Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling"

Transcriptie

1 Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg

2 Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote verandering in het maatschappelijk domein. Drie grote decentralisaties of transities staan in het sociaal domein op het programma: de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), de overgang van Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele Zorg voor de jeugd. Hiermee en met de huidige taken uit de Wwb en Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan de burger. Het doel van de drie transities is het sociaal domein betaalbaar en doelmatig te maken. Er is een duidelijke en algemeen onderkende noodzaak om de groei in de uitgaven van de sociale zekerheid, AWBZ en de Jeugdzorg te doorbreken. Dat is ook noodzakelijk om deze terreinen op langere termijn betaalbaar te houden. Daarnaast is de verwachting dat de Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en een deel van de sociale zekerheid efficiënter en effectiever kunnen worden door inhoudelijke en bestuurlijke taken te bundelen bij de lokale overheid. De drie decentralisaties kunnen niet los van elkaar worden gezien. Er is niet alleen een sterke samenhang maar ook overeenkomst in doelstellingen ondersteuning voor de minder redzame burger en bevordering participatie - en er is veel overlap in doelgroepen. Als gemeente krijgen we hiermee de kans een ontkokerd lokaal stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van de burger. Vanwege de sterke verbinding tussen de drie operaties hebben we ervoor gekozen een integraal plan van aanpak voor de drie decentralisaties aan u voor te leggen. Projectdoelstelling Doel van dit document is de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad overzicht en inzicht te geven in de inhoudelijke achtergronden van de transities. Omdat het een uitgebreide en ingewikkelde operatie betreft willen we de verschillende informatiestromen bundelen en bereiken dat een ieder beschikt over dezelfde informatie die duidelijk en overzichtelijk is. Daarnaast vinden we het belangrijk inzicht te geven in het proces waarbinnen de transities zich afspelen, de bestuurlijke keuzes waar u voor staat en de grote financiële gevolgen die de drie transities met zich meebrengen. Het document wat nu voor u ligt is niet af, maar blijft in ontwikkeling. We vullen het voortdurend aan met actuele informatie. Samenwerking Omdat de transities complex en veelomvattend zijn werken we samen met de gemeenten in de regio Alkmaar. Samenwerking met de regio betekent kennisdeling, kwaliteits- en efficiencyvoordelen, uniformiteit naar regionale partners en gelijkheid voor de inwoners van de regio. Regionale samenwerking geven we vorm vanuit het uitgangspunt dat voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burger worden geleverd. Dus lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. Daarbij gaat het er om dienstverlening zoveel mogelijk dichtbij en op maat uit te voeren, maar wel op een efficiënte wijze. In de praktijk betekent dit dat we veel zaken regionaal zullen organiseren en lokaal inzetten en uitvoeren. Leeswijzer Het document kent vier delen. Doordat de drie decentralisaties op het sociale domein zo met elkaar verweven zijn, is het belangrijk om deze integraal te benaderen. Een heldere, eenduidige visie op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden om de decentralisaties te realiseren is dan ook onmisbaar. In het eerste deel van deze notitie gaan we in op een 2

3 algemene visie ten aanzien van de inwoners van onze gemeente. We bouwen hiermee voort op het in 2007 door de raad vastgestelde WMO-beleid waarin meedoen als kernwoord is gebruikt. In de andere drie delen gaan we achtereenvolgens in op de decentralisaties in de: 1. Wet werken naar vermogen 2. AWBZ 3. Jeugdzorg (Inclusief ontwikkelingen Passend Onderwijs) 3

4 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Projectdoelstelling... 2 Samenwerking... 2 Leeswijzer Visie Visie van de gemeente Bergen op maatschappelijke zaken De Piramide Achtergrond Landelijk beleid Demografische ontwikkelingen Conclusie Bestuurlijke opdracht: Probleemstelling Bestuurlijke invloed Projectfase (en) Initiatiefase Definitiefase Kaders en/of Randvoorwaarden Projectorganisatie Tijdsplanning Middelen (financiën) Beheersing van Risico s Financiële risico s Bestuurlijke risico s Organisatorische risico s Tijdsplanning Voortgangsbewaking en monitoring door Raad...16 Bijlagen bij deze startnotitie 4

5 Startnotitie drie decentralisaties 5

6 1. Visie Om de transities integraal te benaderen is het belangrijk met elkaar een visie op maatschappelijke zaken te ontwikkelen. Het reeds eerder door de raad vastgestelde Wmobeleidsplan geeft daartoe richting en wordt onderbouwd via het zogenaamde piramidemodel (zie hieronder). 1.1 Visie van de gemeente Bergen op maatschappelijke zaken Onze gemeenschappelijke visie op het gebied van maatschappelijke zaken luidt als volgt: We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Dit betekent dat de lijn die is ingezet toen de gemeente Bergen verantwoordelijk werd voor de Wmo (op 1 januari 2007) verder wordt doorontwikkeld. Bij deze visie hanteren wij de volgende kernwaarden: 1. Zelfredzaamheid: Vermogen het leven in te richten zonder dat hulp van anderen nodig is, zowel fysiek (lichamelijke verzorging) als sociaal (deelnemen en welbevinden). Als gemeente faciliteren we de zelfredzaamheid van onze inwoners. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat burgers zelf (of door anderen) eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door te stimuleren, informeren en coördineren. 2. Betrokken: Burgers hebben aandacht voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. Zo ontstaat wederkerigheid en zelfredzaamheid. Als gemeente faciliteren we de onderlinge betrokkenheid en zorgen we voor toegankelijke ondersteuning indien nodig. 3. Ontplooiing: Het bevorderen dat inwoners (weer) meedoen aan de samenleving. Dit wil zeggen dat we mensen bewegen en stimuleren (weer) zelfredzaam te zijn. Hiermee wordt niet bedoeld het bevorderen van intellectuele intelligentie maar het gaat om beweging (terug) naar zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Burgers nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid, hebben een actieve houding en zorgen voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving. 1.2 De Piramide Bovenstaande visie leidt tot een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen burgers, gemeente en professionele instellingen. Steeds meer is de koers van de overheid dat inwoners een eigen huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Verder hebben burgers verantwoordelijkheid naar anderen in hun omgeving. Om dit voor burgers mogelijk te maken biedt de gemeente (zo nodig) aanvullende ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in drie niveaus onderverdeeld. Afhankelijk van de mate waarin een persoon kwetsbaar is, heeft de gemeente verschillende taken en verantwoordelijkheden. De onderstaande piramide maakt dat inzichtelijk. 6

7 De 0 e lijnondersteuning De gemeente is verantwoordelijk voor het scheppen van de basis van het lokale zorgstelsel. Dit wordt ook wel 0 e lijn genoemd. Taak van de gemeente is het faciliteren van informele netwerken en algemene (collectieve) voorzieningen. De schaal is die van de eigen wijk of buurt. Gedacht kan worden aan buurtcentra en brede scholen. De gemeente vertrouwt op de eigen kracht van haar burgers en de kracht van haar sociale netwerken. Het basisniveau van voorzieningen wordt onder andere gewaarborgd in het Wmo beleid en het accommodatiebeleid. De gemeente is in de basis van de piramide bescheiden en op afstand aanwezig. Zij laat het initiatief zoveel mogelijk over aan actieve burgers, ondernemers, bewonersgroepen en verenigingen. Waar nodig stimuleert de gemeente de inzet voor anderen in de eigen wijk of buurt. Inzicht in georganiseerde en ongeorganiseerde verbanden en het aanbod van partnerorganisaties is noodzakelijk om een goede basis aan algemene voorzieningen te kunnen bieden. Het resultaat is een sociale kaart 1 van de gemeente Bergen. Als we het aanbod afzetten tegen de vraag (behoefte) van onze inwoners krijgen we zicht op de witte vlekken op het gebied van het sociaal maatschappelijk terrein en wordt duidelijk waar we als gemeente moeten aanvullen. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande (informele en formele) netwerken de kracht van de verschillende dorpskernen in onze gemeente. Daarmee versterkt de gemeente de eigen kracht van de burger en haar sociale netwerken. In de 0 e lijn mogen we ervan uit gaan dat burgers voor zichzelf zorgen en zich zo mogelijk inzetten voor anderen en hun omgeving. De gemeente faciliteert of vult aan waar nodig. 1 In een sociale kaart kunnen inwoners en hulpverleners de gegevens en een korte omschrijving vinden van het aanbod van dienstverleners en organisaties op het maatschappelijke terrein 7

8 De 1 e lijnondersteuning De 1 e lijnondersteuning (het lokale beleid) is de verbinding tussen de brede basis en de top. Voor kwetsbare doelgroepen is er kortdurende ondersteuning in de wijk en verwijzing naar specialistische of langdurige zorg (bijvoorbeeld in sociale teams) door de inzet van professionals. In deze 1 e lijn treffen we de expertise die nodig is om te bepalen of mensen hun probleem zelf kunnen oplossen, mensen in hun omgeving het probleem kunnen oplossen of dat ze daarbij professionele ondersteuning nodig hebben. De werkwijze van deze professionals is die van het gesprek (vraagverheldering). De professionals hebben verstand van alle leefgebieden, kennen de netwerken en voorzieningen in de wijk en kunnen kortdurende hulp bieden, zodat de meeste problemen direct opgelost kunnen worden. Zij verwijzen door naar de 0 e of 2 e lijn. In de 1 e lijn wordt kortdurende ondersteuning aangeboden die voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Iedere burger kan zonder doorverwijzing langs komen voor hulp. Ook kunnen deze professionals ondersteuning bieden bij het versterken van het eigen netwerk, bijvoorbeeld door het coördineren en stimuleren van Eigen Kracht Conferenties 2. De rol van de gemeente is in de 1 e lijnondersteuning groot. Zij faciliteert de accommodaties en is tevens regisseur. De gemeente zet multidisciplinaire sociale teams in de wijk in voor kwetsbare burgers. In zulke teams werken professionals samen die ieder een eigen specialisatie hebben. De een weet veel van inkomensondersteuning, de ander van opvoeding en een derde van een sociaal isolement bij ouderen. De teams zijn laagdrempelig en toegankelijk waardoor zij ook een signaalfunctie hebben. In 2012 zal de gemeente een plan ontwikkelen en voorbereidingen treffen met partnerorganisaties. In 2013 volgt de implementatie. De 2 e lijnondersteuning: In de top van de piramide vinden we de specialistische hulp en zorgverlening. Het gaat hier om intensieve langdurige ondersteuning voor kwetsbare burgers die er niet zelf uit kunnen komen, ook niet met hulp van de omgeving of door kortdurende hulp. Met langdurige ondersteuning bedoelen we ondersteuning die langer dan 6 maanden nodig is en zonder zicht op verbetering van de positie. Het gaat hier bijvoorbeeld om beschut werken, Jeugdzorg, intensieve thuiszorg of hulp bij verslaving. De problematiek van burgers kan zowel enkelvoudig als meervoudig zijn. We noemen dit de 2 e lijn. De specialistische en (vaak) langdurige ondersteuning zal onze gemeente zo veel als mogelijk dichtbij de burger en in de wijk organiseren. Dat is belangrijk omdat het in deze gevallen niet gaat om zorg voor haar meest kwetsbare burgers, maar om zorgen dat deze burgers blijven meedoen aan de samenleving. In de top van de piramide is de rol van de gemeente vaak financierder van de zorgverleners en re-integratiebureaus. Hieronder vallen ook de regionale afspraken met grote zorginstellingen en het Sw-bedrijf. De gemeente maakt met deze zorg- en welzijnsinstellingen prestatieafspraken. De gemeente zal steeds meer via benchmarking, aanbesteding of raamcontracten sturen op samenwerking tussen de instellingen en het voorkomen van overlap in het ondersteuningsaanbod. Om bij de visie aan te sluiten kan ook hier worden onderzocht wat onze lokale Goede Voorbeelden zijn. De gemeenteraad kan beslissen om specialistische zorg juist niet in te kopen bij grote instellingen om zoveel mogelijk recht te doen aan het uitgangspunt dat we lokaal doen wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. Differentiatie is dus mogelijk. 2 Eigen Kracht Conferentie is een instrument ontwikkeld in de Jeugdzorg, waarbij een probleemgezin mbv het eigen netwerk zijn problemen aanpakt. Dit succesvolle instrument wordt nu in enkele gemeenten ook voor volwassenen en binnen de WMO en Sociale zaken uitgeprobeerd. Zie voor meer informatie de bijlage Wat is Eigen Kracht? en de website 8

9 Andere uitgangspunten: de gemeente maakt gebruik van en faciliteert de bestaande organisaties/instellingen/ initiatieven die de zelfredzaamheid van inwoners in de dorpskernen bevorderen; inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande mogelijkheden in de dorpskernen. 2. Achtergrond In dit hoofdstuk leggen we kort het landelijk beleid uit rondom de drie decentralisaties en de Kanteling. Vervolgens schetsen we de demografische ontwikkelingen die van belang zijn voor deze ontwikkelingen. 2.1 Landelijk beleid Wet werken naar vermogen In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt een groter en dringender beroep op de cliënt gedaan om door leren en werken te participeren naar vermogen. De achterliggende visie hierbij is dat burgers die meedoen ook op de arbeidsmarkt gaan participeren en mede daardoor minder vaak een beroep zullen doen op (financiële) ondersteuning. Het Participatiebudget waarmee cliënten begeleid kunnen worden om (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk) weer sociaal actief te worden, wordt echter verminderd van in 2011 naar in 2012 en de prognose is dat het de komende jaren nog verder zal dalen. Dit heeft gevolgen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; er zullen minder middelen beschikbaar zijn om hen te begeleiden naar (vrijwilligers-)werk. Indien geen begeleiding gegeven wordt, valt te verwachten dat deze burgers (later) weer een extra beroep op maatschappelijke ondersteuning doen. In de Wwnv is het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen werkt: bij voorkeur bij een reguliere werkgever; hierbij is ondersteuning of begeleiding beschikbaar voor personen die dat nodig hebben; het instrument loondispensatie kan ingezet worden voor mensen die (nog) niet volledig zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. AWBZ 3 Verder wordt per 2014 de functie begeleiding geschrapt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Los van de demografische ontwikkelingen, zal het aantal burgers dat een beroep doet op maatschappelijke ondersteuning toenemen. Dat betekent dat begeleiding niet langer zal worden vormgegeven als een individueel recht op langdurige en onverzekerbare zorg. De functie begeleiding heeft als doel het bevorderen, het behouden of het vergroten van zelfredzaamheid. Begeleiding is het geheel van activiteiten voor cliënten met matige of ernstige beperkingen, die zonder deze begeleiding de kans lopen dat ze in een instelling terecht komen of verwaarloosd raken. Gedacht kan worden aan activiteiten als dagopvang of hulp bij de financiële administratie voor verstandelijk gehandicapten. De functie begeleiding is bedoeld voor: - dementerende ouderen die gebruik maken van de dagopvang - individuele begeleiding van mensen met een psychiatrische stoornis - mensen / kinderen met een lichamelijk en/of, verstandelijke handicap Vanaf 2013 wordt de gemeente al gedeeltelijk verantwoordelijk voor het invullen van de de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Het gaat dan met name om de nieuwe gevallen en 3 Begeleiding is het geheel van activiteiten voor cliënten met matige of ernstige beperkingen, die zonder deze begeleiding de kans lopen dat ze in een instelling terecht komen of verwaarloosd raken. U kunt hierbij denken aan dagopvang of hulp bij de financiële administratie voor verstandelijk gehandicapten. 9

10 voor mensen waarvan de AWBZ indicatie in 2013 afloopt. Daarnaast blijkt uit het regeerakkoord dat mensen met een IQ van boven de 70 geen recht meer hebben op AWBZgeïndiceerde gehandicaptenzorg en een beroep zullen doen op de Wmo. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor het kortdurend verblijf (respijtzorg), de clienondersteuning, inloop GGZ en het verstrekken van hulpmiddelen. Deze maatregelen worden volgens de huidige plannen van het kabinet per 1 januari 2013 ingevoerd. Jeugdzorg Het fundament in het huidige stelsel van hulp bij opvoeden en opgroeien is het recht op Jeugdzorg. De afgelopen jaren gaan er echter steeds meer geluiden op voor een nieuwe focus binnen de keten van opvoed- en opgroeihulp. De verschuiving van de focus houdt in dat ernaar wordt gestreefd om hulp en ondersteuning meer en meer flexibel, tijdelijk en in de eigen context, naar vraag aan te bieden. Termen zoals Wrap around care, herstel van het gewone leven en de Civil Society zijn steeds meer het uitgangspunt. Er wordt gepleit voor een stelsel waarbij de eigen opvoedcontext wordt versterkt, de kwaliteit van het gewone opvoeden centraal staat en eventuele hulp en ondersteuning binnen het gezin/systeem plaatsvindt. In september 2011 heeft de staatssecretaris van VWS aangegeven dat er een nieuwe wet komt ter vervanging van de Wet op de Jeugdzorg, namelijk de Wet zorg voor jeugd. In die nieuwe wet komen ook wetsonderdelen over de jeugd-ggz en de jeugd-lvg uit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. In dit nieuwe stelsel is de zorg voor jeugd en de financiering daarvan de verantwoordelijkheid van de gemeenten waar dat nu via de provincie is geregeld. In het regeerakkoord is hierover opgenomen: Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder Rijk, provincies, gemeenten, AWBZ en zorgverzekering valt. Vanaf 2017 geldt een efficiencykorting van 300 miljoen. Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd (in 2012 wordt daarvoor een voorstel gedaan) Door middel van sterkere drang via o.a. Jeugdzorg wordt deelname aan programma's voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gestimuleerd. Passend onderwijs De knelpunten in de Jeugdzorg en de onderwijszorg zijn vergelijkbaar, voor beide sectoren is een beweging naar de voorkant gewenst. Naar verwachting zal per augustus 2012 de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht zijn waarna schoolbesturen één jaar de tijd hebben om te gaan voldoen aan de zorgplicht. Deze zorgplicht verplicht schoolbesturen leerlingen te allen tijde een passende vorm van onderwijs aan te bieden dan wel daar naar toe te begeleiden. De samenwerkingsverbanden dienen met elkaar zorg te dragen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg in de regio. Met de decentralisatie van de Jeugdzorg krijgen gemeenten de taak een samenhangende zorgstructuur te realiseren die goed aansluit op basisvoorzieningen waar jeugdigen en ouders gebruik van maken waartoe in elk geval ook het onderwijs toe behoort. De Kanteling Eén van de belangrijkste vernieuwingen in de Wmo is de introductie van de compensatieplicht. Gemeenten zijn niet meer gebonden aan het verstrekken van een aantal omschreven voorzieningen, maar hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken over de manier waarop zij (individuele) burgers ondersteunen bij hun deelname in de samenleving. Gemeente zijn vrij om te bepalen hoe zij de beperkingen van burgers compenseren. Burgers kunnen geen recht op een voorziening meer claimen. De focus verschuift van het verstrekken van (individuele) voorzieningen naar: - Een brede vraagverheldering 10

11 - Zicht op wat kan iemand wel (met behulp van zijn eigen netwerk), en welke ondersteuning is daarbij nodig en welk resultaat moet worden bereikt - Een indicatie (in geval van algemene of individuele voorzieningen) - Overeenstemming over maatschappelijke ondersteuning (in het eigen netwerk, door vrijwilligers en door professionals, algemeen of individueel) Door een andere aanpak van de compensatieplicht is er sprake van een kanteling. Kantelen gaat verder dan het anders inrichten van de Wmo dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat nadrukkelijk ook over een nieuw samenspel met burgers en partnerorganisaties. 2.2 Demografische ontwikkelingen De belangrijkste demografische vraagstukken voor Bergen zijn de ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen). De volgende demografische informatie is bekend: Eind 2010 telde Bergen inwoners, waarvan 23% jongeren en 23% ouderen. Het aantal jongeren (personen in de leeftijdscategorie 0-22 jaar) neemt de komende periode gestaag af met 15% of ruim jongeren in 2030 ten opzichte van De volwassenen (personen in de leeftijdscategorie jaar) nemen eveneens met 17% of personen in 2030 af. In Bergen woonden in 2010, ouderen. De groep ouderen (personen in de leeftijdscategorie jaar) is de enige groep die groeit en wel met 30% of personen in 2030 (bron: Primos 2009:, index 2010). Het aantal 75-plussers in onze gemeente neemt ook toe. In 2010 woonden in Bergen mensen van 75 jaar of ouder. In 2030 zullen dat naar verwachting mensen zijn. Er zullen daardoor ook meer ouderen komen die zorg nodig hebben, waaronder mensen met dementie. Het aantal dementerende ouderen verdubbelt in de periode 2010 t/m 2030 van 692 naar mensen 4. De babyboom na de oorlog leidt nu tot een vergrijzinggolf, die rond 2030/2040 zijn top zal bereiken. Er komen in de toekomst dus veel ouderen bij en deze ouderen blijven ook nog langer leven. Dat wordt ook wel de dubbele vergrijzing genoemd. Door bovenstaande demografische ontwikkelingen zal de vraag naar individuele ondersteuning toenemen. 2.3 Conclusie Het mag duidelijk zijn dat de decentralisaties en demografische ontwikkelingen het beroep op individuele ondersteuning vergroten. Op dit moment hebben wij echter beperkt zicht op het aantal mensen dat vanaf 2013 en 2014 een beroep zal doen op de (nieuwe) Wet Werken naar Vermogen, AWBZ en Jeugdzorg. Voor zover we dit nu wel weten, hebben wij dit opgenomen in de drie delen die over de afzonderlijke transities gaan. We zijn ons er van bewust dat het bij deze doelgroep niet gaat om lichte problematiek. Juist voor deze groep geldt dat de beperking vaak problemen of risico s met zich meebrengt op meerdere levensgebieden waaronder wonen, financiën, sociale contacten, overlast of criminaliteit. Het kabinet heeft voor de komende jaren ingrijpende bezuinigingen aangekondigd. De overheveling van de Wwnv, AWBZ en Jeugdzorg gaat in ieder geval gepaard met een landelijke decentralisatiekorting van 5%. Deze bezuinigingen raken ook de gemeenten. Hoe groot het bedrag precies is dat de gemeente Bergen ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties en straks overhoudt voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken is nog niet bekend. Het doel is wel om het beter te gaan doen voor minder geld. Dit alles betekent dat we als gemeente de maatschappelijke ondersteuning anders moeten organiseren. 4 Bron: horizononline 11

12 De decentralisaties hebben allemaal één centrale missie: ervoor zorgen dat burgers (veilig en gezond) kunnen participeren in de samenleving. De overheveling van taken naar gemeenten is niet bedoeld om slechts financieringsstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheden te verleggen. Ze zijn volgend op een inhoudelijke verbeterslag. Voor deze omslag is beleid nodig dat berust op een goed werkend lokaal zorgstelsel, rekening houdend met: 1. de kwaliteit van de omgeving : de civil society en algemene voorzieningen en 2. het versterken van een samenhangende zorgstructuur. 3. Bestuurlijke opdracht: Probleemstelling Het doel van dit overkoepelende project is te komen tot een vraaggestuurd, efficiënt, betaalbaar en effectief werkend lokaal zorgstelsel in Bergen dat uit gaat van de cliënt. Het recht op zorg wordt vervangen door het recht op een goede ondersteuning. Het uitgangspunt van de samenwerking is: lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. Daarnaast is ons doel iedereen helderheid te verschaffen over de uitgangssituatie, het doel van de drie decentralisaties en de processen die daarbij horen. 3.1 Bestuurlijke invloed Zoals in de eerder aangegeven piramide duidelijk wordt bevinden de onderwerpen van de drie decentralisaties zich vooral in de tweede lijn. Door deze verschuiving van verantwoordelijkheden wordt de gemeente verantwoordelijk voor het geheel aan maatschappelijke ondersteuning. Onze verwachting is dat we als gemeente beperkte invloed hebben op het aanbod in de tweede lijn. Als kleinere gemeente hebben we een relatief kleine doelgroep die gebruik zal maken van het 2 e lijns aanbod. In de tweede lijn zullen we dan ook regionale afspraken moeten aangaan in verband met efficiencyvoordelen. De 0 e en 1 e lijn is het lokaal te vormen aanbod. Dit betekent dat de gemeenteraad van Bergen het meeste invloed heeft op het vormgeven van deze lijnen. De gemeenteraad kan met name keuzes maken in het aanbod van basis- en preventieve voorzieningen. Als we er in slagen de 0 e en 1 e lijn effectief te laten werken zal de druk op de 2 e lijn worden beperkt. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat er altijd burgers zijn die aanspraak moeten maken op de 2 e lijnsvoorzieningen en ondersteuning nodig hebben. 4. Projectfase (en) 4.1 Initiatiefase Het project bevindt zich in de initiatiefase. In deze fase geven we vorm en inhoud aan de gezamenlijke uitgangspunten. We hebben de visie op maatschappelijke zaken verder uitgewerkt en een stappenplan gemaakt waarin we op hoofdlijnen een beeld schetsen van de resultaten die deze samenwerking moet opleveren. We sluiten deze fase af door voor Bergen een praktische invulling te geven aan de uitvoering van de doelstellingen die we hebben benoemd in de visie. In dit plan treft u doorvoor de eerste aanzet. 4.2 Definitiefase In de definitiefase beschrijven we de aan te pakken doelstellingen, werkwijze, resultaat, risico s, en randvoorwaarden en dient als onderbouwing van het overkoepelende project. 12

13 Te leveren producten vanuit dit project Per decentralisatie een beschrijving van de huidige situatie incl. (regionale) ontwikkelingen, wetgeving en financiële risico s die invloed hebben op de aansturing en uitvoering van de decentralisaties. Besluitvorming over 0 e lijn het basis voorzieningen niveau (in relatie met accommodatiebeleid) Een grootschalige inventarisatie van relevante samenwerkingspartners en een inventarisatie van hun aanbod (ontwikkelen van sociale kaart). Onderdeel van deze inventarisatie is een sterkte en zwakte analyse om te beoordelen waar de gemeente goed in is, en welke zorgtaken zij uitbesteedt aan (regionale of lokale) partnerorganisaties Besluitvorming over de drie deelprojecten, Wwnv, AWBZ en Jeugdzorg Scenario s ontwikkelen voor dienstverleningsconcepten sociale teams in de wijk : mogelijke samenhang in vraag en aanbod aangeven incl. financiële onderbouwing en uitvoeringprogramma (logistieke invulling) Besluitvorming sturen op regionale samenwerking met grote instellingen Te leveren producten die een directe relatie hebben met dit overkoepelende traject: Herstructureringsplan Wsw bedrijf Besluitvorming rond regionale samenwerking Sociale Zaken Aanscherping WWB per 1 januari 2012 Opheffing WIJ per 1 januari 2012 Vaststelling nieuw Wmo-kader Aanscherping Wmo verordeningen Invoering IQ-maatregel per 1 januari 2013 Invoering Kortdurend Verblijf per 1 januari 2013 Invoering inloop GGZ per 1 januari 2013 Invoering Cliëntondersteuning per 1 januari 2013 Invoering Hulpmiddelen per 1 januari 2013 Vaststelling werkwijze Kanteling Overheveling preventieve zorgtaken passend onderwijs Accommodatiebeleid 5. Kaders en/of Randvoorwaarden Wwnv Het wetsvoorstel is op 1 februari aangeboden aan de Tweede Kamer. Invoeringsdatum van de Wwnv is 1 januari De deadline voor het indienen van het herstructureringsplan Wsw bij het ministerie van SZW is 30 april De start van de herstructurering is gesteld op 1 juli AWBZ Voor het wettelijk traject voor de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo geldt een gefaseerde invoering vanaf

14 Jeugdzorg Er is behoudens de afspraken in het Bestuursakkoord- nog niets bekend over de planning van het wettelijk traject voor de herstructurering Jeugdzorg. Er zal naar verwachting een gefaseerde invoering gaan gelden vanaf Projectorganisatie Opdrachtgever van een integrale aanpak van de drie transities is het afdelingshoofd Ontwikkeling, Tjeerd Bosma. De opdrachtnemer is teamleider ontwikkeling, Marleen Wijnker. De projectorganisatie is opgesplitst in drie deelprojecten, de regiegroep bewaakt de integraliteit. Regiegroep: Janina Luttik-Swart, pfh maatschappelijke zaken Laureen Hulskamp, projectleider drie transities Marleen Wijnker, teamleider ontwikkeling Jan Belleman, bedrijfsvoering en control Frequentie van overleg: Overleg met de regiegroep vindt eens per drie weken plaats. WwnV Projectleider: Eline van Braak, afdeling ontwikkeling, beleidsmedewerker welzijn met taakgebied sociale zaken Projectgroepleden intern: Andre de Winter, teamleider WIZ Kim de Ruiter, team WIZ Laureen Hulskamp, beleidsmedewerker welzijn Martine Zweers, beleidsmedewerker welzijn Anja van Sluis, bedrijfsvoering en control Jan Belleman, bedrijfsvoering en control Externe partners: de overige deelnemende gemeente WNK Ray Geerling, projectleider regionale samenwerking sociale zaken AWBZ Projectleider: Laureen Hulskamp, afdeling ontwikkeling, beleidsmedewerker welzijn met taakgebied WMO Projectgroepleden intern: Andre de Winter, teamleider WIZ Ineke Hoek, team WIZ Eline van Braak, beleidsmedewerker welzijn Martine Zweers, beleidsmedewerker welzijn Anja van Sluis, bedrijfsvoering en control Jan Belleman, bedrijfsvoering en control Externe partners: de overige deelnemende gemeenten lokale organisaties zoals bijvoorbeeld de Marke, Oudtburg, thuiszorgorganisaties enz. 14

15 regionale organisaties zoals zorgaanbieders en zorgkantoren Transitie Jeugdzorg Projectleider: Martine Zweers, afdeling ontwikkeling, beleidsmedewerker welzijn met taakgebied jeugd en onderwijs Projectgroepleden: Laureen Hulskamp, beleidsmedewerker welzijn Eline van Braak, beleidsmedewerker welzijn Klasina Nieuwmeijer- Rienks, CJG- coördinator Anja van Sluis, bedrijfsvoering en control Jan Belleman, bedrijfsvoering en control Op afroep: Wilma Gilles, leerplichtambtenaar Andre de Winter, teamleider WIZ Theo Vale, senior vormgever Externe partners: - regiogemeenten Regio Alkmaar - Bureau Jeugdzorg Noord-Holland - Regionale jeugdzorginstellingen (Parlan, Triversum, De Praktijk, De Opvoedpoli, MEE, De Bascule) - Samenwerkingsverbanden onderwijs en schoolbesturen 7. Tijdsplanning Zie de drie deelprojecten voor een tijdsplanning. 8. Middelen (financiën) Over de middelen kan op dit moment nog niets relevants gezegd worden. Op dit moment is onduidelijk welke middelen de gemeenten gaan ontvangen voor de drie transities, maar het is ook nog onduidelijk wat het de gemeente gaat kosten en welke varianten (beleidskeuzes) hieraan ten grondslag liggen. In de begroting 2012, programma 2, is bij besluit van de najaarsnota 2011 financiële ruimte ingeruimd om de decentralisaties vorm te geven. Dit betekent dat er vooralsnog geen beroep wordt gedaan op de middelen die met de december circulaire naar de gemeente zijn toegekomen. 9. Beheersing van Risico s Aan de decentralisaties zijn een behoorlijk aantal risico s verbonden. Hieronder volgt een beschrijving van de risico s. 9.1 Financiële risico s Op dit moment is niet duidelijk met welke middelen de gemeenten de drie transities moeten vormgeven. Vanuit het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat er een bezuinigingstaakstelling moet worden gerealiseerd. Op dit moment is echter niets te zeggen over de financiële omvang van de hele operatie en welke mogelijkheden er zijn om hem financieel beheersbaar te houden. 15

16 9.2 Bestuurlijke risico s Door het tijdspad wat vanuit het Rijk is opgelegd is het nauwelijks mogelijk de reguliere besluitvormingsprocedures te volgen. Als ambtelijke organisatie, college en raad van Bergen zullen we met elkaar een weg moeten vinden om de insteek van de gemeente van Bergen in de planvorming mee te nemen. Complex is dat de drie transities regionaal worden opgepakt waardoor, net als rond discussies rond de GGD, het WNK en de Veiligheidsregio, de lokale invloed beperkt is. Dit wordt nog eens versterkt door de enorme tijdsdruk die op de drie ontwikkelingen zit. Dit maakt het lastig vooraf in te schatten in hoeverre de politiek lokale invulling kan geven aan deze drie ontwikkelingen. Om dit risico te beperken stellen we voor informatiebijeenkomsten tussen raad, college en ambtelijke organisatie te organiseren. Op die manier kunnen we het raadsgevoel van de gemeente Bergen inbrengen in de (regionale) ambtelijke werkgroepen en later in de bestuurlijke overlegvormen. Naast deze lokale informatiebijeenkomsten zijn er eveneens regionale bijeenkomsten voor de acht gemeenteraden waarin de raadsleden de mogelijkheid hebben hun ideeën kenbaar te maken. Ook dit is een moment waarop de raad zijn richting kan aangeven. 9.3 Organisatorische risico s De gemeente Bergen is qua organisatie beperkt in haar omvang. Bergen is geen centrumgemeente. De capaciteit binnen de gemeente is beperkt om dit soort grote ontwikkelingen in menskracht op te kunnen vangen. Samenwerking met de regio is dan ook noodzakelijk om de decentralisaties vorm te geven. De inschatting is dat de gemeente Bergen in samenwerking met de regio in staat is om de decentralisaties vorm te geven. Daarbij moet worden uitgegaan van de huidige omstandigheden (going concern). Dit betekent dat eventueel nieuwe ontwikkelingen een knelpunt kunnen vormen. 9.4 Tijdsplanning De tijdsplanning van de drie transities hebben drie verschillende snelheden, maar een ruim tijdspad is voor geen van de transities van toepassing. Risico hierin is dat de tijd te beperkt is om zaken goed te organiseren. Dit betekent zowel bestuurlijke risico s (hoeveel ruimte is er in de besluitvorming), als ook risico s voor inwoners om zaken op tijd goed op orde te hebben. 10. Voortgangsbewaking en monitoring door Raad Bij de risico s is gemeld dat door de beperkte tijd en het feit dat de drie transities regionaal worden opgepakt de gemeente Bergen beperkt kan worden in haar invloed. Het is van belang ons hiervan bewust te zijn en met elkaar (raad, college en ambtelijke organisatie) een manier te vinden om binnen onze mogelijkheden hierop te sturen. Bij de beheersing van de risico s is voorgesteld de raad via informatiebijeenkomsten mee te nemen in de drie decentralisaties, maar ook te weten welke lijn u voor staat, zodat dit in de ambtelijke werkgroepen al meegenomen kan worden. Daarnaast zijn er regionale bijeenkomsten speciaal voor raadsleden uit de 8 regiogemeenten om ook daar het geluid van de verschillende gemeenten te vernemen. Daarnaast is het aan de ambtelijke organisatie en college u voortdurend op hoofdlijnen te informeren over de voortgang. Ons voorstel is dan ook de relevante documenten en een 16

17 update aan informatie toe te voegen aan deze informatie en project-map (zowel op papier als digitaal). In overleg met de griffie wordt eveneens een digitale map decentralisaties aangemaakt. Op deze manier bereiken we dat een ieder altijd over dezelfde informatie beschikt. Bijlage bij deze startnotitie: Drie decentralisaties, het maatschappelijk domein in ontwikkeling. Bijlage I: Routekaart Decentralisatie in sociaal domein Bijlage II: Wat is eigen kracht Bijlage III: Lijst met afkortingen 17

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

MEMO. Van : college van b&w Datum : 26 maart 2012 Afdeling : Onderwerp : Drie Decentralisaties Wmo nota

MEMO. Van : college van b&w Datum : 26 maart 2012 Afdeling : Onderwerp : Drie Decentralisaties Wmo nota Aan : de gemeenteraad Afdeling : Van : college van b&w Datum : 26 maart 2012 Afdeling : Onderwerp : Drie Decentralisaties Wmo nota Inleiding De gemeenten staan aan de vooravond van een operatie die zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling Onderwerp Continuïteitsafspraken cliëntondersteuning Datum 10 april 2014 Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk telefoon 5868 Afdeling Maatschappelijke Portefeuillehouder H. Hoeksema Ontwikkeling Voorstel

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30 april 2012.

Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30 april 2012. Plan van aanpak aanvraag herstructurering Wsw regio Alkmaar 5 maart 2012 1. Inleiding Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Evoluon 4 februari 2014

Evoluon 4 februari 2014 Evoluon 4 februari 2014 wie? René Kerkwijk, kwartiermaker WIJeindhoven storytelling casus overlast kleine casus boos! politieke besluitvorming Twee werelden (2009) Eindhoven de sociaalste (2012) nagenoeg

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid

Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Nieuwe taken komen boven op bestaand beleid Decentralisatie WWNV Decentralisatie Begeleiding AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Invoering passend onderwijs Lopend beleid in het Sociaal Domein en Jeugddomein:

Nadere informatie