Decentralisaties sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisaties sociaal domein"

Transcriptie

1 Decentralisaties sociaal domein Wat gebeurt er en wat kan Berenschot voor u betekenen? Decentralisaties in vogelvlucht Aantallen Budgetten Wat moet er gebeuren? 1

2 Doel van deze 3D-presentatie Wat komt er op uw gemeente af? Aantallen Budgetten Fasering Welke keuzes moet u maken? Cijfermatige en financiële prestaties van uw gemeente of organisatie Wat kunnen wij voor u betekenen? 2

3 ] De Drie Decentralisaties 3

4 Wat kunnen we verwachten? Drie decentralisaties, drie bewegingen: Meer met minder Dichter bij huis Meer zelfredzaamheid 4

5 Uitgaven in miljoenen ( ) Sociaal domein wordt steeds grotere post voor gemeenten % * 45% Jeugdzorg Begeleiding Participatiebudget c.q. gebundeld re-integratiebudget (excl. SW oude stijl) WMO oude stijl WWB inkomensdeel Uitkering Gemeentefonds (exclusief WMO) *prognose; voor kortdurend verblijf is het budget nog niet bekend. Bronnen: Rijksbegroting 2014, meicirculaire Gemeentefonds

6 Hoe komen we tot het juiste arrangement? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Doel Proces Haalbaar heid Resultaat Bedrijfs plan Doel Proces Haalbaar heid Resultaat Uitwerkings plannen Doel Proces Haalbaar heid Resultaat NB: dit is een versimpelde versie van het Berenschot ruitmodel. Er zijn nog drie fasen te onderscheiden, te weten de intentionele fase, de planfase en de evaluatiefase. 6

7 De Drie Decentralisaties 7

8 Participatiewet: de beweging Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark 8 Berenschot

9 WWB oud ( ) WSW oud (65.000) Aantallen: nu en straks Wajong oud in WSW (25.000) Wajong oud ( ) 2012 Vanaf 2015 Participatiewet: gemeenten Niet arbeidsgehandicapten ( ) Arbeidsgehandicapten ( ) Rijk = mensen Wajong: duurzaam arbeidsongeschikt ( ) Bron: Nota van Wijziging Participatiewet 9 Werkplein Werkbedrijf UWV

10 WWB oud Vml. Wajong WSW oud Vml. WSW Beschut nieuw Totaal Budgetten gemeenten: nu en straks * Structureel 5,9 mld - 2,3 mld - - 8,2 mld ( p.p.) 6,7 mld 91 mln 2,3 mld 18 mln 19 mln 9,0 mld ( p.p.) * De cijfers voor 2015 betreffen prognoses die een indruk geven van de orde van grootte en de trendbeweging. Het betreft géén definitieve cijfers. 6,5 mld 1,5 mld mln 690 mln 9,5 mld ( p.p.) Bron: Memorie van Toelichting Participatiewet 10

11 Gemeenten SW-bedrijven Fasering Participatiewet: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Participatiewet in wording Bepalen van uitgangspunten van beleid Prognosticeren van relevante aantallen en budgetten op gemeenteniveau Oriëntatie op gemeenten Vaststellen van eigen kracht (welke diensten bieden we?) Huis op orde (bedrijfsvoering) Inventariseren van voorkeuren voor uitvoeringsarrangementen (Financiële) gevolgen van voorkeursarrangementen m.b.v. scenario-analyse doorrekenen Alliantievorming met andere gemeenten Keuze voor arrangement en bepaling welke doelgroepen gaan we ondersteunen met welke instrumenten? Keuze regio Met gemeente werken aan strategievorming Vormgeven van dienstenaanbod Samenwerking met andere aanbieders (bijv. bij dagbesteding) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Verantwoording Evaluatie en bijsturing Huis op orde (bedrijfsvoering) 11

12 SW-bedrijven Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Welke instrumenten zetten we in voor welke doelgroep? Wat zijn prioritaire doelgroepen? Hoe bereiken we meer met minder geld? Strategie Waar zijn wij onderscheidend en goed in? Welke diensten gaan we aanbieden? In welke regio s gaan we dat doen? Inhoud Hoe geven we de indicatiestelling vorm? Hoe plaatsing en begeleiding van arbeidsgehandicapten organiseren? Hoe werkgeversbenadering versterken? Inhoud Hoe om te gaan met het zittend bestand WSW? Kunnen we een rol spelen bij indicatiestelling? Hoe gaan we de beschutte arbeidsplekken organiseren? Arrangementen Hoe geven we de samenwerking met het SWbedrijf vorm? Integratie of specialisatie? Welke juridische vormgeving kiezen we voor arrangement? Arrangementen Hoe worden we een aantrekkelijke partner voor samenwerking? Proces Hoe richten we de aansturing en rolverdeling in? Wat doen we lokaal en wat doen we regionaal? Proces Hoe komen we in beeld bij gemeenten? Hoe te anticiperen op beleidskeuzes? Organisatie Hoe maak ik mijn organisatie 3Dproof? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke tarieven kan ik werken? 12

13 De Drie Decentralisaties 13

14 Nieuwe Wmo: de beweging Van zorg door professionals naar eigen kracht en mantelzorg Van zorg in de regio naar zorg dicht bij huis 14

15 Aantallen: nu en straks Huidige AWBZ ( ) Wmo ( ) 2012 Vanaf 2015* Rijk Gemeente * De cijfers voor 2015 betreffen prognoses die een indruk geven van de orde van grootte en de trendbeweging. Het betreft géén definitieve cijfers. Zorgverzekeraars ( ) Wet langdurige zorg ( ) Wmo ( ) = mensen Zvw Rijk Gemeente Bron: Vektis 15

16 Kosten per cliënt ( ) Inzicht in de kosten: Budgetten extramurale zorg ,43 mld 455 mln 2,015 mld Aantal cliënten 2,145 mld 1,5 mld Totale omvang kosten Kortdurend Verblijf Begeleiding Wmo oude stijl Vanaf 2015 bij gemeenten Persoonlijke Verzorging Verpleging Vanaf 2015 bij zorgverzekeraars Bron: Vektis 16

17 Gemeenten Zorgaanbieders Fasering zorg: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Wmo in wording Bepalen van uitgangspunten van beleid Prognosticeren van relevante aantallen en budgetten op gemeenteniveau Oriëntatie op gemeenten Vaststellen van dienstenaanbod Huis op orde brengen (bedrijfsvoering) Inventariseren van voorkeuren voor uitvoeringsarrangementen (Financiële) gevolgen van voorkeursarrangementen m.b.v. scenario-analyse doorrekenen Alliantievorming met andere gemeenten Keuze voor arrangement en bepaling welke doelgroepen gaan we ondersteunen met welke instrumenten? Keuze voor portfolio en aanbod Keuze regio Vormgeven van dienstenaanbod Samenwerking met andere (zorg)aanbieders (bijv. bij dagbesteding en kortdurend verblijf) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Inkopen (aanbesteden) Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Capaciteit en competenties medewerkers in lijn brengen met nieuwe taken Verantwoording vormgeven Evaluatie en bijsturing Huis op orde houden (bedrijfsvoering) 17

18 Aanbieders Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Voor welke doelgroepen doe ik wat? Wat vinden we eigen kracht en wat moet de gemeente regelen? Gaan we wijkgericht werken? Strategie Waar zijn wij goed en onderscheidend in? Welke portfolio aan diensten ga ik aanbieden, welk? Voor welke cliënten? In welke regio s? Inhoud Hoe organiseer ik de toegang? Welk diensten bied ik aan en hoe regel ik dit efficiënt? Hoe combineer ik diensten aan ouderen en gehandicapten? Inhoud Wat is onze visie op zorg? Welke zorgvraag is er in de regio en zal er in de toekomst zijn? Hoe zoek ik verbinding met andere aanbieders? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Wie gaat wat doen? Wat doen we zelf, wat besteden we uit? Wat voor uitvoeringsarrangement past bij mijn strategie? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Moeten we een gezamenlijk aanbod naar gemeenten doen? Proces Hoe bereiden we de raad voor op gevoelige thema s? Hoe gaan we om met (democratische) risico s? Hoe krijg ik burgers mee en in hun eigen kracht? Proces Hoe kom ik in beeld bij gemeenten? Hoe werk ik samen met andere aanbieders en gemeenten? Organisatie Hoe haal ik voldoende kennis in huis over zorg? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke kostprijzen / tarieven kan ik werken? 18

19 De Drie Decentralisaties 19

20 Jeugdwet: de beweging Rijk AWBZ J-LVG en PGB voor J-LVG en J-GGZ Zvw Jeugd GGZ Gesloten Jeugdzorg JeugdzorgPlus Provincie / stadsregio Wet op de Jeugdzorg JB/JR, ambulante zorg, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, gesloten Jeugdzorg Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de Jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroei ondersteuning, licht ambulant Rijk AWBZ en Zvw Voor J-LVG en VB ZZP > 3 Gemeenten Jeugdwet Alle overige Jeugdzorg Dichter bij huis Integrale aanpak Demedicaliseren 20 Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark Berenschot

21 AWBZ (82.400) Zvw ( ) Jeugdzorg Plus (3.500) Aantallen jeugdzorg: nu en straks Provinciale Jeugdzorg (99.450) ) 2011 Vanaf 2015 Rijk Provincie Intramuraal (10.000) Jeugdwet ( ) Rijk Gemeente = mensen Bron: Jeugdmonitor CBS 21

22 Gemeente Provinciale Jeugdzorg AWBZ Zvw Totaal Budgetten jeugdzorg: nu en straks 2011 Vanaf ,7 mld ( p.p.) 704 mln ( p.p.) 952 mln ( p.p.) 3,3 mld ( p.p.) 3,5 mld ( p.p.) ,5 mld ( p.p.) Bron: meicirculaire Gemeentefonds

23 Gemeenten Jeugdzorgaanbieders Fasering Jeugdwet: waar zitten we en wat moeten we doen? Strategiefase Ontwerpfase Implementatiefase Beïnvloeden Jeugdwet in wording Oriëntatie gemeentelijke strategie Jeugdwet, beleidsuitgangspunten relatie andere decentralisaties Oriëntatie op andere gemeenten Oriëntatie op aanbieders Beïnvloeden wetsvoorstel Oriëntatie op gemeenten Oriëntatie op andere aanbieders Huis op orde (bedrijfsvoering) Vertalen wet naar lokale / regionale situatie Bepalen gemeentelijke strategie, beleidsuitgangspunten en relatie andere decentralisaties Alliantievorming met andere gemeenten Bepalen relatievorm met aanbieders (inkoop of subsidie) Bepalen aansturing, toezicht en verantwoording Keuze regio Keuze en vormgeven aanbod Alliantievorming met andere aanbieders Beïnvloeding gemeenten Huis op orde (bedrijfsvoering) Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties sociale dienst in lijn brengen met nieuwe taken Inkopen (aanbesteden) Aansturing en toezicht Evaluatie en bijsturing Competenties aanpassen Contractvorming Leveren aanbod Verantwoording Evaluatie en bijsturing Huis op orde (bedrijfsvoering) 23

24 Aanbieders Gemeenten Te beantwoorden vragen (selectie) Strategie Wat vinden we van eigen kracht bij Jeugdzorg? Voor welke kinderen doe ik wat? Gaan we wijkgericht werken voor Jeugdzorg? Strategie Waar zijn wij onderscheidend en goed in? Welke diensten ga ik aanbieden, welk portfolio? Op welke markten? In welke regio s gaan we dat doen? Inhoud Hoe organiseer ik de toegang? Welk diensten bied ik aan en hoe regel ik dit efficiënt? Welke zorg moeten we bieden? Hoe kunnen we meer doen aan preventie? Inhoud Wat is onze visie op zorg? Welke zorgvraag is er in de regio en zal er in de toekomst zijn? Hoe zoek ik verbinding met andere aanbieders? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Wie gaat wat doen? Wat doen we zelf, wat besteden we uit? Hoe organiseren we inkoop; lokaal, regionaal, bovenregionaal? Arrangementen Met wie ga ik samenwerken? Moeten we een gezamenlijk aanbod naar gemeenten doen? Proces Hoe bereiden we de raad voor op gevoelige thema s? Hoe gaan we om met (democratische) risico s? Hoe ga ik om met de vele aanbieders? Proces Hoe kom ik in beeld bij gemeenten? Hoe werk ik samen met andere aanbieders en gemeenten? Organisatie Hoe haal ik voldoende kennis in huis over zorg? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Organisatie Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? Tegen welke kostprijzen / tarieven kan ik werken? 24

25 En nog een transitie 25

26 Hoofdpunten Passend onderwijs Waar gaat het om? Zorgplicht voor schoolbesturen Budget van individuele leerling (LGF of rugzakje ) gaat over naar nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV s) Oprichting nieuwe SWV s volgens vaste, geografisch afgebakende, regionale indeling, die in zowel het po als vo gelijk is. (V)so-scholen in de clusters 3 en 4 nemen daaraan deel. Wat moeten scholen doen? Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op, waarin wordt opgenomen welke basisen gespecialiseerde zorg de school kan bieden. Verplichting tot samenwerking met Jeugdzorg/gemeente, o.a. over afstemmen inhoud ondersteuningsplan en het vroegtijdig signaleren van problemen die niet uitsluitend het onderwijs betreffen. Link met andere decentralisaties: samenwerking met gemeenten, meer verantwoordelijkheid bij instellingen, zorg dichterbij huis, meer met minder Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark 26 Berenschot

27 Cijfermatige en financiële prestaties van uw gemeente of organisatie 27

28 Uw uitdagingen en prestaties in het sociale domein inzichtelijk maken Hoe groot is onze (toekomstige) doelgroep? Hoe groot is ons (toekomstige) budget? Hoe presteren wij in vergelijking tot andere regio s? Berenschot biedt cijfermateriaal waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden: 3D-prognoses Op gemeenteniveau worden prognoses gemaakt van de relevante doelgroepen en budgetten van de drie decentralisaties. Benchmark WWB Gemeentelijke prestaties m.b.t. de WWB worden afgezet tegen prestaties van vergelijkbare gemeenten. Statistisch regioprofiel M.b.v. demografie, arbeidsmarkt, gezondheid, etc. wordt ondersteuningsbeh oefte in regio verklaard. Benchmark aanbieders jeugden opvoedhulp De omvang van de overhead en financiële positie van deelnemende jeugdzorgaanbieders worden gekwantificeerd en vergeleken. Algemeen P-Wet WMO Jeugdzorg De 4 e D Benchmark 28 Berenschot

29 Toepassingsmogelijkheden Welke vormen? Cijfersheet Notitie Scenarioanalyse Businesscase Wat kunt u ermee? Beleidsopties Prioriteitstelling Uitvoeringsarrangementen Het verzamelen van cijfers en het opstellen van prognoses is altijd maatwerk: in overleg met u bepalen we welke cijfers u nodig heeft. 29 Algemeen P-Wet WMO Jeugdzorg De 4 e D Benchmark Berenschot

30 Wat kan Berenschot voor u betekenen? 30

31 Waarom Berenschot? Als breed bureau hebben wij zeer veel expertise op het gehele sociaal domein in huis Opdrachten voor zowel gemeenten en Rijk als (jeugd)zorgaanbieders, SW-bedrijven en onderwijsinstellingen Ervaring met veranderprocessen bij al deze organisaties Maatschappelijk betrokken en enthousiaste adviseurs Kwaliteit staat voorop 31

32 Een kleine selectie van onze opdrachten op de decentralisaties Projectleider Sturing en bekostiging decentralisaties - G4 gemeente Bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan Werk VNG Strategie en bouwen van uitvoeringsarrangement Participatiewet voor gemeente Verdeelmodellen macrobudget I-deel en ongedeeld re-integratiebudget- Min SZW Werk is de beste zorg onderzoek aansluiting dagbesteding-beschut werken, twee projecten ism aanbieders uit zorg, welzijn en SW Projectleider AWBZ naar Wmo bij gemeente en brancheorganisatie Begeleiden strategiesessies zorgaanbieders in veranderend landschap Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd (OTJ) - VNG Fusie van een instelling voor JGGZ en jeugd- en opvoedhulp Juridisch onderzoek naar afbouw (subsidie-)verplichtingen huidige financiën Jeugdzorg - Min VWS Projectleider passend onderwijs bij een ROC 32

33 Berenschot 75 jaar Onafhankelijk organisatieadviesbureau Opgericht in 1938 Nederlands bureau met een internationale oriëntatie 350 medewerkers Omzet ± 50 miljoen 46,7% vrouw - 53,3% man Gemiddelde leeftijd mannen: 42 jaar Gemiddelde leeftijd vrouwen: 37 jaar 33 Algemeen P-wet Wmo Jeugdwet De 4 e D Benchmark Modellen Berenschot

34 Benieuwd? Neem contact met ons op! 34

35 Contactgegevens Contactgegevens Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben of mocht u onze hulp willen inschakelen, neem dan contact op met: Dorrit de Jong Via: E: T: W: Berenschot B.V. Postbus RA UTRECHT 35

36 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (1) Jeroen Gelevert Managing Director Maatschappelijke Ontwikkeling Berenschot 13 jaar ervaring als adviseur in het sociaal domein Vele opdrachten bij o.a. gemeenten en SW-bedrijven Paul Schenderling Expertise: Financiën drie decentralisaties Ontwikkelaar prognoses, scenarioanalyses en businesscases Participatiewet Financiële analyses jeugdzorg 36

37 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (2) Martin Heekelaar Expertise: Financiën sociaal domein en Sectorleider Werk en Inkomen Vele projecten integraal effect op financieel systeem sociaal domein. Ervaring bij MinFin en Divosa en in projecten op het brede terrein van de WWB Dorrit de Jong Expertise: gevolgen 3D s voor gemeenten en decentralisatie Jeugdzorg Projecten Ondersteuningsprogramma Transitie Jeugd en bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan Werk voor de VNG Projectleider Werk is de beste zorg II, praktisch onderzoek naar de aansluiting dagbesteding-beschut werken 37

38 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (3) Maarten Adelmeijer Expertise: Sociale Werkvoorziening Projecten bij diverse SW-organisaties m.b.t. strategie Project Instituut GAK over leerwerkvoorzieningen Voorheen 10 jaar directielid van Pantar Amsterdam (SW en reintegratie) Ad Baan Expertise: Participatiewet en schuldhulpverlening Ruime ervaring met het ondersteunen van gemeenten bij de veranderopgave in het sociale domein als gevolg van de participatiewet Onderzoek en advisering ten aanzien van schuldhulpverlening en de preventieve aanpak 38

39 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (4) Wine te Meerman Expertise: Jeugdzorg en ouderenzorg, perspectief van aanbieders Projectleider Benchmark aanbieders Jeugd- en opvoedhulp Strategie en fusies van jeugdzorginstellingen Marlies Willemen Expertise: overheveling AWBZ naar Wmo en Onderwijs Projectleider invoering Passend Onderwijs Drenthe College en projectleider Project Intake Drenthe College Projectleider AWBZ naar Wmo bij gemeente Kromme Rijn Heuvelrug en MEE Nederland 39

40 Een aantal van onze adviseurs sociaal domein (5) Cees Jan van Overveld Expertise: MBO onderwijs en jeugdbeleid Project Instituut GAK over leerwerkvoorzieningen (2013) 12 jaar ervaring als senior/coördinerend beleidsmedewerker bij OCW (MBO) en bij VWS (Jeugdbeleid) 40

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

PARTICIPATIE- WET. Casusboekje

PARTICIPATIE- WET. Casusboekje PARTICIPATIE- WET Casusboekje 2 3 Ten geleide Met de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor een grote groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met minder budget moeten zij meer

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo

Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Toekomst Presikhaaf Bedrijven en regionale samenwerking Participatiewet Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Bresdo Martin Heekelaar Luddo Oh Maarten Adelmeijer Sander Wiersema 27 maart 2015 51764

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie