenwerking noodzakelijk om een voldoende geografische dekking van het stelsel van meldpunten te kunnen waarborgen. b. Financiën Op het moment dat de budgetten overgaan, zal er een besparing worden ingeboekt. Het huidige regeerakkoord spreekt over een extra korting van 150 miljoen (met een ingroei in 2015 en 2016), bovenop de door het vorige kabinet aangekondigde korting van 300 miljoen. De totale korting komt daarmee op circa 15% van het totale budget. Op dit moment ontvangen provincies volgens een verdeelsleutel budgetten van het Rijk voor de provinciale jeugdzorg. De provincies financieren hiermee de Bureaus Jeugdzorg (welke belast zijn met de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering) en aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp. Het ministerie heeft aan het SCP en onderzoeksbureau Cebeon opdracht gegeven om tot een nieuw verdeelmodel te komen. Voor 2015 wordt de verdeling gebaseerd op het daadwerkelijke historische gebruik in 2011 en De gegevens over aantallen cliënten per zorgvorm worden ontsloten via de jeugdzorgmonitor/lokale jeugdspiegel van het CBS. Vanaf 2016 is een objectief model mogelijk, waarbij de verdeling is gebaseerd op objectieve factoren van gemeenten. In de meicirculaire is per gemeente het toekomstige jeugdzorgbudget opgenomen. Er is beoogd om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven, maar in de meicirculaire van 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend op basis van de meest recente gegevens en de nog te nemen besluiten. Bij het te verdelen bedrag is in de circulaire voorzichtigheidshalve uitgegaan van het laagste scenario (met de hoogste kortingsbedragen en de laagste groeipercentages). Het budget van Veenendaal is geraamd op ,- 6

8 2.2 DELEN VAN DE AWBZ MET INGANG VAN 2015 HERVORMD ONDER WMO Met ingang van 2015 zal de AWBZ ingrijpend worden hervormd. Met de decentralisatie van de AWBZ worden extramurale begeleiding en extramurale persoonlijke verzorging 4 geschrapt uit de AWBZ en in een andere vorm bij de Wmo ingevoegd. We lichten beide vormen hieronder kort toe: Extramurale begeleiding valt uiteen in ambulante begeleiding, dagbesteding en kort verblijf. a. Ambulante begeleiding: Het gaat hier om de ondersteuning (praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer) van een diverse groep mensen. Mensen met een verstandelijk, lichamelijke en zintuigelijke handicap, dementerende ouderen en mensen met ggzproblematiek. Doel van deze begeleiding is om zelfredzaamheid te bevorderen en zo opname of verwaarlozing te voorkomen. Voorbeelden van begeleiding zijn: woonbegeleiding, gezinsondersteuning, dagbesteding voor verstandelijk beperkten, logeerhuizen, sport voor verstandelijk beperkten, vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten. b. Dagbesteding: Dit gaat over de activiteiten voor mensen met een ernstige beperking en welke nu vergoed worden via de AWBZ. Dit kan van alles zijn, waaronder het maken van schilderijen, in- en uitpakwerk, werken in een tuinderij, koken, etc. Ook het vervoer, waarmee de cliënt wordt vervoerd naar de dagbestedingslocatie, wordt overgeheveld naar de Wmo. c. Kort verblijf: Het logeren in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingstehuis voor maximaal drie etmalen per week. Het verblijf is te karakteriseren als logeren ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling voor het grootste deel van de week. Tijdens het kortdurend verblijf kan er geen sprake zijn van behandeling. Bij extramurale persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voorbeelden van persoonlijke verzorging zijn hulp bij het wassen of douchen, hulp bij uiterlijke verzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken, hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen), hulp bij medicijngebruik of kathetergebruik, etc. De inzet van de Wmo is om mensen zolang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving. Voor diegene die niet mee kunnen doen biedt de Wmo maatschappelijke ondersteuning. Kenmerkend voor de Wmo en de ondersteuning die geleverd wordt, is het compensatiebeginsel. Dit beginsel houdt in dat mensen zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van knelpunten in het meedoen. Burgers hebben binnen het compensatiebeginsel, in tegenstelling tot in de AWBZ, geen recht op zorg. Gemeenten hebben conform de Wmo de plicht om burgers te compenseren bij beperkingen die zij ervaren om mee te doen. De verwachting is dat de begeleiding en persoonlijke verzorging onder het compensatiebeginsel van de Wmo zullen vallen. Versobering AWBZ en huidige WMO Naast het directe effect dat de decentralisatie op het takenpakket van de gemeente Veenendaal heeft, hebben de versoberingen in de AWBZ en van de huidige Wmo een effect op de (financiële) opgave van de gemeente Veenendaal. Binnen de AWBZ zullen de intramurale 5 zorgzwaartepakketten worden afgebouwd. De verwachting is dat door de afbouw van de intramurale zorgzwaartepakketten een groter beroep op de extramurale zorg zal worden gedaan. Daarnaast wordt er op de huidige Wmo bezui- 4 Op 11 september 2013 is echter duidelijk geworden dat de staatssecretaris van Volksgezondheid overweegt de persoonlijke verzorging per 2015 onder te brengen bij zorgverzekeraars. Dit betekent dat persoonlijke verzorging mogelijk toch niet naar gemeenten wordt overgedragen. 5 Zorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 7

9 nigd, met name ten aanzien van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp wordt alleen toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. De korting bedraagt 40% op het huidige budget. Financiën Er bestaat een aantal factoren dat het voor nu lastig maakt om in te schatten wat de financiële kaders zijn voor gemeenten bij de uitvoering van de decentralisatie AWBZ. Op dit moment werken SCP en Cebeon aan een nieuw verdeelmodel voor de Wmo gelden. Daarnaast is het nog onduidelijk welk moment (peiljaar) het Rijk zal hanteren bij het berekenen van de budgetten voor de nieuwe taken. Tot slot zal de zorgvraag toenemen (zie hierboven). Het is thans onduidelijk wat de financiële consequenties zijn van deze groei in zorgvraag en of gemeenten daarvoor gecompenseerd worden. 2.3 PARTICIPATIEWET PER 2015 GEMEENTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Het kabinet Rutte-Asscher voert een nieuwe Participatiewet in en voegt de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De streefdatum voor inwerkingtreding was 1 januari 2014, maar is met het sluiten van het sociaal akkoord uitgesteld tot 1 januari Het kabinet wil mensen zo veel mogelijk laten participeren, bij voorkeur via een reguliere baan. Met de invoering van één regeling via de Participatiewet wordt beoogd mensen die nu aan de kant staan meer kansen te bieden. Meer kansen op regulier werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie. De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in. Een Wajong-uitkering is per 1 januari 2015 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken ( volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt, wordt herkeurd. Als uit de herkeuring blijkt dat de persoon over arbeidsvermogen beschikt, kan hij een beroep doen op de gemeente voor re-integratieondersteuning en/of een uitkering. Daarnaast veranderen per 1 januari 2015 de voorwaarden voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf beschutte werkplekken (werken onder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid. Op zo n werkplek kan iemand het wettelijke minimumloon verdienen. Tot slot geldt voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) het instrument loonkostensubsidie. Bij loonkostensubsidie compenseert de overheid de werkgever, die iemand in dienst neemt met een productiviteit van minder dan 80% van het minimumloon, voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon. Financiën Met de samenvoeging van de doelgroepen van de Wwb, de Wsw en de Wajong (met arbeidspotentieel) in de nieuwe Participatiewet neemt de gemeentelijke doelgroep in omvang toe. Mensen die momenteel nog klant zouden worden bij het UWV, zullen met de invoering van de Participatiewet immers door de gemeente worden opgepakt. Re-integratie- en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd en geleidelijk verminderd. Er wordt een 'efficiencykorting' toegepast op het participatiebudget, waardoor het subsidiebedrag per plek in de SW daalt naar ,- (dat was ,- per plek). 2.4 VOORZIENINGEN GEBRUIK IN VEENENDAAL Gemeente Veenendaal heeft laten onderzoeken hoeveel burgers er van welke voorzieningen gebruik maken. In de periode van het onderzoek (zomer 2011) waren er in Veenendaal unieke gebruikers van voorzieningen van 29 instellingen. Deze personen zijn verdeeld over huishoudens. De meeste voorzieningen bevinden zich in de sectoren Wmo (huishoudelijk hulp), Werk en Inkomen (bijstand, participatietraject), welzijn en werkvoorziening (WSW). Gemiddeld maken per huishouden 1,3 personen van één of meer voorzieningen gebruik. Voor personen en huishoudens die van meerdere 8

10 voorzieningen gebruik maken, geldt dat de combinatie bijstand en participatietraject veruit de meest voorkomende is RIJK WENST CONGRUENTE SAMENWERKINGSVERBANDEN OP DRIE DECENTRALISATIES De decentralisaties stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten: bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om de taken adequaat uit te voeren en deze integraal aan te bieden. Het kabinet is van oordeel dat de uitvoeringskracht van gemeenten in eerste instantie door middel van samenwerking dient te worden versterkt. De VNG heeft opgeroepen om vóór 31 mei met voorstellen te komen voor vormen van samenwerking op het sociale domein. 7 De VNG toetst de te vormen samenwerkingsverbanden aan de volgende criteria: a. de gekozen samenwerking heeft een schaal die efficiënt is en een samenhangend verzorgingsgebied kent (met het oog op de omvang van het aantal cliënten dan wel het aantal aanbieders); b. de gekozen samenwerking biedt voldoende basis voor goed toezicht op eventuele risico s; c. het voorkomen van witte vlekken, zodat een gemeente geen toegang zou hebben tot een samenwerkingsverband; d. een goede en stevige regie in de richting van en een goede relatie met grote maatschappelijke- en zorginstellingen; e. voldoende voortgang in de gekozen schaal en samenwerking. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat gestreefd wordt naar congruentie. Onder congruentie wordt verstaan dat gemeenten met dezelfde bestuurlijke partners samenwerken om de decentralisaties uit te voeren. Congruentie is onder meer van groot belang voor het leggen van dwarsverbanden tussen de afzonderlijke decentralisaties. Op 21 mei 2013 heeft het college van B&W van Veenendaal besloten om de intentie uit te spreken dat Veenendaal zich zal richten op de samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renswoude. Daarnaast zal Veenendaal, afhankelijk van het beleidsterrein of vraagstuk, bezien met welke (andere) gemeenten het beste kan worden samengewerkt, vanuit de optiek dat Veenendaal een scharnierfunctie heeft in de regio. Dit kan, vanuit deze scharnierfunctie, ook voor de Gelderse gemeenten in de regio Food Valley gelden. Tot slot, als het gaat om samenwerking, kiest het college voor een netwerkbenadering. De intentie van het college is voorgelegd aan de gemeenteraad en in zijn vergadering van 30 mei 2013 is deze intentie onderschreven. De Food Valley gemeenten 8 hebben per brief (d.d. 22 mei 2013) een gezamenlijke reactie ingediend bij de VNG waarin de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ wordt verduidelijkt. De gemeenten hebben een lijst opgesteld van vormen van begeleiding, ondersteuning en zorg, die is ingedeeld naar het niveau van uitvoeren (waar de zorg zal worden verleend). De uitvoering van onder meer de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, intensieve gezinsondersteuning en ambulante jeugdzorg zullen op gemeenteniveau worden belegd. De uitvoering van onder meer de jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, residentiele zorg en jeugdzorgplus zullen op regionaal, dan wel bovenregionaal niveau worden belegd. Ten aanzien van de organisatie (waaronder de inkoop), moet nog worden bezien op welk niveau dit zal plaatsvinden. 6 Voorzieningengebruik in Veenendaal. Een verkenning van de overlap en samenhang in gebruik. Panteia, juni De uitvraag van het VNG had slechts betrekking op de decentralisatie jeugd en AWBZ, omdat de VNG door haar betrokkenheid bij het vormen en functioneren van de 35 arbeidsmarktregio s reeds over voldoende informatie beschikte om een inventarisatie te maken van de stand van zaken van de samenwerkingsvormen op dat terrein. 8 Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 9

11 Ten aanzien van de decentralisatie AWBZ geldt dat beoogd wordt taken waar mogelijk op gemeenteniveau uit te voeren, dan wel te organiseren. De regionale samenwerking (met uitzondering van de gemeente Nijkerk) betreft ambtelijke samenwerking en omvat informatie- en kennisuitwisseling. Daarnaast wordt bekeken of gezamenlijke afspraken met aanbieders van gespecialiseerde vormen van ondersteuning voor kleine cliëntengroepen gewenst zijn (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop). 10

12 3 KADERSTELLING GEMEENTERAAD VEENENDAAL: DE BEVINDINGEN Door middel van kaderstelling door de gemeenteraad worden de normen en kaders vastgesteld voor het lokaal beleid en daarmee wordt het speelveld waarbinnen het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent, afgebakend. Onderzocht is of de gemeenteraad van Veenendaal kaders heeft gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk per norm (paragraaf) gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan. 3.1 DE GEMEENTERAAD HEEFT KADERS VASTGESTELD VOOR DE DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Tot juni 2013 zijn er vier stukken ter besluitvorming in de gemeenteraad van Veenendaal ingebracht, die kaders meegeven waarbinnen het college de voorbereidingen op de decentralisaties ter hand moet nemen. Allereerst is er op 20 december 2012 het Model Veenendaal vastgesteld. Model Veenendaal is een inhoudelijk model voor de inrichting van het sociale domein in Veenendaal, waarbinnen de afzonderlijke decentralisaties dienen te worden ingericht. Daarnaast is op 28 februari 2013 het Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief vastgesteld, dat betrekking heeft op de Participatiewet. Ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg zijn op 27 maart 2013 de visienotities Zorg voor jeugd in Veenendaal en Zorg voor jeugd in Food Valley vastgesteld. Tot slot is in het kader van de decentralisatie AWBZ door het college het beleidskader Begeleiding dichtbij vastgesteld. Door de val van kabinet Rutte I en het controversieel verklaren van de nieuwe Wmo, is dit beleidskader echter aangehouden en niet voor behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Met het kabinet Rutte II is de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging weer in gang gezet en is er een beleidskader Begeleiding en verzorging dichtbij opgesteld, welke in december 2013 voor behandeling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 3.2 KADERSTELLING OMVAT INHOUDELIJKE, PROCEDURELE EN FINANCIËLE COMPONENT a. Model Veenendaal In 2011 is een startnotitie Model Veenendaal opgesteld en vastgesteld door het college (8 november 2011). De startnotitie is daarna ter consultatie voorgelegd aan verschillende betrokkenen in Veenendaal, waaronder aanbieders en gebruikers van ondersteuning op de Wmo-beleidsconferentie, de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, het Wmo-forum, cliëntenraad W&I, bewonerscommissies en de diversiteitsraad. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het Model Veenendaal Het model is een richtinggevend model voor het sociale domein in Veenendaal, dat beoogt de ondersteuning van inwoners bij hun participatie effectief en financieel beheersbaar te maken en te houden. Het model geeft aan welke uitgangspunten en op welke wijze de gemeente het sociaal domein beoogt in te richten. Het benoemt de gewenste cultuurveranderingen en structuurwijzigingen. Model Veenendaal richt zich op de ondersteuning op de leefgebieden opgroeien en opvoeden, arbeidsparticipatie en inkomen, zelfredzaamheid thuis, en sociale participatie. De beoogde ondersteuning is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 9 a. Iedereen is naar vermogen maatschappelijk actief (van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij). b. We bieden ondersteuning aan inwoners waar nodig: licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet. Kortom, we zijn scherp aan de poort. c. Ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Dit vraagt om maatwerk ondersteuning, waarbij de inwoner centraal staat. 9 Deze uitgangspunten zijn niet nieuw, maar al benoemd in de programmaplannen jeugd en wijkzaken, het Wmo beleid , de notitie Iedereen actief over invulling van de Wet Werken naar Vermogen, de notitie Begeleiding dichtbij over invulling van de decentralisatie begeleiding, en het plan van aanpak Zorg voor Jeugd in FoodValley over een regionale aanpak van de transitie van jeugdzorg. 11

13 d. Ondersteuning wordt integraal op alle leefgebieden van de inwoner geboden. e. We voeren regie op de resultaten van ondersteuning. In de cirkel van ondersteuning is weergegeven welke vormen van ondersteuning de gemeente zal bieden en hoe deze toegankelijk zal worden gemaakt voor inwoners met ondersteuningsvragen. In de cirkel van ondersteuning staat de burger met zijn of haar eigen kracht centraal. Naarmate de hulpvraag uitgebreider en gespecialiseerder wordt, kan er achtereenvolgens een beroep worden gedaan op het sociale netwerk, maatschappelijke organisaties, algemene ondersteuning, het gemeentelijk loket en uiteindelijk gespecialiseerde hulp. Figuur 2: Cirkel van ondersteuning (Model Veenendaal, 2012) In de bijlage bij het Model Veenendaal worden de procedurele aspecten voor het realiseren van het Model in de praktijk geschetst. Tot slot bevat het raadsvoorstel zelf de financiële aspecten. Voor de realisering van het Model is geen apart uitvoeringsbudget. Uitvoering van de drie decentralisatieprojecten gebeurt vanuit de invoeringsbudgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. b. Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief Het concept Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie 2013: Iedereen actief is door het college op 9 februari 2012 vastgesteld en op 23 februari 2012 ter consultatie aan de raadscommissie aangeboden. Na het controversieel verklaren van de wet Werken naar Vermogen en de ontwikkelingen nadien, is het beleidskader aangepast. Op 28 februari 2013 is de herziende versie goedgekeurd door de gemeenteraad. Het beleidskader omvat de strategische visie en ambitie van de gemeente Veenendaal op het gebied van re-integratie, arbeidsmarktbeleid, volwasseneneducatie en inburgering. Het geeft tevens richting aan de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van de afdeling Publieksdiensten. In het beleidskader is de volgende visie geformuleerd: Iedereen werkt, leert of is maatschappelijk actief. De burger toont eerst zijn eigen verantwoordelijkheid voordat hij een overheidsvoorziening aanvraagt. Werk gaat boven een inkomensvoorziening. Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Samengevat: iedereen actief en mensen die min- 12

14 der kunnen, werken naar vermogen. Voor de uitwerking van de visie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Ondersteuning waar nodig (licht en algemeen als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet). b. Iedereen is naar vermogen actief (van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij). c. We werken binnen de beschikbare financiële ruimte van het Participatiebudget. d. Ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. e. Ondersteuning wordt integraal op alle leefgebieden van de inwoner geboden. f. We voeren regie op de resultaten van ondersteuning. g. We gaan zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur van IW4. c. Visienotities Zorg voor jeugd Op 27 maart 2013 heeft de gemeenteraad een lokale- en een regionale visie zorg voor jeugd vastgesteld. - Visienotitie Zorg voor jeugd in Veenendaal (1 februari 2013) In deze notitie is uitgewerkt vanuit welke visie de gemeente Veenendaal de zorg voor haar jeugd vanaf 2015 vorm geeft. De gemeente Veenendaal hanteert in de notitie de volgende visie op jeugdzorg: Kinderen en jongeren waarbij sprake is van tijdelijke of chronische problematiek ontwikkelen zich tot volwassenen die naar hun mogelijkheden maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze visie is vertaald in de volgende zeven ankerpunten: a. Thuis! De jongeren die gebruiken maken van zorg, moeten zoveel mogelijk thuis blijven wonen. b. Mogelijkheden! In een gezin waar zorg voor jeugd nodig is, wordt gezocht naar de aanwezige of te ontwikkelen eigen krachten die oplossingen bieden voor knelpunten. c. Toegankelijk! Het kind of gezin dat ondersteuning nodig heeft, moet kunnen rekenen op een snelle inzet van die ondersteuning. d. Veilig! In het belang van jeugdigen worden ouders die geen begeleiding willen, gemotiveerd, aangespoord en eventueel gedwongen om mee te werken. e. Samen! Samenwerking voor een goede zorg op jeugd vindt plaats op verschillende niveaus en tussen verschillende betrokkenen. f. Kwaliteit! Daar waar begeleiding, ondersteuning en zorg door professionals geboden wordt, moeten jeugdigen en ouders kunnen rekenen op kwaliteit. g. Financieel beheersbaar! Kosten van de zorg moeten zoveel mogelijk in de hand worden gehouden. Budgettaire kaders dienen van tevoren duidelijk te zijn. In de notitie wordt voorts aandacht besteed aan de vervolgstappen die door de gemeente Veenendaal moeten worden genomen. Deze vervolgstappen zijn verdeeld in fasen. Elke fase wordt afgerond met een product, waarbij is aangegeven wanneer dit product dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. - Visie op zorg voor jeugd in FoodValley De regionale visie is in samenwerking met de overige zeven FoodValley gemeenten opgesteld ten aanzien van de gedeelde visie op de zorg voor jeugd en de verwachtingen met betrekking tot de regionale samenwerking. De regionale visie kan worden beschouwd als een uitwerking van het ankerpunt Samen! in de lokale visie. Daarbij wordt, op basis van de tijdens het opstellen van de visie beschikbare informatie, een overzicht gegeven van voorzieningen die de gemeenten lokaal, regionaal of bovenregionaal beogen uit te voeren (zie ook paragraaf 2.5). Als uitgangspunt voor samenwerking geldt dat de regionale samenwerking in dienst staat van de lokale situatie. De beoogde samenwerking kan zowel inhoudelijk, beleidsmatig alsook organisatorisch van aard zijn. 13

15 De gemeenschappelijke visie op de zorg voor jeugd luidt als volgt: Wij gaan de uitdaging aan om de zorg zo vroeg en dichtbij mogelijk, zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Daarbij staat het gezin (de opvoedsituatie) centraal. Het is onze ambitie dit als uitgangspunt te nemen en te houden. Met andere woorden: gezinnen zijn verantwoordelijk en worden door ons in staat gesteld deze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. 3.3 NORMEN KADERSTELLING GETOETST AAN DE BEVINDINGEN Bovenstaande bevindingen worden in onderstaand schema afgezet tegen het normenkader. Wordt aan een norm voldaan, dan is het oordeel een +, wordt gedeeltelijk aan de norm voldaan, dan is het oordeel een +-, en wordt niet aan een norm voldaan, dan is het oordeel een -. In geval van een negatieve score, betekent dit niet dat bepaalde onderwerpen alsnog een plaats (kunnen) krijgen. Normen Bevindingen Oordeel a. De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld ten aanzien van de voorbereiding op de decentralisaties. Er zijn vier stukken ter besluitvorming ingebracht en vastgesteld door de gemeenteraad van Veenendaal, namelijk Model Veenendaal, Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie, en een lokale en regionale visienotitie Zorg voor jeugd. Deze stukken vormen kaders voor het brede sociale domein (Model Veenendaal), alsmede specifieke kaders voor de decentralisatie jeugdzorg en Participatiewet. Voor de decentralisatie AWBZ is (nog) geen stuk ter besluitvorming bij de gemeenteraad ingebracht, in verband met de val van kabinet Rutte I en het controversieel verklaren van de nieuwe Wmo. +- b. De kaderstelling omvat tenminste een inhoudelijk component (inhoudelijke doelstelling/gewenst maatschappelijk effect), procedureel component (wijze waarop beleidsen besluitvorming moet plaatsvinden) en een financieel component (financiële en personele middelen voor uitwerking beleid). Met de vaststelling van de nota s heeft de gemeenteraad richting gegeven aan de gewenste inrichting van het brede sociale domein, de toekomstige zorg aan jeugdigen en visie en ambitie op het gebied van re-integratie, arbeidsmarktbeleid, volwasseneneducatie en inburgering (inhoudelijk component). Daarnaast wordt in de raadsvoorstellen ook aandacht besteed aan de aanpak/uitvoering. In het raadsvoorstel Model Veenendaal wordt expliciet benoemd dat in het geval met betrekking tot de projecten kaderstellend beleid wordt ontwikkeld, dan wel sprake is van nieuwe budgetten/wijziging van de inzet van bestaande budgetten, de gemeenteraad wordt gevraagd om hierover een besluit te nemen. In het raadsvoorstel visienotitie Zorg voor Jeugd wordt dit in een planning geconcretiseerd door aan te geven wanneer de gemeenteraad gevraagd wordt om een besluit te nemen. In het raadsvoorstel beleidskader Werk, Inkomen en Participatie wordt niet geëxpliciteerd wanneer de gemeenteraad aan zet is (procedureel component). In het +- 14

16 Normen Bevindingen Oordeel raadsvoorstel wordt aangegeven dat dit terugkomt wanneer de beleidsvoornemens van het kabinet nader zijn uitgewerkt (inclusief het totale budget). Tot slot worden de eventuele kosten gemoeid met de uitvoering uiteengezet. Dit is bij het beleidskader Werk, Inkomen en Participatie niet het geval (financieel component). 15

17 4 STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIES IN VEENENDAAL; DE BEVINDINGEN Hoewel de juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisaties nog niet duidelijk zijn bereiden gemeenten zich voor op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Onderzocht is wat de stand van zaken is in de voorbereidingen op de decentralisaties. De bevindingen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd, waarna een toets plaatsvindt in hoeverre aan de norm wordt voldaan. 4.1 ER IS EEN BESTUURLIJKE- EN AMBTELIJKE PROJECTORGANISATIE INGERICHT a. Decentralisatie jeugdzorg De wethouders sociaal domein van de Regio FoodValley hebben besloten de voorbereiding van de decentralisatie jeugdzorg gezamenlijk ter hand te nemen. De samenwerking tussen de gemeente Veenendaal en de andere FoodValley gemeenten is gebaseerd op het principe "lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet". De FoodValley gemeenten hebben met het vaststellen van het Plan van Aanpak 'Zorg voor jeugd in FoodValley' formeel ervoor gekozen om in het proces naar 1 januari 2015 met elkaar samen te werken. De regionale projectorganisatie kan schematisch als volgt worden weergegeven: De projectstructuur bestaat uit de volgende spelers: - De Bestuurlijke Stuurgroep is de bestuurlijk opdrachtgever van het project. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders van de FoodValley gemeenten en bewaakt de bestuurlijke integraliteit van het project en adviseert colleges van de deelnemende gemeenten. De portefeuillehouder van Ede is de coördinerend bestuurlijk opdrachtgever. - De Ambtelijke Regiegroep is de ambtelijk opdrachtgever voor het project. De ambtelijke regiegroep bestaat uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De ambtelijke regiegroep bewaakt de integraliteit van het project binnen de kaders van de opdracht van de deelnemende gemeenten. De gemeentesecretaris van Veenendaal is coördinerend ambtelijk opdrachtgever. - De Projectgroep Transitie Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, sturing en uitvoering van de opdracht. De projectleiding en de projectgroep leden zijn aangewezen door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. De projectleiding wordt verzorgd door de gemeenten Ede en Veenendaal. 16

18 Daarnaast kent de decentralisatie jeugdzorg ook een lokale projectorganisatie. Deze projectorganisatie is op dezelfde wijze vormgegeven als de lokale projectorganisatie van de decentralisatie AWBZ (zie hieronder). Decentralisatie AWBZ Na het controversieel verklaren van de decentralisatie begeleiding is de projectorganisatie on hold gezet. Na het bekend worden van de decentralisatieplannen van kabinet Rutte II is het project herstart. De projectopdracht en het projectplan is herzien en vastgesteld door het college van B&W (zie hierna), waarin de volgende lokale projectorganisatie is uitgelijnd: Daarnaast vindt regionale samenwerking (met uitzondering van de gemeente Nijkerk) plaats rondom de decentralisatie AWBZ. De samenwerking betreft ambtelijke samenwerking en omvat informatie- en kennisuitwisseling. Daarnaast wordt bekeken of gezamenlijke afspraken met aanbieders van gespecialiseerde vormen van ondersteuning voor kleine cliëntengroepen gewenst zijn (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop) (zie ook paragraaf 2.5). Decentralisatie Participatiewet De voorbereidingen op de Participatiewet bereidt de gemeente Veenendaal voor samen met gemeenten Renswoude, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug; gemeenschappelijke regeling IW4 en IW4 Beheer NV. 17

19 De intergemeentelijke stuurgroep fungeert als schakel tussen het bestuurlijke en ambtelijke domein. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de samenstelling van de stuurgroep (wethouders, afdelingsmanager, adjunct-directeur, projectleider en directeur gemeenschappelijke regeling IW4). De stuurgroep heeft tot taak om beleidsoverwegingen die de aard en het doel van het project bepalen synchroon en afgestemd plaats te laten vinden. De verbinding tussen de intergemeentelijke stuurgroep en de stuurgroep gemeenschappelijke regeling IW4 wordt gelegd door de wethouders i.c. bestuursleden van de gemeenschappelijke regeling en de algemeen directeur IW4. In fase 1 en 2 (zie paragraaf 4.2, onderdeel c) zal de Intergemeentelijke Stuurgroep meer direct sturing geven aan het proces en de Stuurgroep GR IW4 zal iets meer op afstand opereren. De werkgroepen worden geleid door de projectleider. De projectleider bewaakt het proces (planning), integraliteit en onderlinge samenhang van de op te leveren producten. De werkgroep ontwikkelt, op basis van door de colleges van de deelnemende gemeenten en de stuurgroep vastgestelde visie en uitgangspunten een nieuw beleid als voorbereiding op een nieuwe decentralisatie op sociale zekerheidsgebied. 4.2 ER IS EEN HELDER EN CONCREET PROJECTPLAN VOOR DE DECENTRALISATIES INGERICHT a. Decentralisatie jeugdzorg De FoodValley gemeenten hebben een plan van aanpak Zorg voor jeugd in FoodValley opgesteld. Op 6 mei 2012 hebben de wethouders van de FoodValley gemeenten het plan van aanpak vastgesteld. Het beoogde doel is als volgt omschreven. De transformatie van de zorg voor jeugd heeft finaal als doel om de ondersteuning van jongeren en gezinnen die dit nodig hebben te verbeteren. Daarvoor is het nodig dat het stelsel van voorzieningen voor de zorg voor jeugd beter gaat functioneren. Daarnaast wordt als belangrijkste maatschappelijk effect benoemd. De zelfredzaamheid van jongeren en ouders versterken en daarmee de groei van de vraag om (zware) zorg terug te dringen. In het stappenplan is opgenomen op welke momenten het college en de gemeenteraad besluiten nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de visievorming en de organisatie van de zorg voor jeugd. Daarnaast heeft de gemeente Veenendaal ook een lokaal plan van aanpak voor de decentralisatie jeugdzorg opgesteld. In dit projectplan komen zowel de lokale als de regionale activiteiten terug. In dit plan worden de verschillende fases uiteengezet die worden doorlopen, de beoogde resultaten en een planning. Het lokale plan van aanpak sluit aan bij de fases, beoogde resultaten en planning zoals in 18

20 het Plan van Aanpak Zorg voor Jeugd in FoodValley bepaald is. Op dit moment bevindt gemeente Veenendaal zich in fase 2: ontwerp en voorbereiding op de stelselwijziging. Fase Initiatieffase: formuleren projectopdracht (juli 2012) Fase 1: visievorming op inhoud en samenwerking (juli december 2012) Fase 2: ontwerp en voorbereiding op stelselwijziging (januari december 2013) Fase 3: implementatie (januari december 2014) Fase 4: realisatiefase (juli 2014 januari 2015) Afrondingsfase (januari juni 2015) Op te leveren producten (resultaten) *Nulbeeld *Plan van aanpak (FoodValley) *Projectopdracht en plan (Veenendaal) *Regionaal en lokaal visiedocument *Participatie- en communicatieplan *Verkenning/risicoanalyse *Vierjarig beleidskader *Concept organisatie nieuwe stelsel *Implementatieplan *Herontwerp de Twyn *Definitief ontwerp van het nieuwe stelsel *Financiële kaders zijn door de gemeenteraad bepaald *Startdocument subsidierelaties/aanbesteden/contractfinanciering Transformatieplan *Subsidieverordening/aanbestedingsprocedure *Monitorplan *Evaluatierapport *Controle procedures b. Decentralisatie AWBZ In Veenendaal was het project Begeleiding van AWBZ naar Wmo gestart om deze decentralisatie voor te bereiden. Ook was er een beleidskader Begeleiding dichtbij 10 vastgesteld door het college. Door het nieuwe kabinet is de decentralisatie uitgebreid met de functie verzorging, is de bezuinigingstaakstelling verzwaard en is de invoeringsdatum verschoven. Hierdoor was aanpassing van de oorspronkelijke projectopdracht en plan van aanpak nodig. Inmiddels is er een nieuwe projectopdracht Begeleiding en verzorging van AWBZ naar Wmo en plan van aanpak vastgesteld door het college van B&W (juli 2013) en ter kennisname toegestuurd aan de gemeenteraad. De beoogde doelstellingen zijn als volgt omschreven: 1. Inwoners met matige tot ernstige beperkingen worden per 2015 zodanig bediend vanuit de Wmo dat zij meer participeren in de samenleving. De ingezette ondersteuning is gericht op het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving. 2. De groei van de vraag naar begeleiding en verzorging wordt verminderd, doordat eerder en steviger wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. 3. Inwoners met matige tot ernstige beperkingen weten wat zij zelf kunnen doen ter compensatie van hun beperking, maar weten ook de weg naar gemeentelijke ondersteuning te vinden. Daar worden zij goed en efficiënt geholpen. Het project Begeleiding en verzorging van AWBZ naar Wmo kent drie fases: een beleidsvormende fase, een implementatiefase en een uitvoerings- en nazorgfase. Per fase zijn de te behalen resultaten en een planning opgenomen. Conform onderstaande planning zou gemeente Veenendaal zich thans in fase 2 bevinden: uitwerking en implementatie, maar door de val van het kabinet Rutte I heeft het 10 Een notitie waarin na overleg met het Wmo-forum en aanbieders een visie is ontwikkeld op de gewenste structuur en aanbod voor ondersteuning van kwetsbare burgers. 19

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN

OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN OVERZICHTSRAPPORTAGE VERGELIJK EN LEER ONDERZOEK IN 7 GEMEENTEN Juli 2013 SeinstravandeLaar B.V. drs. Stan van de Laar Willemijn Smit MA LLM Karin Lagendijk MSc SEINSTRAVANDELAAR

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op jeugdzorg in Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd 2.0 Samenwerking op in Zuidoost-Brabant Versie 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 H.1 Dagbehandeling en behandeling met verblijf... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Inhoudelijk toekomstperspectief...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie